Čtvrtek 7. února 1963

Slovenská národná rada

11. schôdzka

7. a 8. februára 1963

STENOGRAFICKÁ ZPRÁVA

O SCHÔDZKACH SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

Zpráva o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady a návrh plánu hlavných úloh Slovenskej národnej rady na I. polrok 1963.

Overenie platnosti voľby poslancov Slovenskej národnej rady Antona Ťažkého a dr. Mateja L ú č a n a.

Návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na zmeny v zložení Predsedníctva a komisií Slovenskej národnej rady.

Zpráva podpredsedu Slovenskej národnej rady a predsedu Slovenskej plánovacej komisie Michala Sabolčíka o úlohách rozvoja hospodárstva na Slovensku v roku 1963 v rámci vládou schváleného štátneho plánu.

Schválenie uznesenia k tejto zpráve.

Zpráva povereníka Slovenskej národnej rady pre veci finančné Jozefa Gajdošíka k návrhu rozpočtu Slovenskej národnej rady, jej orgánov a ňou riadených inštitúcií na rok 1963.

Schválenie uznesenia k tejto zpráve.

Zpráva o plnení úloh v zúrodňovaní pôdy v roku 1962 a o zameraní hnutia za zúrodnenie pôdy v roku 1963.

Prijatie uznesenia k tejto zpráve.

Bratislava 1963

III. volebné obdobie

Stenografická zpráva

o 11. schôdzke Slovenskej národnej rady v Bratislave vo štvrtok a v piatok, 7. a 8. februára 1963

Prítomní:

Predseda Jozef L e n á r t,

podpredsedovia Ľudovít B e n a d a a Michal S a b o l č í k, generálny prokurátor dr. Ján Bartuška,

námestník ministra poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva inž. Jozef N á g r,

členovia Predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska, funkcionári a vedúci pracovníci z prerokúvaných úsekov 80 poslancov podľa listiny o prítomnosti.

(Začiatok schôdzky o 9. 00 hod. ) Predseda Lenárt:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci!

Otváram 11. schôdzku Slovenskej národnej rady a zisťujem, že Slovenská národná rada je spôsobilá sa uznášať.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa čl. 75 odseku 1 Ústavy zvolalo Slovenskú národnú radu na zasadanie dňom 7. februára 1963 a uznieslo sa, aby sa Slovenská národná rada zišla na 11. schôdzku 7. a 8. februára 1963. -

Dovoľte, aby som na dnešnom rokovaní privítal generálneho prokurátora Československej socialistickej republiky súdruha dr. Jána Bartušku,členov Predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska,  predsedov krajských a okresných plánovacích komisií, ako aj ďalších hostí.

Prikročíme k schváleniu programu 11. schôdzky Slovenskej národnej rady.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady navrhuje, aby Slovenská národná rada pre 11. schôdzku určila tento program:

1.   Zpráva o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady a návrh plánu hlavných úloh Slovenskej národnej rady na I. polrok 1963.

2.   Zpráva Mandátovej komisie o overení platnosti voľby poslancov Slovenskej národnej rady Antona Ťažkého a dr. Mateja L ú č a n a.

3.   Návrh Predsedníctva SNR na zmeny v zložení Predsedníctva a komisií Slovenskej národnej rady.

4.   Zpráva podpredsedu Slovenskej národnej rady a predsedu Slovenskej plánovacej komisie Michala Sabolčíka o úlohách rozvoja hospodárstva na Slovensku v roku 1963 v rámci vládou schváleného štátneho plánu.

5.   Zpráva povereníka Slovenskej národnej rady pre veci finančné Jozefa Gajdošíka k návrhu rozpočtu Slovenskej národnej rady, jej orgánov a ňou riadených inštitúcií na rok 1963.

6.   Zpráva o plnení úloh v zúrodňovaní pôdy v roku 1962 a o zameraní hnutia za zúrodnenie pôdy v roku 1963.

Máte, súdružky a súdruhovia poslanci, pripomienky alebo doplnky k navrhnutému programu? (Neboli. )

Pretože pripomienok niet, dávam o návrhu hlasovať. Kto súhlasí s navrhnutým programom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti?

(Nikto. )                                           

Zdržal sa niekto hlasovania ?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada navrhnutý program jednomyseľne schválila.

Pristúpime k prerokovaniu prvého bodu programu, ktorým je zpráva o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady a návrh plánu hlavných úloh Slovenskej národnej rady na I. polrok 1963.

Prosím podpredsedu Slovenskej národnej rady súdruha Ľudovíta B e n a d u, aby predniesol zprávu.

Podpredseda Benada:

Vážená Slovenská národná rada! Súdružky a súdruhovia poslanci!

Ťažisko práce Predsedníctva Slovenskej národnej rady v poslednom období sa sústreďovalo predovšetkým na pomoc pri vypracovaní návrhu štátneho plánu rozvoja hospodárstva a rozpočtu národných výborov na Slovensku na rok 1963 a pri riešení problémov plnenia plánu na Slovensku tak, aby sa čo najviac zmiernil ich dopad na celkové výsledky plnenia plánu v roku 1962 a vytvorili sa čo najlepšie podmienky pre plnenie úloh štátneho plánu v tomto roku.

Príprava návrhu plánu rozvoja národného hospodárstva na rok 1963 bola mimoriadne obťažná už aj preto, že sa vlaňajšie úlohy takmer v celom národnom hospodárstve nesplnili.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa preto usilovalo predovšetkým o to, aby všetky komisie a pracovníci aparátu Slovenskej národnej rady poskytovali bezprostrednú pomoc podnikom a národným výborom.

Na decembrovej schôdzke zaujalo stanovisko k návrhu súhrnného rozvoja hospodárstva na Slovensku na rok 1963 a informovalo predsedu vlády o problémoch rozvoja hospodárstva na Slovensku v tomto roku a o návrhoch Predsedníctva Slovenskej národnej rady na ich riešenie. Išlo tu o doriešenie niektorých neuzavretých otázok, najmä o zvýšenie strojárskej výroby, problémy rozvoja magnezitového priemyslu, spresnenie menovitej náplne investičnej výstavby a v súvislosti s tým vyžitie kapacít stavebných organizácií, hlavne na meliorácie, výstavbu lesných ciest, ako aj o rozsah výstavby všeobecno-vzdelávacích škôl a učňovských učilíšť. Ďalej tu išlo o niektoré otázky výstavby Východoslovenských železiarní, najmä z hľadiska dodržania stanovených termínov pre zabezpečenie uzavretého výrobného cyklu.

Podrobný výklad úloh rozvoja hospodárstva na Slovensku v roku 1963 podá v ďalšom priebehu schôdzky Slovenskej národnej rady podpredseda SNR a predseda Slovenskej plánovacej komisie súdruh Michal Sabolčík.

Nie menšiu pozornosť ako otázke prípravy plánu na rok 1963 venovalo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady i otázkam jeho plnenia v uplynutom roku. Na novembrovej schôdzke komplexne prerokovalo plnenie úloh plánu na Slovensku za prvý až tretí štvrťrok 1962.

Vychádzajúc zo súčasných problémov a nedostatkov v zabezpečovaní úloh v niektorých odvetviach priemyslu, v poľnohospodárstve a stavebníctve stanovilo pre jednotlivé komisie a odbory Slovenskej národnej rady konkrétne úlohy na pomoc pri ich riešení.                        

V súvislosti s rozborom plnenia plánu sa hodnotilo aj finančné hospodárenie národných výborov za prvý až tretí štvrťrok 1962. So zreteľom na nepriaznivé výsledky plnenia plánu a rozpočtu boli príslušné komisie a odbory Slovenskej národnej rady orientované zamerať pomoc národným výborom na maximálne zaistenie plánovanej tvorby zdrojov odvetvovými odbormi národných výborov a poskytnúť im pomoc pri politicko-organizačnom zaisťovaní ročných komplexných rozborov za rok 1962.

Popri komplexnom rozbore plnenia plánu a rozpočtu zaoberalo sa Predsedníctvo Slovenskej národnej rady osobitne stavom zabezpečovania viacerých dôležitých úloh na jednotlivých úsekoch národného hospodárstva. Svojimi operatívnymi zásahmi usilovalo sa prispievať k rovnomernejšiemu plneniu a dodržiavaniu kvalitatívnych i kvantitatívnych ukazovateľov plánu a k znižovaniu schodkov v jeho plnení.

Predovšetkým to boli úseky poľnohospodárstva a stavebníctva, ktoré boli predmetom sústavnej pozornosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Vychádzajúc z výsledkov súpisu hospodárskych zvierat k 1. októbru 1962, z rozboru krytia potreby krmív v zimnom období 1962/1963 a plnenia plánu nákupu živočíšnych výrobkov, prijalo opatrenia na poskytnutie účinnej pomoci okresom pri zaisťovaní úspešného prezimovania hospodárskych zvierat a utváraní podmienok pre plynulý nákup a ďalší rozvoj živočíšnej výroby v roku 1963.

Zabezpečovanie výrobných a nákupných úloh v poľnohospodárstve nepriaznivo ovplyvňovali tiež nedostatky vo využívaní prostriedkov určených na priamu pomoc jednotným roľníckym družstvám. Príčiny tohto neuspokojivého stavu Predsedníctvo Slovenskej národnej rady rozobralo. Nedostatky, ako aj konkrétne opatrenia pre uvoľnenie prostriedkov priamej pomoci JRD pracovníci odboru SNR pre veci finančné a odboru SNR pre pôdohospodárstvo prerokovali s vedúcimi pracovníkmi finančných a pôdohospodárskych odborov jednotlivých KNV. Okrem toho povereník SNR pre veci finančné a povereník SNR pre pôdohospodárstvo spolupracovali s Ministerstvom financií a Ministerstvom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva pri vypracovaní smerníc o poskytovaní priamej pomoci na rok 1963 v zmysle pripomienok členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa zaoberalo aj neuspokojivou priestorovou situáciou na úseku poľnohospodárskeho a lesníckeho školstva na Slovensku, ktorá nezodpovedá súčasnému prudkému rozvoju tohto školstva. Uložilo preto príslušným povereníkom Slovenskej národnej rady v spolupráci s Ministerstvom školstva a kultúry a KNV zabezpečiť v návrhoch 7-ročného plánu a ročných plánov investičnú výstavbu poľnohospodárskeho a lesníckeho školstva, ako aj domovov mládeže tak, aby sa postupne do roku 1970 vyriešila kritická situácia v umiestení týchto škôl.

V rámci komplexu opatrení na zvýšenie intenzity poľnohospodárskej výroby bolo potrebné zaoberať sa i súčasným stavom a úlohami v zúrodňovaní pôdy.

Povaha a význam týchto otázok vyžadovali, aby boli predložené na prerokovanie dnešnej schôdzke Slovenskej národnej rady.

Na úseku stavebníctva zameriavalo sa Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na otázky sústreďovania kapacít na urýchlené dokončovanie vysoko rozostavaných stavieb určených na uvedenie do prevádzky v najbližších mesiacoch a ďalej na bytovú výstavbu.

V zmysle záverov rokovania 10. schôdzky Slovenskej národnej ľady o niektorých problémoch investičnej výstavby na Slovensku z 31. októbra 1962 schválilo komplex opatrení na riešenie nedostatkov, ktoré spôsobili vážne zaostávanie plnenia plánu bytovej výstavby v jednotlivých krajoch na Slovensku a na zaistenie jej plynulosti v roku 1963.

S osobitnou pozornosťou sledovalo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady niektoré poruchy v zásobovaní a svojimi opatreniami usilovalo sa prispieť k ich zmierneniu a predchádzať ich opakovaniu v budúcnosti. Predovšetkým to boli problémy zásobovania obyvateľstva palivom a zásobovania národného hospodárstva a obyvateľstva elektrickou energiou v terajšom zimnom období. S týmito otázkami zaoberalo sa Predsedníctvo Slovenskej národnej rady už na svojej schôdzke 25. októbra 1962 za prítomnosti námestníka ministra palív s cieľom odstrániť nedostatky v zásobovaní obyvateľstva bývajúceho vo vzdialenejších, oblastiach od hnedouhoľných revírov uhlím, ako i dosiahnuť nápravu pri rozdeľovaní palív na jednotlivé kraje, ďalej pomôcť národným výborom, podnikom a organizáciám na Slovensku pri realizovaní pokynov k opatreniam vlády z 18. októbra 1962 na zabezpečenie mimoriadnych opatrení v zásobovaní elektrinou pre zimné obdobie.

Na decembrovej schôdzke preverilo dodržiavanie regulačných opatrení v odbere elektriny, vykonaných na základe uznesenia vlády č. 1019 z 24. októbra 1962 s cieľom zabezpečiť dôsledné dodržiavanie mimoriadnych opatrení v odbere elektriny aj v nevýrobných organizáciách, v poľnohospodárstve a v domácnostiach.

Ďalej to boli problémy zásobovania obyvateľstva zeleninou a ovocím. Tieto otázky boli prerokované v novembri za priamej účasti riaditeľov podnikov Zelenina. Na základe rozboru vážnych nedostatkov na tomto úseku predsedovia KNV vykonajú za pomoci odboru Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo opatrenia na zabezpečenie výroby, nákupu a plynulého zásobovania obyvateľstva zeleninou a ovocím v roku 1963 a budú o nich informovať Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, ktoré sa bude nimi zaoberať v marci.

Súdružky a súdruhovia poslanci!

To bolo v podstate hlavné zameranie práce Predsedníctva Slovenskej národnej rady v poslednom období.          

XII. sjazd Komunistickej strany Československa na základe analýzy súčasnej situácie určil hlavné smery ďalšieho rozvoja našej socialistickej spoločnosti. Jeho 11 základných bodov je v pravom slova zmysle súhrnným programom činnosti celej našej spoločnosti pre budúce roky. Preto tiež obsahové zameranie činnosti Slovenskej národnej rady v nastávajúcom období bude vychádzať z uznesení XII. sjazdu KSČ, sjazdu KSS a z akčného programu vlády pre zabezpečenie a skvalitnenie plánu rozvoja národného hospodárstva na rok 1963. Rozpracovaniu úloh z týchto programových dokumentov pre Slovenskú národnú radu vyplývajúcich venovalo Predsedníctvo SNR osobitnú pozornosť. Usilovalo sa premietnuť ich do konkrétneho plánu hlavných úloh Slovenskej národnej rady už na I. polrok 1963, ktorého návrh je vám predložený na posúdenie a schválenie.

Plán hlavných úloh orientuje prácu Slovenskej národnej rady a jej orgánov v I. polroku 1963 v podstate na tieto tri základné úlohy:                                                                                            

1.    v spolupráci so Štátnou plánovacou komisiou a ministerstvami účinne sa podieľať na sprogresívnení úloh štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva.

2.   aktívne prispieť k vytváraniu predpokladov pre splnenie plánu v roku 1963, najmä na tých úsekoch, ktoré majú kľúčový význam pre konsolidáciu stavu národného hospodárstva a pre vytvorenie stabilizovanej základne jeho ďalšieho rozvoja.

3.   Rozpracovať podklady pre zostavenie návrhu plánu rozvoja národného hospodárstva do roku 1970 v súlade so smermi vytýčenými XII. sjazdom KSČ.

Na jednotlivých úsekoch národného hospodárstva sústreďuje sa v návrhu plánu pozornosť najmä na plnenie týchto hlavných úloh:

v poľnohospodárstve na zaisťovanie rastu hrubej a trhovej výroby.

To vyžaduje prehĺbiť celonárodné hnutie za ochranu a zúrodnenie pôdy. V tejto súvislosti Predsedníctvo Slovenskej národnej rady v apríli zhodnotí i plnenie úloh vo výstavbe a prevádzke hnojovicových hospodárstiev v roku 1962, určí úlohy na rok 1963, ako aj opatrenia na ich realizovanie včítane ďalšieho rozvoja Banskobystrického hnutia za zúrodnenie lúk a pasienkov. Ďalej vzhľadom na to, že horské a podhorské oblasti na Slovensku predstavujú 38 % poľnohospodárskej pôdy a úroveň poľnohospodárskej výroby v týchto oblastiach je veľmi nízka a stagnuje, Predsedníctvo Slovenskej národnej rady rozpracuje opatrenia na zaistenie uznesenia vlády č. 1101/1962 o horských a podhorských oblastiach na Slovensku.

Osobitne dôležité bude zabezpečiť kvalitné zvládnutie jarných prác. Predsedníctvo SNR a Komisia SNR pre pôdohospodárstvo budú preto sústavne sledovať, kontrolovať a poskytovať pomoc národným výborom pri zabezpečovaní jarných poľných prác.

Nie menšia pozornosť sa bude venovať zaisťovaniu úloh vo zvýšení úžitkovosti hospodárskych zvierat a utváraniu predpokladov na rovnomerné plnenie nákupných úloh v živočíšnych produktoch.                                        

Dôležitou aj naďalej zostáva pomoc slabo hospodáriacim družstvám. Preto sa vykoná rozbor výsledkov hospodárenia JRD a štátnych majetkov za rok 1962 a na základe jeho výsledkov urobia sa ďalšie opatrenia na pomoc slabohospodáriacim družstvám a štátnym majetkom.

V  nadväznosti na celkové úlohy v poľnohospodárstve bude sa venovať starostlivosť získavaniu odborných kádrov a dorastu do poľnohospodárstva a zvyšovaniu kvalifikácie pracujúcich v poľnohospodárstve.

Popri týchto úlohách je potrebné viac ako doteraz zaisťovať zvyšovanie produkčnej základne lesov a znižovanie disproporcie medzi spotrebou dreva a ťažobnými možnosťami rozpracovaním ciest ďalšej intenzifikácie lesného hospodárstva včítane otázok zalesňovania holín a sprístupňovania porastov. Tieto otázky budú predložené na prerokovanie i plénu Slovenskej národnej rady.

Na úseku investičnej výstavby sa činnosť orgánov Slovenskej národnej rady zameriava predovšetkým na systematické zaisťovanie a kontrolu plnenia plánu na všetkých dôležitých stavbách, ktoré majú byť uvedené do prevádzky v roku 1963 a na stavbách, ktoré majú významne prispieť k rozšíreniu surovinových a materiálových zdrojov v roku 1964, a 1965.

Osobitné miesto bude pritom zaujímať plnenie plánovaných úloh na výstavbe Východoslovenských železiarní.

Medzi popredné úlohy na úseku investičnej výstavby zaraďuje sa ďalej riešenie problémov znižovania rozostavanosti a v súlade s tým aj zvyšovanie efektívnosti investičnej výstavby a zaisteniu projektovej, výrobnej a materiálovej pripravenosti bytovej výstavby na rok 1963 a na rok 1964.

V  priemysle sa činnosť Slovenskej národnej rady, najmä Slovenskej, plánovacej komisie sústreďuje hlavne na kontrolu rozpisu plánu na podniky a na utváranie predpokladov pre rovnomerné zabezpečovanie úloh. Opatrenia na pomoc plnenia plánu v priemysle sa budú robiť najmä v súvislosti s pravidelnými rozbormi plnenia plánu v Predsedníctve Slovenskej národnej rady. Pritom sa bude osobitný zreteľ brať na plnenie kvalitatívnych ukazovateľov plánu.

Na úseku školstva sa zameriava práca orgánov Slovenskej národnej rady predovšetkým na zaisťovanie úloh komunistickej výchovy, rozvoja vzdelanosti a odbornej kvalifikácie pracujúcich, ako aj na rozvoj vedy, techniky a kultúry. Osobitné miesto pritom zaujíma riešenie problémov ďalšieho zaškolenia mládeže a zvýšenia úrovne prípravy kvalifikovaných kádrov osobitne v poľnohospodárskom školstve a v príprave odborníkov pre ďalšie prioritné úseky.

Na úseku zdravotníctva sa pozornosť sústreďuje na ďalšie skvalitnenie zdravotníckej starostlivosti o pracujúcich priamo na pracoviskách, najmä v kľúčových priemyselných a poľnohospodárskych závodoch a na zvýšenie zdravotnej starostlivosti o mladú generáciu.

Vo finančnej oblasti sa úlohy zameriavajú na pomoc pri zaisťovaní rozpočtov národných výborov a finančných plánov nimi riadených podnikov, na využitie komplexných rozborov na úseku národných výborov a na prehĺbenie ich riadiacej a kontrolnej Činnosti v úsekoch, ktoré riadia.

Súdružky a súdruhovia poslanci!

To je v podstate stručná charakteristika zamerania práce Slovenskej národnej rady a jej orgánov v prvom polroku 1963, ako je premietnutá v konkrétnych úlohách plánu Slovenskej národnej rady, Predsedníctva SNR a komisií SNR na toto obdobie.

Pôjde teraz o to, aby všetky orgány Slovenskej národnej rady, celá Slovenská národná rada, všetci jej poslanci a pracovníci aparátu vynaložili maximálne úsilie na dôsledné plnenie našich úloh pri uskutočňovaní uznesení XII. sjazdu Komunistickej strany Československa. (Potlesk. )

Predseda Lenárt:

Má niekto dotazy, prípadne pripomienky k prednesenej zpráve a k návrhu plánu hlavných úloh Slovenskej národnej rady na I. polrok 1963? Návrh plánu ste dostali písomne.

(Nikto. )

Keďže pripomienok niet, dávam o návrhu plánu hlavných úloh Slovenskej národnej rady na I. polrok 1963 hlasovať.

Kto súhlasí s návrhom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie).

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada návrh plánu hlavných úloh Slovenskej národnej rady na I. polrok 1963 jednomyseľne schválila.

Nasleduje druhý bod programu, ktorým je zpráva Mandátovej komisie o overení platnosti voľby poslancov Slovenskej národnej rady Antona Ťažkého a dr. Mateja L ú č a n a.

Zpravodajcom je predseda komisie poslanec Vojtech Daubner.

Dávam mu slovo. Zpravodajca Daubner:

Vážená Slovenská národná rada!

Mandátová komisia Slovenskej národnej rady na dnešnej svojej schôdzke ma poverila, aby som vám podal zprávu o preskúmaní platnosti volieb novozvolených poslancov Slovenskej národnej rady súdruhov Antona Ť a ž k é h o a dr. Mateja L ú č a n a.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady svojimi uzneseniami z 29. septembra 1962 a z 25. októbra 1962 určilo, aby sa dňa 9. decembra 1962 konali doplňovacie voľby do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 72 - Sabinov a dňa 13. januára 1963 vo volebnom obvode č. 23 - Nitra. V týchto doplňovacích voľbách bol vo volebnom obvode č. 72 - Sabinov zvolený za poslanca Slovenskej národnej rady súdruh Anton Ťažký a vo volebnom obvode č. 23 - Nitra súdruh dr. Matej L ú č a n.

Mandátovej komisii Slovenskej národnej rady boli predložené na preskúmanie doklady týkajúce sa týchto doplňovacích volieb, a to písomné vyhlásenia kandidátov, že kandidatúru prijímajú, zápisnice obvodných volebných komisií o registrácii kandidátov za poslancov SNR, zápisnice obvodných volebných komisií o spočítaní hlasov a zápisnice Slovenskej volebnej komisie pre doplňovacie voľby o zhodnotení priebehu a výsledkov týchto volieb a o registrácii nových poslancov SNR Slovenskou volebnou komisiou pre doplňovacie voľby.

Po preskúmaní týchto dokladov Mandátová komisia Slovenskej národnej rady zistila, že voľby v oboch uvedených volebných obvodoch boli vykonané v plnom súlade s ustanoveniami zákona o voľbách do Slovenskej národnej rady.

Na voľbách vo volebnom obvode č. 72 - Sabinov sa zúčastnilo 28 609 voličov z počtu 28 618 voličov zapísaných do volebných zoznamov. Za kandidáta odovzdalo svoje hlasy 99, 97 % voličov.

Na voľbách vo volebnom obvode č. 23 - Nitra sa zúčastnilo 34 605 voličov z počtu 34 757 voličov zapísaných do volebných zoznamov. Za kandidáta odovzdalo svoje hlasy 99, 99 % voličov.

Manifestačný ráz volieb a veľká účasť voličov na nich je ďalším dôkazom dôvery, ktorú ľud prejavuje voči socialistickému zriadeniu, politike Komunistickej strany Československa a zvoleným kandidátom.

Mandátová komisia Slovenskej národnej rady preto odporúča Slovenskej národnej rade, aby prijala toto uznesenie:        

Slovenská národná rada na základe zprávy Mandátovej komisie Slovenskej národnej rady zisťuje, že doplňovacie voľby poslancov SNR Antona Ťažkého a dr. Mateja L ú č a n a boli vykonané v súlade so zákonnými predpismi.

Preto podľa článku 79 Ústavy a podľa § 49 zákona SNR č. 7/1954 Zb. SNR v znení zákonov SNR č. 38/1960 Zb. a č. 31/1961 Zb. overuje platnosť volieb Antona Ťažkého a dr. Mateja L ú č an a za poslancov Slovenskej národnej rady.

Predseda Lenárt:

Hlási sa niekto o slovo, alebo má niekto zo súdruhov poslancov dotazy, prípadne pripomienky k prednesenej zpráve?

(Neboli. )

Keďže sa o slovo nikto nehlási, budeme hlasovať o návrhu Mandátovej komisie, aby Slovenská národná rada overila platnosť voľby poslancov Antona Ťažkého a dr. Mateja Lúčana.

Kto súhlasí s návrhom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie). Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada voľbu poslancov Antona Ťažkého a dr. Mateja L ú č a n a overila.

Poslanci Anton Ťažký a dr. Matej L ú č a n sú na dnešnej schôdzke prítomní. Podľa článku 80 Ústavy zložia poslanecký sľub, a to tak, že sľub bude prečítaný a súdruhovia poslanci ho vykonajú podaním ruky a slovom "Sľubujem".

Žiadam poslancov Antona Ťažkého a dr. Mateja L ú č a n a, aby pristúpili ku mne na vykonanie sľubu a aby bol prečítaný text sľubu.

(Pracovník aparátu Slovenskej národnej rady súdruh Ilčík číta):

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Československej socialistickej republike, veci socializmu a odkazu Slovenského národného povstania. Budem dbať na vôľu a záujmy ľudu, spravovať sa Ústavou a ostatnými zákonmi republiky a pracovať pre to, aby sa zákony uvádzali do života. "

(Poslanci Anton Ťažký a dr. Matej Lúčan pristupujú k predsedovi SNR a podaním ruky a slovom "Sľubujem!" skladajú sľub. )

Predseda Lenárt:

Nasleduje tretí bod programu, ktorým je návrh Predsedníctva SNR na zmeny v zložení Predsedníctva a komisií Slovenskej národnej rady.

Prosím podpredsedu Slovenskej, národnej rady súdruha Ľudovíta B e n a d u, aby predniesol návrh Predsedníctva.

Podpredseda Benada:

Vážená Slovenská národná rada!

Poslanec SNR súdruh Vasil B i ľ a k požiadal o uvoľnenie z funkcie podpredsedu a člena Predsedníctva SNR, povereníka SNR pre školstvo a kultúru a predsedu Komisie SNR pre školstvo a kultúru, pretože na sjazde KSS v novembri 1962 bol zvolený za tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska.

Ďalej poslanec SNR súdruh inž. Samuel T a k á č požiadal o uvoľnenie z funkcie člena Predsedníctva SNR, povereníka SNR pre výstavbu a predsedu Komisie SNR pre výstavbu, pretože rozhodnutím prezidenta republiky z 5. januára 1963 bol menovaný ministrom a poverený vedením Ministerstva výstavby.

Nové významné funkcie, ktorými súdruhovia Biľak a Takáč boli poverení, neumožňujú im vykonávať aj naďalej ich doterajšie funkcie v orgánoch Slovenskej národnej rady.

Predsedníctvo SNR preto odporúča Slovenskej národnej rade žiadosti súdruhov Vasila B i ľ a k a a inž. Samuela T a k á č a vyhovieť.                                                                  

Predseda Lenárt:

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci!

Počuli ste návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady. Hlási sa niekto k tomuto návrhu o slovo, sú pripomienky k návrhu?

(Neboli. )

Pripomienok niet.

Pristúpime teda k hlasovaniu.                    

Kto súhlasí s návrhom na uvoľnenie súdruhov Vasila B i ľ a k a a ministra výstavby inž. Samuela T a k á č a z funkcií uvedených v návrhu Predsedníctva, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie).

Je niekto proti? (Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada návrh jednomyseľne schválila.

Súdružky a súdruhovia poslanci!

Dovoľte, aby som v mene Slovenskej národnej rady čo najúprimnejšie poďakoval tajomníkovi ÚV KSS súdruhovi Vasilovi B i ľ a k o v i a ministrovi výstavby súdruhovi inž. Samuelovi T ak á č o v i za ich neúnavnú a obetavú prácu, ktorú v doterajších funkciách v orgánoch Slovenskej národnej rady vykonali a želal im mnoho úspechov pri plnení úloh v ich nových významných funkciách. (Potlesk. )

Prosím podpredsedu Slovenskej národnej rady súdruha Ľudovíta Benadu, aby predniesol návrh Predsedníctva SNR na voľbu člena Predsedníctva SNR, povereníka SNR pre školstvo a kultúru a predsedu Komisie SNR pre školstvo a kultúru.

Podpredseda Benada:

Súdružky a súdruhovia!                                           

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa ďalej uznieslo navrhnúť Slovenskej národnej rade, aby na dnešnej schôdzke zvolila za člena Predsedníctva SNR, povereníka SNR a predsedu Komisie SNR pre školstvo a kultúru poslanca súdruha dr. Mateja L ú č a n a.

Predseda Lenárt:

Počuli ste návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady. Hlási sa niekto k tomuto návrhu o slovo, sú pripomienky k návrhu, alebo má niekto iný návrh?

(Neboli. )

Pripomienok niet. Pristúpime k hlasovaniu.

Kto súhlasí s tým, aby poslanec dr. Matej, L ú č a n bol zvolený za člena Predsedníctva SNR, povereníka SNR pre školstvo a kultúru a za predsedu Komisie SNR pre školstvo a kultúru ?

(Hlasovanie ).

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?                                               

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada za člena Predsedníctva SNR, povereníka SNR pre školstvo a kultúru a za predsedu Komisie SNR pre školstvo a kultúru jednomyseľne zvolila poslanca dr. Mateja L ú č a n a. (Potlesk. )


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP