Úterý 3. dubna 1979

 

3. dubna 1979

/Začátek schůze České národní rady v 9.00 hodin./

Přítomni:

Předseda České národní rady Evžen Erban a místopředsedové České národní rady Oldřich Voleník, Marie Jarošová, František Toman a JUDr. Čestmír Adam

Členové vlády České socialistické republiky

předseda vlády Josef Korčák, místopředsedové vlády ing. Stanislav Rázl a Štěpán Horník, ministr financí ing. Jaroslav Tlapák, ministr práce a sociálních věcí RSDr. Emilian Hamerník, ministr průmyslu ing. Bohumil Urban, CSc., ministr stavebnictví Karel Polák, ministr zemědělství a výživy doc. ing. Miroslav Petřík, CSc., ministr lesního a vodního hospodářství ing. Ladislav Hruzík, ministr obchodu ing. Antonín Jakubík, ministr vnitra ing. Josef Jung, ministr spravedlnosti JUDr. Jan Němec, ministr školství doc. Milan Vondruška, ministr kultury doc. JUDr. Milan Klusák, CSc., ministr zdravotnictví prof. MUDr. Jaroslav Prokopec, CSc., ministr předseda Výboru lidové kontroly Vlastimil Svoboda, ministři Rostislav Petera a prof. ing. Karel Löbl, DrSc.

178 poslanců České národní rady podle prezenční listiny

Předseda ČNR Evžen Erban: Soudružky poslankyně a soudruzi poslanci, zahajuji 11. schůzi České národní rady.

Vítám v naší schůzi co nejsrdečněji vládu České socialistické republiky v čele s jejím předsedou, členem předsednictva ústředního výboru KSČ soudruhem Josefem Korčákem. /Potlesk./

Dovolte mi, abych v našem středu srdečně přivítal tajemníka ústředního výboru KSČ soudruha Josefa Havlína, kterého všichni známe jako bývalého poslance a ministra. /Potlesk./

Dále vítám vedoucího oddělení školství a vědy ústředního výboru KSČ soudruha Jana Majcharčíka /potlesk/, předsedkyni kulturního výboru Sněmovny lidu poslankyni Annu Rozsypalovou /potlesk/ a člena výboru Slovenské národní rady pro školství a kulturu, předsedu slovenského ústředního výboru Čs. svazu tělesné výchovy poslance prof. Vladimíra Černušáka /potlesk/.

Soudružky a soudruzi,

zdravím mezi námi skupinu mladých dělníků a učňů z našich závodů a jejich učitele. /Potlesk./ Mezi našimi hosty jsou také mladí občané Vietnamské socialistické republiky, jejichž prostřednictvím posíláme své soudružské pozdravy statečnému vietnamskému lidu. /Potlesk./

Vítám představitele ústředních orgánů České socialistické republiky, pracovníky federálních a českých ministerstev a další hosty, kteří byli pozváni k dnešnímu jednání.

Soudružky a soudruzi, přistoupíme nyní ke schválení pořadu dnešní schůze. Předsednictvo České národní rady se 6. února t. r. usneslo doporučit České národní radě návrh pořadu, jak je uveden na pozvánce:

I. Zpráva vlády České socialistické republiky o zabezpečování přípravy mládeže pro dělnická povolání

II. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

III. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

IV. Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 19. prosince 1978 do 3. dubna 1979.

Slyšeli jste návrh pořadu.

Máte k němu nějaké připomínky nebo dotazy? /Nebyly./

Nejsou. Zjišťuji, že ve schůzi je přítomna většina poslanců České národní rady a že tedy můžeme hlasovat o pořadu schůze.

Kdo souhlasí s navrženým pořadem, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím je pořad dnešní schůze schválen.

Přistoupíme k projednání schváleného pořadu dnešní schůze.

I

Zpráva vlády České socialistické republiky o zabezpečování přípravy mládeže pro dělnická povolání

Vážené soudružky a soudruzi poslanci, vážení hosté, na dnešní plenární schůzi projednáme významný úkol zdokonalování přípravy mládeže pro dělnická povolání. Jsme si vědomi, že další rozvoj vyspělé socialistické společnosti je v rozhodující míře závislý na politické, odborné a morální úrovni budoucích generací dělnické třídy, jako vedoucí síly v politice i v tvorbě materiálních hodnot.

V době, kdy kapitalistická společnost nemá práci pro milióny mladých lidí, je zajištění práva na práci u nás samozřejmostí a naše společnost se stará o to, aby každý mladý člověk byl co nejlépe odborně a morálně připraven na své budoucí povolání.

Politika socialistického státu směřuje k zajištění blaha pracujícího člověka. Máme vybudován ucelený systém péče o matku, dítě a rodinu. Usilujeme o to, vychovat zdravé a úspěšné mladé pokolení. S tím ostře kontrastuje tragický úděl miliónů dětí ve světě vykořisťování, nezaměstnanosti a agresivních válek.

Naléhavé problémy lidstva je možno řešit jen mezinárodní spoluprací v podmínkách míru a odzbrojení, jak o to usiluje Sovětský svaz a další socialistické země. Je velkým vítězstvím socialismu, že přes úsilí nejreakčnějších sil zůstává určující tendencí světového vývoje politika míru, soužití států s rozdílným společenským zřízením.

Solidarita pokrokových a mírových sil znovu triumfovala při válečném napadení socialistického Vietnamu. Při všech vážných mezinárodních událostech si vždy uvědomujeme, co znamená Sovětský svaz pro světový mír a zároveň i pro nás, pro naši pokojnou tvůrčí práci, pro naše úspěchy současné i budoucí.

Soudružky a soudruzi,

Česká národní rada vstupuje dnešním plenárním zasedáním do druhého desetiletí své činnosti. V tomto měsíci si připomínáme 10. výročí historického dubnového pléna ústředního výboru komunistické strany Československa. Nástupem nového vedení v čele se soudruhem Husákem začala nová etapa v životě strany a celé naší společnosti. To umožnilo také České národní radě aktivně zaujmout své místo v politické struktuře čs. federace a zásadově, z marxisticko-leninských pozic plnit úkoly nejvyššího zastupitelského sboru České socialistické republiky.

V dalším náročném období budeme napomáhat ze všech svých sil realizaci politiky Komunistické strany Československa, podílet se na dalším rozvoji socialistické demokracie s cílem uskutečnit hospodářský a sociální program strany, zajistit trvalý rozkvět naší země a spokojenost jejích občanů. /Potlesk./

Z pověření vlády České socialistické republiky přednese zprávu vlády ministr školství doc. Milan Vondruška. Prosím soudruha ministra, aby se ujal slova.

Ministr školství ČSR doc. Milan Vondruška: Vážený předsedo České národní rady soudruhu Erbane, vážený předsedo vlády ČSR soudruhu Korčáku, vážený tajemníku ÚV KSČ soudruhu Havlíne, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, vážení hosté !

Je mi ctí, že mohu jménem vlády ČSR zde v České národní radě přednést zprávu vlády ČSR o přípravě mládeže pro dělnická povolání. Je tomu tak v době, kdy pokrokové, demokratické síly světa v čele s komunistickými stranami, především pak marxisticko-leninskými dělnickými stranami socialistických zemí, v nichž prvořadou avantgardou je KSSS a sovětský lid, svádějí urputný zápas za mír, proti všem silám imperialismu, antikomunismu, hegemonismu.

K tomuto mírovému zápasu socialistických zemí se těsně pojí náročné úkoly v oblasti budování socialismu a komunismu. V naší vlasti se pracovní a společenské úsilí lidu konkretizuje do úkolů XV. sjezdu KSČ a do zbývajících let této pětiletky.

Konají se i práce na dalším našem perspektivním rozvoji směrem k roku 2000 a to na bázi integračních, kooperačních, internacionálních procesů RVHP, jež oslavuje 30 let svého trvání. Také ostatní jubilea - ať je to 30 let od doby konání IX. sjezdu KSČ, který položil základy budování socialismu u nás, nebo 10 let od doby po krizových letech, kdy se v dubnu 1969 konstituovalo nové vedení KSČ v čele se soudruhem Gustávem Husákem - výrazně přispívají jak k pracovní aktivitě lidu, tak napomáhají politickému, socialistickému uvědomění.

Pracující lid, Češi a Slováci, již v počátcích rozvoje dělnického hnutí, po založení KSČ, zvláště v letech třídních bojů proti kapitálu za první ČSR, stejně tak jako v zápase proti fašismu a nacismu za národní a sociální osvobození, v boji za lidovou demokracii a socialismus, od IX. sjezdu KSČ až po krizová léta, dále pak zvláště od XIV. a XV. sjezdu KSČ v etapě rozvinuté socialistické společnosti, jež je těsně spjata s mírovým soužitím a vědeckotechnickou revolucí - v čele s KSČ - věnovali a věnují velkou péči řešení všech sociálně ekonomických otázek, stejně jako socialistické výchově, vzdělání, kultuře, vědě a ideologii.

Je proto symbolické, že právě dnes, v roce zmíněných i dalších výročí a událostí, Česká národní rada i Slovenská národní rada se zabývají přípravou mládeže pro dělnická povolání. Před celým světem může ČSSR tak dokumentovat, že spolu s 30. výročím založení Pionýrské organizace, socialistický stát v rozvíjení socialistické demokracie, jistot a práv lidí velmi konkrétními činy a skutky přistupuje i k oslavám Mezinárodního roku dítěte.

Celá projednávaná problematika na bázi ČNR i SNR má ještě větší závažnost v tom, že problémy a úkoly mladé generace dělnické třídy zvláště se stávají i obsahem práce ÚKRK, VLK.

Mimořádně významným faktem pak je, že ÚV KSČ, vláda ČSSR, ÚRO, svolávají na tento měsíc duben do Prahy celostátní konferenci pedagogů. Jestliže si mimo jiné tato konference klade za cíl analyticko-kriticky posoudit, jak se plní přímo historický význam usnesení PÚV KSČ ze 4. 6. 1976 "Za další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy" a stanoví v jeho duchu další úkoly, je zřejmé, že i na tomto shromáždění, problematika mladé generace, žáků, učňů, studentů v celém svém složitém komplexu bude patřit k prvořadým.

Česká národní rada, vy všichni, vážené soudružky a vážení soudruzi poslanci, jste vždy velmi pečlivě prověřovali, zkoumali, promýšleli, studovali úkoly, které z hlediska budování SOU - v oblasti učňovského školství řešíme a které před námi stojí. Jsou také obsaženy ve zprávě vlády. Chtěl bych vám za to jménem vlády ČSR upřímně poděkovat. Zároveň vás i ujistit, že vláda ČSR na svých zasedáních věnuje mimořádnou péči přípravě mladé generace, výchově učňovské mládeže zvláště.

V této oblasti jsme za vedení KSČ od Vítězného února 1948 dosáhli velkých úspěchů. Statisíce kvalifikovaných dělníků odvádějí tu nejlepší práci ve všech oblastech národního hospodářství. Mnozí z nich si velmi úspěšně vedou ve vysokých stranických a státních funkcích. Z řad nově vychované dělnické třídy vyšli pracovníci, dělníci, nová inteligence, funkcionáři složek Národní fronty, národních výborů, komunisté i angažovaní nestraníci. To vše jsou evidentní pozitivní výsledky, na které navazujeme a svou dnešní prací je přetváříme v novou socialistickou skutečnost.

Čas ale nestojí! Nároky na každého z nás, jak bylo zdůrazněno i na posledním 13. plénu ÚV KSČ, jsou stále vyšší a vyšší. Proto také program "Dalšího rozvoje československé výchovně vzdělávací soustavy" přináší revoluční změny do obsahu přípravy mladé generace, které směřují hlavně k tomu, aby se především mladá směna dělnické třídy dále kvalitně rozvíjela. Navazujeme zde též na všechno pokrokové, co nám přinášejí internacionální zkušenosti z bratrských socialistických zemí, především ze Sovětského svazu, ale i naše domácí zkušenosti. Na takovémto základě teorie i praxe koncipujeme rozvoj, výstavbu sítě středních odborných učilišť. Tato jednotná výchovná zařízení, představující důsledné spojení školy se životem a materiální výrobou, zahrnující ve svém obsahu jednotu vědomostí a dovedností, vycházejí z požadavků uceleného všeobecného polytechnického vzdělání. Svou výchovně vzdělávací úrovní mají poskytovat všechny předpoklady k tomu, aby příprava mládeže pro dělnická povolání byla úspěšná, kvalitní.

Proto také střední odborná učiliště tvoří jeden ze tří zcela rovnocenných proudů středního školství, stejně jako gymnázia a střední odborné školy. Vyjadřuje se tím skutečnost, že dělnická třída dneška a zítřka na základě socialistické práce, píle všech a za péče socialistického státu potřebuje k práci a k životu při plnění své historické úlohy vedoucí společenské síly - co nejkvalitnější vzdělání, socialistickou výchovu a odbornou přípravu.

Program dalšího rozvoje československé výchovně vzdělávací soustavy, zvláště na úseku budování středních odborných učilišť znamená, že tento úkol je společnou povinností, záležitostí všech sfér, článků socialistického státu. O tom bylo již rozhodnuto na červencovém plénu ÚV KSČ v roce 1973. K zvládnutí těchto úkolů se musí spojit výrobní hospodářské jednotky resortů, průmyslové a zemědělské závody, stavebnictví, doprava, obchod i ostatní odvětví národního hospodářství, stejně jako národní výbory a společenské organizace Národní fronty. Všechny tyto části socialistického politického systému - za vedení KSČ - mají maximálně přispět k tomu, aby prostřednictvím středních odborných učilišť se vychovávala - ve smyslu programu dalšího rozvoje československého školství - nová generace, nová směna dělnické třídy.

Náročná úloha v realizaci tohoto procesu připadá ministerstvům školství. Mají zde např. tyto úkoly a povinnosti: jak stojí ve zprávě vlády v těsné spolupráci s výrobními resorty - s VHJ - pečovat o co nejvyšší úroveň pedagogicko-výchovného procesu učňovské mládeže, o teoretickou i praktickou výuku. Jde o to, uplatnit odpovídající nároky jak na všeobecně vzdělávací předměty, tak i na sféru osvojování si odborných znalostí a praktických dovedností u všech učňů-žáků.

V etapě vědecko-technické revoluce, ve společnosti rozvinutého socialismu se nemůžeme spokojit pouze s odborným výcvikem učňovského dorostu. Právě nová vyšší kvalita vzdělání mládeže, připravující se na dělnická povolání, výhradně prostřednictvím středních odborných učilišť, spočívá v tom, že má všeobecně vzdělávací, polytechnickou a odbornou složku, jež jsou stanoveny v učebních plánech. Jestliže se dnes ozývají některé poznámky o tom, že v nově koncipovaných učebních oborech jsou velké nároky na teorii, a to na úkor praktických dovedností /tedy lidově řečeno "řemeslné zdatnosti"/, nebo že stejně učni nedoceňují teoretickou přípravu a že ji nepotřebují apod., je nutné k tomu říci asi tolik: těmto všem názorům "praxe" se věnuje oprávněná pozornost. Zkoumají se kriticky, analyzují se, aby se i z nich mohly učinit případné opravy i definitivní závěry. "Projekt" nejenom že není "dogma", ale jak připomíná usnesení PÚV KSČ ze 4. 6. 1976 je nutné - a ministerstvo školství ČSR o to usiluje - aby jak představitelé praxe, tak příslušná vědní pracoviště - ústavy, ČSAV, VUOŠ a další - pečlivě zkoumaly stav a činily opatření k nápravě pokud by šlo ve středních odborných učilištích např. o přetěžování žáků-učňů z teoretické či praktické přípravy nebo jestliže by jakákoliv stránka této rozhodující jednoty teorie a praxe narušovala kvalitu přípravy žáka-učně, vzhledem k jeho další práci i vývojové perspektivě.

Soudružky a soudruzi, za mimořádně závažný úkol v přípravě mladé generace na dělnická povolání považujeme optimální, hospodárné, účelné, plánovitě budované sítě středních odborných učilišť. Musíme si uvědomit, jak ekonomicky náročné, ale i pedagogicky závažné je rozšíření povinné školní docházky o 1 rok na veškerou mládež. Přitom ale dále podstatná část populace bude poslední dva ročníky školní docházky završovat právě ve středním odborném učilišti. Že jde o závažnost, dotýkající se vskutku mnoha kvalit a dimenzí, svědčí mimo jiné i slova soudruha Lubomíra Štrougala ve zprávě vlády ČSSR o plnění jejího programového prohlášení z března roku 1979.

"Pokud jde o přípravu mládeže na dělnická povolání," řekl, že "hlavní úsilí se soustřeďuje na vytvoření perspektivní sítě nových středních odborných učilišť. To je investičně i kádrově náročné. Spolu s národními výbory, resorty, do jejichž působnosti patří výchova dělnické mládeže, musíme právě tyto otázky ještě zásadněji posoudit."

Uvedená slova předsedy federální vlády ukazují na hlavní složité úkoly, které je ale nutné neodkladně řešit.

Ministerstvo školství si je vědomo skutečnosti, že tvorba sítě středních odborných učilišť probíhá ve složitých ekonomicko-společenských podmínkách. Přistupujeme k jejich řešení na základě zpracování některých racionalizačních i úsporných opatření - ať již pokud jde o investice, o počty pedagogicko-výchovných kádrů, či o typizaci a unifikaci jejich výstavby. Ovšem neustále přitom mějme na mysli, že právě budováním středních odborných učilišť se zakládá kvalita výchovy mladé dělnické třídy a pracujících. Právě zde spočívá rozhodující část realizace dokumentu "O dalším rozvoji výchovně vzdělávací soustavy". Z této skutečnosti plyne závažnost veškerých nynějších přístupů a ustanovení i perspektivy už pro 7. pětiletku, neboť sít středních odborných učilišť má být v podstatě dotvořena do roku 1984. Tehdy také v plné šíři bude realizováno nové pojetí pedagogicko-výchovného procesu v základní škole.

Soudružky a soudruzi, střední odborná učiliště, jež jsou hlavním proudem středního vzdělání, poskytují jak známo úplné střední vzdělání ve čtyřletých učebních oborech a střední vzdělání ve tříletých a dvouletých učebních oborech. Také absolventi dvouletých a tříletých učebních oborů mohou dalším studiem - prostřednictvím SŠP - získat úplné střední vzdělání s maturitou. Především zde, v této oblasti, je zřejmý demokratismus československé výchovně vzdělávací soustavy.

Po celou dobu docházky do středních odborných učilišť mají mladí lidé statut žáků. Od 2. ročníku ve středním odborném učilišti se pak tito žáci zároveň i stávají učni. To znamená, že se na ně vztahují - spolu s pedagogicko výchovnými - i příslušná právní, sociální, ekonomická ustanovení z uzavřeného učebního poměru. Aby střední odborná učiliště dobře prosperovala, z hlediska kvalitní přípravy mladé generace, je třeba, aby současná základní škola posílala do nich žáky dobře připravené. Vždy ale tomu tak není: proto také pedagogové na prvém - a ještě více na druhém stupni základní školy - musí věnovat mnohem více úsilí konkrétní péči těmto žákům /často pocházejících z rodin dělníků a družstevních rolníků/ včetně volby povolání. Také rodina i další společenské organizace včetně SRPŠ mají zde prostor pro svou výchovnou, zájmovou činnost, a to prakticky po celou dobu, kdy mládež navštěvuje střední odborná učiliště.

Tyto a další problémy též se mají stát objektem seriozních vědeckopedagogických výzkumů. Ukazuje se, že fakulty vychovávající učitele mají k jejich řešení nejblíže - a to spolu s dalšími vědecko-pedagogickými pracovišti, jako je např. VÚP, VUOŠ a další.

Na zasedáních ÚV KSČ, jak na posledním 13., tak na všech předchozích, byl zdůrazněn význam kádrů pro rozvinutou socialistickou společnost. Kvalitní příprava všech pracujících, mládeže a dospělých, politická a odborná, je předpokladem i garantem toho, že plnění všech sociálně ekonomických úkolů současných i perspektivních, bude na úrovni, což je i projevem neformální aktivity, hospodárnosti, disciplíny a stupněm socialistického uvědomění, postojů i vzdělání.

Generální tajemník ÚV KSČ a president ČSSR soudruh Gustáv Husák k této problematice na 11. zasedání ÚV KSČ mimo jiné řekl: "Život však neustále zvyšuje nároky na kádry! Ve výrobě a celé společnosti probíhají takové hluboké změny, které nedovolují, abychom se obzvláště v kádrové oblasti spokojovali s dosaženým stavem a ustrnuli. Stále více potřebujeme lidi, u nichž se spojuje vysoké politické uvědomění s morálními kvalitami a s dobrou odbornou průpravou."

Tato slova se týkají nás všech, zvláště pak těch, kteří připravují, vychovávají, vzdělávají mladou generaci. Právě i k této problematice řekne zřejmě své slovo připravovaná celostátní konference pedagogů, svolaná ÚV KSČ, vládou ČSSR, ÚRO na konec dubna do Prahy. V oblasti budování středních odborných učilišť - více než kde jinde - je třeba zajistit dostatek kvalitních kádrů, připravujících mladou generaci. Jde o ředitele, pedagogy, mistry, vychovatele.

Především na nich záleží, a to v rozhodující míře, jaká střední odborná učiliště budou, a jací žáci z nich budou vycházet. Také zde tedy platí, a to dvojnásob, leninská zásada: "Kádry rozhodují vše", - a to pro výběr, formování i růst mládeže a dospělých.

Zatím ovšem musíme sebekriticky přiznat, že máme nedostatky v této oblasti. Zejména pokud jde o vysokoškolské vzdělání jak vedoucích pracovníků, tak učitelů všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů. Ve vzdělání mistrů odborné výchovy často chybí důležitá pedagogická složka a jenom polovina z nich dosahuje požadovaného úplného středního vzdělání.

V přítomné době ministerstvo školství usilovně rozvíjí studium při zaměstnání na vysokých školách pro mistry odborné výchovy na středních školách, abychom situaci v této oblasti uspokojivě řešili. Problémy jsou i se získáváním vychovatelů, ať již co do jejich počtu, tak i v kvalitě - pokud jde o požadované úplné střední pedagogické vzdělání. Příprava mládeže pro dělnické povolání může dospět na stanovenou vyšší úroveň jedině tehdy, jestliže problémy, nedostatky ve vzdělání těch, kteří zde působí, budou plánovitě vyřešeny.

Je to úkol jak pro ně samotné, tak pro ministerstvo školství, pro výrobně hospodářské jednotky resortů a stejně tak pro národní výbory i společenské organizace - ROH, SSM. Důležitou úlohu v tomto procesu dalšího vzdělávání musí i sehrát vedoucí pracovníci národních výborů, jednotlivých hospodářských, státních a družstevních organizací - na prvém místě pak jejich ředitelé a předsedové a dále pak jejich kádrové útvary.

Pokud tomu tak není, projevují se u těchto kádrů, jež mají dále úspěšně vychovávat novou generaci, nejrůznější nedostatky.

Ač jsou v drtivé většině plně oddáni své práci, obětavě, s láskou, se socialistickým přesvědčením pracují, je nutné dbát o soustavné zvyšování jejich politicko-odborné kvalifikace, čelit nejrůznějšími sociálně ekonomickými opatřeními jejich fluktuaci, i postupně řešit další otázky.

Z kádrového hlediska - budoucí střední odborná učiliště nejsou a nemohou být místem pro takové pracovníky, kteří ani politicky ani odborně neskýtají záruky výchovy mladé generace dělnické třídy. Na celý pedagogicko-výchovný proces je tedy třeba již právě v začátcích budování středních odborných učilišť položit patřičný důraz, a to na jeho náročnost, kvalitu, organizaci a disciplínu. Státní dozor, školská inspekce, národní výbory a pochopitelně též ministerstvo školství mají právě zde před sebou řadu úkolů.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP