Středa 31. října 1962

Slovenská národná rada

10. schôdzka

31. októbra 1962

STENOGRAFICKÁ ZPRÁVA

O SCHÔDZKACH SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

Overenie platnosti voľby novozvoleného poslanca

Voľba predsedu Slovenskej národnej rady

Zpráva povereníka Slovenskej národnej rady pre výstavbu

inž. Samuela Takáča o niektorých problémoch investičnej výstavby na Slovensku

Schválenie uznesenia k tejto zpráve

Bratislava 1962

III. volebné obdobie

Stenografická zpráva

o 10. schôdzke Slovenskej národnej rady v Bratislave v stredu 31. októbra 1962

Prítomní:

predseda Jozef L e n á r t,

podpredsedovia Ľudovít B e n a d a, Vasil Biľak,

námestník ministra výstavby Pavol Kompiš,

námestník predsedu Štátnej plánovacej komisie Miloslav Žaloudek,

predsedovia komisií pre výstavbu krajských a okresných národných výborov,

riaditelia stavebných organizácií,

77 poslancov podľa listiny o prítomnosti.

(Začiatok schôdzky o 9. 00 hodine) Podpredseda Benada:

Vážená Slovenská národná rada,

súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci!

Otváram 10. schôdzku Slovenskej národnej rady a zisťujem, že Slovenská národná rada je spôsobilá sa uznášať.

Vážené súdružky a súdruhovia!

V čase od posledného zasadnutia Slovenskej národnej rady odišiel navždy z našich radov po krátkej a ťažkej chorobe náš spolubojovník kandidát politického byra Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, člen byra Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska, podpredseda vlády a predseda Slovenskej národnej rady súdruh Rudolf Strecha j.

Prv, ako prikročíme k rokovaniu, prosím, aby sme uctili jeho pamiatku jednominútovým tichom.

(Minútové ticho)

(Po minútovom tichu: )

Podpredseda Benada:

Ďakujem.

Na dnešnom rokovaní vítam

námestníka ministra výstavby súdruha Pavla K o m p i š a, námestníka predsedu Štátnej plánovacej komisie súdruha Miloslava Ž a l o u d k a, predsedov komisií pre výstavbu krajských a okresných národných výborov, riaditeľov stavebných organizácií, ako aj ďalších hostí.

Dovoľte, súdružky a súdruhovia poslanci, aby som vás najprv informoval o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za posledné obdobie.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady vychádzajúc zo súčasných problémov v plnení národohospodárskeho plánu, sústreďovalo svoje úsilie predovšetkým na pomoc pri ich riešení, aby sa tak vytvárali lepšie podmienky pre plnenie úloh štátneho plánu rozvoja hospodárstva na Slovensku a zabezpečoval jeho ďalší efektívny rozvoj a rast životnej úrovne pracujúcich.

V nadväznosti na doterajšie výsledky a nedostatky plnenia plánu v tomto roku pomáhalo ďalej riešiť problémy súvisiace s vypracovaním návrhu štátneho plánu rozvoja hospodárstva a rozpočtu národných výborov na Slovensku na rok 1963.

Preto v súlade s týmto hlavným zameraním svojej práce sústavne sledovalo plnenie plánu v kľúčových odvetviach národneho hospodárstva a robilo konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a na plnenie straníckych a vládnych uznesení, ako aj vlastných opatrení Slovenskej národnej rady. Pritom sa usilovalo o to, aby najmä komisie a odbory Slovenskej národnej rady poskytovali iniciatívnu pomoc národným výborom, podnikom a zariadeniam pri rozpracúvaní uznesení vlády a pri ich uskutočňovaní a kontrolovali, ako sa plnia celoštátne úlohy s prihliadnutím na miestne podmienky v slovenských krajoch.

I keď otázky plnenia plánu v priemysle zaujímali veľmi dôležité miesto v práci Predsedníctva Slovenskej národnej rady, predsa hlavné ťažisko činnosti bolo upriamené na úseky poľnohospodárskej výroby a nákupu poľnohospodárskych výrobkov, investičnej výstavby a kultúrno-osvetovej činnosti.

Na úseku poľnohospodárstva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sústavne sledovalo a organizovalo pomoc národným výborom pri príprave a zaisťovaní letných a jesenných poľnohospodárskych prác s osobitným zreteľom na problémy krmovinovej základne.

Pomoc sa orientovala najmä na zabezpečenie úloh vo veľkovýrobnej technológii zberu obilia v zmysle uznesenia vlády číslo 284/1962 z 11. apríla t. r., na zvýšený boj proti stratám a znehodnoteniu obilia, na plné využitie strojovej techniky a na rovnomerné zaisťovanie ostatných letných prác, ako podmietková orba, sejba strniskových miešaniek a bezstratový zber ostatných krmovín. Pri nákupe obilia sa sústredila pomoc na takú organizáciu nákupu, aby nákup plnili podľa druhov a rovnomerne všetky poľnohospodárske závody.

Aby pomoc orgánov Slovenskej národnej rady bola konkrétna a čo najúčinnejšia, bola ustanovená ústredná žatevná komisia a pre jednotlivé kraje trojčlenné až štvorčlenné skupiny vedúcich pracovníkov. Tieto skupiny boli v stálom styku s krajskými orgánmi pri zaisťovaní záverov a odporúčaní ústrednej žatevnej komisie, kontrolovali plnenie prijatých opatrení a pomáhali okresom pri riadení a organizovaní letných prác.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady taktiež prerokovalo a schválilo politicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie jesenných poľných prác.

Pre koordináciu pomoci národným výborom pri riadení jesenných poľných prác sa utvorila operatívna komisia na čele s námestníkom povereníka Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo. Systém a formy práce tejto komisie sú podobné, ako to bolo aj pri žatevných komisiách.

Sústavná starostlivosť sa venovala ďalej komplexu opatrení na zvýšenie intenzity poľnohospodárskej výroby a zvyšovaniu produktivity práce, predovšetkým zavádzaním novej veľkovýrobnej techniky a technológie vo všetkých odvetviach poľnohospodárskej výroby a úlohám všenárodného hnutia za zvýšenie úrodnosti pôdy.

V   súvislosti s tým Predsedníctvo Slovenskej národnej rady zaoberalo sa niektorými nedostatkami v zavádzaní novej techniky a veľkovýrobnej technológie v poľnohospodárstve. Urobili sa opatrenia na zabezpečenie dodávok strojno-technologických zariadení pre poľnohospodárske stavby a s krajskými národnými výbormi sa dohodli hlavné smery a rozsah veľkovýrobnej technológie pre rok 1963, a to pre rastlinnú i živočíšnu výrobu.

Pokiaľ ide o zúrodňovanie pôdy, Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa zameralo najmä na to, aby krajské a okresné národné výbory v letnom období zabezpečili si maximálnu podporu iniciatívy mládeže pri zúrodňovacích prácach.

V  živočíšnej výrobe na základe rozboru súpisu hospodárskych zvierat k 1. júlu 1962 a plnenia plánu nákupu poľnohospodárskych výrobkov za I. polrok 1962 sa urobili opatrenia, aby sa v Západoslovenskom a Východoslovenskom kraji vykonala kontrola plnenia uznesenia vlády z 23. mája 1962 číslo 414 o opatreniach na zabezpečenie plánovaného stavu kráv, výroby a nákupu mlieka a organizácie presunov úžitkového hovädzieho dobytka aj so zreteľom na vytváranie predpokladov pre plnenie výrobných a nákupných úloh v roku 1963. Ďalej boli dohodnuté s krajmi opatrenia, ktoré bolo treba vykonať ešte tohto roku na zlepšenie krmovinovej základne, ako aj opatrenia na hospodárne využitie jestvujúcich krmív tak, aby sa dosiahlo úspešné prezimovanie zvierat a zlepšenie plnenia výrobných a nákupných úloh.

Osobitne sa rozpracovali opatrenia na zabezpečenie rozvoja chovu oviec.

Plnenie nákupu poľnohospodárskych výrobkov Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sústavne sledovalo a kontrolovalo. Aby sa zlepšilo plnenie úloh na tomto úseku, boli na porade, konanej na Predsedníctve Slovenskej národnej rady 14. júla 1962,

dohodnuté opatrenia za účasti straníckych funkcionárov, predsedu Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov a funkcionárov krajských národných výborov na Slovensku.

Napriek tomu však plnenie plánu nákupu živočíšnych výrobkov nie je uspokojivé. Bude preto potrebné, aby Oblastná správa nákupu poľnohospodárskych výrobkov, Komisia SNR pre pôdohospodárstvo a všetci poslanci Slovenskej národnej rady účinnejšie pomáhali národným výborom a výkupným organizáciám zlepšovať plnenie úloh v nákupe a v súčasnom období pokladali tieto úlohy za jedny z najdôležitejších, od ktorých závisí plynulé zásobovanie nášho obyvateľstva.

Dôležitou úlohou bolo poskytovanie pomoci slabohospodáriacim jednotným roľníckym družstvám. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady preto vykonalo rozbor hospodárenia JRD za rok 1961, ako aj za I. polrok 1962. Na základe týchto rozborov odbor SNR pre pôdohospodárstvo a odbor SNR pre veci finančné dohodli s jednotlivými krajskými národnými výbormi zameranie a formy ďalšej pomoci krajským národným výborom pri zabezpečovaní úloh poľnohospodárskej výroby.

S osobitným zreteľom sa rozpracovala pomoc Východoslovenskému kraju a návrh opatrení na riešenie finančnej a hospodárskej situácie JRD v tomto kraji schválila vláda republiky.

V  investičnej výstavbe sústreďovalo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady pozornosť na odstraňovanie hlavných nedostatkov, ktoré sa v uplynulom období vyskytli najmä v plnení plánu na centralizovanej výstavbe bytovej, školskej a zdravotníckej výstavbe, ako aj na zabezpečovanie úloh na Ostravsku. Išlo pritom najmä o predlžovanie času výstavby, vysokú rozostavanosť, nedostatočné sústreďovanie síl a prostriedkov na rozhodujúce stavby, nízku smennosť, nízke využívanie fondu pracovného času a o kvalitu stavebných prác v bytovej výstavbe a v ostatnej občianskej výstavbe.

So všetkými týmito otázkami sa Predsedníctvo Slovenskej národnej rady v uplynulom období viac ráz zaoberalo a sú predmetom aj dnešného rokovania Slovenskej národnej rady.

V  oblasti školstva a kultúry zaoberalo sa Predsedníctvo Slovenskej národnej rady problémami poľnohospodárskeho školstva a zariadení pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, najmä z hľadiska ich materiálneho a kádrového zabezpečenia. Naostatok uvedené otázky boli prerokované v Predsedníctve Slovenskej národnej rady 29. septembra 1962 i za účasti predsedu Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia.

V  súlade s úlohami Slovenskej národnej rady starať sa o rozvoj vzdelania a národnej kultúry nielen slovenského národa, ale aj občanov maďarskej a ukrajinskej národnosti Predsedníctvo Slovenskej národnej rady zaoberalo sa aj plnením uznesení o rozvoji kultúrneho života občanov maďarskej národnosti. V prijatých opatreniach Predsedníctva Slovenskej národnej rady ide o prehĺbenie pomoci národným výborom pri rozvíjaní vzdelávacej činnosti pracujúcich maďarskej národnosti.

Osobitnú pozornosť venuje Predsedníctvo Slovenskej národnej rady otázkam prípravy štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva a rozpočtu národných výborov na Slovensku. Vychádzajúc z opatrení vlády k rozvoju hospodárstva na Slovensku v roku 1963, ktoré prerokovalo na svojej schôdzke 25. augusta 1962, urobilo opatrenia, aby všetky komisie Slovenskej národnej rady dohodli s príslušnými ministerstvami a krajskými národnými výbormi spoluprácu pri organizačnom zabezpečení prípravy a vypracovania návrhu štátneho plánu a rozpočtu na rok 1963. V zmysle týchto opatrení účasť pracovníkov aparátu Slovenskej národnej rady v príprave plánu bola zameraná hlavne na bezprostrednú pomoc podnikom a národným výborom.

Poskytovanie pomoci podnikom a národným výborom bolo skoordinované i vo vnútri Slovenskej národnej rady. Túto činnosť usmerňovala Slovenská plánovacia komisia, s ktorou jednotlivé odbory Slovenskej národnej rady dohodli organizačné zabezpečenie pomoci podnikom v príslušných odvetviach hospodárstva.

Vážené súdružky a súdruhovia poslanci!

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady vo vedomí mimoriadnej závažnosti a dosahu námetov a návrhov obsiahnutých v dokumente Ústredného výboru Komunistickej strany Československa "O výhľadoch ďaľšieho rozvoja našej socialistickej spoločnosti" pre riešenie nedostatkov a niektorých dočasných hospodárskych ťažkostí, ktoré sa v súčasnej dobe prejavujú, a pre zabezpečenie rozvoja nášho národného hospodárstva do roku 1970, venovalo prerokovaniu tohto dokumentu v orgánoch Slovenskej národnej rady mimoriadnu pozornosť.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa stotožnilo s rozborom doterajšieho vývoja, ako ho vykonal Ústredný výbor KSČ, a so smermi a námetmi na riešenie ekonomických, ideologických a sociálnych otázok, uvedených v dokumente.

Vychádzajúc z rokovania jednotlivých komisií Slovenskej národnej rady, ako aj z vlastného rokovania, Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa uznieslo odporúčať na riešenie, resp. na zváženie niektoré námety, ktorými možno prispieť k riešeniu súčasných a perspektívnych úloh rozvoja národného hospodárstva v záujme ďalšieho upevňovania jednotnej ekonomiky československého národného hospodárstva. Pri predkladaní týchto návrhov a námetov Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa zameralo na to, ako lepšie využiť zdroje na Slovensku v podmienkach vysoko vyspelej československej ekonomiky pre jej ďalšie posilnenie a ako Slovenská národná rada a jej orgány budú plne využívať svoje práva a možnosti poskytovať účinnú pomoc národným výborom a vykonávať kontrolu plnenia úloh tak celoštátneho významu, ako aj úloh vyplývajúcich z konkrétnych podmienok v slovenských krajoch.

Pôjde teraz o to, vážené súdružky a súdruhovia poslanci, aby všetky orgány Slovenskej národnej rady, všetci jej poslanci, prehĺbili svoju činnosť v zmysle námetov dokumentu "O výhľadoch ďalšieho rozvoja našej socialistickej spoločnosti". Treba našu prácu orientovať na každom úseku tak, aby znamenala čo najúčinnejšiu pomoc národným výborom a ich voleným orgánom pri riešení najdôležitejších otázok v plnení štátneho plánu, aby sme takto prispeli k uskutočneniu tých veľkých a radostných perspektív ďalšieho rozvoja našej socialistickej spoločnosti, ktoré vytýči XII. sjazd Komunistickej strany Československa.

Súdružky a súdruhovia,

má niekto dotazy, prípadne pripomienky k prednesenej zpráve ?

Pripomienok niet. Prikročíme k schváleniu programu 10. schôdzky Slovenskej národnej rady.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady navrhuje, aby Slovenská národná rada pre 10. schôdzku určila tento program:

1.   Zpráva Mandátovej komisie o overení platnosti voľby poslanca Slovenskej národnej rady Jozefa Lenárta.

2.   Voľba predsedu Slovenskej národnej rady.

3.   Zpráva povereníka Slovenskej národnej rady pre výstavbu inž. Samuela Takáča o niektorých problémoch investičnej výstavby na Slovensku.

Máte, súdružky a súdruhovia poslanci, pripomienky alebo doplnky k navrhnutému programu ?

Pretože pripomienok niet, dávam o návrhu hlasovať.

Kto súhlasí s navrhnutým programom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada navrhnutý program jednomyseľne schválila.

Prikročíme k prerokovaniu prvého bodu programu, ktorým je zpráva Mandátovej komisie o overení platnosti voľby poslanca Jozefa L e n á r t a.

Zpravodajcom je predseda komisie poslanec Vojtech Daubner.

Dávam mu slovo.

Poslanec Daubner:

Vážená Slovenská národná rada!                                       

Mandátová komisia Slovenskej národnej rady ma na dnešnej schôdzke poverila, aby som vám podal zprávu o preskúmaní platnosti voľby zvoleného poslanca Slovenskej národnej rady súdruha Jozefa L e n á r t a.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady svojím uznesením z 8. augusta 1962 určilo, aby sa 21. októbra t. r. konali doplňovacie voľby na uprázdnené miesto poslanca Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 77 - Košice II. V týchto doplňovacích voľbách bol zvolený za poslanca Slovenskej národnej rady súdruh Jozef Lenárt.

Mandátovej komisii Slovenskej národnej rady boli Slovenskou

volebnou komisiou pre doplňovacie voľby predložené na preskúmanie doklady týkajúce sa týchto doplňovacích volieb, a to: písomné vyhlásenie kandidáta, že kandidatúru prijíma, zápisnica Obvodnej volebnej komisie z 22. septembra 1962 o registrácii kandidáta za poslanca SNR, zápisnica Obvodnej volebnej komisie z 21. októbra 1962 o spočítaní hlasov a zápisnica Slovenskej volebnej komisie pre doplňovacie voľby z 23. októbra t. r.

Po preskúmaní uvedených dokladov Mandátová komisia Slovenskej národnej rady zistila, že doplňovacie voľby vo volebnom obvode č. 77 - Košice II boli vykonané v plnom súlade s ustanoveniami zákona o voľbách do Slovenskej národnej rady. Z celkového počtu 29 450 voličov zapísaných do volebných zoznamov sa na voľbách zúčastnilo 29 170 voličov, t. j. 99. 05 %. Pre kandidáta odovzdalo svoje hlasy 29 170 voličov, t. j. 100 % hlasujúcich voličov. Táto veľká účasť voličov je dôkazom dôvery, ktorú ľud prejavuje voči socialistickému zriadeniu, politike Komunistickej strany Československa a zvolenému kandidátovi.

Mandátová komisia Slovenskej národnej rady preto odporúča Slovenskej národnej rade, aby prijala toto uznesenie:

Slovenská národná rada na základe zprávy Mandátovej komisie zisťuje, že doplňovacie voľby poslanca Jozefa Lenárta boli vykonané v súlade so zákonnými predpismi.

Preto podľa článku 79 Ústavy a podľa § 49 zákona SNR č. 7/1954 Zb. SNR v znení zákonov SNR č. 38/1960 a č. 31/1961 Zb. overuje platnosť voľby Jozefa Lenárta za poslanca Slovenskej národnej rady.

Podpredseda Benada: Ďakujem.

Hlási sa niekto o slovo, alebo má niekto zo súdruhov poslancov dotazy, prípadne pripomienky k prednesenej zpráve?

(Nikto.)

Pretože sa o slovo nikto nehlási, budeme hlasovať o návrhu Mandátovej komisie, aby Slovenská národná rada overila platnosť voľby poslanca Jozefa Lenárta, zvoleného 21. októbra 1962.

Kto súhlasí s návrhom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada voľbu poslanca Jozefa L e n á r t a overila.

Poslanec Jozef L e n á r t je na dnešnej schôdzke prítomný. Podľa článku 80 Ústavy zloží poslanecký sľub, a to tak, že sľub sa prečíta a súdruh Jozef L e n á r t vykoná sľub podaním ruky a slovom "Sľubujem".

Žiadam poslanca Jozefa L e n á r t a, aby pristúpil ku mne na vykonanie sľubu a aby bol prečítaný text sľubu.

(Pracovník aparátu Slovenskej národnej rady súdruh Ilčík číta):

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Československej socialistickej republike, veci socializmu a odkazu Slovenského národného povstania. Budem dbať na vôľu a záujmy ľudu, spravovať sa Ústavou a ostatnými zákonmi republiky a pracovať pre to, aby sa zákony uvádzali do života. "

(Poslanec Jozef L e n á r t pristupuje k podpredsedovi SNR a podaním ruky a slovom "Sľubujem!" skladá sľub. )

Podpredseda Benada:

Nasleduje druhý bod programu, voľba predsedu Slovenskej národnej rady.

Prosím ministra a podpredsedu Slovenskej národnej rady súdruha Vasiľa Biľaka, aby predniesol návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Minister a podpredseda SNR Biľak: Vážená Slovenská národná rada!

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na svojom zasadnutí dňa 25. októbra 1962 sa jednomyseľne uznieslo predložiť Sloven-

skej národnej rade návrh, aby za predsedu Slovenskej národnej rady bol zvolený poslanec Jozef L e n á r t.

Súdruh Jozef L e n á r t pochádza z robotníckej rodiny. Pracoval ako robotník, počas ktorého obdobia absolvoval majstrovskú chemickú školu. Za okupácie pracoval ilegálne a aktívne sa zúčastnil v Slovenskom národnom povstaní. Od oslobodenia vykonával dôležité stranícke a verejné funkcie. Od roku 1956 bol vedúcim tajomníkom Krajského výboru Komunistickej strany Slovenska v Bratislave a od roku 1958 vykonával funkciu tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska. Je členom Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a členom byra Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska.

Súdruha L e n á r t a poznáme ako dlhoročného osvedčeného straníckeho a štátneho funkcionára, a preto Predsedníctvo Slovenskej národnej rady predkladá návrh na jeho zvolenie za predsedu Slovenskej národnej rady.

Podpredseda Benada: Ďakujem. Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci!

Počuli ste návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady. Hlási sa niekto k tomuto návrhu o slovo, sú pripomienky k návrhu, alebo má niekto iný návrh?

(Nikto. )

Pripomienok niet. Pristúpime teda k hlasovaniu.

Kto súhlasí s tým, aby poslanec Jozef L e n á r t bol zvolený za predsedu Slovenskej národnej rady, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. ) Ďakujem. Je niekto proti? (Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada za predsedu Slovenskej národnej rady jednomyseľne zvolila poslanca Jozefa L e n á r t a. (Dlhotrvajúci potlesk. )

Prosím novozvoleného predsedu Slovenskej národnej rady, aby sa ujal svojej funkcie.

(Predsedníctvo preberá s. Lenárt. ) Predseda Lenárt:

Vážená Slovenská národná rada,

súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci!

Dovoľte mi, aby som vám poďakoval za dôveru, ktorú ste mi prejavili tým, že ste ma zvolili do funkcie predsedu Slovenskej národnej rady. Súčasne ďakujem i voličom svojho obvodu, ktorí ma zvolili za poslanca.

Túto dôveru pokladám predovšetkým za dôveru ku Komunistickej strane Československa, za jej veľkú záslužnú prácu pre všetok ľud. Preto ako jeden z jej členov tým viac si uvedomujem vážnosť a zodpovednosť úlohy, ktorou som bol poverený. Uisťujem vás, že vynaložím všetky svoje sily i schopnosti na to, aby som dôveru nesklamal.

Súdružky a súdruhovia!

Naše zasadnutie sa koná v čase vážnej medzinárodnej situácie. Boli sme svedkami, že vláda Spojených štátov amerických svojím rozhodnutím o blokáde Kuby uskutočnila akt svojvôle, ktorý nemá obdoby v posledných rokoch. Vyhlásením blokády vyvrcholilo úsilie Spojených štátov izolovať túto hrdinskú krajinu od ostatného sveta, najmä od jej priateľov a spojencov, ochromiť jej hospodársky život, podlomiť jej obranyschopností a nakoniec zahrdúsiť revolúciu a uvaliť kubánsky ľud do imperialistického područia.

Čo privádza do zúrivosti a podnecuje k týmto neslýchaným činom amerických mocipánov? Každému rozumne mysliacemu človeku je jasné, že ani nie sedemmiliónová Kuba nemôže ohrozovať bezpečnosť veľmocí, akou sú Spojené štáty, ani svetový mier. Kuba svojím príkladom inšpiruje túžbu po slobode málo vyvinutých krajín Latinskej Ameriky. Veď vieme si predstaviť, aké rozprávkové zisky plynú do vrecák amerických monopolistov z krajín Latinskej Ameriky, keď len v roku 1960 vývoz zisku do Spojených štátov z týchto krajín dosahoval 641 miliónov dolárov a nové kapitálové investície Spojených štátov do týchto krajín predstavovali len sumu 95 miliónov dolárov.

Kuba - to je veľká nádej zotročených národov Latinskej Ameriky. A preto sa Spojené štáty snažia zmiesť túto krajinu a odstrániť tak prvé semeno socializmu na americkom kontinente z obáv, aby nerástlo a nešírilo sa ďalej. Zastaviť však koleso dejín nemožno. Kuba nie je sama. Pominuli sa časy, keď malé národy boli ponechané napospas imperialistom. Kuba má dnes na svojej strane morálnu a hmotnú pomoc celého socialistického tábora na čele so Sovietskym sväzom, o čom svedčí i vyhlásenie sovietskej vlády, ako i ostatných socialistických krajín. Kuba má na svojej strane i sympatie všetkých vykorisťovaných a im perializmom utláčaných národov.

Dôsledná mierová politika Sovietskeho sväzu prináša svoje ovocie pri likvidácii konfliktu nebezpečného pre svetový mier. Rozvážne a pritom rozhodné mierové úsilie sovietskej vlády spolu so širokým odporom, s ktorým sa stretli agresívne akcie amerických imperialistov, a bojové odhodlanie kubánskeho ľudu brániť svoju slobodu prinútili Spojené štáty, aby reálne zhodnotili situáciu a urobili patričné závery. Základný úspech mierovej politiky Sovietskeho sväzu spočíva v tom, že sa vytvorili také podmienky, aby sa zneškodnila akútna hrozba celosvetového vojnového požiaru. Ďalším výrazným víťazstvom je likvidácia bezprostredného nebezpečenstva invázie na Kubu zo strany Spojených štátov.

Posolstvá Nikitu Sergejeviča Chruščova a ozvena na ne vo svetovej verejnosti dávajú reálnu nádej, že ak sa vyrieši terajšia vážna kríza na základe dohody, môže to mať priaznivý vplyv na riešenie ďalších svetových problémov. Ide najmä o také dôležité otázky, ako sú vzťahy medzi Severoatlantickým paktom a štátmi Varšavskej zmluvy, zákaz atómových a termonukleárnych zbraní, všeobecné odzbrojenie a ďalšie otázky, ktoré by sa dali rozumne riešiť rokovaním, vzájomnou výmenou názorov. Vyriešenie terajšej medzinárodnej krízy môže vytvoriť aj vhodnejšie predpoklady k podpísaniu mierovej zmluvy s Nemeckom.

Sme takto svedkami, že medzinárodné vzťahy sú čoraz viac a viac ovplyvňované a určované zákonitosťami socializmu. Imperializmus však nestratil svoj vykorisťovateľský a parazitický charakter, z ktorého organicky vyplýva politika agresie a vojny. Pomer síl vo svete je však už natoľko v jeho neprospech, že imperialisti chtiac-nechtiac musia voliť buď medzi úplným zničením, ktoré by pre nich znamenala vojna, alebo mierovým spolunažívaním. To však neznamená, že v imperialistickom tábore nie sú sily, ktoré sa i v budúcnosti budú pokúšať o agresiu a prípravu novej vojny i za cenu katastrofy vzhľadom na ničivý charakter najnovšej vojenskej techniky.

V súčasnosti svetová socialistická sústava čoraz mocnejšie pôsobí na celý svetový vývoj. Stáva sa čoraz výraznejšie rozhodujúcim činiteľom vo vývoji ľudskej spoločnosti. Určujúcu úlohu tu hrá Sovietsky sväz, ktorý od svojho vzniku bol a naďalej zostáva centrom ľudského pokroku. Veľkolepý program výstavby komunizmu, prijatý na XXII. sjazde Komunistickej strany Sovietskeho sväzu, ukazuje správnu cestu všetkému ľudstvu a je podnetom pre čo najtesnejšiu spoluprácu medzi socialistickými krajinami.

K dosiahnutiu tohto cieľa ukázala smer júnová porada predstaviteľov komunistických a robotníckych strán členských krajín Rady vzájomnej hospodárskej pomoci v Moskve, ktorá vytýčila orientáciu na postupné utvorenie jednotného svetového hospodárstva socialistických krajín cestou ďalšieho prehlbovania koordinácie výrobných plánov, deľby a špecializácie práce, spoločnej investičnej činnosti a najužšej vedeckej a technickej spolupráce. Naša krajina sa bezvýhradne prihlásila k tomuto leninskému poňatiu medzinárodnej socialistickej spolupráce, pretože jedine touto cestou môže sa zabezpečiť ďalšie rýchle tempo technického rozvoja, mohutný rast produktivity práce a vzostup výroby a životnej úrovne všetkého ľudu.

Súdružky a súdruhovia!

Pracujúci našej vlasti žijú v znamení bezprostredných príprav na XII. sjazd Komunistickej strany Československa. Tak, ako v minulosti, i teraz sa naša strana radí s občanmi o vážnych otázkach ďalšieho rozvoja našej spoločnosti. Diskusia komunistov a bezpartajných k výhľadom ďalšieho rozvoja našej spoločnosti potvrdzuje, že dokument strany správne vyjadruje hlavné smery riešenia súčasných problémov a ďalšieho postupu a obohacuje ho novými cennými podnetmi a návrhmi, ktoré sa stanú súčasťou sjazdových rokovaní i uznesení.

Výrazom veľkej dôvery pracujúcich v stranu je ich doteraz


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP