Pondělí 2. dubna 1984

2. dubna 1984

/Začátek schůze České národní rady ve 13,00 hodin/

Přítomni:

Předseda České národní rady prof. ing. Josef Kempný, CSc., místopředsedové České národní rady Marie Jarošová a Zbyněk Žalman.

Členové vlády České socialistické republiky

místopředsedové vlády doc. RSDr. Ladislav Adamec, CSc. a ing. František Šrámek, ministr financí ing. Jaroslav Tlapák, ministr průmyslu Miroslav Kapoun, dipl. tech., ministr stavebnictví Karel Polák, ministr lesního a vodního hospodářství ing. František Kalina, ministr obchodu ing. Antonín Jakubík, ministr vnitra ing. Josef Jung, ministr spravedlnosti JUDr. Antonín Kašpar, ministr školství doc. Milan Vondruška, ministr kultury doc. JUDr. Milan Klusák, CSc., ministr zdravotnictví prof. MUDr. Jaroslav Prokopec, CSc., ministr předseda Výboru lidové kontroly Vlastimil Svoboda a ministři Ladislav Kopřiva a prof. ing. Karel Löbl, DrSc., člen korespondent ČSAV.

184 poslanců České národní rady podle prezenční listiny.

Předseda ČNR prof. ing. Josef Kempný, CSc.: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, zahajuji 12. schůzi České národní rady a všechny vás srdečně vítám. Vítám mezi námi členy vlády České socialistické republiky, omlouvám předsedu vlády soudruha Korčáka, který je na léčení. Vítám mezi námi člena předsednictva a předsedu výboru pro plán a rozpočet Slovenské národní rady soudruha ing. Branislava Bíroše. /Potlesk./

Vítám mezi námi představitele všech ostatních ústředních orgánů a další hosty, kteří byli pozváni k dnešnímu jednání, zejména předsedy národních výborů, kde se uskutečnily besedy poslanců ke školské problematice a kde jsme měli možnost se poradit o přípravě našeho jednání.

Předsednictvo České národní rady svým usnesením ze 14. února letošního roku svolalo Českou národní radu k jarnímu zasedání od 1. března. Dále stanovilo návrh pořadu dnešního a zítřejšího jednání, který vám předkládám ke schválení.

I. Zpráva vlády České socialistické republiky o rozvoji školství v České socialistické republice

II. Společná zpráva výborů České národní rady /tisk 81/ k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních /tisk 80/ a k dodatku k tomuto vládnímu návrhu /tisk 80a/

III. Zpráva vlády České socialistické republiky o využití druhotných surovin v České socialistické republice

IV. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce /tisk 82/

V. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky /tisk 83/

VI. Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 19. prosince 1983 do 2. dubna 1984 /tisk 84/

Máte, soudružky a soudruzi, k tomuto návrhu pořadu nějaké dotazy, připomínky nebo doplňky? Nejsou.

Zjišťuji, že ve schůzi je nyní přítomno 180 poslanců České národní rady a že Česká národní rada je schopna se usnášet. Můžeme přistoupit k hlasování o pořadu schůze.

Kdo souhlasí s navrženým pořadem, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím je pořad schůze schválen a můžeme přistoupit k jeho projednávání.

Prvním bodem je

I

Zpráva vlády České socialistické republiky o rozvoji školství v České socialistické republice

Druhým bodem je

II

Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních včetně dodatku k tomuto vládnímu návrhu

Poněvadž obsahově oba body spolu úzce souvisejí, navrhuji, aby rozprava byla ve smyslu § 24 odst. 2 jednacího řádu České národní rady sloučena.

Máte k tomuto návrhu na sloučení rozpravy k prvnímu a druhému bodu pořadu nějaké připomínky? Nejsou.

Kdo tedy s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku! Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Můžeme přistoupit k projednávání prvního bodu.

Z pověření vlády České socialistické republiky přednese její zprávu o rozvoji školství v České socialistické republice ministr školství ČSR doc. Milan Vondruška. Prosím ho, aby se ujal slova.

Ministr školství ČSR doc. Milan Vondruška: Vážený soudruhu předsedo České národní rady, vážený soudruhu místopředsedo české vlády, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, vážení hosté, dovolte mi, abych uvedl zprávu vlády o rozvoji školství v ČSR. Její podrobné znění dostáváte písemně, a proto se soustředím pouze na hlavní momenty, které je nezbytné zvláště zdůraznit. Vláda ČSR spolu s plněním úkolů v oblasti národního hospodářství plynoucích z usnesení XVI. sjezdu KSČ se soustavně zabývá problematikou výchovy, kultury a vzdělávání lidu, zvláště pak mladé generace. Zejména vytváří podmínky pro důslednou realizaci dokumentu "Další rozvoj čs. výchovně vzdělávací soustavy", dlouhodobého programu rozvoje československého školství, který schválilo předsednictvo ÚV KSČ a vláda ČSSR v červnu - červenci 1976. Tento program je neustále zpřesňován a na základě analytickokritického rozboru a zkušeností získaných z jeho realizace, ze závěrů jednání ÚV KSČ, územních stranických orgánů, zastupitelských sborů a vlád včetně společenských organizací Národní fronty, zejména ROH a SSM.

Předseda federální vlády dr. Lubomír Štrougal nedávno ve Federálním shromáždění zdůraznil, že předsednictvo ÚV KSČ a vláda projednaly zevrubně kontrolní zprávu o plnění programu dalšího rozvoje výchovně vzdělávací soustavy, která bude základem pro jednání druhé celostátní konference učitelů. Na zmíněném jednání předsednictva ÚV KSČ ze 2. 3. t. r. bylo schváleno usnesení, které se musí jak na ministerstvu školství, tak v ostatních resortech, ve všech článcích politického systému Československa nejen rozpracovat, ale především kvalitně plnit. V tomto usnesení jsou významné výchozí podněty, hodnotí se dosavadní postup realizace "Projektu", jak říkáme, stanoví se konkrétní úkoly, jak je třeba postupovat dále. "Dosavadní výsledky uskutečňování dokumentu v jednotlivých stupních a druzích škol - znovu cituji usnesení z 2. 3. t. r. svědčí o velké péči socialistické společnosti o zdravý vývoj a výchovu mladé generace, o obětavé práci učitelů a školských pracovníků.

Základní principy čs. výchovně vzdělávací soustavy - a zde následuje programový akcent - jsou otevřeny všemu novému a pokrokovému, co přináší praxe výstavby rozvinuté socialistické společnosti, věda, výzkum a technický pokrok." Potud citované usnesení předsednictva.

Československé socialistické školství pochopitelně čerpá zkušenosti ze všech socialistických zemí, zvláště ze SSSR. Významné podněty pro nás přináší návrh reformy sovětského školství, předložený ÚV KSSS všelidové diskusi, s nímž se i u nás postupně seznamujeme.

K nejzávažnějším úkolům, které v Československu v jednotě obě národní ministerstva v současné době řeší, zvláště pak při zkvalitňování komunistické výchovy mládeže, přechod na desetiletou povinnou docházku, realizace nového obsahu a pojetí výuky na všech stupních a typech škol vyznačující se těsným sepětím vědy a praxe.

Těmito i dalšími úkoly se bude zabývat celostátní konference učitelů, jejímiž svolavateli na červen letošního roku do Prahy jsou ÚV KSČ, vláda ČSSR a ÚRO. Obsahová náplň konference se organicky začleňuje do sféry úkolů stanovených XVI. sjezdem KSČ a ve smyslu jednání předsednictva z 2. 3. 1984 již cíli k XVII. sjezdu KSČ.

Vážené soudružky a soudruzi,

zpráva o rozvoji školství v ČSR velmi názorně a konkrétně ukazuje obrovskou péči socialistického státu a vlády ČSR o celé odvětví školství. Pozitivní výsledky jsou zde průkazné a převládající. Úroveň předškolní výchovy díky národním výborům, akci "Z", učitelkám a vychovatelkám je na vynikajícím stupni. Koncem letošního školního roku bude dokončena obsahová a organizační přestavba základní školy. Můžeme říci, že dosažené výsledky zde odpovídají úkolům a cílům dokumentu - "Projektu", schválenému usnesením předsednictva ÚV KSČ v červnu 1976. Žáci zvládli nové pojetí obsahu učiva, vzrostla jejich aktivita spjatá s tvořivou a samostatnou prací spočívající na jejich logickém uvažování a vyjadřování.

Jsou ale známy problémy a nedostatky, které se postupně napravují. Zpráva vlády na ně věcně poukazuje a naznačuje i cesty k jejich řešení. Toto konstatování platí i v práci škol pro mládež vyžadující zvláštní péči. Vy, soudružky a soudruzi poslanci, jste se jejich problematikou nejednou zabývali, stejně jako dosaženou úrovní základního školství. Chci dodat, s využitím vašich podnětných průzkumů a jednání, na základě řady studií i práce inspekce, že bude nutné ještě více se orientovat na kvalitu plnění úkolů.

Prakticky za pár dnů se uskuteční přechod - a to již podle nového školského zákona, který nedávno schválilo Federální shromáždění ČSSR - na desetiletou povinnou školní docházku. Jde o velmi složitý - pedagogicky, organizačně, kádrově, právně, ekonomicky - proces, který je zároveň politicky neobyčejně citlivý. Ministerstvo mu věnuje - spolu s funkcionáři národních výborů v krajích, okresech a místech - velkou péči. Proto také přechodu žáků na desetiletou povinnou školní docházku předcházela již řadu měsíců důkladná příprava spojená s příjímáním konkrétních opatření.

Na základní škole stejně jako na školách středních potřebujeme hlavně dostatek kvalitních pedagogů - mužů i žen! Téměř ve všech krajích (kromě Jihočeského) tomu ale tak zcela není. Platí to např. zvláště o kraji Středočeském, Severočeském, Severomoravském, dokonce i o hlavním městě Praze! Proto musíme počínaje ministerstvem školství učinit s KNV a NVP taková konkrétní a účinná, rychlá a komplexní opatření, aby se situace co nejdříve zlepšila. To je vskutku krajně naléhavá otázka.

Iniciativa KNV, ONV v získávání pedagogických kádrů - učitelů, spjatá s péčí o ně, dokumentuje starost jednotlivých míst o kvalitu přípravy mladé generace. Chci dále zdůraznit, že pedagogické kolektivy, jednotliví učitelé musí maximálně věnovat péči žákům, jejichž rodinné tzv. "méně podnětné" prostředí nedává plné záruky pro potřebnou výchovu a vzdělání. Jsou rodiče, kteří žákům nedovedou pomoci; jsou tzv. neúplné rodiny; jsou i takové, kde se o děti minimálně starají.

Diferencovaný pedagogický přístup ke kolektivu žáků zároveň znamená, že se pochopitelně pečuje o žáky nadané, talentované; nemalou péči věnujeme zvláště matematickému nadání žáků, ale i jazykovému, sportovnímu a jinému.

Promyšlenou a důkladnou péči musí základní školy věnovat komunistické, socialistické výchově, a to ve všech jejích formách a složkách. Tedy od vědecké, světonázorové, marxisticko-leninské výchovy, přes pracovní, polytechnickou, rozumovou, estetickou výchovu, až po brannou, vlasteneckou a internacionální. Blížící se 40. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, národně osvobozenecký boj našeho lidu, konec druhé světové války i nynější mezinárodně politická situace nám k tomu poskytují řadu možností.

Účinnost výchovného procesu na školách je podmíněna jednotným postupem školy, rodiny, společenských organizací Národní fronty. Soudruh Gustáv Husák k této problematice nedávno řekl: "Vedle školy a společnosti má rodina hlavní odpovědnost za to, jak se utvářejí morální, charakterové vlastnosti a pracovní návyky mládeže. Vychovávat mládež k práci, pokračoval, a k odpovědnému vztahu k životu, v duchu úcty k rodičům, vlastenectví, národní hrdosti a proletářskému internacionalismu, připravovat důstojné pokračovatele našeho budovatelského díla, to je jeden z nejdůležitějších úkolů dneška".

Socialistická škola, učitel, mistr odborné výchovy, vychovatel, rodiče, společenské organizace, PO a SSM zvláště, mají zde svůj program. Musí se naplňovat prakticky, každodenně, každou hodinu. Kvalita a účinnost výuky jsou základní hodnotící kategorie náročnosti práce všech pedagogů. Zmíněné usnesení PÚV KSČ z 2. března 1984 jim oprávněně přikládá velký, nezastupitelný význam v realizaci "Projektu".

Chci zdůraznit, že učitelé základních škol (ale i středních, nevyjímaje vysoké) si stěžují na přetížení administrativou, "výkaznictvím". První celostátní konference učitelů stanovila úkol zlepšit tuto situaci, ale na školách se nezměnilo mnoho k lepšímu. Pedagogové i ředitelé škol tvrdí, že se sice omezilo tzv. pedagogické "výkaznictví". Bylo ale "nahrazeno" jiným. Některé instituce a společenské organizace musí vzhledem ke školám, abych tak řekl, přehodnotit svou práci. Byrokratismus i různé formy narušování práce škol zcela nevymizely. Naše inspekce a kontrola musí nám zde více napomáhat.

Příznivou skutečností v realizaci "projektu" je skutečnost, že v základní škole, ve všech předmětech, bylo posíleno výchovné působení učiva na žáky. Hlouběji byly také propracovány jednotlivé složky komunistické výchovy s důrazem na pracovní a polytechnickou, vlasteneckou a internacionální výchovu. Závěry z rozborů a připomínek z praxe, včetně vašich poznatků a doporučení, soudružky a soudruzi poslanci, se uplatní při úpravě učebních plánů, osnov a nových učebnic. Zvláště bude respektován požadavek přiměřené náročnosti na žáky a zároveň vytvářeny podmínky pro jejich optimální rozvoj, což znamená odstranit jejich tzv. přetěžování. Hlavní pozornost ministerstva školství, národních výborů musí být nadále soustředěna ke kvalitě výchovně vzdělávacího procesu, s cílem připravit všechny zdravé žáky na úspěšný postup v plnění povinné desetileté školní docházky a v přípravě na povolání.

K uvedeným složitým úkolům je třeba neustále zkvalitňovat práci učitelů, a to nejenom zlepšením jejich přípravy na příslušných fakultách, ale i soustavným účinným dalším vzděláváním mj. prostřednictvím postgraduálního studia, KPÚ a OPS. V koncepci obsahu, výběru, přípravy a dalšího vzdělávání učitelů musí být přitom trvale řešeny otázky jejich ideově politické a morální vyspělosti, odborné způsobilosti, aktivity a tvořivosti. Obsah vzdělávání, učební plány a osnovy, učebnice i činnost vysokých škol, fakult i ústavů připravujících učitele (včetně dobrého fungování tzv. fakultních škol) je nezbytné soustavně konfrontovat s náročnými požadavky na profil socialistického učitele. Je také třeba zdůraznit, že učitel základní školy - ale i střední a vysoké - se má i sám vzdělávat, pečovat o vlastní kulturní rozvoj, pomáhat rozvoji společenského života tam, kde působí. K tomu mj. potřebuje vhodné podmínky a dostatek času, které především spadají do řízení pedagogických kolektivů od ředitelů škol, rektorů. Také zde školní inspekce musí napomáhat, a to v náročném hodnocení, kontrole kvality učitelovy práce, v zobecňování i rozšiřování zkušeností nejlepších učitelů, v upevňování spojení celé školské soustavy s praxí a celou koncepční činností.

Nyní, soudružky a soudruzi poslanci, k problematice tří proudů středního školství, ke středním odborným učilištím, středním odborným školám a gymnáziím.

V oblasti přípravy mládeže na dělnická povolání, kam přichází přes 60 % z veškeré čtrnáctileté mládeže, se až dosud vykonala velmi záslužná práce. Přesto je ale nemálo úkolů, které čekají na věcné a účinné řešení. Nesporným kladem je zejména vybudování sítě středních odborných učilišť a zavedení nově koncipovaných učebních a studijních oborů. Informace z resortů a KNV konstatují, že povinná školní docházka bude ve školním roce 1984/85 kapacitně a v podstatě i kádrově zajištěna. Právě zde však, a to nejen pro resort ministerstva školství, ale i pro ostatní resorty, národní výbory, družstva, dvojnásob musí platit: "Důvěřuj a prověřuj!"

Ve významném usnesení PÚV KSČ z 2. 3. t. r. se k procesu budování a rozvoje SOU mimo jiné říká: "Zvláště je důležité, aby se zlepšila péče celé řídící sféry, školské správy, resortů a zejména vedoucích hospodářských pracovníků o výchovu a vzdělávání mladé generace připravující se na výkon dělnických povolání ve středních odborných učilištích. Budování středních odborných učilišť, jejich vybavování vysoce kvalifikovanými kádry a moderní technikou, starost o všestrannou politickou a odbornou přípravu dělnického dorostu patří k jejich předním povinnostem."

0 tyto moudré a závazné stranicko-politické direktivy PÚV KSČ musí tedy pečovat všechna ministerstva, národní výbory, VHJ, družstva a plnit je! Je třeba říci, že ve SOU došlo k pozitivním změnám, byť ještě někde přetrvávají nejrůznější problémy a dílčí nedostatky - jako např. finanční, ekonomické, materiální, kádrové, organizační a jiné. Velkou pomocí zvláště pro budování a fungování SOU jsou koordinační komise vlád pro školství. V ČSR za vedení soudruha místopředsedy Adamce - (obdobně na úrovni vlády ČSSR za řízení místopředsedy s. Lúčana). Zde se přijímají konkrétní, koordinační, účinná opatření k tomu, aby se neustále zkvalitňovala jejich funkce a poslání; aby SOU pracovala hospodárně, s kvalifikovanými kádry, sdružovala se apod. Chci dále uvést, že ministerstvo školství ustavilo specializovaný aktiv na pomoc SOU, který v krajích, okresech a přímo na SOU koná cenné služby. Vláda úkoly, otázky i další problémy SOU pečlivě sleduje a vede ministerstvo školství i ostatní ústřední orgány a národní výbory k jejich postupnému a neodkladnému řešení.

Pokud jde o obsahovou přestavbu středních odborných škol zpracovala se v součinnosti s resorty nová soustava studijních oborů a nové pedagogické dokumenty. Vstoupí v platnost od nového školního roku 1984/85. Od dosavadního pojetí se odlišují především v tom, že z výuky jsou odstraněny především nepodstatné poznatky. Žáci jsou vedeni k osvojení si univerzálních a dlouhodoběji platných znalostí podstaty jevů, principů a vztahů tak, aby získané vědomosti mohli aplikovat při řešení problémů v praxi.

Ve výchovně vzdělávacím procesu se klade důraz na kvalitnější přípravu žáků středních odborných škol v oblasti tzv. odborných inovací, ve výpočetní technice, informatice, robotizaci, automatizaci, ochraně a bezpečnosti při práci, tvorbě a ochraně životního prostředí, v oblasti řízení, vedení a výchovy pracovních kolektivů, i v dalších oblastech, které si vyžaduje vědeckotechnický rozvoj.

Střední odborné školství převážně dobře pracuje, má vesměs dobré podmínky, stabilizovaný učitelský sbor a často navazuje, kde je to i možné, na úspěšné tradice. Z těchto škol odchází mnoho absolventů do praxe, kde si úspěšně vedou, ale i na vysoké školy. Velmi brzy, odpovědně, promyšleně bude muset ministerstvo školství ve spolupráci s dalšími příslušnými ministerstvy posoudit existující situaci z hlediska potřeb středně technických kádrů ve výrobě a řízení. Spolu s KNV musí se řešit i rozložení SOŠ - jejich tzv. síť. Také zde je třeba pracovat efektivně, hospodárně a pečlivě, účelně vážit spolupráci SOŠ s výrobními organizacemi.

K významným změnám dochází, jak dokumentuje "Zpráva vlády o rozvoji školství v ČSR", i na gymnáziích. Jejich absolventi se připravují jak pro vysokoškolské studium, tak i na výkon některých odborných činností včetně dělnických povolání. Nová obsahová koncepce gymnaziálního polytechnického, pracovního vzdělání klade důraz na tvořivou činnost žáka, na jeho aktivitu; zároveň odstraňuje verbalismus a encyklopedičnost. Z těchto a dalších důvodů se rovněž zkvalitňuje příprava absolventů gymnázií na vysokoškolské studium. Odpovědná práce učitelů má zde prvořadý význam.

Zaváděním odborné přípravy se nynějším gymnazistům umožňuje získat odborné vzdělání, které po maturitě mohou využít přímo v praxi v konkrétním povolání. Proto je nadále zapotřebí zvyšovat na gymnáziích také úroveň výuky v předmětech odborné přípravy a vytvářet k tomu odpovídající podmínky, zejména získávat pracoviště pro odbornou praxi. Mnohá gymnázia (stejně jako jiné střední školy) k tomu potřebují účinnější podporu nejen od závodů, ale od národních výborů, ROH i SRPŠ.

Určité obtíže jsou také v některých místech s odpovídajícím uplatněním těch absolventů gymnázií, kteří nepokračují ve studiu na vysoké škole.

S dílčími potížemi v uplatnění absolventů gymnázia z hlediska jejich odborné kvalifikace - což je nutné řešit - bezprostředně souvisejí i problémy zájmu mládeže o studium na těchto školách. Nedostatečný je zvláště u chlapců. Příčiny jsou ovšem zčásti také v neinformovanosti rodičů a žáků samotných o změnách v obsahovém pojetí gymnázia. Proto je nutné trvale věnovat pozornost sociální skladbě žactva, lépe poskytovat veřejnosti informace o studiu na gymnáziích i účinněji řídit volbu povolání.

Československé střední školství má před sebou významné náročné, a vskutku kvalitativně nové úkoly. Nejbližší a nejnaléhavější z nich jsou: přechod žáků na desetiletou povinnou školní docházku, řízení tří proudů středního školství na základě nového "školského zákona"; a usnesení PÚV KSČ z 2. 3. t. r. Z něho chci právě zde, u středního školství, citovat významná slova: "Ve všech školách a výchovných institucích je potřebné výrazně zvýšit pozornost výchově žáků a studentů k osobní odpovědnosti za výsledky svého studia, pěstovat v nich smysl pro pořádek, disciplínu, dodržování zásad socialistického soužití, socialistické morálky a zákonů socialistické společnosti. Je žádoucí, aby se ve výchově a vzdělávání dostalo větší pozornosti estetické výchově."

Citovaná část usnesení má v celé československé výchovně vzdělávací soustavě univerzální platnost. Odráží úkoly všech pedagogů, orientuje se na žáky i studenty a zdůrazňuje v dialektické jednotě jednotu výchovy a vzdělání. Dnešní mladá generace, má-li být dobře připravena na další život ve vyspělé socialistické společnosti, na úkoly vědeckotechnického rozvoje, musí zvládat jak základy vědy, osvojovat si potřebné návyky a dovednosti pro praxi, stejně tak zvládat cizí jazyky a musí být morálně a politicky vyspělá, disciplinovaná, s vysokým stupněm politického uvědomění. Společenské organizace NF, zvláště SSM a další, musí rodině a škole být maximálně nápomocni.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP