Čtvrtek 27. června 1963

Slovenská národná rada

13. schôdzka

27. júna 1963

STENOGRAFICKÁ SPRÁVA O SCHÔDZKACH SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

Správa o činnosti orgánov Slovenskej národnej rady za posledné obdobie a o hlavnom zameraní ich práce v druhom polroku 1963.

Správa o reagovaní a odpovediach orgánov Slovenskej národnej rady na návrhy, podnety a pripomienky poslancov, ktoré predniesli na poslednej schôdzke Slovenskej národnej rady.

Overenie platnosti voľby poslanca Slovenskej národnej rady docenta dr. Petra Colotku.

Voľba člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady, povereníka SNR pre spravodlivosť a predsedu Právnej komisie SNR.

Správa povereníka SNR pre pôdohospodárstvo Michala Chudíka o úlohách rozvoja lesného hospodárstva na Slovensku.

Prijatie uznesenia k tejto správe.

Bratislava 1963

III. volebné obdobie

Stenografická správa o 13. schôdzke Slovenskej národnej rady v Bratislave 27. júna 1963

Prítomní:

predseda SNR Jozef Lenárt predseda vlády Viliam Široký

námestník ministra poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva Bohumil P o s p í š i 1

funkcionári a vedúci pracovníci z prerokúvaných úsekov 73 poslancov podľa listiny o prítomnosti

(Začiatok o 9. 00 hod. )

Predseda Lenárt:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci!

Otváram 13. schôdzku Slovenskej národnej rady a zisťujem, že Slovenská národná rada je spôsobilá sa uznášať.

 Na dnešnom rokovaní zvlášť srdečne vítam predsedu vlády súdruha Viliama Širokého (potlesk), vítam námestníka ministra poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva súdruha Bohumila P o s p í š i l a, ako aj ďalších hostí (potlesk).

Teraz dovoľte, súdružky a súdruhovia poslanci, aby som vás informoval o činnosti orgánov Slovenskej národnej rady za posledné obdobie a o hlavnom zameraní ich práce v druhom polroku 1963.

Plán hlavných úloh orientoval prácu Slovenskej národnej rady a jej orgánov v I. polroku 1963 v podstate na tieto tri základné úlohy:

1.   V spolupráci so Štátnou plánovacou komisiou a ministerstvami účinne sa podieľať na sprogresívnení úloh štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva.

2.   Aktívne prispievať k utváraniu predpokladov pre splnenie plánu v roku 1963, najmä na tých úsekoch, ktoré majú kľúčový význam pre konsolidáciu stavu národného hospodárstva a pre utvorenie stabilizovanej základne jeho ďalšieho rozvoja.

3.   Rozpracovať podklady pre zostavenie návrhu plánu rozvoja národného hospodárstva do roku 1970 v súlade so smermi vytýčenými XII. sjazdom KSČ.

V rámci daných hlavných úloh ťažiskom práce predsedníctva, komisií a odborov SNR boli predovšetkým práce na pláne na rok 1963 a pomoc pri zabezpečovaní plnenia štátneho plánu.

Z akčného programu vlády obsiahnutého v uznesení vlády k štátnemu plánu rozvoja hospodárstva zo dňa 10. januára t. r. vyplynul vo vzťahu k hospodárstvu na Slovensku rad závažných úloh na urýchlenie tempa rozvoja hospodárstva, a to najmä využitím vlastných surovinových a materiálnych zdrojov odkrytých previerkami materiálových zásob, výrobných kapacít, zefektívňovaním štruktúry priemyselnej výroby, sústredením prostriedkov na uvádzanie rozhodujúcich kapacít do prevádzky a účelným využitím ťažkých stavebných mechanizmov pre zemné práce realizovaním prác málo náročných na materiál a dopravu v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve.

Na riešenie týchto úloh sa sústreďovala aj pozornosť najmä Predsedníctva SNR a Slovenskej plánovacej komisie, ako aj komisie SNR pre výstavbu. V úzkej súčinnosti so Štátnou plánovacou komisiou, ministerstvami, KNV na základe návrhov výrobných hospodárskych jednotiek a po preverení dodávateľsko-odberateľských vzťahov vypracovala Slovenská plánovacia komisia návrh na úpravu štátneho plánu za hospodárstvo na Slovensku, ktorý bol potom v máji prerokovaný v Predsedníctve SNR a schválený vládou.

Pomoc pri riešení problémov v plnení plánu tvorila hlavnú náplň práce všetkých orgánov SNR. V zmysle uznesenia Predsedníctva SNR z 21. februára t. r. podpredseda SNR a predseda Slovenskej plánovacej komisie spolu s povereníkmi SNR pre výstavbu a pre finančné veci a s predsedom Komisie ľudovej kontroly a štatistiky pri SNR v záujme účinnejšieho zabezpečovania plnenia plánu vykonávajú pravidelnú kontrolu jeho plnenia a v súčinnosti so Štátnou plánovacou komisiou, príslušnými ministerstvami a ostatnými zainteresovanými orgánmi operatívne riešia nedostatky na jednotlivých úsekoch národného hospodárstva. O vykonaných opatreniach informujú Predsedníctvo SNR na jeho najbližších schôdzkach, ktoré na základe záverov vykonaných kontrol a súčasných vecných problémov v plnení plánu robí potom ďalšie opatrenia na ich riešenie.

Tak pri mesačných kontrolách plnenia plánu boli prijaté opatrenia na riešenie niektorých problémov v oblasti investičnej výstavby, v stavebníctve s osobitným zreteľom na odstraňovanie schodkov v plnení plánu na rozhodujúcich stavbách a v bytovej výstavbe, ďalej v oblasti dopravy na zlepšenie situácie v prekládkovej stanici Čierna nad Tisou a v preprave hnojív vo Východoslovenskom a Stredoslovenskom kraji, v poľnohospodárstve na zabezpečenie plynulého priebehu jarných prác a potrebných osív a sadív a v priemysle na odstraňovanie doterajších nedostatkov v plnení plánu v Slovenských magnezitových závodoch vrátane geologického prieskumu. Ďalej boli prijaté opatrenia na riešenie problémov výroby a odbytu výrobkov v podniku Slovnaft, výrobného programu v závode Karpatia v Prievidzi v súvislosti s presunom výroby dehydrovaných polievok, uvádzania kapacít v Dusikárni Šaľa do prevádzky, na zaistenie prepravy štrkopieskov do Stredoslovenského kraja, plnenie úloh v dodávkach pre zahraničný obchod, v organizovanom nábore pracovných síl, najmä pre Východoslovenské železiarne a Ostravsko-karvinský revír a na odstránenie nedostatkov v čerpaní prostriedkov na priamu pomoc JRD.

Potrebná starostlivosť sa venovala kvalitnému zabezpečeniu jarných poľnohospodárskych prác a prezimovaniu hospodárskych zvierat. S ohľadom na špecifické podmienky tohoročných jarných prác spôsob ich zabezpečovania sa organizoval podľa návrhov agronomického aktívu najpovolanejších odborníkov vedy a praxe, čím sa úlohy jarných prác zabezpečili v rekordne krátkom čase a pomerne kvalitne.

Plnenie úloh v živočíšnej výrobe a v nákupe živočíšnych výrobkov a prezimovanie hospodárskych zvierat sa zabezpečovalo v intenciách uznesenia vlády a Predsedníctva SNR z februára a apríla toho roku usmerňovaním vyraďovania zvierat na jatočné ciele a zmluvným zaisťovaním úloh v živočíšnej výrobe a nákupe využívaním krmív uvoľnených zo štátnych fondov.

Značné úsilie sa venovalo tomu, aby vo výrobe, nákupe a zásobovaní zeleninou a ovocím sa v tomto roku neopakovali vážne nedostatky z minulého roku. Predsedníctvo SNR sa týmito otázkami osobitne zaoberalo v marci za účasti zástupcov KNV, riaditeľov podnikov Zelenina a riaditeľa Združenia potravinárskeho pbchodu a urobilo opatrenia zamerané najmä na dokontrahovanie niektorých dovtedy zmluve nezabezpečených druhov zeleniny, na zlepšenie zásobovania zeleninovými semenami vrátane zásobovania drobných pestovateľov-záhradkárov a na zvládnutie plynulého nákupu a distribúcie zeleniny a ovocia štátnym a družstevným obchodom.

Vzhľadom na to, že výroba zemiakov na Slovensku je doteraz jedným z najslabších článkov v rastlinnej výrobe a nedostatky v základných agrotechnických opatreniach sa prejavujú v nízkych hektárových úrodách, Predsedníctvo SNR zaoberalo sa v marci otázkami rozšírenia a využitia Popradského hnutia v pestovaní zemiakov s cieľom dosiahnuť obrat vo výrobe zemiakov v rozhodujúcich produkčných oblastiach a opatreniami na jeho rozvoj dosiahnuť plánovanú výrobu zemiakov.

Ďalším úsekom, ktorý stál v popredí pozornosti orgánov SNR, bola investičná výstavba. Pomoc sa sústreďovala pri zaisťovaní úloh najmä na kategorizovaných stavbách, bytovej výstavbe, budovaní materiálnej a výrobnej základne stavebníctva a zvyšovaní kvalifikácie pracovníkov v stavebníctve. Táto pomoc sa zameriavala hlavne na úsek krajsky riadeného stavebníctva so zvláštnym zreteľom na Východoslovenský a Stredoslovenský kraj.

V rámci prác na pláne na rok 1963 venovala sa osobitná pozornosť výrobným programom so zameraním zaistiť plynulosť a žiadúcu rozostavanosť stavebných prác. V tomto smere sa urobili rozbory a závery o rozostavanosti, projektovej, výrobnej a materiálovej pripravenosti bytovej výstavby v roku 1963 a 1964.

Sústavne sa sledovalo plnenie plánu najmä na vybraných stavbách a zvlášť na VSŽ. Pomoc sa poskytovala hlavne pri riešení dopravných problémov, niektorých nedostatkových materiálov a presune pracovných síl pre úspešné zaisťovanie úloh na VSŽ, ďalej otázok projekčných, mechanizačných, cenových a podobne.

V  bytovej a občianskej výstavbe sa vykonal rozbor projektového, materiálneho a výrobného zabezpečenia bytovej výstavby a v záujme jej plynulosti a rovnomernosti riešili sa i niektoré materiálové problémy, ako kotlárske výrobky, boilery, výťahy, radiátory, bytové jadrá, podlahoviny.

Pri budovaní materiálnej i výrobnej základne stavebníctva sa pozornosť sústreďovala na včasné uvádzanie kapacít do prevádzky, hlavne pokiaľ ide o výstavbu závodov na stavebné dielce, rozširovanie strojárskych kapacít, rekonštrukcie cementárni a výstavbu závodov pre výrobu pórobetónu.

V  doprave sa pomohlo riešiť zásobovanie Stredoslovenského kraja štrkopieskami. Zabezpečili sa i ucelené vlaky na preprava prefabrikátov so zreteľom na sledované stavby.

Vážnou úlohou je rozpracovanie opatrení na zlepšenie kvality, hlavne bytovej výstavby, najmä pokiaľ ide o výstavbu progresívnymi metódami. V úzkej spolupráci s národnými výbormi sa rozpracovali opatrenia na odstránenie jestvujúcich nedostatkov v kvalite výstavby bytov a týmito otázkami sa bude zaoberať Predsedníctvo SNR osobitne v júli t. r.

V  oblasti školstva a kultúry sa orientovala práca hlavne na otázky s dokončením obsahovej a organizačnej prestavby školstva, najmä na utváranie podmienok pre to, aby všetka mládež postupne ukončila povinnú školskú dochádzku v 9. ročníku a aby sa ďalej zvyšovala úroveň výchovno-vyučovacieho procesu, ako aj úroveň štúdia pracujúcich popri zamestnaní. Doterajšími výsledkami a ďalšími úlohami pri prestavbe školstva na Slovensku sa zaoberalo i plénum SNR v apríli toho roku.

Ďalej to boli problémy zvýšenej potreby kvalifikovaných kádrov osobitne pre poľnohospodárstvo a v tejto súvislosti vypracoval odbor SNR pre školstvo a kultúru návrh siete poľnohospodárskeho a lesníckeho školstva na Slovensku do roku 1970, ktorý bol v Predsedníctve SNR schválený.

Vzhľadom na to, že uznesenie Predsedníctva SNR o zariadeniach pre deti a mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť sa v rezorte školstva a sociálneho zabezpečenia plní veľmi nedostatočne; zaoberalo sa Predsedníctvo SNR týmito otázkami opätovne v apríli toho roku s cieľom dosiahnuť urýchlené rozšírenie kapacít a zvýšenie úrovne výchovno-vyučovacej a liečebnej práce na školách a zariadeniach pre deti a mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť.

V zdravotníctve sa vypracoval plán siete zdravotníckych lôžkových a ambulantných zariadení na Slovensku. Takto vypracovaná sieť vychádza z objektívnych potrieb obyvateľstva a na vedeckom podklade zdôvodňuje rozmiestenie siete zdravotníckych zariadení, ich lokalizáciu a dáva seriózne podklady na prípravu sedemročného plánu.

Ďalej sa vykonali podrobné prieskumy pre zlepšenie zdravotníckych služieb v poľnohospodárstve a pre zlepšenie hygienických podmienok najmä ubytovacích pre dorast študujúci na stredných poľnohospodárskych a učňovských školách. Vo všetkých krajoch sa vykonali rozbory nedostatkov riadiacej a organizátorskej práce hygienicko-protiepidemickej služby a vypracovali sa harmonogramy zaistenia úloh určených uzneseniami príslušných straníckych a štátnych i odborných orgánov na zlepšenie úrovne hygienicko-protiepidemickej služby.

Osobitne sa sledoval vývoj detskej úrazovosti a vzhľadom na jej stále stúpajúcu tendenciu sa pri Komisii SNR pre zdravotníctvo utvoril aktív boja proti detskej úrazovosti. Aktív usmerňuje a uskutočňuje rozbor práce krajských komisií pre boj proti detskej úrazovosti na Slovensku a pomáha riešiť čiastkové úlohy v jednotlivých krajoch.

Priama aktívna pomoc sa poskytla národným výborom pri vypracovaní rozpisu plánu a rozpočtu na rok 1963, pri rozbore výsledkov hospodárenia za rok 1962 a pri utváraní finančných predpokladov v hospodárstve národných výborov na zaistenie úloh plánu a rozpočtu v tomto roku, ako aj pri ďalšom zvyšovaní úrovne riadiacej a kontrolnej práce finančných komisií a odborov národných výborov.

Problémy v zásobovaní elektrinou, palivom a potravinami sa sústavne sledovali a operatívne riešili. Na zaistenie zásobovania národného hospodárstva a obyvateľstva palivom v zimnom období 1963/1964 sa urobili niektoré konkrétne opatrenia. Dohodlo sa zvýšenie fondu palív pre Slovensko o 350 tis. ton oproti pôvodnému plánu, čo znamená zvýšenie celkového fondu pre Slovensko oproti skutočným dodávkam v roku 1962 o 9, 9 %, zatiaľ čo celoštátny rast činí 1, 7 %. Okrem toho sa uskutočnilo koncom apríla rokovanie čs. delegácie so zástupcami Maďarskej ľudovej republiky o výmene 100 tis. ton uhlia ročne pre Východoslovenský kraj.

Kladne treba hodnotiť prácu na rozpracovaní niektorých podkladov pre zostavenie návrhu plánu rozvoja národného hospodárstva do roku 1970.

Tak sa vypracoval návrh palivo-energetickej bilancie Slovenska do roku 1970, návrh výstavby kapacít v cukrovarníckom a pivovarníckom priemysle, na využitie nerudných surovín zo slovenských nálezísk, hlavné smery a problémy rozvoja dopravy, návrh na výstavbu hnojovicových hospodárstiev, na komplexné využitie drevnej hmoty a rozpracovali sa hlavné problémy návrhu rozvoja poľnohospodárstva do roku 1970.

To bolo, súdružky a súdruhovia poslanci, v podstate hlavné zameranie činnosti Predsedníctva SNR, komisií a odborov SNR v I. polroku.

Pri určovaní hlavných smerov práce SNR a jej orgánov na II. polrok orientuje sa práca komisií a odborov SNR na riešenie najnaliehavejších problémov plánu.

Ďalšou hlavnou úlohou bude v úzkej spolupráci so Štátnou plánovacou komisiou, ministerstvami, podnikmi a národnými výbormi vypracovať návrh plánu rozvoja hospodárstva na Slovensku na roky 1964-1965.

V  súvislosti so zaisťovaním plnenia plánu zameriava sa práca príslušných orgánov SNR najmä na tieto úlohy:

V  poľnohospodárstve pôjde predovšetkým o včasné a kvalitné vykonanie letných a jesenných poľnohospodárskych prác, zaisťovanie dostatku kvalitných krmív, plnenie úloh vo výrobe a nákupe rastlinných a živočíšnych výrobkov, uplatňovanie technického rozvoja, poznatkov vedy a výskumu, plnenie úloh poľnohospodárskej investičnej výstavby, hlavne v zúrodňovaní pôdy.

Na úseku investičnej výstavby pôjde o zlepšenie plnenia plánu v objeme výroby a v oblasti kvalitatívnych ukazovateľov, zníženie rozostavanosti, včasné dokončievame objektov a uvádzanie kapacít do prevádzky, plynulé plnenie úloh na stavbách, kde sa majú získať kapacity ešte v tomto a budúcom roku, a o plynulé plnenie plánu v bytovej a školskej výstavbe a zvyšovanie kvality bytovej a občianskej výstavby.

V  priemysle bude potrebné zameriavať úsilie predovšetkým na zvyšovanie kvality vyrábanej produkcie a plnenie úloh pre export. Ďalej tu bude potrebné riešiť najmä tieto kľúčové problémy:

výstavba strojárskych kapacít na Slovensku do roku 1970 s osobitným zreteľom na prípravu a výstavbu v rokoch 1964 - 1965 a budovanie predvýrobných etáp strojárskych podnikov v nadväznosti na schválené výrobné programy,

priebeh nábehu nových kapacít hutníckeho priemyslu na Slovensku v roku 1963 a priebeh výstavby Východoslovenských železiarní z hľadiska utvárania predpokladov pre uzavretie hutníckeho cyklu vo vládou stanovenom termíne,

priebeh plánovanej a projektovej prípravy a overovanie možnosti rozvoja magnezitového priemyslu na roky 1964 - 1965.

Dôležitá úloha pripadá i pri zaisťovaní zásobovania obyvateľstva potravinami, palivom a niektorými druhmi spotrebného tovaru. Pôjde tu o riešenie nedostatkov najmä z hľadiska správnej skladby zásob a dodávok tovaru do tržných fondov, rozdeľovanie tovarov medzi kraje a do jednotlivých okresov a úrovne skladového hospodárstva.

Na úseku školstva a kultúry sa bude venovať pozornosť najmä príprave a začatiu vyučovania v školskom roku 1963/1964, ďalšiemu zaisťovaniu rozvoja predškolskej a mimoškolskej starostlivosti o deti zamestnaných žien, sústavnému zvyšovaniu úrovne vyučovacieho procesu tak, aby sa ďalej znížil podiel neprospievajúcich žiakov a zvýšila úroveň vedomostí z oblasti prírodných vied, najmä matematiky a fyziky, a ďalšiemu zvýšeniu úrovne štúdia pracujúcich popri zamestnaní.

Predmetom sústavnej starostlivosti bude plnenie úloh školskej investičnej výstavby.

V zdravotníctve sa bude práca sústreďovať na zvýšenie úrovne zdravotníckej starostlivosti o pracujúcich priamo na pracoviskách, najmä v kľúčových závodoch, prehĺbenie zdravotníckej starostlivosti o mladú generáciu, na dokončenie prác súvisiacich s vypracovaním plánu siete ambulantných a lôžkových zdravotníckych zariadení, na znižovanie chorobnosti a úrazovosti spojenej s pracovnou neschopnosťou s osobitným zreteľom na poľnohospodárstvo a stavebníctvo a na včasné dokončievame výstavby zdravotníckych zariadení.

Zo strany orgánov sa bude ďalej poskytovať národným výborom aktívna pomoc pri zaisťovaní úloh súvisiacich s plnením rozpočtu v roku 1963 a riešením problémov, ktoré ovplyvňujú úroveň plnenia týchto úloh. Súčasne sa bude venovať starostlivosť zvýšeniu úrovne riadiacej a organizátorskej práce v národných výboroch a podnikoch nimi riadených a rozvíjaniu chozrasčotu v hospodárstve národných výborov.

Osobitná pozornosť sa bude venovať príprave rozpočtu vo všetkých etapách, najmä však rozpočtovým prácam na rok 1964 na národných výboroch tak, aby návrh rozpočtu reálne, ale pritom mobilizačne zaisťoval a vyjadroval úlohy štátneho plánu rozvoja a plynulé plnenie úloh pri maximálnom dodržiavaní zásad hospodárnosti.

So zreteľom na uvedené hlavné zameranie práce Slovenskej národnej rady a jej orgánov bude Predsedníctvo SNR okrem dôkladného zhodnotenia plnenia plánu rozvoja hospodárstva na Slovensku za I. polrok a za I. - III. štvrťrok 1963 a plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov pri zaisťovaní úloh plánu pravidelne vykonávať kontrolu plnenia plánu a v súčinnosti so Štátnou plánovacou komisiou, príslušnými ministerstvami a ostatnými zaintersovanými orgánmi operatívne riešiť nedostatky na jednotlivých úsekoch národného hospodárstva, najmä na úsekoch riadených národnými výbormi.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady schválilo, aby najbližšie plénum SNR sa zaoberalo kvalitou výrobkov na Slovensku, aby prerokovalo a schválilo zákon o Slovenskej akadémii vied, ďalšie plénum by sa malo zaoberať otázkami miestneho hospodárstva a hlavne služieb.

To je, súdružky a súdruhovia poslanci, hlavné zameranie úloh SNR a jej orgánov na II. polrok 1963. Bude potrebné, aby všetci poslanci Slovenskej národnej rady, ako aj pracovníci jej aparátu vynaložili všetko úsilie na ich splnenie, čím prispejeme svojím čestným podielom k plneniu uznesení XII. sjazdu KSČ.

Predseda Lenárt:

Súdružky, súdruhovia,

má niekto dotazy, prípadne pripomienky k prednesenej správe? Pripomienok niet.

Súdružky, súdruhovia,

skôr, ako prikročíme k vlastnému programu rokovania, prosím povereníka SNR pre školstvo a kultúru, súdruha dr. Mateja Lúčana, aby vás informoval o tom, ako orgány Slovenskej národnej rady reagovali a odpovedali na návrhy, podnety a pripomienky súdruhov poslancov, ktoré predniesli na poslednej schôdzke Slovenskej národnej rady v apríli tohto roku.

Povereník SNR dr. Lúčan:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci,

na plenárnom zasadnutí SNR 5. apríla t. r. podal som v mene Komisie SNR pre školstvo a kultúru správu o doterajších výsledkoch a ďalších úlohách prestavby škôl I. a II. cyklu na Slovensku. Plénum po prerokovaní tejto správy komisii uložilo uplatniť závery z rokovania pléna pre svoju prácu a prácu Odboru SNR pre školstvo a kultúru a vybaviť pripomienky poslancov prednesené v rozprave.

Na dnešnom zasadnutí pléna SNR predkladám stručnú informatívnu správu o tom, ako Komisia SNR pre školstvo a kultúru uvedené uznesenia zabezpečovala a zabezpečuje.

Výsledkami zasadnutia aprílového pléna SNR sme sa zaoberali na Komisii a Odbore SNR pre školstvo a kultúru. Jeho závery zapracovali sme do našej činnosti ešte v I. polroku 1963. Hlavnú pozornosť sme sústredili na pomoc národným výborom pri zakončení školského roku a rozpracovaní opatrení na začatie nového školského roku. Osobitnú pozornosť sme venovali včasnému zabezpečeniu učebníc a učebných pomôcok, zabezpečeniu materiálnych i kádrových podmienok pre výchovu učňovského dorastu a otázkam investičnej výstavby. Úlohy vyplývajúce z rokovania pléna zahrňujú Komisia a Odbor SNR pre školstvo a kultúru do svojich pracovných plánov na II. polrok 1963. Celkove pôjde o to, tak začať nový školský rok, ako už hovoril súdruh predseda, aby sa ďalej skvalitnila komunistická výchova našej mládeže a jej vedomosti, pričom osobitný dôraz budeme klásť na zvýšenie úrovne výuky prírodovedných predmetov, zvlášť matematiky a fyziky, ďalej príprave jazykov.

V Komisii i na Odbore SNR pre školstvo a kultúru zaoberali sme sa všetkými námetmi a pripomienkami poslancov prednesenými v rozprave dňa 5. apríla 1963. Súdruhovia poslanci hovorili najmä k otázkam investičnej výstavby, k problematike kádrov v poľnohospodárskom školstve, o školách a zariadeniach pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, o výskume a rozpracovaní otázok pedagogickej teórie a o otázkach zvýšenia úrovne riadenia škôl. Diskutujúci podali celý rad cenných a podnetných návrhov i pripomienok.

Súdruhom poslancom sme zaslali podrobné vysvetlenie a oznámenie o stanovisku Komisie a Odboru SNR pre školstvo a kultúru ku každej otázke, o ktorej v diskusii hovorili. Pre informáciu všetkých súdruhov poslancov a súdružiek poslankýň dovoľte mi uviesť aspoň hlavné opatrenia našej komisie a odboru.

V  Komisii a na Odbore SNR pre školstvo a kultúru zaoberáme sa pravidelne mesačne výsledkami školskej a kultúrnej investičnej výstavby. Osobitne sledujeme a zhodnocujeme menovité a limitované stavby, na ktorých sa už vykonali hĺbkové previerky a nedostatky sa na mieste odstraňovali. Okrem pravidelnej pomoci pri zaisťovaní školskej investičnej výstavby uskutočnili sme tieto významnejšie konkrétne opatrenia:

Otázku vhodných typov škôl, zlacnenia školskej investičnej výstavby, ako i kompletizácie škôl, najmä pokiaľ ide o dodávky veľkokuchynského zariadenia, sme prerokovali s Ministerstvom školstva a kultúry, ktoré bude tieto problémy znova prerokúvať s príslušnými ministerstvami.

Riešenie ubytovacích a vyučovacích priestorov vysokých škôl v Košiciach sme prerokovali s Ministerstvom školstva a kultúry 24. mája 1963.

So zainteresovanými zložkami stavebníctva sme vykonali previerky v niektorých okresoch, kde školská investičná výstavba najviac zaostáva. Osobitnú pozornosť sme venovali otázke takzvaných havarijných škôl. S príslušnými orgánmi a organizáciami sme prerokúvali vytvorenie podmienok pre plnenie plánu školskej a investičnej výstavby v tých okresoch, kde havarijné školy sa v tomto roku nedostali do plánu, tak, aby sa riešili v pláne na budúci rok.

V spolupráci s KNV a ONV Východoslovenského a Stredoslovenského kraja sme podnety súdruhov poslancov využili na utváranie podmienok pre činnosť občianskej kontroly nad školskou investičnou výstavbou.

Napriek týmto opatreniam situácia v školskej investičnej výstavbe nie je uspokojivá. Celkové manko na školskej a kultúrnej investičnej výstavbe je cca 20, 0 mil. Kčs od začiatku roku do konca mája. Najslabšie plnenie plánu vykazuje Východoslovenský kraj 24, 81 %. Za sledované obdobie malo byť odovzdaných celkom 241 učební všeobecnovzdelávacích škôl, v skutočnosti však bolo odovzdaných len 97 učební. Napríklad v Západoslovenskom kraji z plánovaných 139 učební bolo odovzdaných 60 a v Stredoslovenskom kraji z 95 učební len 28.

Prosili by sme aj vás, súdruhovia poslanci, aby ste podľa svojich možností vo svojich volebných obvodoch a okresoch pomohli nám mobilizovať stavbárov a obyvateľstvo, najmä rodičov, za splnenie úloh v školskej investičnej výstavbe.

Otázkou práce medzi obyvateľmi maďarskej národnosti sa Komisia SNR pre školstvo a kultúru na základe pripomienok pléna SNR, najmä s. D é n e š a, zaoberala dňa 3. mája 1963 a čiastkovými otázkami aj na iných zasadnutiach. Komisia prerokovala a súhlasila s návrhom na zmenu učebných plánov na základných deväťročných školách s vyučovacím jazykom maďarským, osobitne literárnej výchovy v zmysle pripomienok s. Déneša. Podľa nášho návrhu sa od budúceho školského roku uskutoční zmena učebného plánu na ZDŠ a literárna výchova sa bude vyučovať v materinskom jazyku.

Predložili sme tiež návrh na doplnok k poňatiu škôl II. cyklu (národnostných) po konzultácii s poradným zborom a Výskumným ústavom pedagogickým v Bratislave kolégiu ministra školstva a kultúry na schválenie. Kolégium ministra návrh schválilo a vzalo ho za základ riešenia na národnostných školách II. cyklu v celej republike.

Preskúmali sme tiež stav vedecko-výskumnej činnosti Výskumného ústavu pedagogického v Bratislave na úseku národnostného školstva. Na Výskumnom ústave pedagogickom pracuje v skupine škôl s vyučovacím jazykom maďarským 5 pracovníkov, ktorí sa zaoberajú pedagogicko-metodickými otázkami jazyka materinského, jazyka slovenského a ruského. V posledných 2 rokoch sa už zabezpečuje výskum vyučovania slovenského jazyka na národnostných školách vôbec. V roku 1964/65 počítame s posilnením skupiny národnostných škôl v tom zmysle, aby sa prehĺbil výskum jednak v jazykovej výchove, ako i v ďalších otázkach výchovnovyučovacej práce na národnostných školách. Na návrh Odboru SNR pre školstvo a kultúru kolégium ministra školstva a kultúry prijalo uznesenie o prednostnom vybavovaní národnostných škôl učebnými pomôckami, najmä pre vyučovanie jazykov.

Kritické pripomienky vznesené na adresu Výskumného ústavu pedagogického v súvislosti s vedeckým rozpracúvaním problémov národnostných škôl sa uplatnia v návrhu nového organizačného a pracovného členenia ústavu, v jeho pláne vedecko-výskumnej činnosti na rok 1964 a v perspektívnom pláne do roku 1970.

Na zlepšenie výchovy učiteľov na školách s vyučovacím jazykom maďarským sa už zriadilo konzultačné stredisko v Košiciach ako pracovisko Pedagogického inštitútu v Nitre pre všeobecné základné disciplíny a postupne sa bude rozširovať v budúcom školskom roku.

Otázka výberu vhodných tém pre vedeckých ašpirantov iných národností pre skúmanie a riešenie najaktuálnejších špecifických problémov v apríli t. r. sa prerokovala v Štátnom výbore pre vysoké školy s Československou akadémiou vied. Témy sú zamerané na výchovno-vyučovacie problémy ZDŠ, regionálne otázky a na vysokoškolskú pedagogiku učiteľských prípraviek. Odbor SNR pre školstvo a kultúru bude dbať, aby vedeckí ašpiranti maďarskej a iných národností si volili také témy, v ktorých budú riešiť špecifické problémy týchto škôl.

S vedením maďarskej sekcie pri Sväze slovenských spisovateľov, so zástupcami Csemadoku a Slovenského vydavateľstva krásnej literatúry sme v máji t. r. prerokovali problémy súvisiace s vydávaním maďarskej literatúry a dohodli opatrenia na zlepšenie vydávania poľnohospodárskej literatúry a literatúry pre mládež.

Súdruh poslanec Ť a ž k ý vo svojom vystúpení na poslednom zasadnutí SNR poukázal na nedostatky vo výchove vysokoškolských kádrov v poľnohospodárstve na východnom Slovensku, v získa vaní učiteľov odborných predmetov na stredné poľnohospodárske technické školy, absolventov vysokých škôl, školských majetkov ap. Aj tieto problémy riešime postupne v spolupráci s Ministerstvom školstva a kultúry.

S Ministerstvom školstva a kultúry sme dohodli zriadenie študijného odboru, prevádzka a ekonomika poľnohospodárskej výroby v Košiciach. Výuka na tomto odbore sa otvorí pri Veterinárnej fakulte už v školskom roku 1963/64 s cca 50 - 60 poslucháčmi. Teraz sa robia konkrétne prípravy na začatie výučby.

V  spolupráci s Komisiou a Odborom SNR pre pôdohospodárstvo a Slovenskou plánovacou komisiou riešime otázku získavania učiteľov odborných predmetov na poľnohospodárske technické školy z radov absolventov vysokých škôl v osobitnom materiáli o zabezpečení výchovy kvalifikovaných pracovníkov pre poľnohospodárstvo do roku 1970.

Otázky škôl a zariadení pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť rieši Komisia a Odbor SNR pre školstvo a kultúru v úzkej spolupráci s Ministerstvom školstva a kultúry a inými zainteresovanými orgánmi, najmä zdravotníctvom, sociálnym zabezpečením a spravodlivosťou. Týmito vážnymi problémami sa už zaoberala viac ráz vláda i Predsedníctvo SNR a prijali konkrétne direktívne opatrenia. Avšak tieto opatrenia sa plnia nedostatočne. Ministerstvo školstva a kultúry teraz predkladá vláde návrh, ako tento akútny problém riešiť v sedemročnici. Podobne predkladajú návrhy i z Ministerstva zdravotníctva a z Ústredného úradu sociálneho zabezpečenia. Komisia SNR pre školstvo a kultúru v spolupráci s Komisiou SNR pre zdravotníctvo a spravodlivosť predloží Predsedníctvu SNR kompletný materiál o tejto otázke za celé Slovensko.

Výskum a rozpracúvame otázok pedagogickej teórie a experimentu, náplne, výberu učiva a moderných metód na školách I. a II. cyklu podľa námetov s. Siráckeho prerokuje Odbor SNR pre školstvo a kultúru s príslušnými vysokými školami, Slovenskou akadémiou vied a Výskumným ústavom pedagogickým tak, aby sa všetky tieto inštitúcie touto problematikou zaoberali a zahrnuli ju do svojich výskumných úloh.

V komisii sme včera schválili návrh na zriadenie Ústavu psycho-


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP