Čtvrtek 28. května 1981

 

28. května 1981

/Začátek schůze České národní rady v 9.00 hodin./

Přítomni:

Předseda České národní rady Evžen Erban, místopředsedové České národní rady Oldřich Voleník, Marie Jarošová, Zbyněk Žalman a JUDr. Čestmír Adam

Členové vlády České socialistické republiky

předseda vlády Josef Korčák a místopředsedové vlády doc. RSDr. Ladislav Adamec, CSc., ing. Stanislav Rázl a Štěpán Horník, ministr financí ing. Jaroslav Tlapák, ministr práce a sociálních věcí RSDr. Emilian Hamerník, ministr výstavby a techniky ing. František Šrámek, ministr průmyslu ing. Bohumil Urban, CSc., ministr zemědělství a výživy doc. ing. Miroslav Petřík, CSc., ministr obchodu ing. Antonín Jakubík, ministr vnitra ing. Josef Jung, ministr spravedlnosti JUDr. Jan Němec, ministr školství doc. Milan Vondruška, ministr kultury doc. JUDr. Milan Klusák, CSc., ministr zdravotnictví prof. MUDr. Jaroslav Prokopec, CSc., ministr-předseda Výboru lidové kontroly Vlastimil Svoboda a ministr prof. ing. Karel Löbl, DrSc.

185 poslanců České národní rady podle prezenční listiny

Předseda ČNR Evžen Erban: Zahajuji 19. schůzi České národní rady. V naší schůzi co nejsrdečněji vítám člena předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsedu vlády České socialistické republiky soudruha Josefa Korčáka a další členy naší vlády. /Potlesk./

Vítám rovněž představitele dalších ústředních orgánů České socialistické republiky a ostatní hosty, kteří jsou přítomni našemu jednání.

Vážené soudružky a soudruzi, 13. ledna letošního roku zemřel člen ústředního výboru Komunistické strany Československa a člen předsednictva České národní rady, člen vedení Klubu komunistických poslanců a člen ústavně právního výboru soudruh Josef Hlavička a 10. ledna tragicky zahynula poslankyně České národní rady a členka výboru pro průmysl a stavebnictví soudružka Matějková.

Prosím, abychom uctili jejich památku. /Shromáždění povstává./

Předsednictvo České národní rady se ve schůzi 19. února tohoto roku usneslo svolat jarní zasedání České národní rady od 1. dubna 1981. V další schůzi 24. března projednalo návrh pořadu dnešní, tj. poslední schůze České národní rady v tomto volebním období, a doporučuje České národní radě projednat pořad, jak je uveden na pozvánce, která vám byla rozeslána.

Máte k navrženému pořadu nějaké připomínky nebo námitky? /Nikdo se nehlásí./ Nejsou.

Zjišťuji, že ve schůzi je podle prezenční listiny přítomna většina poslanců České národní rady a že Česká národní rada je tedy schopna se usnášet.

Přistoupíme k hlasování o pořadu dnešní schůze. Kdo s navrženým pořadem souhlasí, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo. Děkuji.

Tím je pořad dnešní schůze schválen.

Přistoupíme nyní k projednání prvního bodu pořadu, který jsme schválili, a to

I

Zpráva výboru České národní rady pro plán a rozpočet k vládnímu návrhu usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1980

Z pověření vlády České socialistické republiky odůvodní předložený vládní návrh ministr financí České socialistické republiky ing. Jaroslav Tlapák. Prosím soudruha ministra, aby se ujal slova.

Ministr financí ČSR ing. Jaroslav Tlapák: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, z pověření vlády České socialistické republiky vám předkládám k projednání státní závěrečný účet za rok 1980.

Hodnocení, s nímž před vás předstupujeme, uzavírá jednu etapu naší společné práce. Je ohlédnutím za uplynulým rokem a také završením bilance těch úkolů, které byly stanoveny rozpočtovým výhledem na 6. pětiletku. Docílené výsledky porovnáváme s plánem. Zamýšlíme se, ale též nad tím, jaké zdroje vytváříme pro budoucnost, z čeho je možné vycházet, o co se opírat. Je nesporné, že úspěchy nás zavazují a nepřekonané nedostatky podněcují k vyšší aktivitě.

Jasnou a přesvědčivou odpověď na všechny otázky současnosti přinášejí závěry XXVI. sjezdu sovětských komunistů a našeho XVI. sjezdu Komunistické strany Československa.

Soudruh Husák ve sjezdové zprávě o činnosti strany a vývoji společnosti uvedl: "... v uplynulých pěti letech československý lid vedený komunistickou stranou úspěšně pokračoval v díle socialistické výstavby, rozmnožil hmotné a duchovní bohatství naší vlasti a upevnil socialistické zřízení... Dlouhodobá linie budování rozvinuté socialistické společnosti... byla v praxi potvrzena jako správná a reálná... ".

Vážíme si skutečnosti, že v roce 1980 se podařilo zásluhou miliónů našich pracujících zabezpečit další ekonomický rozvoj ČSR. Národní důchod vzrostl o 3,0 %, průmyslová výroba v odvětvích řízených vládou ČSR se zvýšila o 2,5 % a stavební výroba o 3,2 %. Pokračovaly strukturální změny v ekonomice. Přednostně jsme rozvíjeli výrobu v rámci rozvojových programů. Dále byly upevněny sociální jistoty a zlepšily se životní podmínky občanů. Zvláštní pozornost jsme soustředili na výstavbu Prahy a na zajišťování záměrů v uspokojování potřeb Severočeského kraje.

Je třeba si však po pravdě přiznat, že kladné stránky vývoje nemohou nic změnit na charakteru určující skutečnosti, že i v roce 1980 byla celková dynamika rozvoje pomalejší než předpokládal 6. pětiletý plán.

Zamýšlíme-li se nad příčinami toho, proč nebylo dosaženo předpokládaných ukazatelů, dospíváme k poznání, že ty základní a rozhodující spočívají v nedůsledném prosazování dlouhodobé strategické linie, směřující ke zvyšování účinnosti výroby, hospodárnosti a kvality veškeré práce, k vyvážené investiční výstavbě a k uplatňování vědy a výzkumu v praxi.

Z hledisek finančního hospodaření je, myslím, správné předeslat, že v roce 1980 jeho průběh v podstatě odpovídal státnímu rozpočtu. Příjmy činily 126,3 mld Kčs a ve srovnání s rokem 1979 sice vzrostly o 3,3 mld Kčs, ale do uvažované úrovně chybí 2,5 mld Kčs. Důvody jsou dány nižší dotací z federálního rozpočtu na cenové nástroje v zahraničním obchodě. Vlastní příjmy jsme překročili o 0,9 mld Kčs.

Výdaje státního rozpočtu dosáhly 126,3 mld Kčs ave srovnání s předchozím rokem stouply o 3,3 mld Kčs. Jejich rozpočtovaný objem jsme ale rovněž nenaplnili. Konkrétně řečeno - jde o 2,5 mld Kčs. Ve výrazné míře nebyly čerpány zejména dotace a subvence na investiční výstavbu národních výborů. Překročení však bylo zaznamenáno u neinvestičních výdajů na hospodářství.

Mimořádnou váhu má fakt, že státní rozpočet skončil vyrovnaně. Nebylo by ale objektivní vidět jen jednu ze stránek mnohotvárné skutečnosti a přehlédnout, že za touto výslednicí se skrývá nedodržení některých kvalitativních ukazatelů.

U hospodářských organizací jsme v roce 1980 nedosáhli plánované efektivnosti. Zisk sice proti roku 1979 vzrostl o 4,3 %, jeho plánovaná tvorba však nebyla splněna o 730 mil. Kčs. Největší dluhy zůstaly u organizací, které řídí ministerstvo stavebnictví a na úseku potravinářského průmyslu, hlavně u cukrovarů.

Údaje za celou šestou pětiletku prokazují, že nesplněním předpokládané úrovně tvorby zisku byly celospolečenské zdroje ochuzeny o zhruba 10 mld Kčs. Nejde o nikterak zanedbatelnou částku. Mohli bychom za ní kupř. postavit asi 20 nových nemocnic.

Hlavní příčinou toho, že jsme nedostáli povinnostem v tvorbě zisku, byla - obdobně jako v minulých letech - nedostatečná intenzita snižování materiálové náročnosti výroby. V materiálových nákladech jsme zůstali za plánem roku 1980 a jejich rozsah byl v podstatě stejný jako v roce 1979. Za celou pětiletku představuje překročení materiálových nákladů asi 7 mld Kčs. Tato nedobrá situace nám působí značné starosti. Víme, že cesta kupředu je značena překonáváním problémů v normotvorné činnosti a v práci s kalkulacemi, odstraňováním nedostatků v činnosti konstruktérů, technologů, projektantů a dalších pracovníků předvýrobních etap. Z těchto obtíží je třeba vyvozovat podnětná a závazná poučení.

Všichni pracovníci podnikové sféry musí počítat s tím, že v souladu se Souborem opatření budou v příštích letech úkoly v této oblasti daleko náročnější a přísnější. Chceme-li zabezpečit snížení materiálové, surovinové a energetické náročnosti výroby, jak to ukládá základní linie hospodářské politiky strany, stanovená XVI. sjezdem KSČ, musíme energičtěji uvádět do života poznatky naší vědy, techniky, našeho vědecko-technického výzkumu, konkrétními činy naplňovat racionalizační programy, zavádět úspornější technologie a dbát o to, aby všude platily přísné, náročné normy na spotřebu materiálu, paliv a energie.

Plánované finační náklady jsme v roce 1980 překročili o více než 700 mil. Kčs a za celou pětiletku zhruba o 5 mld Kčs. Vysloveně neproduktivní náklady, jako jsou pokuty, manka, škody a penále, představovaly jenom za uplynulý rok 935 mil. Kčs. Také výdaje na tzv. zdržné a prostoje vagónů jsou dosud - a ne v ojedinělých případech - značně vysoké. Pro ilustraci je možné dodat, že např. ve VHJ Unichem činilo zdržné za pouhých 12 měsíců 79 mil. Kčs. Soubor opatření počítá s tím, že ve vazbě na hmotnou zainteresovanost budou upravené vlastní výkony o neproduktivní náklady kráceny. Proto, ale nejenom proto, je ve vlastním zájmu VHJ a podniků důsledně působit k tomu, aby docházelo k rázné nápravě těchto nedostatků.

Mzdové náklady byly v roce 1980 proti plánu relativně nižší o cca 300 mil. Kčs. Bylo by však málo prozíravé, kdybychom toto zlepšení přeceňovali. Rozhodující odvětví národního hospodářství ČSR nedodržela v roce 1980 základní plánovaný vztah mezi růstem produktivity práce a růstem průměrných mezd. V průmyslu např. předstihlo v roce 1980 tempo průměrné mzdy dynamiku produktivity práce o 0,5 bodu.

V celé sedmé pětiletce musíme systému regulace mzdových prostředků věnovat zvýšenou pozornost. Je zapotřebí zejména trvale uplatňovat celospolečensky účelnou zásadu pevného sepětí mezd s produktivitou práce. Správný ekonomický vývoj těchto vztahů dotváří významné předpoklady k zabezpečení rozšířené socialistické reprodukce při zachování rovnováhy mezi zdroji a potřebami, vede k prohlubování souladu mezi nabídkou a poptávkou na vnitřním trhu, napomáhá k finanční vyrovnanosti a měnové stabilitě.

Naše vláda s velkou odpovědností přistoupila k řešení problematiky nezbytné hospodárnosti ve státním rozpočtu. V roce 1980 jsme schválili mnohá úsporná opatření, zaměřená zvláště na uvážlivější vynakládání finančních prostředků. Tato rozhodnutí přinesla a přinášejí příznivé výsledky. V zásadě byl dodržen limit výdajů na komplexní cestovné, i když proti roku 1979 byl zhruba o jednu desetinu nižší. U zahraničních pracovních cest jsme dosáhli úspory 3,7 mil. Kčs.

Ani výdaje na propagaci, i když už v rozpočtu na rok 1980 byly výrazně kráceny, nebyly vyčerpány.

Postoupili jsme také v úsilí o hospodárnější provoz služebních motorových vozidel. Proti celkovému limitu spotřeby benzínu, který byl stanoven na 270 tis. tun, jsme uspořili více jak 30 tis. tun.

Do roku 1980 jsme vstupovali s úkolem omezit technicko-hospodářský aparát. Zároveň jsme vytyčili zásadu diferencovaného přístupu podle charakteru organizací - v rozsahu 2 - 10 %. Počty pracovníků řídícího a správního aparátu, technicko-hospodářských pracovníků i jejich podíly na celkové úrovni zaměstnanosti byly v hospodářství řízeném vládou ČSR vcelku dodrženy. Problémy však zůstávají. Jsou ve struktuře, jsou i v rozdílech mezi jednotlivými resorty. Prospěšný záměr snižovat administrativní náročnost, rozvíjet vědecké řízení a rozhodování, cílevědomě a intenzívně prosazovat účelné postupy má i pro budoucnost své opodstatnění.

Významnou oblastí ovlivňující efektivnost je hospodaření se zásobami. V ústředně řízených hospodářských organizacích se zvýšily v roce 1980 o 10,5 mld Kčs. Jejich plánovaný roční růst byl tak překročen zhruba o pětinu. Místo plánovaného zrychlení obrátky zásob o 0,9 dne došlo v průmyslu a stavebnictví ke zpomalení o 2 dny. Zásoby nevyfakturovaných dodávek a prací vzrostly v loňském roce o 4 mld Kčs. Z největší části jsou soustředěny ve stavebnictví a s přihlédnutím k dalším souvislostem prokazují, že kritika těžkostí v investiční výstavbě musí směřovat k bezodkladně a ke komplexně pojaté nápravě nedostatků.

Soubor opatření vytváří, podle našeho názoru, všechny předpoklady k tomu, aby došlo k prohloubení souladu mezi zdroji a potřebami u rozhodujících druhů surovin, materiálů a výrobků, aby byl upevněn systém dodavatelsko-odběratelských vztahů a posílena hmotná zainteresovanost na vývoji zásob. Nemůžeme však počítat s tím, že tato opatření budou fungovat automaticky, bez našeho vlastního přičinění. Do popředí je třeba postavit povinnost jejich důsledného a cílevědomého uplatňování a rozhodného prosazování.

Velkou pozornost vláda ČSR v loňském roce věnovala otázkám investiční výstavby. Potíže, s nimiž se v této oblasti setkáváme, byly nejednou rozebírány. Pro vývoj v příštích letech má určující význam, že objektivní stanovisko bylo vysloveno a zásadní řešení přijato na XVI. sjezdu KSČ.

Vracíme-li se z pohledu našich zkušeností k minulosti, je zapotřebí především připomenout, že jsme v poslední době uvedli do užívání mnohé významné stavby a četné objekty. Za všechny uvedu: druhou etapu Petrochemie Záluží, výrobnu dřevotřískových materiálů ve Volarech, masokombinát Praha - jih, kapacity na uskladnění 338 tis. tun obilí, 8 km metra v Praze a dobudování dálnice Praha - Brno - Bratislava. Občané našeho státu se setkávají v překrásném Paláci kultury, stěhují se do nových sídlišť, jejich děti navštěvují nedávno dokončené mateřské a základní školy. Také ve zdravotnictví a na úseku sociální péče přibylo několik desítek účelných, moderních zařízení.

Nelze však zamlčet, že loni jsme plán investiční výstavby nesplnili a navíc nedosáhli potřebných změn ve struktuře. V řešení vleklých nedostatků investiční výstavby jsme jen málo pokročili.

Toto tvrzení je možné názorně doložit. V roce 1980 jen na úsecích, které řídí vláda ČSR, došlo u 155 staveb ke zvýšení rozpočtových nákladů o 17,6 %. To představuje nemalou částku - 1,2 mld Kčs. Na území ČSR jsme sice snížili dynamiku investování, ale omezit rozestavěnost a zkrátit dobu výstavby se nepodařilo. Investice byly opět a hlavně často uváděny do provozu se zpožděním. Je přirozené, že tyto potíže vedou nejen k zastarávání techniky, ale i k umrtvování hmotných a finančních prostředků. V dostatečné míře nebylo zajištěno plné a efektivní využívání některých zcela nedávno dokončených staveb.

Do prvního roku 7. pětiletky jsme vstoupili s úsilím zlepšit situaci v oblasti investiční výstavby. V souladu se Souborem opatření jsme se mimo jiné soustředili na provedení některých změn v plánování a financování. Smysl takto pojatého postupu je jednoznačný - působit na zvyšování efektivnosti.

Jsme toho názoru, že významným požadavkem dneška je důsledněji sladit potřeby investiční výstavby s možnostmi vědeckotechnického pokroku a investiční záměry podřídit prováděným strukturálním změnám v národním hospodářství. Ozdravění by mělo přinést i podstatné snížení objemu zahajovaných staveb.

Je nesporné, že máme a také budeme mít značně omezené možnosti investování. Z toho plyne, že musíme daleko větší pozornost než tomu bylo doposud věnovat hospodaření s existujícím národním majetkem. Postarat se o jeho ochranu, o jeho efektivní využívání. Objem národního majetku na území ČSR představuje obrovskou částku cca 2,1 biliónů ročně. Proto má aktivní přístup k plnému zužitkování nabízených možností, k důslednému hospodaření, v pravém smyslu toho slova, klíčový společenskopolitický význam. Vždyť národní majetek je ekonomickým základem socialistického zřízení a tvoří základ pro plnění náročných funkcí státu v hospodářské, sociální a kulturní oblasti. Jeho ochrana nespočívá jen v dodržování a kontrole platných předpisů, ale dotýká se i široké výchovy všech pracujících k uvědomělému a činorodému vztahu k vytvořeným hodnotám, k celé naší socialistické ekonomice.

Určujícím činitelem intenzifikace a nejmocnějším zdrojem růstu produktivity společenské práce je věda a technický pokrok. Na XVI. sjezdu KSČ bylo řečeno, že uskutečňování vědeckotechnického rozvoje je vpravdě revoluční úkol celé naší společnosti. Očekáváme, že hospodářští vedoucí se budou účinně zasazovat o to, aby se věda a technika stala skutečnou páteří národohospodářských plánů. Hmotnou zainteresovanost tvůrčích pracovníků v oblasti výzkumu, vědy a techniky i těch, kdo nesou za uplatňování dosažených výsledků bezprostřední odpovědnost, je nutné všestranně spojovat s vysokým stupněm morálního ocenění. Podporu a popularizaci zasluhují ti, jejichž práce je spojena s mimořádným společenským přínosem.

V roce 1980 bylo použito na rozvoj vědeckovýzkumné základny ze státního rozpočtu ČSR 1,6 mld Kčs. Další 2,2 mld Kčs byly vynaloženy z prostředků podnikové sféry.

Bylo už, pravda, dosaženo určitých úspěchů. Mohu se kupř. zmínit o tom, že se daří výrazněji zaměřovat vědeckotechnický rozvoj na růst efektivnosti a kvality výrobků. Ale - a to je podstatné - máme ještě hodně nevyužitých možností.

Nechci zjednodušovat současnou situaci. Není ale sporu o tom, že překážkou rychlejšího zvyšování efektivnosti celkového úsilí vědeckovýzkumné základny jsou relativně časté změny podmínek a požadavků v průběhu výzkumu, prodlužování doby řešení úkolů a nepřipravenost praxe na realizaci výsledků výzkumu. Jsme přesvědčeni, že na cestě překonávání těchto problémů můžeme postoupit tehdy, když se rozvine a prohloubí součinnost vlády s resorty, VHJ, podniky i národními výbory. Pro rychlé využívání výsledků vědeckotechnického pokroku jsme přijali zásadu - ponechat v rezervě část limitu zahajování nových staveb pro to, aby i během roku mohly být zužitkovány nové objevy.

Úsilí o zvýšení výkonnosti národního hospodářství je zákonitě spjato s využíváním výhod mezinárodní dělby práce, zejména socialistické integrace se zeměmi RVHP. Zvlášť výrazně se v loňském roce rozvíjela spolupráce se Sovětským svazem. Význam těchto vztahů, založených na soudružském porozumění, je pro naši ekonomiku nezměrný. Skutečnost, že suroviny ze Sovětského svazu nakupujeme za výhodné ceny, nám umožňuje lépe se přizpůsobit cenovým podmínkám na světovém trhu. I v těchto souvislostech si znovu a znovu aktivně uvědomujeme své vlastní závazky, svou odpovědnost i náročné povinnosti, podíl každého z nás na plnění záměrů hospodářské politiky.

Třeba mít na paměti, že krizové jevy v kapitalistických státech mají dlouhodobý, vleklý charakter. Nepropadáme iluzím a víme, že nelze v tomto směru očekávat žádný podstatnější obrat. Chceme-li zvyšovat efektivnost vývozu, chceme-li obstát jako osvědčení a vyhledávaní partneři, musíme poskytovat především konkrétní, systematickou podporu účelným změnám ve struktuře výroby v souladu s poptávkou na světových trzích.  

Těžiště budoucí orientace spočívá ve výrobcích s vysokým podílem kvalifikované práce a vyráběných z domácích surovin. Stále přitom platí, že prosadit se můžeme jen špičkovou kvalitou, módností, vysokou technickou úrovní a dokonalým servisem.

Vážené soudružky a vážení soudruzi, zamýšlíme-li se nad uplynulým vývojem, nad posláním každodenní aktivity, nad obtížnějšími podmínkami, které ovlivňují náš postup, třeba ocenit, že byla i v uplynulém roce udržena a dále rozvinuta celkově vysoká životní úroveň obyvatelstva. Znovu tím byl potvrzen klíčový princip naší politiky, souladu slov a činů, politiky Komunistické strany Československa, její hlavní cíl - spokojenost a šťastný život lidí. Soudruh Husák na XVI. sjezdu KSČ řekl: "Neplánujeme pro plán, neorganizujeme výrobu pro výrobu, ale vše, co činíme, celé naše úsilí o rozvoj socialismu, o rozkvět naší vlasti směřuje ku prospěchu pracujících. Blaho člověka je a zůstane nejvyšším smyslem našeho snažení."

Nominální příjmy vzrostly v loňském roce proti roku 1979 o 3,7 %, reálné peněžní příjmy se zvýšily o 0,8 %. Průměrná mzda pracovníků socialistického sektoru dosáhla v hospodářství řízeném ústředními orgány ČSR 2550,- Kčs.

Maloobchodní obrat byl charakterizován rychlejším růstem nákupů potravin před průmyslovým zbožím. Jistě nemusím podrobně zdůvodňovat, proč takto probíhající vývoj nepovažujeme za správný. Víme, že byl zčásti vyvolán nevhodnou strukturou dodávek zboží pro vnitřní trh. Mnohé průmyslové výrobky se v loňském roce nedostaly na trh v takovém množství, aby plně pokryly poptávku. Počet oprávněných reklamací dokazuje, že ani kvalita nedoznala podstatnější vzestup.

Pro 7. pětiletku je jasně stanoveno zajistit koncepci rychlejšího růstu spotřeby průmyslového zboží před spotřebou potravin. Správně pochopit tento soubor úkolů a uvést jej do praxe bude vyžadovat, aby všechny stupně řízení přistupovaly k bezodkladnému zvýšení kvality a rozšiřování sortimentu nabídky průmyslového spotřebního zboží tak, aby lépe odpovídala měnící se spotřebitelské poptávce. Nezastupitelnou úlohu přitom sehrává účelně řízená a koordinovaná vzájemná spolupráce výrobních resortů a obchodních organizací.

Neoddělitelnou a důležitou složku životní úrovně představuje oblast společenské spotřeby. Všichni dobře víme, že je významným úsekem naší sociální politiky a současně velkou vymožeností socialismu. Je nesporné, a četné příklady to potvrzují, že i zde jsme v minulém roce zaznamenali další pokrok.

Neinvestiční výdaje rozpočtové soustavy na hlavní odvětví společenské spotřeby byly ve srovnání s rokem 1979 o 6,5 % vyšší a jejich celkový objem dosáhl 80,7 mld Kčs. Za celou 6. pětiletku byly výdaje na společenskou spotřebu rozšířeny o více než čtvrtinu.

Obrovské prostředky vynakládá náš stát na sociální zabezpečení a nemocenské pojištění. Výdaje na důchodové zabezpečení činily 31,1 mld Kčs a za pouhý rok stouply o 6,1 %. Průměrná výše vypláceného plného starobního důchodu dosáhla 1174,- Kčs a proti počátku pětiletky vzrostla o 227,- Kčs.

Na nemocenské pojištění vynaložila naše společnost 15,5 mld Kčs, což je o téměř desetinu více než v roce 1979. Vzestup byl způsoben zejména nepříznivým výkyvem v nemocnosti a úrazovosti.

Na populačních dávkách a přídavcích na děti bylo rodinám s dětmi ze státního rozpočtu poskytnuto 10,1 mld Kčs. To znamená, že na jedno nezaopatřené dítě připadlo z této formy pomoci více jak 4000,- Kčs.

Zkvalitňování všestranné péče o člověka, která je hlavním cílem socialistické společnosti, se projevilo i v dalším rozvoji zdravotnictví. Celkový objem neinvestičních výdajů v této oblasti byl proti roku 1979 vyšší o 6,1 % a dosáhl částky cca 14 mld Kčs. Ambulantní péče byla posílena v roce 1980 o další lékařská místa. Počet lůžek v nemocnicích se zvýšil v roce 1980 o 179.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP