Středa 3. listopadu 1976

 

/Začátek schůze ve 12.58 hodin/

Přítomni:

Předseda České národní rady Evžen Erban a místopředsedové České národní rady Oldřich Voleník, JUDr. Vladimír Ambruz, František Toman a Věroslav Jedlička

Členové vlády České socialistické republiky

předseda vlády Josef Korčák, místopředsedové vlády doc. RSDr. Ladislav Adamec, CSc., ing. Stanislav Rázl a Štěpán Horník, ministr financí ing. Jaroslav Tlapák, ministr práce a sociálních věcí RSDr. Emilian Hamerník, ministr průmyslu ing. Oldřich Svačina, ministr stavebnictví ing. František Šrámek, ministr zemědělství a výživy ing. Miroslav Petřík, CSc., ministr lesního a vodního hospodářství ing. Ladislav Hruzík, ministr vnitra ing. Josef Jung, ministr spravedlnosti JUDr. Jan Němec, ministr školství doc. Milan Vondruška, ministr kultury doc. JUDr. Milan Klusák, CSc., ministr zdravotnictví prof. MUDr. Jaroslav Prokopec, CSc., ministr-předseda Výboru lidové kontroly Vlastimil Svoboda, ministr Rostislav Petera

199 poslanců České národní rady podle prezenční listiny

Předseda ČNR Evžen Erban: Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci České národní rady, dostalo se mi cti, abych zahájil ustavující schůzi České národní rady.

Dovolte mi, abych v naší schůzi co nejsrdečněji přivítal člena předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsedu vlády České socialistické republiky soudruha Josefa Korčáka a ostatní členy vlády. /Potlesk./

Dále srdečně vítám členy předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky a zástupce ústředních státních orgánů České socialistické republiky. /Potlesk./

Vážené soudružky a soudruzi poslanci, scházíme se dnes k ustavující schůzi České národní rady zvolené v říjnových volbách.

Volby, v nichž občané naší republiky dali svůj hlas kandidátům a politice Národní fronty, jsou pro nás, poslance závazkem, že budeme ze všech sil pracovat ke splnění vůle lidu, vyjádřené v programu vedoucí síly naší společnosti, Komunistické strany Československa.

Předsednictvo České národní rady, které podle ústavního zákona o československé federaci zůstává ve své funkci až do doby, kdy nově zvolená Česká národní rada zvolí nové předsednictvo, navrhuje, aby Česká národní rada projednala ve své ustavující schůzi tento pořad:

I. Slib poslanců

II. Návrh skupiny poslanců na volbu předsedy a ostatních členů mandátového a imunitního výboru České národní rady

III. Zpráva mandátového a imunitního výboru České národní rady s návrhem na ověření platnosti volby poslanců České národní rady

IV. Návrh skupiny poslanců na volbu předsedy, místopředsedů a ostatních členů předsednictva České národní rady

V. Návrh skupiny poslanců na volbu ověřovatelů České národní rady

VI. Návrh skupiny poslanců na zřízení výborů České národní rady a na volbu jejich předsedů a ostatních členů

VII. Zpráva předsedy České národní rady podle § 60 jednacího řádu České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 21. září do 3. listopadu 1976

Slyšeli jste návrh denního pořadu ustavující schůze. Má někdo k navrženému pořadu schůze nějaké námitky nebo připomínky? /Nebyly./

Nemá.

Zjišťuji, že podle prezenční listiny jsme způsobilí se usnášet. V tuto chvíli je přítomno 199 poslanců České národní rady.

Přistoupíme nyní k hlasování o návrhu pořadu.

Kdo s navrženým pořadem ustavující schůze souhlasí, nechť zvedne ruku! /Děje se./

Děkuji.

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji, tím je pořad dnešní schůze schválen a přistoupíme k jeho projednávání.

Prvním bodem schváleného pořadu je

I

Slib poslanců

Podle ústavního zákona o československé federaci je každý poslanec povinen složit poslanecký slib, a to v první schůzi, které se po svém zvolení zúčastní. Ustavní zákon k tomu dokládá, že odmítnutí složit slib anebo složení slibu s výhradou má za následek ztrátu mandátu.

Je proto prvním úkolem nově zvolených poslanců České národní rady, aby složili tento slib. Poslanecký slib budeme skládat tím způsobem, že pověřený místopředseda České národní rady přečte ústavním zákonem předepsanou formuli slibu, poslanci mu postupně odevzdají podepsané prohlášení obsahující text slibu a přistoupí ke mně vykonat slib podáním ruky a slovem "slibuji".

Slib složí nejprve poslanci České národní rady z předsednické tribuny a pak ostatní poslanci v pořadí podle volebních obvodů. Prosím, abyste při tom dbali pokynů pořadatelů.

Při čtení formule slibu všichni přítomní povstanou a zůstanou stát po celou dobu slibu.

Žádám místopředsedu České národní rady s. Oldřicha Voleníka, aby se ujal řízení schůze, jakmile složí slib, a místopředsedu ČNR s. Františka Tomana žádám, aby nejprve přečetl ústavní formuli poslaneckého slibu a představil každého poslance před složením slibu tím, že přečte jeho jméno.

/Předseda ČNR Evžen Erban a místopředseda ČNR František Toman odcházejí z řečniště k přijetí slibů, shromáždění povstává./

Místopředseda ČNR František Toman /čte/: "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické republice, České socialistické republice a věci socialismu. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony Československé socialistické republiky i České socialistické republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život."

Poslanci České národní rady přistupují k předsedovi České národní rady Evženu Erbanovi a podáním ruky a slovem "slibuji" skládají slib.

Místopředseda ČNR Oldřich Voleník skládá slib a pak se ujímá řízení schůze.

Slib dále složili poslanci a poslankyně:

Posl. Josef Korčák: Slibuji.

Posl. dr. Jan Němec: Slibuji.

Posl. ing. Miroslav Petřík: Slibuji.

Posl. ing. Oldřich Svačina: Slibuji.

Posl. dr. Emilian Hamerník: Slibuji.

Posl. Štěpán Horník: Slibuji.

Posl. ing. Stanislav Rázl: Slibuji.

Posl. doc. dr. Ladislav Adamec: Slibuji.

Posl. ing. Jaroslav Tlapák: Slibuji.

Posl. ing. František Šrámek: Slibuji.

Posl. ing. Josef Jung: Slibuji.

Posl. doc. Milan Vondruška: Slibuji.

Posl. doc. dr. Milan Klusák: Slibuji.

Posl. Věroslav Jedlička: Slibuji.

Posl. Antonín Kachlík: Slibuji.

Posl. Václav Měřička: Slibuji.

Posl. dr. Josef Machačka: Slibuji.

Posl. prof. dr. Vladimír Balaš: Slibuji.

Posl. ing. Václav Růžička: Slibuji.

Posl. Jiří Cibelius: Slibuji.

Posl. Zdeněk Míka: Slibuji.

Posl. Milan Kučera: Slibuji.

Posl. Anna Bohatová: Slibuji.

Posl. dr. Čestmír Adam: Slibuji.

Posl. ing. Miroslav Štěpán: Slibuji.

Posl. dr. Jaroslav Pospíšil: Slibuji.

Posl. Ivana Stříbrská: Slibuji.

Posl. dr. Luděk Kapitola: Slibuji.

Posl. Karel Šimon: Slibuji.

Posl. dr. Jiří Brejha: Slibuji.

Posl. Jaromír Plíva: Slibuji.

Posl. Václav Starec: Slibuji.

Posl. Jaroslav Ungr: Slibuji.

Posl. ing. Jaroslav Horák: Slibuji.

Posl. ing. Jiří Burian: Slibuji.

Posl. Miroslav Suchopárek: Slibuji.

Posl. Milan Grande: Slibuji.

Posl. Václav Soukup: Slibuji.

Posl. Karel Nádhera: Slibuji.

Posl. Václav Frič: Slibuji.

Posl. ing. Miloslav Zíka: Slibuji.

Posl. Marie Háblová: Slibuji.

Posl. Josef Hasnedl: Slibuji.

Posl. Miroslav Florian: Slibuji.

Posl. dr. Václav Zýka: Slibuji.

Posl. Krista Bartíková: Slibuji.

Posl. Věra Winterová: Slibuji.

Posl. dr. Marie Patejdlová: Slibuji.

Posl. František Mařas: Slibuji.

Posl. František Samec: Slibuji.

Posl. Eva Vlčková: Slibuji.

Posl. Josef Hlavička: Slibuji.

Posl. Marie Kochtová: Slibuji.

Posl. Jan Vávrů: Slibuji.

Posl. Oldřich Kubánek: Slibuji.

Posl. Jiří Hrdlička: Slibuji.

Posl. Josef Černý: Slibuji.

Posl. ing. Ladislav Kubíček: Slibuji.

Posl. Jan Kaňka: Slibuji.

Posl. Karel Tondr: Slibuji.

Posl. Zbyněk Žalman: Slibuji.

Posl. Oldřich Balabán: Slibuji.

Posl. Karel Vlažný: Slibuji.

Posl. Ludmila Brychová: Slibuji.

Posl. Marie Jarošová: Slibuji.

Posl. Zdeňka Slámová: Slibuji.

Posl. dr. Miloslav Dočkal: Slibuji.

Posl. Adolf Starý: Slibuji.

Posl. Helena Veverková: Slibuji.

Posl. Zděnka Váchová: Slibuji.

Posl. Josef Podlešák: Slibuji.

Posl. Václav Runge: Slibuji.

Posl. Anna Fornouzová: Slibuji.

Posl. Stanislav Kuna: Slibuji.

Posl. ing. Marie Smolíková: Slibuji.

Posl. Marie Matějková: Slibuji.

Posl. Zdeněk Hoření: Slibuji.

Posl. Stanislav Zach: Slibuji.

Posl. ing. Josef Meier: Slibuji.

Posl. ing. Václav Běžel: Slibuji.

Posl. Václav Trejbal: Slibuji.

Posl. Pavel Bertl: Slibuji.

Posl. Petr Materna: Slibuji.

Posl. Marie Šantorová: Slibuji.

Posl. ing. Josef Píro: Slibuji.

Posl. Jiří Fleyberk: Slibuji.

Posl. dr. Václav Šlapák: Slibuji.

Posl. Jana Klasová: Slibuji.

Posl. Antonín Job: Slibuji.

Posl. Zdeňka Skřivánková: Slibuji.

Posl. dr. Marcela Kučerová: Slibuji.

Posl. Zdeňka Hanzlová: Slibuji.

Posl. Libuše Horáková: Slibuji.

Posl. Bohuslav Horáček: Slibuji.

Posl. Karel Pařízek: Slibuji.

Posl. Petr Krátký: Slibuji.

Posl. ing. Jaroslav Čubrda: Slibuji.

Posl. Petr Nepraš: Slibuji.

Posl. Walter Herrgesell: Slibuji.

Posl. ing. Oldřich Paul: Slibuji.

Posl. Josef Smola: Slibuji.

Posl. Jindřich Řehořek: Slibuji.

Posl. Josef Brisuda: Slibuji.

Posl. akademik Bohumír Rosický: Slibuji.

Posl. dr. Jaroslav Henzl: Slibuji.

Posl. Marie Svobodová: Slibuji.

Posl. Karel Dohnálek: Slibuji.

Posl. Oldřich Bauer: Slibuji.

Posl. Josef Teplý: Slibuji.

Posl. Jaroslav Polívka: Slibuji.

Posl. ing. František Sýkora: Slibuji.

Posl. Libuše Čápová: Slibuji.

Posl. dr. Vladimír Zvěřina: Slibuji.

Posl. dr. Miroslav Hlaváček: Slibuji.

Posl. Stanislav Chytráček: Slibuji.

Posl. dr. Miloslav Vacík: Slibuji.

Posl. Anna Langerová: Slibuji.

Posl. Vlasta Matějková: Slibuji.

Posl. ing. Jaromír Hájek: Slibuji.

Posl. Zdenka Sůvová: Slibuji.

Posl. Alena Hanzlová: Slibuji.

Posl. dr. Jan Jirásek: Slibuji.

Posl. Jarmila Losseová: Slibuji.

Posl. Emilie Říhová: Slibuji.

Posl. Ladislav Matějka: Slibuji.

Posl. Jiří Maryška: Slibuji.

Posl. Josef Vaňátko: Slibuji.

Posl. František Volejník: Slibuji.

Posl. Naděžda Křenová: Slibuji.

Posl. Vlasta Kovářová: Slibuji.

Posl. Bohuslav Šlahař: Slibuji.

Posl. Olga Divilová: Slibuji.

Posl. Naděžda Havířová: Slibuji.

Posl. Marie Šmotková: Slibuji.

Posl. Anna Kunstová: Slibuji.

Posl. Blažena Konečná: Slibuji.

Posl. Václav Michalec: Slibuji.

Posl. Cyril Kuklínek: Slibuji.

Posl. Pavla Farníková: Slibuji.

Posl. František Rozhon: Slibuji.

Posl. Vladimír Hofman: Slibuji.

Posl. Alois Beran: Slibuji.

Posl. Jan Blažek: Slibuji.

Posl. Zdenka Botková: Slibuji.

Posl. Marie Rylková: Slibuji.

Posl. Marie Migotová: Slibuji.

Posl. Bohuslav Toman: Slibuji.

Posl. Marta Klimková: Slibuji.

Posl. Jan Nezval: Slibuji.

Posl. dr. Antonín Kubíček: Slibuji.

Posl. Zdeněk Vávra: Slibuji.

Posl. Ferdinand Majtán: Slibuji.

Posl. Helena Kotrlová: Slibuji.

Posl. Jarmila Malecká: Slibuji.

Posl. Ladislav Němec: Slibuji.

Posl. Jan Štandl: Slibuji.

Posl. Josef Skopal: Slibuji.

Posl. Filip Pejchal: Slibuji.

Posl. Květoslava Březinová: Slibuji.

Posl. Miroslav Caha: Slibuji.

Posl. Jindřich Vápeník: Slibuji.

Posl. dr. Lubomír Procházka: Slibuji.

Posl. Milan Dohnal: Slibuji.

Posl. Marie Trnková: Slibuji.

Posl. Josef Hanzelka: Slibuji.

Posl. Vlastimil Sýkora: Slibuji.

Posl. Jaroslava Sládková: Slibuji.

Posl. ing. Josef Marušák: Slibuji.

Posl. Milada Tořová: Slibuji.

Posl. Karel Chýlek: Slibuji.

Posl. ing. Miroslav Mrázek: Slibuji.

Posl. Ladislav Doležal: Slibuji.

Posl. ing. Jan Uřičář: Slibuji.

Posl. Božena Ficová: Slibuji.

Posl. Alois Král: Slibuji.

Posl. Ján Sivák: Slibuji.

Posl. Pavla Bařinová: Slibuji.

Posl. Vlasta Vlasáková: Slibuji.

Posl. Vladislav Niedoba: Slibuji.

Posl. ing. Jiří Krátký: Slibuji.

Posl. Jan Hluší: Slibuji.

Posl. Zdena Žáková: Slibuji.

Posl. Karel Svoboda: Slibuji.

Posl. Jaroslava Šenková: Slibuji.

Posl. Anastázie Slavíková: Slibuji.

Posl. Jaroslav Niče: Slibuji.

Posl. Pavel Mezník: Slibuji.

Posl. Jan Červinka: Slibuji.

Posl. Amalie Kadlčíková-Braunová: Slibuji.

Posl. ing. Jiří Čurda: Slibuji.

Posl. ing. František Skácel: Slibuji.

Posl. Libuše Faltýnková: Slibuji.

Posl. Helena Gaidečková: Slibuji.

Posl. Josef Řepka: Slibuji.

Posl. Jan Onderka: Slibuji.

Posl. Karel Kostka: Slibuji.

Posl. František Toman: Slibuji.

Místopředseda ČNR Oldřich Voleník: Nyní žádám poslance Evžena Erbana, aby složil do mých rukou poslanecký slib.

/Předseda ČNR Evžen Erban skládá slib do rukou místopředsedy ČNR Oldřicha Voleníka./

Poslanec Evžen Erban: Slibuji. /Po složení slibu se předseda ČNR Evžen Erban ujímá řízení schůze./

Předseda ČNR Evžen Erban: Soudružky a soudruzi, tím všichni přítomní poslanci složili ústavou předepsaný poslanecký slib.

Druhým bodem pořadu je

II

Návrh skupiny poslanců na volbu předsedy a ostatních členů mandátového a imunitního výboru České národní rady

Soudružky a soudruzi, podle zákona České národní rady o volbách do České národní rady ověřuje platnost volby svých poslanců Česká národní rada ve své ustavující schůzi.

Návrh na ověření mandátů vypracovává mandátový a imunitní výbor, který je třeba nyní zvolit.

Byl vám předložen návrh /tisk č. 1/ na zřízení mandátového a imunitního výboru České národní rady a volbu jeho předsedy a ostatních členů. Skupina poslanců navrhuje, aby předsedou mandátového a imunitního výboru byl zvolen poslanec Oldřich Voleník a jeho členy poslanci Josef Černý, PhDr. Miloslav Dočkal, CSc., Helena Gaidečková, Jiří Hrdlička, Karel Chýlek, Milan Kučera, Karel Nádhera, František Rozhon, Zdeňka Skřivánková, František Toman.

Jsou k tomuto návrhu nějaké připomínky? /Nebyly./

Nejsou. Před hlasováním je třeba, abych podle § 4 odst. 2 jednacího řádu pověřil čtyři poslance sčítáním hlasů. Pověřuji touto funkcí posl. Zdeňka Míku, Ivanu Stříbrskou, Karla Pařízka a Jiřího Hrdličku.

Poněvadž k předloženému návrhu nebyly připomínky, doporučuji, abychom o osobě předsedy i ostatních členech výboru hlasovali najednou, a to zdvižením ruky.

Jsou proti tomuto způsobu hlasování nějaké námitky? /Nebyly./

Kdo tedy s celým předloženým návrhem na volbu předsedy a ostatních členů mandátového a imunitního výboru souhlasí, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím Česká národní rada zvolila svůj mandátový a imunitní výbor.

Poněvadž je třeba, aby tento výbor před dalším jednáním České národní rady připravil návrh na ověření platnosti volby zvolených poslanců, žádám výbor, aby se i hned sešel v místnosti č. 28, ustavil se a připravil svou zprávu. V jednání pak budeme pokračovat.

Přerušuji nyní schůzi.

/Schůze byla přerušena ve 13.20 hod. a znovu zahájena ve 14.10 hod./

Předseda ČNR Evžen Erban: Zahajuji přerušenou schůzi České národní rady. Budeme pokračovat projednáváním třetího bodu pořadu, kterým je

III

Zpráva mandátového a imunitního výboru s návrhem na ověření platnosti volby poslanců České národní rady

Písemná zpráva výboru jako tisk č. 6 vám byla rozdána. Prosím nyní zpravodaje předsedu výboru posl. Oldřicha Voleníka, aby zprávu uvedl.

Místopředseda ČNR Oldřich Voleník: Vážené soudružky a soudružky poslanci, mandátový a imunitní výbor České národní rady mě pověřil, abych vám podal zprávu z první schůze výboru, ve které zkoumal volební doklady předložené České národní radě Českou volební komisí Národní fronty. Písemná zpráva výboru s návrhem na ověření platnosti voleb poslanců České národní rady, zvolených ve dnech 22. a 23. října, je vám současně předkládána.

Před čtyřmi měsíci obrátil se ústřední výbor Komunistické strany Československa a ústřední výbor Národní fronty Československé socialistické republiky ke všem našim občanům s Provoláním, ve kterém bylo vyjádřeno přesvědčení, že se všichni občané aktivně a iniciativně budou podílet na přípravě všeobecných voleb do zastupitelských sborů a že dají všechny své síly, znalosti, schopnosti a hlasy pro úspěšné budování vyspělé socialistické společnosti.

Můžeme s radostí a hrdostí konstatovat, jak to také bezprostředně po volbách učinilo předsednictvo ústředního výboru Komunistické strany Československa, a jak to též je vyjádřeno v Provolání ústředního výboru Komunistické strany Československa a ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky k výsledkům voleb, že výzva strany a Národní fronty se naplnila skutky. Výsledky voleb, které přinesly rozhodné vítězství kandidátům Národní fronty, výrazně dokumentují jednotu pracujících, jsou projevem velké důvěry k politice Komunistické strany Československa a Národní fronty, jsou manifestací podpory této politiky vyjádřené v závěrech XV. sjezdu KSČ. Důvěra, kterou dali voliči kandidátům Národní fronty, nás poslance České národní rady zavazuje, abychom k plnění svého poslání přistupovali s vysokou náročností, abychom v orgánech České národní rady a ve volebních obvodech rozvíjeli aktivitu a iniciativu zaměřenou k realizaci závěrů XV. sjezdu Komunistické strany Československa, jak se promítají v Hlavních směrech hospodářského a sociálního rozvoje Československé socialistické republiky v letech 1976 - 1980. Právem se od nás jako zástupců lidu v nejvyšším zastupitelském sboru České socialistické republiky očekává, že v živém spojení s voliči budeme usilovat o prohloubení jednoty Čechů a Slováků i ostatních národností, o posilování přátelství se Sovětským svazem a s ostatními socialistickými zeměmi a upevňovat tak socialistické společenství jako záruku míru, bezpečnosti a pokroku na celém světě.

Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, mandátový a imunitní výbor se přesvědčil o tom, že nově zvolená Česká národní rada plně odpovídá sociální struktuře naší společnosti. Ve složení České národní rady se zvyšuje počet poslanců, kteří pracují bezprostředně ve výrobě, počet mladých poslanců i počet poslankyň. V nově zvolené České národní radě, v níž je 66 dělníků a 23 družstevních rolníků a pracovníků v zemědělství - to představuje 44 % z celkového počtu 200 poslanců - se výrazně projevuje třídní charakter socialistického státu. Oproti druhému volebnímu období vzrostl počet poslanců ve věku do 35 let; ve věku do 30 let je nyní 24 poslanců a věku v rozmezí od 31 do 35 let dosahuje 14 poslanců, to je 38 poslanců do 35 let. Zvyšuje se také počet poslankyň, a to z 50 na 57 poslankyň. Jde tedy o kvalitativní posun ve skladbě České národní rady a její nové složení vytváří další podmínky pro prohloubení účasti pracujících na řízení a správě státu a tím k posílení jednoho ze základních principů naší socialistické demokracie.

Soudružky a soudruzi, pro přípravu ověření platnosti voleb poslanců České národní rady měl mandátový a imunitní výbor k dispozici doklady, které předala Česká volební komise, a to

- zprávu České volební komise,

- přihlášky k registraci dvou set kandidátů Národní fronty spolu se zápisy o provedení registrace a

- zápisy obvodních volebních komisí.

Všechny uvedené doklady byly výborem posouzeny. Bylo přitom zjištěno, že zákonný požadavek pro zvolení poslance, to je účast nadpoloviční většiny voličů zapsaných ve volebních seznamech a odevzdání nadpoloviční většiny hlasů pro kandidáta byl ve všech volebních obvodech splněn. K volbám se ve všech volebních obvodech dostavilo 99,65 % zapsaných voličů a pro kandidáty do České národní rady bylo odevzdáno 99,96 % platných hlasů. Mandátový výbor nezjistil žádné závady, rovněž nebyly podány žádné stížnosti na porušení zákonných předpisů platných pro volbu poslanců České národní rady. Na podkladě těchto skutečností dospěl výbor k závěru doporučit České národní radě, aby - podle článku 113 ústavního zákona o československé federaci - ověřila platnost volby dvou set poslanců České národní rady, zvolených ve volbách do České národní rady dne 22. a 23. října 1976. Děkuji za pozornost. /Potlesk./

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji předsedovi mandátového a imunitního výboru posl. Voleníkovi za jeho projev.

Hlásí se někdo o slovo?

O slovo se nikdo nehlásí, můžeme hlasovat a to tak, že budeme hlasovat o celém návrhu na ověření platnosti voleb všech poslanců najednou podle písemné zprávy mandátového a imunitního výboru, která vám byla předložena jako tisk č. 6.

Jsou nějaké námitky nebo připomínky k tomuto způsobu hlasování? /Nebyly./ Nejsou.

Kdo tedy souhlasí s tím, aby Česká národní rada podle článku 113 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavního zákona č. 125/1970 Sb., ověřila platnost volby poslanců České národní rady, zvolených ve volbách do České národní rady ve dnech 22. a 23. října 1976, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím Česká národní rada ověřila platnost volby všech svých poslanců.

Prosím, aby se nyní ujal řízení schůze člen předsednictva ČNR poslanec Bohuslav Toman.

Posl. Bohuslav Toman: Přistoupíme k projednávání dalšího bodu pořadu, kterým je

IV

Návrh skupiny poslanců na volbu předsedy, místopředsedů a ostatních členů předsednictva ČNR

Písemný návrh, tisk č. 2, vám byl rozdán. K projevu se přihlásil první z navrhovatelů, člen předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa posl. Josef Korčák. Prosím soudruha Korčáka, aby se ujal slova.

Posl. Josef Korčák: Vážená Česká národní rado, soudružky a soudruzi poslanci, složením poslaneckého slibu jsme vyjádřili své odhodlání podílet se na dalším rozvoji naší socialistické vlasti v duchu linie vedoucí síly naší společnosti - Komunistické strany Československa.

Aby Česká národní rada mohla úspěšně zvládnout svůj podíl na zabezpečení sociálně ekonomického programu naší společnosti, bude vyžadovat, aby všechny její orgány byly schopny plně zvládnout úkoly, kterými budou pověřeny. Dnešní ustavující schůze České národní rady má zvolit orgány, které budou pracovat v jejím III. volebním období a řídit její práci.

V systému orgánů České národní rady připadá velmi významné místo jejímu předsednictvu. Je tomu tak proto, že řídí a koordinuje činnost všech orgánů České národní rady, především jejích výborů. Svolává a uzavírá zasedání České národní rady, vykonává v době, kdy Česká národní rada nezasedá, i některé funkce pléna. Předsednictvo České národní rady má také důležité ústavní funkce, neboť do jeho pravomoci přísluší jmenovat a odvolávat vládu, jednotlivé ministry, jmenovat některé státní funkcionáře, vyhlašovat volby do národní rady a do národních výborů.

Z toho vyplývá i mimořádná pozornost, kterou máme volbě předsednictva věnovat.

Soudružky a soudruzi poslanci, máte k dispozici návrh na složení předsednictva, který byl projednán na jednáních v klubech poslanců - členů komunistické strany, členů strany lidové a strany socialistické. Také poslanci bez politické příslušnosti byli s návrhem na nové předsednictvo seznámeni.

Z předloženého návrhu je patrné, že je v něm uplatněna vedoucí úloha Komunistické strany Československa a že v předsednictvu jsou zastoupeny odpovídajícím způsobem i ostatní politické strany.

Návrh na složení nového předsednictva vychází též z požadavku navázat na výsledky a úroveň jeho činnosti ve II. volebním období a dále je rozvíjet. Z 25 členů předsednictva je navrhováno 14 poslanců, kteří byli členy předsednictva v minulém volebním období. Je dodržena také zásada, stanovená zákonem o jednacím řádu České národní rady, že předsednictvo ČNR má mít nejvýše 25 členů, a že se skládá z předsedy, místopředsedů, předsedů výborů a dalších členů předsednictva.

Myslím, že jmenovitý návrh na nové předsednictvo odpovídá i náročným úkolům, které tento orgán ve III. volebním období čekají. To mělo na mysli předsednictvo ústředního výboru Komunistické strany Československa, ústřední výbor Národní fronty České socialistické republiky i skupina poslanců České národní rady, když připravovaly společný návrh.

Nyní mi dovolte, abych jejich jménem a v souladu s jednáním Klubu komunistických poslanců i jednáním Klubu poslanců strany lidové a socialistické i s výsledky schůzky poslanců bez stranické příslušnosti navrhl, aby předsedou ČNR byl zvolen poslanec Evžen Erban, její dosavadní předseda. /Potlesk./ Soudruh Evžen Erban je člen ústředního výboru KSČ, dlouholetý funkcionář, známý v široké veřejnosti svou obětavou činností ve straně i v jiných důležitých státních a společenských funkcích. Většina z vás zná soudruha Erbana osobně z práce v České národní radě v předcházejícím volebním období, ve které se plně osvědčil.

Za místopředsedu ČNR navrhuji jménem předsednictva ústředního výboru KSČ, předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSR i skupiny poslanců poslance Oldřicha Voleníka. /Potlesk./ Soudruh Voleník se v této funkci v minulém období osvědčil. Předsednictvem ústředního výboru KSČ byl také navrhován a dnes dopoledne zvolen do funkce předsedy Klubu komunistických poslanců ČNR, kterou úspěšně vykonával již v uplynulém volebním období.

Dále navrhuji, aby poslankyně Marie Jarošová, dosavadní poslankyně ČNR a předsedkyně ústředního výboru Českého svazu žen, byla zvolena místopředsedkyní ČNR. /Potlesk./ Je současně navrhována do funkce předsedkyně výboru pro národní výbory a národnosti. Soudružka Jarošová je naší veřejnosti známá a považuji za velmi správné, aby funkce místopředsedkyně ČNR byla svěřena právě jí.

Do funkce místopředsedy ČNR navrhuji v dohodě s vedením Čs. strany lidové poslance Františka Tomana /potlesk/, místopředsedu Československé strany lidové, který se již v minulém období jako místopředseda ČNR osvědčil. Je současně navrhován do funkce předsedy výboru pro obchod, služby a dopravu, kterou rovněž v uplynulém období úspěšně vykonával.

Za místopředsedu ČNR navrhuji v dohodě s vedením Čs. strany socialistické poslance Čestmíra Adama, dosavadního poslance ČNR, člena Československé strany socialistické. /Potlesk./ Jako poslanec se osvědčil. Současně je navrhován do funkce předsedy zdravotního a sociálního výboru.

V souladu se zásadami na složení předsednictva tak, jak jsem je již uvedl, doporučuji, aby dalšími členy předsednictva ČNR byli zvoleni tito poslanci: Miloslav Dočkal, člen KSČ, Jaromír Hájek, člen KSČ, Jaroslav Henzl, člen ČSS, Josef Hlavička, člen KSČ, Jaroslav Horák, člen KSČ, Jan Jirásek, člen KSČ, Jana Klasová, členka KSČ, Naděžda Křenová, členka KSČ, Josef Machačka, člen KSČ, Oldřich Paul, člen KSČ, Josef Podlešák, člen KSČ, Lubomír Procházka, člen KSČ, Bohumír Rosický, člen KSČ, Zdenka Skřivánková, členka KSČ, Josef Smola, člen KSČ, Marie Smolíková, členka KSČ, Miroslav Suchopárek, bez politické příslušnosti, Jan Uřičář, bez politické příslušnosti, Miloslav Vacík, člen KSČ, Zbyněk Žalman, člen Čs. strany lidové.

Vycházím z výsledků jednání Klubu komunistických poslanců i jednání klubů poslanců socialistické a lidové strany i schůzky poslanců bez stranické příslušnosti, proto se domnívám, že není nutné, abych se podrobněji zabýval charakteristikou jednotlivých členů předsednictva ČNR. Navrhovaní poslanci jsou známí z výsledků politické práce i jejich podílu na rozvoji naší země. Mají bohaté politické i hospodářské zkušenosti a projevovali se vždy jako lidé, kteří plně souhlasí s politickou linií KSČ. Také jejich bohaté životní zkušenosti vytvářejí předpoklady, že budou v navrhovaných funkcích úspěšně pracovat. Děkuji vám. /Potlesk./


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP