Úterý 16. prosince 1980

 

16. 12. 1980

/Začátek schůze České národní rady v 9.00 hodin/

Přítomni:

Předseda České národní rady Evžen Erban, místopředsedové České národní rady Oldřich Voleník, Marie Jarošová a JUDr. Čestmír Adam

Členové vlády České socialistické republiky

místopředsedové vlády doc. RSDr. Ladislav Adamec, CSc., ing. Stanislav Rázl a Štěpán Horník, ministr financí ing. Jaroslav Tlapák, ministr výstavby a techniky ing. František Šrámek, ministr průmyslu ing. Bohumil Urban, CSc., ministr stavebnictví Karel Polák, ministr zemědělství a výživy doc. ing. Miroslav Petřík, CSc., ministr obchodu ing. Antonín Jakubík, ministr vnitra ing. Josef Jung, ministr spravedlnosti JUDr. Jan Němec, ministr školství doc. Milan Vondruška, ministr kultury doc. JUDr. Milan Klusák, CSc., ministr-předseda Výboru lidové kontroly Vlastimil Svoboda a ministři František Toman a prof. ing. Karel Löbl, DrSc.

176 poslanců České národní rady podle prezenční listiny

Předseda ČNR Evžen Erban: Soudružky a soudruzi, zahajuji 18. schůzi České národní rady. V dnešní schůzi se omlouvá předseda vlády ČSR soudruh Josef Korčák, který je mimo republiku.

Srdečně mezi námi vítám místopředsedy vlády dr. Ladislava Adamce, ing. Stanislava Rázla a Štěpána Horníka a ostatní členy vlády České socialistické republiky. /Potlesk./ Vítám též srdečně soudruha Vladimíra Mičku, vedoucího ekonomického oddělení ÚV KSČ. /Potlesk./ Dále vítám představitele ústředních orgánů České socialistické republiky a ostatní hosty, kteří se našeho jednání zúčastní.

Vážené soudružky a soudruzi, 13. listopadu t. r. zemřel poslanec České národní rady Oldřich Balabán, člen výboru pro plán a rozpočet. Prosím, abychom jeho památku uctili povstáním. /Přítomni povstali./

Soudružky a soudruzi, přistoupíme ke schválení pořadu dnešní schůze.

Federální shromáždění schválilo zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství československé federace na rok 1981 a zákon o státním rozpočtu československé federace na příští rok. Na toto jednání navážeme v naší schůzi podle zákonů o národohospodářském plánování a rozpočtových pravidlech tím, že projednáme vládní návrhy zákonů ČNR o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1981 a o státním rozpočtu České socialistické republiky na příští rok.

Předsednictvo České národní rady navrhuje projednat pořad, jak je uveden na pozvánce, která vám byla zaslána 10. prosince t. r.

Máte k navrženému pořadu nějaké připomínky? /Připomínky nebyly./ Připomínky nejsou.

Zjišťuji, že ve schůzi je přítomna většina poslanců České národní rady a proto můžeme hlasovat o pořadu schůze.

Kdo souhlasí s navrženým pořadem schůze, nechť zvedne ruku! / Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím je pořad dnešní schůze schválen a přistoupíme k jeho projednávání.

Prvním bodem schváleného pořadu je

I

Společná zpráva výborů ČNR pro plán a rozpočet a ústavně právního k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1981

dalším bodem

II

Společná zpráva výborů ČNR pro plán a rozpočet a ústavně právního k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1981 a o změně v rozpočtovém určení příspěvku na sociální zabezpečení

Předložené vládní návrhy na sebe úzce navazují, a proto doporučuji, aby rozprava k oběma bodům pořadu byla podle § 24 odst. 2 jednacího řádu České národní rady sloučena.

Máte k tomuto návrhu nějaké námitky? Nejsou.

Kdo tedy souhlasí s návrhem sloučení rozpravy k prvnímu a druhému bodu pořadu, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti?

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Prosím místopředsedu vlády České socialistické republiky a předsedu České plánovací komise ing. Stanislava Rázla, aby odůvodnil vládní návrh zákona České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství ČSR na rok 1981.

Místopředseda vlády ČSR a předseda České plánovací komise ing. Stanislav Rázl: Vážený soudruhu předsedo, vážená Česká národní rado, vláda České socialistické republiky vám předkládá návrh zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1981. Návrh zákona o 7. pětiletém plánu bude vypracován a předložen v příštím roce na základě Směrnice XVI. sjezdu Komunistické strany Československa.

Při tvorbě státního plánu na příští rok vycházela vláda ze závěrů 18. zasedání ÚV KSČ a z cílů, které byly na tomto zasedání stanoveny pro období 7. pětiletého plánu. Současně vycházela z výsledků dosazených v období 1976-1980 a zejména podrobně vyhodnocovala ekonomické procesy probíhající v posledních dvou letech.

Národní důchod vytvořený na území ČSR vzrostl v průběhu 6. pětiletky o 18,4 % a v roce 1980 o 2,4 %, při nesplnění plánů výroby ve stavebnictví, v zemědělství a v potravinářském průmyslu, přitom však se zemědělská výroba v 6. pětiletce zvýšila o 10,4 % a výroba v potravinářském průmyslu o 13,5 %, i když nás postihly dvě neúrody a museli jsme dovézt značné množství obilí. K pozitivním rysům vývoje ekonomiky v České socialistické republice patří skutečnost, že přírůstek národního důchodu byl téměř plně kryt růstem společenské produktivity práce.

Průměrná mzda v socialistickém sektoru národního hospodářství za období 6. pětiletky vzrostla o 15,6 % a dosáhne v letošním roce částky asi 2728 Kčs měsíčně. Maloobchodní obrat se v letech 1976-1980 zvýší o 19,2 %, osobní spotřeba obyvatelstva vzroste o 19,7 %, avšak nedosáhne úrovně, s níž se v původních záměrech 6. pětiletého plánu počítalo. Společenská spotřeba se zvýšila o 20,4 mld Kčs a v roce 1980 dosáhne celkového objemu 96,6 mld Kčs, tj. 779 Kčs na jednoho obyvatele měsíčně.

Za celé období 6. pětiletky bude postaveno 415 tis. bytů, to znamená, že spolu s výsledky dosaženými v 5. pětiletce bude v ČSR v bytech, které nejsou starší než 10 let, bydlet více než 2,5 mil. lidí. V investiční výstavbě budou dokončeny některé významné kapacity, jako například: 12,3 mil. tun hnědého uhlí v Mostě a Sokolově, 2920 megawatt instalovaného výkonu elektráren, elektroocelárna Dřín, petrochemie I a II, rafinerie Kralupy, cementárna Prachovice, výroba keramických obkládaček Horní Bříza a RAKO III, sila na 1258 tis. tun skladových prostorů obilí, 6 masokombinátů a 4 mlékárny, 3 provozní úseky pražského metra atd.

V letech 1976-1980 se dále významně zvýšil ekonomický potenciál republiky: objem základních prostředků vzrostl o 25 %. Vysoké prostředky jsme vložili zejména do rozvoje petrochemie. Značnou měrou pokročilo vybavení materiální základny školství; postavilo se 5500 učeben materských škol a 5440 učeben základních skol. Proti předpokladům pětiletého plánu se podstatně urychlil růst počtu míst v mateřských školách a podíl dětí v nich umístěných dosáhl v letošním roce 86%. Pečovali jsme rovněž - i při stále složitějších podmínkách ve vnějších ekonomických vztazích - o doplnění zdravotnictví moderním technickým vybavením. Jen dovozem přibylo za 700 mil. Kčs přístrojů a zařízení pro léčebné preventivní péči.

Celkem bylo dovezeno ze socialistických zemí za 23,3 mld Kčs strojů a z nesocialistických zemí za 19,5 mld Kčs, a to jen pro odvětví řízená naší vládou.

V průběhu 6. pětiletky nastal také obrat ve vývoji zaměstnanosti; v národním hospodářství dosahuje nyní zaměstnanost úrovně státního plánu a poprvé v letošním roce se podařilo udržet počty pracovníků v odvětvích řízených národními výbory ve výši stanovené státním plánem. K výraznému růstu došlo v zabezpečení školství a zdravotnictví pracovními silami: počet pracovníků ve školství se v 6. pětiletce zvýšil o 17,7 tis. a ve zdravotnictví o 14,4 tis. Určitého pokroku se dále v druhé polovině pětiletky dosáhlo ve stabilizaci zaměstnanosti v železniční dopravě a v roce 1980 i v lehkém průmyslu.

Pozornost vlády se soustřeďovala ve vztahu k socialistickým zemím na plnění ročních protokolů o výměně zboží, výrobních kooperací a závazků, vyplývajících z integračních dohod. Ve vztazích k nesocialistickým zemím patřila největší pozornost řešení problémů obchodní a platební bilance tím, že vláda kladla důraz na úspory v dovážených surovinách, antiimportní opatření a dosahování vyšších vývozních cen.

Soudružky a soudruzi, vláda nemůže přejít některé skutečnosti, které vývoj ekonomiky zpomalily. Platí to zejména o vývoji reprodukce základních fondů, kde nebude dosazeno plánovaných výsledků. Nedodrží se záměry ve snižování nadměrné rozestavěnosti a to zejména pro zpoždění realizovaného objemu prací na stavbách; zůstatek rozpočtových nákladů u staveb nad 2 mil. Kčs dosáhne v ČSR 114 mld Kčs.

Zhoršila se také účinnost základních fondů, ať již z důvodu nízkého využití existujících kapacit, nedostatku pracovních sil pro nové kapacity, nebo proto, že se plánovaných výkonů na nových kapacitách dosahovalo se zpožděním, v některých případech až o několik let.

I když bude splněn celkový plánovaný objem stavebních prací na území Prahy a Severočeského kraje, nesplní se plánované investice pro oba národní výbory. V žádném kraji v České socialistické republice nebude splněna komplexnost bytové výstavby.

Soudružky a soudruzi, uplynulý vývoj ukazuje, že se efektivnost a kvalita veškeré práce zvyšuje pomaleji, než by situace vyžadovala. Je to do značné míry způsobeno tím, že metody řídící a plánovací činnosti i hospodaření na všech řídících stupních se přizpůsobují novým ekonomickým podmínkám pomalu, s nízkou účinností a s nedostatečnou pružností.

Vycházejíc z analýzy vývoje ekonomiky v období 1976 až 1980, vytýčila si vláda jako vážný cíl, zahájit v prvním roce sedmé pětiletky proces směřující k významnému zvýšení společenské efektivnosti národního hospodářství. Hlavní důraz přitom klademe na úspory živé i zhmotnělé práce a na realizaci poznatků vědeckotechnického rozvoje. Zároveň vidíme naléhavou nutnost vytvářet podmínky rychlého přeskupení v užití zdrojů společenské výroby. Cílem je - souhrnně řečeno - posilovat rovnováhu vnějších ekonomických vztahů a zlepšit strukturální rovnováhu na vnitřním trhu. Stejně závažné je dosahovat souladu mezi investičním programem a dodavatelskými kapacitami a nastolit obrat ve vývoji účinnosti základních prostředků.

V národohospodářských proporcích plánu na rok 1981 se vzhledem k surovinovému a materiálovému zabezpečení a k disponibilním pracovním silám uvažuje s těmito základními vztahy:

růst vytvořeného národního důchodu se navrhuje stanovit ve výši 2,2 % při růstu průmyslové výroby na území České socialistické republiky o 2,5 %, růst hrubé zemědělské produkce o 1,9 % a růst stavební výroby o 3,0 %.

Tato čísla se na první pohled mohou zdát nízká; je tomu tak proto, že samotná tempa plně nevyjadřují skutečnou náročnost plánu. Její těžiště spatřuje vláda v kvalitativních stránkách reprodukčního procesu.

K rozhodujícím předpokladům zabezpečení plynulého chodu hospodářství patří zásobování surovinami a materiály. Jak důležitá je to součást hospodářského dění, o tom nás dostatečně poučily zkušenosti z minulých let i vývoj v roce 1980. Se zjednodušeným, pouze kvantitativním pohledem však tento problém nevyřešíme. Nestačí omezit se na rozšíření počtu materiálových bilancí a na pouhé vypočítávání množství surovin a materiálů, které nám chybí podle dnešní úrovně hospodaření a dosud vžitých přístupů k úspornosti.

Předpokladem pro kvalitativní obrat ve spotřebě surovin a materiálů je zavedení ukazatele upravených vlastních výkonů. Tento závazný regulativ činnosti hospodářských organizací je i jedním z hlavních kritérií pro tvorbu zdrojů, včetně mezd, stimuluje materiálové úspory a je zaměřen proti zbytečným kooperacím. Základem obratu v hospodaření je postoj vedení podniků, mistrů a dělníků ke spotřebě materiálu.

Druhým základním předpokladem úspěchu hospodářského roku 1981 je doslova každodenní práce s výkonovými a spotřebními normami. Přesto, že pořádek v normativní základně měl být zaveden již podle závěrů XV. sjezdu KSČ a že tuto naléhavou nutnost zdůraznilo 18. zasedání ÚV KSČ, nemůžeme být - až na výjimky - s dosavadními výsledky spokojeni. Tím spíše, že progresívní, řádně zdůvodněné normy, koncipované se zřetelem k celospolečenským možnostem a potřebám, jsou dnes ryzí ekonomickou nutností. Kdo se jí nebude řídit, kdo nebude hledat cesty ke komplexnímu užití vymezených zdrojů bude mít starosti z čeho vyrábět a kde vzít prostředky na mzdy.

Proto musíme daleko lépe hospodařit s materiály, o nichž víme, že jich více není a nebude. Příkladem jsou stavební ocelové konstrukce. Už několik let je známo, že kovový fond republiky je omezen a že ocelových konstrukcí bude proto méně. Investoři ani projektové organizace však tuto závažnou skutečnost nebrali v úvahu a s ocelovými konstrukcemi počítali i tam, kde bylo technicky možné jiné řešení výstavby. K čemu to vedlo? Výstavbu některých staveb pro nedostatek ocelových konstrukcí zpomalujeme a v roce 1981 nebudeme moci dokonce zahájit jiné, které bychom pro rozvoj ekonomiky potřebovali naléhavě.

Druhý příklad za všechny ostatní: Ze všech stran zaznívají slova, že se v příštím roce nevystačí s limity, které stanoví státní plán ve spotřebě motorové nafty. Splnit požadavky nositelů limitů spotřeby by však znamenalo zhoršit saldo obchodní bilance s nesocialistickými zeměmi zhruba o 700 mil. Kčs v dovozních cenách. Proto nezbývá nic jiného než místo boje o limity zaměřit energii, schopnosti a hmotnou zainteresovanost na úsporu přeprav, na zrušení zbytečných jízd, na vytěžování tonáže nákladních automobilů a na řádné hospodaření s motorovou naftou vůbec.

Soudružky a soudruzi,

dosavadní vývoj ve světě ukazuje, že v osmdesátých letech se nároky na československou ekonomiku ve vnějších ekonomických vztazích budou dále stupňovat. O plnění základních cílů našeho hospodářského a sociálního rozvoje bude rozhodovat především posílení exportní schopnosti naší ekonomiky.

Státní plán na rok 1981 vychází z potřeby naplnit ve vztahu k socialistickým zemím základní strukturu výměny zboží, obsazenou ve výsledcích jednání o koordinaci národohospodářských plánů členských zemí Rady vzájemné hospodářské pomoci. Uzavřené dohody současně zabezpečují rozhodující část našich dovozních potřeb, zejména nejdůležitějších paliv a surovin. Vysoký stupeň propojení ekonomik socialistických zemí vyžaduje, aby všechna odvětví důsledně plnila závazky, které z koordinace plánů vyplývají.

Zejména obracíme pozornost k plynulé a kvalitní realizaci integračních a obchodních dohod se Sovětským svazem, naším nejvýznamnějším ekonomickým partnerem a z dlouhodobého hlediska také garantem vyváženého hospodářského rozvoje socialistického Československa.

Úkoly ve vývozu do nesocialistických zemí je nutné hodnotit z těchto hledisek:

Hmotný vývoz v odvětvích řízených českou vládou nevykazuje celkově vysoká tempa, přesto vsak je jeho náročnost značná, především v důsledku změn ve struktuře exportovaného zboží. Snižuje se mimo jiné - vzhledem k nízké úrodě - vývoz cukru a chmele a také vývoz dřeva, protože nelze překračovat únosnou těžbu a současně musíme v nezbytném rozsahu přihlížet k naléhavým domácím potřebám. Jen za tyto vybrané položky bylo nutno navrhnout jiné vývozní fondy v hodnotě asi 1,6 mld Kčs v cenách franko.

Kvalita vývozního plánu je dána také tím, že se v realizaci počítá nejméně s pětiprocentním průměrným růstem dosahovaných vývozních cen, což má zachytit jak inflační pohyb na kapitalistických trzích, tak také vyjádřit kvalitativní stránku vyvážené produkce.

V zhledem k nutnosti nezvyšovat napětí platební bilance uložila vláda resortům - vývozcům vytvářet podmínky pro další zvýšení vývozu ve hmotě o 500 mil. Kčs velkoobchodních cen a tím si ve stanoveném poměru vytvořit i předpoklad pro částečné zvýšení neinvestičního dovozu z nesocialistických zemí.

Nezastíráme, že státní plán neuspokojuje všechny představy resortů o neinvestičním dovozu z nesocialistických zemí. Stanoví totiž limity dovozu za předpokladu maximálně možné hospodárnosti. Jakékoliv zvýšení dovozu v jedné z položek přitom nutně znamená hledat úsporu v ostatních položkách. Jsme si však vědomi složitosti těchto potřebných operací, zejména v resortech průmyslu, zemědělství a výživy.

Soudružky a soudruzi,

v oblasti užití státní plán na příští rok počítá s úsporným typem rozvoje. Hmotná osobní spotřeba se zvýší o 1,3 % a hmotné zdroje investic zůstanou v podstatě na úrovni očekávané v letošním roce, což se projeví v poklesu míry investování na vytvořeném národním důchodu z 27,2 % v roce 1980 na 26,4 % v roce 1981.

Příjmy obyvatelstva - bez započtení rezervy na sociální a mzdová opatření - se zvýší o 2,3 %, v tom pracovní příjmy o 2,1 % a sociální příjmy o 2,9 %. Maloobchodní obrat je plánován ve výši 182,3 mld Kčs a zvýší se tak o 1,8 %, při růstu dodávek zboží do vnitřního trhu od hlavních dodavatelů rovněž o 1,8 %.

Vzhledem k citlivosti vnitřního trhu se státní plán zaměřuje na to, aby se - při vyrovnané bilanci peněžních příjmů a výdajů obyvatelstva zabezpečila nejen globální rovnováha na vnitřním trhu, ale postupně se zlepšila i struktura nabídky průmyslového zboží.  

U bilancovaných položek, zejména průmyslového charakteru, zajišťujeme možné zvýšení dodávek k lepšímu uspokojování spotřebitelské poptávky přímo státním plánem.

Existuje však několik skupin zboží, které se přímo ve státním plánu nebilancují, ale - ač nevelké z hlediska hodnotového - mají pro spokojenost občanů značnou důležitost. Proto vláda pro příští rok závazně stanovila výrobním resortům dolní hranici dodávek tohoto vybraného zboží na vnitřní trh.

Státní plán počítá v příštím roce zvýšit dodávky například: jízdních kol, akumulačních kamen, kamen na pevná paliva, lyží, ložního prádla, froté zboží, punčochového zboží, saponátových pracích prostředků a celé řady dalších.

Uvažovaný vzestup prodeje potravin o 1,7 % /o 1,4 mld Kčs/ je nižší než tempa z posledních let a odpovídá růstu zemědělské produkce i našim dovozním možnostem.

V průběhu příštího roku budeme hledat cestou intenzifikace výroby možnosti dalšího zvýšení dodávek nejžádanějšího zboží. Hlavní váha řešení nedostatkových druhů přitom spočívá na středním článku řízení a na podnicích, neboť právě tam mají největší znalosti o možnostech výroby a tam se také o sortimentu rozhoduje především. Odpovědnost za strukturální soulad poptávky a nabídky na vnitřním trhu nesou tedy všichni výrobci. Ze surovin a materiálů, které mají k dispozici, ať z domácích zdrojů či z dovozu, musí vyrábět výhradně zboží kvalitní, atraktivní, technicky dokonalé a vkusné - právě takové, o jaké mají spotřebitelé zájem. Situace i zde naléhavě vyžaduje přechod ke kvalitě.

Hodně záleží i na vyšší intenzitě spolupráce obchodu a výroby a na oboustranně včasném rozhodování o nutnosti inovací a změn, které vývoj poptávky vyžaduje. I výrobci musí v tomto směru vyvinout větší iniciativu, zvýšit adaptabilitu výroby a překonat některé své dlouhodobé návyky.

V investiční výstavbě se vláda rozhodla - vzhledem k vývoji v minulých letech a ke zkušenostem roku 1980 - pro zásadní, rozhodný krok v omezení rozsahu zahajování staveb. Hlavním úkolem plánu je ve všech odvětvích dokončovat rozestavěné stavby. To bude v etapě realizace klást mimořádné nároky na dodavatele strojů i stavebních prací, a je to současně velké zadání k podstatně vyšší organizovanosti prací a postupů v celém procesu investování.

Při snížení objemu investic odvětví řízených českou vládou v roce 1981 o 2 % pod úroveň letošního roku stanoví státní plán rozsah zahajování staveb nad 2 mil. Kčs rozpočtových nákladů na 9,6 mld Kčs. To je o 29 % méně než stanovila směrnice. Objem investic do 2 mil. Kčs se přitom sníží o 1,8 %.

Náročnost úkolů v investiční výstavbě a ve stavební výrobě vychází z naléhavého požadavku, aby se rok 1981 stal prvým rokem nástupu ke skutečně pozitivnímu obratu v dosavadním vývoji reprodukce základních fondů. Nelze však zastírat, že celkové ozdravění v investicích si vyžádá úsilí několika let.

Rozhodující změna kvality investování, ta musí vyplynout z důsledného uplatnění zásady, podle níž všichni investoři i dodavatelé budou již v přípravě nových záměrů respektovat současný imperativ: stavět levně, účelně a s potřebnou návratností vložených prostředků. Drahé, neefektivní investice se napříště nemohou ani nesmějí do plánu zapsat.

Považujeme za příkladný přístup krajských národních výborů k procesu zlepšení investování tím, že jsou pro příští rok připraveny seznamy dokončovaných staveb občanské vybavenosti, a to jak v rámci komplexní bytové výstavby, v účelové výstavbě i v akci Z. Neměnitelné jsou i stavby k zahájení v účelové výstavbě, včetně staveb podmiňujících bytovou výstavbu. Na tento program nyní soustředí v každém kraji a okrese a v každé obci všechny své disponibilní síly.

Náročné budou rovněž úkoly v komplexní bytové výstavbě. Při snížení počtu zahajovaných a dokončovaných bytů klade plán důraz na rychlejší růst objemu prací na komplexnosti. Ve srovnání s letošním rokem se nezvyšuje celkový objem prací a přitom objemy pro technickou a občanskou vybavenost rostou o 22 %.

Ve všech odvětvích vystupuje naléhavá potřeba využívat důsledně existující kapacity. Propočty výrobně ekonomické efektivnosti ukazují, že dosahovaný příznivý vývoj ve vyšším zhodnocení a v úsporách materiálů i ve vyšším přínosu produktivity práce je téměř zcela pohlcen poklesem účinnosti základních prostředků. Tento poznatek nemůžeme jen registrovat, ale musíme v celé výrobní sféře rozvinout tvůrčí hledání cest ke zvýšení výroby na daných základních prostředcích.

Novým prvkem v řízení investiční výstavby, uplatňovaným od příštího roku, je zásada, že stanovení objemu limitních investic sice dává možnost investovat, ale pouze za podmínky, že si VHJ či podnik vytvoří potřebné finanční zdroje.

V této souvislosti se zvyšuje i úloha Státní banky ČSSR, která bude poskytovat plánované úvěry jen na potřeby prokazatelně efektivní. Jejím hlavním úkolem nyní je, aby byla nejen strážcem, ale i aktivně ovlivňovala efektivní vynakládání prostředků také na stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtů staveb.

Rozpracování plánu investiční výstavby v roce 1981, včetně dořešení rozsahu staveb, kde tempo realizace bude plánem zpomaleno či dokonce bude stavba zastavena, provedou investoři, dodavatelé i centrální sféra do konce února příštího roku. Uvědomujeme si, že s tím spojenou - neobvykle složitou - věcnou, organizační i řídící práci bude muset vykonat ministerstvo stavebnictví i strojírenské resorty, jejich VHJ a podniky. Žádné zadání, vyjádřeno v globálních objemech, nemůže bez konkrétního řešení na každé stavbě přinést požadovaný úspěch.

Vážené soudružky poslankyně,

vážení soudruzi poslanci,

všichni společně víme, že reálnost státního plánu na rok 1981 je podmíněna cílevědomou prací vlády a všech orgánů, které vláda řídí. Zvyšuje se i odpovědnost národních výborů za územní proporcionalitu. Rozsah úkolů a podmínky, za nichž mají být realizovány, vyžadují podstatně zvýšit výkonnost všech stupňů a článků řízení již v etapě rozpracování plánu. Odpovědnost resortů za hledání a prosazování správných politickohospodářských přístupů a řešení je dnes o to větší, že vstupuje v platnost soubor opatření ke zdokonalení soustavy plánovitého řízení, a navíc, citlivost některých nových kritérií vyžaduje soustavnější práci s VHJ a s jejich podniky.  

Je to zvlášť důležité proto, že správně pochopené a uplatňované principy soustavy mají za cíl mobilizovat zájem pracovních kolektivů na kvalitnější práci a na využití existujících rezerv. Cílem je zabezpečit tak nejen větší tvorbu zdrojů, ale i s tím spjatých prostředků na mzdy, na sociální a kulturní potřeby.

Minulý týden přijala vláda a předsednictvo České odborové rady společný postup při zabezpečení a kontrole plnění plánu a kolektivních smluv v příštím roce. Očekáváme, že jednotné úsilí státních, hospodářských a odborových orgánů a organizací vytvoří předpoklady pro rozvoj tvůrčí iniciativy pracujících ve významném roce XVI. sjezdu Komunistické strany Československa.

Vláda České socialistické republiky je rozhodnuta řídit hospodářství, které patří do její působnosti, tak, aby docilovaný ekonomický a společenský rozvoj odpovídal závěrům 18. zasedání ÚV KSČ tak, aby se vytvořily podmínky pro zdařilý nástup do 7. pětiletky. V tomto duchu budeme uplatňovat záměry vyjádřené v předloženém návrhu zákona České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1981.

Dovolte, abych vám jménem vlády poděkoval za soustavnou pozornost a pomoc, kterou věnujete otázkám rozvoje národního hospodářství.

Z pověření vlády doporučuji předložený návrh zákona schválit a prosím, vážená Česká národní rado, o podporu při jeho uskutečňování, /Potlesk./


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP