Čtvrtek 27. října 1977

27. 10. 1977

/Začátek schůze České národní rady v 11.00 hodin, vzhledem k přerušení dodávky elektrické energie./

Přítomni:

Předseda České národní rady Evžen Erban a místopředsedové České národní rady Oldřich Voleník, Marie Jarošová, František Toman a JUDr. Čestmír Adam

Členové vlády České socialistické republiky

předseda vlády Josef Korčák, místopředsedové vlády doc. RSDr. Ladislav Adamec, CSc., ing. Stanislav Rázl a Štěpán Horník, ministr práce a sociálních věcí RSDr. Emilian Hamerník, ministr výstavby a techniky ing. František Šrámek, ministr průmyslu ing. Oldřich Svačina, ministr zemědělství a výživy doc. ing. Miroslav Petřík, CSc., ministr lesního a vodního hospodářství ing. Ladislav Hruzík, ministr obchodu ing. Antonín Jakubík, ministr vnitra ing. Josef Jung, ministr spravedlnosti JUDr. Jan Němec, ministr školství doc. Milan Vondruška, ministr kultury doc. JUDr. Milan Klusák, CSc., ministr-předseda Výboru lidové kontroly Vlastimil Svoboda a ministři Rostislav Petera a prof. ing. Karel Löbl, DrSc.

184 poslanců České národní rady podle prezenční listiny

Z Kanceláře ČNR její vedoucí JUDr. Alois Klumpar

Předseda ČNR Evžen Erban: Soudružky a soudruzi, v naší schůzi co nejsrdečněji zdravím člena předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsedu vlády České socialistické republiky soudruha Josefa Korčáka a další členy vlády. /Potlesk./Srdečně vítám také hosty, kteří přijali naše pozvání a účastní se schůze České národní rady.

Soudružky a soudruzi poslanci České národní rady, prožíváme spolu s celým lidstvem dobu, která je velká nadějí trvalého míru a vážná pro opakované pokusy agresívních sil starého světa zabránit vítězné cestě pracujících, nastoupené Velkou říjnovou socialistickou revolucí. Říjnová revoluce byla počátkem hluboké změny v mezinárodním poměru třídních sil, k níž byly vytvořeny velkými zápasy a obětmi v uplynulých šedesáti letech potřebné morálně politické, materiální a mocenské podmínky. Jejím vítězstvím byla zahájena nová éra v dějinách Evropy a lidstva. Byl to nástup do hluboce revolučního světového procesu, pro nějž uvolnila ohromné síly lidových mas a utlačovaných národů.

Společenský vývoj, který byl podnícen Říjnovou revolucí, se stal mezinárodně určující silou v životě našich národů, od vzniku československého státu až po jeho socialistickou přítomnost. O tom se můžeme přesvědčit také z mnoha cenných historických dokumentů, z nichž některé máme příležitost si dnes prohlédnout v prostorách České národní rady.

V celé historii nebylo události, která by hlouběji a trvaleji ovlivnila naše národní osudy, než Velká říjnová socialistická revoluce. Šedesát let, které od té doby uplynuly, mluví jasnou řečí a dávají nám poučení cenná pro současnost i budoucnost.

Tato revoluce světového významu spolu s vůlí a národně revoluční aktivitou českého a slovenského národa vedly ke vzniku Československé republiky, která představovala důležitý stupeň ve společenském vývoji naší země. My, budovatelé nového, socialistického světa, spatřujeme ve významných událostech října 1918 začátek dalšího, vyššího stupně třídního boje v podmínkách národní svobody. Buržoazie a její političtí mluvčí viděli naproti tomu ve vzniku československého státu zakončení vývoje, tak jak to odpovídalo jejím třídním zájmům i zájmům s ní spojené západní imperialistické buržoazie.

Skutečný vztah k československému státu se ukázal nejlépe v době jeho ohrožení. Komunisté v čele opravdových vlastenců mobilizovali všechny síly pracujících na obranu naší země proti německému imperialismu a po zničení Československé republiky do boje za obnovení našeho státu, našich národních svobod.

Vítězství dědiců Října nad fašismem spolu s revolučními, národně i třídně osvobozovacími zápasy československého lidu v čele s Komunistickou stranou Československa vyvrcholily osvobozením naší vlasti a její výstavbou jako socialistické země.

Únorové vítězství pracujícího lidu Československa, jehož 30. výročí vzpomeneme v příštím roce, bylo historickou odpovědí českého a slovenského národa na inspirující myšlenky Říjnové revoluce. Oddělili jsme se tak jednou provždy od světa imperialismu. Náš nový společenský řád a nové, socialistické spojenectví míru a pokroku vyloučily pro nás i pro budoucí generace takové otřesné antihumánní události, jako byly krize spojené s masovou nezaměstnaností, jako byl mnichovský imperialistický komplot.

Naše národy po těžkých zápasech plných obětí, přes působení nepřátelské ideologie, našly pevně své místo v nově se rodícím světě socialismu a míru. Po zkušenostech s imperialismem, jehož zájmy a politika znamenaly smrtelné nebezpečí pro náš stát, pro naše národní a sociální svobody a práva, jsme se nemohli rozhodnout jinak. Byla a je to volba rozumu i citu.

Vývoj naší země, postavení pracujících, naše reálné perspektivy dokazují, že jsme volili dobře. Socialismus znamená pro český a slovenský národ zajištění bezpečnosti a dalšího rozvoje společného státu a našich národních svobod. Dává nám jistotu lidsky důstojného, stále bohatšího života, který závisí především na naší vlastní práci, na jednotě a aktivitě lidu v duchu těch socialistických zásad, jejichž uplatňování nám přineslo v uplynulých desetiletích největší vítězství a úspěchy, skvělý rozmach národních sil.

"Bilancování výsledků socialistického budování v naší zemi," napsal soudruh Husák, "jednoznačně potvrzuje správnost cesty, kterou československý lid nastoupil v duchu odkazu Velkého října po druhé světové válce. Naši lidé jsou oprávněně hrdi na velké historické dílo, které je přesvědčivým svědectvím o přednostech socialismu a současně čestným vkladem k růstu síly a autority mezinárodního socialismu."

Soudružky a soudruzi, na základě vlastních zkušeností považuje československý lid Velkou říjnovou socialistickou revoluci za svoji věc, hlásí se k jejím leninským idejím, uvádí je přes všechny obtíže postupně v život ve specifických podmínkách své země, daných jejími pokrokovými tradicemi a dosaženým stupněm vývoje.

Životní význam pro nás a všechny národy světa má mírová iniciativa politických sil vzešlých z Říjnové revoluce, počínající Dekretem o míru a vrcholící ve vítězících zásadách mírového soužití.

Další velkou událostí ve vývoji našeho věku k míru a socialismu se stala nová sovětská Ústava. Ve svém ústavním zákonu zakotvují sovětští lidé, věrni svému dějinnému poslání, také základní principy mírového soužití zemí s rozdílným společenským zřízením. Tak se znovu morálně politicky i právně stvrzuje neoddělitelnost socialismu a míru, která se upevňuje od vítězství Velké říjnové socialistické revoluce.

Nejhumánnější událost našeho věku - Říjnová revoluce měla a má tedy ve svých hlubokých společenských důsledcích vpravdě existenční význam pro náš stát, pro naši socialistickou společnost, pro naši bezpečnost a životní jistoty. Československá socialistická republika leží ve středu Evropy, ve vysoce exponovaném postavení a tvoří pevný článek společenství socialistických zemí, jehož jednota je jedním ze základních předpokladů dalších vítězství míru a pokroku na evropském kontinentě a v celé lidské společnosti.

Všichni vlastenci naší země jsou si vědomi veliké dějinné příležitosti a současně veliké odpovědnosti, se kterou se aktivně podílíme na mírové politice v Evropě a v ostatním světě. Československo vyvíjí soustavnou snahu, aby se vytvořily dobré sousedské vztahy a rozvinula spolupráce s oběma našimi kapitalistickými sousedy, s Německou spolkovou republikou a Rakouskem, s dalšími státy s rozdílným společenským zřízením a s rozvojovými zeměmi - pochopitelně při důsledném dodržování všech principů vzájemných vztahů schválených na helsinské konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, včetně principu nevměšování do vnitřních záležitostí.

Všechny významné události a procesy našich novodobých dějin - úsilí o národní obrození a státní samostatnost, zápas pracujícího lidu proti kapitalismu, boj našich národů proti fašistické porobě vrcholící Slovenským národním povstáním a Květnovým povstáním českého lidu a konečně vítězství pracujícího lidu v únoru 1948, pramenily z hlubokého uvědomění a obětavosti lidu, z jeho bojů a práce.

Pracujme svědomitě každý na svém místě, naplňujme plány dalšího rozvoje své vlasti tvůrčí prací, abychom tak čestným dílem přispívali v duchu našich pokrokových tradic k velkým cílům socialismu, k mírové spolupráci národů a štěstí pracujícího člověka. /Potlesk./

Bouřlivý vývoj, kterým prošla v uplynulých desetiletích také naše země, ukázal, že socialistické vlastenectví jako správně pochopený národní zájem je neoddělitelné od toho internacionalismu, který se stal pevným poutem zemí socialistického společenství a všech sil ve světě, usilujících o uchování míru a rozvíjení pokroku pro všechny pracující.

Velké úspěchy lidu, které se v našem věku odvíjejí od Velké říjnové socialistické revoluce, byly možné díky tomu, že pracující masy a národy pochopily, že jen důsledný boj naplněný obětavostí a mezinárodní solidaritou, může přivést lidstvo k trvalému vítězství těch idejí humanismu a míru, v jejichž jménu bojovali proti reakčním silám celého světa vítězové Velkého října.

Jako volení představitelé České socialistické republiky blahopřejeme sovětskému lidu, všem sovětským národům k jejich světodějnému dílu socialismu, mezinárodní spolupráce a míru a přejeme jim mnoho dalších úspěchů při výstavbě komunismu! /Potlesk./

Soudružky a soudruzi poslanci, předsednictvo České národní rady se 8. září usneslo doporučit České národní radě, aby v této schůzi projednala pořad, jehož návrh je uveden na pozvánce:

I. Zpráva vlády České socialistické republiky o zabezpečování vnitřního trhu

II. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

III. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

IV. Zpráva Nejvyššího soudu České socialistické republiky o stavu socialistické zákonnosti v České socialistické republice

V. Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 5. července do 27. října 1977

Soudružky a soudruzi, slyšeli jste návrh pořadu schůze. Má někdo k tomuto návrhu nějaké připomínky nebo námitky. Nemá.

Zjišťuji, že podle prezenční listiny je ve schůzi přítomno 177 poslanců a že Česká národní rada je schopna se usnášet. Přistoupíme tedy k hlasování o pořadu schůze.

Kdo souhlasí s návrhem pořadu schůze, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./Děkuji.

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím je pořad schválen.

Přistoupíme nyní k projednání schváleného pořadu schůze.

Prvním bodem pořadu je

I

Zpráva vlády České socialistické republiky o zabezpečování vnitřního trhu

Z pověření vlády České socialistické republiky uvede zprávu místopředseda vlády Štěpán Horník. Prosím soudruha Horníka, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády ČSR Štěpán Horník: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky a soudruzi poslanci! Ústřední výbor Komunistické strany Československa na svém 7. plénu hodnotil rozvoj životní úrovně naší společnosti a projednal plnění směrnice, stanovené XV. sjezdem KSČ pro oblast uspokojování hmotných potřeb obyvatelstva a dalších směrů rozvoje vnitřního trhu. Po kritickém rozboru i ocenění práce ve výrobě spotřebního zboží, v oblasti vnitřního obchodu a ve sféře služeb, stanovil další postup. Rozpracování a zajištění závěrů tohoto 7. pléna je i jedním z předních úkolů vlády České socialistické republiky. Dovolte, abych vás z pověření vlády o stavu zabezpečování těchto závěrů informoval.

Myslím, že bude účelné, abych z těchto hledisek v prvé části zprávy podal stručnou charakteristiku období od XV. sjezdu strany.

Záměry hospodářské politiky strany, formulované XV. sjezdem KSČ, byly zapracovány do 6. pětiletého plánu. V souladu s péčí strany o rozvoj životní úrovně obyvatelstva byly konkretizovány směry a úkoly ve výrobě, v dodávkách potravin i průmyslového spotřebního zboží a stejně tak i v oblasti služeb. Byla stanovena tempa růstu peněžních příjmů obyvatelstva v jednotlivých letech; ta prakticky vymezila prostor nákupu zboží a používání služeb. Jako jeden ze základních předpokladů úspěšného rozvoje vnitřního trhu a služeb vláda zdůraznila nutnost aktivnějšího přístupu k zabezpečování potřeb pracujících i ze strany výroby, a to jak dodavatelů zboží, tak dodavatelů náhradních dílů a materiálu.

Při hodnocení výsledků dosažených za prvé dva roky 6. pětiletky zřetelně vyplývá, že došlo k dalšímu zvýšení životní úrovně a že celkově se daří uskutečňovat hlavní záměry XV. sjezdu. To také konstatovalo květnové zasedání ústředního výboru KSČ, které ale současně připomnělo, za jakých podmínek bylo těchto úspěchů dosaženo. Také v souvislostech dnešního jednání je na místě stručně a proto jenom se zjednodušením připomenout alespoň některé faktory, které jsou příčinou zvýšených nároků naší ekonomiky.

Jak se vyvíjí situace v západních kapitalistických státech sami dobře víte. Je přirozené, že krize západního světa ovlivňuje do určité míry i část naších vnějších podmínek a tak působí i na naši ekonomiku. Vliv tohoto negativního působení se u nás snažíme stále eliminovat, ale v určitých směrech do naší práce přece jenom zasahuje.

V tomto období se vystupňovaly některé problémy naší palivo-energetické bilance. To se ve svých důsledcích promítá i do výroby spotřebního zboží a přímo nebo nepřímo poněkud omezuje souhrnnou nabídku na vnitřním trhu.

Houževnatě přetrvávají některé nedostatky v investiční výstavbě, to je také jedna z příčin opožďování přírůstku kapacit pro výrobu potravin i výrobu spotřebního zboží.

Také výsledky zemědělské výroby v prvém roce 6. pětiletky byly velmi nepříznivě ovlivněny klimatickými podmínkami. To se nezbytně muselo projevit v obtížnosti při zabezpečování potřebných zdrojů potravin nejen loni, ale i v první polovině letošního roku.

Jestliže tedy i za těchto složitých podmínek jsme dokázali zabezpečovat vytyčené úkoly, pak to svědčí především o síle a možnostech socialistické ekonomiky. Podmínky náročné situace nás vedou v oblasti řízení k tomu, abychom se soustřeďovali především na nedostatky a odchylky od původních záměrů. To platí i pro sféru růstu životní úrovně.

Je třeba reálně vidět, že i v této oblasti - při souhrnném zabezpečování vytyčených cílů - dochází přece jen k některým rozdílům. Jde především o to, že tempo růstu maloobchodního obratu, vyjádřené v ročních prováděcích plánech, je o něco nižší, než s jakým uvažovala 6. pětiletka. Také plánovaný vývoj peněžních příjmů je zatím pomalejší než původní záměry, i když v letošním roce, podle krátkodobé prognózy Státní bankou Československou, je třeba počítat s překročením plánu příjmů obyvatelstva. Příjmy obyvatel se naplňují rychleji než výdaje; to má vliv na rychlejší růst nerealizované kupní síly.

Tento vývoj způsobuje, že se vyskytují i některé nové problémy. V oblasti uspokojování potřeb obyvatelstva není jejich podstata na straně koupěschopné poptávky. Jsou však některé těžkosti v dodavatelsko-odběratelských vztazích, obtíže v plnění dodávek zboží pro vnitřní trh a v žádaném sortimentu, až příliš často neuspokojivá jakost a trvale málo zbožových inovací. Proto také vláda v poslední době věnovala zvýšenou pozornost dodávkám zboží pro trh a zejména jeho struktuře a jakosti.

Při řešení problematiky vnitřního obchodu a služeb vláda vycházela z toho, že základním úkolem je zabezpečit zásobování obyvatelstva potravinami.

Proto jsme se s tak velkou péčí soustřeďovali zejména na dodávky živočišných produktů, především výrobků z masa a mléka. Podařilo se rovněž pokročit v uskutečňování některých zásad racionální výživy. Pozornost budeme i dále věnovat zásobování ovocem a zeleninou.

V souladu s usneseními XV. sjezdu KSČ je na vnitřním trhu zabezpečován růst podílu průmyslového zboží na celkovém obratu. I když výsledek minulého roku, charakterizovaný podílem 52,6 % prodeje průmyslového zboží z celkového maloobchodního obratu, je o něco nižší než stanovil roční plán, myslím, že tento nadpoloviční podíl je přece jen dokladem o vysoké úrovni spotřeby. To také dokazují údaje o vybavenosti domácností, zejména předměty dlouhodobé spotřeby a koneckonců naše kultura odívání a bydlení, která snese porovnání i s těmi nejvyspělejšími státy. Jestliže tedy hovoříme o některých problémech při dalším zvyšováním maloobchodního obratu, pak tak činíme především proto, abychom zdůraznili, jak velké jsou ještě možnosti dalšího rozvoje životní úrovně u nás.

Vysoké nároky energetické bilance mají svůj vliv na úroveň zabezpečování tržní spotřeby paliv. Stoupající spotřebu se daří krýt především díky obětavé práci našich horníků. Letos např. již bylo vytěženo zhruba o 3 mil. tun hnědého uhlí více než loni. To představuje růst těžby o více než 5 %. Na zvýšených zdrojích se podílejí i dodávky obchodu. Hlavním spotřebitelem je však průmysl. Také letošní velmi dobrá úroda v zemědělství má svoje energetické nároky. Je proto nutno zdroje paliv rozdělovat velice obezřetně a vyváženě. Spotřeba obyvatelstva není tou největší položkou v bilanci, vláda však projednává její zabezpečení se zvláštní pečlivostí. Tržní zdroje uhlí, tak jak je máme k dispozici, pro normální topné období postačují. Je ale samozřejmé, že při mimořádných klimatických podmínkách v zimě bychom museli hledat i mimořádná opatření.

Vláda také soustavně sleduje vytváření podmínek pro rozvíjení služeb poskytovaných obyvatelstvu. Je přirozené, že s rostoucím vybavením domácností a s vyšší kulturou života rostou nároky prakticky na všechny druhy služeb. I zde se především zásluhou národních výborů, výrobních družstev a podniků místního hospodářství v poslední době udělalo již mnoho. Avšak ani v této oblasti se s dosavadní úrovní nechceme spokojit. Jsme si vědomi toho, že i zde musíme dbát na rozšiřování především těch nejdůležitějších služeb.

Především z těchto, spíše jen stručně naznačených hledisek, bych vás v další části zprávy chtěl informovat o rozpracování závěrů 7. pléna ÚV KSČ v působnosti vlády České socialistické republiky.

Květnové zasedání ústředního výboru strany hluboce analyzovalo některé přetrvávající nedostatky a tím současně dalo podnět státním i hospodářským orgánům podrobně se zabývat všemi otázkami, které se bezprostředně dotýkají životních potřeb obyvatelstva. V souladu s úkoly, které si vláda ČSR vytyčila po XV. sjezdu strany a které byly obsaženy v jejím programovém prohlášení z konce minulého roku, jsme přistoupili s plnou vážností k rozpracování závěrů tohoto 7. zasedání ÚV KSČ. Základním cílem přitom bylo nejen přijímat úkoly k zabezpečení jeho závěrů, ale zároveň přikročit k odstraňování zjištěných nedostatků a zahájit tak neprodleně realizaci přijatých opatření.

To bylo také snahou vlády ČSR při projednávání prvé informace o stavu přípravy rozpracování v červnu t. r. Řídící skupina, která koordinovala tyto práce, se snažila především o vhodné propojení úkolů, vytyčených na úrovni federální vlády, s úkoly zabezpečovanými v působnosti vlády České socialistické republiky. Současně jsme se snažili o věcnou návaznost souboru opatření, vypracovaných na úrovni jednotlivých resortů, a to včetně kontroly.

Celé období přípravy 7. zasedání, ale především období projednávání jeho závěrů a jejich rozpracování, je charakterizováno zvýšenou iniciativou a angažovaností pracovníků ústředních orgánů, stranických funkcionářů i ostatních společenských organizací. Snaha účinně přispět ke splnění všech vytyčených úkolů byla rovněž zřejmá na všech aktivech a shromážděních, při všech jednáních ve výrobě, službách a v obchodě, prostě na všech místech a stupních řízení, které se těmito otázkami zabývaly. Velmi náročnou přípravu projednání a rozpracování zajistily národní výbory, a to národní výbory všech stupňů. Jejich práce byla o to složitější, že se týkala jak úseků, které bezprostředně řídí, tak i vlastně celé oblasti uspokojování hmotných potřeb obyvatelstva, protože v tom směru občanům v celém rozsahu odpovídají.

Konečná formulace souboru hlavních opatření vlády ČSR k zabezpečení 7. zasedání ÚV KSČ byla projednána a schválena v plenárním zasedání vlády 19. října, to je prakticky před týdnem. Soubor těchto opatření pečlivě transformuje a zajišťuje úkoly, uložené usnesením federální vlády a stanoví úkoly, zabezpečované v působnosti vlády ČSR. Vedle těchto hlavních úkolů byl vypracován soubor resortních opatření se jmenovitým určením pracovníků, odpovědných za jejich splnění. Tento resortní soubor je součástí materiálů vlády. Je to docela slušná kniha několika set pečlivě promyšlených a formulovaných opatření, směřujících v podstatě k jedinému cílu - zabezpečit závěry 7. pléna.

V průběhu společné přípravy České národní rady a vlády na toto dnešní plénum jsme se dohodli, že komplexní soubor opatření vlády dáme k dispozici České národní radě pro další práci výborů, pro které bude sloužit jako politický a pracovní materiál. Jsme totiž společně toho názoru, že rozpracováním úkolů 7. pléna práce nekončí, ale vlastně teprve začíná.

Naší snahou bylo zabezpečit, aby závěry se co nejdříve projevily v praxi, to znamená ve zlepšené úrovni zásobování obyvatelstva a rozšiřování a zkvalitňování služeb. Charakter úkolů, které květnové zasedání projednávalo, je však tak závažný, a zabezpečování jejich realizace natolik náročné, že u mnoha případů musíme počítat s jejich postupným řešením, a to v některých případech až v příští, nebo i v další pětiletce.

Rád bych vás, soudruzi poslanci, nyní seznámil se stručným charakterem nosných úkolů.

I v budoucnosti půjde především o zabezpečení plynulého zásobování vnitřního trhu potravinami a průmyslovým spotřebním zbožím nejen v dostatečném množství, ale i v potřebné struktuře a kvalitě. Proto je uloženo zpracovat dlouhodobou koncepci rozvoje osobní spotřeby, která má vytvořit základ pro orientaci výrobní sféry. Na zpracování této celostátní koncepce se budou podílet také národní výbory.

V potravinářském zboží půjde o další prosazování hledisek správné výživy, o zvyšování kvality a trvanlivost potravin, o zvýšení výroby dosud nedostatkových druhů potravinářského zboží a o zlepšení zásobování ovocem a zeleninou. Své místo v této koncepci bude mít i rozvoj průmyslové výroby hotových jídel a polotovarů.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP