Čtvrtek 28. září 1961

Slovenská národná rada

6. schôdzka

28. septembra 1961

STENOGRAFICKÁ ZPRÁVA

O SCHÔDZKACH SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

Voľba podpredsedu Slovenskej národnej rady a predsedu Slovenskej plánovacej komisie.

Zmeny v zložení Slovenskej plánovacej komisie a Komisie Slovenskej národnej rady pre výstavbu.

Prerokovanie návrhu zákona SNR, ktorým sa mení zákon SNR o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady.

Zpráva povereníka SNR pre spravodlivosť dr. Ladislava G e š u o súčasnom stave a problémoch dodržiavania štátnej disciplíny a socialistickej zákonnosti pri ochrane majetku v socialistickom vlastníctve.

Schválenie uznesenia k tejto zpráve.

Prerokovanie návrhu zákona SNR o múzeách a galériách.

Bratislava 1961

Stenografická zpráva

o 6. schôdzke Slovenskej národnej rady 28. septembra 1961

Prítomní:

Predseda Rudolf Strechaj

podpredseda Vasil B i ľ a k

generálny prokurátor ČSSR dr. Ján Bartuška

74 poslancov SNR podľa listiny o prítomnosti

(Začiatok schôdzky o 9. 00 hod. )

Predseda Strechaj:

Vážená Slovenská národná rada,

súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci!

Otváram 6. schôdzku Slovenskej národnej rady a zisťujem, že Slovenská národná rada je spôsobilá sa uznášať.

Dovoľte, aby som na dnešnom našom rokovaní srdečne privítal generálneho prokurátora Československej socialistickej republiky súdruha dr. Jána Bartušku, (potlesk), ako aj ďalších prítomných hostí (potlesk).

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa článku 75 ods. 1 ústavy zvolalo Slovenskú národnú radu na zasadanie a uznieslo sa, aby sa Slovenská národná rada zišla na 6. schôdzku 28. septembra 1961.

Ďalej dovoľte, aby som vás informoval o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od poslednej schôdzky Slovenskej národnej rady.

Súdružky a súdruhovia poslanci!

V  popredí pozornosti Predsedníctva SNR v treťom štvrťroku boli dve základné otázky, a to zabezpečovanie rovnomerného plnenia úloh štátneho plánu na Slovensku v úzkej spolupráci s národnými výbormi a príprava plánu na rok 1962.

V  súvislosti s prvou úlohou Predsedníctvo SNR pravidelne na každej svojej schôdzke prerokúvalo plnenie plánu na tých úsekoch národného hospodárstva, kde sa za úlohami plánu zaostávalo a zaostáva.

Boli to predovšetkým niektoré otázky zabezpečovania poľnohospodárskej výroby, investičnej výstavby, školstva a zdravotníctva, na ktoré sa bolo treba v tomto období sústrediť.

Na úseku poľnohospodárstva išlo hlavne o zabezpečenie rýchlej a bezstratovej žatvy. Predsedníctvo SNR preto priebežne sledovalo priebeh letných poľnohospodárskych prác a hodnotilo ich stav a priebeh na dvoch schôdzkach v mesiaci júli. Vo svojich opatreniach orientovalo národné výbory a pracujúcich v poľnohospodárstve na organizačné a materiálne zabezpečovanie žatvy a na pomoc pri organizovaní týchto prác delegovalo Predsedníctvo SNR do jednotlivých krajov na Slovensku povereníkov SNR.

V súvislosti s prerokúvaním priebehu žatvy a mlatby zaoberalo sa Predsedníctvo SNR i zásobovaním dedín v žatevnom období a robilo opatrenia, aby zásobovanie zodpovedalo potrebám poľnohospodárskych pracovníkov a aby sa odstraňovali poruchy v zásobovaní najmä občerstvujúcimi nealkoholickými nápojmi a pivom.

Nepriaznivý vývoj v stavoch a úžitkovosti hospodárskych zvierat a v nákupe živočíšnych výrobkov viedol Predsedníctvo SNR k tomu, že sa zaoberalo súpisom hospodárskych zvierat k 1. júlu 1961 a opatreniami na zaistenie nákupu živočíšnych výrobkov v II. polroku 1961, kde sa treba vyrovnať nielen s nedostatkami vo výrobe, ale aj s nedostatkami organizačného rázu, a to najmä pri nákupe od členov JRD a od jednotlive hospodáriacich roľníkov.

Nie menšia pozornosť sa venovala i opatreniam na zaistenie jesenných poľných prác, od včasného a kvalitného vykonania ktorých je v rozhodujúcej miere závislé úspešné splnenie a prekročenie plánovaných úloh v budúcom roku. Preto v prijatých opatreniach Predsedníctva SNR sa sleduje, aby vo všetkých poľnohospodárskych závodoch boli včas vypracované konkrétne plány jesenných prác s osobitným- zameraním na zber a nákup okopanín, rozšírenie perspektívnych odrôd obilnín, včasné vykonanie hlbokej orby, na maximálne využitie všetkých mechanizačných prostriedkov a na to, aby národné výbory dôsledne kontrolovali plnenie osevov jednotlivých plodín osobitne na JRD a štátnych majetkoch.

Na úseku investičnej výstavby, kde sa aj naďalej omeškáva plánovaný postup na viacerých dôležitých centralizovaných stavbách, Predsedníctvo SNR usmernilo príslušné komisie Slovenskej národnej rady na ďalšie sústreďovanie kapacít a materiálov k odstráneniu schodkov a urýchleniu výstavby centrálne plánovaných kapacít a ich jednotlivých objektov a uložilo Slovenskej plánovacej komisii v rámci prác na príprave návrhu plánu na rok 1962 zamerať osobitnú pozornosť na stav v projekčnej a konštrukčnej príprave výroby a jej materiálového a kádrového zabezpečenia hlavne v podnikoch ťažkého strojárstva, ako sú Slovenské lodenice Komárno, Vagónka Tatra Poprad a Východoslovenské strojárne Košice.

Predsedníctvo SNR zaoberalo sa i niektorými problémami investičnej výstavby v odvetví zdravotníctva na Slovensku, na ktorom úseku sa sústavne neplnia úlohy plánu, čo nepriaznivo ovplyvňuje rozširovanie a skvalitňovanie zdravotníckych služieb.

Prijaté opatrenia Predsedníctva SNR sa zameriavajú na neodkladné odstránenie nedostatkov, ktoré sa prejavujú v plánovacej a projektovej príprave, kvalite projektovej dokumentácie, v nedostatočnom uplatňovaní typizácie vo výstavbe a vybavení nových kapacít, v nezladenosti hlavnej a pridruženej stavebnej výroby a najmä dodávok strojov a zariadení, ako aj pri stavebnej výrobe, ktorá nedoceňuje význam zdravotníckej výstavby, následkom čoho sa harmonogramy výstavby a tým aj termíny odovzdávania kapacít nedodŕžajú.

Pokiaľ ide o školskú investičnú výstavbu, Predsedníctvo SNR sa zameralo predovšetkým na nedostatky pri výstavbe Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, na včasné dokončenie výstavby škôl k 1. septembru 1961 a na zaistenie kvalitnej projektovej prípravy školskej výstavby na rok 1962 a 1963.

Neuspokojivý stav plánovacej a projektovej prípravy v štátnej, družstevnej a podnikovej bytovej výstavbe na rok 1962, najmä v Stredoslovenskom a Východoslovenskom kraji vyžadoval sústrediť sa i na odstraňovanie prekážok, ktoré tento stav zapríčiňujú. Predsedníctvo SNR pritom sledovalo najmä to, aby sa v Stredoslovenskom kraji urýchlila územno-plánovacia príprava, vyhľadali sa staveniská pre panelovú bytovú výstavbu, plne sa využila kapacita panelární a vo Východoslovenskom kraji aby sa vyriešila otázka vysokopodlažného variantu celopanelových obytných domov a urýchlilo vypracovanie zadávacích projektov. Ďalej, aby sa zlepšila organizátorská práca národných výborov, pokiaľ ide o družstevnú bytovú výstavbu a výstavbu bytov JRD, a v individuálnej bytovej výstavbe aby sa zameralo úsilie príslušných orgánov v prvom rade na znižovanie rozostavanosti.

Predsedníctvo SNR ďalej komplexne hodnotilo plnenie plánu rozvoja hospodárstva na Slovensku v I. polroku 1961. I keď sa dosiahol vyšší prírastok výroby, ako určuje plán, nerovnomernosť v plnení úloh plánu, ktorá sa prejavila v uplynutom polroku a v mesiacoch júli a auguste spôsobila, že sa nedosiahli ciele vo zvyšovaní efektívnosti hospodárstva. Výkyvy v rovnomernosti výroby sa prejavili i pri zásobovaní hospodárstva. Nesplnili sa úlohy vo výrobe viacerých výrobkov určených najmä pre investičnú výstavbu a pre zahraničný obchod.

Na základe vykonaného rozboru prijalo Predsedníctvo SNR opatrenia, aby sa zlepšilo plnenie uznesení vlády na zaistenie rovnomerného plnenia úloh plánu a na poskytnutie priamej pomoci národným výborom a podnikom na Slovensku pri previerke efektívnosti národného hospodárstva.

Popri zabezpečovaní hospodárskych úloh Predsedníctvo SNR v súvislosti so sústavným zvyšovaním zdravotnej starostlivosti o obyvateľstvo hodnotilo i úroveň a rozsah zdravotníckych služieb pre poľnohospodárske obyvateľstvo s cieľom dosiahnuť zlepšenie preventívnej a liečebnej, hygienickej a protiepidemickej starostlivosti, zintenzívnenie zdravotníckej osvety a stabilizácie zdravotníckych kádrov na obvodoch. Okrem toho sa zaoberalo aj zabezpečovaním zdravotnej starostlivosti o chrup obyvateľstva z toho hľadiska, aby sa zvýšila výučba stomatológov na klinikách, aby sa rovnomerne rozdelili zuboliečiteľské kádre v krajoch a okresoch, aby sa zlepšilo riadenie a kontrola zubolekárskych služieb a zvýšila zdravotnícka starostlivosť o chrup dorastu a vysokoškolskej mládeže.

Osobitná pozornosť sa venovala opatreniam na zaistenie prípravy plánu na rok 1962. Podrobne sa rozpracovali úlohy jednotlivých orgánov Slovenskej národnej rady v období prípravy plánu a smery ich pomoci národným výborom.

To bola, súdružky a súdruhovia poslanci, v podstate hlavná náplň a zameranie činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady v uplynutých troch mesiacoch.

Na dnešnej schôdzke prerokuje Slovenská národná rada niektoré dôležité otázky, riešenie ktorých je v záujme ďalšieho ešte rýchlejšieho napredovania v rozvíjaní všetkých oblastí nášho spoločenského života, aby sme tak v čo najkratšom čase dosiahli ciele, ktoré pred nás stavia budovanie vyspelej socialistickej spoločnosti a ktoré sú nerozlučne spojené s heroickým úsilím pokrokových síl celého sveta na čele s hrdinským ľudom Sovietskeho sväzu o zabezpečenie pokojného, mierového života pre všetkých, ako výstižne a konkrétne odráža návrh nového programu slávneho marxisticko-leninského predvoja ľudstva Komunistickej strany Sovietskeho sväzu.

Veľkosť a náročnosť týchto úloh vystupuje do popredia najmä dnes, keď reakčné sily medzinárodného imperializmu na čele s USA vyvíjajú všemožné úsilie, aby zastavili vývoj a zadržali sily socializmu. Ako svoj úderný hrot využívajú najtemnejšie sily západonemeckého revanšizmu a imperializmu. Za pomoci USA, Anglicka a Francúzska sa urýchlene buduje agresívna západonemecká armáda, bývalí hitlerovskí generáli sú dosadzovaní na vysoké funkcie v bundeswehri i v severoatlantickom bloku.

Nemecká otázka stojí takto opäť na poprednom mieste v medzinárodnej situácii, v ktorej sa dramaticky vyhrocuje veľký zápas síl svetového pokroku a reakcie, socializmu a imperializmu. Niet sporu o tom, že Nemecko v dôsledku protimierovej politiky západných mocností stalo sa opäť nebezpečným činiteľom v Európe, ktorý vážne ohrozuje svetový mier.

Odstrániť toto nebezpečenstvo možno len likvidovaním pozostatkov druhej svetovej vojny, uzavretím mierovej zmluvy s Nemeckom, ako to navrhuje Sovietsky sväz.

Iste vyjadrujem najvlastnejšiu mienku nás všetkých, keď z tohto miesta vyhlasujem, že my, poslanci Slovenskej národnej rady, jednoznačne a pevne stojíme za vyhlásením vlády Československej socialistickej republiky o uzavretí mierovej zmluvy s Nemeckom, lebo naše národy v minulosti už nie raz boli obeťou nemeckej expanzie a právom očakávajú od mierovej zmluvy s Nemeckom posilnenie mierových síl a zvýšenie bezpečnosti v Európe a vo svete.

Preto tiež s úplným súhlasom vítame Výzvu nášho Národného zhromaždenia k parlamentom všetkých krajín, aby so svojimi vládami a ľudom prispeli účinným podielom k mierovému riešeniu nemeckého problému a znemožnili plány podnecovateľov novej svetovej vojny. (Potlesk. )

Súdružky a súdruhovia poslanci!

Má niekto dotazy, prípadne pripomienky k prednesenej zpráve ?

Pripomienok niet.

Prikročíme

k schváleniu programu 6. schôdzky Slovenskej národnej rady.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady navrhuje, aby Slovenská národná rada pre svoju 6. schôdzku určila tento program rokovania:

1.   Zpráva mandátovej komisie o overení platnosti voľby poslanca SNR Michala S a b o l č í k a

2.   Voľba podpredsedu Slovenskej národnej rady a predsedu Slovenskej plánovacej komisie

3.   Návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na zmeny v zložení Slovenskej plánovacej komisie a Komisie Slovenskej národnej rady pre výstavbu

4.   Návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vydanie zákona SNR, ktorým sa mení zákon SNR o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady

5.   Návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na odvolanie člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady a povereníka SNR pre štátnu kontrolu súdruha Alexandra P a u l o v i č a

z funkcie povereníka Slovenskej národnej rady pre štátnu kontrolu

6.   Zpráva povereníka SNR pre spravodlivosť dr. Ladislava G e š u o súčasnom stave a niektorých problémoch dodržiavania štátnej disciplíny a socialistickej zákonnosti pri ochrane majetku v socialistickom vlastníctve na Slovensku

7.   Návrh Komisie SNR pre školstvo a kultúru a Právnej komisie SNR na vydanie zákona Slovenskej národnej rady o múzeách a galériách.

Máte, súdružky a súdruhovia poslanci, pripomienky k navrhnutému programu alebo doplnky?

Pretože pripomienok niet, dávam o návrhu hlasovať.

Kto súhlasí s návrhom programu tak, ako bol prečítaný, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti? (Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada navrhnutý program jednomyseľne schválila.

Pristúpime k prerokovaniu prvého bodu programu, ktorým je

zpráva Mandátovej komisie o overení platnosti voľby poslanca Michala Sabolčíka.

Zpravodajcom je poslanec Šimon Ž b i r k a. Dávam mu slovo.

Zpravodajca Žbirka:

Vážená Slovenská národná rada!

Mandátová komisia Slovenskej národnej rady ma na svojej schôdzke 27. septembra 1961 poverila, aby som vám podal zprávu o preskúmaní platnosti voľby novozvoleného poslanca Slovenskej národnej rady súdruha Michala Sabolčíka.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady svojím uznesením zo 6. júla 1961 určilo, aby sa dňa 3. septembra 1961 konali doplňovacie voľby do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 37 - Topoľčany. V týchto doplňovacích voľbách bol zvolený za poslanca Slovenskej národnej rady súdruh Michal Sabolčík.

Mandátovej komisii Slovenskej národnej rady boli predložené na preskúmanie doklady týkajúce sa týchto doplňovacích volieb, a to: písomné vyhlásenie kandidáta, že kandidatúru prijíma, zápisnica obvodnej volebnej komisie z 3. augusta 1961 o registrácii kandidáta za poslanca SNR, zápisnica obvodnej volebnej komisie z 3. septembra 1961 o spočítaní hlasov a zápisnica Slovenskej volebnej komisie pre doplňovacie voľby zo 4. septembra 1961.

Po preskúmaní uvedených dokladov Mandátová komisia Slovenskej národnej rady zistila, že voľby boli vykonané v plnom súlade s ustanoveniami zákona o voľbách do Slovenskej národnej rady. Pre kandidáta bolo odovzdaných z celkového počtu 30 013 platných hlasov 30 009 hlasov, t. j. 99, 98% všetkých platných hlasov. Tým bol súdruh Michal S a b o l č í k právoplatne zvolený za poslanca Slovenskej národnej rady.

Mandátová komisia Slovenskej národnej rady preto odporúča Slovenskej národnej rade, aby prijala toto uznesenie:

Slovenská národná rada na základe zprávy Mandátovej komisie Slovenskej národnej rady zisťuje, že doplňovacie voľby poslanca Slovenskej národnej rady Michala S a b o l č í k a boli vykonané v súlade so zákonnými predpismi o voľbách do Slovenskej národnej rady. Slovenská národná rada preto podľa čl. 79 Ústavy a podľa § 49 zákona Slovenskej národnej rady č. 7/1954 Zb. SNR o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení zákonov SNR č. 38/1960 Zb. a č. 31/1961 Zb. overuje platnosť voľby Michala Sabolčíka za poslanca Slovenskej národnej rady.

Predseda Strechaj:

Hlási sa niekto o slovo, alebo má niekto zo súdruhov poslancov dotazy, prípadne pripomienky k prednesenej zpráve?

Pretože sa o slovo nikto nehlási, budeme hlasovať o návrhu Mandátovej komisie, aby Slovenská národná rada overila platnosť voľby poslanca Michala Sabolčíka zvoleného 3. septembra 1961.

Kto súhlasí s návrhom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti? (Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada voľbu poslanca Michala Sabolčíka overila.

Nový poslanec Michal S a b o l č í k je na dnešnej schôdzke prítomný. Podľa článku 80 ústavy zloží poslanecký sľub, a to tak, že sľub bude prečítaný a súdruh poslanec vykoná sľub podaním ruky a slovom,, sľubujem".

Žiadam o prečítanie textu sľubu a poslanca Michala Sabolčíka, aby predstúpil k vykonaniu sľubu.

(Pracovník aparátu Slovenskej národnej rady súdruh Ilčík číta: )

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Československej socialistickej republike, veci socializmu a odkazu Slovenského národného povstania. Budem dbať na vôľu a záujmy ľudu, spravovať sa ústavou a ostatnými zákonmi republiky a pracovať pre to, aby sa zákony uvádzali do života. "

(Poslanec Sabolčík pristupuje k predsedovi a podaním ruky a slovom "sľubujem" skladá sľub. )

Predseda Strechaj:

Nasleduje druhý bod programu,

voľba podpredsedu Slovenskej národnej rady a predsedu Slovenskej plánovacej komisie.

Súdružky a súdruhovia poslanci!

Slovenská národná rada svojím uznesením z 30. júna t. r. uvoľnila ministra súdruha Pavla M a j l i n g a z funkcie podpredsedu Slovenskej národnej rady a z funkcie predsedu Slovenskej plánovacej komisie.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa na svojej schôdzke 15. septembra t. r. uznieslo navrhnúť Slovenskej národnej rade, aby za podpredsedu Slovenskej národnej rady a predsedu Slovenskej plánovacej komisie zvolila poslanca Michala Sabo1číka.

Hlási sa k tomuto návrhu niekto o slovo, sú pripomienky k návrhu, alebo má niekto iný návrh? (Nikto. )

Pripomienok niet.

Pristúpime teda k hlasovaniu.

Kto súhlasí s tým, aby poslanec Michal S a b o l č í k bol zvolený za podpredsedu Slovenskej národnej rady a za predsedu Slovenskej plánovacej komisie, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti? (Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada za podpredsedu Slovenskej národnej rady a za predsedu Slovenskej plánovacej komisie jednomyseľne zvolila poslanca Michala S a b o l č í k a.

Prosím súdruha podpredsedu, aby zaujal svoje miesto v predsedníctve.

Tretím bodom programu je návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na zmeny v zložení Slovenskej plánovacej komisie a Komisie Slovenskej národnej rady pre výstavbu.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady navrhuje, aby Slovenská národná rada namiesto súdruha Michala S a b o l č í k a, ktorý bol doteraz členom Slovenskej plánovacej komisie z radov politických, hospodárskych a kultúrnych pracovníkov, zvolila za člena Slovenskej plánovacej komisie súdruha Františka Barbírka, vedúceho oddelenia plánovania, priemyslu a obchodu v sekretariáte ÚV KSS.

Ďalej, aby Slovenská národná rada odvolala súdruha Antona Ťažkého z funkcie člena komisie Slovenskej národnej rady pre výstavbu, zvoleného z radov politických, hospodárskych a kultúrnych pracovníkov, a za nového člena Komisie Slovenskej národnej rady pre výstavbu zvolila súdruha Jána Gajdoša, vedúceho oddelenia stavebníctva a dopravy sekretariátu ÚV KSS. Súdruh Anton Ťažký bol totiž zvolený za predsedu Východoslovenského krajského národného výboru, čo mu znemožňuje vykonávať i naďalej riadne funkciu člena uvedenej komisie.

Máte, súdružky a súdruhovia poslanci, pripomienky k návrhu Predsedníctva alebo iný návrh? (Neboli. )

Pripomienok niet.

Dávam preto o návrhu hlasovať.

Kto súhlasí s návrhom Predsedníctva SNR na zmenu v zložení Slovenskej plánovacej komisie a Komisie Slovenskej národnej rady pre výstavbu, ako bol prednesený, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti? (Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada zmenu v zložení Slovenskej plánovacej komisie a Komisie SNR pre výstavbu schválila podľa návrhu Predsedníctva SNR.

Pristúpime k štvrtému bodu programu, ktorým je návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vydanie zákona SNR, ktorým sa mení zákon SNR o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady.

Návrh zákona bol, súdružky a súdruhovia poslanci, doručený ako tlač č. 19.

V súvislosti s novou organizáciou riadenia a vykonávania štátnej kontroly bol zriadený Ústredný úrad štátnej kontroly a štatistiky, ktorému prislúcha organizovať a vykonávať štátnu kontrolu a štatistiku vzťahujúcu sa na všetky úseky štátnej správy a na všetky odvetvia a úseky národného hospodárstva a kultúry.

Vzhľadom na to bol zákonom Národného zhromaždenia zo dňa 19. septembra 1961 o štátnej kontrole, štatistike a iných oboroch národohospodárskej evidencie novelizovaný zákon číslo 108/1960 Zb. v tom zmysle, že z úsekov štátnej správy, v ktorých pôsobia povereníci Slovenskej národnej rady, bol vypustený úsek štátnej kontroly.

Preto je potrebné novelizovať aj ustanovenie § 47 zákona SNR o rokovacom a pracovnom poriadku.

Otváram rozpravu k návrhu zákona.

Hlási sa prosím niekto o slovo? (Nikto. )

Pretože sa do rozpravy nikto nehlási, pristúpime k hlasovaniu.

Budeme hlasovať

o návrhu zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon SNR o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady.

Kto súhlasí s návrhom tohto zákona, tak ako bol rozdaný, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti? (Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikto. )

Ďakujem.

Zisťujem, že Slovenská národná rada návrh zákona SNR jednomyseľne schválila tak, ako ho predložilo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

Ďalším bodom programu je návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na odvolanie člena Predsedníctva a povereníka Slovenskej národnej rady pre štátnu kontrolu súdruha Alexandra Pauloviča z funkcie povereníka SNR pre štátnu kontrolu.

Ako už bolo pri prerokúvaní predchádzajúceho, štvrtého bodu programu uvedené, v dôsledku novej organizácie riadenia a vykonávania štátnej kontroly, prestala pôsobnosť povereníka Slovenskej národnej rady pre štátnu kontrolu. Dnes prijatým zákonom Slovenskej národnej rady sa zrušuje odbor Slovenskej národnej rady pre štátnu kontrolu. Preto Predsedníctvo Slovenskej národnej rady navrhuje Slovenskej národnej rade odvolať z funkcie povereníka Slovenskej národnej rady pre štátnu kontrolu poslanca Alexandra P a u l o v i č a. Poslanec súdruh Pau1ovič ostáva i naďalej vo funkcii člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Hlási sa niekto o slovo k tomuto návrhu? (Nikto. )

Keď sa nikto nehlási, dávam o návrhu hlasovať.

Kto súhlasí s návrhom Predsedníctva Slovenskej národnej rady, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti? (Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikto. )

Ďakujem.

Zisťujem, že Slovenská národná rada návrh Predsedníctva schválila.

Prikročíme k prerokovaniu šiesteho bodu programu, ktorým je

zpráva povereníka Slovenskej národnej rady pre spravodlivosť dr. Ladislava Gešu o súčasnom stave a niektorých problémoch dodržiavania štátnej disciplíny a socialistickej zákonosti pri ochrane majetku v socialistickom vlastníctve na Slovensku.

Prosím súdruha povereníka, aby sa ujal slova.

Poslanec dr. Gešo:

Vážená Slovenská národná rada,

súdružky a súdruhovia!

Úsilie všetkého pracujúceho ľudu Československa sa v súčasnom období sústreďuje na húževnatý a cieľavedomý boj za splnenie úloh plánu rozvoja na tento rok s cieľom upevniť dosiahnuté úspechy, i prekonať niektoré negatívne javy a ťažkosti, ktoré sa v našom národnom hospodárstve prejavili.

Výrazom tohto úsilia o zabezpečenie rýchleho a bezporuchového rozvoja nášho národného hospodárstva a na tomto základe plánovaného tempa rastu životnej úrovne pracujúcich je aj previerka efektívnosti, prebiehajúca vo všetkých úsekoch hospodárstva a na každom pracovisku, spájaná s prípravami plánu na rok 1962 a s ďalším novým rozmachom socialistického súťaženia.

Pre ďalší všestranný rozvoj našej socialistickej spoločnosti vytvorili sa vybudovaním materiálno-technickej základne socializmu v druhej päťročnici pevné základy. Rozvoj výrobných síl, plánovaný na rok 1956 až 1960, sa s výnimkou poľnohospodárstva nielen dodržal, ale ešte urýchlil. Koncom druhej päťročnice ukončilo sa u nás v podstate združstevňovanie dediny, čím sa vyriešila jedna z najobťažnejších úloh socialistickej vý-


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP