Pátek 30. června 1961

POKRAČOVANIE 5. SCHÔDZKY SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY 30. JÚNA 1961 O 8. HODINE

Podpredseda Benada:

Vážená Slovenská národná rada! Otváram prerušenú 5. schôdzku. Nasleduje rozprava k prednesenej zpráve povereníka Slovenskej národnej rady pre výstavbu, súdruha inž. Samuela T a k á č a, o zabezpečení všetkých foriem bytovej výstavby na Slovensku v tretej päťročnici.

Do rozpravy sa prihlásili poslanci Jozef Bednár Ján Mešťánek Pavol N é m e t h Žofia P e š t o v á

Jozef Dočkal

Alexander P a u 1 o v i č.

Dávam slovo poslancovi Jozefovi Bednárovi.

Poslanec Bednár:

Vážená Slovenská národná rada!

Jednou z hlavných úloh, ktorú vytýčil XI. sjazd Komunistickej strany Československa na úseku ďalšieho zvyšovania životnej, úrovne našich pracujúcich, je vyriešenie bytového problému1 a s tým súvisiaceho životného prostredia vôbec.

Aby sme tento problém do roku 1970 úspešne vyriešili a tak zabezpečili bývanie odpovedajúce našej súčasnej dobe a nárokom pracujúceho človeka, musíme na Slovensku už v tretej päťročnici dosiahnuť čistý prírastok bytového fondu o 147 000 bytov. Splnením tejto úlohy obývateľnosť na byt bude 3,63 osôb a dosiahne sa priemerná obytná plocha 38,4 m2 a 2,5 miestnosti na byt.

Značný podiel z tejto náročnej úlohy pripadá na Západoslovenský kraj, ktorý má v tretej päťročnici postaviť celkom 70 802 bytov, z toho 17 595 bytov štátnou výstavbou, 19 827 bytov družstevnou výstavbou, 3059 bytov podnikovou výstavbou, 3991 bytov výstavbou JRD a 26 330 bytov individuálnym spôsobom. Ako z uvedeného vidieť, nové formy bytovej výstavby - družstevná, podniková a JRD - sa značne podieľajú na riešení bytového problému a ich podiel z celkovej bytovej výstavby predstavuje 38,13 %. Vzhľadom na túto skutočnosť, nové formy bytovej výstavby zohrajú pri riešení bytového problému i v tomto kraji významnú úlohu, a preto ich organizovaniu a zabezpečovaniu treba venovať náležitú pozornosť.

Už doterajšie skúsenosti ukázali, že pri plnení tejto úlohy sa vyskytujú nedostatky, ktoré narúšajú plynulý postup prác pri realizovaní bytovej výstavby. Preto vo svojom diskusnom príspevku chcem poukázať na niektoré problémy spojené s bytovou výstavbou v Západoslovenskom kraji, hlavne na úseku územnickej prípravy, uvoľňovania a odovzdávania stavenísk a vonkajších úprav sídlisk a ich vybavenosti; teda na problémy, na ktoré nás orientuje i uznesenie Ústredného výboru Komunistickej strany Československa k niektorým ,otázkam stavebníctva z 12. a 13. apríla tohto roku.

V Západoslovenskom kraji je v súčasnej dobe vypracovaných celkom 79 smerných územných plánov, ktorými je zaistené predovšetkým územnícke riadenie výstavby okresných sídiel a ostatných miest. V územníckom zabezpečení výstavby a prestavby dediny nie je však situácia celkom uspokojivá. Z vypracovaných 79 smerných územných plánov je len 44 pre vlastné obce, čo je z 890 obcí malé percento.

Prechodný nedostatok smerných územných plánov, ako i územnícke podklady pre obce III. kategórie mali byť odstránené vymedzením intravilánov obcí, čím sa malo zabrániť vážnemu nedostatku - zaberaniu poľnohospodárskej pôdy pri neúmernom rozrastaní sa súkromnej bytovej výstavby okolo štátnych ciest.

Vlastné vymedzovanie intravilánov obcí robia odbory výstavby ONV. Celkový počet vymedzených intravilánov nezodpovedá však potrebám. K 15. júnu tohto roku je vymedzených celkom 372 intravilánov obcí. To znamená, že 470 obcí nemá ani tento základný územnícky podklad a výstavba sa riadi z prípadu na prípad rozhodnutiami o umiestení stavby, čo potom značne komplikuje budovanie verejnej vybavenosti obcí.

Vo vymedzovaní intravilánov obcí vážne zaostávajú najmä okresy Bratislava-vidiek a Galanta. Naproti tomu možno konštatovať, že v okresoch Komárno, Nové Zámky, Senica a Dunajská Streda venovali tejto úlohe patričnú pozornosť a vymedzili územia pre zástavbu vo väčšine obcí, ba v okresoch Komárno a Senica vo všetkých obciach. Osobitný význam vymedzeniu intravilánov obcí bude potrebné venovať najmä v okresoch Topoľčany a Nitra, kde porušovanie územníckych zásad pri výstavbe obcí, hlavne obstavanie štátnych ciest bolo v minulosti predmetom oprávnenej kritiky. No v okrese Nitra sa ani v súčasnej dobe nepodarilo zaistiť dôsledné dodržanie stavebnej uzávery okolo štátnych ciest.

Vymedzenie intravilánov obcí si vyžaduje ešte jedna okolnosť, a to stavebný vývoj zlúčených obcí, prípadne obcí, ktoré sa majú výhľadove zlúčiť. Vyskytli sa snahy násilného a urbanisticky nezdôvodneného spájania zástavby zlučovaných obcí vedľa štátnych ciest. Ako príklad uvediem obec Zlaté Klasy v okrese Dunajská Streda, kde súdruhovia majú vlastnú koncepciu novej bytovej a občianskej výstavby, ako i výstavby spoločenského stredu na voľnej ploche medzi bývalými obcami Čenkovce a Maslovce, čo je v rozpore s návrhom územného plánu na prestavbu a výstavbu strediskovej obce. Tento návrh územného plánu vypracovala Stavebná fakulta Slovenskej vysokej školy technickej ako pomoc školy národným výborom pri územníckom riešení dedín.

Vzhľadom na význam tejto úlohy bude potrebné urýchliť vlastné vymedzenie intravilánov všetkých obcí a v niektorých prípadoch zabezpečiť i jednorazovú pomoc KNV, prípadne Krajského projektového ústavu a Sväzu slovenských architektov.

Ťažkosti pri spracúvaní územných plánov a vymedzovaní intravilánov obcí spôsobuje i tá skutočnosť, že nie všetky okresy' venovali vypracovaniu zásad a programov výstavby dostatočnej pozornosť. Niektoré okresy nepredložili Krajskému projektovému ústavu načas politicko-hospodárske a technické podklady, prípadne ich predložili neúplné, čo vo väčšine prípadov zapríčinilo oddialenie začatia projektových prác až na druhý polrok, čím je| ohrozené splnenie plánu tohoročných menovitých úloh. I na tomto úseku najviac zaostávajú okresy Bratislava-vidiek a Galanta.

Pri zabezpečovaní územníckej prípravy sa vyskytujú i niektoré ďalšie nedostatky. Na jednej strane je to formálne posudzovanie vypracovaných územných plánov a smerníc pre ich realizáciu, na druhej strane ich zdĺhavé schvaľovanie. Nie sú zriedkavé prí-. pady, že schvaľovanie smerných územných plánov trvá niekedy vyše pol roka a napríklad pri smernom územnom pláne obce Trenčianskej Teplej až vyše roka. Pri tejto príležitosti chcem poukázať i na stav smerného územného plánu samej Bratislavy. Tento plán bol vypracovaný ešte v roku 1956 a potom prerokovaný v rade ÚNV i v Sbore povereníkov, no dodnes nie je schválený.

V územníckej príprave, hlavne pre bytovú výstavbu, sa dosiaľ nedosiahol dostatočný predstih vo vypracovaní podrobných územných plánov. Tento stav zapríčiňuje nezdravú šturmovčinu pri vypracúvaní zadávacích projektov na inžinierske siete a vlastnú bytovú i občiansku výstavbu. Ba sú prípady súčasného vypracúvania podrobných územných plánov i zadávacích projektov, čo neumožňuje zodpovedné preverenie, posúdenie a schválenie podrobných územných plánov pred začatím prác na vlastnej projektovej príprave stavieb. Ako príklad uvediem Trenčín-Hornú sihoť a Dunajskú Stredu. Je to zjav zaiste nežiadúci a je potrebné predchádzať mu správne postaveným harmonogramom vypracovania územníckej prípravy na rok 1962 a na ďalšie roky tretej päťročnice. Sú i také prípady, že vypracované a schválené podrobné územné plány pre nevyjasnenosť niektorých otázok, hlavne asanačných, neslúžia v plnom rozsahu umiesťovaniu výstavby. Napríklad v Trenčíne v sídlisku Dlhé hony uvažuje podrobný územný plán s vybudovaním verejnej vybavenosti v časti, kde sú výrobne Západoslovenských nábytkárskych závodov v starých objektoch a ich asanácia brzdí kompletnú dostavbu tohto sídliska a jeho organické napojenie na ostatnú výstavbu mesta.

Takisto nie je doriešená otázka asanácie pri výstavbe sídliska v Topoľčanoch.

Plán zabezpečenia územníckej prípravy je v Západoslovenskom kraji vypracovaný na celú tretiu päťročnicu. Pri zostavovaní plánu na vypracovanie podrobných územných plánov sa prihliadalo na dosiahnutie predstihu pred vlastnou výstavbou a pri stanovení ich poradia sa vychádzalo z kategorizácie sídlisk. Vzhľadom na to, že v súčasnej dobe majú už niektoré okresy vypracovanú predbežnú koncepciu poľnohospodárskej výroby, je potrebné znova preveriť a spresniť navrhované obce, pre ktoré sa majú vypracovať smerné územné plány a ich poradie na jednotlivé roky určiť podľa dôležitosti.

Ďalším závažným činiteľom pri začatí bytovej výstavby je včasné uvoľnenie a odovzdanie stavenísk stavebnej výrobe.

I keď túto otázku vo väčšine prípadov národné výbory a investorské útvary úspešne riešia, predsa sa ešte vyskytujú prípady, že vybrané staveniska pre tie-ktoré stavby nie sú načas stavebnej výrobe odovzdané, čo spôsobuje oneskorenie prípravy stavieb a ich začatie. Tento nedostatok je zapríčinený hlavne: zdĺhavým postupom pri vyvlastňovaní pozemkov a budov, zabezpečovaním finančnej náhrady a oneskorenou asanáciou. Napríklad: v Hlohovci sa značne omeškala príprava staveniska a samej stavby, lebo neboli včas vyhotovené odhady na vyvlastňované stavebné pozemky i napriek niekoľkým urgenciám na okresnom investičnom útvare v Trnave.

K niektorým ťažkostiam pri asanácii dochádza i z toho dôvodu, že je viazaná na dokončenie náhradných bytov, ako to bolo na sídlisku Párovce v Nitre, keď oneskorene dokončili bytový blok C 2. Obdobný prípad sa vyskytol aj v Nových Zámkoch, kde investor stanovil plán na začatie výstavby bytových jednotiek na základe prísľubu skoršieho dokončenia a odovzdania bytových blokov č. 11 a 12. Vykonanie asanácie často sťažuje okolnosť, že nie je doriešená otázka náhradných prevádzkových objektov, ako je to napríklad na sídlisku v oblasti F Bratislava, kde predovšetkým išlo o objekty štátnych majetkov, a v Bánovciach nad Bebravou o objekty národného podniku Drevina.

Pre vykonávanie asanačných prác boli v mestách Bratislave a Nitre vytvorené samostatné asanačné čaty, v ostatných mestách Západoslovenského kraja sa tieto práce vykonávajú svojpomocou. Bolo by účelné, keby národné výbory a okresné investičné útvary uvažovali o vytvorení takýchto čiat i v ďalších mestách, pravda, podľa potreby a rozsahu investičnej výstavby.

Rozvoj investičnej výstavby v Západoslovenskom kraji sa výrazne prejavuje i vo výstavbe nových sídlisk, v ktorých sa maximálne sústreďuje bytová výstavba.

Napriek tomu, že vybudovanými bytovými objektami je zabezpečený primeraný štandard bývania našich pracujúcich, predsa sú ešte okolnosti, ktoré toto úsilie znehodnocujú. To sa prejavuje v tom, že národné výbory nie všade a nie v rovnakej miere venujú pozornosť dokompletizovaniu sídlisk terénnymi a sadovými úpravami i potrebnou občianskou vybavenosťou.

Touto situáciou sa v decembri minulého roku zaoberala i Komisia Slovenskej národnej rady pre výstavbu na základe zprávy svojho odboru a odporučila KNV vykonať rad opatrení na zlepšenie súčasného stavu sídlisk. Na vážne nedostatky v sídliskách poukázali tiež naši pracujúci v celoštátnej diskusii o bývaní.

Aby som si overil stav vonkajších úprav a vzhľad sídlisk, navštívil som okrem bratislavských i sídliská v Trenčíne, Novom Meste nad Váhom a v Trnave. Ich stav je rozdielny. Závisí to od starostlivosti o vonkajšiu úpravu sídlisk, a to jednak zo strany okresných investičných útvarov pri zabezpečovaní úprav dodávateľským spôsobom a jednak zo strany národných výborov pri zabezpečovaní úprav v rámci akcie Z. V tejto súvislosti uvediem niektoré príklady:

V Trenčíne v sídlisku Horná sihoť sú urobené terénne a sadové úpravy obvodové i vnútroblokové, zeleň je sústavne udržiavaná. Naproti tomu v sídlisku Dlhé hony boli tiež urobené terénne a čiastočne i sadové úpravy, no ich údržbe sa nevenuje dostatočná pozornosť, najmä zo strany obyvateľov sídliska.

V  Novom Meste nad Váhom v sídlisku č. I. sú urobené iba obvodové terénne a sadové úpravy, ale vnútroblokové nie sú urobené ani v hrubom stave. V priestoroch medzi bytovými blokmi je ešte staveniskové zariadenie dodávateľa, centrálna betonárka.

V Trnave v sídlisku na Gottwaldovej ulici, ktoré bolo stavebne dokončené v roku 1959, sú terénne a sadové úpravy urobené, ale nevenuje sa dostatočná pozornosť ich údržbe. Nedostatkom tohto sídliska je, že dosiaľ nie je urobená povrchová úprava jeho dvojsmernej cesty, ktorá je vo veľmi zlom stave. V sídlisku na ulici Národného povstania, ktoré sa stavebne dokončuje, sú urobené obvodové terénne a sadové úpravy iba pri dohotovených blokoch, ale vnútroblokové úpravy len v jednom prípade.

Tento nepriaznivý stav, najmä pri skoršie vybudovaných sídliskách, bol zapríčinený i tým, že sa vždy zo strany bývalých investorských útvarov zodpovedne nepostupovalo pri previerke rozpočtov stavieb v rámci efektívnosti v investičnej výstavbe na základe uznesenia vlády Č. 722/1957. Často boli z rozpočtov stavieb vyškrtnuté i hrubé terénne úpravy a povrchové úpravy ciest sa nahrádzali prašnou úpravou.

Súčasný stav na sídliskách ukazuje, že na dokončenie terénnych úprav a výsadby zelene treba zamerať pozornosť všetkých občanov a správne podchytiť a využiť ich iniciatívu. Na systematické organizovanie i vykonávanie sadovníckych úprav boli v Západoslovenskom kraji v máji tohto roku zriadené dva osobitné komplexné sadovnícke útvary v Bratislave a v Nitre s krajskou pôsobnosťou pre vymedzený rajón. Pritom do ideovej a technickej spolupráce budú zapojené všetky príslušné krajské ústavy.

Súdružky a súdruhovia! 1 keď v činnosti týchto sadovníckych útvarov nemáme zatiaľ žiadne skúsenosti, som presvedčený, že týmto spôsobom bude možné dosiahnuť to, aby obytné prostredie i v sídliskách vyjadrovalo kultúrny rast občanov našej socialistickej spoločnosti. (Potlesk.)

Podpredseda Benada:

Ďakujem poslancovi Bednárovi za prejav. Prehovorí poslanec Ján Mešťánek.

Poslanec Mešťánek:

Vážené súdružky a súdruhovia!

Vo svojom príspevku vychádzam z referátu povereníka inžiniera Takáča, ako aj z uznesenia XI. sjazdu Komunistickej strany Československa na úseku plnenia bytovej výstavby.

Bytová výstavba v našom okrese, tak ako aj všade inde, má ešte mnoho nedostatkov. Chcel by som hovoriť o niektorých týchto nedostatkoch, ako aj o tom, aké opatrenia podnikáme na ich odstránenie.

Jedna z príčin, pre ktoré vznikali mnohé závady na bytovej výstavbe, bol každoročný šturm na konci roku. V decembri sa na stavby nahrnuli remeselníci, jeden zavádzal druhému, chodili zo stavby na stavbu, stavby neboli dosť vyschnuté, a tak dochádzalo k mnohým kolaudačným závadám. Investori chceli stavby ešte v tom roku prevziať, lebo to mali v pláne, a tak ich preberali aj s chybami. Potom začali sťažnosti nájomníkov, parkety boli vyduté, voda tiekla tam, kde nemala, a kde mala, tam netiekla, stavby boli často nedokončené, ale po kolaudácii sa už o tieto stavby nikto nestaral.

Ale aj na stavbách, ktoré boli odovzdané v priebehu roku, sa vyskytovalo mnoho závad a nedorobkov. Vínu tu mali hlavne technici, ktorí sa málo venovali sústavnej kontrole prác.

Preto bolo treba rozmýšľať, čo by bolo treba spraviť, aby nastala náprava. V prvom rade bolo treba odstrániť šturm v odovzdávaní stavieb na konci roku. Tak v minulom roku sa už stavby rozplánovali tak, že skoro všetky stavby boli dokončené do konca novembra, len niekoľko bytov bolo odovzdávaných do 20. decembra. Pre tento rok je už harmonogram zostavený tak, že väčšina bytov bola už odovzdaná v prvom polroku. Súčasne sa už zabezpečuje začínanie stavieb tak, aby aj v budúcom roku bola plynulosť v odovzdávanú

Ďalej sa začala rozvíjať súťaž o stavby vzornej kvality. Táto súťaž sa začala už vlani, jej dobré výsledky ukázali, že ju treba rozšíriť. Tak v tomto roku máme stavby: 27 bytových jednotiek v Holiči, prístavba ONV v Senici, 12 bytových jednotiek na Myjave a okrem týchto všetky družstevné stavby vyhlásené za stavby vzornej kvality. Tieto stavby majú nielen tabule s nápisom "Stavba vzornej kvality", ale toto je na stavbe aj skutočne vidieť.

Na dokončovaných stavbách sa začali už v mnohých prípadoch robiť predkolaudácie. Takto má stavba možnosť ešte pred kolaudáciou odstrániť nedostatky, ktoré sa vyskytli. V roku 1960 sa už na troch stavbách vykonali verejné kolaudácie, za účasti budúcich nájomníkov. Takéto kolaudácie sa ukazujú aj z politického hľadiska správne, lebo pracovníci stavieb najlepšie takto pocítia pred verejnosťou svoju zodpovednosť za kvalitu vykonanej práce.

Zaujímavý spôsob zainteresovania verejnosti do bytovej výstavby sa uskutočnil v tomto roku v Skalici, kde pri kolaudácii štátnej bytovej výstavby typu T-O-B sa zúčastnili družstevníci z Brezovej, ktorí majú stavať výstavbu toho istého typu. Takto sa družstevníci mohli presvedčiť na vlastné oči, aké byty budú mať, a preto aj ich postoj k vlastnej výstavbe bol už potom lepší.

Keď už hovorím o družstevnej výstavbe, ktorá v našom okrese bude mať veľký podiel, chcem sa zmieniť aj o tom, ako si naši družstevníci zabezpečujú kvalitu bytov už pri výstavbe. V niektorých družstvách si družstevníci obsadili technický dozor sami svojimi družstevníkmi-odborníkmi. Toto sa lepšie osvedčuje, ako keď dozor zabezpečuje investorský útvar, lebo člen technického dozoru z radov družstevníkov vie, že v tej stavbe bude bývať aj on a preto lepšie stráži akosť vykonaných prác.

Veľmi dobré pre zlepšenie kvality stavieb, ako aj pre výstavbu bytov bolo vytvorenie niekoľkých stálych pracovných čiat. Tieto čaty pracujú stále na stavbách v okrese a vedia, že tu budú mať aj naďalej práce dosť. Preto sú si tieto čaty vedomé zodpovednosti za svoju prácu voči obyvateľstvu. Každý ich člen vie, že keby za sebou nechal lajdácku prácu, občania by ho poznali a ukazovali by na neho: "Toto je ten, čo nám tak sfušoval stavbu!" Tieto čaty preto pracujú skutočne vzorne a ich členovia sú na to hrdí, že majú dobrú povesť. Okrem niekoľkých murárskych a tesárskych čiat je to brigáda socialistickej práce súdruha Pod-majerského, ktorá robí sanitnú inštaláciu a ústredné kúrenie, zvládne svoju prácu načas a kvalitne, a preto ani nepripustí, aby do jej rajónu bola nasadená nejaká iná čata.

Popri týchto kladoch treba vidieť aj niektoré nedostatky. Je ešte mnoho závad, lajdáckosti, chýb a nedorobkov na našich stavbách. Tak napríklad aj v Skalici na stavbe 18 bytových jednotiek bola zvolaná na 7. apríla o pol deviatej kolaudačná komisia. Komisia sa na termín zišla, ale bez zástupcov Pozemných stavieb. Stavba však pripravená na kolaudáciu nebola. Pozemné stavby chceli stavbu odovzdať bez pivníc, fasády a ďalších iných prác. Zástupcovia Pozemných stavieb sa preto na kolaudáciu dostavili až po pol 11, keď sa už kolaudačná komisia rozišla. Takýchto a podobných nezodpovedných činov vidíme na stavbách ešte stále dosť.

Aby sa dosiahli dobré výsledky, musia sa Pozemné stavby do ďalšej práce zapojiť ešte svedomitejšie a dôslednejšie. Bolo by veľmi dobré, keby stavebná správa Pozemných stavieb, ktorá je teraz v Skalici, presťahovala sa čo najskôr do Senice. Zlepšil by sa tak styk s okresnými útvarmi a okrem toho je práve v Senici najväčšia výstavba v tretej päťročnici. Ďalej treba, aby investorské útvary boli pri preberaní stavieb prísnejšie, aby ostatné zložky, ktoré sa zúčastňujú nejakým spôsobom na výstavbe, túto svoju činnosť vykonávali čo najlepšie. A súčasne treba, aby sa tie formy, ktoré som už spomenul, t. j. stavby vzornej kvality, predkolaudácie, verejné kolaudácie, zavedenie stálych čiat, stali masovými, lebo lem tak je možné dosiahnuť, aby naše byty boli nielen načas hotové, ale aby boli aj kvalitne urobené. (Potlesk.)

Podpredseda Benada:

Ďakujem poslancovi Mešťánkovi za prejav. Slovo má ďalší rečník poslanec Pavol N é m e t h.

Poslanec Németh:

Vážená Slovenská národná rada! Súdružky a súdruhovia, vážení poslanci!

V  zmysle uznesenia XI. sjazdu a celoštátnej konferencie Komunistickej strany Československa k tretiemu päťročnému plánu aj v okrese Rožňava je naplánovaný ďalší mohutný rozvoj priemyslu, vzostup celkovej hospodárskej úrovne okresu a podstatné zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva.

Rozvoj okresu, ako aj vybavenosť okresu je do značnej miery závislá od investičnej výstavby, prostredníctvom ktorej sa u nás vytvoria nové priemyselné kapacity. Ide taktiež o budovanie nových sídlisk jednak na vyriešenie problému ubytovania nových pracovníkov pre rozšírené kapacity závodov a jednak v záujme vyriešenia bytového problému vôbec.

V  uplynutej päťročnici sme vybudovali nový závod na spracovanie magnezitu a rozšírili závod Teplá Voda ako aj závody chemického priemyslu. Bytový fond vzrástol o 1845 bytov, postavilo sa 9 nových škôl, jedna nemocnica a desiatky iných účelových stavieb.

Pozemné stavby ako hlavný nositeľ investičnej výstavby, odovzdali do užívania 891 objektov priemyselnej a občianskej výstavby. K ich celkovej činnosti treba konštatovať, že v priebehu druhej päťročnice vzrástla produktivita na jedného robotníka o 44,3 %, pričom sa dosiahli priaznivé relácie pri ostatných hospodárskych ukazovateľoch. Kladom je skutočnosť, že stavebné organizácie zlepšili svoju prácu aj pokiaľ ide o kvalitatívnu stránku ich práce. Napriek mnohým čiastkovým úspechom, boli však aj chyby, hlavne v oneskorenom dokončovaní objektov, a to aj pri objektoch centralizovanej investičnej výstavby.

Aj v súčasnej dobe máme pred sebou veľmi vážne úlohy v investične j výstavbe, najmä v centralizovanej investičnej výstavbe, pri ktorej ide o rozšírenie kapacity na spracovanie magnezitu, papiera a celulózy. Podľa súčasného stavu je plnenie úloh uspokojivé. Na prestavbe závodu v Slavošovciach bol časový plán od začiatku roka splnený na 117,7 %, pri výstavbe tretej etapy Lubeníckeho nového závodu na 286 % a pri výstavbe štvrtej etapy tohto závodu na 85,6 %. Zvlášť treba hodnotiť spoluprácu investora a stavebnej výroby, pokiaľ ide o výstavbu závodu v Slavošovciach. Dobrá spolupráca medzi týmito zložkami umožnila odstrániť nedostatok pracovných síl a taktiež vylúčila ťažkosti pri zadovažovaní úzkoprofilových materiálov.

Plnenie plánu pri výstavbe Lubeníckeho závodu, ako som už uviedol, bolo za obdobie január až máj taktiež uspokojivé. Pokiaľ však ide o plnenie plánu v ďalších mesiacoch, vyskytujú sa tu veľmi vážne nedostatky, pretože projekčná a rozpočtová dokumentácia sa nedala na čas a sú mnohé pripomienky aj ku kvalite dodaných projektov. Táto skutočnosť môže priniesť so sebou neekonomický postup stavebných prác a tak tiež môže vážne ohroziť termíny odovzdávania kapacít. Chyby sú aj v stavebnej výrobe, pretože nerovnomerne rozložila svoju kapacitu. Kým na jednom objekte Lubenického nového závodu 3 vysoko prekročila plán, na susednom objekte splnila plán iba na 85%. Slovenské magnezitové závody ako investor zaostávajú v projekčnej príprave aj pri akcii "Dobývanie ložiska baňa Dúbrava". Pri výstavbe Slavošovských papierní je ďalší postup prác ohrozený tým. že do dnešného dňa nie je doriešený technologický a montážny postup zauhľovania kotolne a nie je ani zabezpečený výrobca žeriavov. Tieto skutočnosti tiež vážne ohrozujú dodržanie plánovaných termínov.

Nedostatky, ktoré som uviedol, sa prerokovali na úrovni okresných politických orgánov za prítomnosti investorov a zástupcov stavebnej výroby, naznačil sa im postup správnej organizácie práce a najmä vytýčili sa im termíny, v ktorých je potrebné vyrovnať sa s nedostatkami projekčnej a rozpočtovej dokumentácie, aby sa pre tento dôvod nenarušili termíny odovzdávania kapacít.

Okresom Rožňava prebieha čiastka veľmi významnej stavby, a to výstavby ropovodu. Na tejto akcii sa plán plní úspešne, prejavujú sa jedine nedostatky pracovných síl.

Aj v decentralizovanej investičnej výstavbe máme značné úlohy a v priebehu prvého polroku sme ich plnili pomerne úspešne. Plán za prvé štyri mesiace bol splnený na 100,7 % v časovom vyjadrení a z ročnej úlohy bolo prestavané 27 %. Uvedené plnenie mohlo byť ešte lepšie, nebyť toho, že montážnicka správa pozemných stavieb v Poprade vytvorila sklz v sume 1 300 000 Kčs. Plnenie, ktoré som uviedol, platí, pokiaľ ide o globál. Horšia je však situácia, pokiaľ ide o jednotlivé druhy decentralizovanej investičnej výstavby. Kým v štátnej a podnikovej bytovej výstavbe plánované úlohy prekračujeme, zatiaľ sú veľmi vážne nedostatky v priebehu družstevnej bytovej výstavby. Pre rok 1961 má okres Rožňava za úlohu odovzdať v družstevnej bytovej výstavbe do užívania 72 bytových jednotiek. Súčasná situácia je však taká, že ešte len v mesiaci máji sa začalo s výstavbou 36 bytových jednotiek. Pre úlohu roku 1961 bola už začiatkom roku dostatočná základňa členov bytových družstiev, avšak


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP