Pátek 5. dubna 1963

Slovenská národná rada

12. schôdzka

5. apríla 1963

STENOGRAFICKÁ ZPRÁVA O SCHÔDZKACH SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

Zpráva predsedu Slovenskej národnej rady o vybavení návrhov, podnetov a pripomienok poslancov, prednesených v rozprave ma 11. schôdzke Slovenskej národnej rady.

Overenie platnosti voľby poslanca Slovenskej národnej rady Ladislava K o m p i š a.

Voľba člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady, povereníka SNR pre výstavbu a predsedu Komisie SNR pre výstavbu.

Schválenie zákona SNR o Komisii ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade.

Zpráva povereníka SNR pre školstvo a kultúru dr. Mateja L úč a n a o doterajších výsledkoch a o ďalších úlohách pri prestavbe školstva ma Slovensku.

Prijatie uznesenia k tejto zpráve.

Voľba Komisie ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade, jej predsedu a námestníka.

Zmeny v zložení komisií SNR a voľba námestníkov predsedu Slovenskej plánovacej komisie.

Uvoľnenie poslanca dr. Ladislava G e š u z funkcie člena Predsedníctva SNR, povereníka SNR pre spravodlivosť a predsedu Právnej komisie SNR.

Bratislava 1963

III. volebné obdobie

Stenografická zpráva o 12. schôdzke Slovenskej národnej rady v Bratislave 5. apríla 1963

Prítomní:

predseda SNR Jozef L e n á r t,

podpredsedovia SNR Ľudovít B e n a d a a Michal S a b o l č í k, námestník ministra školstva a kultúry Václav Hendrych, funkcionári a vedúci pracovníci z prerokúvaných úsekov, 77 poslancov SNR podľa listiny o prítomnosti.

(Začiatok schôdzky o 8, 30 hod. ) Predseda Lenárt:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci!

Otváram 12. schôdzku Slovenskej národnej rady a zisťujem, že Slovenská národná rada je spôsobilá sa uznášať.

Na dnešnom rokovaní vítam námestníka ministra školstva a kultúry súdruha Václava Hendrycha, ako aj ďalších hostí.

Skôr ako prikročíme k vlastnému programu rokovania, dovoľte, aby som vás stručne informoval o tom, ako orgány Slovenskej národnej rady reagovali a odpovedali na návrhy, podnety a pripomienky súdruhov poslancov, ktoré predniesli na poslednej schôdzke Slovenskej národnej rady vo februári t. r.

Súdruhovia poslanci Anton Ťažký a Šimon Žbirka poukázali na potrebu zriadenia výskumných poľnohospodárskych staníc vo Východoslovenskom kraji. O potrebe zriadenia takýchto staníc rokovalo i Predsedníctvo Slovenskej národnej rady v decembri minulého roku a uložilo povereníkovi SNR pre pôdohospodárstvo, aby túto otázku prekonzultoval s ministrom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva. Povereník s. C h u d í k pri tomto rokovaní navrhol zriadiť výskumnú stanicu pre rastlinnú výrobu v Trebišove alebo v Michalovciach. Ďalej navrhol, aby sa zriadilo osobitné pracovisko pri Výskumnom ústave lúk a pasienkov v Poprade, ktoré by riešilo problémy mechanizácie poľnohospodárskych prác v horských a podhorských oblastiach. Ďalej tiež navrhol zriadiť pracovisko Výskumného ústavu meliorácií na Východoslovenskej nížine. Tieto otázky zriadenia týchto výskumných staníc, resp. pracovísk sú dosiaľ v štádiu riešenia.

Poslanec Tomaškovič upozornil na nedostatok náhradných dielcov pre zavlažovacie súpravy. Povereník s. C h u d í k túto otázku preveril vo výrobnom podniku Železiarne Petra Bezruča v Olomouci. Pretože podnik nedostatok náhradných súčiastok neriešil, obrátil sa o pomoc v tejto veci priamo na predsedu vlády.

Poslanec Tomaškovič okrem toho kritizoval nedostatky pri výstavbe veľkoplošnej závlahovej sústavy Šaľa-Kolárovo. Tento problém riešili súdruhovia z Odboru SNR pre výstavbu spolu s generálnym dodávateľom stavebných prác na uvedenej stavbe, národným podnikom Doprastav. Vykonali sa už príslušné opatrenia, aby sklz v stavebných prácach, ktorý vznikol v dôsledku silných dlho trvajúcich mrazov a jarných povodní, sa urýchlene odstránil. Stavba bola vyhlásená za prioritnú, je posilnená pracovníkmi a plne dotovaná potrebným materiálom. Doprastav plánuje odovzdať čerpaciu stanicu č. II. 20. apríla a čerpaciu stanicu č. III. 10. mája t. r. Montáž čerpacích zariadení a elektroinštalačné práce majú sa previesť tak, aby sa závlahové zariadenie dalo v priebehu budúceho mesiaca do skúšobnej prevádzky na ploche 1 750 ha.

Ďalšiu výstavbu závlah Šaľa-Kolárovo, najmä pri čerpacích staniciach č. IV., V. a VI., ktoré sa majú odovzdať do užívania v budúcom roku, budú pracovníci Odboru SNR pre výstavbu osobitne sledovať a kontrolovať, ako sa plnia prijaté opatrenia.

Poslankyňa Ď u r a t n á mala kritické pripomienky ku kvalite panelovej bytovej výstavby. Komisia SNR pre výstavbu sa obsahom kritiky zaoberala na zasadnutí 9. februára 1963 a prijala uznesenie zhodnotiť situáciu v kvalite panelovej výstavby. Vecou sa zaoberalo i Predsedníctvo SNR na svojej schôdzke 21. marca 1963. Uložilo povereníkovi SNR pre výstavbu vykonať opatrenia v oblasti kvality panelovej výstavby vo všetkých krajoch na Slovensku. Okrem toho uložilo vykonať rozbor príčin nedostatkov v panelovej výstavbe s opatreniami na ich odstránenie a predložiť Predsedníctvu Slovenskej národnej rady do 30. júna 1963 kontrolnú zprávu.

Na ďalšie upozornenia a pripomienky s. poslankyne Ďuratn e j najmä vo veci zberu slamy vysokotlakovými lismi, nedostatku presvetľovacích brán a parákov a vo veci chovu oviec, písomne odpovedal s. povereník C h u d í k. Zber slamy pomocou vysokotlakových lisov sa u nás začal úspešne uplatňovať až v minulom roku. Lisy dovážame z Nemeckej demokratickej republiky, dopyt po nich je veľký a možnosti jeho uspokojenia sú zatiaľ obmedzené. Rovnaké problémy, najmä v posledných dvoch rokoch, máme aj s uspokojením dopytu po presvetľovacích bránach a po parákoch. Ich nedostatok vyplynul zo širšieho uplatňovania veľkovýrobnej technológie v pestovaní zemiakov a cukrovej repy a z rozširovania mokrého a kombinovaného výkrmu ošípaných. Ide tu však len o nedostatok prechodného rázu. Výroba brán i parákov sa postupne zvýši na potrebnú úroveň.

Pokiaľ ide o chov oviec, Predsedníctvo SNR na schôdzke 21. marca 1963 uložilo povereníkovi s. Chudíkovi zhodnotiť plnenie opatrení na zabezpečenie uznesenia vlády č. 634 z minulého roku k zabráneniu poklesu stavov oviec a o týchto výsledkoch informovať Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

Bolo by správne, aby o otázke chovu oviec rokovali aj krajské združenia poslancov. Poslanci by sa na zasadnutí svojich združení mali s týmto problémom hlbšie oboznámiť a mali by sa dohodnúť formy spolupráce poslancov všetkých zastupiteľských sborov vo volebných obvodoch, najmä v horských a podhorských oblastiach, ako napomôcť realizáciu týchto uznesení vlády a SNR.

Poslanec Martinkovič upozornil na nedostatky pri zabezpečovaní kvalifikovaných pracovníkov pre niektoré špeciálne prevádzky v Drôtovni Hlohovec. Touto otázkou sa zaoberala Slovenská plánovacia komisia. Išlo tu najmä o zabezpečenie mzdových fondov a iných nákladov na zaškoľovanie 82 pracovníkov, ktorí sa mali zaškoliť v podniku Železiarne a drôtovne v Bohumíne. Tento problém bol v marci tohto roku vyriešený pri vypracovaní plánu Drôtovne Hlohovec na rok 1963. ONV v Trnave dal už súhlas k voľnému náboru potrebného počtu pracovníkov na zaškolenie a tým sa utvorili predpoklady na odstránenie nedostatku, na ktorý súdruh poslanec Tomaškovič upozornil.

V prípade, že by súdruhovia poslanci pokladali za potrebné ešte ďalej doplniť zodpovedanie ich pripomienok, prosím, aby sa obrátili na príslušných povereníkov SNR, alebo svoje požiadavky predniesli i na dnešnom rokovaní.

Prikročíme teraz, súdružky a súdruhovia, k schváleniu programu 12. schôdzky Slovenskej národnej rady.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady navrhuje, aby Slovenská národná rada pre 12. schôdzku určila tento program:

1.   Zpráva Mandátovej komisie o overení platnosti voľby poslanca Slovenskej národnej rady Ladislava K o m p i š a.

2.   Voľba člena Predsedníctva SNR, povereníka SNR pre výstavbu a predsedu Komisie SNR pre výstavbu.

3.   Návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na schválenie zákona Slovenskej národnej rady o Komisii ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade.

4. Návrh Predsedníctva SNR na zriadenie dočasnej komisie SNR pre voľbu členov Komisie ľudovej kontroly a štatistiky pri SNR.

5.   Zpráva povereníka SNR pre školstvo a kultúru o doterajších výsledkoch a o ďalších úlohách pri prestavbe školstva na Slovensku.

6.   Voľba komisie ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade, jej predsedu a námestníka.

7.   Návrh Predsedníctva SNR na niektoré zmeny v zložení komisií SNR a na voľbu námestníkov predsedu Slovenskej plánovacej komisie. 8. Návrh Predsedníctva SNR na uvoľnenie poslanca dr. Ladislava

G e š u z funkcie člena Predsedníctva SNR, povereníka SNR pre spravodlivosť a predsedu Právnej komisie SNR na jeho vlastnú žiadosť.

Máte, súdružky a súdruhovia poslanci, pripomienky alebo doplnky k navrhnutému programu?

Keďže pripomienok niet, dávam o návrhu hlasovať.

Kto súhlasí s navrhnutým programom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada navrhnutý program jednomyseľne schválila.

Pristúpime k prerokovaniu prvého bodu programu, ktorým je zpráva Mandátovej komisie o overení platnosti voľby poslanca Slovenskej národnej rady Ladislava K o m p i š a.

Zpravodajcom je predseda komisie poslanec Vojtech D a u b n e r. Dávam mu slovo.

Zpravodajca Daubner:

Vážená Slovenská národná rada!

Mandátová komisia Slovenskej národnej rady ma na dnešnej svojej schôdzke poverila, aby som vám podal zprávu o preskúmaní platnosti volieb novozvoleného poslanca Slovenskej národnej rady súdruha Ladislava K o m p i š a.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady svojím uznesením z 26. januára 1963 určilo, aby sa 31. marca t. r. konali doplňovacie voľby na uprázdnené miesto poslanca Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 58 - Žilina mesto. V týchto doplňovacích voľbách bol zvolený za poslanca Slovenskej národnej rady súdruh Ladislav K o m p i š.

Mandátovej komisii Slovenskej národnej rady Slovenská volebná komisia pre doplňovacie voľby predložila na preskúmanie doklady týkajúce sa doplňovacích volieb, a to: písomné vyhlásenie kandidáta, že kandidatúru prijíma, zápisnica obvodnej volebnej komisie z 26. februára 1963 a registrácia kandidáta za poslanca SNR, zápisnica obvodnej volebnej komisie z 31. marca 1963 o spočítaní hlasov a zápisnica Slovenskej volebnej komisie pre doplňovacie voľby z 2. apríla 1963.

Po preskúmaní uvedených dokladov Mandátová komisia Slovenskej národnej rady zistila, že doplňovacie voľby vo volebnom obvode č. 58 - Žilina - mesto boli vykonané v plnom súlade s ustanoveniami zákona o voľbách do Slovenskej národnej rady.

Na voľbách vo volebnom obvode č. 58 - Žilina mesto sa zúčastnilo 26 056 voličov z počtu 26 328 voličov zapísaných do volebných zoznamov. Za kandidáta bolo odovzdaných 26 054 platných hlasov. Táto veľká účasť voličov je dôkazom dôvery, ktorú ľud prejavuje voči socialistickému zriadeniu, politike Komunistickej strany Československa a zvolenému kandidátovi.

Mandátová komisia Slovenskej národnej rady preto odporúča Slovenskej národnej rade, aby prijala toto uznesenie:

Slovenská národná rada na základe zprávy Mandátovej komisie zisťuje, že doplňovacie voľby poslanca Ladislava K o m p i š a boli vykonané v súlade so zákonnými predpismi.

Preto podľa článku 79 Ústavy a podľa § 49 zákona SNR č. 7/ /1954 Zb. SNR v znení zákonov SNR č. 38/1960 Zb. a č. 31/1961 Zb. overuje platnosť voľby Ladislava K o m p i š a za poslanca Slovenskej národnej rady.

Predseda Lenárt:

Hlási sa niekto o slovo alebo sú dotazy, prípadne pripomienky k prednesenej zpráve?

Pretože sa o slovo nikto nehlási, budeme hlasovať o návrhu Mandátovej komisie, aby Slovenská národná rada overila platnosť voľby poslanca Ladislava Ko m p i š a.

Kto súhlasí s návrhom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti?

(Nikto )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada voľbu poslanca Ladislava K o m p i š a overila.

Poslanec Ladislav K o m p i š je na dnešnej schôdzke prítomný. Podľa Článku 80 Ústavy zloží poslanecký sľub, a to tak, že sľub sa prečíta a súdruh Ladislav K o m p i š vykoná sľub podaním ruky a slovom "Sľubujem".

Žiadam poslanca Ladislava K o m p i š a, aby pristúpil ku mne na vykonanie sľubu a aby bol prečítaný text sľubu.

(Pracovník aparátu Slovenskej národnej rady súdruh Ilčík číta):

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Československej socialistickej republike, veci socializmu a odkazu Slovenského národného povstania. Budem dbať na vôľu a záujmy ľudu, spravovať sa Ústavou a ostatnými zákonmi republiky a pracovať pre to, aby sa zákony uvádzali do života. "

(Poslanec Ladislav Kompiš pristupuje k predsedovi SNR a podaním ruky a slovom "Sľubujem!" skladá sľub. )

Predseda Lenárt:

Nasleduje druhý bod programu, ktorým je voľba člena Predsedníctva SNR, povereníka SNR pre výstavbu a predsedu Komisie SNR pre výstavbu.

Súdružky a súdruhovia poslanci!

Slovenská národná rada svojím uznesením zo 7. februára 1963 uvoľnila ministra súdruha inž. Samuela T a k á č a z funkcie člena Predsedníctva SNR, povereníka SNR pre výstavbu a predsedu Komisie SNR pre výstavbu.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady navrhuje Slovenskej národnej rade, aby za člena Predsedníctva SNR, povereníka SNR pre výstavbu a za predsedu Komisie SNR pre výstavbu zvolila poslanca Ladislava K o m p i š a.

Hlási sa k tomuto návrhu niekto o slovo, sú pripomienky k návrhu alebo má niekto iný návrh?

Pripomienok niet, pristúpime k hlasovaniu.

Kto súhlasí s tým, aby poslanec Ladislav K o m p i š bol zvolený za člena Predsedníctva SNR, povereníka SNR pre výstavbu a za predsedu Komisie SNR pre výstavbu ?

(Hlasovanie. )

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada za člena Predsedníctva SNR, povereníka SNR pre výstavbu a za predsedu Komisie SNR pre výstavbu zvolila poslanca Ladislava Kompiša. (Potlesk. )

Prosím súdruha povereníka, aby zaujal svoje miesto v predsedníctve.

Nasleduje tretí bod programu, a to návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na schválenie zákona Slovenskej národnej rady o Komisii ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade.

Návrh zákona vám bol doručený ako tlač 33. Zpravodajcom je poslanec Milan R á z u s.

Dávam mu slovo. Zpravodajca Rázus:

Vážená Slovenská národná rada!

Novému, vyššiemu stupňu rozvoja spoločnosti po víťazstve socializmu v našej vlasti musia zodpovedať aj organizácia a metódy riadenia, ktoré vo veľkej miere rozhodujú o tom, ako rýchle a plne sa využijú prednosti socialistickej ekonomiky a pod vedením strany dosiahnu aj naše politické a ekonomické ciele.

Zvýšenie úrovne riadiacej práce je podmienené nielen dôslednou vedeckosťou plánovania a prehĺbením konkrétnej organizátorskej práce, ale aj ďalším zosilnením účinnosti kontroly v národnom hospodárstve a v celom našom živote. Kontrola opierajúca sa o plnú, pohotovú a spoľahlivú národohospodársku evidenciu sa musí stať sústavnou každodennou prácou, ktorá umožňuje včas poznávať, predchádzať a prekonávať chyby a nedostatky vyskytujúce sa v riadení, či už v ústredných orgánoch alebo v nižších článkoch riadenia. Ide najmä o odstraňovanie chýb a nedostatkov, ktoré sa prejavujú pri zostavovaní plánu rozvoja národného hospodárstva, jeho rozpise na podniky a miesta a osobitne pri jeho plnení, aby sa predchádzalo porušovaniu proporcionality rozvoja národného hospodárstva, narušovaniu celospoločenských záujmov a štátnej disciplíny a prekonával rezortný, lokálpatriotický a individualistický prístup k úlohám hospodárskej a kultúrnej výstavby.

V súlade s ďalším rozvojom socialistickej demokracie, rozširovaním aktívnej účasti pracujúcich na správe štátu a na riadení hospodárskej a kultúrnej výstavby treba uplatňovať také formy kontroly, ktoré umožnia, aby sa na ochrane celospoločenských záujmov, na upevňovaní štátnej disciplíny priamo zúčastňovali najširšie vrstvy pracujúcich.

Vychádzajúc z doterajších skúseností a potrieb, XII. sjazd KSČ svojím uznesením uložil zriadiť v závodoch a miestach komisie ľudovej kontroly, v okresoch a krajoch komisie ľudovej kontroly a štatistiky. Ďalej uložil utvoriť Ústrednú komisiu ľudovej kontroly a štatistiky ako objektívny kontrolný orgán vlády a Komisiu ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade. Činnosť komisií ľudovej kontroly sa má rozvíjať v jednote so straníckymi orgánmi a organizáciami a pod ich vedením.

Plniac uznesenie XII. sjazdu KSČ, prijalo Národné zhromaždenie na svojom zasadnutí 6. marca 1963 zákon o ľudovej kontrole a o národohospodárskej evidencii. Týmto zákonom (zákon č. 23/ /1963 Zb. ) sa vymedzuje organizácia a rozsah pôsobnosti jednotlivých komisií, ich vzájomné vzťahy k ostatným orgánom.

Podľa § 6 zákona č. 23/1963 Zb. o ľudovej kontrole a o národohospodárskej evidencii orgány ľudovej kontroly tvoria jednotnú, ústredne riadenú a ucelenú sústavu volených kolektívnych orgánov. V sústave orgánov ľudovej kontroly, v ich výstavbe, riadení a činnosti sa dôsledne uplatňuje zásada demokratického centralizmu. Nižší orgán tejto sústavy je riadený vyšším orgánom a zodpovedá mu za správne a včasné plnenie úloh. Vyšší orgán ľudovej kontroly pomáha nižším orgánom pri plnení ich úloh a je oprávnený ich rozhodnutia, ak odporujú záujmom spoločnosti, meniť alebo zrušovať. Rozhodnutia Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky sú záväzné pre všetky orgány ľudovej kontroly.

V  jednotnej sústave ľudovej kontroly a štatistiky sa podľa § 7 odsek 1 písm. b) citovaného zákona zriaďuje Komisia ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade. Vzťah tejto komisie k Slovenskej národnej rade je upravený v odseku 2 toho istého ustanovenia a ďalej v paragrafoch 9, 20 odsek 2, 23 odsek 2 písm. b) a v § 24 zákona. V zmysle týchto ustanovení Slovenskej národnej rade prislúcha voliť a z funkcie odvolávať členov tejto komisie, jej predsedu a námestníka. Zvolení členovia komisie skladajú do rúk predsedu Slovenskej národnej rady sľub, ktorého znenie je upravené § 23 odsekom 1. Komisia má mať 20 členov. Zákon súčasne upravuje jej vzťah jednak voči Ústrednej komisii ľudovej kontroly a štatistiky, jednak voči Slovenskej národnej rade a jej predsedníctvu. Komisia má výkonný aparát, ktorého prácu riadi predseda komisie.

Aj keď zriadenie Komisie ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade právne zakotvuje a jej kompetenciu vymedzuje zákon Národného zhromaždenia, treba jej vzťahy k Slovenskej národnej rade a jej orgánom upraviť i zákonom Slovenskej národnej rady. Forma osobitného zákona sa volí preto, aby sa tým vyjadrilo špecifické postavenie Komisie ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade ako jedného z orgánov ústredne riadenej ľudovej kontrolnej sústavy oproti ostatným komisiám Slovenskej národnej rady. Tento jej odlišný charakter by nebolo možné správne vyjadriť iba novelizáciou zákona Slovenskej národnej rady o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady.

Predkladaná osnova zákona Slovenskej národnej rady vychádza teda z toho, že Komisia ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade je utvorená zákonom čís. 23/1963 Zb. a že zákon Slovenskej národnej rady ma upraviť len členstvo v komisii, spôsoby jeho nadobudnutia a straty a ďalej vzťah komisie k Slovenskej národnej rade a jej orgánom.

V  tomto zmysle sa v § 1 ods. 1 osnovy fixuje, že členov komisie volí a z funkcie odvoláva Slovenská národná rada. Toto ustanovenie je doplnené § 2 ods. 1, v ktorom sa ustanovuje, že komisia má 20 členov volených na dobu 4 rokov na návrh Ústredného výboru Slovenského národného frontu. Členovia komisie skladajú sľub do rúk predsedu Slovenskej národnej rady (§ 2 ods. 2). Počas svojho funkčného obdobia môže byť člen komisie zo svojej funkcie odvolaný, ak porušil svoje povinnosti alebo ak z iného dôvodu stratil dôveru pracujúcich (§ 5). Keby zánikom členstva viacerých členov komisie sa ohrozila riadna činnosť komisie, vykonajú sa na zvyšok volebného obdobia doplňovacie voľby (§2 ods. 3). Zvolenie a odvolanie členov komisie sa zverejňuje tlačou alebo iným vhodný spôsobom. Podľa §-u 5 osnovy predsedu komisie a jeho námestníka volí a z funkcie odvoláva Slovenská národná rada.

Vplyv Slovenskej národnej rady na činnosť komisie je vyjadrený predovšetkým v § í odsek 2 tým, že Slovenská národná rada a jej predsedníctvo môžu jej ukladať úlohy a komisia im podáva zprávy o svojej činnosti. Podľa §-u 6 predseda komisie zúčastňuje sa na schôdzkach Slovenskej národnej rady a jej predsedníctva. V tomto ustanovení sa ukladá obojstranná povinnosť jednak Slovenskej národnej rade a jej predsedníctvu prizývať predsedu Komisie ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade na svoje schôdzky a zasadnutia, jednak povinnosť predsedu komisie aktívne sa zúčasňovať na týchto zasadnutiach. Osnova v § 7 zakotvuje, že členovia komisie a vedúci pracovníci jej aparátu majú právo podľa rozhodnutia komisie zúčastňovať sa na rokovaní odborov Slovenskej národnej rady. Ide najmä o zabezpečenie účasti na operatívnych poradách povereníkov Slovenskej národnej rady a ďalších dôležitých rokovaniach na jednotlivých útvaroch Slovenskej národnej rady. So súhlasom predsedov komisií Slovenskej národnej rady budú sa môcť členovia Komisie ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade zúčastňovať aj na rokovaniach príslušných komisií. Takáto účasť bude umožňovať operatívne prenášanie vzájomných poznatkov do činnosti tak komisií Slovenskej národnej rady, ako aj do práce samej Komisie ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade.

Komisia ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade popri plnení hlavných úloh, vychádzajúcich z plánu Ústrednej komisie v oblasti kontroly a štatistiky, bude v zmysle pokynov Slovenskej národnej rady a jej predsedníctva účinne pomáhať plniť vlastné úlohy Slovenskej národnej rady, ktoré vyplývajú z jej postavenia ako národného orgánu štátnej moci a správy na Slovensku. Zriadením komisie sa tak utvára orgán, o činnosť ktorého sa bude môcť Slovenská národná rada a jej predsedníctvo účinne opierať pri uplatňovaní celoštátnych a celospoločenských záujmov a potrieb na Slovensku. V tomto smere treba pri prerokúvaní osnovy zákona zdôrazniť ako zásadu úzku súčinnosť Komisie ľudovej kontroly a štatistiky pri SNR a jej výkonného aparátu s prácou všetkých orgánov Slovenskej národnej rady, jej poslancov, ako aj jednotlivých útvarov Slovenskej národnej rady. Tým sa utvoria predpoklady na to, aby sa účinnejšie zabezpečovalo plnenie úloh štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva, všestranne uplatňovala socialistická zákonnosť a štátna disciplína a aby sa zvyšovala úroveň riadiacej a organizátorskej práce všetkých článkov štátneho a hospodárskeho aparátu na Slovensku.

Predkladaná osnova zákona Slovenskej národnej rady o Komisii ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade svojím obsahom zodpovedá zákonu č. 23/1963 Zb. o ľudovej kontrole a o národohospodárskej evidencii a je v súlade so smernicami strany pre budovanie novej, na zásadách socialistickej demokracie spočívajúcej sústavy orgánov ľudovej kontroly. Odporúčam preto Slovenskej národnej rade, aby osnovu v navrhovanom znení schválila.

Predseda Lenárt:

Ďakujem poslancovi Milanovi Rázusovi za prednesenú zprávu.

Otváram rozpravu k návrhu zákona.

Hlási sa, súdružky a súdruhovia poslanci, niekto o slovo ?

(Do rozpravy sa prihlásili poslanec Ján Štencl a poslanec Jozef Demian. )

Dávam slovo poslancovi Jánovi Štenclovi. Poslanec Štencl:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky a súdruhovia!

Po XII. sjazde KSČ sa pozornosť všetkého nášho ľudu sústreďuje na to, aby sa čo najskôr uviedli jeho uznesenia do života.

Naši pracujúci vyvíjajú zvýšené úsilie na ich realizovanie a odstránenie vážnych ťažkostí, ktoré sa v niektorých úsekoch nášho hospodárstva vyskytujú a ktoré bránia realizáciu týchto uznesení.

V súvislosti s požiadavkou dostať riadenie na vyššiu úroveň, a to vo všetkých úsekoch nášho hospodárskeho, politického a kultúrneho života sa utvárajú komisie ľudovej kontroly, ktoré majú pomáhať pri odhaľovaní nedostatkov a pri uskutočňovaní záverov XII. sjazdu strany.

Po schválení zákona o ľudovej kontrole a národohospodárskej evidencii sa volia komisie ľudovej kontroly v závodoch, na veľkých stavbách, štátnych majetkoch, strojových a traktorových staniciach, výskumných ústavoch, ako aj v ďalších organizáciach, v mestách a väčších obciach.

Na Slovensku bolo už dosiaľ zvolených 111 závodných a 60 miestnych komisií ľudovej kontroly, ktoré majú vyše 2000 členov.

V súčasnom období sa pripravujú krajské a okresné konferencie, na ktorých budú zvolené okresné a krajské komisie ľudovej kontroly a štatistiky.

Dnes tu máme predložený návrh zákona Slovenskej národnej rady o Komisii ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade a súčasne máme vykonať voľbu tejto komisie.

Schválením navrhovaného zákona a voľbou Komisie ľudovej kontroly a štatistiky pri SNR uskutočníme ďalší významný krok vo výstavbe orgánov ľudovej kontroly.

Komisie ľudovej kontroly budú zabezpečovať pod vedením Komunistickej strany Československa a za úzkej spolupráce s masovými organizáciami, najmä s Revolučným odborovým hnutím a Československým sväzom mládeže, ochranu záujmov celej našej spoločnosti.

Komisie ľudovej kontroly budú pomáhať všetkým tým, ktorí s nadšením a svedomite plnia svoje úlohy na pracoviskách a narážajú na rozličné ťažkosti a prekážky.

Budú pomáhať našim hutníkom, baníkom, železničiarom, stavbárom a všetkým tým, ktorí neúnavne a obetavo bojujú za odstránenie manka, ktoré vzniklo pri plnení plánu následkom nebývalých mrazov v prvých mesiacoch tohto roku.

Komisie ľudovej kontroly budú podporovať rozvíjanie všetkého pokrokového na pracoviskách a bezodkladné zavádzanie takých opatrení, ktoré sú potrebné v záujme úspešného plnenia úloh.

Svojou činnosťou budú pomáhať pri rozvíjaní pokrokových foriem a metód práce, najmä socialistickej súťaže, zlepšovateľského hnutia, a starať sa o to, aby iniciatívne návrhy členov brigád socialistickej práce, našich zlepšovateľov, ako aj ostatných pracujúcich nevyšli nazmar.

Tak ako komisie ľudovej kontroly budú na jednej strane poskytovať všestrannú pomoc všetkým tým, ktorí sa budú pričiňovať o naše napredovanie a hájiť všetko to bohatstvo, čo si náš ľud svoju statočnou prácou vytvoril, budú na druhej strane nekompromisne a prísne postupovať proti nešvárom a neporiadkom, proti nezodpovednosti a lajdáctvu, proti porušovateľom našej zákonnosti a socialistickej disciplíny.

No pritom budú mať vždy na zreteli otázku výchovy a preven-


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP