Čtvrtek 18. června 1981

 

Začátek schůze ve 12.00 hodin/

Přítomni:

Předseda České národní rady Evžen Erban

a místopředsedové České národní rady Oldřich Voleník, Marie Jarošová, Zbyněk Žalman a JUDr. Čestmír Adam. Z členů dosavadního předsednictva České národní rady byli dále přítomni ing. Jaromír Hájek, MUDr. Jaroslav Henzl, Jana Klasová, Naděžda Křenová, prof. ing. Ladislav Kubíček, DrSc., ing. Josef Meier, ing. Oldřich Paul, Josef Podlešák, RSDr. Lubomír Procházka, akademik Bohumír Rosický, Zdeňka Skřivánková, ing. Marie Smolíková, Miroslav Suchopárek, ing. Jan Uřičář a RSDr. Miloslav Vacík

Členové vlády České socialistické republiky

předseda vlády Josef Korčák, místopředsedové vlády doc. RSDr. Ladislav Adamec, CSc., ing. Stanislav Rázl a Štěpán Horník, ministr financí ing. Jaroslav Tlapák, ministr práce a sociálních věcí RSDr. Emilian Hamerník, ministr výstavby a techniky ing. František Šrámek, ministr průmyslu ing. Bohumil Urban, CSc., ministr stavebnictví Karel Polák, ministr zemědělství a výživy doc. ing. Miroslav Petřík, CSc., ministr lesního a vodního hospodářství ing. Ladislav Hruzík, ministr obchodu ing. Antonín Jakubík, ministr vnitra ing. Josef Jung, ministr spravedlnosti JUDr. Jan Němec, ministr školství doc. Milan Vondruška, ministr kultury doc. JUDr. Milan Klusák, CSc., ministr zdravotnictví prof. MUDr. Jaroslav Prokopec, CSc., ministr-předseda Výboru lidové kontroly Vlastimil Svoboda, ministři František Toman a prof. ing. Karel Löbl, DrSc.

198 poslanců České národní rady podle prezenční listiny

Předseda ČNR Evžen Erban /zvoní/: Zahajuji ustavující schůzi České národní rady.

Dovolte mi, abych mezi námi co nejsrdečněji přivítal členy předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa soudruhy Josefa Kempného /potlesk/ a Josefa Korčáka /potlesk/.

Vítám dále členy vlády České socialistické republiky a členy dosavadního předsednictva České národní rady, jehož funkce dnes zvolením nového předsednictva České národní rady skončí.

Vítám rovněž všechny ostatní hosty, kteří jsou přítomni v dnešní ustavující schůzi České národní rady.

Vážené soudružky a soudruzi poslanci, scházíme se dnes k ustavující schůzi České národní rady zvolené 5. a 6. června 1981.

Volby, v nichž občané naší republiky dali svůj hlas kandidátům a politice Národní fronty, jsou pro nás, pro poslance lidu, závazkem, že budeme ze všech sil pracovat ke splnění vůle lidu, vyjádřené v závěrech XVI. sjezdu Komunistické strany Československa.

Česká národní rada, nejvyšší orgán státní moci České socialistické republiky, představitelka národní svrchovanosti a svébytnosti českého národa a jediný zákonodárný sbor České socialistické republiky, bude plněním svých ústavních úkolů realizovat tuto vůli svých voličů a svou prací prosazovat cíle stanovené XVI. sjezdem KSČ.

Předsednictvo České národní rady, které podle ústavního zákona o československé federaci zůstává ve své funkci až do doby, kdy nově zvolená Česká národní rada zvolí nové předsednictvo, svolalo 9. června t. r. tuto ustavující schůzi a navrhuje České národní radě projednat tento pořad:

I. Slib poslanců

II. Návrh skupiny poslanců na volbu předsedy a ostatních členů mandátového a imunitního výboru České národní rady

III. Zpráva mandátového a imunitního výboru České národní rady s návrhem na ověření platnosti volby poslanců České národní rady

IV. Zpráva předsedy České národní rady podle § 60 jednacího řádu České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 28. května do 18. června 1981  

V. Návrh skupiny poslanců na volbu předsedy, místopředsedů a ostatních členů předsednictva České národní rady

VI. Návrh skupiny poslanců na volbu ověřovatelů České národní rady

VII. Návrh skupiny poslanců na zřízení výborů České národní rady a na volbu jejich předsedů a ostatních členů.

Slyšeli jste návrh denního pořadu ustavující schůze.

Má někdo k navrženému pořadu schůze nějaké připomínky? /Připomínky nebyly./ Nejsou.

Zjišťuji, že podle prezenční listiny je v tuto chvíli přítomno 196 poslanců České národní rady a že Česká národní rada je tedy schopna se usnášet.

Přistoupíme nyní k hlasování o návrhu pořadu.

Kdo s navrženým pořadem ustavující schůze souhlasí, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji, tím je pořad dnešní schůze schválen a přistoupíme k jeho projednávání.

Prvním bodem schváleného pořadu je

I

Slib poslanců

Podle ústavního zákona o československé federaci je každý poslanec povinen složit poslanecký slib, a to v první schůzi, které se po svém zvolení zúčastní. Ústavní zákon k tomu dokládá, že odmítnutí složit slib anebo složení slibu s výhradou má za následek ztrátu mandátu.

Je proto prvním úkolem nově zvolených poslanců České národní rady, aby složili tento slib. Poslanecký slib budeme skládat tak, že místopředseda České národní rady soudruh Oldřich Voleník přečte ústavním zákonem předepsanou formuli slibu, poslanci postupně ke mně přistoupí a vykonají slib podáním ruky a slovem "slibuji".

Poté odevzdají podepsané prohlášení slibu přítomnému pracovníku Kanceláře České národní rady.

Slib složí nejprve poslanci České národní rady z předsednické tribuny a pak ostatní poslanci v pořadí podle volebních obvodů. Prosím, abyste při tom dbali pokynů pořadatelů.

Žádám místopředsedu České národní rady poslance Oldřicha Voleníka, aby přečetl ústavní formuli poslaneckého slibu. /Shromáždění povstává./

Místopředseda ČNR Oldřich Voleník /čte/: "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé republice, České socialistické republice a věci socialismu. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony Československé socialistické republiky i České socialistické republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život."

/Poslanci přistupují k předsedovi České národní rady a podáním ruky a slovem "slibuji" skládají poslanecký slib./

/Slib složilo 197 poslanců; omluveny byly poslankyně Jana Kolbabová a Zdena Žáková; poslanec Evžen Erban složil slib po zvolení nového předsednictva České národní rady./

Předseda ČNR Evžen Erban: Soudružky a soudruzi, než přistoupíme k dalšímu jednání, je třeba, abychom podle § 4 odst. 2 jednacího řádu pověřili čtyři poslance, kteří sečtou hlasy. Pověřuji touto funkcí poslance Libuši Horákovou, Josefa Hanzelku, Jiřího Hrdličku a Josefa Černého.

Druhý m bodem pořadu je

II

Návrh skupiny poslanců na volbu předsedy a ostatních členů mandátového a imunitního výboru České národní rady

Soudružky a soudruzi, podle zákona České národní rady o volbách do České národní rady ověřuje platnost volby svých poslanců Česká národní rada ve své ustavující schůzi.

Podle ústavního zákona o československé federaci vypracovává návrh na ověření mandátu mandátový a imunitní výbor, který je třeba nyní zvolit podle předloženého písemného návrhu obsaženého v tisku č. 1.

Jsou k tomuto návrhu nějaké připomínky? /Nebyly./

Poněvadž k předloženému návrhu nebyly připomínky, doporučuji, abychom o osobě předsedy i ostatních členů výboru hlasovali najednou, a to zdvižením ruky.

Jsou proti tomuto způsobu hlasování nějaké námitky? /Nebyly./

Přistoupíme tedy k hlasování.

Skupina poslanců navrhuje, aby předsedou mandátového a imunitního výboru byl zvolen poslanec Oldřich Voleník a jeho členy poslanci MUDr. Marcela Černá, Josef Černý, Jiří Hrdlička, Karel Chýlek, Jaroslav Jenerál, Anna Kocurová, Radko Kotoulek, Karel Nádhera, Milan Šebor a Zbyněk Žalman.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím Česká národní rada zvolila svůj mandátový a imunitní výbor.

Poněvadž je třeba, aby tento výbor před dalším jednáním České národní rady připravil zprávu s návrhem na ověření platnosti volby zvolených poslanců, žádám výbor, aby se ihned sešel v místnosti č. 28, vedle zasedací síně, ustavil se a připravil svou zprávu. V jednání pak budeme pokračovat.

Soudružky a soudruzi, přerušuji nyní schůzi na 30 minut.

/Schůze byla přerušena ve 12.23 hod. a znovu zahájena ve 13.00 hod./

Předseda ČNR Evžen Erban: Zahajuji přerušenou schůzi České národní rady. Budeme pokračovat projednáváním třetího bodu pořadu, kterým je

III

Zpráva mandátového a imunitního výboru s návrhem na ověření platnosti volby poslanců České národní rady

Písemná zpráva výboru jako tisk č. 6 vám byla rozdána. Prosím nyní zpravodaje předsedu výboru poslance Oldřicha Voleníka, aby zprávu uvedl.

Místopředseda ČNR Oldřich Voleník: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, mandátový a imunitní výbor mne pověřil, abych vám podal zprávu o výsledku jednání, v němž zkoumal volební doklady předložené českou volební komisí České národní radě. Písemná zpráva výboru o ověření platnosti volby poslanců ČNR, zvolených ve dnech 5. a 6. června 1981, vám byla předložena jako tisk č. 6.

Výbor zjistil, že zákonný požadavek pro zvolení poslance, to je účast nadpoloviční většiny voličů zapsaných ve volebních seznamech a odevzdání nadpoloviční většiny hlasů, byl ve všech volebních obvodech splněn. K volbám se ve všech volebních obvodech dostavilo 99,39 % zapsaných voličů a pro kandidáty Národní fronty na poslance ČNR bylo odevzdáno 99,96 % platných hlasů.

Složení nově zvolené České národní rady plně odpovídá sociální a generační struktuře naší společnosti, vyjadřuje politickou jednotu našeho lidu, postavení žen a aktivní úlohu mládeže v socialistické společnosti. Z dvou set poslanců nově zvolené ČNR je 35,5 % dělníků, 9,5 % družstevních rolníků a 17 % inženýrsko-technických a hospodářských pracovníků. Celkem je tedy 62% poslanců z materiální výroby. Mladí poslanci do 35 let jsou v nové České národní radě zastoupeni 18 % a zeny 28 %.

Toto složení České národní rady spoluvytváří podmínky k tomu, aby nás zákonodárný sbor plnil své poslání v plném souladu se zájmy a potřebami lidu, od něhož převzal pověření k výkonu svého mandátu. Na podkladě těchto skutečností výbor doporučuje České národní radě, aby podle článku 113 ústavního zákona o čs. federaci ověřila platnost volby dvou set poslanců České národní rady, zvolených ve volbách 5. a 6. června 1981.

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji předsedovi mandátového a imunitního výboru poslanci Oldřichu Voleníkovi za zprávu výboru.

Hlásí se někdo k tomuto bodu o slovo? O slovo se nikdo nehlásí.

Doporučuji hlasovat o návrhu na ověření platnosti voleb všech poslanců, jak je uveden v písemné zprávě mandátového a imunitního výboru, která vám byla předložena jako tisk č. 6.

Jsou nějaké připomínky nebo námitky k tomuto způsobu hlasování? Nejsou.

Kdo tedy souhlasí s tím, aby Česká národní rada podle čl. 113 ústavního zákona 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních předpisů ověřila platnost volby poslanců České národní rady, zvolených ve volbách do České národní rady ve dnech 5. a 6. června 1981, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdrzel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím Česká národní rada ověřila platnost volby všech svých poslanců.

Přistoupíme k projednání dalšího bodu pořadu, kterým je

IV

Zpráva předsedy České národní rady podle § 60 jednacího řádu České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 28. května do 18. června 1981

Tato zpráva, tisk č. 5, vám byla rozdána před schůzí. Máte k ní nějaké připomínky nebo dotazy? Nemáte.

Navrhuji, aby Česká národní rada vyslovila s písemnou zprávou o činnosti předsednictva za dobu od 28. května t. r. souhlas.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím jsme projednali čtvrtý bod pořadu ustavující schůze.

Dalším bodem pořadu je

V

Návrh skupiny poslanců na volbu předsedy, místopředsedů a ostatních členů předsednictva České národní rady

Písemný návrh, tisk č. 2, vám byl rozdán. O slovo se přihlásil první z navrhovatelů, člen předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa poslanec soudruh Josef Korčák.

Prosím soudruha Korčáka, aby se ujal slova.

Poslanec Josef Korčák: Vážená Česká národní rado, soudružky a soudruzi poslanci, v novém volebním období, na jehož prahu dnes ČNR stojí, budeme postupně realizovat program hospodářského a sociálního rozvoje vytyčený XVI. sjezdem KSČ. Význam podílu ČNR na úsilí a odpovědnosti za plnění tohoto programu je dán skutečností, že je nejvyšším orgánem státní moci v ČSR. Vysoké nároky, které z toho plynou na její práci, pak již samy o sobě určují míru pozornosti a odpovědnosti, kterou musíme věnovat volbě orgánů řídících její práci. Platí to zejména o předsednictvu, jemuž připadá v ČNR zvlášť odpovědná funkce. Předsednictvo svolává a uzavírá zasedání ČNR, koordinuje práci jejích výborů a v době, kdy ČNR nezasedá, vykonává i náplň funkce pléna. V jeho pravomoci je jmenování a odvolávání vlády ČSR i jednotlivých ministrů, jmenování některých dalších státních funkcionářů, vyhlašování voleb do národní rady a do národních výborů.

Soudružky a soudruzi poslanci, máte k dispozici návrh na složení předsednictva, který byl projednán v Klubech poslanců - členů komunistické strany, členy strany lidové a strany socialistické a s kterým byli seznámeni též poslanci bez stranické příslušnosti.

Návrh vychází z vedoucí úlohy KSČ v našem politickém systému, odpovídajícím způsobem zabezpečuje i zastoupení ostatních politických stran a hlavních společenských organizací Národní fronty a zachovává si při potřebné obměně členů předsednictva nezbytnou personální kontinuitu. Navržený počet 25 členů předsednictva odpovídá požadavku zákona.

Dovolte mi, abych jménem ÚV KSČ, ÚV NF ČSR i navrhující skupiny poslanců ČNR a v souladu s jednáním Klubu komunistických poslanců, Klubu poslanců strany lidové a socialistické a s výsledky schůzky poslanců bez stranické příslušnosti navrhl, aby za předsedu České národní rady byl zvolen poslanec Josef Kempný.

Soudruh Kempný je člen předsednictva ÚV KSČ, dlouholetý funkcionář, který se osvědčil v řadě náročných a vysoce odpovědných hospodářských, státních i politických funkcí. Výsledky jeho dosavadní práce i bohaté zkušenosti, které při ní získal, opravňují k přesvědčení, že se úspěšně vyrovná i s úkoly, spojenými s funkcí předsedy České národní rady.

Při této příležitosti mi dovolte, abych co nejsrdečněji poděkoval dosavadnímu předsedovi ČNR s. Evženu Erbanovi za jeho práci v této odpovědné funkci, kterou vykonával déle než dvě volební období. Díky svým politickým zkušenostem i osobním vlastnostem má soudruh Erban velké zásluhy na rozvoji činnosti České národní rady jako představitelky národní svrchovanosti a svébytnosti českého národa a na vytváření její dobré tradice. Přejeme soudruhu Erbanovi dobré zdraví, a jsme přesvědčeni, že se stejně úspěšně zhostí i nových úkolů, kterými byl pověřen.

Za místopředsedu ČNR navrhujeme poslance Oldřicha Voleníka, který tuto funkci zastával již v předcházejících obdobích a plně se v ní osvědčil. Soudruh Voleník byl předsednictvem ÚV KSČ též navržen a dnes dopoledne zvolen do funkce předsedy Klubu komunistických poslanců ČNR, kterou úspěšně vykonával již v minulých obdobích.

Dále navrhujeme, aby místopředsedkyní ČNR byla zvolena poslankyně Marie Jarošová, dosavadní místopředsedkyně ČNR a předsedkyně MNV Lidice. Soudružka Jarošová je dobře známá široké veřejnosti a výsledky její dosavadní práce jednoznačně mluví pro to, aby jí i v tomto volebním období byla svěřena tato významná funkce.

V dohodě s vedením Čs. strany socialistické navrhujeme do funkce místopředsedy ČNR poslance Čestmíra Adama, který rovněž zastával tuto funkci již v minulém období a osvědčil se v ní.

V dohodě s vedením Čs. strany lidové dále navrhujeme, aby za místopředsedu ČNR byl zvolen poslanec Zbyněk Žalman. Soudruh Žalman byl v minulém období členem předsednictva ČNR a po pověření poslance Františka Tomana jinými úkoly byl pro zbytek volebního období zvolen místopředsedou ČNR. V těchto funkcích se osvědčil.

V souladu se zásadami, podle nichž byl připravován návrh na složení předsednictva ČNR, doporučujeme, aby dalšími členy předsednictva ČNR byli zvoleni: Václav Běžel, člen KSČ, Marcela Černá, členka KSČ, Jaromír Hájek, člen KSČ, Jaroslav Henzl, člen ČSS, Jaroslav Jenerál, člen KSČ, Jana Klasová, členka KSČ, Jan Kotvald, bez stranické příslušnosti, Naděžda Křenová, členka KSČ, Ladislav Kubíček, člen KSČ, Josef Mečl, člen KSČ, Josef Meier, člen ČSL, Miroslav Mrázek, člen KSČ, Oldřich Paul, člen KSČ, Lubomír Procházka, člen KSČ, Bohumír Rosický, člen KSČ, Antonín Slavíček, člen KSČ, Marie Smolíková, členka KSČ, Alois Švrček, člen KSČ, Jan Uřičář, bez stranické příslušnosti, Miloslav Vacík, člen KSČ.

Vzhledem k tomu, že s charakteristikou navrhovaných členů předsednictva, byli všichni poslanci podrobněji seznámeni v klubech a na schůzce poslanců bez stranické příslušnosti, domnívám se, že není nutné ji znovu uvádět a že je možno omezit se na konstatování, že navrhovaní poslanci mají pro své bohaté politické a odborné znalosti a zkušenosti předpoklady k tomu, aby mohli být členy předsednictva České národní rady a plnit úkoly, které jim z této odpovědné funkce vyplynou. Děkuji vám. /Potlesk./

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji soudruhu Korčákovi za odůvodnění předloženého návrhu.

Má někdo k předloženému návrhu nějaké připomínky? Připomínky nejsou.

Doporučuji, abychom celý návrh na volbu předsednictva České národní rady projednali takto:

a/ Volba předsedy České národní rady podle § 36 jednacího řádu tajným hlasováním hlasovacími lístky:

1. Volbu předsedy organizují a výsledky hlasování zjišťují poslanci, kteří byli pověřeni sčítáním hlasů.

2. Tito poslanci zkontrolují před zahájením volby volební schránku a zapečetí ji. Zkontrolují též, zda jsou připraveny hlasovací lístky.

3. Volba se provádí hlasovacími lístky s předtištěným jménem a příjmením kandidáta. Nesouhlas s navrženým kandidátem vyjádří hlasující tím, ze škrtne kandidátovo jméno i příjmení.

4. Pro úpravu hlasovacích lístků je určen zvláštní prostor tak, aby byla zaručena tajnost hlasování.

5. Při sčítání hlasů jsou v místnosti přítomni pouze pověření poslanci. Další osoby mohou být přítomny jen s jejich souhlasem.

6. Platným hlasem pro navrženého kandidáta je odevzdaný hlasovací lístek na předepsaném tiskopisu.

Za neplatný hlasovací lístek se považuje takový, který není na předepsaném tiskopisu.

7. Vzniknou-li pochybnosti o platnosti hlasovacího lístku, rozhodují o tom poslanci pověření sčítáním hlasů. Poznamenají to v zápise o výsledku hlasování.

8. Zvolen je kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců České národní rady.

9. O výsledku hlasování se sepíše protokol, který podepíší poslanci pověření sčítáním hlasů.

V zápise o hlasování bude uveden zejména

a/ počet vydaných hlasovacích lístků

b/ počet odevzdaných platných hlasovacích lístků

c/ počet hlasů odevzdaných pro navrženého kandidáta.

10. Výsledky hlasování oznámí České národní radě na vyzvání předsedajícího jeden z poslanců pověřených sčítáním hlasů.

11. Po oznámení výsledků hlasování v České národní radě zajistí pověření poslanci zničení hlasovacích lístků.

b/ Volba místopředsedů České národní rady

Česká národní rada zvolí své místopředsedy tak, že bude hlasovat o každém z nich odděleným hlasováním zdvižením ruky;

c/ Volba ostatních členů předsednictva České národní rady

Česká národní rada zvolí ostatní členy předsednictva jediným hlasováním, a to zdvižením ruky.

Jsou nějaké připomínky k přednesenému návrhu na způsob volby předsednictva České národní rady? Nejsou.

Kdo souhlasí s navrženým způsobem volby předsednictva České národní rady, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím jsme schválili způsob volby předsedy, místopředsedů a ostatních členů předsednictva České národní rady.  

Prosím nyní poslance pověřené sčítáním hlasů, poslankyni Libuši Horákovou, poslance Josefa Hanzelku, Jiřího Hrdličku a Josefa Černého, aby se ujali své funkce.

Ostatní poslance prosím, aby se odebrali do vedlejší místnosti č. 73, kde jim bude vydán hlasovací lístek.

Poté vejdou do další místnosti, v níž je prostor pro event. úpravu hlasovacího lístku a v další místnosti vloží svůj hlasovací lístek do volební schránky.

Všechny poslance prosím, aby po vykonání volby opět zaujali svá místa v zasedací síni.

/Probíhá volba předsedy ČNR, poslanci se postupně vracejí do sálu na svá místa./

Předseda ČNR Evžen Erban: Soudružky a soudruzi poslanci, sděluji vám, že tajná volba předsedy České národní rady je ukončena. Poslanci, kteří sečetli hlasy, skončili svou práci. Prosím toho z nich, kterého určili, aby sdělil výsledek volby předsedy České národní rady.

Poslankyně Libuše Horáková: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, z pověření poslanců České národní rady, kterým bylo uloženo sečíst hlasy při volbě předsedy České národní rady, podávám České národní radě zprávu o výsledku volby předsedy České národní rady.

V 1. /ustavující/ schůzi České národní rady IV. volebního období bylo dnes v době volby předsedy České národní rady přítomno 198 poslanců. Česká národní rada byla proto podle § 32 odst. 1 jednacího řádu České národní rady schopna platně se usnášet.

Při volbě předsedy České národní rady bylo poslancům České národní rady vydáno celkem 198 hlasovacích lístků.

Naše skupina čtyř poslanců po otevření volební schránky zjistila, že bylo odevzdáno 198 hlasovacích lístků, z toho 198 platných a žádný neplatný. Z platných hlasů bylo pro kandidáta Národní fronty na funkci předsedy České národní rady poslance prof. ing. Josefa Kempného, CSc., odevzdáno 198 hlasů. Hlasování se nezdrzel žádný poslanec.

Podle § 35 odst. 1 jednacího rádu České národní rady je třeba ke zvolení kandidáta, aby pro něj byla odevzdána prostá většina hlasů přítomných poslanců, tj. 100 hlasů.

Protože kandidát na funkci předsedy České národní rady poslanec prof. ing. Josef Kempný, CSc., obdržel 198 hlasů, byl platně zvolen předsedou České národní rady. Blahopřejeme. /Potlesk./


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP