Čtvrtek 30. června 1966

                                    Slovenská národná rada

8. schôdzka

30. júna a 1. júla 1966

STENOGRAFICKÁ ZPRÁVA

O SCHÔDZKACH SLOVENSKEJ

NÁRODNEJ RADY

Overenie platnosti voľby poslanca

Návrh zákona SNR o zmene zákona SNR o voľbách do Slovenskej národnej rady

Návrh zákona SNR o Komisii Slovenskej národnej rady pre vodné hospodárstvo

Voľba členov Komisie SNR pre vodné hospodárstvo a niektoré zmeny v zložení komisií Slovenskej národnej rady

Návrh zákona SNR o pôsobnosti Slovenskej národnej rady pri riadení a organizácii vysokých škôl na Slovensku

Zpráva o vybavení návrhov, podnetov a pripomienok poslancov, prednesených na schôdzke Slovenskej národnej rady 31. marca 1966 k zpráve o plnení vládneho uznesenia č. 224 z roku 1964 o rozvoji starostlivosti o zdravie v socialistickej spoločnosti

Zpráva o cestovnom ruchu na Slovensku

Voľba dočasnej komisie SNR pre úpravu návrhu uznesenia k zpráve o bezpečnosti a hygiene práce v národnom hospodárstve na Slovensku

Zpráva o bezpečnosti a hygiene práce v národnom hospodárstve na Slovensku

Bratislava 1966

IV. volebné obdobie

STENOGRAFICKÁ ZPRÁVA

o 8. schôdzke Slovenskej národnej rady v Bratislave 30. júna a 1. júla 1966

Prítomní:

predseda Michal C h u d í k, podpredseda František B a r b í r e k,

člen predsedníctva Národného zhromaždenia Dr. František Kriegel,

člen Kultúrneho výboru NZ poslanec Ivan Skála, námestník ministra zdravotníctva gen. MUDr. František Č e r n ý, minister školstva a kultúry prof. Dr. Jiří H á j e k, prvý námestník ministra vnútorného obchodu Ivan Loukotka, námestník ministra dopravy Ing. Ján D u f e k, predseda Ústredného sväzu spotrebných družstiev a člen Vládneho výboru pre cestovný ruch Josef Podlipný, funkcionári a vedúci pracovníci z prerokúvaných úsekov, 78 poslancov podľa listiny o prítomnosti.

(Začiatok schôdzky o 9. 00 hod. ) Predseda Chudík:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky a súdruhovia!

Otváram 8. schôdzku a zisťujem, že Slovenská národná rada je spôsobilá sa uznášať.

Na dnešnom rokovaní dovoľte privítať delegáciu Národného zhromaždenia

člena Predsedníctva Národného zhromaždenia súdruha Františka K r i e g l a  a člena Kultúrneho výboru Národného zhromaždenia poslanca súdruha Ivana Skálu;

ministra školstva a kultúry prof. Dr. Jiřího H á j k a,

ako aj ostatných prítomných hostí.

Ďalej dovoľte, aby som vás informoval o niektorých uzáveroch, ktoré urobilo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady o XIII. sjazde strany.

Slovenská národná rada schádza sa na svoje rokovanie krátko po tom, čo sa konal XIII. sjazd Komunistickej strany Československa. Na jeho obsiahle, obsažné a podnetné závery ukazujúce cestu k ďalšiemu všestrannému rozmachu našej socialistickej spoločnosti je obrátená pozornosť politických, štátnych a hospodárskych orgánov, spoločenských a kultúrnych inštitúcií, celej našej verejnosti.

Dokumenty XIII. sjazdu Komunistickej strany Československa a sjazdu Komunistickej strany Slovenska - zprávy, uznesenia, rezolúcie, sú pre nastávajúce obdobie základnou smernicou pre riešenie naliehavých problémov nášho ďalšieho napredovania či už v oblasti politickej, ekonomickej, idelologickej a kultúrnej a dávajú jasnú orientáciu i v medzinárodných otázkach.

Dovoľte preto, súdružky a súdruhovia poslanci, aby som skôr, ako prikročíme k prerokúvaniu programu terajšej schôdzky, informoval vás o tom, ako Predsedníctvo a komisie Slovenskej národnej rady pristúpili k rozpracovaniu sjazdových uznesení, a o niektorých hlavných úlohách, vyplývajúcich zo záverov XIII. sjazdu Komunistickej strany Československa a sjazdu Komunistickej strany Slovensko pre prácu Slovenskej národnej rady a jej orgánov.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na svojej schôdzke 15. júna t. r. prerokovalo jednotný postup komisií Slovenskej národnej rady pri rozpracovaní sjazdových uznesení. Orientovalo tieto orgány na vypracovanie návrhov najdôležitejších úloh, na ktoré po XIII. sjazde zamerajú svoje úsilie pri ich ďalšom konkrétnom rozpracúvaní a praktickom zabezpečovaní, a na vyjadrenie úloh pre druhý polrok 1966 už vo forme návrhu plánu hlavných úloh pléna, Predsedníctva a komisií Slovenskej národnej rady.

Na základe predložených návrhov bol spracovaný komplexný materiál obsahujúci jednak celkové závery pre prácu Slovenskej národnej rady a jej orgánov v nastávajúcom období a jednak pracovný plán Slovenskej národnej rády, Predsedníctva a komisií Slovenskej národnej rady na II. polrok 1966, ako aj rámcové vyjadrenie úloh pre rok 1967.

Plán práce jednotlivých komisií zahrňuje aj úlohy, ktoré pre ne vyplynuli z prerokovania téz k XIII. sjazdu.

Materiál bol prerokovaný a schválený Predsedníctvom Slovenskej národnej rady, ako aj príslušnými politickými orgánmi.

Zameranie činnosti Slovenskej národnej radý v nastávajúcom období vychádza predovšetkým zo skutočnosti, že v súčasných podmienkach intenzifikácia a efektívnosť národného hospodárstva majú rozhodujúci význam pre ďalší rozvoj našej socialistickej spoločnosti. Ich realizácia je čo najtesnejšie spojená s plnením štátneho plánu, s prekonávaním niektorých známych záporných javov a s dôsledným uplatnením novej sústavy riadenia.

Preto Slovenská národná rada a jej orgány budú svoju prácu zameriavať hlavne na tieto úlohy:

1.   Na zabezpečenie urýchlenej realizácie novej sústavy riadenia, predovšetkým dopracovania vzájomného pôsobenia plánu a trhu, využívania ekonomických nástrojov pre ovplyvňovanie oblastnej proporcionality, otázok súvisiacich s oďberateľsko-dodávateľskými vzťahmi a pod.

2.   Na realizáciu plánu v roku 1966 a cieľov a základných smerov hospodárskej politiky strany v príprave a vypracovaní návrhu ekonomicky zdôvodneného národohospodárskeho plánu na rok 1967.                                            

3.   Na doriešenie hlavných problémov päťročného plánu na roky 1966-1970 a ďalšie rozvíjanie prác na dlhodobom výhľade rozvoja hospodárstva na Slovensku.

4.   Na rozvíjanie svojej pôsobnosti v podmienkach uplatňovania novej sústavy riadenia.

Dovoľte, súdružky a súdruhovia poslanci, aby som sa teraz stručne zmienil o niektorých problémoch, na riešenie ktorých už v druhom polroku 1966 v náväznosti na celkové zameranie činnosti Slovenskej národnej rady po XIII. sjazde Komunistickej

strany Československa a sjazde Komunistickej strany Slovenska bude upriamená pozornosť pléna, Predsedníctva a komisií Slovenskej národnej rady.

Práca pléna Slovenskej národnej rady počas jesenného zasadania orientuje sa najmä na tieto hlavné úlohy:

Jedna z významných otázok, s ktorou sa budeme na jesennom zasadaní pléna zaoberať, je zpráva o niektorých problémoch všestranného rozvoja života občanov maďarskej a ukrajinskej národnosti.

Pre ďalší rozvoj poľnohospodárstva je dôležité vytvárať podmienky pre prednostný rast rastlinnej výroby. Preto úlohy v intenzifikácii a rozvoji rastlinnej výroby zaraďujeme na naše decembrové zasadanie.

Ďalšou úlohou, ktorú budeme riešiť, je rozvoj potravinárskeho priemyslu z hľadiska zabezpečenia kvality výrobkov a správnej výživy obyvateľstva. Napriek tomu, že potravinársky priemysel na Slovensku prekonal za posledných 20 rokov značné zmeny a stal sa významným odvetvím národného hospodárstva, bude potrebné v jeho ďalšom rozvoji riešiť rad vážnych problémov. Tieto sa dotýkajú otázky výrobných kapacít, techniky a technológie výroby, jej štruktúry, balenia, kvality potravinárskych výrobkov, ako aj kvalifikácie pracovníkov.

V  súvislosti s celkovým úsilím o zdokonaľovanie a upevňovanie nášho socialistického právneho poriadku ako jedného z dôležitých nástrojov riadenia spoločnosti a utvárania socialistických spoločenských vzťahov bude ďalej plénu Slovenskej národnej rady v novembri t. r. predložený na posúdenie návrh opatrení Predsedníctva Slovenskej národnej rady na zdokonalenie legislatívnej činnosti Slovenskej národnej rady.

Zo záverov XIII. sjazdu KSČ a sjazdu KSS pre prácu Predsedníctva a komisií Slovenskej národnej rady vyplýva riešiť už v II. polroku najmä tieto úlohy:

V  súvislosti so zavádzaním zdokonalenej sústavy plánovitého riadenia vo všetkých odvetviach hospodárstva, včítane poľnohospodárstva, prerokuje Predsedníctvo Slovenskej národnej rady v júli t. r. harmonogram prác v orgánoch Slovenskej národnej rady na zabezpečenie opatrení k urýchlenej realizácii zdokonalenej sústavy riadenia. Osobitne preverí ako vybrané poľnohospodárske závody a ich riadiace orgány vytvárajú podmienky pre zavedenie novej sústavy riadenia v poľnohospodárstve.

Zhodnotí tiež výsledky finančného hospodárenia za prvý polrok 1966 a pôsobenie ekonomických nástrojov, najmä na tvorbu zdrojov, s osobitným zreteľom na financovanie investícií a na dotovanie fondov, aby na jeho základe vypracovalo opatrenia na riešenie problémov v pláne a rozpočte na rok 1967.

Pokiaľ ide o realizáciu úloh tohoročného plánu, doterajšie výsledky sú celkove priaznivé. Pritom všetkom budeme venovať naďalej pozornosť úlohám investičnej výstavby, najmä však výstavbe škôl, zdravotníckych zariadení a bytov, kde je doteraz stále veľké zaostávanie. I komisie na základe mesačného hodnotenia budú vykonávať opatrenia na harmonické a efektívne plnenie plánu.

Pri vypracovaní návrhu plánu na rok 1967 budeme riešiť nielen zladenosť plánu, ale tiež problémy investičnej výstavby tak z hľadiska jej zamerania, ako aj jej zabezpečenia. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady prerokuje komplexné zabezpečenie investičnej výstavby vrátane výsledkov výberového pokračovania.

Pri dokončovaní prác na päťročnom pláne zameriavajú sa úlohy Predsedníctva a komisií Slovenskej národnej rady na rýchlejší rozvoj ekonomiky na Slovensku. Ide tu najmä o ďalšiu aktivizáciu jestvujúcich prírodných a ekonomických zdrojov využitím ekonomických nástrojov. Preto Predsedníctvo prerokuje napr. využívanie nerudných surovín pre ďalší rozvoj stavebnej výroby, využívanie základných fondov v priemysle, riešenie ďalšieho rozvoja menej rozvinutých oblastí na základe návrhov vypracovaných v spolupráci s národnými výbormi. V druhom polroku to budú problémy oblasti Kysúc, Dolného Kubína, Rimavskej Soboty a problém ženskej zamestnanosti v oblasti Prievidze.

Vážnou úlohou bude riešiť a vytvárať podmienky pre prípravu a rozmiesťovanie 15-ročného dorastu. Dôležitosť tejto úlohy podčiarkuje skutočnosť, že do roku 1970 skoro pol milióna 15-ročného dorastu opustí základnú deväťročnú školu. Slovenská plánovacia komisia a Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru za aktívnej spolupráce ostatných orgánov Slovenskej národnej rady a národných výborov vypracujú konkrétne návrhy na riešenie tohto problému tak, aby sa mohli premietnuť do päťročného plánu.

Stále nástojčivejšie vystupujú do popredia úlohy na úseku vodného hospodárstva. Ide o zabezpečenie vody pre priemysel a poľnohospodárstvo, zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, ochranu územia pred povodňami a získanie elektrickej energie z vodných zdrojov. Tieto úlohy nachádzajú odraz i v pláne práce Komisie Slovenskej národnej rady pre vodné hospodárstvo, ktorej zriadenie zákonom Slovenskej národnej rady je na programe dnešnej schôdzky. Premietajú sa ďalej v pláne práce Slovenskej komisie pre techniku, najmä pokiaľ ide o prípravu výstavby vodných diel na Dunaji a s opatreniami na zabezpečenie plynulosti výstavby vodného diela Liptovská Mara, bude sa zaoberať Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

Dokončenie obnovy oblasti postihnutej povodňou na Dunaji v roku 1965 a zabezpečenie rekonštrukčných prác na vodohospodárskych zariadeniach patrí naďalej medzi hlavné úlohy Predsedníctva i ostatných orgánov Slovenskej národnej rady.

Vážené súdružky a súdruhovia poslanci!

Uviedol som niektoré hlavné úlohy, na zabezpečenie ktorých, sa bude upriamovať pôsobnosť a činnosť Slovenskej národnej rady a jej orgánov v nastávajúcom období. Podrobnejšie sú rozvedené v pláne hlavných úloh Slovenskej národnej rady po XIII. sjazde Komunistickej strany Československa a sjazde Komunistickej strany Slovenska a ich politicko-organizačnom zabezpečení, ktorý vám bol na dnešnej schôdzke rozdaný.

Ďalšie rozpracúvame a uskutočňovanie smerov politiky strany stanovených XIII. sjazdom Komunistickej strany Československa bude predmetom a obsahom sústavnej staroslivosti Slovenskej národnej rady a jej orgánov. Z nich budú vyvodzovať konkrétne závery pre svoju prácu a tieto dôsledne a cieľavedome uplatňovať vo svojej praktickej činnosti pre dosiahnutie cieľov stanovených sjazdom v záujme ďalšieho rozmachu našej socialistickej; spoločnosti.

Súdružky a súdruhovia!

Teraz prikročíme k schváleniu programu schôdzky Slovenskej národnej rady.

Za overovateľov podľa § 15 rokovacieho a pracovného poriadku Predsedníctva Slovenskej národnej rady navrhuje poslancov Jozefa Bednára a Stanislava H o l l é h o.

Kto súhlasí s návrhom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Pre 8. schôdzku Slovenskej národnej rady Predsedníctvo SNR navrhuje tento program:

1.   Návrh Mandátovej komisie SNR na overenie platnosti voľby poslanca Emila C h l e b c a.

2.   Návrh Predsedníctva SNR na vydanie zákona SNR a zmene zákona SNR o voľbách do Slovenskej národnej rady.

3.   Návrh Predsedníctva SNR na vydanie zákona SNR o Komisii SNR pre vodné hospodárstvo.

4.   Návrh Predsedníctva SNR na voľbu členov Komisie Slovenskej národnej rady pre vodné hospodárstvo a na niektoré zmeny v zložení komisií Slovenskej národnej rady.

5.   Návrh Komisie SNR pre školstvo a kultúru a Právnej komisie SNR na prijatie zákona SNR o pôsobnosti Slovenskej národnej rady pri riadení a organizácii vysokých škôl na Slovensku.

6.   Zpráva o vybavení návrhov, podnetov a pripomienok poslancov, prednesených na schôdzke Slovenskej národnej rady 31. marca t. r. k zpráve o plnení vládneho uznesenia č. 224 z roku 1964 o rozvoji starostlivosti o zdravie v socialistickej spoločnosti.

7.   Zpráva o cestovnom ruchu na Slovensku.

8.   Návrh Predsedníctva SNR na voľbu dočasnej komisie Slovenskej národnej rady pre úpravu návrhu uznesenia k zpráve o bezpečnosti a hygiene práce v národnom hospodárstve na Slovensku podľa výsledkov rokovania v pléne SNR.

9.   Zpráva o bezpečnosti a hygiene práce v národnom hospodárstve na Slovensku.

Súdružky a súdruhovia!

V pozvaní na dnešné plenárne zasadnutie Slovenskej národnej rady ste mali uvedenú ako bod programu aj zprávu o komplexnej problematike individuálnej bytovej výstavby. Vzhľadom na to, že sa v príprave opatrení nepodarilo doriešiť niektoré finančné otázky, právne, otázky o získavaní pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu a niektoré ďalšie, Predsedníctvo Slovenskej národnej rady nenavrhuje tento bod programu prerokovať na dnešnej schôdzke. Chceme veci dopracovať spolu s orgánmi vlády a chceme sa tiež ešte poradiť s národnými výbormi o všetkých dôležitých otázkach ďalšieho rozvoja individuálnej bytovej výstavby, najmä tiež o problémoch výstavby strediskových obcí a ostatných sídlisk. Po takejto dôkladnej príprave predložíme komplexne problematiku individuálnej bytovej výstavby na niektoré ďalšie zasadnutia pléna Slovenskej národnej rady.

Máte, súdružky a súdruhovia poslanci, pripomienky k navrhnutému programu ?

(Neboli. )

Keďže pripomienok niet, dávam o návrhu hlasovať.

Kto súhlasí s navrhnutým progamom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti ?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania ?

(Nikto. )

Program je schválený.

Môžeme pristúpiť k prerokovaniu prvého bodu programu, ktorým je

zpráva Mandátovej komisie o overení platnosti voľby poslanca Emila C h l e b c a.

Zpravodajcom je poslanec Šimon Ž b i r k a. Dávam mu slovo.

Zpravodajca Žbirka:

Vážená Slovenská národná rada!

Mandátová komisia Slovenskej národnej rady ma na dnešnej svojej schôdzke poverila, aby som vám podal zprávu o preskúmaní platnosti voľby zvoleného poslanca Slovenskej národnej rady Emila C h l e b c a.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady svojím uznesením z 12. marca 1966 určilo, aby sa 22. mája 1966 konali doplňovacie voľby na uprázdnené miesto poslanca Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 47 - Liptovský Mikuláš po Vincentovi Krahulcovi. V týchto doplňovacích voľbách bol zvolený za poslanca Slovenskej národnej rady súdruh Emil C h l e b e c.

Mandátovej komisii Slovenskej národnej rady boli Slovenskou volebnou komisiou pre doplňovacie voľby predložené na preskúmanie doklady týkajúcej sa týchto doplňovacích volieb, a to:

-  písomné prehlásenie kandidáta, že kandidatúru prijíma;

-  zápisnica Obvodnej volebnej komisie z 21. apríla 1966 o registrácii kandidáta za poslanca Slovenskej národnej rady;

-  zápisnica Obvodnej volebnej komisie z 22. mája 1966 o spočítaní hlasov a

-  zápisnica Slovenskej volebnej komisie pre doplňovacie voľby z 23. mája 1966.

Po preskúmaní uvedených dokladov Mandátová komisia Slovenskej národnej rady zistila, že doplňovacie voľby vo volebnom obvode č. 47 - Liptovský Mikuláš boli vykonané v plnom súlade s ustanoveniami zákona o voľbách do Slovenskej národnej rady.

Z celkového počtu 35 807 voličov zapísaných do volebných zoznamov sa na voľbách zúčastnilo 35 574, t. j. 99, 3 %. Pre kandidáta odovzdalo svoje hlasy 35 542 voličov, t. j. 99, 9 % hlasujúcich voličov. Táto veľká účasť voličov a skoro 100 % - né odovzdanie hlasov za kandidáta je dôkazom dôvery, ktorú ľud prejavuje voči socialistickému zriadeniu, politike Komunistickej strany Československa a zvolenému kandidátovi.

Mandátová komisia Slovenskej národnej rady preto odporúča Slovenskej národnej rade, aby prijala toto

u z n e s e n i e:

Slovenská národná rada na základe zprávy Mandátovej komisie Slovenskej národnej rady zisťuje, že doplňovacie voľby poslanca Emila C h l e b c a boli vykonané v súlade so zákonnými predpismi. Preto podľa článku 79 ústavy a podľa §-u 50 zákona SNR č. 35 z roku 1964 Zb. overuje platnosť voľby Emila C h l e b c a za poslanca Slovenskej národnej rady.

Predseda Chudík:

Hlási sa, súdružky a súdruhovia, niekto o slovo, alebo sú dotazy, prípadne pripomienky k prednesenej zpráve ?

(Nikto. )

Keďže sa o slovo nikto nehlási, budeme hlasovať

o návrhu Mandátovej komisie, aby Slovenská národná rada overila platnosť voľby poslanca SNR Emila C h l e b c a.

Kto súhlasí s návrhom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti ?

(Nikto).

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada voľbu poslanca Emila C h l e b c a  overila.

Poslanec Emil C h l e b e c je na dnešnej schôdzke prítomný. Podľa čl. 80 ústavy zloží poslanecký sľub, a to tak, že sa sľub prečíta a súdruh Emil C h l e b e c vykoná sľub podaním ruky a slovom "sľubujem!".

Žiadam poslanca Emila Chlebca, aby pristúpil ku mne na vykonanie sľubu a povereníka Slovenskej národnej rady pre financie súdruha Františka H a g a r u, aby prečítal sľub stanovený článkom 80 ústavy.

(Prítomní vstali. )

Povereník Hagara:

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Československej socialistickej republike, veci socializmu a odkazu Slovenského národného povstania. Budem dbať na vôľu a záujmy ľudu, spravovať sa ústavou a ostatnými zákonmi republiky a pracovať za to, aby sa zákony uvádzali do života. "

(Poslanec Emil Chlebec pristupuje k predsedovi Slovenskej národnej rady a podaním ruky a slovom "Sľubujem!" skladá sľub. )

Predseda Chudík:

Prikročíme k druhému bodu programu, ktorým je návrh zákona Slovenskej národnej rady o zmene zákona Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady.

Návrh vám bol doručený ako tlač 34.

Zpravodajcom je poslankyňa Emília M u r í ň o v á. Dávam jej slovo.

Zpravodajkyňa Muríňová:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky a súdruhovia poslanci!

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady predložilo Slovenskej národnej rade návrh zákona Slovenskej národnej rady o zmene zákona Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady.                                                                                          

Voľby do Slovenskej národnej rady upravuje zákon Slovenskej národnej rady č. 35/1964 Zb. Deň volieb do Slovenskej národnej rady určuje podľa § 30 tohto zákona Predsedníctvo Národného zhromaždenia najneskoršie 60 dní vopred. Voľby sa konajú v deň pracovného pokoja.

Ak sa však počas volebného obdobia z akéhokoľvek dôvodu uprázdni miesto poslanca Slovenskej národnej rady, konajú sa doplňovacie voľby, ktoré podľa § 53 zákona č. 35/1964 Zb. určí Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, a to najneskoršie do 90 dní po tom, čo sa uprázdnilo miesto poslanca Slovenskej národnej rady. Pokiaľ ide o samostatný deň konania doplňovacích volieb, platí o tom ustanovenie § 30 ods. 2 spomenutého zákona Slovenskej národnej rady, že sa totiž konajú v deň pracovného pokoja.

Podľa predloženého návrhu zákona umožňuje sa konať doplňovacie voľby do Slovenskej národnej rady aj v pracovný deň. Touto zmenou zákona sa v skutočnosti splnomocňuje Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, aby so zreteľom na miestne podmienky alebo z iných (dôvodov určilo, či v konkrétnom prípade je vhodnejšie konať doplňovacie voľby v deň pracovného pokoja, alebo v pracovný deň.

V pracovný deň sa mohli doteraz konať doplňovacie voľby iba do miestnych, mestských, obvodných a okresných národných výborov. Konanie doplňovacích volieb do týchto zastupiteľských sborov v pracovný deň - spravidla v sobotu - sa osvedčilo. Dosiahla sa lepšia účasť voličov a malo to aj kladný odraz v samotnej práci volebných komisií. Z týchto skutočností vychádzalo aj Predsedníctvo Národného zhromaždenia, keď zákonným opatrením z 12. mája 1966 č. 31/1966 Zb. sa uznieslo na zmene zákona č. 34/1964 Zb. o voľbách do Národného zhromaždenia a do národných výborov v tom smere, že doplňovacie voľby do Národného zhromaždenia, krajských národných výborov a Národného výboru hlavného mesta Prahy môžu sa tiež konať aj v pracovný deň.

So zreteľom na to, že Slovenská národná rada je jedným zo zastupiteľských sborov pracujúceho ľudu v Československej socialistickej republike, javí sa účelným, aby sa výkon doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady upravil rovnako ako do ostatných zastupiteľských sborov.

Návrh predkladaného zákona bol prerokovaný v Právnej komisii 23. júna 1966, ktorá s ním vyslovila súhlas.

Z uvedených dôvodov odporúčam, aby Slovenská národná rada návrh zákona Slovenskej národnej rady o zmene zákona Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady v predloženom znení schválila.

Predseda Chudík:

Ďakujem poslankyni Muríňovej za prednesenie zprávy. Hlási sa, súdružky a súdruhovia, niekto o slovo? (Nikto).

O slovo sa nikto nehlási, budeme hlasovať. Kto súhlasí s návrhom tohto zákona, nech zdvihne ruku! (Hlasovanie. ) Je niekto proti ? (Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania ? (Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada zákon jednomyseľne schválila podľa návrhu Predsedníctva SNR.

Ďalším bodom programu je

návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vydanie zákona Slovenskej národnej rady o Komisii Slovenskej národnej rady pre vodné hospodárstvo.

Osnovu zákona ste dostali ako tlač 30. Zpravodajcom je poslanec Štefan Trstenský. Dávam mu slovo.

Zpravodajca Trstenský:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, vážení hostia!

Koncom mája uplynul rok, čo sme sa na tomto fóre podrobne zaoberali situáciou vodného hospodárstva na Slovensku a uzniesli sme sa na opatreniach pre zabezpečenie jeho ďalšieho rozvoja. Jednoznačne sa pritom konštatovalo, že aj na tomto úseku dôležitom pre rozvoj hospodárstva a života našej spoločnosti dosiahol sa od oslobodenia značný pokrok.

Doterajší rozvoj vodného hospodárstva na Slovensku aj napriek dosiahnutým úspechom nezabezpečil však v plnom rozsahu riešenie problematiky. V zásobovaní národného hospodárstva vodou často dochádza k ťažkostiam, najmä v hospodársky vyvinutých oblastiach, kde je sústredenie priemyslu a obyvateľstva do väčších aglomerácií. Okrem toho intenzifikácia poľnohospodárstva, rast chemizácie, ako aj zvýšené nároky na životnú úroveň kladú osobitné požiadavky na zdroje vody a hospodárenie s ňou.

Zo záverov XIII. sjazdu Komunistickej strany Československa a sjazdu Komunistickej strany Slovenska vyplývajú pre vodné hospodárstvo ma Slovensku do roku 1970 a vo výhľade do roku 1985 veľmi závažné úlohy.

Oproti súčasnej potrebe vody pre priemysel a poľnohospodárstvo 1, 1 miliárd m3 predpokladá sa do roku -1985 vzrast na 4, 1 miliárd m3 vody ročne. Vodné zdroje v dôsledku prírodných podmienok sú značné obmedzené a navyše ešte nerovnomerne rozdelené do jednotlivých povodí. Zabezpečiť dostatok vody preto v vyžaduje širšie a náročnejšie riešenie z viacerých hľadísk. V prvom rade pôjde o rozhojnenie vodných zdrojov budovaním ďalších akumulačných nádrží a prevodov vody do hospodársky pasívnych oblastí. Súbežne sa žiadajú urýchlené opatrenia na podstatné zlepšenie stavu čistoty vody v tokoch, najmä budovaním čistiacich zariadení, ktoré by umožnili viacnásobné využitie vody po celom toku, ako aj zásahy do technologických procesov výroby pre efektívne využitie vody.

Rozsiahla bytová výstavba sústredená vo väčších hospodárskych centrách a obciach, ako aj zvýšené nároky na pitnú vodu v dôsledku trvalého rastu životnej úrovne obyvateľstva zvyšujú požiadavky na kvalitnú a kvantitatívnu stránku zásobovania pitnou vodou. Do roku 1985 bude treba zásobiť na Slovensku najmenej 65 % obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov, čo predstavuje oproti súčasnému stavu vzrast asi o 2 milióny obyvateľov napojených na verejnú vodovodnú sieť. Súbežne s tým bude sa riešiť aj pripojenie sídlisk na kanalizáciu v obdobnom rozsahu.

Na krytie potrieb vzrastu pitnej vody, okrem využitia podzemných zdrojov vody, predpokladá sa orientovať širšie využitie povrchových zdrojov budovaním vodárenských nádrží.

Súčasne s tým bude sa prísnejšie zabezpečovať ochrana existujúcich a predpokladaných zdrojov pitnej vody pred ich znehodnocovaním.

Ochrana územia pred povodňami vyžaduje v podmienkach Slovenska venovať mimoriadnu pozornosť rekonštrukcii vodohospodárskych zariadení na Dunaji pri súčasnom sledovaní komplexného riešenia a intenzívneho hospodárskeho využitia rieky i priľahlého územia. V ostatných povodiach, najmä v povodí Nitry, Ipľa, Slanej a Rimavy, bude treba dobudovať úpravu tokov a ochranných hrádzí ako základného predpokladu hospodárskeho rozvoja oblasti. Okrem toho sa uskutoční vylepšenie organizácie, kádrového a materiálového vybavenia povodňovej služby.

Základná potreba elektrickej enegrie v súčasnej dobe je krytá tepelnými elektrárňami. Špičková potreba v dennom diagrame odberov je krytá vodnými elektrárňami, ktoré majú mimoriadne priaznivé podmienky pre možnosti pohotového napojenia ich výkonov do siete. Budovanie tepelných veľkoelektrární, využitie jadrovej energetiky a medzinárodnej energetickej spolupráce vyžaduje súbežne rozvíjať pohotové energetické zdroje na báze využitia vodnej energie tak v klasických, ako aj v prečerpávacích hydroelektrárňach. Sústavná pozornosť sa bude venovať využitiu veľkých energetických potencionálov, osobitne na Dunaji, ďalej na Váhu, ako aj na prečerpacích vodných elektrárňach, vzhľadom na ich veľmi výhodné podmienky s možnosťami výberu požadovaných parametrov.

Plnenie týchto úloh vodného hospodárstva na Slovensku v záujme zabezpečenia ďalšieho rozvoja národného hospodárstva našej republiky vyžaduje, aby sme týmto otázkam venovali sústavnú starostlivosť, riešili existujúce disproporcie a predchádzali prípadným ďalším nedostatkom v rozvoji vodného hospodárstva v nadväznosti na ostatné národohospodárske odvetvia.

Vážené súdružky a súdruhovia !

Vychádzajúc z tejto situácie a z náročných úloh vodného hospodárstva uložil Ústredný výbor Komunistickej strany Československa v novembri 1965 prebudovať súčasnú roztrieštenú organizáciu vodného hospodárstva v súlade s novými podmienkami jeho rozvoja a tým vytvoriť predpoklady pre všestranné skvalitnenie starostlivosti o hospodárenie s vodou.

Na realizovanie tohto uznesenia došlo v rámci usporiadania ústredných orgánov v podmienkach zavádzania zdokonalenej sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva k zriadeniu osobitného centrálneho orgánu pre riadenie vodného hospodárstva, a to Ústrednej správy vodného hospodárstva. Stalo sa tak zákonom z 10. novembra 1965 č. 115 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých odvetvových ústredných orgánov.

Špecifičnosť podmienok vodného hospodárstva na Slovensku vyžaduje sústavnú starostlivosť aj zo strany Slovenskej národnej rady o jeho ďalší rozvoj. Slovenská národná rada nemá však doteraz osobitný orgán, ktorým by zabezpečovala úlohy vodného hospodárstva. Preto Predsedníctvo Národného zhromaždenia zákonným opatrením z 9. júna 1966 č. 37 Zb. doplnilo zákon č. 115/1965 Zb. v tom smere, že v odbore vodného hospodárstva pôsobí na Slovensku Komisia Slovenskej národnej rady pre vodné hospodárstvo a jej predseda plní zverené úlohy v medziach právomoci Slovenskej národnej rady a ďalšie úlohy v odbore vodného hospodárstva na Slovensku plní v rozsahu určenom vládou.

Zriadenie Komisie Slovenskej národnej rady pre vodné hospodárstvo a vymedzenie jej organizácie a pôsobnosti patrí podľa článku 78 odseku 1 ústavy do právomoci Slovenskej národnej rady. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady predkladá preto návrh zákona na jej zriadenie.

Návrh zákona Slovenskej národnej rady o Komisii Slovenskej národnej rady pre vodné hospodárstva je postavený na týchto zásadách:

Komisia Slovenskej národnej rady pre vodné hospodárstvo je iniciatívnym, kontrolným a výkonným orgánom Slovenskej národ-


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP