Čtvrtek 28. prosince 1961

Slovenská národná rada

7. schôdzka

28. decembra 1961

STENOGRAFICKÁ ZPRÁVA

O SCHÔDZKACH SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

Zpráva povereníka Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo Vojtecha T ö r ö k a  o rozvoji zdravotnej starostlivosti o mladú generáciu na Slovensku.

Schválenie uznesenia k tejto zpráve

Zpráva povereníka Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo Michala C h u d í k a o zhodnotení plnenia plánu nákupu poľnohospodárskych výrobkov na Slovensku v roku 1961 a o zabezpečení úloh v roku 1962.

Schválenie uznesenia k tejto zpráve

Prerokovanie návrhu Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vydanie zákona SNR o vyhlasovaní zákonov a iných právnych predpisov Slovenskej národnej rady

Bratislava 1961

Stenografická zpráva

o 7. schôdzke Slovenskej národnej rady 28. decembra 1961

Prítomní:

Predseda Rudolf Strechaj

Podpredsedovia: Ľudovít B e n a d a, Vasil B i ľa k, Michal S a b o l č í k

77 poslancov podľa listiny o prítomnosti

(Začiatok schôdzky o 9. 00 hod. )

Predseda Strechaj:

Vážená Slovenská národná rada,

súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci!

Otváram 7. schôdzku Slovenskej národnej rady a zisťujem, že Slovenská národná rada je spôsobilá sa uznášať.

Schádzame sa bezprostredne po tom, čo Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska prerokoval zprávu o záveroch Ústredného výboru Komunistickej strany Československa k XXII. sjazdu Komunistickej strany Sovietskeho sväzu, súčasné problémy v plnení národohospodárskeho plánu a prípravu plánu na rok 1962 na Slovensku a zaoberal sa tiež plnením uznesení Ústredného výboru KSČ o spojení školy so životom a niektorými otázkami práce medzi mládežou. Ako všetci vieme, Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska prijal celý rad významných opatrení, ktorými sústredil našu pozornosť na dôsledné zabezpečenie úloh našej strany a vlády na Slovensku.

Vychádzajúc z týchto uznesení bude správne a nevyhnutné, aby sme vo všetkých orgánoch Slovenskej národnej rady neodkladne prikročili k ich konkrétnemu rozpracovaniu, pričom osobitnú pozornosť budeme musieť venovať zabezpečovaniu rozvoja poľnohospodárskej výroby a nákupu poľnohospodárskych výrobkov v budúcom roku. Ide o to, aby sme v budúcom roku, do ktorého už o niekoľko dní nastúpime, lepšie a úspešnejšie zabezpečovali plnenie národohospodárskeho plánu na Slovensku, cieľavedome odkrývali a uvádzali do pohybu ďalšie, doteraz nevyužité rezervy v národnom hospodárstve, a tým ešte účinnejšie prispievali pre vzostup nášho národného hospodárstva, pre zvyšovanie bohatstva našej československo-socialistickej spoločnosti, pre blaho a spokojnosť nášho pracujúceho ľudu.

Možno povedať, súdružky a súdruhovia, že Ústredný výbor našej strany nás veľmi konkrétne orientuje na tie kľúčové problémy, aby sme čím skôr dosiahli nádherné ciele, o ktoré sa pod vedením našej Komunistickej strany usilujeme, vybudovať rozvinutú socialistickú spoločnosť a potom nastúpiť historickú cestu ku komunizmu. To je záväzná smernica i veľká pomoc v práci všetkých orgánov Slovenskej národnej rady a možno očakávať, že aj všetci poslanci Slovenskej národnej rady budú z týchto uznesení Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a Ústredného výboru KSS vychádzať pri svojej práci vo volebných obvodoch, prispievať k mobilizácii všetkých pracujúcich pre ich dôsledné plnenie.

Dovoľte teda, súdružky a súdruhovia poslanci, aby sme v tomto duchu otvorili aj naše rokovanie.

Prikročíme k schváleniu programu 7. schôdzky Slovenskej národnej rady.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady navrhuje, aby Slovenská národná rada pre 7. schôdzku určila tento program rokovania:

1.   Zpráva povereníka Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo súdruha Vojtecha T ö r ö k a  o rozvoji zdravotnej starostlivosti o mladú generáciu na Slovensku.

2.   Zpráva povereníka Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo súdruha Michala C h u d í k a o zhodnotení plnenia plánu nákupu poľnohospodárskych výrobkov na Slovensku v roku 1961 a o zabezpečení úloh v roku 1962.

3.   Návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vydanie zákona Slovenskej národnej rady o vyhlasovaní zákonov a iných právnych predpisov Slovenskej národnej rady.

Máte súdružky a súdruhovia poslanci, pripomienky alebo doplnky k navrhnutému programu?                                   

 Pretože pripomienok niet, dávam o návrhu hlasovať. Kto súhlasí s navrhnutým programom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti? (Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada navrhnutý program jednomyseľne schválila.

Pristúpime k prvému bodu programu, ktorým je

zpráva povereníka Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo súdruha Vojtecha T ö r ö k a  o rozvoji zdravotnej starostlivosti o mladú generáciu na Slovensku.

Prosím súdruha povereníka, aby sa ujal slova.

Povereník Török:

Vážená Slovenská národná rada, vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci!

Mohutný rozvoj nášho hospodárskeho a kultúrneho života v socialistickom zriadení vytvoril priaznivé podmienky pre stále zvyšovanie životnej úrovne nášho ľudu. Z bohatých materiálnych zdrojov spoločnosti sa pritom veľký podiel venoval starostlivosti o mladú generáciu. Národný dôchodok na základe správnych rozhodnutí Komunistickej strany Československa pamätal v značnej miere na hmotné zabezpečenie rodín, aby sa zbavené obáv o budúcnosť, mohli rozhodnúť pre založenie rodiny a šťastné rodičovstvo. Iná časť národného dôchodku bola venovaná priamo na starostlivosť o mladú generáciu, či už v širokom rámci preventívnej a liečebnej starostlivosti, či starostlivosti na ostatných úsekoch, ktorými dieťa od svojho narodenia po vek dospelosti prechádza. Na týchto pevných základoch rodinného zabezpečenia a na veľkých finančných prostriedkoch na budovanie siete zdravotníckych zariadení mohla sa začať budovať socialistická sústava ochrany zdravia mladej generácie.

Významným medzníkom pre budovanie socialistického zdravotníctva bolo uznesenie strany a vlády z decembra 1952, ktorým sa utvorili podmienky pre cieľavedomú výstavbu socialistickej sústavy ochrany zdravia. Už od začiatku budovania tejto sústavy sa osobitná pozornosť venovala úseku starostlivosti o matku a dieťa. Podľa vzoru sovietskeho zdravotníctva sledovala sa predovšetkým široká dostupnosť, vysoká kvalifikovanosť a preventívny charakter zdravotníckych služieb.

Kapitalistické zriadenie zanechalo nám v tomto smere chudobné dedičstvo. Bolo treba predovšetkým vybudovať rovnomerne rozloženú sieť preventívnych a lôžkových zariadení, ktorá by vyhovovala potrebám širokého zdravotníckeho terénu. Súčasne s opatreniami na úseku ochrany zdravia sa uvádzali do života ďalšie sociálne opatrenia a výhody v prospech matiek a mladej generácie. Zavedením štvormesačnej platenej materskej dovolenky vytvorili sa podmienky, aby sa matky mohli venovať svojim deťom práve v období najútlejšieho veku. Podstatne sa zvýšili rodinné príspevky na deti pri daňovom zvýhodnení živiteľa. Na rozdiel od minulosti vybudovala sa rozsiahla sieť detských kolektívnych zariadení, jasiel, materských škôl a družín mládeže, ktoré pomáhajú rodičom pri výchove dieťaťa za minimálne poplatky. Systém komplexnej a široko rozvetvenej zdravotníckej starostlivosti bol zavŕšený opatreniami, podľa ktorých sa lekárska starostlivosť o ženy v tehotnosti a pri pôrode stala bezplatnou. Práve tak bezplatnou sa stala lekárska starostlivosť o všetku mládež do 15. roku a to bez ohľadu na nemocenské poistenie rodičov. Bezplatne sa poskytujú mládeži na školách knihy a učebné pomôcky, organizujú sa pre ňu pionierske tábory a rekreácie. Náš priemysel venoval v spolupráci so zdravotníkmi veľkú pozornosť výrobe vhodnej bielizne, ošatenia a obuvi pre deti, detskej výživy a iných druhov potravín a hračiek.

V porovnaní s ťažkou a macošskou minulosťou kapitalizmu a všestranným zabezpečením našej mládeže dnes, môžeme s hrdosťou bilancovať mnohé výsledky, ktoré sme v socialistickom zriadení v prospech mladej generácie uskutočnili. Naša mládež je bohatšia, zdravšia a šťastnejšia. Nový dôkaz sústavnej starostlivosti KSČ o mladú generáciu sa dokumentuje prijatím uznesenia o práci medzi mládežou. V ňom sa doslovne uvádza, že zmyslom všetkej práce medzi mládežou je, aby bola všestranne vzdelaná, fyzicky zdatná a kultúrne vyspelá. Na prácu a starostlivosť o mladú generáciu upriamuje našu ďalšiu pozornosť historický XXII. sjazd Komunistickej strany Sovietskeho sväzu. Program KSSS ukazuje, že už dnešná generácia sovietskych ľudí bude žiť v komunizme. Program Komunistickej strany Sovietskeho sväzu, ako vyhlásil prvý tajomník Ústredného výboru KSČ a prezident Republiky súdruh Antonín Novotný, pokladá Komunistická strana Československa aj za náš program. Ukazuje sa teda reálna perspektíva, že aj naša generácia bude žiť v komunizme. Tieto perspektívy nutne podčiarkujú potrebu ďalšieho rozvíjania všestrannej starostlivosti o mladú generáciu.

Vážení súdruhovia poslanci!

Dnešná zpráva v pléne Slovenskej národnej rady je bilanciou vykonanej práce v starostlivosti o mladú generáciu. V nasledujúcich častiach zprávy okrem hodnotenia kladov na tomto úseku chcem kriticky poukázať najmä na tie pretrvávajúce nedostatky, ktoré by sa pri lepšej organizácii práce zdravotníckych pracovníkov a pri porozumení národných výborov, závodov a JRD už nemuseli vyskytovať.

Starostlivosť o dieťa začína sa vykonávať prakticky už pred jeho narodením. Dôkladnou starostlivosťou o ženu a matku vytvárajú sa predpoklady, aby sa dieťa narodilo zdravé a plne životaschopné. Na tomto úseku sa dosiahol od roku 1945 významný pokrok. Dnes pracuje na Slovensku v starostlivosti o ženu 392 lekárov - odborníkov. Na jedného ženského lekára pripadá v priemere 10 zdravotníckych obvodov. V perspektívnom pláne sa počíta s jedným gynekológom pre tri obvody.

Ambulantná starostlivosť o ženy a matky sa zameriava predovšetkým na tehotné ženy. V roku 1960 bolo na Slovensku 740 ženských poradní, ktoré v 93 % boli vedené odbornými ženskými lekármi. Počet lekárskych vyšetrení v týchto zariadeniach z roka na rok stúpa. V roku 1960 presahuje 1, 250 000 vyšetrení. Zvlášť priaznivo stúpol počet preventívnych vyšetrení proti zhubným nádorom zo 16 000 v roku 1953 na viac ako 220 000 v roku 1960. V ďalšom období každá žena nad 30 rokov bude aspoň jeden raz ročne preventívne vyšetrená. To znamená preventívne vyšetriť ročne asi 950 000 žien, čo si vyžaduje ďalšiu potrebu rozširovať sieť zdravotníckych zariadení a zvýšiť počet ženských lekárov pri súčasnom skvalitnení odbornej úrovne práce.

Zlepšuje sa i zdravotnícka starostlivosť o pracujúce ženy v závodoch. Mnohé závody, ako napríklad Káblo, Závod Medzinárodného dňa žien v Bratislave, Závody 29. augusta v Bardejove a v Partizánskom, Ľanárske závody v Holíči, závod kpt. Nálepku v Prešove zriaďujú zdravotnícke kabíny pre ženy. Bude úlohou aj ďalších závodov, aby nasledovali tento príklad. Nedostatky sa vyskytujú v tomto smere najmä v poľnohospodárstve. Na mnohých JRD a ŠM sú síce už vytvorené priaznivé podmienky pre racionálne hospodárenie, avšak pre krmičky a dojičky nie sú ešte vytvorené ani základné podmienky pre dodržiavanie osobnej hygieny pracujúcej ženy. Tieto nedostatky tým viac zarážajú, že hoci na mnohých JRD a ŠM sú materiálne podmienky zabezpečené, pre nezáujem vedúcich týchto závodov sa na určené ciele nepoužívajú.

Pre správnu zdravotnícku životosprávu ženy v tehotnosti je dôležitá včasná záchytnosť žien v rannom štádiu tehotnosti, to je do 4. mesiaca. Táto záchytnosť stúpla z 21, 1 % v roku 1953 na 61, 3 % v roku 1960. V rámci preventívnej starostlivosti podstatne sa zvýšil počet návštev ženských zdravotníckych sestier v domácnostiach, ktorý v roku 1960 dosiahol viac ako 1, 5 milióna návštev.

Veľký význam pre ochranu zdravia ženy a dieťaťa má odvedenie pôrodu v nemocniciach. V roku 1945 predstavovala ústavná pôrodnosť na Slovensku len 8, 3 % v priebehu posledných 6 rokov zvýšili sa pôrody v ústavoch na 86, 9 % zo všetkých pôrodov. Počet postelí v starostlivosti o matku sa viac ako strojnásobil.

Pri rýchlom zvyšovaní počtu ústavných pôrodov dochádza často k nežiadúcemu skracovaniu priemernej ošetrovacej doby a k vysokej obložnosti na gynekologicko-pôrodníckych oddeleniach ústavov národného zdravia. Preplnenosť týchto oddelení sa naďalej zvýšila, najmä nemocničným ošetrovaním pacientiek po prerušení tehotnosti v zmysle zákona. Mimoriadne obťažná situácia je na ženskom oddelení Fakultnej nemocnice v Košiciach, kde kapacita kliniky nestačí na zabezpečenie základných odborných služieb pre ženu a matku. Je to jediné oddelenie v republike, kde t. č. nutno vykonávať prerušenia tehotnosti prakticky ambulantne. Takýto postup môže sa odraziť na zdraví žien, pretože dáva možnosť vzniku komplikácií. Pritom Krajský ústav národného zdravia Košice nezabezpečil doteraz ani viaceré navrhované opatrenia, zamerané na urýchlené dočasné zlepšenie situácie gynekologicko-pôrodníckej kliniky, ako napríklad dehotelizáciu objektu XII., uvoľnenie priestorov v pavilóne Č. XV. a iné.

K ďalšiemu zvyšovaniu ústavnej pôrodnosti sa vytvoria podmienky výstavbou nových nemocníc, kde jedine možno zabezpečiť dokonalú pôrodnú starostlivosť. V treťom päťročnom pláne sa má zvýšiť počet postelí z terajších 2200 na 2700 v roku 1965. Dúfam, že súdruhovia zo stavebníctva svoje úlohy v zdravotníckej výstavbe budú plniť tak, aby tieto lôžkové kapacity odovzdali do užívania v plánovaných termínoch. Verím, že sa nám nebudú opakovať prípady, ako napríklad pri Dojčenskom ústave v Košiciach. Tento ústav o kapacite 100 postelí, s celkovým investičným nákladom 8 mil. Kčs sa v dôsledku nedostatočnej organizácie zo strany stavebnej výroby a chybne prevedených nosných konštrukcií stavia už od r. 1958 a ešte prechádza objemom skoro l, 0 mil. Kčs do roku 1962. Jeho výstavba teda prebieha v piatich kalendárnych rokoch, hoci podľa vyhlášky Štátneho výboru pre výstavbu č. 142 z roku 1959, je pre podobný ústav určená lehota výstavby 16 mesiacov.

K preventívnej starostlivosti o tehotné ženy patrí aj masové rozšírenie predpôrodného a popôrodného telocviku a psychoprofylaktická príprava na pôrod. Máme niekoľko pracovísk na Slovensku, ktoré už úspešne pracujú aj na tomto úseku. Účelne vykonávaná prevencia, rozšírenie ústavnej pôrodnosti a uplatňovanie nových foriem práce sa priaznivo odrazilo aj v materskej úmrtnosti, ktorá klesla z 3, 31 úmrtí na 1000 pôrodov v roku 1937 na 0, 41 v roku 1960, teda osem a polkrát.

Osobitnú starostlivosť si zasluhuje vývoj potratovosti, a to tak z hľadiska populačného, ako aj zdravotného. Dovoľte aspoň niekoľko slov k tejto problematike.

Vývoj pôrodnosti u nás je od roku 1951 charakterizovaný pozvoľným poklesom. Napriek tomu je prirodzený prírastok obyvateľstva na Slovensku - vďaka zníženiu celkovej úmrtnosti - stále vyšší než v období pred druhou svetovou vojnou a vyšší ako vo väčšine európskych štátov, napríklad v Anglicku, Francúzsku, Dánsku, Švajčiarsku, Švédsku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku a inde.

Pokles pôrodnosti je spôsobený sčasti tým, že vo veku najvyššej plodnosti sú práve slabé ročníky žien, narodené v rokoch kapitalistickej krízy, sčasti väčším sklonom k obmedzovaniu počtu detí v rodine. V tejto súvislosti hodnotíme stúpanie potratovosti ako nepriaznivý zjav. Uplatnenie zákona číslo 68 z roku 1959 sa veľmi kladne prejavilo v znížení kriminálnych potratov, ktoré vážne ohrozovali zdravie ženy a nezriedka viedli k jej smrti. Skutočnosť, že súčasne došlo k vzostupu počtu hlásených potratov až o jednu tretinu a najmä snaha rodičov brániť príchodu tretieho a nezriedka i druhého dieťaťa použitím výhod zákona číslo 68, sú vážnym signálom, že boj proti potratovosti zostáva i naďalej dôležitou úlohou. Osobitný význam má na tomto úseku zdravotnícka osveta, vykonávaná za aktívnej spolupráce spoločenských organizácií, najmä Výboru československých žien na Slovensku, Československého sväzu mládeže a Československého červeného kríža. Pôjde najmä o výchovu mladých ľudí k uvedomelému rodičovstvu a k preventívnej ochrane proti nežiadúcej tehotnosti.

K súčasnému stavu starostlivosti o ženu môžeme konštatovať, že popri nesporných kladoch pretrvávajú aj na tomto úseku závažné nedostatky. Na ich odstránenie na úseku zdravotníckom budeme v súlade s rozvojom siete zdravotníckych zariadení:

-   znižovať obložnosť a preplnenosť gynekologicko-pôrodníckych oddelení dodržiavaním potrebnej ošetrovacej doby, najmä u rodičiek a žien po prerušení tehotnosti,

-   rozširovať okruh žien pri vyhľadávaní zhubných nádorov,

-   dôsledne uskutočňovať psychoprofylaktickú prípravu pôrodu a telocvik pre tehotné ženy,

-   koordinovať prácu odborných ženských lekárov s obvodnými lekármi na zdravotníckych obvodoch,

-   zvyšovať ideovosť a odbornosť lekárov a sestier,

-   na závodoch a JRD vytvárať hygienické pracovné podmienky, aby zdravie žien a najmä tehotných nebolo ohrozené.

Vážené súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, teraz dovoľte prejsť k rozboru starostlivosti o dieťa.

V prvých rokoch po oslobodení sa na Slovensku nezaisťovala komplexná starostlivosť o deti ani čo do rozsahu, ani čo do kvality. Lôžkový fond detských oddelení nemocníc bol malý a nedostatočne vybavený odbornými kádrami. Ambulantnú starostlivosť vykonával iba nepatrný počet súkromných lekárov. Najväčšie nedostatky boli na úseku preventívnej starostlivosti, vykonávanej nedostatočnou sieťou poradní.

Po skončení prvej svetovej vojny zomieralo na Slovensku 186 z 1000 živonarodených detí. Do roku 1937 klesla dojčenská úmrtnosť zo 185, 9 iba na 149, 8 na 1000 živonarodených. V porovnaní s ostatnými európskymi štátmi bola dojčenská úmrtnosť na Slovensku mimoriadne vysoká. V roku 1937 patrilo Slovensko medzi krajiny s najvyššou dojčenskou úmrtnosťou. Hlavnými príčinami vysokej dojčenskej úmrtnosti na Slovensku boli nepriaznivé hospodárske a sociálne pomery obyvateľstva, zlá zdravotnícka starostlivosť a malé zdravotnícke uvedomenie.

Zlepšenie sociálne ekonomických pomerov sústavným prehlbovaním zdravotníckej starostlivosti po roku 1945, najmä však po roku 1948, dojčenská úmrtnosť na Slovensku sústavne klesá. Prelom nastal v roku 1952, kedy dochádza oproti roku 1945 k poklesu až o 56 %. V roku 1960 sa dosiahla hodnota 28, 6 promille, čo je oproti roku 1945 zníženie až o 85 %. Je to najnižšia hodnota vôbec, ktorá bola doteraz na Slovensku na úseku dojčenskej úmrtnosti zaznamenaná.

Dojčenská úmrtnosť má aj v tomto roku klesajúcu tendenciu. I napriek zvýšeniu vo Východoslovenskom kraji, zaznamenala oproti I. polroku 1960 na Slovensku pokles o 0, 9 %. Odbor zdravotníctva KNV v Košiciach v úzkej spolupráci s odborom SNR pre zdravotníctvo vykonáva rad konkrétnych opatrení na zlepšenie zdravotníckych služieb na tomto úseku.

Dojčenská úmrtnosť je najcitlivejším ukazovateľom hmotnej a kultúrnej úrovne obyvateľstva. Výsledky v dojčenskej úmrtnosti veľmi výstižne dokazujú, že opatrenia Komunistickej strany Československa a vlády republiky na úseku zvyšovania životnej a kultúrnej úrovne a zlepšovania zdravotníckych služieb boli veľmi účinné. Organizácia a metódy práce tohto úseku sa zvlášť starostlivo rozpracovali v súlade so zásadami socialistického zdravotníctva. Nasledovaniahodný príklad dali pracovníci v starostlivosti o ženu a dieťa v okrese Prešov, ktorí i pri sťažených podmienkach dosiahli také priaznivé výsledky v boji proti detskej úmrtnosti, že sa v roku 1960 umiestili na druhom mieste v celoslovenskom rámci.

Poskytovanie ambulantných služieb správa sa zásadou najväčšej dostupnosti základných i odborných služieb. V organizácii práce sa vychádza z dokonalého poznania prostredia dieťaťa, jeho rodiny a najbližšieho okolia. V roku 1952 bola stanovená zásada postupne vybaviť každý okres aspoň jedným detským lekárom, ktorý mal vykonávať predovšetkým preventívnu starostlivosť o dojčatá. Neskôr, keď sa počet detských lekárov výrazne zväčšil, detské lekárstvo sa zaradilo medzi základné služby v zdravotníckom obvode. Pozornosť zdravotníckych služieb sa zamerala na postupné vybavovanie obvodov odbornými detskými lekármi. Táto úloha bola splnená tak, že toho času pracuje v priemere na 4 obvody jeden detský lekár. Dnes je na Slovensku len v ambulantnej službe 294 odborných detských lekárov a 1019 terénnych detských sestier. V práci detských lekárov dnes prevažuje prevencia nad kuratívou. Účinnú pomoc pritom poskytujú detským lekárom obvodné detské sestry, ktoré vykonávajú návštevu dojčiat priamo v domácnostiach, radia a pomáhajú matkám odborným ošetrením dieťaťa a aktívne vyhľadávajú ohrozené deti. Len v roku 1960 vykonali 790 000 návštev, takže na 1 dojča pripadlo v priemere 8 návštev. Detské sestry majú na starosti 3-6 obcí, často komunikačne ťažko dostupných. Pre službu sestier nie sú zatiaľ dopravné prostriedky. Prevažná väčšina zdravotných sestier nemá v zdravotníckom obvode byt. Podobne je to s lekármi. Miestne národné výbory by mali pružnejšie riešiť bytové problémy zdravotníckych pracovníkov.

Do liečebnej starostlivosti sa zavádzajú pokrokové formy práce, ako je individuálne sledovanie predčasne narodených detí, chronicky chorých ako i detí z ohrozeného prostredia. V roku 1961 sa takto na Slovensku sleduje viac ako 39 000 detí, z toho relatívne najväčšiu skupinu tvoria deti cigánskeho pôvodu, kde je sledovaných 3500 detí z celkového počtu cca 6000 dojčiat.

Podstatne vzrástol i celkový rozsah ambulantných služieb, poskytovaných našim deťom. Dôkazom toho je skutočnosť, že len počet vyšetrení pripadajúcich na jedno dojča stúpol z 9, 3 v roku 1953 na 18, 3 v roku 1960. Celkový počet ambulantných vyšetrení v minulom roku presahuje 3, 300 000, pričom do tohto čísla nie je započítaných viac ako 1, 100 000 vyšetrení v súvislosti s očkovaním proti detskej obrne.

Sieť poradní sa postupne dobudovala a dnes čo do hustoty vyhovuje. Na detskú poradňu pripadá v priemere 3200 obyvateľov. Menej spokojní môžeme byť už s akosťou priestorového vybavenia, pretože značný počet poradní je umiestených v nevyhovujúcich priestoroch, súkromných bytoch, školách, v kancelárskych miestnostiach národných výborov. Otázka umiesťovania poradní do vyhovujúcich priestorov ešte nie je predmetom stálej pozornosti zdravotníckych pracovníkov a najmä miestnych národných výborov.

Zlepšenie kvality zdravotníckych služieb umožnila popri podstatnom rozšírení siete a zvýšení počtu zdravotníckych pracovníkov i sústavná starostlivosť o odborný a ideologický rast kádrov. Doškoľovanie lekárov sa vykonáva v Slovenskom ústave pre doškoľovanie lekárov v Trenčíne. Odbornosť v detskom lekárstve získava 50 - 70 lekárov ročne. Na Slovensku je t. č. 450 detských lekárov s atestáciou I. stupňa a 70 s atestáciou II. stupňa. Okrem toho Slovenský ústav pre doškoľovanie lekárov organizuje doškoľovanie v špeciálnych odboroch, na ktorých sa zúčastňujú ročne z každého okresu 2 - 3 detskí lekári. Krajskí a okresní odborníci sledujú odbornú úroveň všetkých lekárov a sústavne ich doškoľujú formou seminárneho školenia.

Ďalší odborný rast stredných zdravotníckych pracovníkov zabezpečuje sa pravidelnými školeniami. Dňa 1. júla 1960 bolo vytvorené Stredisko pre ďalšie doškoľovanie stredných zdravotníckych pracovníkov v Bratislave. Značný počet sestier si dopĺňa svoju kvalifikáciu diaľkovým a večerným štúdiom popri zamestnaní. Zo 4261 detských sestier má 90 % plnú kvalifikáciu.

Súhrnom možno povedať, že v starostlivosti o dieťa sa dosiahol významný pokrok, čo dokazujú už spomínané čísla v dojčenskej úmrtnosti i celkový zlepšený zdravotný stav detí. Tento pokrok umožnili predovšetkým zlepšením sociálne pomery rodiny, zlepšenie hygieny bývania, obliekania, výživy, ako i rozšírenie a skvalitnenie zdravotníckych služieb.

V ďalšej perspektíve budeme:

-   dopĺňať zdravotnícke obvody odbornými detskými lekármi a sestrami,

-   zlepšovať sieť detských poradní,

-   rozširovať sieť signalizátorov z členov Čs. červeného kríža,

-   prehlbovať osvedčené formy osvetovej práce,

-   skvalitňovať návštevnú službu detských sestier, najmä u dispenzarizovaných dojčiat a detí cigánskeho pôvodu,

-   zvyšovať ideologickú a odbornú úroveň, najmä terénnych pracovníkov.

V   zdravotníckej starostlivosti o mladú generáciu význačnú úlohu má školská zdravotná služba. V mestách je samostatnou zložkou ambulantnej časti, na vidieku tvorí časť pracovnej náplne obvodného alebo detského lekára. Lekári vykonávajú ročne 2 systematické prehliadky na materských školách a jednu na všeobecno-vzdelávacích školách. V uplynutom roku vykonali tieto prehliadky v materských školách na 93 % a vo všeobecno-vzdelávacích na 89 %.

V  uplynutom roku bola organizovaná školsko-zdravotná služba na 6000 školách, z toho na 1100 materských. Nedostatkom je, že táto služba sa zaisťuje rozdrobenými úväzkami lekárov. Na 87 lekárskych miestach sa úväzkove podiela až 949 lekárov. Tento počet lekárskych miest zďaleka nestačí na plnenie úloh školskej-zdravotnej služby.

I pri uvedenom nedostatočnom kádrovom vybavení, treba konštatovať, že táto služba sa sústavne zlepšuje a skvalitňuje. Pri preventívnych prehliadkach lekári vyhľadávajú chronicky choré a telesne chybné, ako aj chorobou ohrozené deti a sledujú ich celkový zdravotný stav. Dobré výsledky sa zaznamenali v dispenzárnej starostlivosti o detských kardiakov a reumatikov. V roku 1961 bolo v 58 kardiologických poradniach evidovaných viac ako 22 000 detí. Výsledky práce týchto poradní sa odzrkadľujú v poklese recidív reumatických ochorení, čo má podstatný význam pre zamedzovanie trvalej invalidizácie dieťaťa.

Dobre je zaistená aj dispenzárna starostlivosť o deti s poruchami reči. V uplynutom roku sa v 134 logopedických poradniach vykonala náprava reči u 8300 detí. Rečové chyby sa odstránili v prevažnej väčšine do 8. roku života dieťaťa, čo má zvlášť veľký význam pre jeho duševný vývoj, lebo ho zbavuje pocitov menejcennosti.

V  boji proti infekčným chorobám dosiahli sa dobré výsledky najmä správnym preočkovaním detí. Značne poklesol výskyt chorôb, proti ktorým bolo zavedené povinné očkovanie. Najvýraznejší pokles sa dosiahol pri detskej obrne, kde od augusta minulého roku nebol registrovaný ani jeden prípad ochorenia. Zatiaľ v západných - i vyspelých - kapitalistických štátoch (najmä v Západnom Nemecku) boli v tomto roku rozsiahle epidémie detskej obrny, ktoré si v mnohých prípadoch vyžiadali obete na životoch. To je zarážajúce tým viac, že účinná očkovacia látka bola objavená a vyrobená v kapitalistických štátoch, ktoré však nedokázali zabezpečiť masové preočkovanie všetkých detí, ako to urobili štáty socialistického tábora. Ako vyzerá starostlivosť o zdravie detí v kapitalizme, o tom si možno


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP