Pondělí 28. června 1982

 

28. 6. 1982

/Začátek schůze České národní rady ve 14.00 hodin./

Přítomni:

Předseda České národní rady prof. ing. Josef Kempný, CSc., místopředsedové České národní rady Oldřich Voleník, Marie Jarošová, Zbyněk Žalman a JUDr. Čestmír Adam.

Členové vlády České socialistické republiky

předseda vlády Josef Korčák, místopředseda vlády JUDr. RSDr. Zdeněk Zuska, ministr financí ing. Jaroslav Tlapák, ministr práce a sociálních věcí RSDr. Emilian Hamerník, ministr výstavby a techniky ing. František Šrámek, ministr průmyslu Miroslav Kapoun, dipl. tech., ministr stavebnictví Karel Polák, ministr zemědělství a výživy ing. Miroslav Toman, CSc., ministr lesního a vodního hospodářství ing. František Kalina, ministr obchodu ing. Antonín Jakubík, ministr vnitra ing. Josef Jung, ministr spravedlnosti JUDr. Antonín Kašpar, ministr školství doc. Milan Vondruška, ministr kultury doc. JUDr. Milan Klusák, CSc., ministr zdravotnictví prof. MUDr. Jaroslav Prokopec, CSc., ministr-předseda Výboru lidové kontroly Vlastimil Svoboda, ministři Ladislav Kopřiva a prof. ing. Karel Löbl, DrSc., člen korespondent ČSAV

188 poslanců České národní rady podle prezenční listiny

28. června 1982

/Schůze zahájena ve 14.00 hodin./

Předseda ČNR prof. ing. Josef Kempný, CSc.: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, zahajuji 5. schůzi České národní rady a všechny vás srdečně vítám.

Zvláště vítám mezi námi člena předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsedu vlády České socialistické republiky soudruha Josefa Korčáka a ostatní členy vlády. /Potlesk./

Dovolte mi, abych vám současně představil soudruha Františka Kalinu, kterého předsednictvo České národní rady 27. dubna 1982 jmenovalo ministrem a pověřilo ho řízením ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky. Přeji mu jménem České národní rady mnoho úspěchů při výkonu jeho funkce. /Potlesk./

V dnešní schůzi České národní rady je naším milým hostem člen předsednictva Slovenské národní rady a předseda výboru SNR pro průmysl a stavebnictví soudruh ing. arch Vladimír Fašany, kterého mezi námi srdečně vítám. /Potlesk./

Vítám v naší schůzi představitele ústředních státních orgánů a další hosty, kteří byli pozváni k dnešnímu jednání.

Soudružky a soudruzi, než se pustíme do práce, chtěl bych ještě připomenout, že v minulých dnech dovršil náš poslanec soudruh Evžen Erban v plné svěžesti a v pracovním elánu významné životní jubileum a oslavil své 70. narozeniny. Chtěl bych při této příležitosti připomenout obětavou a záslužnou práci soudruha Erbana pro naši společnost a zdůraznit zejména jeho osobní přínos pro Českou národní radu. /Potlesk./

Soudruh Erban je služebně mimo a myslím, že budeme moci dodatečně zítra mu osobně stisknout ruku. Zásluhy soudruha Erbana o naši socialistickou společnost a náš zákonodárný sbor jsme zhodnotili v pozdravném dopise, který mu byl předán 18. června za účasti všech místopředsedů u nás v České národní radě.

Dalším naším jubilantem je soudruh poslanec Josef Hanzelka, který 18. června oslavil své 60. narozeniny. Dovolte mi, abych při této příležitosti i jemu popřál naším společným jménem do dalších let pevné zdraví, mnoho pracovních úspěchů a osobní spokojenosti. /Potlesk./

Vážené soudružky a soudruzi poslanci, zjišťuji, že ve schůzi je nyní přítomno 169 poslanců České národní rady a že Česká národní rada je schopna se usnášet,

Předsednictvo České národní rady se 11. května 1982 usneslo na termínu a návrhu pořadu dnešní schůze. Doporučuji v dnešní schůzi projednat:

I. Zprávu výboru České národní rady pro plán a rozpočet /tisk 31/ k vládnímu návrhu usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1981 /tisk 30/

II. Zprávu vlády České socialistické republiky o plnění úkolů stavebnictví v České socialistické republice

III. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce /tisk 32/

IV. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky /tisk 33/

V. Zprávu předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 27. dubna do 28. června 1982 /tisk 34/.

Slyšeli jste, soudružky a soudruzi, návrh pořadu dnešní schůze. Máte k němu nějaké připomínky? /Připomínky nebyly./ Přistoupíme k hlasování o pořadu schůze.

Kdo souhlasí s navrženým pořadem, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím je pořad schůze schválen.

Než přistoupíme k projednání pořadu, chci ještě připomenout, že kromě tisků jste obdrželi zprávu vlády České socialistické republiky o plnění úkolů stavebnictví v ČSR. Před dnešní plenární schůzí Klubu komunistických poslanců ČNR bylo vám rozdáno usnesení předsednictva ČNR z 25. května 1982 ke zprávě vlády České socialistické republiky o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1981 - 1985 v návaznosti na zákon České národní rady a návrh usnesení České národní rady k politickoorganizátorskému a politickovýchovnému působení poslanců České národní rady na pomoc zabezpečení a realizaci pětiletého plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1981 - 1985, které jsou součástí zprávy o činnosti předsednictva České národní rady zařazené jako pátý bod pořadu schůze.

Nyní můžeme přistoupit k projednání prvního bodu pořadu, kterým je

I

Zpráva výboru České národní rady pro plán a rozpočet /tisk 31/ k vládnímu návrhu usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1981 /tisk 30/

Z pověření vlády České socialistické republiky odůvodní vládní návrh ministr financí České socialistické republiky soudruh ing. Jaroslav Tlapák. Prosím ho, aby se ujal slova.

Ministr financí ČSR ing. Jaroslav Tlapák: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, z pověření vlády České socialistické republiky vám předkládám státní závěrečný účet za rok 1981. Při hodnocení docílených výsledků považuji za rozhodující skutečnost, že se podařilo zajistit jeden z hlavních úkolů finanční politiky - vyrovnanost rozpočtového hospodaření republiky. Skončilo mírným přebytkem ve výši 28 mil. 547 tis. Kčs. Příjmy státního rozpočtu činily 134,47 mld Kčs, výdaje 134,44 mld Kčs.

Tato vyrovnanost příznivě působila na celkovou rovnováhu vnitřního finančního hospodaření ČSSR a na měnovou stabilitu. Její dosažení nebylo jednoduché. Vyžadovalo úsilí a iniciativu lidí, bylo spjaté s aktivitou národních výborů a složek Národní fronty i vedoucích hospodářských pracovníků. Jejich společné snažení bylo orientováno na věcné naplňování úkolů státního plánu rozvoje národního hospodářství, na překonávání vznikajících problémů.

Vážíme si zvláště toho, že i za složitějších vnějších i vnitřních podmínek než plán předpokládal, jsme zabezpečili dynamický rozvoj ekonomiky. Po pravdě si však přiznejme, že oproti minulosti byla tempa růstu pomalejší. Objem průmyslové výroby u organizací řízených vládou naší republiky vzrostl o 2 %, objem zemědělské produkce a stavebnictví zaznamenal v porovnání s rokem 1980 pokles.

Jedna z důležitých zkušeností uplynulé etapy spočívá v postupném příznivém působení Souboru opatření ke zdokonalení plánovitého řízení národního hospodářství na ekonomický vývoj. Důkazem nad jiné přesvědčivým je zlepšení některých kvalitativních ukazatelů hospodaření, například nákladové rentability, rentability výrobních fondů, snižování materiálové nákladovosti v průmyslu, omezení rozsahu nově zahajovaných staveb, do jisté míry i přínos vyplývající z dokonalejšího využívání základních prostředků.

Jde o pokrok, jehož váha je nesporná. Bylo by však chybou jej přeceňovat a ztrácet ze zřetele vliv závažných problémů a trvajících obtíží. Efektivnost společenské výroby nedosáhla uvažované úrovně, zhoršila se struktura zásob a jejich rozložení, pomalý byl rozvoj inovačních procesů. Uskutečňování záměrů v oblasti vědy a techniky se výrazněji neprojevovalo ve vyšší kvalitě, ani obtíže na vnitřním trhu a ve vývozu nebyly zdolávány s dostatečnou intenzitou. V některých podnicích se dokonce prohloubila nerovnoměrnost výroby a odbytu. V řadě případů nebyly plánované kapacity uváděny ve stanovených termínech do provozu, rostly rozpočtové náklady pořizovaných investic a projektované parametry často zůstávaly nenaplněny, V této souvislosti nutno podtrhnout zásadu, že starostlivý, odpovědný a promyšlený přístup k odstraňování potíží představuje neodmyslitelnou součást soudobých i budoucích povinností jednotlivců a kolektivů.

V uplynulém roce, i když okolnosti byly bezesporu náročné, jsme v souladu se základním cílem hospodářské politiky strany udrželi dosaženou vysokou životní úroveň obyvatelstva.

Jistě nemusím zvláště připomínat, že životní úroveň v komplexnosti, jak ji chápeme za socialismu, není vyjadřována jen hmotnou spotřebou, ale i širším okruhem otázek daných celou naší sociální politikou. Její nedílnou složkou a výrazem životních jistot je plná zaměstnanost. Nemáme armádu nezaměstnaných, jako je tomu v průmyslově vyspělých kapitalistických státech. Jenom pro dokreslení mohu uvést, že v současné době tam shání práci - prostředek své obživy - 27 mil. pracujících, a že v tomto počtu je výrazně zastoupena mladá generace.

V naší socialistické republice jsme v minulosti, a nejinak tomu bude i v dalších letech, řešení problematiky životní úrovně postavili na rozsáhlých základech. Je spojována nejen s hodnotami v materiální oblasti, ale též s rozvojem bezplatného vzdělání, péče o zdraví člověka, starostlivosti o matku a dítě, s kulturním a společenským vyžitím, s bytovou výstavbou, zkvalitňováním pracovního a životního prostředí, rozšiřováním závodního a školního stravování, zabezpečením člověka ve stáří a nemoci, formováním socialistického způsobu života apod. Žádná jiná společnost kromě socialistické neudělala a nemůže udělat pro postavení pracujícího člověka, pro zajištění jeho životních a sociálních jistot tolik, co vykonal socialismus. Není mnoho zemí na naší planetě, jejichž vláda může předstoupit před zákonodárný orgán s takovou průkaznou bilancí, jako obsahují čísla státního závěrečného účtu naší republiky o životní úrovni, která máte všichni k dispozici.

V souladu s těmito principy nutno poukázat na základní ekonomickou vazbu, znovu zdůrazněnou na XVI. sjezdu KSČ, že udržení a další zkvalitňování životní úrovně obyvatelstva závisí na výsledcích, kterých bude dosaženo v rozvoji národního hospodářství. Proto k hodnocení roku 1981, prvního roku 7, pětiletky, přistupujeme uvážlivě, střízlivě a kriticky.

Soudružky a soudruzi, souhrnný pohled na státní závěrečný účet potvrzuje, že kvalita hospodaření chozrasčotní sféry rozhodujícím způsobem ovlivňuje úroveň celkové efektivnosti společenské výroby. Už jsem se zmínil o aktivním působení jednotlivých prvků Souboru opatření. V podnikové sféře se projevilo zejména v souhrnném ukazateli efektivnosti, v zisku.

Jeho upravený plán u hospodářských organizací ústředně řízených byl v roce 1981 překročen o 300 mil. Kčs. Do popředí přitom vystupuje výrazný podíl ministerstva průmyslu. S předpokládanými záměry se vyrovnalo především odvětví chemie. Dřívějším zahájením trvalého provozu na Petrochemii II. a vyšší výtěžností při zpracování surovin, mají-li být uvedeny alespoň některé z příčin, dobře obstálo při zabezpečování rostoucích společenských požadavků. .

Nesplnění plánovaného zisku bylo zaznamenáno v potravinářském průmyslu a ve stavební výrobě. V prvním z uváděných případů se na manku podílí Cukrovarnický průmysl. Důvody jsou naprosto jednoznačné - nízká sklizeň a horší kvalita cukrovky.

U stavební výroby byl výpadek zisku způsoben nesplněním plánu stavebních prací a překročením plánované nákladovosti.

Při charakteristice kladných rysů hospodaření podnikové sféry bych chtěl ocenit relativní úspory materiálových nákladů. Přinesly zhruba 300 mil. Kčs. Projevuje se tu nejenom vliv ukazatele upravených vlastních výkonů, ale i působení vládou stanovených úspor v oblasti paliv, energie, pohonných hmot, kovů, limitů na komplexní cestovné, propagaci, pohoštění, dary apod. Tak například organizace průmyslu čerpaly limit spotřeby nafty na 97 %, benzínu na 96 % a olejů na 88 %.

Nepříznivý vývoj jsme opětovně zaznamenali u finančních nákladů. Ve vztahu k výkonům byly relativně překročeny o cca 900 mil. Kčs. Podstatu známe. Spočívá převážně v neplánovaných sankčních nákladech, mám na mysli zejména penále za nedodržení hospodářských smluv, vyvěrají rovněž z překračování termínů staveb a růstu úroků daných zvýšenou potřebou úvěrů na nadplánované zásoby a na překonání platební neschopnosti podniků.

Tato fakta jsou poučná. Jsou potvrzením vážných nedostatků v úrovni řídící činnosti, ve smluvní, plánovací a finanční kázni , především v resortu stavebnictví a zemědělství a výživy. Zároveň zavazují ke skutečně cílevědomé aktivitě v nadcházejícím údobí, k soustředěnému usměrňování činnosti a ke zpřísnění měřítek na účinnost vyvíjeného úsilí.

Významným úsekem, který spolurozhoduje o úrovni docílené efektivnosti, je hospodaření se zásobami. V organizacích ústředně řízených naší vládou nabyly objemu 172,4 mld Kčs a celkově rostly rychleji než výkony. Doba obratu celkových zásob se prodloužila o 0,4 dne. Vázanost oběžných prostředků se tak zvýšila o 400 mil. Kčs. Myslím, že i vy sami můžete na základě vlastních poznatků potvrdit, že vážný dosah celého problému zcela vynikne teprve tehdy, když si plně uvědomíme jeho doprovodné jevy - poruchy, nedostatky a starosti v odběratelsko-dodavatelských vztazích.

Vláda už pro letošní rok i pro zbývající léta 7. pětiletky schválila rázná opatření ke zrychlení obrátky zásob. Sledovala přitom jediný cíl, aby uvolněné materiálové zdroje byly využity pro krytí potřeb naší ekonomiky.

V oblasti investiční výstavby spatřujeme příznivější tendenci v lepším dodržování plánované struktury prací a dodávek, zejména na stavbách nad 2 mil. Kčs rozpočtových nákladů. Také v plnění plánu na stavbách závazných jsme pokročili. Celkově se však plánovaný objem investiční výstavby, i když byl nižší než v roce předchozím, nepodařilo zabezpečit. Je pochopitelné, že tím mimo jiné vznikly nežádoucí úspory ve výdajích státního rozpočtu. Například jen národní výbory nevyčerpaly na investice, zejména na komplexní bytovou výstavbu, 1,1 mld Kčs. I loni na tomto úseku přetrvávaly letité problémy. Rostly rozpočtové náklady u mnohých staveb, střetávali jsme se s těžkostmi při dokončování apod. Tyto nepříznivé skutečnosti způsobily, že plánované termíny uvedení do provozu se pozdržely u 141 objektů.

Nemůžeme být spokojeni ani se současným stupněm rozestavěnosti. K předpokládanému omezení, žel, nedošlo. Pouze u staveb do 2 mil. Kčs rozpočtových nákladů se podařilo, v souladu s úkolem, který vytyčila vláda, dosáhnout více než patnáctiprocentního snížení.

I při této příležitosti třeba naprosto otevřeně říci, že s daným stavem se nelze smiřovat, a že v investování musí dojít k trvalému obratu. Není sporu o tom, že současné podmínky naléhavost řešení této problematiky zvýrazňují a umocňují. To ovšem vyžaduje urychleně zlepšit práci ve všech článcích, jejichž činnost tuto oblast ovlivňuje, být náročnější na investory, projektanty a dodavatele stavebních a montážních prací a technologie. Vláda už v tomto směru přijala zásadní opatření.

Na financování vědeckotechnického rozvoje jsme vynaložili za uplynulý rok 3,9 mld Kčs, z toho ze státního rozpočtu 1,7 mld Kčs. Je pravda, že plánované prostředky nebyly vyčerpány celkově o 0,2 mld Kčs. To však, přirozeně, nemůže být pokládáno za přijatelné zdůvodnění skutečnosti, že výsledky, k nimž jsme na tomto klíčovém úseku dospěli, jsou ne zcela uspokojivé a že neodpovídají ani soudobým nárokům, ani poskytované podpoře. Vynakládané prostředky se nedostatečně promítají do tvorby vyšších hmotných a finančních společenských zdrojů. Je to tím závažnější, že právě věda a technika nejrozhodněji dotváří účinná prosazování principů efektivnosti, hospodárnosti a kvality.

Zvýšení výkonnosti národního hospodářství, jak opětovně potvrdilo 36. zasedání RVHP konané v Budapešti, je spjato s využíváním výhod mezinárodní dělby práce, zejména socialistické ekonomické integrace. Zvláště bych chtěl zdůraznit rozhodující význam všestranné spolupráce se Svazem sovětských socialistických republik, která představuje důležitý stabilizační a rozvojový prvek a významně přispívá k plnění našich cílů. To znovu přesvědčivě vyjádřily výsledky nedávné návštěvy československé stranické a vládní delegace v Sovětském svazu.

V hlavních resortech řízených vládou ČSR jsme loni překročili vývoz do socialistických zemí. Export do zemí nesocialistických však nedosáhl očekávané úrovně. Výjimku tvoří odvětví chemie a lesního hospodářství.

Cenový pokles u některých našich tradičních a objemově významných vývozních položek, například u cukru a dřeva, spolu se zhoršením celkové odbytové situace na nesocialistických trzích a záměrnou diskriminační politikou některých kapitalistických států, se odrazil i ve snížení efektivnosti zahraničního obchodu.

Vláda zdůrazňuje, že dnes ještě daleko více než kdykoliv předtím je nezbytné účinněji reagovat na krizové jevy v kapitalistickém světě a jeho diskriminační politiku a soustředit veškeré úsilí na dosažení výraznějšího přínosu ve vnějších ekonomických vztazích. Uspět můžeme jen tehdy, když dokážeme nabídnout špičkovou kvalitu, módnost, nápady, vysokou technickou úroveň, pohotovou nabídku a komplexní servis. Srovnávat se přitom musíme ne sami se sebou, ale s úrovní těch průmyslově nejvyspělejších. Opomíjet nebo dokonce podceňovat mezinárodní porovnávání zákonitě vede k sebeuspokojení a někdy i k určitému sebeklamu. A tyto kategorie do ekonomiky nepatří.

Nemůžeme otálet. Nic nelze odkládat. Ostatně ani letošní výsledky - zejména pokud jde o export a jeho efektivnost - z hlediska zhodnocení národní práce zdaleka neodpovídají ani našim potřebám, ani možnostem.

Vážené soudružky, vážení soudruzi, bylo už naznačeno, že udržení celkově vysoké životní úrovně je závislé na zabezpečení celého komplexu podmínek, krátkodobých i dlouhodobých úkolů. Tím spíše je třeba ocenit vývoj v uplynulém roce.

Nominální příjmy vzrostly proti roku 1980 o 2,3 %; reálné o 1,5 %. Průměrná měsíční mzda pracovníků socialistického sektoru činila v hospodářství řízeném ústředními orgány ČSR 2627,- Kčs.

Plán maloobchodního obratu splnily všechny systémy na 99,8 %. Je příznačné, že obdobně jako tomu bylo v minulých letech, také loni jsme zaznamenali rychlejší růst nákupu potravin před průmyslovým zbožím. Trh byl ve svém celku vyrovnán. Tento všeobecný poznatek nemůže ovšem zakrýt skutečnost, že četné a namnoze zbytečné nedostatky nebyly zdaleka odstraněny. Struktura poptávky se sice kvantitativně a kvalitativně mění, ale nabídka zboží není natolik pružná, aby vedla k uspokojování spotřebitelů. Vinu na tom nese jak obchod, který musí zasvěceněji poznávat a důrazněji prosazovati hájit zájmy kupujících, tak výrobci. Problémy, jaké například vznikly u nábytku, dětského ošacení, některého pleteného zboží a dalších výrobků, jsou toho nejlepším důkazem.

Situací na trhu se v naší vládě pravidelně zabýváme. Společným jmenovatelem přijímaných opatření je úsilí o soustavné rozšiřování sortimentu žádaného průmyslového zboží, jeho zkvalitňování a inovace. Neztrácíme ze zřetele ani oprávněné požadavky občanů na rychlejší rozvoj a zkvalitňování placených služeb. V souladu s usnesením 6. zasedání ÚV KSČ a 4. schůze České národní rady jsme projednali hlavní směry postupu při řešení této závažné problematiky.

Podstatnou složkou životní úrovně je oblast společenské spotřeby. Rok 1981 přinesl na tomto úseku další pokrok. Celkem bylo ze státního rozpočtu a z rozpočtů národních výborů na hlavní odvětví nevýrobní sféry - školství, zdravotnictví, kulturu a sociální zabezpečení - vynaloženo 83,7 mld Kčs. To je obrovská částka, která účel může naplnit jen tehdy, když bude hospodárně a spravedlivě rozdělována. Velkorysost neznamená plýtvání, hospodárnost nelze spojovat s neuváženým šetřením na nepravém místě, iniciativa nemá nic společného s velikášstvím. Právě v tomto ohledu musíme osvědčit více prozíravosti, uvážlivosti a politické i odborné zdatnosti.

Na důchodové zabezpečení jsme loni poskytli bezmála 32 mld Kčs. Počet vyplácených důchodů dosáhl koncem roku téměř 2 mil. 800 tisíc, z toho starobních 1 mil. 560 tisíc. Průměrná výše důchodu vystoupila na 1195 Kčs a proti roku 1980 vzrostla o 1,8 %. I to patří k projevům vysoké humánnosti, k příkladům soustavné péče státu o občany, kteří jsou na zaslouženém odpočinku.

Na nemocenské pojištění vynaložila naše společnost 15,3 mld Kčs, z toho na populační dávky a přídavky na děti 10 mld Kčs.

Prohlubování každodenní starostlivosti o člověka nachází svébytné vyjádření v dalším vzestupu zdravotnictví. Celkový objem neinvestičních výdajů v této oblasti byl o 0,35 mld Kčs vyšší než v roce 1980 a absolutně představuje 14,35 mld Kčs. Ambulantní péči jsme rozšířili o další lékařská místa.

Pokračoval rozvoj jeslí a mikrojeslí, i když - zejména v Praze a velkých průmyslových aglomeracích - stále zůstává veliký počet nevyřízených žádostí o umístění dětí do tohoto typu kolektivních zařízení.

Oproti roku předcházejícímu se zlepšilo zásobování léčivy. Jsou to první výsledky energických opatření, která přijala naše vláda ke zvýšení výroby, dovozu a ke zhospodárnění spotřeby. V takto nastoupené cestě je zapotřebí pokračovat a hlavně odstraňovat neodůvodněné rozdíly mezi jednotlivými kraji a okresy.

Na rozvoj školství jsme loni věnovali 15,71 mld Kčs. Ve srovnání s rokem 1980 jde o nárůst ve výši 1,24 mld Kčs. Podstatná část těchto prostředků byla určena na přestavbu vzdělávací soustavy, na zlepšení materiálních podmínek výuky a na úpravy platů učitelů a vychovatelů.

V mateřských školách bylo umístěno více než 87 % dětí příslušného věku. Přiznejme si však, že chybějící kapacity jsou stále vážným problémem - největším v Praze a některých městech Severočeského a Severomoravského kraje. Není jiné cesty než postarat se o nápravu a nebát se ještě více využít i takových forem, jakou je kupř. akce "Z ".


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP