Pondělí 20. prosince 1971

20. 12. 1971

/Začátek 2. schůze České národní rady v 10.01 hodin/

Přítomni:

Předseda České národní rady Evžen Erban a místopředsedové ČNR Oldřich Voleník, dr. Vladimír Ambruz, František Toman a Věroslav Jedlička

Členové vlády České socialistické republiky

předseda vlády Josef Korčák, místopředseda vlády

173 poslanců České národní rady podle prezenční listiny.

Z Kanceláře České národní rady vedoucí Kanceláře ČNR dr. Zdeněk Vácha

Předseda ČNR soudruh E. Erban /zvoní/: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, vážení hosté. Zahajuji druhou schůzi České národní rady. Dovolte mi, abych v úvodu naší schůze mezi námi co nejsrdečněji uvítal člena předsednictva a tajemníka ÚV KSČ soudruha prof. ing. Josefa Kempného, CSc., předsedu ústředního výboru Národní fronty ČSR. /Potlesk./

Vítám dále vládu ČSR v čele s jejím předsedou soudruhem Josefem Korčákem, kterému blahopřeji k udělení Řádu republiky presidentem republiky k jeho padesátinám. /Potlesk./

Svým usnesením ze dne 9. prosince 1971 navrhlo nově zvolené předsednictvo ČNR tento pořad dnešní schůze, který je též uveden na rozeslané pozvánce:

I. Slib poslanců.

II. Zpráva mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců ČNR. Zpravodajem je místopředseda ČNR a předseda mandátového a imunitního výboru posl. Oldřich Voleník.

III. Programové prohlášení vlády České socialistické republiky. Přednese předseda vlády ČSR soudruh Josef Korčák.

IV. Společná zpráva výborů pro národní výbory a národnosti a ústavněprávního výboru k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výboru na některých úsecích státní správy. Společným zpravodajem je posl. Vladimír Hofman.

V. Zpráva výboru pro plán a rozpočet, rozšířeného o předsedy a zpravodaje ostatních výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o státním rozpočtu ČSR na rok 1972. Zpravodajem je předseda výboru pro plán a rozpočet posl. ing. Jaromír Horák.

VI. Zpráva předsedy ČNR o činnosti předsednictva ČNR podle § 60 zákona ČNR o jednacím řádu ČNR za dobu od 7. do 20. 12. 1971.

Soudružky a soudruzi poslanci, slyšeli jste návrh denního pořadu schůze ČNR, jak byl rovněž uveden na rozeslané pozvánce. Má někdo k přednesenému pořadu nějaké námitky nebo připomínky? /Nikdo./ Nemá. Zjišťuji, že podle prezenční listiny je na schůzi přítomno 173 poslanců ČNR, omluveno je 10 poslanců a že je tedy ČNR schopna se usnášet.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování o návrhu pořadu. Kdo souhlasí s předneseným návrhem denního pořadu, nechť zvedne ruku. /Hlasuje se./ Děkuji. Je někdo proti? /Nikdo./ Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./

Děkuji. Tím Česká národní rada schválila svůj denní pořad.

Přistoupíme k projednávání prvního bodu pořadu, kterým je

I.

Slib poslanců

Na ustavující schůzi ČNR byli řádně omluveni poslanci Jan Macháček, Marie Pundová a Václav Starec. Na dnešní schůzi jsou přítomni poslanci Jan Macháček a Václav Starec, takže budou moci podle ústavního zákona o čs. federaci složit slib. Jmenovaní poslanci složí slib tím způsobem, že bude přečtena ústavním zákonem předepsaná formule slibu, pak ke mně přistoupí a vykonají slib podáním ruky a slovem "slibuji".

Žádám nyní o přečtení formule slibu a poslance Jana Macháčka a Václava Starce žádám, aby ke mně přistoupili vykonat slib.

Vedoucí Kanceláře ČNR dr. Z. Vácha /čte slib/: "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické republice, České socialistické republice a věci socialismu. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony Československé socialistické republiky i České socialistické republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život." /Poslanci Jan Macháček a Václav Starec slibují./

Předseda ČNR E. Erban: Tím oba poslanci ČNR složili ústavní slib.

Můžeme přistoupit k projednávání druhého bodu pořadu, kterým je

II.

Zpráva mandátového a imunitního výboru ČNR o ověření platnosti volby poslanců ČNR

Zpravodajem je místopředseda ČNR a předseda mandátového a imunitního výboru ČNR posl. Oldřich Voleník.

Prosím ho, aby se ujal slova.

Místopředseda ČNR O. Voleník: Vážené soudružky a soudruzi poslanci. Mandátový a imunitní výbor ČNR prozkoumal ve své schůzi 15. prosince t. r. volební doklady, které česká volební komise NF předložila České národní radě. Výsledky své práce mandátový a imunitní výbor předložil v písemné zprávě, kterou jste dostali před zahájením dnešní schůze a mě jako předsedu pověřil, abych tuto písemnou zprávu uvedl ústním výkladem.

Mandátový a imunitní výbor ČNR ve svém jednání zjistil, že vysoká politická aktivita pracujících v České socialistické republice, s jakou nastupovali do příprav letošních voleb, se projevila i v údajích o výsledcích voleb, obsažených v zápisech obvodních volebních komisí a v dalších dokladech, které členové výboru podrobně zkoumali. Je mimo veškerou pochybnost, že tento nástup všeho našeho lidu do letošních podzimních voleb i volební výsledky byly předznamenány průběhem konsolidačního procesu, kterým v minulých dvou letech prošla komunistická strana a celá naše společnost, dále jednáním a výsledky XIV. sjezdu KSČ s jeho pozitivními perspektivami dalšího rozvoje života naší společnosti.

Jak je vám známo, Česká národní rada působila dříve jako zákonodárný sbor a nejvyšší zastupitelský orgán ČSR, ale poslanci tohoto sboru nebyli zvoleni v přímých volbách. Nyní poprvé začíná působit jako nejvyšší zastupitelský sbor a zákonodárný orgán, který se může opírat o plnou důvěru voličů, tak jednoznačně projevenou ve volbách.

Volby ukázaly plný a přesvědčivý souhlas převážné většiny našich občanů s politikou komunistické strany vyjádřenou v usneseních XIV. sjezdu KSČ a volebním programu Národní fronty. Důvěra voličů zavazuje nás poslance ČNR především k tomu, abychom učinili vše ke splnění všech bodů usnesení sjezdu i programů Národní fronty. Jen tak budeme skutečnými zástupci všeho našeho lidu. K tomuto cíli vynaložíme velké úsilí, všechny své politické znalosti a zkušenosti, abychom dovedli úspěšně a přesvědčivě spojovat provádění politické linie, stanovené komunistickou stranou jako vedoucí politickou silou naší země a Národní fronty ČSR, se správným politickým hodnocením zájmů našich voličů.

Mandátový a imunitní výbor ČNR je toho názoru, že Česká národní rada ve svém nynějším složení je plně schopna své úkoly čestně a odpovědně splnit.

Dovolte mi, abych vám pro porovnání uvedl některá fakta o rozdílech ve složení dnešní České národní rady a ČNR před volbami.

Mezi dvěma sty poslanců ČNR je dnes 150 mužů, tj. 75 %, a 50 žen, tj. 25 %. V bývalé ČNR bylo pouze 14 % žen. Počet žen se tedy podstatně zvýšil.

Dvojnásobně se také zvýšil počet mladých poslanců ČNR, tj. do věku 35 let. V bývalé ČNR jich bylo 7 %, dnes 14 %. Jde tedy o dvojnásobné zvýšení a mezi námi je 28 mladých poslanců.

I pokud jde o současné třídní zastoupení, je nynější ČNR složena podstatně jinak než dříve. V ČNR je dnes 75 dělníků, tj. 37,5 %, zatímco dříve jich bylo pouze 18 %.

Poslanců, pracovníků v zemědělství je celkem 19, tj. 9,2 %. Zde se zastoupení poněkud snížilo proti dřívějšímu složení.

Mezi poslanci nynější ČNR je 58 příslušníků inteligence, tj. 29 %, v porovnání s 35 % v bývalé ČNR.

Snížil se i počet politických a veřejných pracovníků, kteří jsou poslanci ČNR. V bývalé ČNR jich bylo 33 %, dnes je jich 24 %. To znamená, že mezi námi je 48 poslanců, kteří vykonávají politické a veřejné funkce jako své povolání.

Při rozboru politického složení ČNR můžeme rovněž zjistit značný posun směrem k zvýšení počtu poslanců bez stranické příslušnosti na úkor všech politických stran. Dnes má ČNR celkem 41 poslanců bez stranické příslušnosti. Je to 20,5 %, zatímco v dosavadní ČNR jich bylo pouze 9 %.

Vážené soudružky a soudruzi poslanci, dovolte mi, abych vás závěrem informoval, jak výbor postupoval ve své práci. Mandátový a imunitní výbor dostal k dispozici tyto podklady:

zprávu české volební komise NF se souhrnným hodnocením výsledků voleb do ČNR,

přihlášky k registraci všech 200 kandidátů NF a zápisy o provedení registrace,

zápisy všech 200 obvodních volebních komisí, obsahující číselné výsledky voleb poslanců ČNR v jednotlivých volebních obvodech.

Všechny podklady členové výboru odpovědně posoudili. Výbor tak zjistil, že zákonný požadavek pro zvolení poslance, totiž účast nadpoloviční většiny voličů zapsaných ve volebních seznamech a odevzdání nadpoloviční většiny platných hlasů pro kandidáta, byl ve všech volebních obvodech vysoko překročen. Ve všech volebních obvodech se k volbám dostavilo přes 99 % zapsaných voličů a počet odevzdaných platných hlasů pro jednotlivé kandidáty byl jen o pranepatrný zlomek nižší. To jen dokumentuje správnost politického hodnocení voleb, jak jej provedl na svém nedávném zasedání ústřední výbor KSČ.

Toto prozkoumání volebních dokladů a zjištění, že volby byly provedeny v souladu se zákonnými předpisy, a konečně také okolnost, že mandátovému výboru nedošla žádná oznámení ani stížnost na porušení volebních předpisů, to vše vedlo výbor k tomu, že ve své zprávě České národní radě navrhuje, aby ověřila platnost volby všech dvou set poslanců ČNR. Děkuji za pozornost.

Předseda ČNR E. Erban: Děkuji místopředsedovi s. Voleníkovi za jeho zprávu.

Hlásí se někdo o slovo? /Nikdo se nehlásí./ O slovo se nikdo nehlásí, můžeme přistoupit k hlasování.

Budeme hlasovat o návrhu na ověření platnosti voleb všech poslanců ČNR najednou podle předložené písemné zprávy mandátového a imunitního výboru ČNR.

Jsou nějaké námitky nebo připomínky k tomuto způsobu hlasování? /Nebyly./ Nejsou.

Kdo tedy souhlasí s tím, aby Česká národní rada podle článku 113 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o čs. federaci, ve znění ústavního zákona č. 125/1970 Sb., ověřila platnost volby poslanců České národní rady zvolených ve volbách do České národní rady ve dnech 26. a 27. listopadu 1971, nechť zvedne ruku! /Děje se./

Je někdo proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./

Děkuji. Tím Česká národní rada ověřila platnost volby všech svých poslanců.

Můžeme přistoupit k projednávání dalšího bodu pořadu, kterým je

III.

Programové prohlášení vlády České socialistické republiky    [obrázek]

Ústavní zákon o československé federaci stanoví, že vláda podává po ustavující schůzi nově zvolené národní rady demisi. Vláda proto podala dne 9. prosince 1971 svou demisi a předsednictvo České národní rady téhož dne jmenovalo novou vládu opět v čele se soudruhem Josefem Korčákem. Jedním z prvních úkolů nové vlády je předstoupit před Českou národní radu se svým programem a požádat ji o vyslovení důvěry.

Vláda plní tento svůj úkol v dnešní schůzi, v níž předseda vlády ČSR soudruh Josef Korčák přednese její programové prohlášení. Česká národní rada pak v rozpravě zaujme k vládnímu programu své stanovisko a nakonec bude hlasovat o vyslovení důvěry vládě.

Sděluji v této souvislosti, že plný text programového prohlášení vlády bude všem poslancům rozdán. Prosím dále, aby se poslanci, kteří se chtějí zúčastnit rozpravy, hlásili o slovo písemně.

Nyní prosím předsedu vlády soudruha Josefa Korčáka, aby přednesl programové prohlášení vlády.

Předseda vlády ČSR J. Korčák: Vážená Česká národní rado, soudružky a soudruzi poslanci, vážení hosté!

V souladu se svými ústavními povinnostmi předstupujeme před vás s programovým prohlášením nově jmenované vlády České socialistické republiky, abychom se ucházeli o vaši důvěru.

Svým programem se bezvýhradně hlásíme k politické linii XIV. sjezdu Komunistické strany Československa, s níž ve svobodných a demokratických volbách vyslovily jednoznačný souhlas milióny našich občanů a jejíž správnost ověřuje a potvrzuje každodenní život.

Hlásíme se rovněž k politice vlády Československé socialistické republiky, jejíž program schválilo Federální shromáždění. Svůj program zaměřujeme k aktivní podpoře této politiky, kterou budeme dále rozvíjet a uplatňovat v podmínkách České socialistické republiky.

V zájmu upevňování československé federace budeme věnovat zvláštní pozornost i otázkám, které představují specifické úkoly České socialistické republiky. V tomto smyslu vycházíme z programové linie České národní rady, nejvyššího orgánu státní moci v České socialistické republice, jemuž se vláda ze své činnosti zodpovídá.

Soudružky a soudruzi poslanci,

všeobecné volby do zákonodárných sborů a národních výborů a účast statisíců lidí při organizátorské a agitační práci, spojené s jejich přípravou, byly jedním z rozhodujících důkazů politické konsolidace po krizovém období let 1968 - 1969. Přesvědčivé vítězství kandidátů Národní fronty jednoznačně potvrdilo, že naprostá většina občanů plně podporuje Národní frontu. Hodnotíme úspěšné volby jako vítězství politiky Komunistické strany Československa a zároveň jako jeden z nezbytných předpokladů pro splnění programu, který vám jako vláda Národní fronty předkládáme.

I.

Přistupujeme ke své další práci za příznivých podmínek. Podařilo se úspěšně splnit základní záměry realizační směrnice strany z roku 1969 i hlavní úkoly programového prohlášení vlády České socialistické republiky ze dne 26. listopadu 1969, zaměřené na konsolidaci společnosti ve všech oblastech, za jejichž řízení a rozvoj vláda odpovídá.

Těchto úspěchů jsme dosáhli především díky zásadové politice vedení Komunistické strany Československa. Nemalý podíl na nich má i široká pracovní iniciativa a aktivita rozvinutá k 50. výročí založení Komunistické strany Československa, jejího XIV. sjezdu a voleb do zastupitelských orgánů. Děkujeme všem komunistům i nestraníkům a členům druhých politických stran Národní fronty, ženám i mládeži, dělníkům, rolníkům i inteligenci, miliónům občanů za obětavou práci a věříme, že můžeme počítat s jejich podporou i při plnění programu, který vám předkládáme k posouzení.

Úsilí, vynaložené na důsledné plnění hospodářských úkolů vytyčených vedením strany v roce 1969, přineslo své ovoce. Podařilo se zastavit krizový vývoj a živelnost ve mzdové a cenové oblasti na vnitřním trhu, v pohybu pracovních sil a zčásti i v investiční činnosti. Přitom stabilizace bylo dosaženo nikoliv na úkor životní úrovně obyvatelstva, jak to připravovaly pravicové síly, nýbrž při zlepšování životních podmínek našeho lidu. Byla obnovena a posílena úloha plánu jako základního nástroje řízení a vypracován systém kontroly jeho plnění.

Zároveň byl připraven hospodářský program na léta 1971 - 1975.

V souladu s politikou Komunistické strany Československa proběhla též očista státního a hospodářského aparátu, čímž byly vytvořeny potřebné podmínky pro zlepšení jeho činnosti.

Dnes, na sklonku roku, můžeme konstatovat, že záměry letošního plánu v kvantitativních ukazatelích budou splněny. Průmyslová výroba roste rychleji, než stanovil plán, zemědělské závody dosáhly dosud nejvyšší výroby zrnin. Také nákup živočišných výrobků je úspěšně plněn. Při hodnocení dosažených výsledků nelze však vidět pouze kvantitativní plnění plánu. Těžiště se stále více přesunuje na plnění kvalitativních úkolů.

1 když se v hospodářství stále ještě projevují některé tendence k extenzívnímu rozvoji, vcelku možno říci, že převládají kladné jevy, které bude vláda cílevědomě rozvíjet. Základní krok k tomu byl učiněn v září letošního roku přijetím "Souhrnného programu hospodářsko-politického zabezpečení závěrů XIV. sjezdu Komunistické strany Československa v působnosti vlády České socialistické republiky". Tento dokument podrobně vymezuje podíl české vlády, resortů, dalších ústředních orgánů a národních výborů na řešení klíčových úkolů, na něž je nutné soustředit pozornost.

Vláda považuje za správné navázat na činnost předchozí vlády České socialistické republiky a orientovat své úsilí v pokračujícím procesu konsolidace ve státní, hospodářské, sociální a kulturní oblasti v zásadě těmito směry:

- řídit hospodářský a společenský život na území České socialistické republiky tak, aby se dále všestranně upevňovala a posilovala jednotná československá ekonomika, jednota a síla celé Československé socialistické republiky, budované na leninském principu federativního uspořádání státu;

- rozvíjet materiálně-technickou základnu socialismu a upevňovat socialistické výrobní vztahy. Soustavně zvyšovat podíl České socialistické republiky při plánovitém zapojování Československa do mezinárodní socialistické hospodářské integrace;

- zabezpečovat růst hmotné a kulturní úrovně lidu a výchovu uvědomělého, vzdělaného a charakterově pevného člověka, soustavně upevňovat životní jistoty pracujících.

Plněním těchto záměrů se chceme podílet na dosažení společného cíle: zajistit plnější, bohatší a šťastnější život občanů a rozkvět naší socialistické vlasti.

II.

XIV. sjezd Komunistické strany Československa zhodnotil vytvoření československé federace jako dovršení úsilí strany o státoprávní uspořádání vztahů mezi českým a slovenským národem. Československá federace se osvědčila a tvoří pevný třídní a internacionální základ bratrského soužití národů a národností v Československé socialistické republice.

Vycházejíc z těchto zkušeností, považuje vláda za svůj prvořadý úkol dále upevňovat a rozvíjet vztahy založené na federativním uspořádání státu. Správné uplatňování principů federace pokládá za důležitou součást upevňování socialistické státnosti, odpovídající životním zájmům českého a slovenského národa. Proto bude mít vždy na zřeteli posílení jednoty a síly našeho společného socialistického státu a mimořádnou pozornost bude věnovat úkolům, které bude Česká socialistická republika zabezpečovat pro potřeby celé federace. Při plnění všech svých úkolů půjde vláda cestou koordinace a úzké spolupráce s federální vládou i vládou Slovenské socialistické republiky a k tomu povede i všechny státní orgány.

Vláda České socialistické republiky se plně hlásí k linii československé zahraniční politiky, formulované v prohlášení federální vlády. Je to politika, vycházející z pevného spojenectví se Sovětským svazem a ostatními socialistickými zeměmi jako hlavní záruky svobody, nezávislosti a dalšího rozkvětu naší socialistické vlasti. Je to politika aktivního společného úsilí o upevnění a posílení míru, bezpečnosti a spolupráce v Evropě, o odzbrojení, zmírnění mezinárodního napětí a mírového soužití se zeměmi odlišného společenského zřízení, za dosažení spravedlivého míru v oblastech, kde mírumilovné národy dosud musí se zbraní v ruce hájit proti imperialistickým agresorům své nezadatelné právo za svobodný život. Je to internacionální politika aktivní podpory pokrokových a revolučních sil v boji za svobodu a nezávislost proti mezinárodnímu imperialismu. Vláda České socialistické republiky je přesvědčena, že tato politika je v naprostém souladu s životními zájmy všeho lidu, a proto ji bude plně podporovat a prosazovat.

Hlásíme se také k cílům federální vlády při posilování obranyschopnosti československého státu v rámci Varšavské smlouvy a jsme připraveni beze zbytku splnit svůj podíl na uskutečňování branné politiky státu. Za důležitý úkol považuje vláda zejména vytváření podmínek pro prohloubení branné výchovy a přípravy obyvatelstva, zvláště mládeže a posilování jednoty armády a lidu tak, aby obrana naší vlasti se stala ctí a vlasteneckou povinností každého občana.

Za jeden ze základních politických principů považuje vláda upevňování socialistického státu. Proto bude klást důraz na přísné dodržování socialistické zákonnosti, právního řádu, státní i občanské kázně. Povede všechny státní orgány, národní výbory a ve spolupráci s Národní frontou všechny společenské organizace k tomu, aby popularizací právního řádu a preventivní výchovnou, propagační a informační činností přispívaly k posilování socialistického právního vědomí občanů. Jde o to, aby každý pochopil, že právní jistota, dodržování zákonnosti a úcta k právu nejsou jen záležitostí státních orgánů a hospodářských a společenských organizací, ale též záležitostí každého občana.

Rozhodně bude vláda postupovat proti pachatelům trestné činnosti namířené proti hospodářským zájmům společnosti, proti rozkradačům a škůdcům našeho národního majetku, osobám narušujícím veřejný pořádek, příživnickým živlům a recidivistům, jakož i proti pachatelům trestných činů proti životu a zdraví občanů a proti majetku v osobním vlastnictví. Za zvláště naléhavý úkol považujeme řešení problematiky související s kriminalitou a jinými nežádoucími jevy u části mládeže a s trestnou činností v městských aglomeracích. Souběžně s bojem proti kriminalitě a s odhalováním a komplexním řešením jejích příčin bude vláda sledovat i prohloubení výchovného procesu u osob, odsouzených k trestu odnětí svobody.

Ke zvýšení účinnosti boje s protispolečenskou činností bude nutno prohloubit koordinaci orgánů bezpečnosti, prokuratury a soudů s ostatními státními orgány a společenskými organizacemi tak, aby na odstraňování nežádoucích společenských jevů byla zainteresována celá společnost.

Trvalou pozornost věnuje vláda upevnění socialistického práva, které je významným nástrojem dělnické třídy. Při uplatňování zákonodárné iniciativy budeme v zájmu posílení československé federace důsledně dbát o to, aby se socialistický právní řád rozvíjel podle jednotných zásad v celé Československé socialistické republice, aby návrhy zákonů a jiných právních předpisů byly v souladu s celkovými potřebami společnosti a aktivně ovlivňovaly její další rozvoj.

Důležitou podmínkou pro posilování a upevňování socialistického státu je soustavné sbližování našich národů a národností na bázi jednotného československého vědomí v duchu socialistického vlastenectví, vzájemné úcty a spolupráce. Tvořivé uplatňování leninského pojetí národnostní politiky v našich podmínkách prokázalo, že cílevědomé vytváření předpokladů pro rozvoj jednotlivých národností v naší zemi přináší pozitivní výsledky. Vláda bude i nadále pokračovat v této politice. Bude vytvářet podmínky pro všestranný rozvoj života národností a zároveň energicky čelit jakýmkoliv projevům nacionalismu a šovinismu.

Za jeden z klíčových úkolů považuje vláda rozvíjení své ústavní funkce při řízení a kontrole činnosti národních výborů, které jsou nejmasovějšími orgány socialistické státní moci a správy a nejbližším zázemím vlády.

XIV. sjezd Komunistické strany Československa ocenil úlohu, kterou národní výbory mají v rozvoji společnosti, zároveň však upozornil, že ne vždy a všude důsledně řeší otázky a úkoly, za něž odpovídají.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP