Pondělí 17. prosince 1984

 

/Začátek schůze České národní rady ve 13.00 hodin./

Přítomni:

Předseda České národní rady prof. ing. Josef Kempný, CSc., místopředsedové České národní rady Oldřich Voleník, Marie Jarošová, Zbyněk Žalman a JUDr. Čestmír Adam.

Členové vlády České socialistické republiky

předseda vlády Josef Korčák, místopředsedové vlády doc. RSDr. Ladislav Adamec, CSc., ing. Zdeněk Krč, CSc. a ing. František Šrámek, ministr financí ing. Jaroslav Tlapák, ministr práce a sociálních věcí RSDr. Emilian Hamerník, ministr průmyslu Miroslav Kapoun, dipl. tech., ministr stavebnictví Karel Polák, ministr zemědělství a výživy ing. Vladislav Třeška, Csc. ministr lesního a vodního hospodářství ing. František Kalina, ministr obchodu ing. Antonín Jakubík, ministr vnitra ing. Josef Jung, ministr spravedlnosti JUDr. Antonín Kašpar, ministr školství doc. Milan Vondruška, ministr - předseda Výboru lidové kontroly Vlastimil Svoboda, ministři Ladislav Kopřiva a prof. ing. Karel Löbl, DrSc., člen korespondent ČSAV.

184 poslanců České národní rady podle prezenční listiny.

Předseda ČNR prof. ing. Josef Kempný, CSc.: Soudružky a soudruzi, zahajuji 15. schůzi České národní rady a všechny vás srdečně vítám. Zvláště mezi námi vítám členy vlády České socialistické republiky na čele s členem předsednictva ÚV KSČ a předsedou vlády s. Josefem Korčákem. (Potlesk.)

Vítám mezi námi místopředsedu Slovenské národní rady soudruha Jána Gregora. (Potlesk.)

Vítám rovněž představitele ústředních státních orgánů a ostatní hosty, zejména generální ředitele výrobně hospodářských jednotek a ředitele podniků, z nichž většina s námi velice úzce spolupracovala při přípravě našeho jednání.

Než přistoupíme k projednávání našeho programu, dovolte mi, abych využil této příležitosti a popřál za nás za všechny soudruhu Korčákovi k jeho dnešním narozeninám hodně zdraví a spokojenosti, aby mu ještě dlouho vydržel jeho pracovní elán a životní optimismus. (Potlesk.)

Chtěl bych přitom připomenout významný osobní podíl soudruha Korčáka na prohlubující se soudružské spolupráci vlády ČSR s naším zákonodárným sborem a věřím, že pod jeho vedením vláda ČSR společně s námi splní všechny úkoly, které nám - nejvyššímu orgánu státní moci v ČSR - České národní radě, uložil XVI. sjezd naší Komunistické strany,

Soudružky a soudruzi, předsednictvo České národní rady svým usnesením z 20. listopadu navrhuje, aby Česká národní rada v dnešní schůzi projednala:

I. Zprávu vlády České socialistické republiky o zabezpečení prováděcího státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1985

II. Společnou zprávu výborů České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právního (tisk 101) k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1985 (tisk 96)

III. Společnou zprávu výborů České národní rady (tisk 98) k vládnímu návrhu zákona České národní rady o notářských poplatcích (tisk 97) 

IV. Společnou zprávu výborů České národní rady (tisk 100) k vládnímu návrhu zákona České národní rady o soudních poplatcích (tisk 99)

V. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce (tisk 102)

VI. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky (tisk 103)

VII. Zprávu předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 23. října do 17. prosince 1984 (tisk 104).

Máte k návrhu nějaké připomínky?

Nejsou. Zjišťuji, že ve schůzi je podle prezenční listiny v této chvíli přítomno 179 poslanců České národní rady, takže Česká národní rada je schopna se usnášet.

Přistoupíme tedy k hlasování o pořadu schůze. Kdo souhlasí s navrženým pořadem, nechť zvedne ruku!

Je někdo proti? Nikdo. Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Tím je pořad 15. schůze České národní rady schválen a přistoupíme k jeho projednání.

Prvním bodem pořadu je

I

Zpráva vlády České socialistické republiky o zabezpečení prováděcího státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1985

Druhým bodem pořadu je

II

Společná zpráva výborů České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právního (tisk 101) k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1985 (tisk 96)

Vzhledem k tomu, že státní prováděcí plán a státní rozpočet spolu úzce souvisejí, navrhuji, aby ve smyslu § 24 odst. 2 jednacího řádu České národní rady byla rozprava k oběma bodům pořadu sloučena.

Jsou k tomu nějaké připomínky? Nejsou.

Kdo tedy souhlasí? Děkuji.

Zdržel se hlasování? Nikdo.

Je někdo proti? Nikdo.

Děkuji.

Můžeme tedy zahájit prvním bodem. Vláda ČSR pověřila místopředsedu vlády a předsedu České plánovací komise soudruha Zdeňka Krče, aby přednesl zprávu o zabezpečení prováděcího státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSR na příští rok. Prosím ho, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády ČSR a předseda České plánovací komise ing. Zdeněk Krč, CSc.: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, se zprávou o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1985 předstupuje vláda před Českou národní radu krátce po 12. zasedání ÚV strany. Ústřední výbor KSČ na svém 12. zasedání zdůraznil, že považuje v současném období za hlavní soustředit pozornost celé strany a společnosti na splnění úkolů letošního roku, na rozpracování a důslednou realizaci státního plánu rozvoje národního hospodářství na rok 1985, v němž se rozhoduje o splnění hospodářského a sociálního programu strany, který přijal XVI. sjezd KSČ.

Hodnocení vývoje ekonomiky v letošním roce i úkoly státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSR na rok 1985 plně odpovídají záměrům a direktivám 12. zasedání ÚV strany. Úkoly, které byly v usnesení tohoto zasedání uloženy, mají plnou platnost i pro orgány řízené vládou České socialistické republiky.

V současné době je již možné spolehlivě zhodnotit vývoj ekonomiky na území České socialistické republiky nejen v letošním roce, ale také za čtyři roky pětiletého plánu.

Základním pozitivním rysem vývoje ekonomiky na území ČSR je skutečnost, že se postupně daří zrychlovat ekonomický růst. Objem vytvořeného národního důchodu, který v prvních dvou letech pětiletky rostl jen nepatrně, se v roce 1983 zvýšil o 2,2 % a v letošním roce očekáváme zvýšení o 2,8 %. V průměru za čtyři roky pětiletky dosáhneme růstu národního důchodu o 1,5 % ročně, tedy na spodní hranici rozpětí stanoveného v zákoně o pětiletém plánu. Úkoly v tvorbě společenských zdrojů pro rok 1985 vláda stanovila tak, aby se dosáhlo růstu národního důchodu o 2,9 %. Znamená to, že za celé období pětiletky chceme dosáhnout průměrného ročního růstu o 1,8 %.  

Ke zrychlení dynamiky ekonomického růstu došlo poprvé v prvním pololetí roku 1983. Příznivých výsledků bylo dosaženo i ve druhém pololetí, pro které vláda stanovila Soubor cílů a opatření ke splnění a překročení státního plánu.

Úkoly státního plánu se dobře plní i v letošním roce. V souladu s usnesením 10. zasedání ÚV KSČ o zprogresívnění úkolů státního plánu na rok 1984 stanovila vláda jednotlivým resortům cílové úkoly i pro letošní rok. Dosavadní výsledky ukazují, že nejen úkoly státního plánu, ale i náročnější cílové úkoly budou letos splněny. Podle statistických údajů se v průmyslu na území ČSR zvýšila výroba proti stejnému období minulého roku za 11 měsíců o 3,4 %, zatímco ve státním plánu jsme předpokládali zvýšení o 1,9 % za celý rok. V průmyslu řízeném vládou ČSR se za 11 měsíců výroba zvýšila o 3,1 %, zatímco ve státním plánu se počítalo se zvýšením o 1,8 % za celý rok.

Vláda očekává, že za celý letošní rok bude státní plán v České socialistické republice překročen o 5 mld Kčs v průmyslové výrobě, o 3,5 mld Kčs v zemědělské výrobě a zhruba o 1 mld korun ve stavební výrobě. Objem vytvořeného hrubého národního důchodu tak překročíme téměř o 3 mld Kčs, takže proti roku 1983 dosáhneme růstu národního důchodu o 2,8 %. Ve státním plánu na rok 1984 a také v pětiletém plánu se počítalo s růstem pouze o 2,5 %.

Dobré plnění plánu v roce 1984 očekává vláda nejen v kvantitativních, ale i v kvalitativních ukazatelích. V hospodářství řízeném vládou ČSR bude podíl materiálových nákladů na výkonech i podíl mzdových prostředků na upravených vlastních výkonech nižší, než bylo stanoveno v Souboru cílů; produktivita práce z upravených vlastních výkonů se měla podle Souboru cílů zvýšit o 2,8 %, ve skutečnosti očekáváme zvýšení o 4,5 %.  

Jestliže uvádíme pozitivní rysy dosavadního vývoje, neznamená to, že nevidíme nedostatky a problémy, které vývoj ekonomiky komplikují a zpomalují. I pro hospodářství řízené vládou ČSR platí kritické hodnocení, které je uvedeno v usnesení 12. zasedání ÚV KSČ.

"Přes nesporně pozitivní výsledky v rozvoji ekonomiky přetrvávají nedostatky svědčící o nezbytnosti důslednější realizace závěrů ÚV KSČ přijatých k jednotlivým oblastem národního hospodářství. Pomalu se uskutečňují některé progresivní strukturální změny a opatření k urychlování vědeckotechnického rozvoje. I přes postupné zvyšování technické úrovně a kvality výrobků je tempo jejich růstu a inovací stále nedostatečné. Nedochází k potřebnému zlepšování a efektivnosti exportu. Nedaří se zcela plnit záměry plánu ve snižování spotřeby paliv a energií především z důvodu překračování plánovaného odběru elektrické energie a tepla. I přes částečné zlepšení jsou nadále nedostatky v hospodaření se zásobami a nezabezpečuje se v plném rozsahu stanovený úkol v jejich snížení. Pokračuje nízké využívání výrobních základních fondů, nadměrná rozestavěnost a dlouhé realizační lhůty v investiční výstavbě. Stále ještě dochází k značným ztrátám zemědělské produkce. Některé výrobní hospodářské jednotky a řada podniků, závodů a družstev neplní komplexně a rovnoměrně úkoly plánu. Rovněž dochází k případům podhodnocování jeho očekávaného plnění. V přípravě plánu se ne vždy respektují celospolečenské zájmy, což se projevuje i ve snaze získat vyšší materiálové, mzdové a investiční prostředky."

Není jistě třeba zdůrazňovat, o kolik rychlejší a efektivnější by mohl být rozvoj naší ekonomiky při důslednějším řešení uvedených nedostatků.

Je přitom nesporné, že v národním hospodářství, v každém odvětví, výrobní hospodářské jednotce i v každém podniku existují rezervy. V prvních čtyřech letech současné pětiletky byly ve větší míře již vyčerpány snadno mobilizovatelné rezervy a nelze na nich postavit strategii dalšího dynamického rozvoje ekonomiky. Počínaje rokem 1985 bude nezbytné do reprodukčního procesu zapojovat další rezervy, založené na účinnějším využívání intenzifikačních faktorů.

Vláda vidí rezervy zejména:

- ve zvýšení úrovně řízení, plánovací discipliny a pracovní kázně, v dalším rozvíjení iniciativy pracujících,

- v lepším využití výsledků rozvoje vědy a techniky pro intenzifikaci a zvýšení efektivnosti výroby, inovace a kvality výrobků,

- v lepším využívání základních prostředků, zejména strojních, a celkově v dalším ozdravění procesu investování,

- v lepším zhodnocení paliv, energie, surovin a materiálů při výrobě zboží pro vnitřní trh i pro vývoz,

- v důslednějším přizpůsobení struktury výroby struktuře spotřeby, v zabezpečení efektivnosti tvorby hmotných zdrojů i efektivnosti konečného užití, - v rychlejším růstu produktivity práce,

- v dosažení kvalitativního obratu ve vázanosti společenské práce v zásobách.

Využití těchto rezerv je hlavním obsahem státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSR na rok 1985.

K zabezpečení růstu vytvořeného národního důchodu o 2,9 % v roce 1985 se ve státním plánu stanoví růst průmyslové výroby za všechna odvětví řízená vládou ČSR o 2,7 %. Hlavní úlohu v růstu průmyslové výroby bude mít ministerstvo průmyslu, v jehož organizacích se výroba zvýší o 3,4 %.

V zemědělské výrobě přihlédla vláda k tomu, že výsledky za rok 1984 jsou mimořádně příznivé a není možné již dnes říci, že se budou v roce 1985 opakovat. Úroveň hrubé zemědělské produkce byla proto stanovena zhruba o půl procenta pod úrovní očekávanou v roce 1984.

Objem stavebních prací ve všech odvětvích řízených vládou ČSR se má v příštím roce zvýšit o 1,1 %, v organizacích ministerstva stavebnictví o 1,6 %. O náročnosti úkolů v resortu stavebnictví svědčí skutečnost, že objem upravených vlastních výkonů se zde má zvýšit o 3,5 %.

Při vypracování státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSR na rok 1985 vláda vycházela ze základní direktivy XVI. sjezdu KSČ důsledně prosadit výrazný růst intenzifikace a efektivnosti ekonomiky jako rozhodující předpoklad realizace vytýčené hospodářské politiky. Úkoly plánu na příští rok a jejich zabezpečení v ukazatelích ekonomické efektivnosti upevňují a dále rozvíjejí výsledky dosažené v minulých letech.

V České socialistické republice se v příštím roce značně zrychlí růst společenské produktivity práce. Zatímco v letech 1981 - 1984 se objem vytvořeného národního důchodu připadající na jednoho pracovníka ve výrobní sféře zvyšoval pouze o 1,3 % průměrně ročně, počítá se ve státním plánu na rok 1985 s růstem o 2,7 %.

Vývoj efektivnosti rozvoje ekonomiky souhrnně vyjadřuje i růst výsledné výrobně ekonomické efektivnosti jako vztah materiálových, investičních a mzdových vkladů k celkovému objemu upravených vlastních výkonů. Úkoly ve státním plánu jsou stanoveny tak, aby se výsledná ekonomická efektivnost v průmyslu řízeném vládou ČSR zvýšila v roce 1984 o 4,5 % s tím, že již v roce 1984 se očekává zvýšení oproti roku 1983 o 4,3 %.  

Při dalším zvýšení dynamiky ekonomického růstu se ve státním Plánu počítá se snížením mzdové náročnosti. Ke zdokonalování a důslednějšímu prosazování socialistických zásad ve mzdové praxi významně přispěje realizace opatření druhé etapy programu zvýšení ekonomické účinnosti mzdové soustavy. Cílem druhé etapy je další přizpůsobení soustavy odměňování podmínkám a potřebám intenzivního a efektivního rozvoje ekonomiky.

O pokračujícím snižování materiálové náročnosti svědčí to, že ve státním plánu se ukládá snížit podíl materiálových nákladů na výkonech za celé hospodářství řízené vládou ČSR o 1,2 %. Rentabilita výrobních fondů v průmyslu a ve stavebnictví se v příštím roce zvýší o více než 7 %.

Ve státním plánu na rok 1985 tedy vláda zakládá nejen hmotný růst tvorby společenských zdrojů, ale také zlepšení všech rozhodujících ukazatelů efektivnosti tohoto růstu. V roce 1985 bude tak učiněn další krok ve využití rezerv, které v ekonomice nesporně existují a s jejichž výraznějším využitím musíme počítat při vypracování návrhu příští pětiletky.

Ve státním plánu na rok 1985 stanovila vláda náročnější úkoly v oblasti vývoje zásob. Vycházela přitom z dosavadních analýz bloku zásob, zejména pak z toho, že i v odvětvích řízených vládou ČSR je objem zásob - obdobně jako v celé federaci - příliš vysoký a zejména ve své struktuře neodpovídá skutečným potřebám plynulého rozvoje ekonomiky.

Ve státním plánu na příští rok se počítá se snížením objemu zásob v organizacích ministerstva průmyslu a ministerstva stavebnictví. Zatímco objem výkonů za oba resorty se má v příštím roce zvýšit o 2,6 %, objem zásob se sníží o 0,6 %. Za poslední dva roky pětiletky se objem výkonů za ČSR zvýší o 5,1 % a objem zásob sníží o 2 %.  

Součástí státního plánu na rok 1985 je soubor opatření ke snížení vysoké míry rozhodujících kategorií zásob a ke zvýšení účinnosti nástrojů k trvalému zajištění optimálního vývoje zásob. Soubor opatření platí pro celou federaci a obsahuje jednak řešení problémů systémové povahy, schválené v dokumentu o dalším zdokonalování soustavy plánovitého řízení národního hospodářství, jednak hlavní směry k trvalému snížení zásob a uvolnění rezerv v zásobách.

Ekonomika na území České socialistické republiky je nedílnou součástí jednotné československé ekonomiky. Ekonomický růst a zvýšení ekonomické efektivnosti v ČSR prosazuje vláda s cílem maximálně přispět k rozvoji československé jednotné ekonomiky a k řešení základních problémů federace. Projevuje se to zejména v účasti ČSR na řešení problémů obchodní a platební bilance federace.

Hospodářství řízené vládou ČSR se významně podílí na realizaci politiky vyrovnanosti vztahů k socialistickým zemím, zejména k Sovětskému svazu, i politiky oddlužování ve vztahu k nesocialistickým zemím. Na celém československém vývozu do nesocialistických zemí se bude hospodářství řízené vládou ČSR v roce 1985 podílet téměř 40 %.

Státní plán zabezpečuje účast odvětví řízených vládou ČSR na pokračování vzájemné výměny zboží se socialistickými zeměmi na základě závazků z dlouhodobých obchodních dohod a z mezistátních smluv o hospodářské spolupráci.

Při realizaci úkolů ve vývozu do Sovětského svazu a do ostatních socialistických zemí bude nezbytné zajistit potřebné změny ve struktuře a sortimentu vývozního zboží tak, aby bylo možné vyhovět požadavkům na kvalitu užitné vlastnosti i množství. Bude rovněž nutné již v příštím roce založit vytvoření podmínek pro podstatné rozšíření vývozu spotřebního zboží do Sovětského svazu po roce 1985.  

Ve vztazích k nesocialistickým zemím vláda ve státním plánu uložila náročné úkoly zejména ve zlepšení rozdílových ukazatelů, to jest vztahu vývozních a velkoobchodních cen.

Splnění těchto úkolů bude vyžadovat - při náročných podmínkách na zahraničních trzích - operativní přístup výroby k potřebám zahraničních zákazníků i zvýšení účinnosti komerční práce organizací zahraničního obchodu. Znamená to soustavně zvyšovat kvalitu výroby a úroveň výrobků tak, aby se zvýšila jejich schopnost konkurovat výrobkům ostatních zemí na světových trzích.

Zrychlení dynamiky v tvorbě zdrojů umožňuje i vyšší růst užití zdrojů téměř ve všech sférách životní úrovně. Osobní hmotná spotřeba obyvatelstva již v letošním roce dosáhne ve srovnání s rokem 1983 zvýšení o 1,7 % (ve stálých cenách), což je o 1 mld Kčs nad úroveň, s níž se počítalo ve státním plánu na letošní rok. V roce 1985 pak dojde k dalšímu zvýšení o 1,9 %.

Maloobchodní obrat v běžných cenách bude letos o více než dvě miliardy korun vyšší než stanovil státní plán, v příštím roce vláda ve státním plánu stanovila růst o 7,5 mld Kčs, to jest o 3,8 %. Plánovaný vývoj na vnitřním trhu je v souladu s plánovaným vývojem příjmů a výdajů obyvatelstva. Meziroční přírůstek příjmů dosáhne téměř 10 mld Kčs, výdaje za zboží se mají zvýšit o 7 mld Kčs, výdaje za služby o 1,2 mld Kčs. Vláda je toho názoru, že výdaje obyvatelstva za služby by měly růst rychleji, neboť podíl výdajů na služby z celkových příjmů obyvatelstva je u nás stále ještě nízký.

K zabezpečení objemu maloobchodního obratu se ve státním plánu počítá s růstem dodávek pro tržní fondy o 3,7 %, přitom se důraz klade na takovou strukturu dodávek, která odpovídá poptávce obyvatelstva na vnitřním trhu. Výrazně se musí zvýšit kvalita zboží dodávaného na vnitřní trh, a to nejen průmyslového zboží, ale i potravin. Orgány odpovědné za plynulé zásobování vnitřního trhu povede vláda k tomu, aby vzaly v úvahu skutečnost, že bude pokračovat přesun domácností z nižších do vyšších příjmových kategorií.

Vzhledem k růstu kupní síly obyvatelstva vláda uložila ministrům průmyslu a obchodu sledovat vzestup podílu dodávek takových výrobků, v nichž jsou více zhodnocovány vstupy surovin a produktivita práce. Současně však vláda uložila usilovat o potřebné zajišťování sortimentu dodávek zboží na vnitřní trh ve všech cenových polohách.

Soustavnou pozornost věnují orgány ČSR řešení problémů ochrany životního prostředí. I když k zásadnímu obratu nemůže dojít v průběhu jednoho roku, stanovila vláda ve státním plánu úkoly, které umožní rychlejší postup v příští pětiletce.

Ve státním plánu na rok 1985 se předpokládá zahájit v ČSR v oblasti životního prostředí více než 60 staveb o celkových rozpočtových nákladech 2 mld Kčs. Z toho bude v odvětvích řízených vládou ČSR zahájeno staveb za 1,6 mld Kčs, což je o 345 mil. Kčs více než v letošním roce. V souhrnu za 5 let se v ČSR realizují a zahájí stavby za 5,6 mld Kčs, z toho téměř 4 mld v odvětvích řízených vládou ČSR. V příští pětiletce bude nutné tyto objemy nejméně zdvojnásobit.

Programový přístup k řešení čistoty vodních toků zabezpečuje výrazné zvýšení prostředků na výstavbu čistíren odpadních vod v příštím roce. Bude zahájena výstavba 26 čistíren, což je největší počet zahájených akcí v jednom roce za celou pětiletku. Budou se přitom řešit především největší zdroje znečištění.

V zájmu využití a likvidace odpadů se v roce 1985 zahájí výstavba prvního recyklačního závodu na tuhý komunální odpad v Kunčicích, velké skládky pro Prahu a centrální okresní průmyslové skládky v Ústí nad Labem.

Problémy znečištění ovzduší se budou řešit i rekonstrukcemi dožitých kotelních zařízení a výstavbou nových, i když převážně na tuhá paliva. Dále bude pokračovat plynofikace provozů v průmyslu stavebních hmot a lázeňských zařízení v ministerstvu zdravotnictví.

K pozitivním rysům řešení problematiky ochrany životního prostředí patří i skutečnost, že součástí státního plánu na rok 1985 je i seznam staveb k ochraně životního prostředí, připravovaných k zahájení v roce 1986 a 1987. Vytváří to předpoklad pro včasnou přípravu a plynulou realizaci staveb.

Zvláštní pozornost věnuje vláda řešení problémů životního prostředí v Severočeském kraji. V rekordním čase dvou let byla v roce 1984 dokončena výstavba odsiřovacího zařízení expanzních plynů v palivovém kombinátu Užín, dokončuje se odsiřovací zařízení generátorových plynů ve VTŽ Chomutov. Probíhá výstavba zkušebního odsiřovacího zařízení podle sovětského technického projektu pro jeden blok elektrárny Tušimice II. V roce 1985 bude zahájena řada menších, avšak velmi žádoucích akcí. Pro rok 1986 jsou připraveny k zahájení další velké akce, především odsíření plynů v CHZ Litvínov, vysoký komín s odlučovači v teplárně Litvínov a několik čistíren odpadních vod.

K zabezpečení úkolů ve výrobě i v nevýrobních odvětvích vláda stanovila jednotlivým resortům objemy investic i limity zahajování nových staveb. Ve srovnání s objemy a limity stanovenými v pětiletém plánu na léta 1981 - 1985 jsou objemy investic pro hospodářství řízené vládou ČSR v roce 1985 vyšší téměř o 5 mld Kčs, rozsah zahajování staveb je vyšší o 3 mld Kčs.

Vyšší objemy investic v hospodářství řízeném vládou ČSR jsou určeny především:


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP