Úterý 18. prosince 1979

 

18. prosince 1979

/Začátek schůze České národní rady v 9.00 hodin/

Přítomni:

Předseda České národní rady Evžen Erban

a místopředsedové České národní rady Oldřich Voleník, Marie Jarošová, František Toman a JUDr. Čestmír Adam

Členové vlády České socialistické republiky

předseda vlády Josef Korčák, místopředsedové vlády doc. RSDr. Ladislav Adamec, CSc., ing. Stanislav Rázl a Štěpán Horník, ministr financí ing. Jaroslav Tlapák, ministr práce a sociálních věcí RSDr. Emilian Hamerník, ministr výstavby a techniky ing. František Šrámek, ministr průmyslu ing. Bohumil Urban, CSc., ministr stavebnictví Karel Polák, ministr zemědělství a výživy doc. ing. Miroslav Petřík, CSc., ministr lesního a vodního hospodářství ing. Ladislav Hruzík, ministr obchodu ing. Antonín Jakubík, ministr vnitra ing. Josef Jung, ministr spravedlnosti JUDr. Jan Němec, ministr školství doc. Milan Vondruška, ministr kultury doc. JUDr. Milan Klusák, CSc., ministr-předseda Výboru lidové kontroly Vlastimil Svoboda a ministři Rostislav Petera a prof. ing. Karel Löbl, DrSc.

191 poslanců České národní rady podle prezenční listiny

Předseda ČNR Evžen Erban: Zahajuji 14. schůzi České národní rady

V naší schůzi co nejsrdečněji vítám člena předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsedu vlády České socialistické republiky soudruha Josefa Korčáka a další členy vlády České socialistické republiky. /Potlesk./ Srdečně vítám rovněž představitele ostatních ústředních orgánů České socialistické republiky a další hosty, kteří byli pozváni k dnešnímu jednání. /Potlesk./

Soudružky a soudruzi, přistoupíme nyní k projednání návrhu pořadu schůze, na kterém se předsednictvo České národní rady usneslo 15. listopadu a 6. prosince t. r. Tento návrh je uveden na pozvánce.

Předsednictvo České národní rady doporučuje v dnešní schůzi projednat:

I. Společnou zprávu výborů České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právního k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1980 a o rozpočtovém určení výnosu některých úplat ve vodním hospodářství,

II. Společnou zprávu výborů České národní rady ústavně právního, pro plán a rozpočet a pro národní výbory a národnosti k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění pozdějších předpisů,

III. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na odvolání a zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce,

IV. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky,

V. Zprávu předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 16. října do 18. prosince 1979.

Slyšeli jste návrh pořadu schůze. Máte k němu nějaké připomínky nebo dotazy? /Nikdo se nehlásil./ Nejsou. Zjišťuji, že ve schůzi je přítomna většina poslanců České národní rady a že tedy můžeme hlasovat o pořadu schůze.

Kdo souhlasí s navrženým pořadem schůze, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím je pořad dnešní schůze schválen a přistoupíme k jeho projednání.

Naše dnešní jednání se koná po 14. zasedání ÚV KSČ, které schválilo hlavní úkoly rozvoje národního hospodářství na rok 1980. Jeho závěry promítneme do celé své práce. Příští rok bude vážnou prověrkou schopností nás všech zvýšit podstatně výkonnost národního hospodářství, abychom v posledním roce 6. pětiletky vytvořili potřebné předpoklady pro úspěšný nástup do dalšího pětiletého období. Pro zabezpečení hospodářských a sociálních jistot dneška, pro rozvoj životního standardu občanů je nezbytné, aby se naše úsilí dostalo na vyšší úroveň, počínaje řízením a plánováním a konče svědomitou prací každého jednotlivce.

Schůze, v níž projednáme zákon České národní rady o státním rozpočtu na rok 1980, se koná v době, kdy všechen lid odsuzuje snahy reakčních militaristických kruhů o získání vojenské převahy, podporuje mírovou iniciativu Sovětského svazu a staví se za svolání konference, která by projednala závažné otázky vojenského uvolňování a odzbrojení v Evropě. Zachování míru, upevňování vzájemné důvěry a spolupráce, jsou životně důležité pro všechny evropské národy. Další úspěšný ekonomický a sociální rozvoj Československé republiky jako vyspělého socialistického státu má v těchto mezinárodních souvislostech mimořádný význam.

Soudružky a soudruzi, přistupujeme k dnešnímu důležitému jednání při plném uvědomění současných životních zájmů a úkolů československého lidu.

Prvním bodem pořadu schůze je

I

Společná zpráva výborů České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právního k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1980 a o rozpočtovém určení výnosu některých úplat ve vodním hospodářství.

Z pověření vlády České socialistické republiky odůvodní návrh ministr financí ing. Jaroslav Tlapák. Prosím soudruha ministra, aby se ujal slova.  

Ministr financí ČSR ing. Jaroslav Tlapák: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, z pověření vlády České socialistické republiky předkládám k projednání návrh státního rozpočtu ČSR na rok 1980.

Za několik dní uzavřeme čtvrtý rok šesté pětiletky. Vyhodnocení dosažených výsledků a rozbor získaných zkušeností nás vede k zamyšlení nad úrovní naší vlastní práce a nad jejím celkovým přínosem.

Z těchto hledisek chci připomenout některé základní skutečnosti. Právem oceňujeme poctivé úsilí většiny pracujících v průmyslu a zemědělství, ve stavebnictví, vědeckovýzkumné základně i řídící sféře. I když nedosahujeme plánovaného růstu, je vzestup národního hospodářství za současné světové situace nesporným úspěchem. Vážíme si aktivního přístupu k zabezpečování hlavních cílů, ale víme také o slabých místech a přetrvávajících potížích.

Nesplníme plánované úkoly v zemědělství. Také ve stavebnictví zůstávají dluhy. Složitá situace je v oblasti zahraničního obchodu. V průmyslu vyrábíme s vysokými náklady, se značnými nároky na přesčasovou práci. Nedostatečně se uplatňuje efektivnost i hospodárnost. V řízení se dosud plně neprosadila nová kvalita přijatých úkolů. Nemůžeme být spokojeni ani s využíváním společenských zdrojů.

Naše ekonomika se tedy jen pomalu přizpůsobuje změněným podmínkám a s malou rozhodností přechází od extenzívního k intenzívnějšímu rozvoji.

Tato výchozí situace předurčuje základní pojetí návrhu státního rozpočtu na rok 1980.

Hlavní důraz klademe, jak nás k tomu zavazují závěry 14. zasedání ÚV KSČ, na další prohlubování a rozvíjení příznivých ekonomických tendencí a na odstraňování nedostatků, jež vývoj národního hospodářství provázejí.

Pozornost věnujeme zejména takové tvorbě zdrojů, která vychází z využívání vnitřních rezerv, z uplatňování celospolečenských zájmů a z důslednějšího propracování měřítek kvality, efektivnosti a hospodárnosti na všech úsecích.

Už jsem naznačil, že se zabezpečováním úkolů hmotného plánu jsme letos měli hodně starostí a ne všechny otevřené otázky byly vyřešeny. To ostatně vyjadřuje i skutečnost, že neplníme hodnotové ukazatele a tím i finanční zdroje. Nižší tvorba zdrojů se projevila v úrovni příjmů státního rozpočtu. Připravené investiční dotace však nebyly vyčerpány a rozpočet ČSR za rok 1979 bude vyrovnaný.

To jsou některé z celé řady souvislostí, které ovlivňují usměrňování dalšího vývoje. I ve složitějších podmínkách chceme dále rozvíjet společenskou výrobu, plnit úkoly pětiletého rozpočtového výhledu a plynule přejít na vyšší náročnost, s níž se počítá v sedmé pětiletce.

Pro následující rok předpokládáme nižší tempo příjmů a výdajů. Vycházíme z celkově nižší dynamiky společenské výroby a z takového růstu společenské spotřeby a akumulace, který tomu odpovídá. Jinými slovy - rozdělit můžeme jen takové prostředky, na jaké si vyděláme.

Celkové příjmy státního rozpočtu, když je porovnáme s očekávaným plněním roku 1979, zaznamenají růst o 2,2 %. Příjmy i výdaje lze vyjádřit úhrnnou částkou 128,8 mld Kčs.

Chtěl bych připomenout, že rozhodující bude naše schopnost plně rozvinout aktivní rozpočtovou politiku. Soustředíme se tedy na další posílení úlohy vlastních rozpočtových příjmů při zabezpečování rozpočtových potřeb. Vlastní příjmy stoupnou oproti letošku o 4,4 %, dotace z federálního rozpočtu poklesne o 0,3 %. I to je přesvědčivým důkazem snahy o dosažení lepších výsledků v ekonomice řízené vládou ČSR a o účinnější využívání dostupných zdrojů. V tom spatřujeme jednu z cest k rozšiřování našeho podílu na uspokojování potřeb celé federace.

Dobře víme, že rozhodující možnosti všestranného vzestupu spočívají především ve výrobě. Na to pamatuje i návrh státního rozpočtu a uvažuje s výraznějším zvýšením příjmů ze socialistického hospodářství. Ve srovnání s rokem 1979 vzrostou o 5 % a dosáhnou 38,7 mld Kčs. Právě v této oblasti, jak nejednou zdůraznil ústřední výbor naší strany, existují značné, dosud nevyužité rezervy a je nesporné, že jejich zhodnocení a hlavně využití zaslouží konkrétnější pozornost.

Tvorbu zisku plánujeme o 7,1 % vyšší a chceme takto získat 34,8 mld Kčs. Za podstatný přitom považuji záměr, že rozhodovat budou hlavně intenzifikační faktory, a že úspora nákladů má přinést tři čtvrtiny celkového přírůstku.

Je pochopitelné, že zamýšlené snížení dynamiky tvorby rozpočtových příjmů nemůže zůstat bez vlivu na výdaje. V praxi to znamená hospodařit šetrněji, uplatňovat úspornější hlediska při stanovení rozpočtových výdajů pro jednotlivé oblasti, důsledněji posuzovat naléhavost potřeb odvětví, oborů i oblastí - v zájmu perspektivního rozvoje celé společnosti.

Hospodářské organizace povedeme k intenzívnější mobilizaci vnitřních zdrojů a zároveň kritičtěji budeme vyhodnocovat jejich požadavky. Pro tento úsek proto vyčleníme částku jen o 250 milionů korun vyšší, než tomu bylo letos. Podnikovou sféru jsme zároveň zavázali k tomu, aby v rámci nákladů utlumila vliv nových cen paliv, energie a poplatků za spoje.

Dynamika výdajů rozpočtových a příspěvkových organizací nepřekročí plánované tempo růstu užitného národního důchodu. Zvýšení jejich materiálových výdajů by nemělo přesáhnout 2 %.

Jsme si vědomi toho, že za přísné hospodaření se svěřenými prostředky neseme společnou odpovědnost. Touto zásadní otázkou se i vláda několikrát zabývala a uložila - mimo jiné - omezit spotřebu pohonných hmot a účelněji využívat služebních osobních automobilů. Připomínám, že se stejnou důkladností jsme v této souvislosti rozpracovali i řadu dalších otázek.

Určité starosti nám působí úroveň neproduktivních nákladů. Rozhodně existují možnosti jejich snížení a mnohé z nich jsou ve státním plánu a rozpočtu na rok 1980 též takto zapsány. Jedním z jeho významných způsobů se stane i postupné snižování administrativního aparátu na všech stupních - od centrálních orgánů přes střední články až po podniky.

V návrzích, které vám dnes předkládáme, se zabýváme též problematikou životní úrovně. Také v příštím roce bude pokračovat její vzestup.

Je ovšem třeba popravdě říci, že tempo jejího růstu bude mírnější než jsme v této pětiletce pro rok 1980 předpokládali.

Celkové peněžní příjmy obyvatelstva stoupnou téměř o 12 mld Kčs, a to je bezmála o 5 %. Získané zkušenosti z posledního období nás vedly k rozhodnutí omezit zvyšování příjmů z mezd. Sledujeme tím obnovení vyvážených vztahů mezi vývojem produktivity práce a jejím odměňováním. Soulad v této oblasti a jeho prosazení představuje jednu z nejdůležitějších podmínek zdravého vývoje ekonomiky, finanční a měnové stability. To je ovšem jenom jedna stránka věci.

Na druhé straně bude nezbytné se plně soustředit na trvalé zvyšování úrovně vnitřního trhu. Počítáme s tím, že maloobchodní obrat vzroste o více než tři procenta.

V praxi to znamená řídit a organizovat veškerou činnost tak, aby byla lépe než dosud uspokojována poptávka po kvalitním zboží, aby byly obchody dobře zásobeny, aby se zlepšovala struktura, sortiment a jakost výrobků. Vláda považuje rovnováhu na tomto úseku života společnosti za významnou součást odpovědnosti jednotlivých orgánů a bude dbát o to, aby k této problematice přistupovaly důsledně, cílevědomě a zásadově.

Pro příští rok jsme stanovili udržet současný s tupen zabezpečování sociálních a životních potřeb. Ve srovnání s minulostí však nedosáhneme v sociálním zabezpečení, školství a zdravotnictví tak rychlého vzestupu. Přesto absolutní částka výdajů na společenskou spotřebu přesáhne 83 mld Kčs a na jednoho občana připadne více než 8000 Kčs, které uhradíme z celospolečenských fondů.

V poslední době jsme se mnohokrát zabývali napjatými vztahy mezi tvorbou zdrojů a jejich potřebou. Jedním z konkrétních způsobů řešení vznikajících problémů je prosazení požadavku účelnějšího, racionálnějšího a úspornějšího hospodaření s prostředky určenými pro nevýrobní oblast.

Nedávno provedené rozbory a prověrky společně potvrzují, že jsme v tomto často na počátku cesty. Přetrvává například nesprávné a nehospodárné využívání léků. Hlubší zamyšlení vyžaduje též vztah mezi vývojem počtu pracovníků a rozpočtových výdajů na zdravotnictví - na straně jedné a objemem a kvalitou zdravotnických služeb - na straně druhé. Vzájemné srovnání totiž nenasvědčuje tomu, že se daří zachovávat zcela zdůvodněné a společensky žádoucí proporce.

Obdobně je tomu s investiční náročností nevýrobní sféry. Je velmi různorodá a ukazuje, že ne všechny řídící orgány už pochopily, co konkrétně vyžaduje hospodárnost v jejich podmínkách, co znamená skromnost a účelnost.

Jsme si vědomi, že vysvětlovat a objasňovat tyto otázky, vést k jejich pochopení, je jednou z našich významných povinností. To samo o sobě by ovšem nestačilo. Ve snaze o objektivní a racionálnější poskytování rozpočtových prostředků bude proto větší pozornost zasluhovat další prohlubování a důslednější dodržování finančních norem a normativů, které předurčují výdaje hlavních odvětví společenské spotřeby.

Už jsem naznačil, že zajištění základních úkolů, vztahů a vazeb státního rozpočtu na příští rok rozhodně nebude jednoduché. Úspěšné řešení závisí mimo jiné na důsledném uskutečňování záměrů vyjádřených ve státním plánu a na naší schopnosti najít správné přístupy k řešení těch problémů, které ovlivňují efektivní rozvoj národního hospodářství.

V tomto ohledu zaujímá důležité postavení celá oblast nákladů na výrobu. Předložený návrh zavazuje k jejich celkovému snížení, a to o 0,58 % na 100 Kčs výkonů. Materiálové náklady mají přitom klesnout o 0,80 %. Není to úkol snadný, ale naše analýzy a poznatky kontrolních orgánů ukazují, že při účelném využití všech výrobních faktorů a lepší organizaci práce, při vyloučení prostojů a vyšším zhodnocení materiálů, při omezení ztrát a zmetkovitosti můžeme těchto ukazatelů bezesporu dosáhnout. Jistě i vy, z praxe ve svých volebních obvodech, můžete potvrdit, že rezervy existují doslova na každém kroku, ve všech odvětvích, ve všech podnicích.

Neméně důležitá je také další otázka. Jednotlivé organizace vnitřního obchodu pozastavují pro nedostatečnou kvalitu 15-20 % dodávek určitých druhů průmyslových výrobků a v některých případech dokonce až 40 %. To představuje obrovské ztráty lidské práce, materiálu, energie. Nelze ale podceňovat ani značné politické škody, které jsou těmito nedostatky způsobeny.

Jde tedy především o důslednost, odpovědnost, zásadovost a o jejich plné prosazení v praxi.

Víme, že spolurozhodují i o řešení takových problémů jako je nevyužívání výrobních kapacit, pokles směnnosti, nezdůvodněná surovinová, materiálová a energetická náročnost výroby, produkce zastaralých výrobků na sklad apod.

Nemůžeme do budoucna trpět, aby tyto vlivy snižovaly efektivní tvorby národního důchodu, příjmy státního rozpočtu a životní úroveň.

Bohužel, stále se ještě vyskytují - i když ojediněle - mezi vedoucími pracovníky i takoví, kteří se vyhýbají konfliktům a na svých pracovištích se ani v nejmenším nedokázali vypořádat s lajdáctvím, liknavostí, nezájmem, alibismem a prospěchářstvím. Jsme rádi, že jich ubývá. Zkušenosti přitom jednoznačně ukazují, že zásadové postoje a jednání v zájmu společnosti poctiví pracující podporují a že i naše právní normy obsahují účinné zásady pro hmotnou i morální stimulaci. Záleží jenom na odvaze a rozhodnosti, s níž dobré záměry budou uváděny do života.

Naše vláda bude této snaze vycházet vstříc. Svoji pravomoc využije k tomu, aby se všude konkrétněji rozlišovalo v oceňování dobré a špatné práce, aby se dařilo iniciativě a aktivitě a za jejího přispění jsme potírali přetrvávající nepořádky.

Soudružky a soudruzi,

současná ekonomická situace nejen u nás, ale všude ve světě, je bezprostředně spjata s problémem paliv a energie. Z hlediska finančního vyjádření můžeme říci, že jde o důležitou nákladovou položku. Ale tím podstata otevřené otázky není pochopitelně vyčerpána.

Není třeba zvláště zdůrazňovat známou skutečnost, že zdroje paliv a energie jsou omezeny, že jejich těžba je stále obtížnější a že cena na zahraničních trzích neúměrně vzrůstá.

Rozhodující je a bude promyšlené rozvinuté schopnosti důkladně poznat a řešit tuto složitou oblast v celém komplexu. Ve vládě jsme v souladu s usnesením předsednictva ÚV KSČ a federální vlády vypracovali a přijali dlouhodobý program racionalizace spotřeby, úspor a využití všech druhů paliv a energie. Na praktických poznatcích a zkušenostech jsme si už ověřili správnost této cesty. Značný ekonomický efekt se prokázal například při uplatňování polovodičů, při zavádění tyristorových měničů, při používání moderních osvětlovacích těles a při účelném hospodaření s teplem.

Pravda je taková, že se tyto postupy dosud všude nestaly samozřejmostí. Máme příklady, které jsou i na tomto úseku svědectvím odpovědného pochopení potřeby promyšleného rozvoje vědy a techniky ve výrobě. Je ale stále dost takových, kteří pracují po staru a neuvažují s větší perspektivou o nezbytné vyšší hospodárnosti při užití těchto stále cennějších zdrojů.

Také zde platí, že dobré příklady by se měly stát vzorem každodenního jednání.

Spoléháme proto nejen na promyšlenou a účinnou práci vynálezců, konstruktérů, technologů, projektantů a dalších inženýrských kádrů, ale též na aktivní postoj vlastních organizátorů výroby, na všechny ty, kteří výsledky vědeckého a technického pokroku budou uvádět do praxe.

Významnou oblastí, která do značné míry ovlivňuje úroveň efektivnosti naší ekonomiky je hospodaření se základními fondy a investiční výstavba.

Hlavní problémy, s nimiž se na těchto úsecích setkáváme jsou dostatečně známé. V uplynulém období vás konec konců vláda informovala o způsobech jejich řešení. Současná situace vyžaduje abychom k otázce investic přistupovali s rozhodností a s větší důsledností. Základní předpoklad spatřujeme v odstraňování disproporcí mezi investičním plánem a strukturou kapacit dodavatelů investic, tedy v hlubším sepětí mezi přijatými záměry a možnostmi stavebních organizací. Proto už v následujícím roce snižujeme tempo růstu investic z dosavadních 4 až 5 % ročně zhruba na 2 %. V praxi to znamená, že můžeme zahájit o 20 % staveb méně než jsme počítali.

Jenom s tím se ovšem nemůžeme spokojit. Tak zásadní rozhodnutí se setká s úspěchem pouze tehdy, když bude ve všech oblastech a na všech stupních řízení provázeno prohloubením komplexního přístupu k řízení reprodukce základních fondů.

Je naší společnou povinností systematicky překonávat silně působící tendence extenzívního rozvoje a ve vzájemné spolupráci se přičinit o uplatnění plně racionálního a efektivního ekonomického režimu. Tato základní měřítka se budou promítat do všech článků finanční soustavy. Na investice organizací řízených vládou ČSR poskytneme ze státního rozpočtu dotace ve výši 23,5 mld Kčs.

Účelné financování pokládáme za jednu z důležitých cest za odstraňování nedostatků. Proto budeme dbát, aby vždy bylo spojováno s takovými hledisky, jako je návratnost, efektivnost a objektivní vyhodnocení společenského přínosu. Když shledáme odchylky od stanovených ukazatelů, a to chci zvláště zdůraznit - jsme připraveni přistoupit ve sféře podnikové i osobní zainteresovanosti k daleko citelnějším postihům.

Často se hovoří a také vy se s tím bezpochyby setkáváte ve svých volebních obvodech, o dokonalejším využívání základních prostředků. V posledních letech byly stroje v ústředně řízeném průmyslu ČSR využívány v průměru na 60 %. K tomu je ale třeba dodat, že tento číselný údaj ostatně není ve srovnání se světem nikterak vysoký, vlivem trvalého snižování směnnosti stále klesá. Je samozřejmé, že nestačí pouze kritizovat tento stav, ale především bude záležet na odstranění jeho příčin.

Počátek spatřujeme v přípravné a projektové dokumentaci, v tom, aby vždy zajišťovala řádný a průkazný rozbor možností nynějších základních prostředků a podrobně analyzovala úroveň směnnosti.

Zvláštní pozornost a odpovědnou péči zasluhují zejména dovezené stroje. Nelze trpět, aby se s draze zaplacenou technikou neuvážlivě zacházelo anebo dokonce zůstávala delší čas bez užitku. Chci připomenout, že ty organizace, které prodlouží lhůtu určenou pro uvedení dovezených zařízení do provozu, budou platit penále až do 10 % pořizovací ceny.

Prosazování efektivnosti a hladký průběh reprodukčního procesu si nedovedeme představit bez aktivního podílu materiálně technického zásobování. V současné době se zde projevuje řada vážných nedostatků a bez nadsázky můžeme říci, že výrazně oslabují vyváženost ekonomického vývoje a nepříznivě působí na plnění plánovaných úkolů. Těmito otázkami se nechceme zabývat ze dne na den, víme, že je ve společném zájmu promyšleně založit vyvážený perspektivní postup - jinými slovy - jde nejen o rok 1980, ale také o přípravu celé sedmé pětiletky.

Jistě budete se mnou souhlasit, že nemalou úlohu sehraje zásadovost a komplexnost. Vyhovět celospolečenským potřebám znamená zavést pořádek do dodavatelsko-odběratelských vztahů, prohloubit a zkvalitnit bilanční vazby a posílit postavení gestorů v hospodaření s důležitými materiály a výrobky. Tyto záměry mohou však být naplněny jenom tehdy, když se setkají s konkrétním porozuměním a účinnou pomocí u těch pracovníků, kteří oběh výrobků, materiální technické zásobování a tím i plynulost reprodukce ovlivňují.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP