Čtvrtek 31. května 1962

Slovenská národná rada

9. schôdzka

31. mája 1962

STENOGRAFICKÁ ZPRÁVA

O SCHÔDZKACH SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

Zpráva povereníka SNR pre pôdohospodárstvo Michala Chudíka o súčasných úlohách v poľnohospodárstve a o príprave na žatvu a nákup obilia.

Schválenie uznesenia k tejto zpráve.

Prerokovanie návrhu Predsedníctva SNR na niektoré zmeny v zložení komisií Slovenskej národnej rady.

Bratislava 1962

III. volebné obdobie

Stenografická zpráva

o 9. schôdzke Slovenskej národnej rady v Bratislave vo štvrtok 31. mája 1962

Prítomní:

Predseda Rudolf Strechaj

Podpredsedovia: Ľudovít B e n a d a, Vasil B i ľ a k. Michal Sabolčík

Predseda Ústrednej zprávy nákupu poľnohospodárskych výrobkov Karol M e s t e k

Prvý námestník ministra poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva inž. František Kord

74 poslancov SNR podľa listiny o prítomnosti

(Začiatok schôdzky o 9. 00 hod. )

Predseda Strechaj:

Vážená Slovenská národná rada,

súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci!

Otváram 9. schôdzku Slovenskej národnej rady a zisťujem, že Slovenská národná rada je spôsobilá sa uznášať.

Dovoľte, aby som na dnešnom rokovaní privítal predsedu Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov súdruha Karola M e s t e k a, ďalej prvého námestníka ministra poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva súdruha inž. Františka K o r d a, predsedov pôdohospodárskych komisií ONV, ako aj ďalších hostí.

Skôr, ako by sme prikročili k programu rokovania, dovoľte, aby som Vás informoval o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za posledné obdobie.

Súdruhovia poslanci, súdružky poslankyne!

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady aj v poslednom období sústreďovalo svoju pozornosť predovšetkým na pomoc národným výborom a podnikom na Slovensku pri zabezpečovaní rovnomerného plnenia úloh štátneho plánu rozvoja hospodárstva s osobitným zreteľom na riešenie súčasných problémov, ktoré sa v plnení národohospodárskeho plánu prejavujú. Kládlo pritom dôraz hlavne na plnenie záverov novembrového a februárového zasadania Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, uznesenia vlády k plánu na rok 1962 a opatrení vyplývajúcich z decembrového a marcového rokovania Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska. Za tým účelom na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 15. februára 1962 všetky komisie a odbory Slovenskej národnej rady rozpracovali opatrenia na zabezpečenie týchto základných dokumentov strany a vlády, ako aj záverov schválených na plenárnej schôdzke Slovenskej národnej rady 24. februára tohto roku k úlohám rozvoja hospodárstva na Slovensku v roku 1962 v rámci vládou schváleného štátneho plánu.

V súlade s týmito úlohami v práci Predsedníctva Slovenskej národnej rady prvoradá pozornosť sa venovala aj naďalej zabezpečovaniu rozvoja poľnohospodárskej výroby a nákupu poľnohospodárskych výrobkov, investičnej výstavbe celoštátneho významu, ďalej výstavbe na úseku školstva a zdravotníctva, bytovej výstavbe a riešeniu otázok školskej a kultúrnej politiky na Slovensku.

Na úseku poľnohospodárstva zameriavala sa činnosť Predsedníctva Slovenskej národnej rady na najdôležitejšie súčasné úlohy, ktorých úspešné splnenie v podstatnej miere podmieňuje splnenie plánu rozvoja poľnohospodárskej výroby a nákupu poľnohospodárskych výrobkov v roku 1962. Išlo tu predovšetkým o zabezpečenie dobrého nástupu do jarných poľnohospodárskych prác a o ich včasné a kvalitné vykonanie, ďalšie skvalitňovanie a lepšie využívanie pôdneho fondu a o rozvíjanie chovu hovädzieho dobytka, hlavne kráv.

Preto Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na svojej schôdzke 15. februára 1962 prerokovalo politicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie jarných poľnohospodárskych prác s osobitným zreteľom na odstraňovanie nedostatkov v rozvoji krmovinovej základne. Sústavne sledovalo, kontrolovalo a poskytovalo pomoc národným výborom pri ich príprave a zabezpečovaní, najmä prostredníctvom Komisie a odboru Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo a cez aktivistov Slovenskej národnej rady. Zvláštna pozornosť sa pritom venovala rýchlemu ukončeniu opráv a kompletizácie strojov, čisteniu a moreniu osív, dokončeniu školenia traktoristov a ostatných mechanizátorov a v samotnom priebehu jarných prác ošetreniu ozimín, dodržaniu rozpočtovaných plôch jarín, výsadbe zemiakov, sejbe kukurice na zrno a siláž a sejbe strukovín.

V  súvislosti so stavom príprav na jarné poľné práce zaoberalo sa Predsedníctvo SNR tiež úlohou zvýšenia úrody trávnych porastov na lúkach a pasienkoch a schválilo opatrenia na rozšírenie hnutia za zveľadenie lúk a pasienkov podľa iniciatívy okresov Banská Bystrica a Martin.

Otázka rozvoja krmovinovej základne bola prerokúvaná nielen v súvislosti s politicko-organizačnými opatreniami na zabezpečenie jarných poľných prác, ale Predsedníctvo SNR sa aj zvlášť zaoberalo otázkami jej rozvoja v rokoch tretej päťročnice z hľadiska úloh plánu na rok 1962 s cieľom rozšíriť pestovanie intenzívnych krmnych plodín, ako kukurice na zrno a siláž, cukrovky, zvýšenia hektárových úrod niektorých kŕmnych plodín, rozšírenia výroby viacročných krmovín a trávnych porastov, ako aj priemyselne vyrábaných krmív. S funkcionármi krajov boli dohodnuté opatrenia na zabezpečenie týchto úloh.

V  rámci komplexu opatrení na zvýšenie intenzity poľnohospodárskej výroby bolo potrebné zvlášť za zaoberať opatreniami na zabezpečenie úloh v zúrodňovaní pôdy v roku 1962. Úlohy v melioračnej výstavbe a zúrodňovaní pôdy v roku 1961 boli síce v globále splnené, avšak neboli splnené niektoré menovité úlohy, najmä výstavba hnojovicových závlah, výstavba nádrží a zakladanie kompostov a v roku 1961 poklesla oproti roku 1960 aj účasť brigádnikov na zúrodňovacích prácach. Preto v prijatých opatreniach Predsedníctvo SNR v súvislosti so zaisťovaním celonárodného hnutia za zvýšenie úrodnosti pôdy orientovalo pracujúcich v poľnohospodárstve popri investičnej výstavbe viac na agrotechnické zúrodňovanie, ako je zakladanie a používanie kompostov, vápnenie, zelené hnojenie, ošetrovanie lúk a pastvín a podobne, usilovalo sa o najúčinnejšiu pomoc národným výborom pre zlepšenie ich masovopolitickej a organizátorskej práce s cieľom, aby zabezpečovali väčšiu účasť melioračných družstiev a členov JRD na zúrodňovacích prácach a v spolupráci s Revolučným odborovým hnutím a Československým sväzom mládeže na Slovensku rozšírili vo väčšej miere účasť brigádnikov.

V súvislosti s opatreniami na zvýšenie intenzity poľnohospodárskej výroby a zvyšovanie produktivity práce v poľnohospodárstve bolo potrebné ďalej osobitne sa zaoberať zabezpečovaním uznesenia vlády č. 53/1962 k zlepšeniu činnosti strojových a traktorových staníc a k riadeniu rozvoja i využitia poľnohospodárskej techniky vzhľadom na zaostávanie prác pri organizačnej výstavbe krajských podnikov poľnohospodárskej techniky, najmä na úseku kádrového vybavenia a zaisťovania výrobnoprevádzkových úloh. Predsedníctvo SNR preto uložilo povereníkovi SNR pre pôdohospodárstvo vypracovať harmonogram opatrení na pomoc pri realizovaní zásad uznesenia vlády č. 53 z roku 1962 k zlepšeniu činnosti STS a k riadeniu rozvoja a využitia poľnohospodárskej techniky s osobitným zreteľom na dokonalú prípravu strojového parku na zvládnutie letných poľných prác.

Vychádzajúc zo skutočnosti, že horské a podhorské oblasti predstavujú okolo 38 % poľnohospodárskej pôdy a úroveň poľnohospodárskej výroby v týchto oblastiach je veľmi nízka, ba niekde stagnuje, Predsedníctvo SNR na základe zprávy Komisie SNR pre pôdohospodárstvo, vypracovanej v súčinnosti s Ministerstvom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, prerokovalo špeciálne problémy rozvoja poľnohospodárstva v horských a podhorských oblastiach Slovenska a zásady správneho výrobného zamerania a špecializácie poľnohospodárskej výroby v týchto oblastiach. Materiál bol predložený vláde a povereníkovi SNR pre pôdohospodárstvo súdruhovi Chudíkovi bolo uložené po jeho prerokovaní vo vláde predložiť Predsedníctvu SNR návrh opatrení na zabezpečenie a pravidelnú kontrolu schválených uznesení na Slovensku.

Stav v plnení plánu nákupu živočíšnych výrobkov bol predmetom rozborov a opatrení skoro na každej schôdzke Predsedníctva SNR. Sledovala sa v nich najmä pomoc krajom a okresom pri rozpracovaní opatrení na splnenie stavov kráv a jalovíc, ako aj stavov prasníc, na zavádzanie novej technológie v chove všetkých druhov hospodárskych zvierat a zvyšovanie ich úžitkovosti. Na pomoc pri ich uskutočňovaní boli vysielané do krajov a okresov skupiny zodpovedných pracovníkov Slovenskej národnej rady.

V  oblasti investičnej výstavby pokladalo Predsedníctvo SNR za svoju hlavnú úlohu pomáhať zabezpečovať plnenie úloh na centralizovaných stavbách s tým cieľom, aby sa v plánovaných termínoch uviedli do prevádzky dôležité kapacity, najmä v priemysle. Osobitne sa pritom prerokovali otázky riešenia niektorých problémov okolo výstavby Východoslovenských železiarní, ako dodávky strojov a zariadení, kapacita hutných montáží, príprava kvalifikovaných pracovníkov a riešenie výskumných a vývojových úloh.

Pokiaľ ide o zabezpečenie investičnej výstavby škôl v roku 1962, Predsedníctvo SNR v prijatých politicko-organizačných opatreniach sa zameralo najmä na to, aby miestne národné výbory organizovali široký aktív občanov na pomoc pri výstavbe škôl, najmä pri úprave stavenísk, prerokúvali a kontrolovali plnenie harmonogramov výstavby škôl, pomáhali odstraňovať nedostatky, zabezpečovali brigády a v prípade potreby starali sa o získanie trvalých pracovníkov na výstavbu škôl z miestnych pracovných zdrojov. Pritom upriamilo pozornosť národných výborov najmä na tie školské stavby, ktorých odovzdanie je plánované na november a december 1962, a na tie akcie, ktorých výstavba sa má začať vo štvrtom štvrťroku 1962.

V   zdravotníckej investičnej výstavbe napriek jej určitému vzostupu vyskytujú sa aj naďalej viaceré nedostatky pri rozpise plánu, v kvalite a včasnosti projektovej prípravy, v kontrole plnenia plánu tejto výstavby zo strany orgánov národných výborov, ako aj vedúcich pracovníkov zdravotníckych zariadení.

Boli preto urobené opatrenia, aby sa s predsedami krajských národných výborov na Slovensku prerokovali a- dohodli otázky ďalšej pomoci a kontroly zdravotníckej investičnej výstavby nielen zo strany orgánov Slovenskej národnej rady, ale aj národných výborov, krajských a okresných investorských útvarov, aby včas pripravovali investičné úlohy, starali sa o dodržanie zmluvných termínov pre projektovú dokumentáciu, dôsledne vykonávali funkciu stavebného dozoru a s potrebným časovým predstihom zabezpečovali stroje a zariadenia tak, aby mohli byť kapacity dané do prevádzky v plánovanom čase.

Nesplnenie úloh v štátnej, družstevnej a bytovej výstavbe JRD v roku 1961, vážne zaostávanie bytovej výstavby v prvých dvoch mesiacoch tohto roku, živelnosť v riadení individuálnej bytovej výstavby a vysoká rozostavanosť viedli Predsedníctvo Slovenskej národnej rady k tomu, že sa v marci zaoberalo aj úlohami a zabezpečovaním bytovej výstavby v roku 1962 na Slovensku s cieľom dosiahnuť plynulé odovzdávanie bytov v podieloch stanovených vládou podľa jednotlivých foriem bytovej výstavby v jednotlivých štvrťrokoch a plynulé začínanie nových bytových objektov. Vyvíjalo úsilie za zvýšenie kvality bytovej výstavby, zabezpečenie predvýrobnej prípravy bytovej výstavby, najmä územno-plánovacej prípravy a včasného odovzdávania stavenísk, vytvorenie podmienok pre predstihové budovanie občianskej a technickej vybavenosti, rozšírenie členskej základne stavebných bytových družstiev, vytvorenie predpokladov pre začatie bytovej výstavby JRD, odstránenie živelnosti v individuálnej bytovej výstavbe a zníženie rozostavanosti, na dobehnutie manka v bytovej výstavbe a zabezpečenie optimálnej rozostavanosti k 31. decembru 1962.

Na úseku školstva sa zaoberalo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady súčasným stavom štúdia pracujúcich popri zamestnaní, ktorého význam stále vzrastá a ktoré sa stalo dôležitým prostriedkom na získavanie kvalifikácie našich pracujúcich. Svedčí o tom skutočnosť, že počet študujúcich popri zamestnaní na stredných odborných školách a stredných školách pre pracujúcich sa v tomto školskom roku v porovnaní so školským rokom 1960/1961 zvýšil z 26 487 na 33 036 ľudí. Počet študujúcich popri zamestnaní značne stúpol aj na vysokých školách. Bolo však potrebné urobiť niektoré opatrenia na jeho ďalšie skvalitnenie a odstraňovanie viacerých nedostatkov, ktoré spočívajú najmä v tom, že výber poslucháčov je často živelný, bez ohľadu na potrebu, ešte stále je vysoký úbytok poslucháčov a vyskytujú sa nedostatky v organizačnom a kádrovom zabezpečení tohto štúdia. Ide najmä o nedostatok učiteľov, pomalé zlepšovanie nepriaznivého stavu vo vydávaní učebníc a skrípt, nedostatočnú úroveň konzultácií a niektoré ďalšie.

Vzhľadom na osobitný význam výchovy kvalifikovaných pracovníkov venovala sa pozornosť aj otázkam stavu výchovy učňovského dorastu, hlavne plnenia úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády č. 456/1961 o výchove dorastu pre robotnícke povolania a z rezolúcie Slovenskej národnej rady z 31. marca minulého roku o celkovom stave výchovy učňovského dorastu v odvetviach materiálnej výroby.

I keď od výjdenia citovaného vládneho uznesenia a rezolúcie Slovenskej národnej rady sa značne zvýšil záujem národných výborov a podnikov o výchovu učňovského dorastu, rozbor súčasného stavu ukázal, že ešte stále najzávažnejším problémom je zaisťovanie potrebnej kapacity učebných priestorov, dielní a internátneho ubytovania, najmä na úseku odborných učilíšť a učňovských stredísk. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady preto v schválených opatreniach sústreďuje pozornosť na zaisťovanie priestorov v súlade s plánom výkonov pre školský rok 1962/1963, osobitne pre poľnohospodárske učňovské školy, získavanie nových priestorov výstavbou v rokoch 1963 - 1965 a zvyšovanie kvalifikácie, aby sa splnila úloha stanovená rezolúciou Slovenskej národnej rady, a to do roku 1965 odstrániť nekvalifikovanosť výchovných pracovníkov.

Okrem toho, že Predsedníctvo Slovenskej národnej rady osobitne prerokúvalo a riešilo problémy na uvedených úsekoch štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva na Slovensku, pravidelne na svojich schôdzkach hodnotilo komplexne výsledky plnenia plánu za práve uplynutý mesiac, najmä tiež z hľadiska plnenia kvalitatívnych ukazovateľov plánu a robilo operatívne opatrenia na zlepšenie situácie. Tak v dôsledku vážneho prehĺbenia nepriaznivých tendencií v plnení plánu hneď na začiatku tohto roka delegovalo vo februári do každého kraja dvoch členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady a vedúcich pracovníkov odborov SNR, aby prerokovali a dohodli s vedúcimi funkcionármi krajov opatrenia na zabezpečenie plnenia úloh štátneho plánu, najmä na úseku poľnohospodárskej výroby a nákupu poľnohospodárskych výrobkov a na úseku investičnej výstavby. Niektoré závažné otázky v plnení plánu, ktoré nebolo možné riešiť na mieste, ani vo vlastnej kompetencii orgánov Slovenskej národnej rady, prerokúvali sa s príslušnými ministrami a dohodli sa opatrenia na ich riešenie, alebo boli odstúpené príslušným súdruhom ministrom s požiadaním o vykonanie potrebných opatrení. Osobitne sa treba zmieniť najmä o poradách, ktoré sa koncom roku 1961 a začiatkom roku 1962 konali na Predsedníctve Slovenskej národnej rady s ministrami ťažkého a všeobecného strojárstva, hutníckeho priemyslu a rudných baní, chemického priemyslu, s ministrom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a s ministrom výstavby.

Cieľom týchto porád bolo prerokovať zabezpečenie úloh v roku 1962 strojárskymi podnikmi a závodmi na Slovensku, vyrieši t niektoré dôležité problémy rozvoja hutníckeho priemyslu a rudných baní, chemického priemyslu a pomoc Ministerstva výstavby národným výborom pri zabezpečovaní investičnej výstavby na Slovensku v roku 1962.

Na porade s ministrom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva boli prediskutované otázky zabezpečenia plánovaného rozvoja poľnohospodárskej výroby a trhovej produkcie na Slovensku v roku 1962, opatrenia na zabezpečenie zúrodňovacích prác v tomto roku, otázky mechanizácie a chemizácie poľnohospodárstva, ďalej niektoré otázky lesného hospodárstva a riešenie nepriaznivých hospodárskych výsledkov niektorých JRD na Slovensku.

Tiež otázky zabezpečenia maloobchodného obratu tovarovými fondami na Slovensku pre rok 1962 boli prerokované na schôdzke Predsedníctva Slovenskej národnej rady v marci za účasti ministra vnútorného obchodu súdruha Uhra. Niektoré poruchy v zásobovaní obyvateľstva určitými druhmi potravinárskeho tovaru sú v rozhodujúcej miere zapríčinené neplnením plánu nákupu živočíšnych výrobkov, hlavne mäsa, kde sa plán k 20. máju tohto roku plní len na 90, 2 % a rest už do tohto termínu dosahuje 8561 ton. Urobili sa aj opatrenia na zlepšenie dodávok drobného spotrebného tovaru.

V súvislosti s hodnotením plnenia plánu rozvoja hospodárstva na Slovensku v roku 1961 a za prvé mesiace tohto roku prijalo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady opatrenia na zaistenie úloh súvisiacich s rozvojom socialistického súťaženia a zlepšovateľského hnutia na počesť XII. sjazdu Komunistickej strany Československa.

Na základe uznesenia vlády o rozvoji Uličsko-ublianskej doliny schválilo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady opatrenia na jeho zabezpečenie. V tejto súvislosti prerokovalo tiež opatrenia na zaistenie rýchlejšieho hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja niektorých častí okresov východného a stredného Slovenska.

To bola, súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, hlavná náplň a zameranie činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady v poslednom období. Táto činnosť sa rozvíjala v podstate podľa plánu práce Slovenskej národnej rady a jej orgánov, ktorý určuje ich úlohy do XII. sjazdu Komunistickej strany Československa.

I keď Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, ako vidieť z tejto zprávy, sústreďovalo všetko svoje úsilie na pomoc pri riešení nedostatkov a ťažkostí, ktoré sa v plnení štátneho plánu na Slovensku prejavujú, trvajú mnohé z nich i naďalej. To svedčí o tom, že i keď naše uznesenia a opatrenia boli správne, len pomaly sa uvádzajú do života. Hlavná príčina spočíva v nedodržiavaní štátnej disciplíny, najmä u niektorých orgánov národných výborov. Na niektorých národných výboroch dochádza stále k porušovaniu plánovacej a finančnej disciplíny a dohodnuté opatrenia sa nezabezpečujú vždy dosť dôsledne. To platí hlavne pre úsek poľnohospodárstva a investičnej výstavby. Bude preto potrebné obrátiť pozornosť všetkých nás na ešte účinnejšiu pomoc národným výborom vo svojich volebných obvodoch pri prekonávaní ťažkostí a nedostatkov, pôsobiť na ďalšie upevňovanie plánovacej a finančnej disciplíny a vytvárať tak podmienky na zlepšenie plnenia úloh štátneho plánu.

V nastávajúcom období pôjde najmä d zaistenie dobrej prípravy 5 včasného a kvalitného vykonania letných poľnohospodárskych prác, rovnomerného plnenia plánu nákupu poľnohospodárskych výrobkov a rozpracovanie niektorých otázok ďalšieho rozvoja ekonomiky Slovenska do roku 1970 v súlade s celoštátnymi záujmami a potrebami pri súčasnom zvyšovaní úsilia o lepšie a úspešnejšie zabezpečovanie plnenia národohospodárskeho plánu na Slovensku vo všetkých jeho odvetviach. Pôjde o to, aby sme v tomto období, v období príprav XII. sjazdu Komunistickej strany Československa ešte cieľavedomejšie odkrývali doteraz nevyužité rezervy v národnom hospodárstve, ešte účinnejšie rozvíjali aktivitu pracujúcich a mobilizovali ich pre dôsledné plnenie úloh štátneho plánu na Slovensku, aby sme tak úspešným plnením úloh štátneho plánu rozvoja hospodárstva na Slovensku čo najdôstojnejšie privítali XII. sjazd našej rodnej Komunistickej strany Československa.

Súdružky a súdruhovia poslanci!

Má niekto dotazy, prípadne pripomienky k prednesenej zpráve?

(Neboli.)

Pripomienok niet.

Prikročíme k schváleniu programu 9. schôdzky Slovenskej národnej rady.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady navrhuje, aby Slovenská národná rada pre 9. schôdzku určila tento program:

1.   Zpráva povereníka Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo súdruha Michala C h u d í k a o súčasných úlohách v poľnohospodárstve a o príprave na žatvu a nákup obilia.

2.   Návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na niektoré zmeny v zložení komisií Slovenskej národnej rady.

Máte, súdružky a súdruhovia poslanci, pripomienky alebo doplnky k navrhnutému programu?

Keďže pripomienok niet, dávam o návrhu hlasovať.

Kto súhlasí s navrhnutým programom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie.)

Je niekto proti?

(Nikto.)

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto.)

Zisťujem, že Slovenská národná rada navrhnutý program jednomyseľne schválila.

Pristúpime k prerokovaniu prvého bodu programu, ktorým je zpráva povereníka Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo súdruha Michala C h u d í k a o súčasných úlohách v poľnohospodárstve a o príprave na žatvu a nákup obilia.

Prosím súdruha povereníka, aby sa ujal slova.

Povereník SNR pre pôdohospodárstvo Chudík:

Vážená Slovenská národná rada,

vychádzajúc z uznesenia februárového zasadnutia Ústredného výboru Komunistickej strany Československa prerokovali sme na poslednom plenárnom zasadnutí Slovenskej národnej rady popri ostatných naliehavých úlohách národného hospodárstva aj úlohy rozvoja poľnohospodárstva na Slovensku v roku 1962. Boli prijaté opatrenia predovšetkým pre vytvorenie dobrých predpokladov na splnenie tohoročných úloh včasným a kvalitným vykonaním jarných poľnohospodárskych prác.

Teraz, keď prvá etapa jarných poľnohospodárskych prác je už na celom Slovensku v podstate ukončená, musíme zabezpečiť tieto najbližšie úlohy:                                                      

po prvé: starostlivo ošetrovať porasty počas vegetácie;

po druhé: včasným a kvalitným zberom a ďalšími opatreniami vo výrobe zabezpečiť dostatok krmovín pre živočíšnu výrobu;

po tretie: dôsledne sa pripraviť na zber obilia, vykonať žatvu za 14-18 dní, splniť plán nákupu obilia a osív vo všetkých druhoch a plne zabezpečiť krmovinové a osivové fondy v každom poľnohospodárskom závode.

O týchto v súčasnom období v poľnohospodárstve najvážnejších úlohách rokuje dnešné plenárne zasadnutie Slovenskej národnej rady preto, aby sme si na základe uznesení Ústredného výboru KSČ vytýčili najúčinnejší postup na ich zaistenie.

Najskôr dovoľte, vážené súdružky a súdruhovia, zhodnotiť priebeh jarných prác.

Dlhotrvajúce sucho v jeseni, veľké tepelné výkyvy a kruté mrazy v zime a oneskorený príchod jari nepriaznivo vplývali jednak na zaistenie osevných plôch ozimín, na ich prezimovanie a vyžiadali si osobitné opatrenia v tohoročných jarných prácach, ktoré sa začali až v apríli. S ohľadom na tieto neobvyklé podmienky zvolali sme 19. marca tohto roku popredných pracovníkov vedy, výskumu a praxe, aby sme sa poradili ako za daného stavu úspešne zabezpečiť jarné poľné práce a vytvoriť stoj čo stoj podmienky pre splnenie tohoročných úloh v rastlinnej výrobe. Opatrenia odporúčané našimi poprednými odborníkmi, ako sú napríklad súdruhovia Szamák, Fridecký, Krajčovič, Piršel, Gašpar, Králik, Kolárik, Krištofič, Marthaus, Drexler, Matejov a ďalší, sme dali ihneď k dispozícii národným výborom. Pracujúcich v poľnohospodárstve sme s nimi oboznámili tiež prostredníctvom tlače, rozhlasu a televízie. Súdruhov poslancov Slovenskej národnej rady sme informovali cestou Informačných zpráv. Na pomoc národným výborom na ich realizáciu sme poslali vyše 100-členný aktív Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska a Slovenskej národnej rady.

Príprava ľudí i techniky na rýchle zvládnutie jarných prác bola omnoho dôkladnejšia ako v predchádzajúcich rokoch. Prvý raz nastúpilo v jarných prácach 660 komplexne mechanizovaných brigád a čiat. Priebeh jarných prác sústavne riadia stranícke orgány i národné výbory. V mnohých okresoch sa pracovalo i v noci.

Trojtýždňové oneskorenie započatia jarných prác sa nám vďaka tejto vysokej aktivite pracujúcich v poľnohospodárstve podarilo ku koncu mája podstatne znížiť a pri niektorých plodinách, pri kukurici a zemiakoch aj zlikvidovať.

Porasty ozimín a viacročných krmovín boli starostlivo ošetrené a prihnojené. No, vplyvom veľmi suchej jesene, vrtošivej zimy a najmä nepriaznivého počasia na jar predsa sa muselo vyorať takmer 30 000 hektárov viacročných krmovín, 15 000 hektárov pšenice a raži, 7500 hektárov ozimnej repky a ďalšie tisíce ozimných miešaniek a ozimného jačmeňa. Zoslabnuté porasty ozimín, ako aj náhradné osevy za vyorané plochy si vyžadovali zvýšenie dávky priemyselných hnojív. Škoda len, že sa ich nepodarilo dostatočné množstvo včas dopraviť do poľnohospodárskych závodov.

Najvážnejšia situácia je v zaisťovaní plánovanej výroby obilia. Na februárovom zasadnutí Ústredného výboru Komunistickej strany Československa túto úlohu referát súdruha Hendrycha osobitne zdôraznil. Citujem: "Pokladáme za správne vyzdvihnúť dnes z problematiky rastlinnej výroby predovšetkým úlohu zabezpečiť dostatok obilia, ktoré u nás pestujeme asi na polovici ornej pôdy Vysoká výroba obilia je nutná na vytváranie potrebných rezerv pre národné hospodárstvo a pre zabezpečenie stability poľnohospodárskej výroby.

Preto obilninárstvo je rozhodujúcim odvetvím poľnohospodárskej výroby. Rozvoju obilninárstva musíme v budúcnosti venovať sústavnú pozornosť a vytýčiť si cieľ, aby sme boli, pokiaľ možno, sebestační v chlebovom obilí a dovoz obilia, s ktorým musíme rátať, aby sa orientoval na kŕmne obilie. K tejto úvahe nás vedú určité ťažkosti s dovozom chlebového obilia.  (Koniec citátu.)

Ústredný výbor KSČ uložil zvýšiť plochy chlebového obilia pre rok 1962 o 40 000 hektárov. Z toho na slovenské kraje pripadlo 15 000 hektárov. Úloha sa mala zabezpečiť zvýšeným osevom jarnej pšenice. Pre oneskorený príchod jari sa zasialo len 7800 hektárov aj to po agrotechnickom termíne. Do splnenia plánovaného osevu chlebového obilia chýba na Slovensku včítane vyorávok vyše 31 000 hektárov. Z toho 19 500 hektárov v Západoslovenskom kraji, 900 hektárov v Stredoslovenskom a 2700 ha vo Východoslovenskom kraji.

V súčasnej dobe pokladáme za nutné orientovať opatrenia na zabezpečenie bezstratového zberu obilia, na boj proti znehodnoteniu obilia v skladoch a sýpkach a na dodržiavanie zásad V. ce-


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP