Čtvrtek 18. června 1981

Slovenská národná rada

1. (ustavujúca) schôdzka 18. júna 1981

STENOGRAFICKÁ SPRÁVA

O SCHÔDZKE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

Zloženie sľubu poslancov Slovenskej národnej rady

Voľba komisie na zisťovanie výsledkov hlasovania

Voľba predsedu a ďalších členov Mandátového a imunitného výboru SNR

Správa Mandátového a imunitného výboru SNR o overení platnosti voľby poslancov Slovenskej národnej rady

Návrh na určenie počtu členov Predsedníctva SNR, počtu podpredsedov SNR a na zriadenie výborov SNR

Voľba predsedu SNR, podpredsedov SNR a ďalších členov Predsedníctva SNR

Sľub poslanca riadiaceho ustavujúcu schôdzku SNR

Voľba predsedov výborov SNR a ďalších členov výborov SNR

Voľba overovateľov Slovenskej národnej rady

Správa o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 28. mája do 18. júna 1981

Bratislava 1981

Slovenská národná rada

VII. volebné obdobie

STENOGRAFICKÁ SPRÁVA

o 1. (ustavujúcej) schôdzke Slovenskej národnej rady v Bratislave 18. júna 1981

Prítomní:

Predseda SNR Viliam Šalgovič, CSc.;

člen Predsedníctva ÚV KSČ a prvý tajomník ÚV KSS Jozef L e n á r t, člen Predsedníctva a tajomník ÚV KSS Ján J a n í k a člen Predsedníctva a tajomník ÚV KSS prof. JUDr. Ľudovít P e z l á r, CSc.;

podpredsedovia František H a g a r a, Anna Kretová, Matúš Benyó a Jozef Polák;

149 poslancov SNR podľa listiny o prítomnosti;

členovia vlády SSR: predseda JUDr. Peter Colotka, podpredseda vlády Ing. Július H a n u s, podpredseda vlády a predseda Slovenskej plánovacej komisie Ing. Karol M a r t i n k a, podpredseda vlády Ing. Ján Gregor, minister financií Ing. František Mišeje, minister priemyslu Ing. Alojz K u s a l í k, minister poľnohospodárstva a výživy Ing. Ján J a n o v i c, CSc., minister výstavby a techniky Ing. Václav Vačok, minister práce a sociálnych vecí Dezider Krocsányi, minister vnútra Ing. Štefan Lazar, minister obchodu Ing. Dezider G o g a, minister stavebníctva Ing. Ján B r ó s k a, minister lesného a vodného hospodárstva Ing. Vladimír Margetin, minister zdravotníctva akademik Emil Matejiček, minister školstva prof. Ing. Juraj Buš a, CSc., minister kultúry, národný umelec Miroslav Válek, minister spravodlivosti JUDr. Pavel K i r á l y a minister-predseda Výboru ľudovej kontroly RSDr. Štefan Ferencei;

generálny prokurátor SSR JUDr. Martin Kováč, predseda Najvyššieho súdu SSR JUDr. Ján B e n č u r a.

(Začiatok schôdzky o 11. 00 hod. )

Poslanec RSDr. Abrahám:

Vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci!

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady zvolené v VI. volebnom období podľa § 2 odseku 2 zákona Slovenskej národnej rady číslo 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov zvolalo novozvolených poslancov Slovenskej národnej rady na dnešnú ustavujúcu schôdzku Slovenskej národnej rady a určilo program nášho rokovania. Súčasne ma Predsedníctvo Slovenskej národnej rady poverilo, aby som rokovanie ustavujúcej schôdzky Slovenskej národnej rady viedol až do zvolenia nového Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Dovoľte mi, súdružky a súdruhovia poslanci, aby som privítal člena Predsedníctva Ústredného výboru KSČ, prvého tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska a predsedu Ústredného výboru Národného frontu SSR súdruha Jozefa Lenárta (potlesk), člena Predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a predsedu vlády Slovenskej socialistickej republiky súdruha Petra C o l o t k u (potlesk) a ďalších členov Predsedníctva a Sekretariátu Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska, ďalej medzi nami vítam členov vlády Slovenskej socialistickej republiky, ako aj vás všetkých prítomných. (Potlesk. )

Vážená Slovenská národná rada, súdružky a súdruhovia!

Všeobecné voľby do zastupiteľských zborov sú vždy významnou politickou udalosťou v živote našej spoločnosti. Sú spojené s rozsiahlou politickou činnosťou, ktorej sa zúčastňujú všetky zložky politického systému Československej socialistickej republiky. Sú nielen jedným z prejavov suverenity pracujúceho ľudu, ale i jednou z hlavných foriem účasti pracujúcich na riadení a správe socialistického štátu. Predchádzali im všestranné prípravy, ktoré v sebe zahrňujú dôkladné zhodnotenie práce zastupiteľských zborov, ich orgánov a poslancov, starostlivý výber a navrhovanie kandidátov na nové volebné obdobie, hodnotenia, ako boli plnené prijaté volebné programy a tvorivé prerokúvanie nových volebných programov za účasti najširšej verejnosti.

Význam tohoročných volieb je zvýraznený tým, že sa konali v roku 60. výročia založenia Komunistickej strany Československa a v relatívne krátkej dobe po jej XVI. zjazde a zjazde Komunistickej strany Slovenska, čo sa zásadným spôsobom odrazilo už v predvolebnom období. Na počesť týchto významných politických udalostí sa rozvinula pracovná a politická aktivita a iniciatíva širokých más pracujúcich, socialistické súťaženie zamerané na zvýšenie efektívnosti a kvality všetkej práce.

Voľby demonštrovali politickú aktivitu nášho ľudu, jeho podporu vnútornej a zahraničnej politike Komunistickej strany Československa, prednosti našej socialistickej demokracie. Naša demokracia nie je demokraciou okázalých, vznešených a prázdnych slov. Netajíme sa tým, že má jednoznačne triedny socialistický charakter. Práve preto dáva ľudským právam a slobodám konkrétny, naozaj humánny obsah, pretože sa opiera o širokú dennú účasť pracujúcich na správe a riadení spoločnosti. História ukázala, že sila socialistického zriadenia je v tvorivej aktivite a iniciatíve všetkých občanov, v rozvoji ich účasti na riadení a správe spoločenských záležitostí, čo tiež tvorí hlavný smer rozširovania socialistickej demokracie.

Výsledky volieb sa stali výrazom nezvratného odhodlania širokých vrstiev pracujúcich ísť naďalej cestou výstavby rozvinutej socialistickej spoločnosti, dôsledného boja za mier a spoločenský pokrok, cestou upevňovania priateľstva a spolupráce so Sovietskym zväzom a s ostatnými krajinami socialistického spoločenstva. Stali sa Impulzom a povzbudením k uskutočňovaniu nových náročných úloh a cieľov, ktoré vytýčil pre našu spoločnosť XVI. zjazd Komunistickej strany Československa a zjazd Komunistickej strany Slovenska.

V tejto slávnostnej chvíli chcem ubezpečiť náš ľud, že mu budeme oddane slúžiť a obetavo pracovať v súlade s jeho záujmami a potrebami. Pre nás to znamená aktívne prispievať k programu zjazdov, k všestrannému materiálnemu a kultúrnemu rozvoju našej spoločnosti.

Dôvera, ktorú nám voliči vyjadrili zvolením do Slovenskej národnej rady je pre nás záväzkom. Do budúcnosti pozeráme s optimizmom a s presvedčením, že nové a náročnejšie úlohy tohto volebného obdobia splníme.

Vážená Slovenská národná rada,

zisťujem podľa prezenčných listín, že je prítomných 147 poslancov, takže podľa článku 109 ústavného zákona o československej federácii Slovenská národná rada je schopná sa uznášať.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa § 2 ods. 2 zákona SNR o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady určilo tento program ustavujúcej schôdzky:

1. Zloženie sľubu poslancov

2. Voľba komisie na zisťovanie výsledkov hlasovania

3. Voľba predsedu a ďalších členov Mandátového a imunitného výboru SNR

4. Správa Mandátového a imunitného výboru SNR o overení platnosti voľby poslancov Slovenskej národnej rady

5. Návrh na určenie počtu členov Predsedníctva SNR, počtu podpredsedov SNR a na zriadenie výborov SNR

6. Voľba predsedu SNR, podpredsedov SNR a ďalších členov Pred sedníctva SNR

7. Sľub poslanca riadiaceho ustavujúcu schôdzku SNR

8. Voľba predsedov výborov SNR a ďalších členov výborov SNR

9. Voľba overovateľov Slovenskej národnej rady

10. Správa o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 28. mája do 18. júna 1981.

Pristúpime k prvému bodu programu, ktorým je zloženie sľubu poslancov.

Podľa článku 114 ústavného zákona o československej federácii máte zložiť poslanecký sľub. Sľub vykonáte tak, že podpredsedníčka Slovenskej národnej rady súdružka Anna Kretová prečíta ústavným zákonom predpísaný sľub a potom budete pristupovať ku mne a podaním ruky a slovom "Sľubujem" zložíte sľub. Po zložení sľubu podpíšete tlačivo o jeho zložení, ktoré máte každý pred sebou.

Teraz prosím podpredsedníčku Slovenskej národnej rady, súdružku Annu K r e t o v ú, aby prečítala text sľubu. Prosím, aby ste povstali

(Podpredsedníčka SNR súdružka Anna Kretová číta: )

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Československej socialistickej republike, Slovenskej socialistickej republike, veci socializmu a odkazu Slovenského národného povstania. Budem dbať na vôľu a záujmy ľudu, spravovať sa ústavou a zákonmi Československej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky a pracovať pre to, aby sa uvádzali do života. "

Poslanec RSDr. Abrahám:

Ďakujem súdružke Anne Kretovej.

Prosím súdružky poslankyne a súdruhov poslancov, aby pristúpili k zloženiu sľubu. Najskôr prosím poslancov sediacich v predsedníctve schôdzky, po nich poslancov členov vlády Slovenskej socialistickej republiky a potom poslancov v poradí podľa volebných obvodov.

(Poslanci pristupujú k súdruhovi Abrahámovi, podávajú mu ruku a sľubujú: )

Posl. RSDr. Jozef L e n á r t: Sľubujem.

Poši. Viliam Šalgovič, CSc.: Sľubujem.

Posl. prof. JUDr. Peter Colotka: Sľubujem.

Posl. prof. JUDr. Ľudovít P e z l á r, CSc.: Sľubujem.

Posl. RSDr. Elena L i t v a j o v á: Sľubujem.

Posl. národný umelec Miroslav Válek: Sľubujem.

Posl. Bohuš Trávniček: Sľubujem.

Posl. PhDr. Michal Z o z u ľ á k: Sľubujem.

Posl. František H a g a r a: Sľubujem.

Posl. Anna Kretová: Sľubujem.

Posl. Matúš B e n y ó: Sľubujem.

Posl. RSDr. Daniel F u t e j: Sľubujem.

Posl. Ing. Július H a n u s: Sľubujem.

Posl. Ing. Karol M a r t í n k a: Sľubujem.

Posl. Ing. Ján Gregor: Sľubujem.

Posl. Ing. František Mišeje: Sľubujem.

Posl. Ing. Václav Vačok: Sľubujem.

Posl. Dezider Krocsány: Sľubujem.

Posl. Ing. Štefan Lazar: Sľubujem.

Posl. Ing. Ján J a n o v I c, CSc.: Sľubujem.

Posl. prof. Ing. Juraj Buša, CSc.: Sľubujem.

Posl. Oľga Pšúriková: Sľubujem.

Posl. Božena Kramárová: Sľubujem.

Posl. Bohumil Chudý: Sľubujem.

Posl. Ing. Ladislav Martinák: Sľubujem.

Posl. Eva Zámečníková: Sľubujem.

Posl. Ing. Jozef P ó c s: Sľubujem.

Posl. Ernest K r i ž a n: Sľubujem.

Posl. Anna Koštrnová: Sľubujem.

Posl. Ing. Ľudmila H e f k o v á: Sľubujem.

Posl. Jozef Mjartan: Sľubujem.

Posl. Štefan Hajdúch: Sľubujem.

Posl. Štefan F á b r y: Sľubujem.

Posl. Gizela Sárközyová: Sľubujem.

Posl. Štefan Horváth: Sľubujem.

Posl. Ing. Alexander B e k é n y i: Sľubujem.

Posl. Tibor. R u c z: Sľubujem.

Posl. Vincent F ö l d e s: Sľubujem.

Posl. MUDr. Viera Lehotská: Sľubujem.

Posl. Jozef P e c h o: Sľubujem.

Posl. Juraj Hlinka: Sľubujem.

Posl. Zita Bučeková: Sľubujem.

Posl. Jozef M a š e k: Sľubujem.

Posl. ThDr. h. c. Gejza Navrátil: Sľubujem.

Posl. František M i t a n a: Sľubujem.

Posl. Ing. Ondrej Horniak: Sľubujem.

Posl. Helena G a l l o v á: Sľubujem.

Posl. RSDr. Ján Králik: Sľubujem.

Posl. Peter Zerdahelyi: Sľubujem.

Posl. Tichomír Tóth: Sľubujem.

Posl. Gabriela Homolová: Sľubujem.

Posl. RSDr. Karol Šavel: Sľubujem.

Posl. Viera Martinčičová: Sľubujem.

Posl. Anna Šimeková: Sľubujem.

Posl. Martin Ušiak: Sľubujem.

Posl. Jozef Trepáč: Sľubujem.

Posl. Mária Krchníková: Sľubujem.

Posl. Ing. Anna Erentová: Sľubujem.

Posl. Božena Mažárová: Sľubujem.

Posl. prof. PhDr. Vladimír Černušák, CSc.: Sľubujem.

Posl. Anna Haššanová: Sľubujem.

Posl. doc. JUDr. Miloš Marko, CSc.: Sľubujem.

Posl. Marta Chytilová: Sľubujem.

Posl. Ing. Emil Kucharovič: Sľubujem.

Posl. genpor. Jozef Kováčik: Sľubujem.

Posl. Ing. Stanislav Novák, CSc.: Sľubujem.

Posl. Viktor Antal: Sľubujem.

Posl. Ing. Jozef Ďurica: Sľubujem.

Posl. Imrich Hlaď: Sľubujem.

Posl. Pavel Smola: Sľubujem.

Posl. prof. Ing. Emil K o p š o, CSc.: Sľubujem.

Posl. Ján Kurjatko: Sľubujem.

Posl. akademik Jozef Z a c h a r: Sľubujem.

Posl. Ján P l k u l a: Sľubujem.

Posl. Milan Hrošovský: Sľubujem.

Posl. Ľudmila H a s i l o v á: Sľubujem.

Posl. Ján K u b a č k a: Sľubujem.

Posl. RSDr. Elena Suchovská: Sľubujem.

Posl. Karol Straka: Sľubujem.

Posl. Jaroslav Karas: Sľubujem.

Posl. Ján Blcháč: Sľubujem.

Posl. JUDr. Alojz M i k u š í n e c: Sľubujem.

Posl. Izidor M a g y a r: Sľubujem.

Posl. Ing. Viera Fridrichová: Sľubujem.

Posl. národný umelec Vladimír Mináč: Sľubujem.

Posl. Milada Bellová: Sľubujem.

Posl. Jozef F e r i a n č i k: Sľubujem.

Posl. Miroslav S m a t a n a: Sľubujem.

Posl. Pavol Adamčík: Sľubujem.

Posl. Jarmila Kohútová: Sľubujem.

Posl. Ing. Emília Velacková: Sľubujem.

Posl. RSDr. Štefan Hrúzik: Sľubujem.

Posl. Dušan V á ž a n: Sľubujem.

Posl. Daniel Z á b o j n í k: Sľubujem.

Posl. Vojtech L i g á r t: Sľubujem.

Posl. Jozef Polák: Sľubujem.

Posl. Anna Kovalčíková: Sľubujem.

Posl. Ing. Jaroslav Gábor: Sľubujem.

Posl. Ján H a š k o: Sľubujem.

Posl. Elena Ďuricová: Sľubujem.

Posl. Anna Látková: Sľubujem.

Posl. Milada Kováčova: Sľubujem.

Posl. JUDr. Kamil Brodziansky: Sľubujem.

Posl. Ján Štencl: Sľubujem.

Posl. Oľga Vršanská: Sľubujem.

Posl. Božena Kiklošová: Sľubujem.

Posl. Ing. Alojz Č m e l o: Sľubujem.

Posl. Ing. Ján Jancík: Sľubujem.

Posl. MUDr. Klotilda Fabušová: Sľubujem.

Posl. PhDr. Fedor G u l l a: Sľubujem.

Posl. RSDr. Michal Roháč: Sľubujem.

Posl. Ladislav Mihálik: Sľubujem.

Posl. Marta Liptáková: Sľubujem.

Posl. Marta Mehešová: Sľubujem.

Posl. Jozef R i p č u: Sľubujem.

Posl. Ing. Ján V e l e s: Sľubujem.

Posl. Andrej M a z á k: Sľubujem.

Posl. Ladislav V a j á n y i: Sľubujem.

Posl. Ladislav L a c z k ó: Sľubujem.

Posl. Mária Balážová: Sľubujem.

Posl. Helena Mihalečková: Sľubujem.

Posl. Andrej S ú l e t y: Sľubujem.

Posl. Vojtech T o k a r č í k: Sľubujem.

Posl. Ján B r o n d o š: Sľubujem.

Posl. Milan Porubovič: Sľubujem.

Posl. Karola Chlebová: Sľubujem.

Posl. JUDr. Juraj M o r a v e c: Sľubujem.

Posl. Elena T k á č o v á: Sľubujem.

Posl. doc. dr. Fedor Kováč, CSc.: Sľubujem.

Posl. Marta Potočková: Sľubujem.

Posl. František Vojtko: Sľubujem.

Posl. PhDr. Ján Barilla: Sľubujem.

Posl. Rozália Tóthová: Sľubujem.

Posl. Jozef P i n č á k: Sľubujem.

Posl. Peter Hricko: Sľubujem.

Posl. Brigita Vilkovská: Sľubujem.

Posl. Alfonz Pavlák: Sľubujem.

Posl. plk. František K u ľ k o: Sľubujem.

Posl. Ing. Karol Lukáč: Sľubujem.

Posl. Anna Petrovičová: Sľubujem.

Posl. Štefan B r e z o: Sľubujem.

Posl. Oľga Mattová: Sľubujem.

Posl. Andrej A n t o š: Sľubujem.

Posl. Jozef Gála: Sľubujem.

Posl. zaslúžilý umelec Ján S o l o v i č: Sľubujem.

Posl. Ing. arch. Vladimír F a š a n g: Sľubujem.

Posl. Ing. Branislav Bíroš: Sľubujem.

Posl. prof. JUDr. Jaroslav Filo, CSc.: Sľubujem.

Poslanec RSDr. Abrahám:

Vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci,

pýtam sa, či ste všetci zložili ústavným zákonom predpísaný sľub.

(Áno. )

Prosím, aby ste ho utvrdili svojím podpisom na predpísanom tlačive.

Konštatujem, že prítomní poslanci Slovenskej národnej rady vykonali ústavným zákonom predpísaný sľub.

Druhým bodom programu je

voľba komisie na zisťovanie výsledkov hlasovania.

Návrh, ktorý predkladá Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu SSR ste dostali ako tlač 1. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila členov komisie na zisťovanie výsledkov hlasovania v zložení Ján P i k u I a, Božena Kiklošová, Jozef Polák, Andrej S ú l e t y a Ján V e I e s.

Tretím bodom programu je

voľba predsedu a ďalších členov Mandátového a imunitného výboru SNR.

Návrh ste dostali ako tlač 2.

Prosím podpredsedu Ústredného výboru Národného frontu SSR poslanca súdruha Fedora G u 11 u, aby návrh odôvodnil.

Poslanec PhDr. Gulla:

Vážené súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, vážená Slovenská národná rada!

Z poverenia Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR predkladám ustavujúcej schôdzke Slovenskej národnej rady návrh na voľbu predsedu a ďalších členov Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady. Tento návrh, ktorý ste dostali ako tlač 2 prerokovalo Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu SSR na svojom zasadaní 15. júna 1981 a dospelo k názoru, že sa má zriadiť 11-členný Mandátový a Imunitný výbor SNR.

V návrhu na zloženie Mandátového a imunitného výboru SNR sú zastúpení šiesti členovia Komunistickej strany Československa, štyria

členovia iných politických strán a jeden člen bez politickej príslušnosti.

Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu SSR zároveň prerokovalo aj návrh na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru SNR a odporúča Slovenskej národnej rade, aby za predsedu výboru bol zvolený poslanec Daniel F u t e j.

Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu SSR odporúča Slovenskej národnej rade, aby podľa článku 118 ústavného zákona číslo 143/1968 Zb. o československej federácii a podľa § 54 ods. 1 zákona SNR č. 204/1968 Zb. o rokavacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona SNR č. 12/1971 Zb. zvolila predsedu a ďalších členov Mandátového a imunitného výboru SNR, ako sú navrhnutí v materiáli, ktorý ste dostali.

Poslanec RSDr. Arahám:

Ďakujem súdruhovi G u 11 o v i za odôvodnenie návrhu.

Súdružky a súdruhovia poslanci, o návrhu budeme hlasovať aklamáciou, a to najskôr o predsedovi Mandátového a imunitného výboru SNR a potom o ďalších členoch tohto výboru.

Kto súhlasí s návrhom na predsedu Mandátového a imunitného výboru SNR, ako ho predniesol súdruh G u l l a, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Kto je proti?

(Nikto. )

Kto sa zdržal hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila súdruha Daniela F u t e j a za predsedu Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady.

Kto súhlasí s návrhom na zvolenie ďalších členov tohto výboru, ako sú uvedení v návrhu, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. ) Ďakujem. Kto je proti?

(Nikto. )

Kto sa zdržal hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila Mandátový a imunitný výbor Slovenskej národnej rady, ako je uvedený v návrhu.

Prosím členov Mandátového a imunitného výboru SNR, aby podľa § 55 zákona o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady overili platnosť voľby poslancov SNR a jeho predseda podal Slovenskej národnej rade správu o overení platnosti voľby jej poslancov. Výbor sa ihneď zíde na I. poschodí, číslo dverí 19.

Našu schôdzku prerušujem na 15 minút.

(Prestávka. )

(Po prestávke: )

Poslanec RSDr. Abrahám:

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci,

pokračujeme v rokovaní štvrtým bodom programu, ktorým je správa Mandátového a imunitného výboru SNR o overení platnosti voľby poslancov Slovenskej národnej rady.

Prosím predsedu Mandátového a imunitného výboru SNR poslanca súdruha F u t e j a o prednesenie správy.

Poslanec RSDr. Futej:

Vážená Slovenská národná rada, vážené súdružky a súdruhovia poslanci,

Mandátový a imunitný výbor Slovenskej národnej rady podľa § 48 zákona SNR č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady a podľa § 55 zákona SNR č. 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov bezprostredne po svojom zvolení na svojej ustavujúcej schôdzke preskúmal, či jednotliví poslanci Slovenskej národnej rady boli platne zvolení podľa zákona o voľbách do Slovenskej národnej rady, ktoré boli 5. a 6. júna 1981 a poveril ma, aby som vám podal správu o výsledkoch Jeho rokovania.

Slovenská volebná komisia Národného frontu vo svojej správe o konečných výsledkoch volieb konštatovala, že voľby, ktoré sa uskutočnili krátko po XVI. zjazde Komunistickej strany Československa a zjazde Komunistickej strany Slovenska sa stali dôkazom nerozbornej politicko-morálnej jednoty robotníckej triedy družstevného roľníctva a socialistickej inteligencie, jednoty našich bratských národov Čechov a Slovákov, ako aj národností žijúcich v ČSSR, stali sa vyjadrením súhlasu nášho pracujúceho ľudu s vnútornou i medzinárodnou politikou Komunistickej strany Československa, Národného frontu a nášho socialistického štátu. Uskutočnené voľby do zastupiteľských zborov sú výrazným prostriedkom ďalšieho prehĺbenia socialistickej demokracie, posilnenia úloh a funkcií socialistického štátu, jednoty, strany a ľudu.

Spontánna účasť občanov na voľbách, jednoznačné víťazstvo kandidátov Národného frontu do všetkých zastupiteľských zborov sú tiež presvedčivým dôkazom hlbokej dôvery a aktívnej podpory našich pracujúcich programu XVI. zjazdu Komunistickej strany Československa ktorého uskutočnenie bude znamenať ďalší všestranný rozkvet našej socialistickej vlasti a zabezpečenie mierového života našich národov a národností.

Podľa správy Slovenskej volebnej komisie Národného frontu predloženej spolu s ostatnými volebnými spismi Mandátovému a imunitnému výboru SNR bolo v Slovenskej socialistickej republike v zoznamoch voličov pre voľby do Slovenskej národnej rady zapísaných 3 376 672 občanov, z ktorých sa na voľbách zúčastnilo 3 368 386 voličov, t. j. 99, 75 %. Z uvedeného počtu bolo 3 367 072 platných hlasov.

Za kandidátov Národného frontu na poslancov do Slovenskej národnej rady hlasovalo 3 366 295 voličov, t. j. 99, 98 % z celkového počtu platných odovzdaných hlasov. Zvolení boli všetci 150-ti kandidáti Národného frontu na poslancov do Slovenskej národnej rady.

Mandátový a imunitný výbor SNR mohol konštatovať, že neboli podané žiadne sťažnosti pre porušenie zákonných ustanovení o voľbách do Slovenskej národnej rady.

Zloženie Slovenskej národnej rady zodpovedá sociálno-triednej štruktúre obyvateľov Slovenskej socialistickej republiky, pretože najviac, t. j. 70 poslancov bolo zvolených z výrobnej oblasti, a to 51 poslancov z radov robotníkov a 19 poslancov z radov družstevných roľníkov, čo predstavuje 46, 7 % všetkých poslancov.

Ďalej bolo do Slovenskej národnej rady zvolených 26 poslancov z radov pracujúcej inteligencie, 52 poslancov z radov straníckych a verejných činiteľov a 2 poslanci z radov príslušníkov Československej ľudovej armády a Ministerstva vnútra SSR.

Z celkového počtu 150 poslancov je 44 žien, čo dokumentuje rastúci podiel žien na celkovom rozvoji našej socialistickej spoločnosti.

Rovnako pozitívne možno hodnotiť skutočnosť, že sa zvýšil počet mladých poslancov vo veku do 35 rokov, ktorých bolo do novozvolenej Slovenskej národnej rady zvolených 42. Je to prejav dôvery našich pracujúcich v tvorivú iniciatívu a aktívny prístup mladej generácie, ktorá vyrastá v našej socialistickej vlasti.

Z ďalšieho vekového hľadiska bolo do Slovenskej národnej rady zvolených 36 poslancov do 50 rokov, 59 poslancov do 60 rokov a 13 poslancov nad 60 rokov.

Podľa národnostného zloženia je v Slovenskej národnej rade 130 poslancov národnosti slovenskej, 1 českej, 16 poslancov národnosti maďarskej a 3 poslanci ukrajinskej národnosti.

Vedúca úloha strany a politika zložiek Národného frontu sú vyjadrené aj v zložení poslancov Slovenskej národnej rady podľa politickej príslušnosti, nakoľko 102 poslancov sú členmi Komunistickej strany Československa, 14 poslanci členmi iných politických strán a 34 poslanci sú bez politickej príslušnosti.

Po preskúmaní zápisníc obvodných volebných komisií o výsledkoch hlasovania vo volebných obvodoch č. 1 - 150 a záverečnej správy Slovenskej volebnej komisie Národného frontu o konečných výsledkoch volieb Mandátový a imunitný výbor SNR zistil, že voľby poslancov Slovenskej národnej rady konané 5. a 6. júna 1981 boli vykonané v plnom súlade so zákonom SNR č. 55/1971 Zb. o voľbách do Sloven skej národnej rady.

Mandátový a imunitný výbor SNR preto v zmysle § 46 citovaného zákona odporúča Slovenskej národnej rade, aby prijala uznesenie tohto znenia:

"Slovenská národná rada v zmysle článku 113 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení ústavného zákona č. 125/1970 Zb. a v zmysle § 3 ods. 2 zákona SNR č. 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov overuje platnosť volieb jednotlivých poslancov Slovenskej národnej rady zvolených 5. a 6. júna 1981 vo volebných obvodoch 1 až 150. "

Poslanec RSDr. Abrahám:

Ďakujem súdruhovi Futejovi za prednesenie správy. Má niekto námietky alebo pripomienky k prednesenej správe?

(Nikto. )

Pripomienky nemá nikto. Kto súhlasí s návrhom na uznesenie, ktorý predniesol súdruh F u t e j, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. ) Ďakujem.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP