Čtvrtek 30. března 1978

 

30. 3. 1978

/Začátek schůze České národní rady v 10.00 hodin./

Přítomni:

Předseda České národní rady Evžen Erban a místopředsedové České národní rady Oldřich Voleník, Marie Jarošová, František Toman a JUDr. Čestmír Adam

Členové vlády České socialistické republiky

předseda vlády Josef Korčák, místopředseda vlády doc. RSDr. Ladislav Adamec, CSc., ministr financí ing. Jaroslav Tlapák, ministr práce a sociálních věcí RSDr. Emilian Hamerník, ministr výstavby a techniky ing. František Šrámek, ministr stavebnictví Karel Polák, ministr zemědělství a výživy doc. ing. Miroslav Petřík, CSc., ministr obchodu ing. Antonín Jakubík, ministr vnitra ing. Josef Jung, ministr spravedlnosti JUDr. Jan Němec, ministr školství doc. Milan Vondruška, ministr kultury doc. JUDr. Milan Klusák, CSc., ministr zdravotnictví prof. MUDr. Jaroslav Prokopec, CSc., ministr Rostislav Petera a ministr prof. ing. Karel Löbl, DrSc.

190 poslanců České národní rady podle prezenční listiny

Z Kanceláře ČNR její vedoucí JUDr. Alois Klumpar

Předseda ČNR Evžen Erban: Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, zahajuji 7. schůzi České národní rady. V naší schůzi co nejsrdečněji vítám člena předsednictva ÚV KSČ a předsedu vlády ČSR soudruha Josefa Korčáka a další členy vlády ČSR. /Potlesk./ Dále mi dovolte, abych v našem středu srdečně přivítal tajemníka ÚV KSČ soudruha Jindřicha Poledníka. /Potlesk./ Soudruh Poledník dobře zná naši práci, neboť byl naším poslancem, členem předsednictva České národní rady a předsedou stálé pracovní skupiny předsednictva ČNR pro otázky mládeže. Soudruhu Poledníku, rádi na tuto spolupráci vzpomínáme a těšíme se, že jako tajemník ÚV KSČ i při velkém zaneprázdnění budeš moci mezi nás občas zavítat.

Dovolte mi, abych dále pozdravil skupinu poslanců Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR, vedenou členkou předsednictva Sněmovny národů a předsedkyní výboru pro sociální politiku soudružkou dr. Olgou Vackovou a členy předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSR. /Potlesk./ Dále vítám v našem středu též skupinu poslanců ONV Brno II, jakož i představitele ústředních orgánů ČSR, kteří se účastní našeho zasedání jako hosté.

Předsednictvo České národní rady se 28. února usneslo doporučit České národní radě, aby v této schůzi projednala pořad, jehož návrh je uveden na pozvánce:

I. Zpráva vlády České socialistické republiky o plnění programového prohlášení

II. Společná zpráva výborů České národní rady kulturního a školského, ústavně právního a pro národní výbory a národnosti k vládnímu návrhu zákona České národní rady o divadelní činnosti

III. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění soudců z povolání soudcovské funkce

IV. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

V. Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 20. prosince 1977 do 30. března 1978.

Soudružky a soudruzi, slyšeli jste návrh pořadu schůze. Máte k němu nějaké námitky nebo připomínky? Nemáte.

Zjišťuji, že podle prezenční listiny je ve schůzi přítomno 180 poslanců a že Česká národní rady je schopna se usnášet.

Přistoupíme k hlasování o pořadu schůze.

Kdo souhlasí s navrženým pořadem schůze, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./ Děkuji.

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Tím je pořad schválen.

Soudružky a soudruzi, 11. zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa provedlo souhrnnou analýzu a zhodnocení výsledků rozvoje celé naší společnosti, kterých bylo dosaženo při uskutečňování programu XV. sjezdu KSČ.

Připomeňme si slova soudruha Gustáva Husáka na tomto zasedání, že je to program dalšího upevňování socialistického zřízení, naší státnosti, rozšiřování moci pracujícího lidu, prohlubování jednoty našich národů a národností, široké socialistické demokracie a spojenectví se Sovětským svazem, se všemi socialistickými zeměmi; program boje za mír a bezpečnost ve světě, který dává Československé socialistické republice záruky pokojného rozvoje, svobody a nezávislosti.

Závěry 11. zasedání ÚV KSČ obsahují základní linii zaměření další činnosti také pro Českou národní radu jako nejvyšší zastupitelský sbor České socialistické republiky.

Plnění náročných úkolů socialistické výstavby v naší československé vlasti představuje významný, cílevědomý podíl v historickém zápase za humánní perspektivu lidstva v podmínkách trvající ekonomické a morální krize imperialismu a stupňujícího se ideologického boje, v němž reakční síly se snaží zastavit nebo alespoň zbrzdit revoluční proces ve světě.

V pokračujícím třídním boji, v jehož průběhu se v celosvětovém měřítku rozhoduje o míru a budoucnosti světa, mají země socialismu velkou odpovědnost. Naše postavení v tomto boji je zvlášť náročné, protože úsilí kontrarevolučních sil se z několika nám jasných důvodů soustřeďuje právě na Československo.

Za současného krizového vývoje imperialismu s jeho mezinárodními ekonomickými a politickými dopady zdůrazňuje strana požadavek stupňovat naše úsilí na všech úsecích tvorby hmotných a sociálních jistot, obrany naší země a socialistického charakteru jejího zřízení, při výchovném působení doma a při rozvíjení propagace socialismu do světa.

V činnosti České národní rady věnujeme stálou pozornost tomu, aby se závěry jednotlivých zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa promítly do činnosti orgánů České národní rady.

Využijeme proto také k hodnocení vlastní práce dnešní příležitosti, kdy vláda České socialistické republiky v čele se svým předsedou soudruhem Josefem Korčákem bilancuje před zákonodárným sborem výsledky své dosavadní činnosti při plnění hospodářského a sociálního programu XV. sjezdu Komunistické strany Československa.

Při plnění našich úkolů využijeme všech možností socialistické demokracie a budeme se podílet prostředky zákonodárného sboru na dalším dynamickém rozvoji naší společnosti. To je a bude naše odpověď na závěry 11. zasedání ústředního výboru KSČ, k jejichž zabezpečení vytváříme v našem zákonodárném sboru ve spolupráci s Klubem komunistických poslanců potřebné politické a organizační podmínky.

Podporujeme vládu České socialistické republiky v jejím úsilí o komplexní a důsledné plnění jejího programu, na jehož základě jsme jí vyslovili na začátku tohoto volebního období svou důvěru. V úzké součinnosti s vládou budeme nadále usilovat o to, aby všichni občané České socialistické republiky poctivě a uvědoměle spolupracovali na společném díle a odpovědně plnili své každodenní pracovní úkoly a občanské povinnosti.

Skutečně, v životě naší společnosti dosažené výsledky, mluví pro socialismus silněji, než jakákoliv slova. Náš společenský řád stále přesvědčivěji dokazuje, že je opravdu vyšším stupněm ve vývoji společnosti. Vytváří společenské podmínky k tomu, aby lidé byli úspěšní v práci, spokojeni v životě, aby se aktivně podíleli na řízení společnosti.

K tomu budeme jako poslanci České národní rady přispívat ještě lépe než dosud ve svých volebních obvodech ve styku s občany, jejich organizacemi a jimi volenými orgány.

Mohu jistě jménem vás všech ujistit ústřední výbor Komunistické strany Československa a naše voliče, že dáme všechny své síly k dalšímu rozkvětu naší socialistické vlasti. /Potlesk./

Přistoupíme nyní k projednání schváleného pořadu schůze. Prvním bodem pořadu je

I

Zpráva vlády České socialistické republiky o plnění programového prohlášení

Prosím předsedu vlády České socialistické republiky soudruha Josefa Korčáka, aby přednesl zprávu.

Předseda vlády ČSR Josef Korčák: Vážená Česká národní rado, soudružky a soudruzi poslanci!

Život v našich městech a obcích je naplněn tvořivým pracovním ruchem. Jeho atmosféra se vyznačuje hrdostí nad vykonaným dílem i zdravou kritičností, rostoucími nároky lidí i složitostmi zápasu za vyšší cíle. V obětavém úsilí miliónů našich občanů se denně prověřuje správnost linie XV. sjezdu KSČ. Její plody nás materiálně i kulturně obohacují, přinášejí radost a spokojenost. V naší zemi není místa, kde by pokrok posledních let nebylo vidět.

Neprocházíme však lehkým obdobím. Každý krok kupředu stojí více úsilí a přemýšlení, vyžaduje širší znalosti i novou energii. Budovat rozvinutou socialistickou společnost a vyrovnávat se se složitými podmínkami dnešního světa není a nebude snadné. Bylo snad ale bez těžkostí celé třicetileté poúnorové období, byla snad jednoduchá naše cesta po dubnu 1969?

V plném souladu s potřebami i reálnými možnostmi společnosti, vůlí i tužbami lidí vláda ČSR ve svém programovém prohlášení v prosinci 1976 vytyčila náročné úkoly. Od té doby neuplynulo příliš mnoho času. Přesto můžeme prohlásit, že společným úsilím, díky podpoře stranických orgánů, ve spolupráci s federální a slovenskou vládou, v součinnosti s Českou národní radou a Národní frontou, díky pochopení a aktivitě nejširších vrstev, se naše záměry daří.

Proto může dnes vláda předstoupit před vás, poslance České národní rady, s dobrou bilancí. Můžeme složit účty z poctivě vykonané práce. Zásadní politické hodnocení posledních let provedlo nedávné 11. zasedání ÚV KSČ. K jeho závěrům se plně přihlašujeme! Vyjadřují naše vlastní zkušenosti a ukazují správná východiska.

Po příkladu kritického a náročného rozboru ÚV KSČ i my posuzujeme dosažené výsledky. Také smysl naší bilance je akční, směřuje kupředu. Vláda si uvědomuje svůj díl odpovědnosti za další úspěšný postup. Soustředíme rozhodující síly na klíčové úkoly a slabé články. Půjdeme cestou stupňování náročnosti a důslednějšího vyžadování odpovědnosti. Dál upevníme řídící úlohu vlády a ještě těsněji se opřeme o širokou síť národních výborů. Budeme s ještě větší cílevědomostí pečovat o trvalý růst a hospodárné využívání ekonomických zdrojů a pracovat pro lepší uspokojování materiálních a kulturních potřeb obyvatelstva. V zájmu těsnějšího spojení s občany se budeme více opírat o sílu masových sdělovacích prostředků. Při každém rozhodování budeme vždy mít na mysli smysl našeho úsilí - šťastný a spokojený život lidu naší vlasti.

Soudružky a soudruzi, vláda v souladu se svým programovým prohlášením věnovala zabezpečování hospodářského programu XV. sjezdu všestrannou pozornost. V těsné součinnosti s federálními orgány jsme se snažili, aby vklad ČSR do hospodářství celého státu byl co největší, abychom co nejlépe využívali všech našich zdrojů a možností. Starali jsme se soustavně o rozvoj námi řízených výrobních i nevýrobních odvětví. Současně jsme vytvářeli podmínky pro náročné úkoly v palivoenergetické základně, v metalurgicko-strojírenském komplexu, v dopravě a dalších odvětvích.

Ve složitých vnějších ekonomických podmínkách naplňujeme základní cíle a záměry hospodářské politiky strany. Zásluhou pochopení a iniciativy pracujících se daří problémy postupně řešit, překonávat některé vnitřní nedostatky a vytvářet potřebné předpoklady i pro budoucí léta.

Za hlavní klad považujeme dynamický růst průmyslové a stavební výroby i pozitivní vývoj v zemědělství. Národní důchod se v prvních dvou letech 6. pětiletky zvýšilo 7,6 %. Nejvyšší přírůstky jsou dosahovány v rámci rozvojových programů v dřevozpracujícím průmyslu i průmyslu skla a keramiky. K dobrým výsledkům patří též postavení 173 000 bytů a rozsáhlá výstavba Prahy. Plánovaný růst ekonomiky pokračuje i v prvních měsících letošního roku.

Dosažené výsledky jsou nejen hospodářským, ale i politickým úspěchem. Masovost socialistického soutěžení, odhalování rezerv ve výrobě a aktivní přístup ke zlepšování životního prostředí představují cennou konkrétní podporu linie strany. Výrazným podnětem k rozvoji iniciativy bylo 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce a 30. výročí Vítězného února.

V celé své činnosti vláda vychází z jednoty ekonomického a sociálního programu. Udržet a podle možností dále rozvíjet vysokou životní úroveň a sociální vymoženosti našeho lidu je pro nás zákonem. Ani zde však nelze dělat jinou než reálnou politiku. Můžeme uskutečňovat jen taková sociálně politická opatření, která jsou podložena potřebnou tvorbou zdrojů. Přihlížíme i k tomu, aby podněcovala pracovní aktivitu a účinně působila na další rozvoj výrobních sil.

Dosažená životní úroveň patří nesporně k velkým vítězstvím politiky strany. Je to názorný důkaz, že socialismus je schopen řešit i složité surovinové, energetické a potravinové problémy, včetně otázek životního prostředí, v zájmu a ku prospěchu občanů.

Rostoucí zaměstnanost obyvatelstva spojená se zvyšováním mezd a sociálních příjmů, se projevila v růstu kupní síly za poslední dva roky téměř o 19 mld Kčs. Tím se zákonitě zvyšují požadavky na obchod a služby, na celou oblast uspokojování materiálních a kulturních potřeb. Tento žádoucí vývoj sebou přináší i nemalé starosti. Není vždy lehké se s nimi vyrovnat. Celková stabilizace zásobování potravinami je nesporným úspěchem. Přesto je i zde co zlepšovat.

Na úroveň vnitřního trhu má vliv mnoho resortů - národních i federálních. Mohou být různé důvody, proč to, či ono na trhu není v dostatečném množství, sortimentu a jakosti. Jedno však zůstává nesporné: nezbytnost stále lépe uspokojovat materiální potřeby lidí je zákonem, cílem a smyslem veškeré naší práce. To platí a bude vždy platit.

Mezi nedostatkové zboží patří i výrobky spotřebního průmyslu, jako je textil, obuv a nábytek. Není to proto, že by si snad spotřební průmysl vedl hůře než v minulosti. Plní a překračuje plánované úkoly, jeho pracovníci, převážně ženy, patří v obětavosti, v pracovní kázni, ve využívání pracovní doby a směnnosti, k nejlepším. Vysoká intenzita práce v přádelnách a tkalcovnách, obuvnických a konfekčních provozech, je všeobecně známa. Při nedostatečné modernizaci a stálém nedostatku pracovních sil, jsou rostoucí požadavky často zabezpečovány prací o volných sobotách. Při omezených možnostech dovozu surovin a souběhu požadavků vnitřního i zahraničního trhu je jen jediná cesta, jak zajistit potřebný soulad obojího - aktivnější a iniciativnější přístup plánovacích orgánů i výroby.

Zvyšování podílu spotřebního zboží na celkovém objemu exportu přispívá k řešení některých přechodných problémů. Stanovené úkoly ve vývozu je nutno důsledně plnit. To však nemůže být trvalé východisko. Spotřební průmysl ČSR nebyl 6. pětiletkou určen jako výrobně exportní odvětví. Plánovanému nízkému přírůstku výroby o 17,8 % odpovídá rovněž nevelký rozsah přidělených investičních, pracovních a dovozních zdrojů. V průběhu prvních dvou let 6. pětiletky byly dodatečnými změnami v plánu výrobní úkoly několikrát zpevněny. Přesto však v obchodní síti některé druhy zboží chybějí. S tím se nemůžeme smířit. Proto federální vláda rozhodla o omezení vývozu spotřebního zboží jen do výše uzavřených ročních dohod.

Ve vývoji vnitřního trhu nelze nic ponechávat náhodě. Ani ve výrobních a obchodních organizacích, ani v centru či v místech. Vytváříme k tomu podmínky i postupným zlepšováním materiálně technické základny vnitřního trhu. Za uplynulé dva roky jsme otevřeli 1432 nových prodejen o celkové ploše 182 000 m2 a rozšířili skladovou plochu o 57 000 m2.

Vyrovnaný trh přispívá ke spokojenosti lidí. Nedávné výkyvy v maloobchodním obratu znovu potvrdily, jak politicky citlivý je to barometr.

S těmito skutečnostmi počítají ve svých plánech také síly socialismu nepřející. Záměrně nafukují každou maličkost, okolo dočasných těžkostí se snaží rozpoutávat demagogické kampaně. Proto považujeme otázky plynulého zásobování, klidného a vyrovnaného trhu za mimořádně závažné.

Dobré zásobování obyvatelstva je v nemalé míře závislé na výsledcích socialistické zemědělské velkovýroby. Loni se podařilo našemu zemědělství dosáhnout nejlepších výsledků v rostlinné výrobě za dobu existence našeho socialistického zemědělství. To je nesporný úspěch.

Úkoly zemědělství jsou v letošním roce vysoké. Chceme vyrovnat schodek prvních dvou let 6. pětiletky a udělat další krok k dosažení soběstačnosti ve výrobě zrnin. Udržení nutného předstihu rostlinné výroby před živočišnou si vyžádá mobilizaci všech zdrojů a rezerv. Proto tolik záleží na úspěšném a kvalitním zvládnutí jarních prací a energičtějším řešení řady problémů spojených se sklizní, dobrým skladováním a racionální spotřebou všeho, co se na našich polích urodí. Uvedli jsme do provozu několik závodů potravinářského průmyslu, některé další jsme zmodernizovali a zrekonstruovali. Přesto však při zpracování zemědělských výrobků stále zápasíme s řadou vážných obtíží. Výrobní závody potravinářského průmyslu pracují bez rezerv a často dochází k přetěžování zastaralého zařízení. Plánovaný přírůstek zpracovatelských kapacit ani v budoucnu nebude zcela stačit předpokládanému růstu zemědělské výroby.

Důležitou úlohou při rozšiřování výrobní základny, při uskutečňování strukturálních změn, i při zlepšování bydlení a životního prostředí má stavebnictví. Od jeho práce v mnohém závisejí i výsledky investiční výstavby. Přitom těžiště dalšího rozvoje nespočívá pouze ve zvyšování objemu, ale i celkové výkonnosti a kvality stavebních prací.

Za dva roky jsme plán bytové výstavby překročili. Také objem investic na technickou a občanskou vybavenost se zvýšil. Ale stále nám v komplexní vybavenosti sídlišť nemálo věcí chybí. A ani v zahajování bytů není zatím situace nejlepší.

V průběhu uplynulých dvou let pokračovala rozsáhlá výstavba hlavního města Prahy. Podle plánu postupuje budování metra, Paláce republiky, Národního divadla, strahovského areálu a dalších objektů. Ne zcela uspokojivě však pokračuje rozvoj palivových základen, zvláště severočeské.

Soustavnou péči věnuje vláda zkvalitňování řízení investiční výstavby. Ve srovnání s ukazateli 6. pětiletky jsme ve státním plánu na rok 1978 v zájmu rychlejšího dokončení rozestavěných staveb omezili rozsah nově zahajovaných. K dalšímu snížení objemu investic přistoupíme v letech 1979-1980. Všude je nutno především modernizovat a lépe využívat dosavadní výrobní kapacity. To je cesta k vyšší efektivnosti.

Vláda věnovala velkou pozornost i vědeckotechnickému rozvoji. Určité pozitivní výsledky zde již jsou. Dochází k další koncentraci sil vědeckovýzkumné základny a k jejímu zaměřování na zvyšování efektivnosti a technické úrovně výrobků. Pokrok je viditelný i v oblasti normalizace a typizace. Rozšiřuje se užívání opakovaných projektů a prefabrikátů v bytové i zemědělské výstavbě.

Avšak v praxi vidíme, kolik problémů zde máme, jak pomalu se realizuje usnesení ústředního výboru a vlády, jak často se naráží na nepochopení, formálnost a setrvačnost. Vláda považuje otázku urychlení vědeckotechnického pokroku a zvýšení jeho váhy v hospodářském rozvoji za jeden ze svých hlavních úkolů při rozpracování usnesení 11. zasedání ÚV KSČ do souboru krátkodobých i dlouhodobých opatření.

Všichni známe, jaká je dnes, a jaká bude v budoucnu situace s pracovními silami. V loňském roce se touto otázkou podrobně zabývala i Česká národní rada. Není proto nutné dnes věci znovu opakovat. Další vývoj plně potvrdil správnost a naléhavost tehdy přijatých závěrů.

V účinnějším využívání základních fondů a pracovních míst vidíme ohromné zdroje dalšího růstu společenského blahobytu a zvyšování životní úrovně. V těchto kvalitativních ukazatelích máme vůči cílům pětiletky největší dluh. Vedle ostatních nástrojů přisuzujeme velký význam i prohloubení podnikové a osobní ekonomické stimulace a posílení zájmu na intenzívnějším využívání výrobních kapacit.

Splnitelnost programu zvyšování životní úrovně a upevňování sociálních jistot obyvatelstva pro další léta se opírá nejen o stálý růst, ale i o efektivní využívání naší výrobní základny. A v tom má své nezastupitelné místo kvalita řídící práce.

Na základě direktiv XV. sjezdu se postupně rozvíjí práce na zdokonalování soustavy plánovitého řízení. Zavádíme soubor opatření ke zlepšení materiálně technického zásobování. Podílíme se na komplexním experimentu řízení efektivnosti a kvality ve čtyřech vybraných výrobně hospodářských jednotkách. Připravují se návrhy ke zdokonalení vztahů výroby a obchodu i další.

Efektivnost bude vláda prosazovat na všech stupních a ve všech oblastech řízení. V duchu svého programového prohlášení k tomu povede státní a hospodářské orgány. Vždyť naše bohatství není jen v tom, co, ale i za kolik vyrábíme. Známe všichni z vlastní praxe kolik je ještě rezerv v hospodaření s časem i s lidmi, ve využívání fondu pracovní doby, ve zhodnocování základních prostředků i surovin. V kritickém duchu 11. zasedání ústředního výboru strany je nutno tyto nedostatky vidět v ještě ostřejším světle a rozhodněji usilovat o jejich nápravu.

Zajišťovat v souladu s prohlubováním socialistického způsobu života uspokojování rostoucích hmotných a kulturních potřeb obyvatelstva a dále upevňovat jeho životní a sociální jistoty je základním cílem hospodářské a sociální politiky našeho státu.

Díky růstu ekonomických zdrojů se nám daří plnit úkol XV. sjezdu KSČ dále rozšiřovat a zdokonalovat systém zdravotní a sociální péče, školskou a vzdělávací soustavu, kulturu a tělovýchovu. Není zasedání vlády, není jediného problému, při jehož řešení bychom nebyli vedeni starostí o zlepšování pracovních a životních podmínek lidí.

Za jeden z nejdůležitějších předpokladů materiálního a duchovního rozvoje socialistické společnosti považujeme růst vzdělanosti národa. Rozhodující roli zde má školství - ve výchově a vzdělávání mladé generace a dospělých i v podílu na vědeckovýzkumné základně. Naše školství již tradičně má vysokou úroveň. V současné době vytváříme podmínky pro další zvyšování kvality vzdělání, odpovídajícího potřebám rozvinuté socialistické společnosti. V zájmu toho jsme přikročili k zavádění nové výchovně vzdělávací soustavy. Stavíme si v ní vysoké cíle. Společně s další demokratizací vzdělávání výrazně prohlubujeme soulad mezi všeobecně vzdělávacím a polytechnickým charakterem školy. Cílevědomě rozšiřujeme podmínky pro to, aby každý dosáhl co možno nejvyššího stupně teoretické i praktické průpravy.

Vláda věnovala v posledních dvou letech mimořádnou pozornost tomu, aby byly postupně vytvářeny předpoklady pro plánovité uskutečnění těchto dalekosáhlých změn. Přechod na novou školskou soustavu vyžaduje velmi náročnou přípravu pedagogických kádrů, tvorbu nových učebních osnov a včasné vydání nových učebnic. Předpokládá i uskutečnění zásadních právních úprav. Návrh řady zákonných opatření vám již vláda předložila.

Položili jsme důraz na realizaci rozsáhlého programu výstavby jeslí a mateřských škol. V roce 1977 byly již v mateřských školách umístěny téměř tři čtvrtiny dětí ve věku od 3 do 5 let. Předpokládáme, že záměr 6. pětiletky ve zvýšení počtu míst v mateřských školách bude překročen na více než dvojnásobek. Stále však zůstává mnoho nevyřízených žádostí o umístění dětí, ještě značný počet matek se z těchto důvodů nemůže vrátit do práce. Po pracovních silách se často a naléhavě volá. Odpovídá však tomu všude i aktivní účast závodů na výstavbě a provozu předškolních zařízení?


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP