Pondělí 16. prosince 1985

 

/Začátek schůze České národní rady ve 13.00 hodin/

Přítomni:

Předseda České národní rady prof. ing. Josef Kempný, CSc., místopředsedové České národní rady Oldřich Voleník, Marie Jarošová a JUDr. Čestmír Adam.

Členové vlády České socialistické republiky

předseda vlády Josef Korčák, místopředsedové vlády doc. RSDr. Ladislav Adamec, CSc., ing. Zdeněk Krč, CSc., ing. Stanislav Rázl, ministr financí ing. Jaroslav Tlapák, ministr práce a sociálních věcí RSDr. Emilian Hamerník, ministr průmyslu Miroslav Kapoun, dipl. tech., ministr stavebnictví Karel Poláček, ministr lesního a vodního hospodářství ing. František Kalina, ministr obchodu ing. Antonín Jakubík, ministr vnitra ing. Josef Jung, ministr spravedlnosti JUDr. Antonín Kašpar, ministr školství doc. Milan Vondruška, ministr kultury doc. JUDr. Milan Klusák, ministr zdravotnictví prof. MUDr. Jaroslav Prokopec, CSc., ministři Vlastimil Svoboda, Ladislav Kopřiva a prof. ing. Karel Löbl, DrSc.

188 poslanců České národní rady podle prezenční listiny.

Předseda ČNR prof. ing. Josef Kempný, CSc.: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, zahajuji 19. schůzi České národní rady a všechny vás srdečně vítám.

Vítám mezi námi členy vlády ČSR v čele s předsedou vlády a členem předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa soudruhem Josef Korčákem. (Potlesk.)

Vítám všechny představitele ústředních státních orgánů i všechny ostatní milé hosty, kteří se účastní našeho jednání.

Soudružky a soudruzi, naše 19. schůze se koná v období neslábnoucích dojmů z rozhovorů generálního tajemníka ÚV KSSS soudruha Gorbačova s prezidentem USA Reaganem, v době posílených nadějí drtivé většiny lidí na celém světě v možné pozitivní změny při soužití dvou rozdílných společenských systémů v duchu politiky uvolňování mezinárodního napětí.

Ženevským jednáním předcházela důsledná a nekompromisní mírová politika Sovětského svazu. Vzpomeňme jen řady rozsáhlých iniciativních návrhů, v nichž Sovětský svaz vyjádřil svůj konstruktivní přístup ke klíčovým otázkám míru a bezpečnosti.

připomeňme, že za konkrétní vyjádření leninské zahraniční politiky v současné etapě označil soudruh Gorbačov na nedávném zasedání Nejvyššího sovětu SSSR zahraničněpolitické směrnice dubnového zasedání ÚV KSSS, v nichž se zdůrazňuje potřeba všestranné aktivizace mírové politiky Sovětského svazu na co nejširší frontě mezinárodních vztahů.

Důsledný mírový postoj Sovětského svazu, stejně jako osobnost jeho mluvčího soudruha Gorbačova, nás naplňoval oprávněnou důvěrou k ženevské schůzce obou státníků.

Její výsledky pak opět potvrdily, že Sovětský svaz je připraven učinit maximum k dosažení praktického řešení úkolů spojených s omezením horečného zbrojení, se snížením nahromaděných zbrojních arzenálů a se zajištěním podmínek pro trvalý a spolehlivý světový mír.

Především zásadní a aktivní kroky sovětské zahraniční politiky prohloubily naděje lidstva, že může na svou mírovou budoucnost pohlížet s větší jistotou.

Ženevský dialog se ukázal být nanejvýš nezbytným a užitečným. Z jeho celkově pozitivní bilance výsledků vystupují jako zásadně důležité konstatování, že jaderná válka nesmí být nikdy rozpoutána, zdůraznění významu odvrácení jakékoliv války mezi Sovětským svazem a Spojenými státy a prohlášení, že oba státy nebudou usilovat o dosažení vojenské převahy.

Na setkání nejvyšších představitelů členských států Varšavské smlouvy bezprostředně po ženevském jednání, kde generální tajemník ÚV KSSS soudruh Gorbačov informoval o výsledcích svých rozhovorů s prezidentem Reaganem, byla potvrzena zásadová linie spojeneckých socialistických států, zaměřená na odstranění nebezpečí jaderné války, na zastavení horečného zbrojení na Zemi a zabránění jeho rozšíření do vesmíru, na zajištění přechodu k reálným odzbrojovacím opatřením a na upevnění světového míru.

To je v souladu se životními zájmy našeho pracujícího lidu, a proto je důsledně uplatňováno v zahraniční politice Komunistické strany Československa a našeho státu.

Tomu také odpovídají závěry nedávného 16. zasedání ústředního výboru naší komunistické strany.

K výsledkům sovětsko-amerických jednání na nejvyšší úrovni přijalo 9. prosince stanovisko Federální shromáždění ČSSR. Poslanci v něm oceňují zodpovědný a konstruktivní přístup soudruha Gorbačova na jednání s prezidentem Reaganem, jeho mimořádně závažný přínos k prosazování společně vypracovaných mírových stanovisek zemí socialistického společenství.

Myslím, že mohu prohlásit - a v tom smyslu doporučit, abychom se usnesli - že Česká národní rada, nejvyšší orgán státní moci v České socialistické republice, bezvýhradně stanovisko Federálního shromáždění podporuje a jednoznačně se s ním ztotožňuje.

že mohu zároveň podtrhnout, že ve své poslanecké činnosti ve volebních obvodech a v orgánech České národní rady budeme všichni v duchu usnesení 16. zasedání ÚV KSČ vyvíjet veškeré úsilí k podpoře mírové politiky Československé socialistické republiky a celého socialistického tábora v čele se Sovětským svazem. (Potlesk.)

Kdo souhlasí s tím, abychom se usnesli ve smyslu mého doporučení, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji vám.

Než začneme projednávat náš program, využívám příležitosti, abych poblahopřál soudruhu Aloisi Švrčkovi, který dnes oslavuje své narozeniny, popřál mu hodně zdraví, hodně úspěchů v práci i osobním životě. Zároveň využívat této příležitosti a našemu předsedovi vlády soudruhu Korčákovi, který zítra bude oslavovat své narozeniny přeji za nás za všechny hodně zdraví a spokojenosti, aby mu dlouho vydržel jeho pracovní elán a životní optimismus. (Potlesk.)

Chtěl bych připomenout veliký podíl soudruha Korčáka na soudružské spolupráci vlády ČSR a našeho zákonodárného sboru, kterou naši poslanci ocenili v jednání říjnové schůze České národní rady o plnění programového prohlášení vlády České socialistické republiky. Chtěl bych vyjádřit přesvědčení, že budeme i nadále s vládou ČSR pod vedením soudruha Korčáka úspěšně spolupracovat na splnění zbývajících úkolů XVI. sjezdu strany i na přípravě jejího XVII. sjezdu.

Soudružky a soudruzi, předsednictvo České národní rady svým usnesením z 21. listopadu 1985 navrhuje, aby Česká národní rada v této schůzi projednala:

I. Zprávu vlády České socialistické republiky o zhodnocení plnění plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky v roce 1985

II. Společnou zprávu výborů České národní rady (tisk 130) k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1986 (tisk 122)

III. Společnou zprávu výborů České národní rady (tisk 129) k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1986 (tisk 123)

IV. Společnou zprávu výborů České národní rady (tisk 126) k vládnímu návrhu zákona České národní rady o požární ochraně (tisk 120)

V. Společnou zprávu výborů České národní rady (tisk 127) k vládnímu návrhu zákona České národní rady o rozpočtovém určení výnosu daně ze mzdy odváděné některými socialistickými organizacemi a o její správě (tisk 118)

VI. Společnou zprávu výborů České národní rady (tisk 128) k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 129/1974 Sb., o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani (tisk 119

VII. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce (tisk 124)

VIII. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky (tisk 121)

IX. Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 22. října do 16. prosince 1985 (tisk 125)

Máte k tomuto návrhu programu nějaké připomínky? Nejsou.

Zjišťuji, že podle prezenční listiny je ve schůzi nyní přítomno 172 poslanců České národní rady a že Česká národní rada je schopna se usnášet.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování o pořadu schůze.

Kdo souhlasí s navrženým pořadem, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.)

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji, tím je pořad 19. schůze České národní rady schválen a můžeme přistoupit k jeho projednávání.

Vzhledem k tomu, že první tři body pořadu, tj.

I

Zpráva vlády České socialistické republiky o zhodnocení plnění plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky v roce 1985

II

Společná zpráva výborů České národní rady (tisk 130) k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1986 (tisk 122)

III

Společná zpráva výborů České národní rady (tisk 129) k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1986 (tisk 123)

spolu těsně souvisejí, navrhuji, aby ve smyslu § 24 odst. 2 jednacího řádu České národní rady byla rozprava k těmto třem bodům společná.

Máte k tomuto návrhu nějaké připomínky? Nejsou.

Kdo tedy souhlasí s návrhem na sloučení rozpravy k prvnímu druhému a třetímu bodu pořadu, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.)

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji.

Vláda České socialistické republiky pověřila přednesením zprávy o zhodnocení plnění plánu rozvoje národního hospodářství ČSR v roce 1985 a odůvodněním návrhu zákona České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1986 místopředsedu vlády ČSR a předsedu České plánovací komise soudruha Zdeňka Krče.

Prosím, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády ČSR a předseda České plánovací komise ing. Zdeněk Krč, CSc.: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, vláda České socialistické republiky předkládá dnešnímu zasedání České národní rady k projednání návrh Zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1986.

V úvodu chci zdůraznit, že přípravě plánu na příští rok věnovala vláda mimořádnou pozornost. Plánovací práce organizovala důsledně v souladu s politicko-hospodářskou linií stanovenou 15. zasedáním ÚV KSČ. Vycházela rovněž z direktiv předsednictva ústředního výboru strany ze září a z října tohoto roku. Cíle a úkoly plánu na rok 1986 současně plně odpovídají závěrům přijatým na 16. zasedání ÚV KSČ, které minulý měsíc zevrubně projednalo plán na rok 1986 a stav prací na 8. pětiletém plánu hospodářského a sociálního rozvoje ČSSR.

Prováděcí státní plán na rok 1986 navazuje na pozitivní výsledky dosavadního plnění pětiletého plánu i plánu na letošní rok.

Vývoj a celkové výsledky očekávané v letošním roce ukazují, že plánované výrobní úkoly budou v hlavních odvětvích ekonomiky splněny a překročeny.

Podle údajů státní statistiky se průmyslová výroba na území České socialistické republiky zvýšila do konce listopadu, tj. za 11 měsíců letošního roku proti stejnému období loňského roku, o 2,9 %; ve státním plánu přitom počítáme s růstem o 2,7 % za celý rok. V odvětvích řízených vládou České socialistické republiky se objem průmyslové výroby zvýšil o 2,4 %, zatímco ve státním plánu jsme stanovili růst o 2,3 %.

Dobré výsledky očekáváme letos v zemědělství. Celková sklizeň obilovin dosáhla 7,8 mil. tun, a to je více než v dosud nejúrodnějších letech 1983 a 1984. Významná je skutečnost, že rekordní sklizeň umožňuje vytvořit potřebně rezervy na překlenutí výkyvů z případné neúrody.

V živočišné výrobě očekáváme překročení plánovaných úkolů prakticky ve všech ukazatelích. V souladu s tím je proto nezbytné vytvářet potřebný prostor v kapacitách zpracovatelského, především potravinářského průmyslu tak, abychom dokázali zemědělskou produkci efektivně využít a neopakovaly se zbytečné problémy z minulých let.

Vývoj ve stavebnictví je v letošním roce charakterizován postupným přizpůsobováním struktury stavebních prací požadavkům na urychlené dokončování staveb a na snižování rozestavěnosti. Podle výsledků za 11 měsíců se objem stavební výroby na území České socialistické republiky zvýšil o 1,6 % a v odvětvích řízených vládou České socialistické republiky o 1,9 %.

V souhrnu očekáváme, že úkoly letošního plánu v tvorbě hmotných zdrojů budou na území České socialistické republiky překročeny v průmyslu o 2,1 mld Kčs, v zemědělství o 1,6 mld Kčs a ve stavebnictví o 0,5 mld Kčs.

Závažná je ovšem skutečnost, že překračování plánované dynamiky výroby je dosahováno při nižší efektivnosti než ukládá plán.

V odvětvích řízených vládou České socialistické republiky místo plánovaného snížení podílu materiálových nákladů na výkonech o 1,1 % předpokládají resorty snížení pouze o 0,6 %, s čímž nelze souhlasit. Současně s klesající úlohou úspor materiálových nákladů zesílil tlak na dodatečné nadplánované dodávky energie a pohonných hmot.

Potřebného efektu zatím nedosahujeme při konečném užití vyrobené produkce na vnitřním trhu a v zahraničně obchodní směně. Kvalita výrobků zůstává na průměru a růst technicko-ekonomických parametrů a vyšší pohotovost v krytí požadavků tuzemských i zahraničních odběratelů výrobky vysoké kvality a provozní spolehlivosti se zatím příliš neprojevují. Znamená to, že se nám dosud nedaří zkrátit odstup, který máme ve srovnání s průmyslově vyspělými státy v technické úrovni výroby, v nasazení tempa uplatňování vědeckotechnického pokroku a v efektivních inovacích.

To všechno svědčí o tom, že jsme v intenzifikaci ekonomiky a ve zvyšování efektivnosti sice pokročili, ale nestačilo by to budoucím úkolům.

Je přitom dobře známo, že právě ve státním plánu na rok 1985 stanovila vláda podstatně náročnější úkoly, zejména v kvalitativních ukazatelích, než tomu bylo v minulých letech. Cílem tohoto přístupu vlády bylo především zajistit splnění a v žádoucích směrech i překročení záměrů pětiletého plánu. Současně vláda vycházela z toho, že úkoly v intenzifikaci rozvoje ekonomiky je nezbytné přiblížit již v roce 1985 parametrům připravované pětiletky a tím vytvořit potřebné podmínky pro plynulý přechod k plnění náročných cílů a úkolů sociálně ekonomického rozvoje v letech 1986 - 1990.

Všichni víme, že počátkem letošního roku byla realizace plánovaných úkolů nepříznivě ovlivněna důsledky mrazivého počasí. Této situace využily některé podniky a výrobní hospodářské jednotky k tomu, aby nedostatky ve vlastní řídící a organizátorské práci zakryly tzv. objektivními vlivy. Snažily se zároveň dosáhnout změny státního plánu, aby si tím usnadnily vstup do příštího roku. Požadavky na úpravu státního plánu vláda odmítla a v souladu s direktivou předsednictva ÚV KSČ stanovila, aby výchozí základnou pro přípravu plánu na příští rok byly úkoly a limity schválené ve státním plánu na rok 1985.

Vývoj ve druhé polovině letošního roku potvrdil správnost tohoto rozhodnutí. Vláda proto ani v budoucnu nepřistoupí na úpravy státního plánu, protože je přesvědčena, že změnou státního plánu dochází ke ztrátě efektivnosti, podlamuje se iniciativa pracovních kolektivů a narušuje se provázanost a proporcionalita plánu.

Nesporně pozitivní výsledky dosažené ve vývoji ekonomiky v letošním roce znamenají úspěšné završení celého období 7. pětiletky. Mohu uvést, že základní záměry a hlavní úkoly hospodářského a sociálního programu přijatého na XVI. sjezdu KSČ budou v České socialistické republice splněny a v některých směrech i překročeny.

Vytvořený hrubý národní důchod bude na území České socialistické republiky v letošním roce o 9,2 % vyšší než v roce 1980. V průměru tak bude dosaženo růstu o 1,8 % ročně, tedy uprostřed rozpětí stanoveného v Zákoně ČNR o pětiletém plánu.

Průmyslová výroba se v odvětvích řízených vládou ČSR zvýší o 9,7 % a pětiletý objem zemědělské výroby o 9,4 %.

Vytvořené společenské zdroje umožnily zabezpečit vysokou životní úroveň obyvatelstva. Osobní spotřeba se zvýší o více než 4 % a její objem překročí o 2,6 mld Kčs úkol pětiletky. Společenská spotřeba vzroste podle předběžných údajů téměř o 23 %.

Z těchto příznivých výsledků jsme vycházeli při utváření koncepce plánu na rok 1986 a předběžného návrhu 8. pětiletky.

Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, prováděcí plán na rok 1986 jsme zpracovali jako nedílnou součást náročné koncepce příští pětiletky zaměřené na podstatné urychlení obratu od dosud přetrvávajících prvků extenzívního růstu k prosazení převážně intenzívních cest ekonomického a sociálního rozvoje.

Rok 1986 bude politicky velmi exponovaný. Bude to rok konání XVII. sjezdu KSČ, voleb do zastupitelských orgánů a 65. výročí založení KSČ. Tyto významné události v životě naší společnosti jsou podnětem k dalšímu rozvoji aktivity a iniciativy všech pracujících, kterou chceme zaměřit na úspěšně řešení hospodářských úkolů roku 1986.

V souladu s celkovými záměry pětiletého plánu na léta 1986 - 1990 stanovila vláda již v plánu na příští rok náročné cíle, které zabezpečují plynulý přechod ekonomiky do období 8. pětiletky a současně vytvářejí předpoklady pro dosažení trvale vyšší dynamiky hospodářského a sociálního rozvoje ve srovnání s průměrem 7. pětiletky.

Na přední místo ve strategii hospodářského a sociálního rozvoje stavíme programový záměr - dosáhnout vysokého růstu společenské produktivity práce především na základě rychlejšího zavádění výsledků vědeckotechnického pokroku do výroby, racionálního využívání pracovních sil a trvalé mobilizace vnitřních rezerv národního hospodářství. Plán ukládá zvýšit společenskou produktivitu práce o 2,9 %, což představuje téměř dvojnásobný růst proti ročnímu průměru dosaženého v této pětiletce. To umožní krýt přírůstek národního důchodu z více než 90 % růstem společenské produktivity práce.

Rychlejší tvorbou zdrojů chceme vytvořit prostor pro účinné řešení naléhavých potřeb a dlouhodobých problémů, zejména modernizací zastaralých základních prostředků a účinnějším postupem v řešení otázek spojených s tvorbou a ochranou životního prostředí a s rozvojem vybraných oblastí ČSR.

Efektivním využitím přírodních a ekonomických podmínek v České socialistické republice současně přispějeme ke zvýšení našeho podílu na rozvoji jednotné československé ekonomiky.

K zajištění těchto koncepčních rozvojových záměrů pro rok 1986 uložila vláda jednotlivým resortům konkrétní úkoly v tvorbě zdrojů, efektivnosti, kvalitě a hospodárnosti. Úkoly stanovila tak, aby se objem vytvořeného hrubého národního důchodu zvýšil na území České socialistické republiky v příštím roce o 3,2 %.

Jsme si přitom vědomi toho, že ekonomický růst sám o sobě by ztrácel smysl, pokud by se nepromítal do vyššího stupně uspokojování konečných ekonomických a sociálních potřeb společnosti. Proto v plánu zvýrazňujeme hledisko společenské užitečnosti tvorby společenských zdrojů a zabezpečujeme tvorbu národního důchodu v takové struktuře, která najde efektivní užití na vnitřním i zahraničním trhu.

Základní orientace plánu na výraznější prosazení kvalitativních faktorů rozvoje vyžaduje, aby růst vytvořeného hrubého národního důchodu byl postupně zabezpečován s co nejmenší spotřebou surovin, materiálů, paliv a energie. V tom spočívá podstata nové kvality celého reprodukčního procesu a rychlejšího přechodu k všestranné intenzifikaci.

Tento záměr je v plánu na rok 1986 vyjádřen ve snížení podílu výrobní spotřeby na společenském produktu o 0,5 bodu. Celková relativní úspora výrobní spotřeby tak dosáhne více než 5 mld Kčs. K zajištění tohoto úkolu se v plánu ukládá snížit podíl materiálových nákladů na výkonech v odvětvích řízených vládou České socialistické republiky o 1,2 %. Dynamizujícím prvkem v rozvoji ekonomiky a jedním z faktorů, který zajistí přechod k vyššímu růstovému tempu, budou strukturální změny.

Stávající struktura národního hospodářství neodpovídá současným požadavkům intenzívního rozvoje a nepřináší takové efekty, jaké bychom mohli oprávněně očekávat s ohledem na dosažený ekonomický potenciál, širokou vědeckotechnickou základnu, vysokou úroveň zaměstnanosti a kvalifikaci pracovníků a také vzhledem k našemu zapojení do mezinárodního obchodu.

V plánu proto zakládáme odvětvové, oborové i výrobkové strukturální změny, které sice nepřinesou rozhodující efekty již v roce 1986, ale povedou ekonomiku k dalšímu snižování podílu materiálově a energeticky náročných výrob v příštích letech.

Za významný směr intenzifikace surovinového hospodářství považujeme opětovné využívání druhotných zdrojů surovin a energie. V rámci státního cílového programu zaměřujeme pozornost především na sběr a zpracování použitých plastů, papíru, pryží, skleněných střepů, textilu a mazacích olejů. Technologie jsou známé. Dobré zkušenosti mají i ostatní socialistické země. V tomto směru vytváříme prostor také pro iniciativu podniků, aby více využívaly možností, které přináší vyšší využití druhotných surovin.

Vážené soudružky, vážení soudruzi, plánované úspory výrobní spotřeby a strukturální změny ve výrobě opíráme o realizaci investičního programu, orientovaného především na modernizaci a rekonstrukci výrobních základních bodů.

Modernizaci a rekonstrukci výrobní základny, založenou především na nových technologiích a spojenou s výraznější mírou likvidace zastaralých, málo efektivních strojů a s obnovováním strojní části základních prostředků na vyšší technické úrovni, pokládáme za zvlášť významný zdroj intenzívního růstu ekonomiky a nezbytný předpoklad zlepšování životních a pracovních podmínek obyvatelstva.

V plánu na rok 1986 postupně zakládáme program modernizace a rekonstrukce vybraných oborů lehkého průmyslu, především oděvní, obuvnické a pletařské výroby, včetně koželužen a textilních přípraven a výrobu bižuterie. Naším cílem je vytvořit předpoklady pro špičkovou výrobu vysoce jakostního, inovovaného zboží, které bude domácími i zahraničními odběrateli požadováno a ceněno.

Modernizační programy zakládáme i v dalších oborech a odvětvích národního hospodářství.

V potravinářském průmyslu se zaměřuje program modernizace vybraných potravinářských provozů na omezování ztrát, zvyšování trvanlivosti, zlepšování adjustace potravinářských výrobků a rekonstrukce výrobně technické základny.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP