Úterý 7. prosince 1971

 

/Začátek schůze v 10.00 hodin/

Přítomni:

Předseda České národní rady Evžen Erban a místopředsedové České národní rady Oldřich Voleník, JUDr. Vladimír Ambruz, František Toman a Věroslav Jedlička

Delegace ústředního výboru Komunistické strany Československa a ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky v čele se členem předsednictva a tajemníkem ÚV KSČ a předsedou ÚV NF ČSR prof. ing. Josefem Kempným, CSc.

Členové vlády České socialistické republiky

předseda vlády Josef Korčák, místopředsedové vlády RSDr. Ladislav Adamec, CSc., ing. Stanislav Rázl a Štěpán Horník, ministr financí ing. Leopold Lér, CSc., ministr práce a sociálních věcí RSDr. Emilián Hamerník, ministr výstavby a techniky prof. ing. Karel Löbl, DrSc., ministr školství ing. Josef Havlín, ministr kultury PhDr. RSDr. Miloslav Brůžek, CSc., ministr zdravotnictví doc. MUDr. Jaroslav Prokopec, CSc., ministr spravedlnosti JUDr. Jan Němec, ministr vnitra ing. Josef Jung, ministr průmyslu ing. Oldřich Svačina, ministr stavebnictví ing. František Šrámek, ministr lesního a vodního hospodářství ing. Ladislav Hruzík, ministr zemědělství a výživy ing. Josef Nágr, ministr obchodu Josef Trávníček, ministr-předseda Výboru lidové kontroly JUDr. Josef Machačka

197 poslanců České národní rady podle prezenční listiny

Z Kanceláře České národní rady vedoucí Kanceláře České národní rady JUDr. Zdeněk Vácha

Předseda ČNR Evžen Erban /zvoní/: Soudružky a soudruzi poslanci, zahajuji ustavující schůzi České národní rady. Vítám mezi námi co nejsrdečněji delegaci ústředního výboru KSČ a ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky, v jejímž čele je člen předsednictva a tajemník ÚV KSČ a předseda ÚV NF České socialistické republiky soudruh Josef Kempný. /Potlesk./ Dále vítám vládu ČSR v čele se soudruhem Josefem Korčákem. /Potlesk./

Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, ustavující schůze České národní rady se poprvé schází po vítězných listopadových volbách, v nichž se československý lid jednoznačně rozhodl pro další budování socialismu a osvědčil rozhodným způsobem svou moudrost a rozvahu.

Průběh a radostné výsledky voleb se staly projevem důvěry našich občanů v politiku Komunistické strany Československa a Národní fronty, jak jí formuloval ve svých usneseních XIV. sjezd strany. Volby znovu potvrdily a upevnily politickou uvědomělost a morální jednotu našeho lidu a jsou dalším významným mezníkem při dovršení konsolidace naší společnosti.

Českou národní radu, která vzešla z vůle lidu České socialistické republiky a všechny její orgány, které dnes zvolíte, očekávají hned na samém počátku nemalé úkoly. Jsem přesvědčen, že každý z nás splní tyto úkoly se ctí.

Předsednictvo České národní rady, které podle ústavního zákona o československé federaci zůstává ve své funkci až do doby, kdy nově zvolená Česká národní rada zvolí nové předsednictvo, navrhuje podle jednacího řádu ČNR, aby Česká národní rada projednala ve své ustavující schůzi tento pořad:

I. Slib poslanců.

II. Návrh skupiny poslanců na volbu předsedy, místopředsedů a ostatních členů předsednictva České národní rady - návrh odůvodní člen předsednictva ÚV KSČ a předseda ÚV NF ČSR Josef Kempný.

III. Návrh skupiny poslanců na volbu ověřovatelů České národní rady - návrh odůvodní místopředseda ČNR František Toman.

IV. Návrh skupiny poslanců na zřízení výborů České národní rady a na volbu jejich předsedů a ostatních členů - návrh odůvodní místopředseda ČNR JUDr. Vladimír Ambruz.

V. Zpráva předsedy ČNR o činnosti předsednictva ČNR podle § 60 zákona ČNR o jednacím řádu České národní rady za dobu od 13. října 1971 do 7. 12. 1971.  

Slyšeli jste soudružky a soudruzi, návrh denního pořadu ustavující schůze.

Má někdo k přednesenému pořadu nějaké námitky nebo připomínky? /Nikdo se nehlásí./

Nemá. Zjišťuji, že podle prezenční listiny je v tuto chvíli přítomno 194 poslanců České národní rady, 2 jsou omluveni - a že Česká národní rada je schopna se usnášet.

Přistoupíme nyní ke schválení denního pořadu. Kdo s navrženým pořadem dnešní schůze souhlasí, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./

Děkuji, tím byl pořad schůze schválen.

Přistoupíme k projednávání I. bodu pořadu, kterým je

I.

Slib poslanců

Podle ústavního zákona o československé federaci je každý poslanec povinen složit poslanecký slib, a to v první schůzi, které se po svém zvolení zúčastní. Ústavní zákon k tomu dokládá, že odmítnutí složit slib a nebo slib s výhradou má za následek ztrátu mandátu.

Je proto prvním úkolem nově zvolených poslanců České národní rady, aby složili tento slib. Poslanecký slib budeme skládat tím způsobem, že bude přečtena ústavním zákonem předepsaná formule slibu, poslanci ke mně přistoupí a vykonají slib podáním ruky a slovem "slibuji". Předtím ještě odevzdají do rukou vedoucího Kanceláře ČNR podepsané prohlášení obsahující formuli slibu.

Žádám nyní o přečtení formule slibu a poslance České národní rady žádám, aby ke mně přistoupili vykonat slib. Prosím, aby nejprve složili slib poslanci České národní rady na předsednické tribuně a pak podle pokynů pracovníků Kanceláře ČNR ostatní poslanci v pořadí podle volebních obvodů.

/Shromáždění povstává./

Vedoucí Kanceláře ČNR dr. Zdeněk Vácha /Čte/: "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické republice, České socialistické republice a věci socialismu. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavou a zákony Československé socialistické republiky i České socialistické republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život."

/Shromáždění usedá. Poslanci České národní rady přistupují k předsedovi České národní rady Evženu Erbanovi a podáním ruky a slovem "slibuji" skládají slib./

Posl. prof. ing. Josef Kempný, CSc.: Slibuji.

Posl. Josef Korčák: Slibuji.

Posl. JUDr. Jan Němec: Slibuji.

Posl. RSDr., PhDr. Miloslav Brůžek, CSc.: Slibuji.

Posl. ing. Leopold Lér, CSc.: Slibuji.

Posl. RSDr. Ladislav Adamec, CSc.: Slibuji.

Posl. ing. Stanislav Rázl: Slibuji.

Posl. RSDr. Emilian Hamerník: Slibuji.

Posl. ing. Josef Havlín: Slibuji.

Posl. doc. MUDr. Jaroslav Prokopec, CSc.: Slibuji.

Posl. ing. Josef Jung: Slibuji.

Posl. RSDr. Václav Svoboda: Slibuji.

Posl. JUDr. Vladimír Ambruz: Slibuji.

Posl. ing. František Šrámek: Slibuji.

Posl. František Toman: Slibuji.

Posl. Věroslav Jedlička: Slibuji.

Posl. Vladimír Prchal: Slibuji.

Posl. prof. MUDr. Vladimír Balaš, CSc.: Slibuji.

Posl. Zdeněk Míka: Slibuji.

Posl. JUDr. Čestmír Adam: Slibuji.

Posl. ing. Vladimír Štroner: Slibuji.

Posl. Jaroslav Venhauer: Slibuji.

Posl. Marta Lorencová: Slibuji.

Posl. Libuše Čápová: Slibuji.

Posl. Vlasta Kovářová: Slibuji.

Posl. Anna Langerová: Slibuji.

Posl. Stanislav Chytráček: Slibuji.

Posl. ing. Jaromír Hájek: Slibuji.

Posl. Naděžda Křenová: Slibuji.

Posl. Naděžda Havířová: Slibuji.

Posl. Bohuslav Šlahař: Slibuji.

Posl. ing. Josef Konečný: Slibuji.

Posl. Josef Pařil: Slibuji.

Posl. Anna Kunstová: Slibuji.

Posl. Miroslav Kazda: Slibuji.

Posl. Josef Malý: Slibuji.

Posl. František Rozhon: Slibuji.

Posl. Cyril Kuklínek: Slibuji.

Posl. Pavla Farníková: Slibuji.

Posl. Vladimír Hofman: Slibuji.

Posl. Jan Nezval: Slibuji.

Posl. Marie Bednaříková: Slibuji.

Posl. Marie Šmotková: Slibuji.

Posl. Bohuslav Toman: Slibuji.

Posl. Josef Kudela: Slibuji.

Posl. Jan Pešek: Slibuji.

Posl. Miloslav Hvězda: Slibuji.

Posl. Zdena Botková: Slibuji.

Posl. Ludmila Jandorová: Slibuji.

Posl. Jan Štandl: Slibuji.

Posl. Vlasta Kostková: Slibuji.

Posl. Filip Pejchal: Slibuji.

Posl. Bohuslav Janda: Slibuji.

Posl. Josef Hlavička: Slibuji.

Posl. Heda Kolaříková: Slibuji.

Posl. Jaroslav Navrátil: Slibuji.

Posl. Alois Tomeček: Slibuji.

Posl. Josef Skopal: Slibuji.

Posl. Drahomíra Chodurová: Slibuji.

Posl. Ludmila Veselá: Slibuji.

Posl. Jan Onderka: Slibuji.

Posl. ing. Jiří Krátký: Slibuji.

Posl. JUDr. Josef Macura: Slibuji.

Posl. Karel Svoboda: Slibuji.

Posl. Pavla Bařinová: Slibuji.

Posl. ing. Alois Foltýn: Slibuji.

Posl. Jaroslav Niče: Slibuji.

Posl. Hilda Gajdáčková: Slibuji.

Posl. ing. Jan Uřičář: Slibuji.

Posl. Marcela Grácová: Slibuji.

Posl. ing. Miroslav Mrázek: Slibuji.

Posl. Karel Chýlek: Slibuji.

Posl. Jarmila Hlaváčková: Slibuji.

Posl. RSDr. Emil Liška, pplk.: Slibuji.

Posl. Jarmila Kuchařová: Slibuji.

Posl. Josef Hanzelka: Slibuji.

Posl. Marie Trnková: Slibuji.

Posl. RSDr. Lubomír Procházka: Slibuji.

Posl. Emil Tiele: Slibuji.

Posl. Zdena Žáková: Slibuji.

Posl. Oldřich Voleník: Slibuji.

Posl. Josef Král: Slibuji.

Posl. Jan Hluší: Slibuji.

Posl. Josef Brož: Slibuji.

Posl. Vlasta Vlasáková: Slibuji.

Posl. Božena Číhalová: Slibuji.

Posl. Václav Krňávek: Slibuji.

Posl. Sláva Tešnar: Slibuji.

Posl. Miroslav Zavadil: Slibuji.

Posl. Karel Kostka: Slibuji.

Posl. Ladislav Doležal: Slibuji.

Posl. Josef Rygula: Slibuji.

Posl. Ivana Stříbrská: Slibuji.

Posl. Marta Hausnerová: Slibuji.

Posl. Milan Kučera: Slibuji.

Posl. Jaromír Plíva: Slibuji.

Posl. ing. František Vaculík: Slibuji.

Posl. Richard Zeithaml: Slibuji.

Posl. Jaroslav Krajhanzl: Slibuji.

Posl. MUDr. plk. Václav Šťastný: Slibuji.

Posl. Jiří Cibelius: Slibuji.

Posl. Anna Bohatová: Slibuji.

Posl. prof. ing. Zdeněk Průša, CSc.: Slibuji.

Posl. ing. Jiří Burian: Slibuji.

Posl. PhDr. Jiří Hájek: Slibuji.

Posl. JUDr. Miloslav Drahota: Slibuji.

Posl. PhDr. Miroslav Hlaváček: Slibuji.

Posl. Karel Šimon: Slibuji.

Posl. František Cirkl: Slibuji. 

Posl. Jaroslav Ungr: Slibuji.

Posl. Marie Patejdlová: Slibuji.

Posl. Miroslav Suchopárek: Slibuji.

Posl. Karel Nádhera: Slibuji.

Posl. Josef Jirsík: Slibuji.

Posl. Marie Nyplová: Slibuji.

Posl. Antonín Feigl: Slibuji.

Posl. Josef Novák: Slibuji.

Posl. JUDr. Pavel Kyzr: Slibuji.

Posl. RNDr. Václav Zýka, CSc.: Slibuji.

Posl. ing. Jaroslav Horák: Slibuji.

Posl. Oldřich Kubánek: Slibuji.

Posl. ing. plk. Jaroslav Peksa: Slibuji.

Posl. Zbyněk Žalman: Slibuji.

Posl. Jiří Randík: Slibuji.

Posl. Marie Jarošová: Slibuji.

Posl. Václav Žid: Slibuji.

Posl. Oldřich Vašků: Slibuji.

Posl. František Trejbal: Slibuji.

Posl. ing. Marie Smolíková: Slibuji.

Posl. Jaromír Berit: Slibuji.

Posl. Božena Jírová: Slibuji.

Posl. Josef Černý: Slibuji.

Posl. František Šebera: Slibuji.

Posl. Jiří Hrdlička: Slibuji.

Posl. František Samec: Slibuji.

Posl. Karel Tondr: Slibuji.

Posl. Jindřich Houska: Slibuji.

Posl. Jiřina Sloupová: Slibuji.

Posl. Adolf Starý: Slibuji.

Posl. Božena Pokorná: Slibuji.

Posl. Helena Jánská: Slibuji.

Posl. MUDr. Milada Tomečková: Slibuji.

Posl. Václav Runge: Slibuji.

Posl. Jiří Fleyberk: Slibuji.

Posl. Josef Podlešák: Slibuji.

Posl. Oldřiška Řezáčová: Slibuji.

Posl. Václav Motlík: Slibuji.

Posl. František Holub: Slibuji.

Posl. Štěpán Rudyj: Slibuji. 

Posl. Jiří Malý: Slibuji.

Posl. RSDr. Josef Mevald: Slibuji.

Posl. Bohumil Sluka: Slibuji.

Posl. Václav Jirotka: Slibuji.

Posl. Miloslav Lapka: Slibuji.

Posl. Růžena Rohlenová: Slibuji.

Posl. Rudolf Herkommer: Slibuji.

Posl. ing. Oldřich Paul: Slibuji.

Posl. Václav Eger: Slibuji.

Posl. Ladislav Pípa: Slibuji.

Posl. Zdeňka Hanzlová: Slibuji.

Posl. Drahoslav Čapek: Slibuji.

Posl. Miloslav Kácha: Slibuji.

Posl. František Židlický: Slibuji.

Posl. Antonín Job: Slibuji.

Posl. Zdenka Skřivánková: Slibuji.

Posl. Hana Růžičková: Slibuji.

Posl. Karel Pařízek: Slibuji.

Posl. Libuše Horáková: Slibuji.

Posl. mjr. PO Marie Šantorová: Slibuji.

Posl. Jaroslav Vejr: Slibuji.

Posl. Jindřich Řehořek: Slibuji.

Posl. Josef Teplý: Slibuji.

Posl. Josef Miler: Slibuji.

Posl. akad. Bohumír Rosický: Slibuji.

Posl. Josef Brisuda: Slibuji.

Posl. Vlasta Beránková: Slibuji.

Posl. Karel Dohnálek: Slibuji.

Posl. MUDr. Jaroslav Henzl: Slibuji.

Posl. Josef Izák: Slibuji.

Posl. Miroslav Vyhlídal: Slibuji.

Posl. Jana Židlická: Slibuji.

Posl. Břetislav Válek: Slibuji.

Posl. ing. Jaromír Horák: Slibuji.

Posl. Jarmila Losseová: Slibuji.

Posl. Miroslav Bartheldy: Slibuji.

Posl. Josef Řepka: Slibuji.

Posl. Milada Tořová: Slibuji.

Posl. Jindřich Poledník: Slibuji.

Posl. RSDr. Jan Jirásek: Slibuji.

Posl. Vladimír Borský: Slibuji.

Posl. Jan Mikulecký: Slibuji.

Posl. ing. Radko Barták: Slibuji.

Posl. František Volejník: Slibuji.

Posl. Věra Cimplová: Slibuji.

Posl. Josef Vaňátko: Slibuji.

Posl. Vladimír Zvěřina: Slibuji.

Předsedající posl. JUDr. Vladimír Ambruz: Soudružky a soudruzi poslanci, před ukončením jednání o tomto bodu pořadu žádám ještě předsedu České národní rady Evžena Erbana, aby do mých rukou slovem "slibuji" složil poslanecký slib. /Předseda ČNR Evžen Erban skládá slib do rukou poslance JUDr. Vladimíra Ambruze./

Tím všichni přítomní poslanci složili poslanecký slib.

Můžeme přistoupit k dalšímu bodu pořadu, kterým je

II.

Návrh na volbu předsedy, místopředsedů a ostatních členů předsednictva České národní rady

K projevu se přihlásil první z navrhovatelů, člen předsednictva ÚV KSČ a předseda ÚV NF ČSR poslanec prof. ing. Josef Kempný. Prosím soudruha Kempného, aby se ujal slova.

Posl. prof. ing. Josef Kempný, CSc.: Vážené soudružky a soudruzi poslanci! Po složení poslaneckých slibů patří k úkolům ustavující schůze nově zvolené České národní rady, aby si zvolila své orgány, mezi nimi především své předsednictvo.

Před zahájením schůze vám byl rozdán návrh na složení nového předsednictva České národní rady. S obsahem tohoto návrhu jsme se mohli seznámit na včerejších schůzích poslaneckých klubů i na schůzi poslanců bez stranické příslušnosti. Přesto mně dovolte, abych dnes z tohoto místa předložený návrh jménem předsednictva ÚV NF ČSR a jménem skupiny dvaceti poslanců odůvodnil.

Ústavní postavení České národní rady v soustavě nejvyšších zákonodárných sborů, tj. Federálního shromáždění, České a Slovenské národní rady, zavazuje Českou národní radu jako ústavního představitele českého národa v československé federaci i jako zákonodárný sbor ČSR, aby celou svou činností i činností svých orgánů promítala do své práce politické úkoly stanovené především usnesením XIV. sjezdu KSČ a volebním programem Národní fronty.

Z postavení a úkolů České národní rady vyplývá značná pravomoc, avšak také stejná odpovědnost, která přísluší v soustavě orgánů České národní rady jejímu předsednictvu. Předsednictvo je řídícím orgánem České národní rady, to znamená, že především řídí a koordinuje činnost ostatních orgánů České národní rady, zvlášť jejích výborů. V době, kdy Česká národní rada nezasedá, přísluší předsednictvu České národní rady s některými omezeními i úkoly pléna České národní rady. Konečně plní předsednictvo i své vlastní ústavní úkoly. Mezi nimi je možno uvést například jeho pravomoc jmenovat a odvolávat vládu ČSR, jmenovat některé další státní funkcionáře, vyhlašovat volby do národní rady a všeobecné volby do národních výborů atd.

Z toho, co jsem zde ve stručnosti o pravomoci a odpovědnosti předsednictva České národní rady uvedl, vyplývá, že složení předsednictva České národní rady je nutno věnovat zvláštní pozornost.

Předložený návrh na volbu předsednictva České národní rady je výrazem snahy navrhnout složení nového předsednictva tak, aby mohlo své odpovědné úkoly všestranně plnit. Návrh vyjadřuje úsilí, aby předsednictvo České národní rady svým složením zabezpečovalo jak vedoucí úlohu KSČ v České národní radě, tak i náležitý podíl ostatních politických stran a organizací Národní fronty, stejně jako zastoupení našich občanů bez politické příslušnosti. Předsednictvo podle návrhu svým složením vyjadřuje i odborné potřeby České národní rady a jejích orgánů a z členů jsou navrhováni i předsedové jednotlivých výborů České národní rady.

Předložený návrh na složení nového předsednictva zajišťuje v plném rozsahu kontinuitu a vazbu na práci dosavadního předsednictva České národní rady, ze kterého je doporučováno 14 zkušených soudružek a soudruhů i do nového orgánu.

Dovolte mi nyní, abych jménem předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSR i skupiny poslanců České národní rady, vyjadřujíce také spontánní stanovisko z včerejších zasedání klubů poslanců členů KSČ, ČSL a ČSS i skupiny poslanců bez politické příslušnosti navrhl, aby byl zvolen předsedou České národní rady poslanec Evžen Erban. /Potlesk./

Soudruha Erbana známe jako funkcionáře, který vykonával řadu odpovědných funkcí ve stranických a státních orgánech i společenských organizacích. Byl členem vlády, vykonával funkce v byru ÚV KSČ, v předsednictvu naší strany a v Národní frontě. V politicky složitém období od roku 1969 zastával úspěšně funkci předsedy České národní rady. Je členem ústředního výboru Komunistické strany Československa. Jeho dosavadní práce je dostatečným odůvodněním, abychom jej znovu navrhovali do funkce předsedy České národní rady.

Za místopředsedu České národní rady doporučujeme poslance Oldřicha Voleníka. /Potlesk./

Pracoval řadu let ve vedoucích funkcích okresního a krajského výboru Komunistické strany Československa a ve funkcích ústředního výboru naší strany. V roce 1969 byl zvolen místopředsedou Federálního shromáždění a předsedou Klubu poslanců Komunistické strany Československa ve Federálním shromáždění. Ve včerejší schůzi klubu poslanců České národní rady za komunistickou stranu byl zvolen jeho předsedou. Jeho dosavadní politická činnost mu dává plné doporučení pro funkci místopředsedy České národní rady.

Za dalšího místopředsedu České národní rady doporučujeme poslance dr. Vladimíra Ambruze. /Potlesk./

Soudruh Ambruz řadu let zastával funkci předsedy ONV v Kroměříži. V minulém volebním období byl místopředsedou České národní rady a předsedou Klubu poslanců KSČ v České národní radě. Své funkce plnil aktivně, důsledně a podpořil úsilí o konsolidaci práce České národní rady.

Za dalšího místopředsedu České národní rady doporučujeme poslance Františka Tomana. /Potlesk./

Plní v Československé straně lidové řadu stranických funkcí v okresní úrovni a nyní i v ústředí. Byl členem vlády a od roku 1969 je místopředsedou České národní rady a místopředsedou Československé strany lidové.

Za dalšího místopředsedu České národní rady doporučujeme poslance Věroslava Jedličku. /Potlesk./

V Československé straně socialistické vykonával řadu stranických funkcí v okresním, krajském a ústředním měřítku. V současné době je místopředsedou Československé strany socialistické. V minulém období zastával úspěšně funkci místopředsedy České národní rady.

Dalšími členy předsednictva doporučujeme poslance a poslankyně:

dr. Jiřího Hájka, člena KSČ

dr. Jaroslava Henzla, člena ČSS

ing. Jaromíra Horáka, člena KSČ

ing. Jaroslava Horáka, člena KSČ

Marii Jarošovou, členku KSČ

dr. Jana Jiráska, člena KSČ

prof. ing. Josefa Kempného, člena KSČ

Hedu Kolaříkovou, členku KSČ

Naděždu Křenovou, bez politické příslušnosti

ing. Oldřicha Paula, člena KSČ

Jindřicha Poledníka, člena KSČ

akad. Bohumíra Rosického, člena KSČ

Zdeňku Skřivánkovou, členku KSČ

Bohumila Sluku, člena ČSL

ing. Marii Smolíkovou, členku KSČ

Miroslava Suchopárka, bez politické příslušnosti

ing. Vladimíra Štronera, člena KSČ

Bohuslava Tomana, člena KSČ

ing. Jana Uřičáře, bez politické příslušnosti

Miroslava Zavadila, člena KSČ.

Všichni navržení soudruzi a soudružky prošli řadou politických a veřejných funkcí a osvědčili v různorodé politické i odborné práci svůj pevný postoj pro věc socialismu. Jejich odpovědnost a svědomitost při výkonu politických i veřejných funkcí jsou zárukou, že budou stejně odpovědně a svědomitě pracovat v předsednictvu České národní rady a přispívat tak k úspěšnému plnění jeho úkolů, které jsem jenom velmi stručně v úvodu svého výkladu nastínil.

Doporučuji proto jménem předsednictva ústředního výboru Národní fronty i jménem dvaceti poslanců České národní rady, aby tento návrh na složení předsednictva České národní rady byl projednán a schválen.

Místopředseda ČNR JUDr. Vladimír Ambruz: Děkuji soudruhovi Kempnému za odůvodnění předloženého návrhu.

Má někdo k předloženému návrhu nějaké připomínky? /Připomínky nebyly./

Připomínky nejsou. Můžeme proto přistoupit k hlasování.

Podle jednacího řádu České národní rady se hlasuje o návrhu na volbu předsedy České národní rady hlasovacími lístky. Doporučuji proto, abychom celý návrh na volbu předsednictva projednali tím způsobem, že po volbě předsedy, která bude provedena hlasovacími lístky, budeme volit odděleným hlasováním zvednutím ruky místopředsedy České národní rady a konečně jedním hlasovacím aktem, rovněž zvednutím ruky, další členy předsednictva.

Jsou nějaké námitky nebo připomínky k tomuto způsobu hlasování? /Námitky ani připomínky nebyly. /Nejsou.

Jednací řád dále stanoví, že před volbou předsednictva pověří předsedající 4 poslance České národní rady, aby sečetli hlasy. Pověřuji proto tímto úkolem poslance Jiřího Hrdličku, Jarmilu Losseovou, Karla Pařízka a Františka Židlického.

Prosím jmenované poslance, aby sečetli hlasy, které budou odevzdány při volbě předsedy, a aby stanovili jednoho ze svého středu, který pak sdělí České národní radě výsledek hlasování.

Můžeme přistoupit k hlasování. O předsedovi České národní rady budeme hlasovat tím způsobem, že se poslanci odeberou do vedlejší místnosti č. 73, kde jim bude vydána kandidátní listina, a v dalších místnostech pak vykonají volbu.

Prosím poslance, aby po vykonání volby, až bude dáno znamení, zaujali opět svá místa v zasedací síni.

Soudružky a soudruzi, nyní přerušuji schůzi.

/Schůze přerušena v 10.40 hod./


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP