Pondělí 20. prosince 1982

 

20. 12. 1982

/Začátek schůze České národní rady ve 13.00 hodin/

Přítomni:

Předseda České národní rady prof. ing. Josef Kempný, CSc., místopředsedové České národní rady Oldřich Voleník, Marie Jarošová, Zbyněk Žalman a JUDr. Čestmír Adam

Členové vlády České socialistické republiky předseda vlády

Josef Korčák, místopředsedové vlády doc. RSDr. Ladislav Adamec, CSc., a ing. Stanislav Rázl, ministr financí ing. Jaroslav Tlapák, ministr práce a sociálních věcí RSDr. Emilian Hamerník, ministr výstavby a techniky ing. František Šrámek, ministr zemědělství a výživy ing. Miroslav Toman, CSc., ministr lesního a vodního hospodářství ing. František Kalina, ministr obchodu ing. Antonín Jakubík, ministr vnitra ing. Josef Jung, ministr spravedlnosti JUDr. Antonín Kašpar, ministr školství doc. Milan Vondruška, ministr kultury doc. JUDr. Milan Klusák, CSc., ministr zdravotnictví prof. MUDr. Jaroslav Prokopec, CSc., ministr - předseda Výboru lidové kontroly Vlastimil Svoboda, ministři Ladislav Kopřiva a prof. ing. Karel Löbl, DrSc., člen korespondent ČSAV.

175 poslanců České národní rady podle prezenční listiny.

Předseda ČNR prof. ing. Josef Kempný, CSc.: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, zahajuji 7. schůzi České národní rady a všechny vás srdečně vítám.

Soudružky a soudruzi, scházíme se v době, kdy v pokrokovém světě ještě nedozněl smutek z odchodu generálního tajemníka ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu a předsedy prezídia Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik soudruha Leonida Iljiče Brežněva.

Odešel veliký člověk. Významný politik a státník současné epochy, věrný pokračovatel Leninova díla, důsledný internacionalista a neúnavný bojovník za ideály míru a komunismu.

Československý lid ztratil upřímného přítele, který se podílel na osvobození naší vlasti a který radou a pomocí přispíval k našemu úsilí o vybudování a upevňování nového společenského řádu v naší zemi.

Jméno soudruha Leonida Iljiče Brežněva zůstane navždy v našich srdcích.

Prosím, abychom jeho nehynoucí památku uctili minutou ticha. /Shromáždění povstává./ Děkuji vám. /Shromáždění usedá./

Soudružky a soudruzi, v naší schůzi vítám vládu České socialistické republiky, v čele s jejím předsedou, členem předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa soudruhem Josefem Korčákem, představitele ostatních ústředních státních orgánů a další hosty, kteří byli pozváni k dnešnímu jednání.

Bohužel, mezi členy vlády již není soudruh Zdeněk Zuska, který v pátek tragicky zahynul. V soudruhu Zuskovi ztratila Komunistická strana Československa oddaného člena a obětavého funkcionáře, který vždy hájil její principiální marxisticko-leninskou linii. My všichni, poslanci České národní rady, jsme poznali soudruha Zusku jako svědomitého funkcionáře, který ve své funkci místopředsedy vlády České socialistické republiky aktivně usiloval o co nejlepší soudružskou spolupráci s naším zákonodárným sborem.

Prosím, abychom jeho památku uctili povstáním. /Shromáždění povstává./ Děkuji vám. /Shromáždění usedá./

Soudružky a soudruzi, ve smyslu usnesení předsednictva České národní rady z 12. října a 30. listopadu t. r. předkládám vám ke schválení tento návrh pořadu schůze.

1. Společná zpráva výborů České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právního /tisk 46/ k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1983 /tisk 45/ 

2. Společná zpráva výborů České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právního /tisk 47/ k vládnímu návrhu zákona České národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení /tisk 43/

3. Zpráva vlády České socialistické republiky o plnění úkolů zemědělské výroby a potravinářského průmyslu v 7. pětiletce

4. Společná zpráva výborů České národní rady pro zemědělství a výživu, ústavně právního, pro plán a rozpočet a pro národní výbory a národnosti /tisk 48/ k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy /tisk 44 /

5. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce /tisk 49/

6. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky /tisk 50/

7. Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 9. listopadu do 20. prosince 1982 /tisk 51/

Slyšeli jste návrh pořadu schůze. Máte k němu nějaké připomínky? /Nebyly./ Nejsou.

Zjišťuji, že podle prezenční listiny je ve schůzi přítomno 166 poslanců České národní rady a že Česká národní rada je schopna se usnášet. Můžeme tedy přistoupit k hlasování o pořadu schůze.

Kdo souhlasí s navrženým pořadem, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím je pořad schůze schválen.

Přistoupíme k projednání prvního bodu poradu, kterým je  

I

Společná zpráva výborů České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právního /tisk 46/ k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1983 /tisk 45/

Z pověření vlády České socialistické republiky odůvodní vládní návrh ministr financí České socialistické republiky ing. Jaroslav Tlapák. Prosím soudruha ministra, aby se ujal slova.

Ministr financí ČSR ing. Jaroslav Tlapák: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, z pověření vlády České socialistické republiky vám předkládám návrh státního rozpočtu na rok 1983.

Chtěl bych předeslat a zvláště zdůraznit, že při jeho zpracování jsme vycházeli z linie XVI. sjezdu strany, opírali se o výsledky letošního ekonomického vývoje a soustředěně dbali na to, aby byly zabezpečeny základní úkoly, stanovené 7. zasedáním ÚV KSČ.

Rok osmdesátý třetí zaujímá v této pětiletce neobyčejně významné postavení. Po zpomalení temp růstu národního hospodářství, které bylo vyvoláno nejenom nezbytnými strukturálními přeměnami, ale i procesem celkové adaptace ekonomiky na nové podmínky, představuje, obrazně řečeno, nástup k opětovnému obnovení výraznější dynamiky rozvoje. Náročnost takto stanovených úkolů vystupuje do popředí zvláště tehdy, když si uvědomíme, že uložené záměry hodláme naplňovat bez podstatnějšího přírůstku materiálových a energetických zdrojů a pracovních sil.

Bohaté teoretické i praktické poznatky dokazují, že hlavní předpoklad úspěšného dosažení těchto cílů spočívá v důsledném využívání intenzívních faktorů. Jde tedy o to, abychom na základě vědeckotechnického pokroku posilovali efektivnost a výkonnost ekonomiky, zvyšovali produktivitu práce, maximálně zhodnocovali energii, paliva, materiály a suroviny a na každém kroku všestranně prosazovali hospodárnost při vynakládání společenských prostředků. To samozřejmě není možné bez výrazného zkvalitnění spotřebních a výkonových norem, jejichž rozsah i úroveň zdaleka neodpovídá potřebám současné etapy vývoje. Svoji úlohu musí v tomto směru sehrát i společenská prověrka hospodaření s palivy, energií a pohonnými hmotami, jejímuž náročnému provedení naše vláda přikládá velký význam.

Výsledky uplynulých dvanácti měsíců prokázaly, že máme dostatečné vnitřní rezervy, že můžeme důrazněji čelit nepříznivým vlivům a rychleji uvádět do života hospodářský a sociální program naší strany. Opodstatněnost tohoto tvrzení vyvěrá z nezvratných skutečností. Ekonomika se i v minulém období rozvíjela a upevnila se její vnitřní i vnější rovnováha. Zlepšila se efektivnost měřená vývojem zisku a rentability. Snížili jsme zadluženost vůči nesocialistickým zemím. Podařilo se zachovat celkovou stabilitu vnitřního trhu a zásadně udržet životní úroveň. Růst společenské spotřeby přispěl k upevnění sociálních jistot občanů. Zásluhou společného soustředěného úsilí jsme dospěli k rozpočtové vyrovnanosti a plynule finančně zajišťovali plánované úkoly ekonomického rozvoje.

Tento pohled nesmí ovšem vést k bezstarostnosti. Nepřehlížíme, že vedle pozitivních jevů přetrvávaly i v roce 1982 četné problémy a vážné nedostatky. Struktura výroby plně nevyjadřovala požadavky na ni kladené, zvyšování technickoekonomické úrovně a kvality produkce zdaleka neodpovídalo potřebám, nad očekávání vzrostly zásoby. Přes snížení objemu investiční výstavby jsme se ani v tomto roce nestačili vyrovnat s těžkostmi, které tuto oblast provázejí. Po pravdě si však přiznejme, že mnohé z nich mají dlouhodobý charakter.

V rázném odstraňování těchto obtíží spatřujeme reálné rezervy a tím i možnosti vzestupu. Jejich správné ocenění může významně přispět ke zdárnému uskutečňování cílů příštího roku i let následujících. Mám-li být konkrétní - největší rezervou je podstatně rychlejší rozvíjení vědeckotechnického pokroku v celé jeho komplexnosti a hlavně v energickém zavádění jeho výsledků do praxe.

Vážené soudružky, vážení soudruzi,

rozpočet na rok 1983 dbá na dodržování základních proporcí a přístupů schválených v rozpočtovém výhledu ČSR na léta 1981-1985. Zabezpečuje tvorbu potřebných finančních zdrojů a směruje k intenzívnějšímu využití všech výrobních činitelů. Zároveň prohlubuje hospodárnost, vytváří soulad mezi hmotnými a hodnotovými procesy, posiluje rovnovážnost ekonomického výhledu a stabilitu československé měny.

Výše i struktura rozpočtových příjmů a výdajů názorně prokazují, že nejvyšším principem socialistického zřízení je blaho pracujícího člověka, péče o jeho materiální a kulturní úroveň, o jeho sociální jistoty.

Příjmy i výdaje státního rozpočtu jsou vyrovnané a jsou plánovány ve výši 139,0 mld Kčs. Podíl vlastních příjmů na krytí výdajů státního rozpočtu ČSR vzroste proti letošnímu roku o 2 body na 52,5 %. Jistě mi dáte za pravdu, že tato okolnost hospodářskou sféru zavazuje k aktivitě v důsledně ekonomickém jednání a rozhodování, k prohlubování odpovědnosti a náročnosti.

Rozhodující podíl na přírůstku vlastních příjmů rozpočtu mají odvody hospodářských organizací. V roce 1983 se proti roku 1982 zvýší o 12,3 %, přičemž ta jejich část, která se týká výsledků hospodaření, stoupne o 3,7 %. Příjmy od obyvatelstva vykazují pouze mírný růst, a to o 1,8 %.

Dynamika rozpočtových příjmů je v roce 1983 odvozena od růstu tvorby finančních zdrojů ve státních hospodářských organizacích. Předpokládáme, že se zisk zvýší o 7 % a že se na jeho přírůstku bude ze 78 % podílet snížení nákladů a z 22 % růst výkonů.

Přitom počítáme s tím, že na celkovém snížení nákladů se bude podílet jejich materiálová stránka z 58 %, mzdová z 31 % a finanční z 11 %. Rozbory prokazují, že rezervy existují zejména v důsledném plnění racionalizačních programů, v úsporách paliv a energie, surovin a materiálů, v lepší organizaci výrobního procesu a v cílevědomých opatřeních k uplatnění vědeckotechnického rozvoje.

Na potřeby ústředně řízených hospodářských organizací pamatujeme v celkových výdajích státního rozpočtu 14,3 %, na rozvoj vědy a techniky věnujeme 1,5 %, na společenské služby a činnost pro obyvatelstvo 43,2 %, na správu 1,0 %, na subvence a dotace do rozpočtů národních výborů 31,4 %. Zbytek představují ostatní výdaje.

I zde vycházíme z principu hospodárnosti a úspornosti. Považujeme je za nenahraditelná měřítka oprávněnosti jednotlivých požadavků. Tomu to poslání ovšem jednoznačně odporuje tak zvané šetření vyjadřované úslovím "za každou cenu, ať to stojí, co to stojí". V souladu s politikou komunistické strany podporujeme taková opatření, která přinášejí užitek a společenský prospěch. Omezujeme přitom výdaje na akce zbytečné, nehospodárné a přesahující současné možnosti.

Ve shodě s posláním Souboru opatření ke zdokonalení plánovitého řízení národního hospodářství prosazujeme vyšší chozrasčotní samostatnost podniků a tím i větší soběstačnost při financování prokázaných potřeb. Dochází ke zvýšení podílu vlastních zdrojů a úvěrů. U rozpočtových dotací dále rozvíjíme systém, v němž je jejich definitivní přiznání vázáno na včasné dokončení staveb a na dosažení plánované efektivnosti.

Dokladem péče socialistické společnosti o zlepšování životních podmínek pracujících je rozvoj bytové výstavby. V roce 1983 má být v ČSR dokončeno 55 700 bytů, v nichž najde nový moderní domov více než 140 tisíc občanů.

Investiční náklady na komplexní bytovou výstavbu budou činit 11,5 mld Kčs. Tímto objemem je zajištěna plánovaná výstavba bytů včetně základní technické a občanské vybavenosti. Státní rozpočet se bude na výstavbě podílet částkou 8,0 mld Kčs. Zbytek bude financován úvěrem a z prostředků podniků a obyvatel.

Naše vláda se zaměřuje na odstraňování dlouhodobých nedostatků v komplexní bytové výstavbě. Nemůžeme se smiřovat s nerovnoměrností a s opožďováním technické, někde i občanské vybavenosti, s odevzdáváním bytů, které nejsou schopné užívání. I tyto jevy považujeme za projev nehospodárnosti, za zpochybnění péče socialistického státu o bydlení občanů a nelze jim trpně přihlížet.

Neinvestiční prostředky na rozvoj vědy a techniky ze státního rozpočtu navazují na státní plán rozvoje vědy a techniky. Ten pro rok 1983 obsahuje 125 výzkumných a vývojových úkolů, směřujících k řešení aktuálních problémů ekonomiky. Ze státního rozpočtu má být vynaloženo 1,8 mld Kčs, tj. 45 % celkových výdajů na tuto oblast.

Pokládáme za nezbytné, aby uvolňování této částky v průběhu roku bylo přísněji podmiňováno její návratností a prokazatelným přínosem pro rozvoj společenské výroby, jak to také požadovalo nedávné plenární zasedání České národní rady.

Efektivnost reprodukčního procesu negativně ovlivňuje vývoj zásob. Není sporu o tom, že jejich absolutní výše je neúměrná. Koncem září letošního roku dosáhla 131,9 mld Kčs. Nevhodně se vyvíjela i jejich struktura. Stoupaly zejména zásoby hotových výrobků, pro něž není odbyt ani na vnitřním ani na zahraničním trhu. Stav nedokončených prací a dodávek ve stavebnictví vzrostl o dalších 3,5 mld Kčs, a to na 44,9 mld Kčs.

Příčiny nepříznivého vývoje spočívají hlavně v nedoceňování významu celého problému. U četných odpovědných pracovníků je systém řídící činnosti na okraji zájmu. Značný podíl na neuspokojivé situaci mají též poruchy reprodukčního procesu, ne zcela vhodná struktura výroby, neprovázanost plánů, nevyváženost odběratelsko-dodavatelských vztahů a nízká úroveň normotvorné činnosti.

Vláda ČSR tento stav pečlivě analyzovala a shodla se na přijetí východisek k nápravě. Směřují - mimo jiné - ke zrychlení obratu zásob v roce 1983 o 1,9 dne a tím k relativnímu uvolnění 2 mld Kčs vázaných prostředků.

Samotný charakter tohoto záměru, jako jeden z příkladů svědčí o naší snaze rozvíjet a naplňovat rozhodnější, cílevědomější a důslednější postup.

Vážené soudružky a soudruzi, na XXVI. sjezdu KSSS bylo vytyčeno a ústy generálního tajemníka ÚV KSSS s. Andropova na nedávném zasedání ÚV KSSS znovu zdůrazněno, že ekonomika musí být hospodárná. Tento základní princip, objektivní zákonitost rozvoje socialistického hospodářství platí v plné míře i pro nás a v návrhu rozpočtu ČSR na příští rok jej také plně respektujeme.

V průmyslových odvětvích řízených vládou ČSR předpokládáme snížení nákladů o 0,9 % a celkový zisk by měl činit 22,4 mld Kčs. Aktivní saldo mezi příděly a odvody do státního rozpočtu se zvyšuje proti roku 1982 o 35,5 %.

V souladu se státním plánem zabezpečujeme postupnou strukturální přestavbu průmyslu, jak to odpovídá požadavkům vnitřního a zahraničního trhu, omezujeme materiálovou a energetickou náročnost a prosazujeme nižší pracovní a finanční vstupy. Nejrychleji porostou odvětví založená na domácí surovinové základně. Výroba v průmyslu zpracování dřeva stoupne o 3 %. Do zkušebního provozu uvedeme kombinát Paskov, který zajistí další vyšší zhodnocování dřevní hmoty a podstatně zlepší zásobování buničinou. Naplno rozvine svoji produkci závod na dřevotřískové desky v Jihlavě. Značná pozornost je též věnována přínosu sklářského a keramického průmyslu.

Cílevědomě hodláme vytvářet finanční podmínky pro důsledně naplňování závěrů 4. zasedání ÚV KSČ k rozvoji zemědělsko-potravinářského komplexu. Na uspokojování potřeb zemědělství vynaložíme ze státního rozpočtu více než 20,0 mld Kčs.

I když v zemědělství bylo v roce 1982 dosaženo poměrně dobrých výsledků, bude nutné v roce 1983 učinit další krok k rozvoji zemědělské výroby a ke zvýšení její efektivnosti. K tomuto cíli chceme dojít cestou vyšší zodpovědnosti, lepším zhodnocováním půdy, promyšlenějším uplatňováním intenzifikačních faktorů, odstraňováním neodůvodněných rozdílů mezi jednotlivými závody a celými oblastmi hospodařícími přibližně ve stejných podmínkách. Značnou důležitost přikládáme též řešení disproporcí mezi rostlinnou a živočišnou výrobou a výraznému snižování vysokých ztrát, které vznikají při sklizni i při vlastním využívání zdrojů. Smysl tohoto úsilí spočívá v systematickém posilování tohoto odvětví jako významného stabilizačního faktoru rozvoje ekonomiky.

Státní plán i rozpočet vytvářejí též podmínky pro ráznější uskutečňování strukturální přestavby ve stavebnictví nejen z hlediska územních požadavků, ale i s přehlédnutím k věcnému zaměření investiční výstavby. Tento závažný - dokonce bych jej označil jako klíčový - směr našeho snažení v této oblasti má vést k užšímu souladu mezi strukturou současných kapacit a uloženými úkoly, přispívat k důslednějšímu plnění objemových i kvalitativních ukazatelů, napomáhat ke zhospodárnění jednotlivých akcí.

Ve stavebních organizacích může obstát jenom ten vedoucí pracovník, který v celém systému své řídící práce rychle a účinně řeší otázky technologické a pracovní disciplíny. Chápe jejich bezprostřední a nenahraditelný vztah ke kvalitě stavění a oprav a ke zrovnoměrnění výstavby v průběhu roku. Zlepšení na těchto úsecích bezpochyby příznivě ovlivní nejen výsledky ve stavebnictví samotném, ale i v celém reprodukčním procesu. Otevřeně si přiznejme, že v tomto ohledu prozatím není zdaleka všechno v pořádku.

V rozpočtovém hospodaření se pozitivně odráží plnění Programu hospodárnosti, který jsme ve vládě přijali.

Jedním z jeho základních úkolů je postupné snižování správního aparátu ve výrobní i nevýrobní sféře. V letech 1982 - 1985 to představuje celkem 30 872 osob, tedy více než 10 % celkového počtu pracovníků v této oblasti. Letošní podíl byl stanoven na 7963 lidí a už dnes mohu prohlásit, že se s tímto záměrem čestně vyrovnáme.

Stejně důsledně jsou zajišťovány i další cíle Programu hospodárnosti. První souhrnné informace dokazují, že povinnostem, které nám byly na tomto významném úseku svěřeny, dostojíme.

V zájmu dalších úspor bylo při projednávání rozpočtu na rok 1983 vládou schváleno doplnění a rozšíření programu hospodárnosti v 7. pětiletce. Zaměřuje se zejména na snížení výplat odměn na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, omezení rozsahu vedlejších pracovních poměrů zaměstnanců, prověrku norem spotřeby pohonných hmot a zhospodárnění režijních nákladů. I tato opatření bude nezbytné bezezbytku zajistit. Přitom musíme mít nejen na zřeteli, ale také dobře pochopit tu skutečnost, že jsou jen menší - i když významnou - částí boje o prosazení celkové hospodárnosti reprodukčního procesu.

V této souvislosti chci zvláště podtrhnout soustředěnou a iniciativní péči naší vlády o snižování administrativní náročnosti řízení. Od základů jsme přebudovali soustavu resortních statistických výkazů, výrazně omezili počet požadovaných hlášení a informací a zjednodušili také metody sestavování plánu a rozpočtu.

Zkušenosti dokazují, že těžiště dalšího postupu nyní spočívá v neformálním systémovém řešení této problematiky a v jeho důraznějším prosazování do stylu řídící práce na nižších stupních, do vztahu mezi ministerstvy, VHJ, podniky a mezi národními výbory vyšších a nižších stupňů.

Soudružky a soudruzi, státní rozpočet ČSR, v souladu s politickou linií komunistické strany, orientovanou na udržení a zkvalitňování životní úrovně, uvazuje s obrovskými prostředky na financování společenské spotřeby. Na sociální zabezpečení, zdravotnictví, školství a kulturu bude v roce 1983 z rozpočtu ČSR vynaloženo téměř 90 mld Kčs, to znamená více než 8700 Kčs na jednoho obyvatele. Jestliže připočteme výdaje na další složky společenské spotřeby, jako je např. bytové hospodářství, tělovýchova a další, je částka připadající ze společenských fondů na 1 obyvatele ještě vyšší.

Prostředky určené pro hlavní odvětví společenské spotřeby vzrostou oproti letošku o 2,8 %. Je to výmluvný doklad toho, že i při ztížených podmínkách zabezpečujeme programové záměry XVI. sjezdu KSČ.

Napjaté vztahy mezi zdroji a potřebami a rozpočtovou rovnováhou neřešíme a nebudeme řešit škrty v sociální oblasti nebo na dalších úsecích společenské spotřeby, jak jsme toho svědky v kapitalistických státech. Takové zásahy jsou socialistické společnosti cizí.

Kategorickým požadavkem vsak zůstává, aby miliardové částky, které stát na tyto účely vynakládá, přinášely všestrannější celospolečenský užitek. Poznatky finančních a dalších kontrolních orgánů totiž ukazují, že v řadě případů bud chybí, nebo není dostačující starostlivá péče rádného hospodáře o skutečně efektivní, vyvážený vzestup. Obracíme se zejména na vedoucí pracovníky příslušných organizací a na řídící orgány a vedeme je k tomu, aby si ve svém každodenním jednání aktivně uvědomovali, že na plýtvání nemáme, a že lehkomyslné vydávání peněz bez prokazatelného efektu fakticky znehodnocuje velkorysou politiku strany a vlády na úseku společenské spotřeby.

Na sociální zabezpečení počítáme s částkou 56,6 mld Kčs. Budeme vyplácet 2,8 miliónů důchodu, z toho 1,3 miliónů starobních, v průměrné výši 1280 Kčs. Na nemocenské pojištění vyčleňujeme více než 17,0 mld Kčs. Výdaje na přídavky na děti a mateřské příspěvky dosáhnou téměř 11,5 mld Kčs, státní příspěvky při narození dítěte, prováděné odpisem půjček mladým manželům, budou činit přes 300 miliónů Kčs.  

Na školství rozpočet přispěje 15,3 mld Kčs. Tato částka přesvědčivě dokumentuje rozvážný a starostlivý přístup strany k výchově a vzdělanosti naší mladé generace. Ve školním roce 1983 - 1984 dokončíme přestavbu československé výchovně vzdělávací soustavy. Její hlavní poslání spatřujeme v podstatném zkvalitnění vyučovacího a výchovného procesu ve shodě s rostoucími nároky vyspělé socialistické společnosti. Uskutečňování přestavby si dosud vyžádalo celkem 3,0 mld Kčs navíc a v roce 1983 poskytneme dalších 800 miliónů Kčs.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP