Čtvrtek 29. června 1961

Slovenská národná rada 5. schôdzka 29. a 30. júna 1961

STENOGRAFICKÁ ZPRÁVA

O SCHÔDZACH SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

Zpráva povereníka Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo Michala C h u d í k a o rozvoji hnutia za splnenie úloh tretieho päťročného plánu v poľnohospodárstve za štyri roky a o najbližších úlohách pre úspešné zvládnutie tohoročných letných prác.

Schválenie uznesená k tejto zpráve.

Zpráva poverníka Slovenskej národnej rady pre výstavbu |lnž. Samuela T a k á č a o zabezpečení všetkých foriem byto-vej výstavby na Slovensku v tretej päťročnici.

Schválenie uznesenia k tejto zpráve.

Návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vyhovenie žiadosti podpredsedu Slovenskej národnej rady a predsedu Slovenskej plánovacej komisie ministra Pavla M a j 1 i n g a o uvoľ-nenie z funkcie člena Predsedníctva SNR, podpredsedu SNR a predsedu Slovenskej plánovacej komisie.

Bratislava 1961

Slovenská národná rada

Stenografická zpráva

o 5. schôdzke Slovenskej národnej rady 29. a 30. júna 1961

S. schôdzka Slovenskej národnej rady 29. a 30. júna 1961

Prítomní :

Predseda Rudolf Strechaj

Podpredsedovia Vasil B i ľ a k, Ľudovít B e n a d a

77 poslancov podľa listiny o prítomnosti


(Začiatok schôdzky o 9,00 hod.)

Predseda Strechaj:

Vážená Slovenská národná rada,

súdružky a súdruhovia poslanci!

Otváram 5. schôdzku Slovenskej národnej rady a zisťujem, že Slovenská národná rada je spôsobilá sa uznášať.

Dovoľte, aby som na dnešnom rokovaní privítal hosti.

Skôr, ako by sme prikročili k vlastnému programu rokovania, oznamujem, že v období od minulej schôdzky Slovenskej národnej rady sa vzdal poslaneckého mandátu poslanec Oskár Jeleň.

Dovoľte, aby som Slovenskú národnú radu informoval o čin-nosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za posledné obdobie od schôdzky Slovenskej národnej rady.

Súdružky a súdruhovia poslanci,

v popredí pozornosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady aj v tomto období bolo plnenie úloh plánu rozvoja hospodárstva a kultúry na Slovensku a popri prerokúvaní komplexného rozboru plnenia plánu za prvý štvrťrok 1961 zaoberalo sa Predsedníctvo pravidelne na svojich schôdzkach plnením plánu na jednotlivých úsekoch národného hospodárstva. Vychádzajúc pritom zo súčasného stavu a výsledkov, orientovalo svoju pozornosť a robilo opatrenia na odstraňovanie nedostatkov a na vytváranie účinných predpokladov pre rovnomerné plnenie plánu na tých úsekoch, kde sa najviac zaostávalo a ešte i zaostáva.

Neuspokojivé plnenie investičného plánu najmä na dôležitých centrálne plánovaných stavbách, hlavne na Východoslovenských železiarňach v I. štvrťroku, Dusikárni Šaľa, Niklovej hute v Se-redi. Priemyselnom závode Rudňany, Transporte v Medzilaborciach a ďalších, viedlo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady k tomu, že sa príčinami tohto stavu, vyplývajúcimi z nedostatočnej organizátorskej práce dodávateľov stavebno-montážnych prác, strojov, zariadení a projektovej dokumentácie, zaoberalo na svojej aprílovej schôdzke. So zreteľom na to, že viaceré prerokúvané problémy svojou povahou vyžadovali riešenie zo strany ústredných orgánov, bola zpráva s návrhom príslušných opatrení predložená tiež vláde našej republiky.

Predmetom sústavnej starostlivosti boli otázky poľnohospodárskej výroby a nákupu živočíšnych produktov. V tejto súvislosti orientovalo sa Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na pomoc národným výborom pri zabezpečovaní základných úloh rastlinnej výroby, konkrétne na kvalitné vykonanie druhej etapy jarných poľnohospodárskych prác predovšetkým pri zemiakoch a cukrovej repe a ich včasné ošetrenie, na zabezpečenie maximálnych osevov letných miešaniek a na starostlivú prípravu žatvy, mlatby a nákupu obilia z tohoročnej úrody.

V  zmysle uznesenia vlády o cieľoch celonárodného hnutia za zvyšovanie úrodnosti pôdy v roku 1961 a decembrovej schôdzky Slovenskej národnej rady zaoberalo sa Predsedníctvo Slovenskej národnej rady tiež plnením úloh v zúrodňovaní pôdy s cieľom dosiahnúť zlepšenie masovo-politickej a organizátorskej práce národných výborov, zaistiť väčšiu účasť melioračných družstiev a členov JRD na zúrodňovacích prácach a rozšíriť vo väčšej miere účasť brigádnikov v spolupráci s Revolučným odborovým hnutím a Československým sväzom mládeže.

V živočíšnej výrobe prijaté opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady smerovali na zabezpečenie rozvoja chovu hovädzieho dobytka, hlavne kráv, a na vyrovnanie schodkov v nákupe mlieka a jatočných ošípaných.

Ďalej venovalo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady pozornosť politickému a ekonomickému upevňovaniu jednotných roľníckych družstiev. V tejto súvislosti sa zaoberalo aj otázkou nesprávneho rozvoja pridruženej výroby JRD, kde sa vyskytujú závažné nedostatky, keď mnohé jednotné roľnícke družstvá v rámci pridruženej výroby vytvárajú a vykonávajú i takú činnosť, ktorá prislúcha iným odvetviam národného hospodárstva, čo v značnej miere odvádza pozornosť jednotných roľníckych družstiev od dôsledného zaisťovania rozvoja vlastnej poľnohospodárskej výroby, o čom bude na dnešnej schôdzke Slovenskej národnej rady referovať aj súdruh povereník Chudík.

Zaostávanie v plnení uznesenia vlády z 22. júna minulého roku číslo 557 o školení funkcionárov JRD a ostatných socialistických poľnohospodárskych podnikov a o zriaďovaní odborných učilíšť pre výchovu mládeže v poľnohospodárstve viedlo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady k tomu, že prerokovalo i tieto otázky, najmä pokiaľ ide o splnenie plánu náboru do poľnohospodárskych škôl a náboru mládeže do učebného pomeru v poľnohospodárstve a o zaisťovanie vhodných pracovísk na vykonávanie odborného výcviku učňov, umiestenie, materiálne a kádrové vybavenie odborných učilíšť.

S otázkami prípravy kvalifikovaných pracovníkov zaoberalo sa Predsedníctvo Slovenskej národnej rady tiež na úseku stavebníctva a na ostatných úsekoch národného hospodárstva. V tejto súvislosti bola prerokovaná zpráva o zabezpečení kvalifikovaných kádrov v stavebníctve s cieľom dosiahnuť v tomto smere taký stav, ktorý bude v súlade s náročnými úlohami investičnej výstavby a progresívnymi metódami práce. Ďalej bol zhodnotený stav štúdia pracujúcich popri zamestnaní na školách II. cyklu a na vysokých školách, ktoré štúdium sa stalo dôležitým pro-striedkom získavania kvalifikácie pracujúcich. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady prijalo preto opatrenia zamerané na" organizačné, materiálové a kádrové zabezpečenie ďalšieho rozvoja štúdia pracujúcich popri zamestnaní.

Na úseku zdravotníctva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady prerokovalo niektoré problémy zdravotnej starostlivosti o pracujúcich v závodoch, pracovnej neschopnosti zo zdravotných príčin a plnenie uznesenia vlády číslo 758 z 9. IX. 1959 o niektorých opatreniach proti silikóze, ďalej zabezpečovanie vládneho uznesenia o rozvoji závodných jasiel' a spoločných detských zariadení pre deti do 6 rokov a prijalo opatrenia na zvýšenie starostlivosti závodov a zúčastnených zložiek o rozvoj závodných jasiel' a spoločných detských zariadení.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady v druhom štvrťroku ďalej rozvíjalo formy a metódy práce pomoci národným výborom pri riešení problémov hospodárskeho a kultúrneho rozvoja na Slovensku. Za tým účelom uznesenia a podnetné návrhy z rokovaní Slovenskej národnej rady, jej predsedníctva a komisií zabezpečovalo na národných výboroch za pomoci aktívu z vedúcich pracovníkov Slovenskej národnej rady, organizovalo účasť členov predsedníctva a vedúcich pracovníkov Slovenskej národnej rady na rokovaniach krajských a okresných národných výborov, rád a komisií národných výborov, a pomáhalo tak osobnou pomocou ku skvalitneniu ich práce, organizovalo sústavnú kontrolu plnenia plánu a pomoc pri odstraňovaní nedostatkov, najmä na úsekoch riadených národnými výbormi.

Súdružky a súdruhovia poslanci!

To bol v podstate obsah činnosti, ktorú Predsedníctvo Slovenskej národnej rady v poslednom štvrťroku vykonávalo, aby v súlade s poslaním Slovenskej národnej rady ako súčasti jednotného systému štátnych orgánov a v súlade so zásadami vládneho uznesenia o riadení národných výborov vládou pomáhalo vláde vytvárať účinné predpoklady pre plnenie plánu rozvoja národného hospodárstva na Slovensku.

Má niekto zo súdruhov poslancov dotazy, prípadne pripomienky k prednesenej zpráve? (Nikto.)

Pripomienok niet.

Prikročíme teda k schváleniu programu 5. schôdzky Slovenskej národnej rady.

Predsedníctvo navrhuje, aby Slovenská národná rada pre svoju 5. schôdzku určila tento program rokovania:

1.  Zpráva povereníka Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo súdruha Michala C h u d í k a o rozvoji hnutia za splnenie úloh tretieho päťročného plánu v poľnohospodárstve za štyri roky a o najbližších úlohách pre úspešné zvládnutie tohoročných letných prác.

2.  Zpráva povereníka Slovenskej národnej rady pre výstavbu súdruha inž. Samuela T a k á č a o zabezpečení všetkých foriem bytovej výstavby na Slovensku v tretej päťročnici.

3.  Návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vyhovenie žiadosti podpredsedu Slovenskej národnej rady a predsedu Slovenskej plánovacej komisie ministra súdruha Pavla M a j 1 i n g a o uvoľnenie z funkcie člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady, podpredsedu SNR a predsedu Slovenskej plánovacej komisie.

Máte, súdružky a súdruhovia poslanci, pripomienky k navrhnutému programu?

Pretože pripomienok niet, dávam o návrhu hlasovať.

Kto, prosím, súhlasí s navrhnutým programom tak, ako bol prečítaný, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie.)

Je niekto proti?

(Nikto.)

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto.)

Zisťujem, že Slovenská národná rada navrhnutý program jednomyseľne schválila.

Pristúpime teda k prerokovaniu prvého bodu programu, ktorým je zpráva povereníka Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo súdruha Michala C h u d í k a o rozvoji hnutia za splnenie úloh tretieho päťročného plánu v poľnohospodárstve za štyri roky a o najbližších úlohách pre úspešné zvládnutie tohoročných letných prác.

Prosím súdruha povereníka, aby sa ujal slova.

Povereník Chudík:

Vážená Slovenská národná rada!

Ústredný výbor Komunistickej strany Československa sa v máji minulého roku obrátil listom na všetky dedinské organizácie strany a stranícke organizácie v socialistických poľnohospodárskych podnikoch a vyzval ich, aby pomohli pracujúcim v poľnohospodárstve pri odhaľovaní rezerv vo výrobe a organizovali v poľnohospodárskych závodoch hnutie za splnenie tretej päťročnice za štyri roky.

Aký ohlas našla výzva Ústredného výboru KSČ u pracujúcich na našich dedinách na Slovensku, uvediem v niektorých číslach.

Z 2619 jednotných roľníckych družstiev na Slovensku prijalo záväzky upriamené na splnenie úloh tretej päťročnice v skrátených termínoch 2049, t. j. 78 % družstiev. Z toho v Západoslovenskom kraji 91 %, vo Východoslovenskom 73 % a v Stredoslovenskom 68 % jednotných roľníckych družstiev. Splniť tretiu päťročnicu v skrátenom termíne zaviazali sa aj všetky štátne majetky v Západoslovenskom a v Stredoslovenskom kraji a 22 z 27 štátnych majetkov vo Východoslovenskom kraji.

Prijaté záväzky predstavujú v slovenskom priemere splnenie úloh tretej päťročnice ku koncu roku 1965 v nákupe

chlebového obilia a

 

sladovníckeho jačmeňa

na 102 %

cukrovej repy

na 114 %

repky

na 121 %

zemiakov

na 106 %

mäsa celkom

na 105 %

mlieka

na 108 %

konzumných vajec

na 113 %

Záväzky zabezpečujú pre tretiu päťročnicu splnenie plánovaných stavov kráv na 100 % a prasníc na 107 % už v roku 1964. V Západoslovenskom kraji sa zaviazalo splniť tretiu päťročnicu za štyri roky v nákupe mäsa 177 JRD a 7 štátnych majetkov, v nákupe mlieka 135 JRD a 4 štátne majetky a v nákupe vajec 244 JRD a 4 štátne majetky. Najvýraznejšie sa prejavuje záväzkové hnutie v Stredoslovenskom kraji, kde z 533 JRD, ktoré prijali záväzky sa rozhodlo splniť tretiu päťročnicu za 4 roky v nákupe mäsa 170 JRD, mlieka 215 JRD a v nákupe vajec 222 JRD. Celkový objem výroby za 4 roky sa zaviazalo splniť doteraz 114 jednotných roľníckych družstiev na Slovensku.

Rozsah záväzkového hnutia potvrdzuje, že pracujúci v poľnohospodárstve správne chápu politiku Komunistickej strany Československa, že sú odhodlaní túto politiku v svojej práci dôsledne uplatňovať. Družstevní roľníci a pracovníci štátnych majetkov vyjadrili tým svoju zodpovednosť voči spoločnosti za plnenie úloh a pevné odhodlanie významne sa podieľať na ďalšom rozvoji našej socialistickej spoločnosti.

Potešiteľné je najmä to, že záväzky jednotných roľníckych družstiev a štátnych majetkov sú podložené individuálnymi a kolektívnymi záväzkami pracujúcich a že sa ďalej spresňujú odhaľovaním rezerv vo výrobe.

Tak napríklad v Západoslovenskom kraji sa zaviazalo splniť tretiu päťročnicu v skrátenom termíne 864 JRD a všetky štátne majetky. Ich záväzky sú podložené 3261 kolektívnymi a 29 124 individuálnymi záväzkami družstevníkov a pracovníkov štátnych majetkov. Je to dôkaz toho, že socialistické súťaženie nachádza aj v poľnohospodárstve svoje správne uplatnenie ako významná socialistická metóda zvyšovania výroby a tým i trvalého rastu životnej úrovne pracujúcich.

Pravda, stretli sme sa aj s formálnym prijímaním záväzkov. Vyskytli sa prípady, ako to bolo napríklad v JRD Trstice, v okrese Galanta, kde sa družstevníci zaviazali dodať v tomto roku 1973 q mäsa, avšak potom vo svojom výrobno-finančnom pláne počítali s dodávkou len 1692 q, t. j. o 281 q menej.

To znamená, že predstavenstvo JRD nebolo presvedčené o reál-nosti prijatého záväzku. JRD Žiharec prijalo dokonca o 100 q nižší záväzok v dodávkach jatočných ošípaných, ako počítal plán na tento rok. JRD Ružindol v okrese Trnava sa zaviazalo dosiahnuť v tomto roku hektárové úrody nižšie, ako boli v minulých rokoch. Na týchto nedostatkoch majú podiel aj okresné národné výbory, lebo v niektorých prípadoch nesprávne rozpísali úlohy štátneho plánu, často ich menili a najmä nedostatočne sledovali, či záväzky týchto JRD zodpovedajú výrobným možnostiam a či zaisťujú využitie rezerv a prekročenie úloh štátneho plánu.

Vo väčšine prípadov nedostatky podobného charakteru družstvá pri spresňovaní záväzkov už odstránili. Bude správne, ak vo svojich volebných obvodoch budeme i naďalej rozvíjať úsilie, aby sa všetky takéto prípady uviedli na správnu mieru, aby každý záväzok JRD bol reálny, zaisťoval hlavný cieľ - splniť tretiu päťročnicu v skrátenom termíne, najmä aby pracujúci svoje úlohy dokonale poznali, pravidelne hodnotili a sústavne hľadali možnosti ich splnenia a prekročenia.

V súčasnom období je našou hlavnou úlohou pomôcť družstevníkom hľadať cesty splnenia svojich záväzkov prekračovaním úloh štátneho plánu už v tomto roku. Teraz nám treba svoje úsilie orientovať na boj proti formálnosti v kontrole plnenia záväzkov, usilovať sa o to, aby naši družstevníci a pracovníci štátnych majetkov boli hlboko presvedčení, že záväzok jednotlivca alebo kolektívu, ktorý ho dobrovoľne prijíma, je preň zákonom. Niet vyššej zaviazanosti voči našej spoločnosti, ako keď pracujúci socialistickým záväzkom prednesie sľub prekročiť úlohy stanovené štátnym plánom.

Prvý v republike rozpracoval a prijal svoj záväzok na splnenie úloh tretieto päťročného plánu v poľnohospodárstve v skrátených termínoch okres Topoľčany. Súdruhovia išli na vec správne. Predovšetkým zorganizovali príkladné prediskutovanie úloh s členmi jednotných roľníckych družstiev a s pracovníkmi štátnych majetkov a hľadali rezervy, využitím ktorých sa dané úlohy skoršie splnia.

Okres nebol združstevnený a súdruhovia vedeli, že spoločné gazdovstvo je prvým predpokladom k tomu, aby sa poľnohospodárska výroba zvyšovala. Preto politické i hospodárske orgány v okrese sústredili svoje sily na rozvinutie obetavej masovo-politickej práce, aby získali ďalších roľníkov, ďalšie celé dediny do spoločného hospodárenia a dokončili združstevňovanie. Do družstiev vstúpilo v tomto období 2128 roľníkov s 10 300 ha pôdy.

Krmovín sa aj v Topoľčianskom okrese na plánovanú živočíšnu výrobu nedostáva. Preto tohto roku zasiali kukuricu už na 18 % ornej pôdy, kým vlani len polovicu z toho. Hľadajú všetky cesty pre zvyšovanie hektárových úrod, a tak perspektívnymi odrodami pšenice, ako je Košútska, Pavlovická 198, Diana, Hadmerslebener 8 vysiali už 20 % osevnej plochy a vytvorili si dobré predpoklady, že tohto roku osejú týmito odrodami celú plánovanú plochu. S úspechom za pomoci Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre vykonávajú nitratáciu pšenice - prihnojovanie dusíkom počas celého obdobia vegetácie. Súdruhovia sa intenzívne venujú zúrodňovaniu pôdy. Vybudovali v okrese vápenku, výlučne na vápnenie kyslých pôd.

Poľnohospodári v okrese správne doceňujú význam chovu hovädzieho dobytka. V minulom roku zvýšili stavy hovädzieho dobytka o 4000 kusov, z toho o 700 kráv. Tohto roku robia opatrenia na zvýšenie stavov hovädzieho dobytka o ďalších 3000 kusov.

Na zlepšenie rozmiestenia úloh v okrese a vytvorenia podmienok pre postupnú koncentráciu a špecializáciu výroby rozdelili jednotné roľnícke družstvá s obdobnými výrobnými podmienkami do skupín. Dá sa predpokladať, že plán na rok 1962 po takejto dôkladnej príprave bude zbavený nedostatkov, ktoré sa v tomto ohľade v mnohých okresoch vyskytujú.

Je pravda, že okres Topoľčany neplní časový plán nákupu živočíšnych výrobkov. Súdruhovia však robia celý komplex opatrení, aby schodky v nákupe postupne vyrovnali a svoj záväzok splnili.

Topoľčiansky okres po prijatí a vyhlásení svojho záväzku pociťuje od začiatku nedostatočnú pomoc kraja i vyšších orgánov. Treba si nám všetkým uvedomiť, že prijatý vzorový záväzok v Topoľčanoch je aj naším záväzkom, a preto musíme mať na zaisťovaní jeho splnenia svoj podiel.

Dobre si počínajú v zaisťovaní svojho záväzku, najmä plnením súčasných úloh, poľnohospodári v okresoch Komárno, Zvolen, Žiar nad Hronom a v niektorých ďalších.

Z rokovania Ústredného výboru KSČ v apríli minulého roku vyplynula úloha pozdvihnúť do roku 1970 úroveň poľnohospodárstva na úroveň priemyslu. Popri ďalšom mechanizovaní prác a zdokonaľovaní výrobnej technológie a techniky to vyžaduje, aby si družstevné roľníctvo osvojilo pracovnú morálku robotníckej triedy a prvky organizácie práce v priemysle.

Socialistické súťaženie a prijímanie individuálnych a kolektívnych socialistických záväzkov tak ako v priemysle bude trvalou metódou plnenia a prekračovania plánov, zdokonaľovania organizácie i technológie výroby aj v poľnohospodárstve. Tu sú ešte v mnohých našich družstvách, najmä v nových, slabé miesta, pretože v organizovaní záväzkového hnutia a kontrole plnenia prijatých záväzkov nemajú dosť skúseností. A v tomto smere očakávajú naši družstevníci aktívnejšiu pomoc patronátnych závodov, viac starostlivosti najmä o organizovanie vnútrodruž-stevnej súťaže v JRD a v tom, aby robotníci odovzdávali družstevníkom svoje bohaté skúsenosti zo socialistického súťaženia, z odhaľovania rezerv vo výrobe. Užšia spolupráca medzi družstvom a patronátnym závodom, sústavne podnecovaná národným výborom, donáša veľa úžitku najmä tým družstvám, ktoré nie sú ešte ekonomicky upevnené a najmä novým jednotným roľníckym družstvám.

V družstvách, ktoré svoje začiatočné ťažkosti v organizácii práce a vo výrobe prekonali, iniciatíva družstevníkov v záväzkovom hnutí napreduje už k vyšším formám súťaženia. Na Slovensku súťaží už 521 kolektívov v 236 JRD o hrdý titul "Brigáda socialistickej práce" a 41 kolektívov v družstvách je už nositeľom tohto titulu. Túto vyššiu formu súťaženia, v ktorej sa družstevníci zaväzujú nielen socialisticky pracovať, prekračovať výrobné úlohy, ale aj socialisticky žiť, treba rozširovať do všetkých jednotných roľníckych družstiev. Je to tiež jedna z ciest zabezpečovania a splnenia úloh tretej päťročnice v skrátenom termíne. Kolektívy v rámci tejto súťaže sa starajú aj o svoj odborný a politický rast, čo vytvára ďalšie predpoklady pre úspešné plnenie úloh vo výrobe.

Stredom úsilia v odhaľovaní rezerv pri zaisťovaní rýchleho rastu poľnohospodárskej výroby a predčasného splnenia úloh tretej päťročnice je na Slovensku už dobre osvedčené a úspešne sa rozvíjajúce hnutie "Majstrov vysokých úrod". Hnutie sa zrodilo v roku 1959 z iniciatívy popredných JRD v Trebišove, Ivanke pri Dunaji, Dedine Mládeže a Studenci na čele so súdruhmi Jurajom Lopatníkom, Antonom Hlásnym, Jurajom Králikom a Pavlom Rusňákom. Cieľom tohto hnutia je pri uplatnení intenzívnej agrotechniky, poznatkov vedy a praxe, vlastného umu a iniciatívy družstevníkov dosiahnuť maximálnu úrodu na našich poliach.

V minulom roku sa do tohto hnutia prihlásilo už 181 poľnohospodárskych závodov. Dosiahnuté výsledky sú naozaj povzbudivé. V roku 1960 sa dosiahlo na Slovensku 317 q cukrovej repy z hektára. V rámci hnutia však JRD Kovarovce, okres Topoľčany, dopestovalo priemerne 576 q po hektári JRD Trávnik okres Komárno na ploche 14 ha po 586 q z ha. Súdruh Laky s kolektívom na hospodárstve Cukrovaru Sládkovičovo dosiahol na ploche 10 ha po 684 q z jedného hektára, súdruh Fröhlich s kolektívom zo Štátneho majetku Prešov na 2 ha po 830 q, súdruh Lopatník z JRD Trebišov s kolektívom dosiahol na 5 hektároch po 955 q, na ďalších 5 ha po 975 a na treťom päť hektárovom hone až po 1003 q cukrovej repy z jedného hektára.

Jačmeňa sme zberali v minulom roku priemerne 22 metrákov z hektára. Súdruh Dubný dopestoval na pokusnej ploche 2 ha po 53 q a s. Kolárik z Poľnohospodárskej technickej školy v Komárne zberal na 4 ha 30 a takmer po 62 q z ha.

Veľký význam nadobúda hnutie "Majstrov vysokých úrod" aj v pestovaní zemiakov podľa vzoru s. Rusňáka zo Studenca a poľnohospodárskych závodov v okrese Poprad.

Pri vlaňajšej neúrode zemiakov dopestovali sme na Slovensku priemerne z hektára len 83 q. Kolektív pracovníkov JRD Palín v okrese Michalovce pod vedením s. Michala Virčíka dosiahol na ploche 40 ha po 224 q, súdruhovia v JRD Kežmarok pod vedením s. Debreho na 9 ha po 278 q, s. Labuda s kolektívom v JRD Huncovce na ploche 4,5 ha až 330 q a súdruhovia z JRD Veľká Lomnica, okres Poprad a JRD Studenec, okres Spišská Nová Ves dosiahli na menších plochách vyše 420 q z jedného hektára.

Vážne starosti robia našim družstevníkom už po niekoľko rokov krmoviny. Že máme aj tu veľké rezervy a že úrodu krmovín možno podstatne zvýšiť, to presvedčivo dokazujú ďalšie príklady. V slovenskom priemere sa v minulom roku urodilo na hektári po 30 q kukurice v zrne. JRD Topoľn ky dosiahlo na ploche 71 ha po 61 q, JRD Dedina Mládeže na majstrovskom hektári 99 q a s. Hlásny s kolektívom v JRD Ivanka pri Dunaji na 3 do súťaže prihlásených hektároch až po 113 q kukurice v zrne z každého hektára a na celej kukuricou osiatej ploche 80 ha po 69,2 q.

V silážnej kukurici sme dosiahli z hektára priemerne po 304 q hmoty.

Súdruh Hlásny dopestoval na ploche 3 ha po 1150 q, s. Králik z Dediny Mládeže po 1227 q a s. Dubný z JRD Urmince, okres Topoľčany až 1330 q silážnej hmoty na hektári.

Súdruhovia zo Štátneho majetku Senica, ďalej zo štátneho majetku Horné Túrovce a JRD Vyškovce (obidve z okresu Levice) dosiahli vyše 1000 q kŕmnej repy z jedného hektára, kým v slovenskom priemere sa dosahuje len asi 340 q. JRD Rastislavice v okrese Nové Zámky dosiahlo na hektári po 106 q suchej lucer-ny, kým na Slovensku v priemere len 47 q. JRD Mengušovce zís-kalo na jednom hektári vyše 91 q sušených ďatelinotráv a Výskumný ústav živočíšnej výroby vo Vígľaši vyše 85 q suchého lúčneho sena na hektári, hoci v priemere Slovenska sa dosahuje iba 26 q z hektára.

Mnoho takýchto a podobných príkladov v rámci hnutia "Majstrov vysokých úrod" by sa dalo vymenovať zo 72 jednotných roľníckych družstiev, 62 štátnych majetkov, z celého radu poľ-nohospodárskych škôl, výskumných ústavov a ďalších poľnohospodárskych závodov. Sú to najpresvedčivejšie fakty, ktoré hovoria, že v poľnohospodárskej výrobe sú ešte veľké nevyčerpané rezervy, ktoré dávajú možnosť úspešne splniť tretiu päťročnicu v skrátenom termíne.

Ide teraz o to, aby národné výbory, najmä okresné národné výbory, iniciatívu našich majstrov vysokých úrod nielen rozvíjali, ale výsledky tohto hnutia pomohli osvojiť si všetkým pracujúcim v poľnohospodárstve. Týmito a podobnými konkrétnymi opatreniami - podľa miestnych podmienok - najúčinnejšie prispejeme k splneniu úloh tretieho päťročného plánu v poľnohospodárstve za štyri roky.

Jedným z hlavných opatrení na skrátenie úloh tretej päťročnice v poľnohospodárstve je zúrodňovanie pôdy. Slovenská národná rada sa celonárodným hnutím v zúrodňovaní pôdy zaoberala v decembri minulého roku a orientovala činnosť národných výborov na zabezpečenie plnenia úloh v zúrodňovaní pôdy v roku 1961 a na ďalší rozvoj celonárodného hnutia.

Dovoľte preto, súdružky a súdruhovia poslanci, aby som teraz iba zdôraznil, že pôda je základný výrobný prostriedok v poľnohospodárstve a investície do nej vkladáme preto, aby sa urýchlene prejavili vo zvyšovaní rastlinnej výroby ako základu celého poľnohospodárstva.

V rokoch tretej päťročnice určuje štátny plán zvýšiť na Slovensku rastlinnú výrobu oproti skutočnosti v roku 1960 o 33,7 %, pričom produkciu chlebového obilia o 54 % pri zvýšení hektárových úrod, pšenice o 40 % a raži o 42 %. Pri jačmeni sa zvyšujú hektárové úrody o 10 %, pri zemiakoch o 105 % a pri viacročných krmovinách o 35 %. Ešte rýchlejšie ako výroba rastie nákup rastlinných výrobkov.

Široko rozvinuté hnutie záväzkov, upriamené na predčasné splnenie úloh tretieho päťročného plánu v poľnohospodárstve, vytvára predpoklady pre prekročenie plánom stanovených úloh v rastlinnej výrobe i v nákupe poľnohospodárskych produktov.

Keď hodnotíme plnenie záväzkov podľa úrovne agrotechniky a vytvárania ostatných predpokladov pre zvyšovanie hektárových úrod, so súčasným stavom nemôžeme byť spokojní. Veď v jeseni oproti rozpočtovaným plochám sa nezasialo vyše 38 000 hektárov chlebového obilia, nevykonala sa hlboká orba na 40 000 ha a ani hnojenie pôdy maštaľným hnojom pod technické plodiny a okopaniny sa nevykonalo v potrebnom rozsahu. Na jar sa v JRD a na štátnych majetkoch nevysadilo 11400 ha zemiakov.

Pravda, kladne treba hodnotiť prístup väčšiny národných výborov k pestovaniu zemiakov. Je naozaj najvyšší čas, aby sme aj na tomto úseku dosiahli podstatný obrat. Podľa vzoru poľnohospodárov v okrese Poprad pristúpili k organizovaniu 'hnutia na dosiahnutie úrody 200 q z hektára aj v okresoch Bardejov, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš, Žilina, Zvolen, Dolný Ku-bín, Prešov. Toto hnutie našlo ozvenu aj v ďalších okresoch. Tak napríklad v okrese Martin prihlásili do súťaže 1200 ha zemiakov. Celkove sa zlepšila aj úroveň prípravy pôdy a dodržiavanie agro-technických termínov výsadby. Do 15. mája, keď sa končil agro-technický termín výsadby, prevažná časť plôch zemiakov sa vy-sadila, kým čo v minulých rokoch sa sadenie zemiakov preťahovalo až do júna.

Bolo by však chybou a na škodu veci sa domnievať, že so zemiakmi sme to už vyhrali. To hlavné a rozhodujúce je ešte len pred nami. Ide a kvalitné a včasné vykonávanie kultivačných prác, ničenie buriny a účinný boj proti chorobám a škodcom.

Doterajší priebeh kultivačných prác však nenasvedčuje tomu, že by sa v každom okrese s pestovaním zemiakov zaoberali dosť zodpovedne. Tak napríklad v okrese Poprad 20. júna všetky porasty zemiakov už oplečkovali, okopali a z výmery 2830 ha dvakrát okopali už 1950 ha.

Naproti tomu poľnohospodári v okrese Žilina, ktorí sa tiež podľa vzoru "Popradského hnutia" zaviazali dosiahnuť 200 q z hektára, neukončili ešte k uvedenému termínu ani prvé pleč-kovanie a okopávku majú vykonať ešte na celej polovici zemiakových porastov JRD.

Zanedbané zemiakové porasty v JRD Višňové, Turie, Trnové a inde nesvedčia o dobrej práci národných výborov a ich poľnohospodárskych komisií pri zabezpečovaní takej dôležitej plodiny, ako sú zemiaky.

Osobitne chcem zdôrazniť otázku zaistenia kvalitnej zemiakovej sadby pre budúci rok. Všetci máme v čerstvej pamäti ťažkosti s tohoročným zaisťovaním sadby, keď sa nehľadelo ani na rajo-novanú odrodu, ani na stupeň množenia a ani na zdravotný stav zemiakov, ale len na to, aby bolo čo sadiť. Táto situácia sa viac nemôže opakovať. Preto úlohou našich poľnohospodárskych závodov je veľmi starostlivo ošetriť všetky množiteľské plochy a semenárske dielce zemiakov a vykonať na nich negatívne výbery. Tak ako semenárske dielce treba ošetriť všetky plochy, kde sa vysadili nové perspektívne odrody, aby sa celá produkcia týchto dobrých odrôd použila len na sadenie.

Najvážnejšou a najzložitejšou úlohou naďalej ostáva zabezpečenie dostatočnej krmovinovej základne. Len dobrá krmovinová základňa je predpokladom na zvyšovanie objemu živočíšnej výroby. ÚV KSČ a vláda v minulých rokoch niekoľkokrát vo svojich uzneseniach poukázali, že bez vyriešenia krmovinovej základne nemožno zabezpečiť plánovaný rast živočíšnej výroby. Vážnosť problému si najlepšie uvedomíme, keď ukážeme, ako sa v posledných rokoch kryla potreba krmovín z vlastných zdrojov.

V roku 1958/1959 sa potreba ovsených jednotiek kryla na 80,7 % a stráviteľných bielkovín na 68,4 %. V roku 1959/1960 ovsené jednotky na 81,7 % a stráviteľné bielkoviny na 65 %. V roku 1960/1961 ovsené jednotky sa kryli na 88,7 % a stráviteľné bielkoviny na 75,5 %.

Aj pri zostavovaní päťročných plánov rozvoja poľnohospodárskej výroby v našich JRD bolo zabezpečenie krmovinovej základne z vlastnej výroby jedným z najvážnejších problémov. Väčšina družstiev sa zatiaľ nedokázala vyrovnať so schodkami v kŕmnej bilancii ani do roku 1965 a naďalej počíta s nákupom krmív zo štátnych fondov.

Tak napríklad v Západoslovenskom kraji je percento krytia zrnín plánom a záväzkami v jednotlivých rokoch

do roku 1965

od 78-82 %

v Stredoslovenskom

od 62-66 %

a vo Východoslovenskom

od 74-77%

Okrem toho vypracované perspektívne plány do roku 1965


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP