Úterý 30. června 1964

Pokračovanie prvej (ustavujúcej) schôdzky Slovenskej národnej rady 30. júna 1964 o 8. hodine.

Predseda Chudík:

Vážená Slovenská národná rada,

pokračujeme v prerušenej ustavujúcej schôdzke Slovenskej národnej rady.

Zisťujem, že Slovenská národná rada je spôsobilá sa uznášať.

Nasleduje

rozprava k vyhláseniu predsedu Slovenskej národnej rady.

Do rozpravy sa zatiaľ prihlásili poslanci Ján Koscelanský prof. dr. Koloman B o ď a doc. Vasil Kapišovský Ján L i c h n e r dr. Matej Lúčan František Déneš inž. Jaroslav Knížka doc. dr. Vladimír Zvara Ondrej S ú l e t y a Vojtech D a u b n e r.

Dávam slovo poslancovi Jánovi Koscelanskému. Poslanec Koscelanský:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky, súdruhovia!

V období prípravy volieb sme na našich pracoviskách rozpracovali uznesenie januárového pléna ÚV KSČ, ktoré bolo konkretizované na podmienky našich závodov, JRD a iných pracovísk vo forme aktívnych opatrená, ktoré vyjadrujú odhodlanie a záväzky pracujúcich úspešne splniť a v žiadúcom smere prekročiť plánované úlohy na tento rok. V predvolebnej kampani sa prejavila štátnická múdrosť nášho ľudu, ktorý na verejných schôdzach vyjadril podporu myšlienke, že len tvorivou prácou možno budovať šťastný život pre všetkých. A práve z tohto pochopenia vychá-

dzajú prijaté socialistické záväzky, ktorých hodnota v našom kraji predstavuje cca 200 miliónov Kčs.

Súdruh predseda Slovenskej národnej rady ocenil úspešné plnenie plánovaných úloh na Slovensku od začiatku roku. Čestným podielom k týmto úspechom prispieva aj náš Západoslovenský kraj. Plánovaný objem priemyselnej výroby prekračujeme za prvých 5 mesiacov t. r. o 93 mil. Kčs a v podnikoch Krajského združenia stavebníctva o 8 mil. Kčs. Časový plán nákupu poľnohospodárskych výrobkov za 5 mesiacov prekračujeme u mäsa o 3700 ton, u mlieka o vyše 8 mil. litrov, u vajec o 16 700 000 kusov. Zlepšilo sa aj plnenie kvalitatívnych ukazovateľov plánu v priemysle a v stavebníctve, najmä plánu produktivity práce.

Máme oprávnenú radosť z týchto výsledkov, pričom ich chápeme nie ako dôvod k uspokojeniu, ale ako podnet k ďalšiemu zlepšeniu práce, k zvýšeniu úsilia pre riešenie nevyriešených problémov, na ktoré sústreďuje našu pozornosť ÚV KSČ a ktoré život naliehavo nastoľuje. Ide najmä o obsiahlejšie presadzovanie intenzívnych prvkov do výroby. Tohoročný plán počíta v našom kraji s rastom hrubej hodnoty výroby v priemysle o 8, 6 %. Počítame, že polročný plán prekročíme o 100 miliónov Kčs. V II. polroku budeme sa ďalej usilovať o prekročenie plánu o ďalších 100 mil. Kčs, najmä v potravinárskom priemysle. Tento náš zámer opierame o dobrý výhľad úrody v poľnohospodárstve. Prekročenie celoročného plánu v priemysle približne o 200 miliónov Kčs by znamenalo, že by sme zvýšili objem priemyslovej výroby v kraji namiesto plánovaných 8, 6 % až o 10 %.

Je to úloha náročná, avšak opierajúca sa o reálne predpoklady, najmä o odhodlanie a záväzky našich pracujúcich, dôstojným podielom prispieť do celonárodného úsilia pracujúcich našej vlasti o čo najlepšie splnenie uznesení januárového a marcového pléna Ústredného výboru a uznesení XII. sjazdu KSČ.

V boji za úspešné plnenie plánu a zabezpečovanie ďalšieho rozvoja hospodárstva kraja musíme samozrejme prekonávať mnoho ťažkostí a riešiť celý rad problémov, z ktorých niektoré treba riešiť na úrovni vyšších orgánov, teda aj v orgánoch SNR. Súdruh predseda SNR poukázal na veľké perspektívy rozvoja chemického priemyslu na Slovensku, na potrebu zabezpečiť využívanie surovinových zdrojov na Slovensku, na to, že v záujme úspor na preprave palív z českých krajov bude SNR napomáhať uskutočňovanie opatrení, smerujúcich medzi iným k používaniu vykurovacích olejov. Chcem podčiarknuť mimoriadnu závažnosť tohto problému, riešenie ktorého je spojené s ďalším rozvojom závodu Slovnaft Bratislava a efektívnym využívaním obrovských prostriedkov, vynaložených na výstavbu Slovnaftu. V tomto závode bude v tomto roku asi 100 - 120 tisíc ton odbytove nezabezpečeného topného oleja. Celá skladovacia kapacita je zaplnená. V dôsledku toho z času na čas musíme obmedzovať výrobu, čím sa súčasne znižuje výroba motorovej nafty a benzínu, ktorých je v niektorých obdobiach nedostatok. Sme si vedomí, že tieto ťažkosti vyplývajú z minulých chýb v plánovaní, o ktorých bolo hovorené na XII. sjazde KSČ. Závod sa staval, avšak koncepčne nebola domyslená otázka odbytu všetkých jeho výrobkov, osobitne topného oleja. Dnes je stav taký, že na jednej strane máme v ČSSR a na Slovensku veľmi neuspokojivú palivovo-energetickú bilanciu a na druhej strane sme radi, že Rakúšania od nás kupujú topný olej. Na jednej strane dovážame zo severných Čiech tisíce vagónov uhlia pre naše elektrárne a teplárne a na druhej strane tu v Bratislave nemáme kde dávať topný olej. Podľa nášho názoru riešenie tejto otázky sa doteraz podceňovalo, jej riešenie sa z roka na rok odkladá, resp. uvažované opatrenia sa nerealizujú. Aj v tomto roku sa navrhuje ťažkosti riešiť znížením plánu spracovania ropy. Topný olej je vysoko koncentrovaná energia. Jeho výroba sa má v ČSSR zvýšiť z doterajších 2 mil. ton počas 4 rokov na 3-3, 5 mil. ton ročne, čo pri správnom využití môže v kalorickej hodnote nahradiť 7 - 8 mil. ton čierneho uhlia, alebo 10-15 mil. ton hnedého uhlia. To ukazuje, že stojí za to vážne sa týmito problémami zaoberať, venovať tomu aspoň 1 % toho úsilia, ktoré sa venuje baniam a náboru pre tieto uhoľné bane, lebo ide o problémy, ktoré môžu výrazne prispieť k zvýšeniu efektívnosti národného hospodárstva. Doporučujeme preto, aby SNR v spolupráci so Štátnou plánovacou komisiou a Ministerstvom chemického priemyslu tento problém urýchlene riešili a doriešili ho najmä v súvislosti s prípravou perspektívneho plánu do roku 1970. Topný olej môže byť vysoko hodnotným a pomerne lacným palivom pre ďalší rozvoj elektrární a teplární v Bratislave a v blízkom okolí. Súčasne s tým musíme doriešiť problém dopravy ropy a ropných výrobkov. Nie že musíme trpieť stav, keď napr. včera 29. 6. 1964 bolo pripravených 26 vlakov ropy, ktoré železnica nemala čím odvážať. To sťažuje naše úsilie o úspešné zabezpečenie plnenia plánu, keďže Slovnaft svojím veľkým objemom výroby zásadne ovplyvňuje celkové výsledky plnenia plánovaných úloh v priemysle nášho Západoslovenského kraja.

V ostatných odvetviach priemyslu, najmä v strojárstve, spotrebnom a potravinárskom priemysle, chceme sústrediť pozornosť predovšetkým na to, aby sme v rámci daných možností v období uskutočňovania dlhodobého plánu vytvorili potrebné podmienky

pre zabezpečenie výrazného rastu produktivity práce cestou technickej rekonštrukcie a modernizácie strojového zariadenia a zdokonalenia technológie. Počítame s tým, že v rámci dlhodobého plánu, ako aj zmenou systému plánovitého riadenia národného hospodárstva, budú vytvorené dobré podmienky pre ďalší rozvoj iniciatívy pracujúcich na závodoch, najmä v boji za dôsledné plnenie smerníc strany o nutnosti urýchliť zavádzanie intenzívnych prvkov v rozvoji výroby. V našom kraji pôjde najmä o seriózne zásahy do technického rozvoja v Závodoch 29. augusta v Partizánskom, ako aj modernizáciu a riešenie kapacít potravinárskeho priemyslu tak, aby jeho kapacita zodpovedala silnej surovinovej základni, ktorá spočíva v poľnohospodárskej výrobe Západoslovenského kraja.

V  rámci kraja spracúvame k týmto otázkam potrebné materiály s tým, že ich po prerokovaní v krajských orgánoch odovzdáme príslušným orgánom SNR a ministerstvám ako pomôcku pre zostavenie dlhodobého plánu rozvoja jednotlivých odvetví.

V  súvislosti s rozvojom vedy a techniky bude potrebné počítať aj s vytvorením podmienok pre to, aby výsledky práce našich vedecko-výskumných pracovísk boli ďaleko viac ako doteraz využívané. Dnešný stav je neuspokojivý. Tak napríklad v takých vedecko-výskumných ústavoch, ako je VUMA Nové Mesto nad Váhom a VÚZ Bratislava, je vyvinutých mnoho zaujímavých a pre národné hospodárstvo potrebných strojov, viaceré z nich sú svetové unikáty. Avšak nedarí sa nám zabezpečiť výrobu potrebného počtu týchto strojov. Bude preto správne podľa vzoru Sovietskeho sväzu vytvoriť pri týchto, aj ďalších výskumných ústavoch potrebné podmienky pre to, aby ony samy mohli urýchlene vyrobiť potrebný počet nimi vyvinutých a pre národné hospodárstvo vysoko efektívnych strojov. Samozrejme v takých prípadoch, kde ide o potrebu vyrobiť len niekoľko kusov. Nemám na mysli sériovú výrobu.

Súdružky a súdruhovia! V súvislosti s riešením problému využitia pracovných síl bude správne vytvárať podmienky pre to, aby sme podstatne rozšírili kapacity, ktoré vykonávajú údržbársku a opravársku činnosť. Hodne sme zanedbali túto oblasť služieb a pracujúci to oprávnene kritizujú. Bude správne vytvoriť v najbližšej dobe podmienky, aby sa výrazne rozšírili opravárske služby na počkanie, získame týmto obrovskú úsporu času a spokojnosť pracujúcich. Rozširovať budeme musieť aj obchodnú sieť, najmä potravinárskych predajní, lebo dnes je vcelku dostatok potravinárskeho tovaru, no napriek tomu máme ešte zástupy čakajúcich občanov pred obchodmi len preto, že obchodná sieť je nedostatočná. Odstrániť dlhé čakanie na údržbu, na opravu, v potravinárskych obchodoch, u holičov, rozširovanie jaslí, detských školiek a pod. si bude vyžadovať rozšírenie kapacity týchto činností a tu budú veľké možnosti pre využitie miestne viazaných voľných pracovných síl, najmä v mestách.

Hovorím o tejto otázke iba preto, že v poslednom období sa v úsilí o rozširovanie pracovných príležitostí príliš veľa energie v našich závodoch vybíja na to, aby sa stavali nové a nové závody a fabriky, a často nevšímavo chodíme okolo nedostatkov, ktoré máme v oblasti služieb.

Veľké úlohy pred nami stoja v investičnej výstavbe a v stavebníctve. Tak, ako v iných krajoch, aj v Západoslovenskom máme každoročne problémy nie s tým, že je málo finančných prostriedkov, ale naopak, z toho, že nestačíme dané nám prostriedky preinvestovať. Každoročne nám v investičnej výstavbe prepadávajú desiatky miliónov korún. Vyplýva to z kapacitných ťažkostí v stavebnej výrobe, ako aj z nedostatočnej prípravy stavebných akcií, a preto sa v súčasnom období sústreďujeme na riešenie týchto problémov. Ukazuje sa, že prvoradú pozornosť budeme musieť venovať príprave investícií, a to od územnej prípravy až k realizácii s tým, že aj u krajských investícií musíme bezpodmienečne postupovať na základe dlhodobého plánu, čím sa vyhneme častým zmenám v koncepcii. Dosiahli sme, že už tretí rok plníme a prekračujeme úlohy v bytovej a školskej výstavbe. Prostriedky však nečerpáme a plán neplníme v komplexnosti, vo výstavbe obchodov, ciest, kultúrnych, sociálnych a zdravotníckych zariadení, najmä na nových sídliskách. A tak nás pracujúci namiesto chvály a vďaky za pekné nové byty oprávnene kritizujú za to, že ich život je strpčovaný veľmi nedostatočnou vybavenosťou sídlisk. Hľadáme preto možnosti, ako stavebné organizácie hmotne zainteresovať na plnení úloh v komplexnosti. Vedieme tiež orgány strany a národných výborov v okresoch k tomu, aby v tejto otázke podstatne zvýšili náročnosť na stavebné organizácie.

Nemalé úlohy pred nami stoja aj v riešení problému vody, o čom hovoril aj súdruh predseda SNR. Tu je z hľadiska kapacity situácia v kraji odlišná. Národný podnik Vodohospodárske stavby nemá dostatočnú náplň ani v pláne na rok 1965 a pomáha nám preto plniť niektoré úlohy v bytovej a občianskej výstavbe. A to vzhľadom na vážne problémy v otázke vody v kraji nepovažujeme za správne a budeme požadovať plán na budúci rok v tejto otázke spresniť. My nemôžeme predsa sústavne zdôrazňovať problém vody, a na druhej strane rok čo rok sa prostriedky na riešenie tohto problému znižujú.

Podobne aj v školskej výstavbe máme tak ako v rámci celého Slovenska aj v našom kraji vážne problémy. V druhej smene sa v kraji vyučuje 83 000 žiakov, pričom na 4 školách sa vyučuje na 3 smeny. Celkove nám v kraji chýba 2823 tried na deväťročných školách. Skúmame preto možnosti, ako riešiť tento problém aj na úkor niektorých iných investičných zámerov, lebo stav je taký, že ak neurýchlime výstavbu škôl, tak v roku 1966 nebudeme proste môcť umiestniť všetku školopovinnú mládež. Bude preto potrebné, aby túto situáciu nám pomohli riešiť aj orgány SNR.

Vážené súdružky, súdruhovia! Z toho, čo som uviedol, vidieť, že aj v Západoslovenskom kraji dosahujeme v plnení plánovaných úloh určité úspechy, máme tiež ťažkosti a problémy, ktoré riešime a veríme, že aj za pomoci orgánov SNR a ministerstiev vyriešime. K tejto viere nás oprávňuje vlastné poznanie vývoja situácie za posledný rok a najmä doterajšie výsledky v plnení tohoročného plánu. Všetok náš ľud sa presvedčil, ako pod vedením ÚV KSČ postupne odstraňujú sa prekážky, ktoré dočasne zabrzdili rýchly vývoj národného hospodárstva. Doterajší vývoj potvrdzuje správnosť postupu nášho Ústredného výboru strany v boji za prekonanie prechodných ťažkostí v rozvoji našej spoločnosti. Budeme preto i naďalej, opierajúc sa o dôveru pracujúcich, ktorú sme dostali vo voľbách 14. júna, vyvíjať maximálne úsilie pre zabezpečenie ďalšieho, ešte rýchlejšieho rozvoja iniciatívy zdola, na počesť 20. výročia Slovenského národného povstanie a 20. výročia oslobodenia našej drahej vlasti, tak, aby náš Západoslovenský kraj bol pevným článkom našej jednotnej Československej socialistickej republiky. (Potlesk. )

Predseda Chudík:

Ďakujem poslancovi Koscelanskému za prejav.

Ďalej prehovorí povereník SNR pre pôdohospodárstvo prof. dr. Koloman B o ď a.

Dávam mu slovo. Povereník prof. dr. Boďa:

Vážené súdružky, vážení súdruhovia poslanci!

V náväznosti na programové vyhlásenie Slovenskej národnej rady považujem si za povinnosť zaujať stanovisko k niektorým najdôležitejším úlohám a problémom rozvoja poľnohospodárstva na Slovensku a rozviesť formy a opatrenia, ktorými ich bude riešiť Komisia a Povereníctvo SNR pre pôdohospodárstvo v nastávajúcom volebnom období.

Myslím, že netreba zvlášť zdôrazňovať k akým zmenám došlo doteraz v procese vývoja poľnohospodárstva u nás. Iba toľko, že oproti predvojnovej úrovni sa do roku 1950 - teda do začiatku socializácie zvýšil objem hrubej poľnohospodárskej výroby na Slovensku len o 2 %, kým doteraz už o tretinu. Trhová produkcia poľnohospodárskych výrobkov vzrástla do roku 1950 o 31 % a v priebehu socializácie doteraz o 93 % oproti roku 1936, pri súčasnom znížení počtu stálych pracovníkov v poľnohospodárstve z 1 065 000 na 470 000. I takáto hrubá bilancia je dostatočným vyjadrením toho, že sme i v poľnohospodárstve nastúpili správnu cestu, na ktorej podľa direktív XII. sjazdu KSČ budeme ďalej pokračovať, aby sa stále väčšou mierou podieľalo naše poľnohospodárstvo na uspokojovaní potrieb našej socialistickej spoločnosti.

XII. sjazd KSČ sa stal významným medzníkom vo vývoji poľnohospodárstva, pretože s ohľadom na dovŕšenie socialistických výrobných vzťahov vytýčil novú etapu vývoja orientovanú na kvalitatívnu stránku vývojového procesu "vyrovnať do roku 1970 úroveň poľnohospodárskej výroby s úrovňou výroby v priemysle" ako podmienku pre ďalšie zvyšovanie poľnohospodárskej produkcie a pre vyrovnanie životných a kultúrnych podmienok poľnohospodárov s pracovníkmi ostatných odvetví národného hospodárstva.

V procese zvyšovania intenzity poľnohospodárskej výroby sústreďujeme našu pozornosť predovšetkým na poľnohospodársku pôdu ako základný výrobný prostriedok a jej súčasnú bonitu. Z celkovej výmery je na Slovensku len 38 % úrodnej a 62 % máloúrodnej poľnohospodárskej pôdy. Takmer 130 000 ha je ohrozovaných záplavami v dôsledku neupravenosti našich tokov, 41 % všetkej pôdy si vyžaduje melioračné zásahy; vyše 700 000 hektárov, prevažne v južných oblastiach Slovenska, každoročne trpí suchom. Vo všetkých prípadoch ide o náročné a nákladné investície, preto ich budeme realizovať postupne v rozsahu ako nám budú prostriedky a sily stačiť.

Naše pôdy sú všeobecne chudobné na humus a živiny a bilancia živín v pôde je rok čo rok negatívna. Preto za najdôležitejšie opatrenia v súčasnosti považujeme zvyšovanie intenzity výroby cestou agrotechnických opatrení, najmä dôslednejším vyhnojovaním pôdy maštaľným hnojom, ďalej kompostami, zeleným hnojením, vápnením kyslej pôdy a ďalšími zásahmi do pôdy, ktoré nevyžadujú náročnejšie investície a reagujú na zvyšovanie výnosov už v bežnom roku. Nie menší význam kladieme nesprávnemu rozmiesťovaniu výroby do najvhodnejších výrobných oblastí, čo je tiež predpokladom pre programovanú koncentráciu a špecializáciu výroby.

Osobitne sa sústreďujeme na zvyšovanie úrovne poľnohospodárskej výroby v našich horských a podhorských výrobných podmienkach. Horské a podhorské oblasti gravitujú do 20 okresov a 1500 obcí na Slovensku a zaberajú 33 % celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy. Zabezpečovanie rozvoja výroby v týchto oblastiach si vyžaduje riešenia rôznych zložitých problémov súvisiacich so svažitosťou terénu, tým i mechanizáciou výroby a dopravy a s veľkou rozptýlenosťou osídlenia. Je tu tiež pomerne krátka vegetačná doba vytvárajúca na jednej strane vysoké pracovné špičky a na druhej strane najhoršie rozložené pracovné príležitosti v priebehu roka.

Vyše 62 % z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy zaberajú v týchto oblastiach lúky a pastviny, čo už samo o sebe naznačuje, že hlavným výrobným zameraním tu musí byť chov hovädzieho dobytka a oviec a ostatná výroba musí plne zohľadňovať toto hlavné výrobné zameranie. Doterajšie neúspechy v tomto smere sú výsledkom extenzívneho hospodárenia na lúkach a pastvinách, takže nedostatočná krmovinová základňa ani neumožňovala zvyšovanie stavov hovädzieho dobytka. Preto naše úsilie sústreďujeme predovšetkým na zúrodňovanie lúk a pastvín podľa nasledujúcich zásad:

-   plochy, na ktorých je možnosť použitia mechanizácie a intenzívneho obrábania zrekultivovať a osiať výnosnými hodnotnými kultúrami;

-   ďalšie vhodné plochy, na ktorých sú predpoklady dosiahnutia vysokých úrod sena intenzívnym hnojením a zber sena pomocou mechanizácie vyhnojovať priemyselnými hnojivami v dávkach až do 200 kg čistých živín na 1 ha. To sa ukazuje ako najefektívnejšie využitie priemyselných hnojív na lúkach a pastvinách a dosahujú sa až trojnásobné úrody;

-   na vhodných stanovištiach s dostatočným vodným zdrojom budujeme hnojovicové hospodárstva. Doteraz je vybudovaných 207 objektov na plochu 11 740 ha a do roku 1970 počítame vybudovať tieto závlahy na plochu 78 000 ha v celých uzavretých komplexoch (Tajovská dolina, Ľubietovská dolina, Zamagurie a pod. );

- na ostatných najmä vzdialenejších a menejdostupnejších lúkach a pastvinách zabezpečujeme zvyšovanie výroby sena formou košarovania za použitia ľahkoprenosných košiarov z rúrkového materiálu. Doterajšie skúsenosti ukazujú, že košarovanie je najlacnejší spôsob zúrodňovania lúk a pastvín a pri správnom systéme košarovania sa dosahujú taktiež trojnásobné úrody sena.

V horských a podhorských podmienkach sa okrem týchto opatrení sústreďujeme na rozvoj zemiakárstva dôslednejším uplatňovaním známeho a v praxi osvedčeného Havličkobrodského a Popradského hnutia a v najbližšom období tiež na rozvoj ovocinárstva a plantážníctva.

To sú, vážené súdružky a súdruhovia, hlavné zámery rozvoja poľnohospodárskej výroby v našich horských a podhorských výrobných podmienkach, ktorými chceme vytvoriť podmienky pre riešenie socializácie v týchto oblastiach a vypĺňať ich prírodné krásy bohatstvom z poľnohospodárskej produkcie. To je tiež náš prístup k uskutočňovaniu opatrení ÚV KSČ zo septembra minulého roku o racionálnom využití každého áru poľnohospodárskej pôdy na zvyšovanie poľnohospodárskej produkcie.

V  tejto súvislosti usmerňujeme aj výrobné poľnohospodárske správy a národné výbory pri previerkách delimitácie pôdy medzi poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom, aby všetka pôda, ktorá sa hodí pre poľnohospodársku výrobu, slúžila tomuto účelu.

Realizácia uznesení XII. sjazdu KSČ je doslovne podmienená konsolidáciou ekonomicky slabých JRD, ktorých je na Slovensku viac ako polovica, pretože zvýšenie ich výroby a trhovej produkcie na úroveň priemerných predstavuje viac ako 50 % plánovaného prírastku trhovej produkcie do roku 1970. Otázky upevňovania ekonomicky slabých JRD boli v posledných rokoch viackrát predmetom rokovania ÚV KSČ a vlády. Zatiaľ sa nám však nepodarilo účinnejšie ovplyvniť proces konsolidácie a ani využiť dané prostriedky. Aj v tomto roku účinnosť vykonaných opatrení nepriaznivo ovplyvní najmä v Stredoslovenskom a Východoslovenskom kraji dopad sucha. Nesmieme však dopustiť ďalšie narastanie problémov a odďaľovanie ekonomického upevňovania družstiev. Individuálnosť riešenia každého JRD v procese konsolidácie sa musí stať organickou súčasťou jednotnej koncepcie celého súboru opatrení v celom systéme riadenia.

V  tomto zmysle budeme viesť aj výrobné poľnohospodárske správy k realizácii doterajších i pripravovaných opatrení na zabezpečenie konsolidácie zaostávajúcich družstiev s orientáciou najmä na zlepšenie riadiacej a organizátorskej práce na týchto jednotných roľníckych družstvách, pri súčasnom centrálnom riešení závažných ekonomických otázok tejto skupiny JRD.

Nemôže a ani nesmie nám byť ľahostajný ani doterajší vývoj poľnohospodárskej výroby a trhovej produkcie v súkromnom sektore, ktorý hospodári ešte na 480 000 ha poľnohospodárskej pôdy. V spolupráci s výrobnými správami a okresnými národnými výbormi sme nedávno urobili hĺbkový rozbor príčin pôsobiacich na nedostatočné využívanie poľnohospodárskej pôdy a na narastanie pracovne nezabezpečených alebo opustených hospodárstiev. Na základe toho sme vypracovali súbor opatrení v oblasti plánovania, materiálno-technického zásobovania a trhových vzťahov medzi roľníkmi a štátom. Súkromne hospodáriacim roľníkom budeme vo väčšej miere poskytovať pomoc na rozvoj výroby, na druhej strane však budeme dôslednejšie požadovať od nich plnenie povinností voči spoločnosti. Súčasne ich aj naďalej budeme presviedčať o výhodách spoločného hospodárenia všade tam, kde sú podmienky, že v socialistickom poľnohospodárskom závode bude lepšie využívaná pôda a rýchlejšie rásť intenzita výroby. V tomto smere musia vyvinúť väčšie úsilie než doteraz najmä národné výbory všetkých stupňov.

Ešte dovoľte uviesť niektoré - v súčasnej dobe najaktuálnejšie úlohy v poľnohospodárstve na Slovensku pre zabezpečenie tohoročného plánu. Napriek tomu, že vo všetkých výrobných oblastiach Slovenska sa vytvorili dobré predpoklady pre splnenie tohoročných úloh vo výrobe a v nákupe poľnohospodárskych výrobkov, vývoj poľnohospodárskych kultúr je veľmi rozdielny. Zatiaľ čo v Západoslovenskom kraji sa predpokladá - možno povedať - dobrá úroda krmovín, obilnín i ďalších plodín, oblasti Stredoslovenského a Východoslovenského kraja boli postihnuté suchom. Považujem si za povinnosť na tento stav z tohto miesta upozorniť preto, že treba, aby sme pri zabezpečovaní tohoročného plánu v poľnohospodárstve pristupovali diferencovane s ohľadom na tieto podmienky. Oblasti postihnuté suchom majú už teraz nepriaznivú situáciu v objemných krmivách i keď je obdobie ich zberu. Na druhej strane v okresoch Západoslovenského kraja je úroda viacročných krmovín dobrá a niekde až nadpriemerná. V dôsledku toho sústreďujeme v tomto období vo všetkých oblastiach Slovenska naše organizačné úsilie, ako i všetkých zainteresovaných orgánov a organizácií, aby sa včasným zberom a kvalitným konzervovaním, či už sušením, alebo v prípade dažďov silážovaním získalo v tomto období čo najviac hodnotných krmív na zimu. Najmä v postihnutých oblastiach, ale i v ďalších treba využiť voľné plochy po repke, skorých zemiakoch, jarinách bez podsevov a i. na osev letných miešaniek. Vo všetkých okresoch predovšetkým v Západoslovenskom kraji organizovať súdružskú výpomoc postihnutým družstvám podľa vzoru okresu Dunajská Streda. V Stredoslovenskom a vo Východoslovenskom kraji je potrebné sledovať, ako družstvá využívajú možnosti zberu sena v pohraničí.

Za niekoľko dní začne sa v južných oblastiach Slovenska žatva.

V  tohoročnej žatve sa naše organizačné úsilie bude sústreďovať na kvalitatívnu stránku, predovšetkým na zníženie zberových strát a na ukončenie žatvy v každom poľnohospodárskom závode za 14-18 dní. Boj za podstatné zníženie strát sa stáva v tohoročnej žatve ústredným cieľom všetkých poľnohospodárskych závodov a k tomuto účelu je organizovaná aj súťaž kombajnistov a mechanizátorov. Technológie zberu obilovín nebudú v tomto roku predpísané, ale o spôsobe zberu rozhodnú odborníci jednotných roľníckych družstiev alebo štátnych majetkov.

Aj v organizovaní žatvy a nákupu obilia musíme pristupovať diferencovane podľa podmienok. Zvlášť organizačne náročná bude žatva v Západoslovenskom kraji, kde je obilie vysoké, kompletné a na mnohých miestach poľahnuté. Tento stav vyžaduje, aby boli pripravené všetky stroje na zber, a to i pre staré technológie, najmä preto, že kraju bolo zatiaľ zabezpečených len 420 brigádnických kombajnov na požiadavku 670. V Stredoslovenskom a vo Východoslovenskom kraji, kde sucho ovplyvnilo aj kvalitu obilnín, považujeme za potrebné upozorniť, aby najlepšie porasty obilnín boli vybraté na osivové účely. Pritom i tak budeme musieť počítať s dodávkou osív týmto oblastiam z ostatných krajov republiky.

V nákupe obilia sa sústreďuje pozornosť na maximálny nákup chlebového obilia i zámenou za krmivá pri dodávkach v nadpláne.

V  Západoslovenskom kraji počítame pre oblasti postihnuté suchom i s dodávkami slamy v rámci súdružskej výpomoci.

Najťažšie úlohy v rastlinnej výrobe sa aj v tomto roku sústredia do jesenných poľných prác. V minulom roku sme dosiahli určité úspechy v organizačnom zabezpečení zberových prác i sejbe ozimín a v príprave pôdy pod jariny. Máme za cieľ zopakovať a na základe vlaňajších skúseností i zlepšiť organizačnú prípravu na jesenné práce v tomto roku. Už v prípravách na jesenné práce musíme počítať i s nepriaznivými vplyvmi počasia a takto bilancovať potrebu ľudí, strojov, najmä dopravných prostriedkov.

To sú, vážené súdružky a súdruhovia, niektoré úlohy súčasného obdobia a hlavné perspektívne smery, ktoré bude Komisia a

Povereníctvo SNR pre pôdohospodárstvo zabezpečovať v súlade s programovým vyhlásením Slovenskej národnej rady. (Potlesk. )

Predseda Chudík:

Ďakujem poslancovi prof. dr. Kolomanovi Boďovi za prejav.

Ďalej prehovorí poslanec doc. Vasil Kapišovský.

Dávam mu slovo.

Povereník doc. Kapišovský: Súdružky a súdruhovia poslanci!

Chcel by som predovšetkým prehovoriť k problému pracovných síl a k problémom školstva.

Výstavba nových výrobných zariadení vo Východoslovenskom kraji, najmä v odvetví hút a rudných baní, menovite výstavba Východoslovenských železiarní, rozvoj strojárstva a spotrebného priemyslu, ako aj rozšírenie chemického priemyslu, priaznivo vplýva na ekonomickú úroveň a hospodársku aktivitu obyvateľstva Východoslovenského kraja.

I napriek tomuto rozvoju ekonomiky hospodárstva nášho kraja sme zatiaľ najmenej rozvinutou oblasťou v republike s nízkou váhou priemyslu a doteraz s veľmi nízkou intenzitou poľnohospodárskej výroby.

Pre urýchlenie celkového rozvoja ekonomiky Východoslovenského kraja a najmä zintenzívnenia procesu industrializácie sú i naďalej priaznivé podmienky, ktoré spočívajú okrem možnosti lepšieho využitia surovín nachádzajúcich sa v kraji, predovšetkým v značných zdrojoch pracovných síl. Ich postupné zapojenie do pracovného procesu je dôležitou podmienkou procesu vyrovnávania úrovne hospodárskej aktivity práceschopného obyvateľstva s celoštátnou úrovňou. Nízky stupeň zapojenia práceschopného obyvateľstva do pracovného procesu je v rozhodujúcej miere aj dôsledkom nízkej hospodárskej aktivity žien. V zabezpečovaní zvyšovania zamestnanosti žien sa pokračuje, o čom svedčí aj tohoročná skúsenosť, že oproti dosiahnutému podielu žien na celkovom počte pracovníkov koncom roku 1963 - 33, 9 % sa plánuje do konca roka 1964 dosiahnuť 35, 3 %.

Narážame pritom na rôzne ťažkosti a aj na nepochopenie zo strany niektorých rezortov a najmä na ťažkosti vyplývajúce z nedostatočnej kapacity sociálnych zariadení pre deti zamestnaných matiek, ako sú detské jasle a škôlky. Pred týmito ťažkosťami však nemôžeme ustupovať.

Podľa schválenej bilancie pracovných síl na rok 1964 má sa v našom kraji zvýšiť zamestnanosť vo výške 12 tisíc osôb, z toho 8430 žien. Tieto údaje dokazujú, že plán správne stanovuje proporcie vo zvyšovaní zamestnanosti medzi mužmi a ženami, pretože na celkovom zvýšení zamestnanosti sa budú ženy podieľať 70, 1 %. Pri riešení tejto úlohy veľa bude závisieť aj od samotných žien, t. j. aby sa orientovali na získanie takej odbornej kvalifikácie, ktorú potrebujeme v našom kraji.

Zabezpečovaním zvyšovania hospodárskej aktivity obyvateľstva vytvárame podmienky aj pre plnenie úloh náboru pracovných síl pre najdôležitejšie odvetvia národného hospodárstva, predovšetkým pre Ostravsko-karvinský revír, kde toho roku z Východoslovenského kraja máme vyslať 2000 pracovníkov. V plnení tejto úlohy toho času zaostávame, ale do konca roku sa prevedú také opatrenia, ktoré umožnia stanovené úlohy v štát. organizovanom nábore pracovných síl čestne splniť.

Vo vlastnom kraji máme tiež ťažkosti so zabezpečovaním pracovných síl najmä v investičnej výstavbe, kde nám toho času chýbajú stovky murárov, tesárov a ostatné stavomontážne profesie. Pri zabezpečovaní týchto odborníkov by nám vo väčšej miere mali pomôcť aj ostatné slovenské kraje splnením náborových úloh odborníkov na výstavbu Východoslovenských železiarní.

Treba poukázať aj na bratskú pomoc niektorých závodov v českých krajoch v odvetví hutníckeho a strojárskeho priemyslu, ktoré zaškoľovaním tisícok pracovníkov pre Východoslovenské železiarne pomáhajú zabezpečovať kádre pre prevádzky.

Chcem pripomenúť jednu dôležitú úlohu, týkajúcu sa budúcich kvalifikovaných pracovníkov a ktorú úlohu zabezpečujú národné výbory spolu so závodmi. Je to nábor a rozmiesťovanie dorastu. V tomto smere veľmi nedostatočne plníme nábor žiakov do poľnohospodárstva a stavebníctva. Príčiny neplnenia vyplývajú nielen z nezáujmu žiakov o tieto profesie, ale aj z nedostatočnej kapacity a vybavenosti, predovšetkým poľnohospodárskych učilíšť v kraji.

V súvislosti s využitím rezerv pracovných síl najmä v horských a podhorských oblastiach mimo sezóny poľnohospodárskych prác - je najvyšší čas venovať príslušnú pozornosť ako bolo zdôraznené vo vyhlásení s. predsedom, aj otázkam pridruženej výroby. Chcel by som len zdôrazniť, že vyriešenie tejto problematiky má osobitný význam najmä pre severovýchodné okresy nášho Východoslovenského kraja. Doporučoval by som uvážiť s cieľom efektívneho riešenia tejto problematiky, či by nebolo správne dočasne vytvoriť osobitnú komisiu SNR, ktorá by


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP