Úterý 20. prosince 1983

 

Pokračování 11. schůze ČNR

20. 12. 1983

/Přerušenou schůzi České národní rady zahájil předseda ČNR prof. ing. Josef Kempný, CSc. v 9.00 hodin./

Přítomni:

Předseda České národní rady prof. ing. Josef Kempný, CSc., místopředsedové České národní rady Oldřich Voleník, Marie Jarošová, Zbyněk Žalman a JUDr. Čestmír Adam

Členové vlády České socialistické republiky

předseda vlády Josef Korčák, místopředsedové vlády doc. RSDr. Ladislav Adamec, CSc., ing. Zdeněk Krč, CSc., ing. Stanislav Rázl a ing. František Šrámek, ministr financí ing. Jaroslav Tlapák, ministr práce a sociálních věcí RSDr. Emilian Hamerník, ministr průmyslu Miroslav Kapoun, dipl. tech., ministr stavebnictví Karel Polák, ministr lesního a vodního hospodářství ing. František Kalina, ministr obchodu ing. Antonín Jakubík, ministr vnitra ing. Josef Jung, ministr spravedlnosti JUDr. Antonín Kašpar, ministr školství doc. Milan Vondruška, ministr kultury doc. JUDr. Milan Klusák, CSc., ministr zdravotnictví prof. MUDr. Jaroslav Prokopec, CSc., ministr - předseda Výboru lidové kontroly Vlastimil Svoboda a ministři Ladislav Kopřiva a prof. ing. Karel Löbl, DrSc., člen korespondent ČSAV.

191 poslanců České národní rady podle prezenční listiny

Předseda ČNR prof. ing. Josef Kempný, CSc.: Soudružky a soudruzi, zahajuji přerušenou 11. schůzi České národní rady a všechny vás srdečně vítám.

Vítám znovu mezi námi vládu naší České socialistické republiky v čele s jejím předsedou, členem předsednictva ústředního výboru KSČ soudruhem Josefem Korčákem a vítám i všechny ostatní hosty. /Potlesk./

Budeme pokračovat v projednávání pořadu schůze.

Čtvrtým bodem pořadu je

IV

Zpráva vlády České socialistické republiky o zabezpečení úkolů vyplývajících ze 6. zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa a 4. schůze České národní rady

Z pověření vlády České socialistické republiky uvede zprávu ministr vnitra ČSR ing. Josef Jung, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr vnitra ČSR ing. Josef Jung: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky a vážení soudruzi poslanci, vážení hosté,

před osmnácti měsíci, v červnu minulého roku, se vláda České socialistické republiky podrobně zabývala zabezpečením závěrů 6. zasedání ÚV KSČ a 4. schůze České národní rady. Byli jsme si vědomi toho, že posuzujeme závažné otázky aktuální naléhavosti i dlouhodobého charakteru, že odpovědnost spojená s jejich realizací významně ovlivní další vývoj a činnost národních výborů. Nutno zdůraznit, že efektivnější výkon všech jejich základních funkcí jsme přitom považovali a považujeme za jeden z nejdůležitějších úkolů.

V souladu s těmito principy jsme rozpracovávali jednotlivé programové záměry a pečujeme o to, aby byly systematicky uváděny do života. Je to složitý a náročný proces, který musí být však cílevědomě řízen a stále iniciován. Jeho obsah představuje nebývale pevný koncepční program, vycházející ze závěrů XVI. sjezdu KSČ. Na jeho formování se aktivně podílela též Česká národní rada a její poslanci, a to jak při přípravě a projednávání zákonů, tak i při jejich uskutečňování v denním životě. Chtěl bych vám jménem vlády za tento aktivní přístup upřímně poděkovat.

Soudružky a soudruzi,

předesílám, že celkové hodnocení dosažené úrovně, k níž jsme dospěli v postavení, působnosti a činnosti místních zastupitelských sborů, v rozvoji jejich poslání ve střediskových obcích i městech a ve zdokonalování placených služeb, našlo své vyjádření v podrobné zprávě, kterou jsme již České národní radě předložili a v jejích výborech projednali. Přitom se zřetelem na poměrně krátkou dobu platnosti přijatých opatření bylo možno hodnotit, řekl bych, jen dílčí výsledky. Práci národních výborů v tomto směru bude možno komplexně posoudit až za delší období. Dovolte mi proto, abych se soustředil na některé základní věcné souvislosti dané problematiky a na objasnění směrů, jimiž hodláme na svěřených úsecích postupovat.

V uplynulých měsících byla projednána a schválena řada opatření legislativního, organizačního, institucionálního i metodického charakteru. Prioritu mezi nimi mají bezesporu novely zákona o národních výborech, které jste v minulém roce schválili. Jejich náplň, zaměření není přirozeně samoúčelné. Sledovali jsme v prvé řadě prohloubení nenahraditelné úlohy místních orgánů státní moci a správy při soustavném prosazování celospolečenských zájmů i spokojenosti lidí. K tomu směřoval rozbor struktury a působnosti zastupitelských sborů základního stupně, přístup k otázkám řízení i k posílení úlohy volených orgánů a jejich aktivů. Stranou pozornosti nezůstalo ani rozvíjení jejich hospodářsko-organizátorských funkcí.

Dá se říci, že národní výbory mají nyní vytvořeny odpovídající podmínky, aby mohly komplexně ovlivňovat ekonomický a sociální rozvoj územních celků. Neobyčejně přitom bude záležet - mimo jiné - na jejich schopnosti zapojovat ve shodě s oprávněnými potřebami občanů jimi řízené hospodářství do naplňování celkových cílů naší politiky.

Samozřejmou součástí této principiální politiky - jak o tom svědčí příklady z poslední doby - je soustavné posilování autority plén, rad, komisí i samotných poslanců a rozšiřování účasti obyvatel na řízení a správě. Znalost otevřených otázek, umění všestranně a objektivně je posoudit a zvolit správné východisko ve shodě se zájmy celé společnosti, se stává určujícím kritériem politické i odborné vyspělosti. Aktivní práce poslanců ve volebních obvodech je tak výrazným projevem uplatňování socialistické demokracie v praxi.  

Třeba zdůraznit, že toto náročnější poslání územních orgánů státní moci a správy, zejména ve vztazích k ostatním - především k jimi neřízeným - organizacím a orgánům pouze neproklamujeme. Vláda soustavně dbá, aby tuto základní a často připomínanou orientaci činnosti chápaly komplexně a plně ji uplatňovaly v zájmu dalšího rozvoje, v zájmu lidí, v zájmu celé společnosti.

Je si vědoma toho, že jde o nové pravomoci zásadního dosahu, jejichž aplikaci v praxi si nelze důkladně osvojit ze dne na den. K tomu, aby byla správně pochopena váha vlastního činorodého snažení ve zlepšování řídících, koordinačních a kontrolních vztahů a hlavně při jejich důsledném prosazování, je nezbytné nejenom zastupitelské sbory, ale i další orgány cílevědomě vést, neboť otevírá cestu k účinnějšímu rozvíjení koncepční práce.

Nemůžeme si dovolovat jakoukoliv strnulost, pohodlnost či setrvačnost, nelze prostě pokračovat ve vyježděných kolejích. Naopak - podporu zasluhují ti, kdož promyšleně, s odvahou i rozvážně, za přispění efektivnějších forem a metod přistupují k dalším a novým úkolům. O jednotlivce a kolektivy, jednající s takovým angažovaným zaujetím, se také trvale opíráme.

S každodenní péčí se musíme rovněž věnovat tomu, aby se veřejnost o opatřeních, která jsme přijali, i o těch, která chystáme, dovídala včas, aby se pak mohla tvořivě podílet na jejich realizaci. V této souvislosti je nutné ocenit úlohu hromadných sdělovacích prostředků, které se významně svou publikační činností podílely na tom, že další vývoj místních zastupitelských sborů i jejich bezesporu náročná a složitá práce se stala předmětem nebývalého zájmu široké veřejnosti.

Vážíme si toho, že schválením programových záměrů byla prohloubena právní i organizační základna pro spolupráci se složkami Národní fronty. Chtěl bych také ocenit, že ve vztazích orgánů a organizací, působících v územních obvodech, přestalo být výjimkou opravdové porozumění, že dochází k upevňování koordinované spolupráce při plnění společných úkolů. V tom vidíme jeden z mnoha důkazů praktického uplatňování jednoty zájmu při rozvoji společnosti, jak je vyjadřována zejména v přípravě a uskutečňování volebních programů Národní fronty. Dosah této součinnosti je ztělesněn též ve vytváření místních výborů Národní fronty ve střediskových obcích i v ustavování místních organizací Národní fronty na velkých sídlištích.

V práci národních výborů má, soudružky a soudruzi, nesporně důležité místo působení jejich aparátu. Na cílevědomé zvyšování jeho úrovně proto oprávněně klademe mimořádný důraz.

Není pochyb o tom, že jím uplatňované přístupy ovlivňují jak vlastní rozhodování, tak kvalitu vyřizování požadavků, přání a žádostí našich občanů. Jaká je na tomto úseku situace?

Rozbor úrovně výkonu státní správy, pravda, vypovídá o určitých pozitivních tendencích. Nicméně nedostatků je stále dost a dost, často vyplývají z nízké odborné kvalifikace i politicko-morální způsobilosti některých jedinců. Ve zjednávání nápravy mají výrazné povinnosti nejen místní funkcionáři, ale i příslušné okresní, krajské a ústřední orgány. Odpovědnost za zvyšování politické a odborné vyspělosti aparátu ve skutečnosti představuje celý soubor úkolů, ze kterých nemůžeme nic slevovat ani odpouštět. Nekompromisnímu dodržování těchto principů jistě napomůže diferencované odměňování nejlepších jedinců a komplexní zavádění socialistické racionalizace, mám-li uvést alespoň některé charakteristické podněty pro nejbližší období.

Právě v těchto souvislostech chci připomenout, jaké postavení má v systému naší práce organizace a řízení. Schválením nových opatření významně vzrostly v tomto směru nároky na kvalitu a účelnost. Na základě přijatých zásad naše vláda prohlubuje své řídící a kontrolní vztahy vůči národním výborům a prosazuje, aby také všechny resorty přispívaly k růstu efektivnosti odborné a metodické pomoci a prakticky prokazovaly svůj zájem na plynulé a dobré práci místních zastupitelských sborů. Jednoznačně přitom odmítáme zbytečné papírování, byrokratické vyhlášky a nařízení. Jde nám o věcnost a dělnou spolupráci.

Je přirozené, že toto zaměření by nesplnilo své poslání, kdyby nebylo spjato s účelnějším uspořádáním a účinnějšími metodami a formami v rozvoji řídících, kontrolních, metodických a koordinačních vztahů mezi národními výbory jednotlivých stupňů. Ani v tomto ohledu už nejsme bez zkušeností.  

Soudružky a soudruzi, můžeme mít radost z toho, že v dosavadním vývoji při zabezpečování závěrů 6. zasedání ÚV KSČ a 4. schůze České národní rady se v oblasti postavení a působnosti národních výborů dosáhly dobré výsledky.

Současně si však uvědomujeme, že stojíme vlastně na samém počátku náročnějšího úsilí, teprve jsme postavili základy stavby. Právní či věcné předpoklady toho samy o sobě mnoho nezmění. Musíme se naučit je dokonale ovládat, umět je využívat k překonávání těžkostí, dokázat stanovit cíle a hlavně správné prostředky k jejich dosažení. Naše vláda je připravena vycházet vstříc snahám o efektivní výkon svěřených funkcí a také poskytovat všestrannou podporu urychlenému dokončení těch úkolů, jež dosud nebyly dopracovány.

Těžiště každodenní pozornosti spatřujeme v přísnějším prosazování pokroku, v promyšleném uskutečňování změn založených linií 6. zasedání ÚV KSČ. Stručně řečeno - chceme, aby už vytvořené podmínky růstu efektivnosti se promítaly do vyváženého řešení aktuálních otázek dalšího ekonomického a sociálního rozvoje územních obvodů a přispívaly k lepšímu uspokojování potřeb lidí. Proto nabývá na významu orientace na problematiku bydlení, zásobování a dopravy, na dobrý chod zdravotnických, školských, kulturních a sociálních zařízení.

Soudružky a soudruzi, proces výstavby a vývoje místních národních výborů ve střediskových obcích právem označujeme jako politicky velmi závažný. V nich se významně přispívá ke spokojenosti i k růstu aktivity značné části našich občanů, tady se v nových podmínkách utvářejí směry politicko-ideového působení, spolurozhoduje o sladění ekonomického a sociálního rozvoje územních celků.

I z materiálu, které jsme vám předložili, je však zřejmé, že toto formování není ještě komplexní a závisí na mnoha dalších faktorech a místních předpokladech.

Stojí za pozornost, že k 1. červenci 1982, kdy - obrazně řečeno - záměry bylo možno konkretizovat na právním podkladě, vyhlásily krajské národní výbory v České socialistické republice 204 střediskové obce. Dále již existujícím 44 místním národním výborům společným pro několik obcí, byla rovněž svěřena zmíněná působnost. Od letošního 1. ledna přibylo k tomuto počtu dalších sedm obcí v krkonošské oblasti.  

Zkušenosti ukazují, že kvalitativní úroveň jejich působení a uplatňování svěřených funkcí je úměrná péči, kterou jim poskytují okresní národní výbory - a to jak při vytváření struktury orgánů a aktivů, tak i v kádrovém vybavení. Pravda, některé z nich musely i překonávat vlastní počáteční váhavost či opatrnost. Ale i ty si nyní uvědomují, že zárukou úspěšné práce tohoto nového druhu místních národních výborů ve venkovském osídlení je soustavná péče o dobré fungování jejich orgánů.

Zvláště se chci zmínit o tom, že se plně potvrdila účelnost ustavení občanských výborů v těch jejích částech, ve kterých dříve působily místní národní výbory. Tyto nejpočetnější aktivy - i když ne všude je situace stejná - v nich vystupují jako hlavní nositelé politickoorganizátorského vlivu, organizují plnění volebních programů Národní fronty, starají se o to, aby připomínky lidí nezapadly, ale našly v zastupitelských sborech svého adresáta a sledují, aby jejich vyřizování vedlo k spokojenosti občanů. Této obětavé práci si vysoce vážíme.

Na všechny místní národní výbory, ve střediskových obcích byly převedeny rozšířené pravomoci. Mohu například uvést, že správní komise pro projednávání přestupků a pro péči o rodinu a děti byly ustaveny v převážné většině, výbory lidové kontroly fungují téměř ve všech střediskových obcích. Postupně se v nich vytvářejí stavební úřady. Pro zřizování dalších je nutno vytvářet především kádrové, ale i další potřebné podmínky. Uspěchanost není ani zde, podle našeho názoru na místě. Ostatně, a to platí všude tam, kde schází spolehlivé zázemí, může v takových případech dojít v očích veřejnosti k určitému zpochybňování přijatých závěrů.

Je nepochybné, že každý úkol, který jsem rozváděl, i mnohé další, podstatně přibližují výkon státní správy lidem. Víme, že splnění takto stanovených úkolů se setkává s příznivým ohlasem občanů. Souhrnně vyjádřeno - převážná část zastupitelských sborů ve střediskových obcích zajišťuje dobrou úroveň správního rozhodování.

Postupně se v nich také dopracovávají koncepce dalšího rozvoje. Vytvářejí se předpoklady pro kvalitnější zabezpečování služeb. Byly upraveny, popřípadě doplněny volební programy Národní fronty a sladěny s potřebami vyváženého vývoje ve větších územních celcích.  

Nutno říci, že příznivé výsledky ve zmíněném rozšiřování působnosti nijak nepřeceňujeme. Nezakrýváme skutečnost, že stále existují správní oblasti, ve kterých jsme ještě příliš nepokročili. Proto z rozboru příznivých stránek i z kritiky nedostatků v dosavadní činnosti vyvozujeme návrhy na usměrňování dalšího postupu.

Z obsahového hlediska je členíme do dvou základních skupin.

Za prvé a hlavně - v dosud vyhlášených střediskových obcích musíme stabilizovat a dále zkvalitňovat působení zastupitelských sborů tak, jak je k tomu zavazují náročnější povinnosti a práva a přitom dbát na utváření činorodé atmosféry pro jejich další úspěšnou práci.

Vláda vychází z předpokladu, že dosud určené střediskové obce představují první etapu racionálního řešení organizace a struktury místních národních výborů ve venkovském osídlení. Přitom ve většině krajů - s výjimkou Severomoravského - jde zatím jen o malou část celku.

Je třeba cílevědomě usilovat o to, aby orgány státní moci a správy v nich jednaly pečlivě a svědomitě a aby soustavně vzrůstala jejich společenská autorita. Vždyť jejich činnost se týká života obyvatel. Jejich dobrý příklad bude vybízet k následování, představuje měřítko vlastních možností.

Druhý směr v rozvíjení dalších výhledů spočívá v tvorbě předpokladů pro výstavbu a určování dalších střediskových obcí. Nezakrýváme, že tato skutečnost má závažný politický, ekonomický i společenský dosah. S vědomím těchto souvislostí zdůrazňujeme, že v tomto procesu bude možno pokračovat jen tehdy, když se uvážlivě politicky posoudí kvalifikovaně připravené dlouhodobé programy, když se plně docení jejich význam. Realizace záměrů, představ i cílů je tedy pevně spjata s důkladnou přípravou podmínek, s vytvořením záruk, že nedojde ke zhoršení současného stavu, naopak, že bude vytvořena všestranně příznivá situace k jeho podstatnému zlepšování.

V této souvislosti chci připomenout ještě jednu důležitou okolnost. Smysl pro nové, podpora střediskových obcí, nemůže a nesmí oslabovat péči o ty národní výbory, které budou mít i nadále stávající působnost.  

Okresní národní výbory je nesmějí opomíjet jeho dokonce přehlížet. Naopak bude žádoucí využít osvědčených způsobů a forem řízení i soustředěného zájmu k tomu, aby i tyto orgány státní moci a správy ve zbývajícím venkovském osídlení mohly sehrávat zcela plnohodnotnou úlohu.

Za velmi důležitý úkol považujeme zvyšování účinnosti a zdokonalování akceschopnosti při uplatňování vlivu zastupitelských sborů v městských organismech. Vždyť v nich žijí téměř dvě třetiny všeho obyvatelstva, v nich se především soustřeďuje ekonomický potenciál, jsou významnými středisky kulturního života. Zvláštnosti ve státní správě i hospodářské sféře tu namnoze vyplývají z odlišného charakteru života a veškerého dění. Zákonitě zde rostou požadavky na zajišťování potřeb lidí i na zabezpečování sociálně politického a ekonomického rozvoje měst. Praxe nesporně potvrzuje, že v tomto směru má značný význam důsledné uplatňování rozšířené diferencované působnosti městských národních výborů podle nově zavedených kategorií.

Nechci, soudružky a soudruzi, vypočítávat všechny nové úkoly. Na některé je však třeba přece jen upozornit. Mám tu na mysli kupříkladu úspěšné zvládání některých nových funkcí a vztahů, jako je koordinační úloha a uplatňování státně mocenské a hospodářsko-organizátorské role městských národních výborů k neřízeným orgánům a organizacím.

V sídlištích, zvláště v těch velkých, je jejich povinností dosáhnout výraznějších výsledků v posilování vzájemných vztahů mezi jejich obyvateli, v dodržování pravidel spokojeného života a v účelnějším využívání jejich veřejně prospěšné iniciativy. Současnou úroveň posuzujeme velice střízlivě. Nepropadáme lacinému sebeuspokojení a nepopíráme přežívající nezdravou anonymitu a individualismus. Nicméně je třeba zdůraznit, že dnes už existuje hodně dobrých a podnětných zkušeností z řady míst. Mám tu na mysli nejenom sídlištní rady z Českých Budějovic, ale i přístup některých dalších městských národních výborů - tedy snahy o lepší koordinaci a plánovitější spolupráci.

Vláda republiky si je vědoma náročnosti přístupu k celé této problematice i toho, že tu často působí síla zvyky a stereotypu v uvažování. V poslední době jsme proto už přijali některá doporučení ke změně nynějšího stavu. Jsme přitom přesvědčeni, že jedině tvůrčí přístup je i na tomto úseku podstatným zdrojem uceleného řešení existujících problémů.

Soudružky a soudruzi, neoddělitelnou součástí zdokonalování činnosti národních výborů a jimi řízených organizací je úsilí o další rozvoj služeb placených obyvatelstvem. V uplynulých měsících jsme nejenom vyhodnocovali vývoj v této oblasti, shodli se na možnostech nápravy nedostatků, ale především jsme přistoupili k praktickým krokům. Dokladem těchto snah jsou už schválená legislativní a další opatření, dokončování některých dalších úkolů a vyjasnění představ o způsobu jejich projednání.

V této chvíli by bylo i zde předčasné komplexně hodnotit, jak se naplňování vytýčených záměrů projevuje v praxi, jak se osvědčuje. Lze však již nyní konstatovat, že jsme dosáhli určité kladné výsledky v prosazování kvalitativních stránek rozvoje služeb. Postupně se zlepšuje jejich dostupnost, včasnost a kvalita, právě tak jako na mnoha místech kulturnost podmínek, za nichž jsou poskytovány. Krok za krokem se rozšiřují i jejich kapacity. Zřídily se další provozovny a sběrny podniků místního hospodářství a výrobních družstev. Zavádějí se nové činnosti a opravy i v rámci sdružených provozoven. Rozšiřují se také pohotovostní služby a upravují otevírací doby ve prospěch občanů. Dodací lhůty u hlavních oborů oprav a služeb se přehodnocují a zkracují. Pro vytvoření příznivějších podmínek rozvoje drobných provozoven schválila vláda v říjnu tohoto roku úpravu zásad pro jejich zřizování a činnost. Nebylo by však ani zde objektivní jakkoliv přeceňovat výsledky, ke kterým jsme dospěli, přehlížet slabá místa a potíže. Je nesporné, že žádoucí změny nepostupují takovým tempem, jaké bychom potřebovali. A rovněž ne tak rovnoměrně mezi jednotlivými místy, městy a oblastmi.

Zvláště bych se chtěl zmínit o tom, že doplňkové formy služeb jsou usměrňovány podle novelizovaných právních předpisů. Ne všude jsou však využívány s aktivním pochopením. Stále zůstáváme dlužni možnostem i rozsahu zvláštního zapojování pracovníků i poskytování služeb občany na základě povolení národního výboru. Jen ojediněle došlo ke zřízení malých družstev služeb.  

Pružnějšímu využívání mobilních pracovních sil pro doplňkové, sezónní a krátkodobé služby brání nedostatečné pochopení organizací k udělování souhlasu k vedlejšímu zaměstnání pro zabezpečování drobných služeb. Federální ministerstvo práce a sociálních věcí již potřebný návrh řešení pro federální vládu k překonání této bariéry zpracovalo. Praktického uplatnění ještě nedosáhla opatření řady resortních ministerstev, směřující k poskytování služeb ústředně řízenými organizacemi, a to pro jejich pozdní zpracování.

Nelze se tedy spokojit v žádném směru s tím, čeho jsme dosáhli. Existuje dost výhrad i oprávněné kritiky. Pravda, k podstatnému zlepšení a obratu se nemůže dospět za několik měsíců. Složitost svěřených úloh všude není a ani nemůže být omluvou pro liknavost či přešlapování na místě.

Stručně řečeno - výsledky prozatím nejsou takové, abychom je mohli považovat za zásadní kvalitativní zlom, aby v co nejširší míře přispívaly k oprávněně očekávanému zvýšení úrovně placených služeb.

Vláda proto bude důsledně prosazovat, aby se problémy neobcházely, aby se soustředěně hledaly jejich příčiny a nekompromisně odstraňovaly trvající nedostatky. Neděláme si iluze, a víme, že jsou mnohé otevřené otázky, na něž naše síly a možnosti zatím nestačí, ale že také zároveň přetrvává dost potíží, které jsou naprosto zbytečné. Namnoze vyvěrají z neodpovědnosti a z obav před zdravým rizikem. Z toho je třeba vyvozovat poučení jak v organizátorské, tak i v řídící a kontrolní činnosti.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP