Čtvrtek 2. července 1981

Slovenská národná rada

2. schôdzka 2. júla 1981

STENOGRAFICKÁ SPRAVA

O SCHÔDZKE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej socialistickej republiky

Správa o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 18. júna do 2. júla 1981

Otázky poslancov

Bratislava 1981

Slovenská národná rada

VII. volebné obdobie

Stenografická správa

o 2. schôdzke Slovenskej národnej rady v Bratislave 2. júla 1981

Prítomní

Predseda SNR Viliam Šalgovič, CSc,

podpredsedovia SNR František Hagara, Anna Kretová, Jozef Polák a Matúš Benyó,

137 poslancov podľa listiny o prítomnosti,

členovia vlády SSR predseda JUDr. Peter Colotka, prvý podpredseda vlády Ing. Július Hanus, podpredseda vlády Ing. Ján Gregor, minister financií Ing. František Mišeje, minister priemyslu Ing. Alojz Kusalik, minister poľnohospodárstva a výživy Ing. Ján Janovic, CSc, minister práce a sociálnych vecí Dezider Krocsány, minister vnútra Ing. Štefan Lazar, minister obchodu Ing. Dezider Goga, minister stavebníctva Ing. Dušan Miklánek, CSc, minister lesného a vodného hospodárstva Ing. Vladimír Margetin, minister zdravotníctva akademik Emil Matejíček, minister školstva prof. Ing. Juraj Buša, CSc, minister kultúry národný umelec Miroslav Válek, minister spravodlivosti JUDr. Pavel Kiraly,

generálny prokurátor SSR JUDr. Martin Kováč, predseda Najvyššieho sudu SSR JUDr. Ján Benčura,

zástupcovia konzulárnych zborov akreditovaných v Bratislave, vedúci ústredných organov štátnej správy SSR

Ospravedlnení poslanci Jan Feriančik, Daniel Futej, Jozef Gala, Elena Litvajová, Karol Martinka, Jozef Mjartan, Ľudovít Pezlar, Ján Solovič, Karol Straka, Jan Štencl, Václav Vačok, Petronela Višňovcová, Jozef Zachar

(Začiatok schôdzky o 10. 00 hod. )

Predseda SNR Šalgovič, CSc.:

Vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, vážení hostia!

Otváram rokovanie druhej schôdzky Slovenskej národnej rady a zisťujem podľa prezenčných listín, že dosiaľ je prítomných 137 poslancov, takže Slovenská národná rada je schopná sa uznášať.

Na dnešnej schôdzke srdečne vítam člena Predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a prvého tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska súdruha Jozefa Lenárta (potlesk) srdečne vítam člena Predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a predsedu vlády Slovenskej socialistickej republiky súdruha Petra Colotku (potlesk), vítam ďalších členov Predsedníctva a Sekretariátu Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska. Srdečne vítam, súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, aj vás všetkých.

Dovoľte mi využiť túto príležitosť, aby som čo najsrdečnejšie zablahoželal členom vlády Slovenskej socialistickej republiky k ich menovaniu do veľmi významných a zodpovedných funkcií. (Potlesk. )

Ďalej vítam medzi nami zástupcov konzulárneho zboru v Bratislave na čele s doyenom generálnym konzulom Maďarskej ľudovej republiky Jószefom Tátaiom a ďalších prizvaných hostí. (Potlesk. )

Súdružky a súdruhovia,

Stála pracovná skupina Predsedníctva Slovenskej národnej rady pre zahraničné vzťahy pripravila návrh stanoviska Slovenskej národnej rady k vyhláseniu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky. Týmto vyhlásením vyjadrilo Federálne zhromaždenie nielen súhlas s Výzvou Najvyššieho sovietu Sovietskeho zväzu Parlamentom a národom sveta, ale aj plnú podporu všetkými československými občanmi.

Dovoľte mi teraz, aby som prečítal návrh stanoviska Slovenskej národnej rady.

My poslanci Slovenskej národnej rady oboznámili sme sa s vyhlásením Federálneho zhromaždenia ČSSR k Výzve Najvyššieho sovietu Zväzu sovietskych socialistických republík Parlamentom a národom sveta. Plne a bezvýhradne sa stotožňujeme s vyhlásením Federálneho zhromaždenia ČSSR a vyhlasujeme mu plnú podporu, lebo mierová Výzva Najvyššieho sovietu ZSSR vyjadruje najvlastnejšie životné záujmy aj nášho ľudu, zodpovedá československej zahraničnej politike potvrdenej XVI. zjazdom KSČ a stretla sa u nás so širokou a jednoznačnou podporou verejnosti. Náš ľud, ktorý prešiel ťažkými skúškami protifašistického boja, spolu s pokrokovým ľudstvom vyjadruje úprimnú vďaku sovietskemu ľudu za nesmierne obete a hrdinstvo v boji o vytúženú slobodu národov Československa.

Slovenská národná rada vyjadruje pevné odhodlanie aktívne a všestranne pôsobiť na ďalší rozvoj našej socialistickej spoločnosti, podporovať mierovú politiku nášho štátu a takto prispievať k posilňovaniu snáh celého pokrokového ľudstva o zachovanie mieru ako základnej podmienky existencie ľudstva na našej planéte a záruky základného ľudského práva, práva na život v mieri. (Potlesk. )

Prosím, vážené súdružky a súdruhovia, o hlasovanie.

Kto súhlasí s návrhom stanoviska Slovenskej národnej rady, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Kto je proti?

(Nikto. )

Kto sa zdržal hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada jednomyseľne schválila uznesenie, ktorým sa pripája k vyhláseniu Federálneho zhromaždenia ČSSR prijatému k Výzve Najvyššieho sovietu ZSSR Parlamentom a národom sveta.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady odporúča schváliť tento program schôdzky:

1. Programové vyhlásenie vlády Slovenskej socialistickej republiky

2. Správa o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 18. júna do 2. júla 1981

3. Otázky poslancov.

Súdružky a súdruhovia, navrhuje niekto z vás zmenu, alebo doplnenie programu?

(Nikto. )

Ak nie, pristúpime k hlasovaniu. Kto súhlasí s návrhom programu, ako som ho predniesol, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. ) Ďakujem. Je niekto proti? (Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikto. )

Zisťujem, že program druhej schôdzky Slovenskej národnej rady je schválený.

Pristúpime k prvému bodu programu, ktorým je

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej socialistickej republiky.

Prosím predsedu vlády Slovenskej socialistickej republiky súdruha Petra C o l o t k u, aby sa ujal slova.

Predseda vlády SSR prof. JUDr. Colotka:

Vážený súdruh prvý tajomník Ústredného výboru KSS,

vážený súdruh predseda Slovenskej národnej rady,

vzácni hostia,

vážená Slovenská národná rada,

vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci!

Predstupujeme pred vás poslancov najvyššieho zákonodarného orgánu Slovenskej socialistickej republiky so svojím programovým vyhlásením, v ktorom si vytyčujeme úlohy v oblasti hospodárskej, kultúrno-výchovnej a mocensko-správnej pre nastávajúce obdobie. Zároveň vás a všetkých našich občanov chceme bližšie oboznámiť i s tým, aké formy a metódy práce budeme uplatňovať pri ich zabezpečovaní.

Vychádzame pritom z úloh vytýčených XVI. zjazdom KSČ a zjazdom KSS, ktoré sa stali tiež naším predvolebným programom, programom našich krajov, okresov, miest i obcí, s úlohami s ktorými predstupovali takto aj kandidáti na funkcie poslancov Národného frontu pred svojich voličov. Celá predzjazdová kampaň i výsledky volieb do zastupiteľských orgánov potvrdili nielen úprimný vzťah našich občanov k socializmu a mieru, ale aj ich spontánny súhlas s hospodárskym a sociálnym programom ďalšieho rozvoja našej socialistickej spoločnosti. Vláda ako orgán vykonávajúci vôľu ľudu bude zabezpečovať plnenie týchto úloh, riešiť problémy, ktoré nastoľuje život, tak ako sa o nich živo diskutovalo aj na početných predvolebných zhromaždeniach. V tomto záujme bude tiež rozvíjať a usmerňovať aktivitu a iniciatívu pracujúcich, a tak v dialektickej jednote práv a povinností všetkých našich občanov napĺňať reálnym obsahom princípy nášho socialistického demokratizmu v praxi.

Opierajúc sa o doterajšie skúsenosti z našej socialistickej výstavby, o poznanie problémov i podmienok, za ktorých budeme pracovať, vstupujeme do nastávajúceho obdobia s dôverou vo vlastné sily, s odhodlaním pod vedením Komunistickej strany Československa i naďalej pokračovať v pozitívnych tendenciách rozvoja našej socialistickej spoločnosti. Žijeme v konsolidovanom štáte s rozvinutou materiálno-technickou základňou, s vysokou hmotnou, vzdelanostnou a kultúrnou úrovňou našich ľudí. Hmotný i duchovný potenciál našej krajiny je bázou, na ktorej chceme ďalej zvyšovať tvorbu hodnôt pre šťastný život našich robotníkov, družstevných roľníkov, pracujúcej inteligencie, aby naša Československá socialistická

republika bola rozkvitajúcim domovom Čechov, Slovákov i všetkých u nás žijúcich národností.

Sme si pritom vedomí, ako to zdôraznil súdruh Lenárt v správe na zjazde KSS, že vo všetkých oblastiach ako významný činiteľ pôsobí federatívne štátoprávne usporiadanie, ktoré podnecuje tvorivé sily našich národov, zvyšuje pocit zodpovednosti za spoločnú vec a súčasne umožňuje uspokojivejšie riešiť špecifické národné i oblastné potreby a záujmy. Preto sa budeme všestranne usilovať o ďalšie upevňovanie a zdokonaľovanie foriem a metód práce mechanizmu našej československej federácie. V záujme prehlbovania československej štátnosti budeme podporovať koncepčnú a koordinačnú funkciu federálnej vlády i cieľavedome spolupracovať s vládou Českej socialistickej republiky, aby prínos Slovenska k všestrannému rozvoju našej spoločnej vlasti bol čo najvýraznejší.

Naše istoty sú umocnené skutočnosťou, že sme pevnou súčasťou dynamicky sa rozvíjajúceho spoločenstva socialistických štátov. Prehlbovanie a rozširovanie všestrannej spolupráce so Sovietskym zväzom a ďalšími socialistickými krajinami znamená pre nás v dnešnom, rozkolísanom a krízovými javmi poznačenom svete mimoriadne významný prvok istoty a stability pre hospodársky rozvoj a zároveň bohatý zdroj skúseností pre budovanie rozvinutej socialistickej spoločnosti. Priam životný význam má naša spolupatričnosť k spoločenstvu socialistických štátov pre to, aby sme mohli pokojne pracovať v podmienkach mierového života. V tomto záujme vláda Slovenskej socialistickej republiky bude i naďalej svojou činnosťou všestranne podporovať československú zahraničnú politiku úzko spojenú s dlhodobým mierovým úsilím Sovietskeho zväzu, ktoré bolo opäť potvrdené pred celým svetom mierovými iniciatívami XXVI. zjazdu Komunistickej strany Sovietskeho zväzu i vo vystúpení súdruha Leonida Iľjiča Brežneva na našom XVI. zjazde KSČ.

Plne si uvedomujeme, že k upevneniu mieru vo svete môžeme najlepšie prispieť dôslednou realizáciou úloh hospodárskeho a sociálneho programu strany, upevňovaním, posilňovaním obranyschopnosti našej vlasti, socialistického vedomia našich ľudí, cieľavedomou výchovou mladého pokolenia v duchu socialistického vlastenectva a proletárskeho internacionalizmu.

Vážené súdružky, vážení súdruhovia,

ciele, ktoré si vytyčujeme i cesty ich zabezpečovania veľmi výstižne charakterizoval generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky súdruh Gustáv Husák na predvolebnom zhromaždení pražských pracujúcich, keď zdôraznil: "Hlavným cieľom nášho úsilia je zabezpečiť ďalší vzostupný rozvoj nášho hospodárstva a na tomto základe udržať a podľa možností ďalej skvalitňovať dosiahnutú vysokú úroveň hmotných a kultúrnych podmienok života. Cestou k tomu je vyššia efektívnosť a kvalita všetkej práce, prechod k intenzívnemu rozvoju celého národného hospodárstva na základe širokého uplatnenia vedy a techniky. Za dôležitý predpoklad pre to považujeme výrazný obrat v zlepšení práce celého hospodárskeho mechanizmu, v podstatnom zvýšení účinnosti riadiacej a plánovacej činnosti" (potiaľ súdruh Husák).

Týmto smerom budeme orientovať prácu vlády a ministerstiev v jednotlivých úsekoch výrobnej i nevýrobnej sféry, aby sme obratom v efektívnosti tvorby i použitia hmotných zdrojov dôsledne zabezpečovali líniu XVI. zjazdu KSČ i zjazdu Komunistickej strany Slovenska. Húževnatý zápas o vyššiu efektívnosť vyžaduje, ako to zdôraznil súdruh Lenárt vo svojom záverečnom slove na zjazde KSS... aby sme mobilizovali ľudí, ich rozum, vôľu, city, aby sme využili ich nové poznanie, kvalifikáciu a vzdelanie" (potiaľ súdruh Lenárt). Je to nevyhnutná podmienka pre dosiahnutie cieľov v oblasti životnej úrovne. Hovoríme otvorene a veríme, že to pochopí každý náš občan, že rozdeľovať môžeme len toľko, koľko si vytvoríme vlastnou prácou.

Usilujúc sa o naplnenie týchto cieľov, prihliadajúc na vnútorné i vonkajšie podmienky rozvoja československej ekonomiky, staviame si úlohu zvýšiť do roku 1985 tvorbu národného dôchodku v SSR o 18-20%, priemyselnú výrobu o 23-25 %, poľnohospodársku výrobu o 12-13 % a stavebnú výrobu o 12-13 %. Sú to úlohy skutočne náročné, pretože ich budeme zabezpečovať v podstate bez ďalšieho zvýšenia zdrojov surovín, materiálov, palív, energie i pracovných síl. Za tejto situácie logickým východiskom je odkrývať a mobilizovať všetky rezervy, ktoré máme v našom národnom hospodárstve, či už ide o prísnejšiu hospodárnosť, o vyššie zhodnocovanie surovín, materiálov a energie, o ďalšie zvyšovanie produktivity práce využitím neinvestičných faktorov i rastom technického vybavenia práce a predovšetkým cestou pohotovejšieho uplatňovania vedecko-technického rozvoja.

Robíme opatrenia, aby sa vedecko-technický rozvoj stal skutočne osou celej činnosti ústredných orgánov i nižších článkov riadenia počnúc vytyčovaním koncepčných zámerov v plánoch až po ich konkrétnu realizáciu. Na túto oblasť kladieme dôraz aj preto, že doterajší postup, výsledky práce nášho základného i aplikovaného výskumu, vedecko-technická spolupráca vo vnútroštátnom meradle, spolupráca so socialistickými štátmi a tiež nákup licencií sa svojimi výsledkami nie vždy dostatočne prezentovali a ani nezodpovedali búrlivo sa rozvíjajúcemu procesu vedecko-technickej revolúcie vo svete. V nastávajúcom období sa vláda Slovenskej socialistickej republiky bude preto usilovať o to, aby plánom, rozvíjaním osvedčených a novátorských, netradičných foriem vedecko-technickej spolupráce medzi výskumnými pracoviskami v ČSSR i so zahraničím, zvýšením úrovne riadiacej práce sa riešili strategické, prioritné úlohy rozvoja nášho národného hospodárstva.

V týchto intenciách budeme po línii štátnych orgánov, Slovenskej akadémie vied i vysokých škôl vyvíjať všestranné úsilie, aby nové progresívne odbory, ako sú mikroelektronika, priemyselné roboty a manipulátory, automatizované systémy riadenia, komplexné využitie lignocelulózových surovín, riadená reprodukcia hospodárskych zvierat, ekologická optimalizácia využívania Východoslovenskej nížiny, zdravý telesný a duševný rozvoj mladej generácie a ďalšie úlohy sa vo vedeckovýskumných inštitúciách na Slovensku nielen úspešne riešili, ale aj primeraným spôsobom a oveľa pohotovejšie uplatňovali v praxi.

Omnoho väčší dôraz budeme klásť na výsledky, na celkové zvýšenie výkonnosti pracovísk nášho základného i aplikovaného výskumu, na kvalitu kádrov, ich odborné a organizačné schopnosti, ich zmysel pre riešenie praktických potrieb

národného hospodárstva, aby sa zameriavali na také úlohy, kde sú predpoklady dopracovať sa k pozitívnym výsledkom. Na všetkých pracoviskách našej vedeckovýskumnej základne musíme osobitne dbať o to, aby sa spoločnosti čo najskôr vrátili veľké investičné i neinvestičné vklady a plnšie sa využívala najmä špičková prístrojová technika. Pochopiteľne, že nám pritom pôjde aj o to, aby naše mladé schopné vedecké kádre našli uplatnenie svojich ambícií a v takomto zmysle realizovali svoje cieľavedomé životy.

Budeme od všetkých orgánov riadiacich výskum vyžadovať intenzívnejšie rozvíjanie konkrétnej, vecnej, vedeckotechnickej spolupráce so socialistickými štátmi, najmä so Sovietskym zväzom, aby jej výsledky vyústili do praktickej špecializácie a kooperácie výroby a prinášali čo najskôr sledovaný efekt. Uvedomujeme si, že touto cestou sa nám otvárajú široké možnosti zúčastniť sa na riešení veľkých, kádrovo i finančne veľmi náročných programov, ktoré dnes udávajú tón vedecko-technickému progresu vo svete a na uskutočnenie ktorých by naše vlastné sily zďaleka nestačili. Niektoré progresívne technológie a výroby budeme si naďalej zaobstarávať účelným a koncepčne premysleným nákupom licencií a aj takto urýchľovať inováciu a výraznejšie zvyšovať kvalitu výrobkov.

Širším uplatňovaním technického pokroku vo výrobe chceme urýchľovať proces progresívnych štrukturálnych zmien, ktoré smerujú k energeticky a surovinovo menej náročnému typu výroby, predstavujú trend svetového technického pokroku vo výrobe i spotrebe, umožňujú lepšie uspokojovať potreby výrobnej spotreby, investičnej výstavby i vnútorného trhu a súčasne aj zvyšovať efektívnosť zahraničnej výmeny našej národnej práce. Aj touto cestou chceme prispievať k rovnovážnemu vývoju československej ekonomiky. Od príslušných ministerstiev i nižších článkov riadenia preto vyžadujeme oveľa koncepčnejší a cieľavedomejší prístup k rozvíjaniu progresívnych odborov a výrobkov, v ktorých je zhmotnený vysoký podiel kvalifikovanej práce, k obmedzovaniu a likvidácii neefektívnych výrob. V tomto smere musíme účinnejšie prekonávať rôzne lokálne a úzke podnikové alebo skupinové záujmy, ako aj škodlivý konzervativizmus vôbec.

Súdružky a súdruhovia,

jednou z prioritných úloh československej ekonomiky je dosiahnuť rovnovážnejší vývoj vonkajších vzťahov. V tomto smere budeme vytvárať všestranné podmienky pre zvýšenie exportnej schopnosti nášho spotrebného, drevospracujúceho, chemického a potravinárskeho priemyslu. Pre tvorbu devízových prostriedkov chceme lepšie využiť aj zariadenia cestovného ruchu, naše kúpele i vývoz z oblasti kultúry, projektovej činnosti a stavebníctva.

Popri dôslednom zabezpečovaní hmotného vývozu musia všetky stupne riadenia podstatne zvýšiť svoju pozornosť tiež jeho hodnotovej stránke, dosahovaniu vyšších realizačných cien. To vyžaduje väčšiu iniciatívu a politickú zodpovednosť, zlepšovať spoluprácu výroby so zahraničným obchodom, sústavne získavať potrebné informácie o vývoji dopytu, cenových a ďalších komerčných aspektoch, viac využívať devízové kalkulácie a na tomto základe pohotovejšie prispôsobovať štruktúru, sortiment i kvalitu výrobkov.

Vo vedomí nezastupiteľného miesta našich hospodárskych vzťahov so Sovietskym zväzom i ostatnými socialistickými krajinami budeme po línii vlády i príslušných ministerstiev zabezpečovať dôsledné plnenie prijatých zmluvných záväzkov. Naše podniky a organizácie musia najmä tvorivo a iniciatívne využívať možnosti dané dlhodobým programom špecializácie a kooperácie výroby medzi ČSSR a Sovietskym zväzom na obdobie do roku 1990, a tak ďalej zvyšovať podiel špecializovanej a kooperovanej výroby.

Ministerstvá aj podnikovo hospodárska sféra musia ďaleko hospodárnejšie pristupovať k využívaniu prostriedkov na investičné i neivestičné dovozy. Nesmieme nikde pripustiť, aby sa prácne vyprodukované devízové prostriedky ľahkovážne použili na dovoz toho, čo si môžeme vyrobiť doma, či doviezť zo socialistických štátov, alebo vôbec si to v súčasnej situácii aj odpustiť.

Riešenie otázok súvisiacich s rastom vývozu a zvyšovaním jeho efektívnosti, ako aj hospodárnosť v dovozoch sa musí častejšie a s hlbším analytickým pohľadom dostávať na program rokovaní vedenia ministerstiev i vlády Slovenskej socialistickej republiky.

K úsiliu o zvyšovanie efektívnosti a kvality a o celkovú intenzifikáciu rozvoja je nevyhnutné v plnej miere využiť prijaté opatrenia v sústave plánovitého riadenia národného hospodárstva. Na úrovni ústredných orgánov sa budeme musieť prepracovávať k stále hlbšiemu analytickému poznaniu problémov a ich príčinných súvislostí, a tak účinnejšie využívať plán i nástroje finančnej, úverovej, dotačnej, cenovej i mzdovej politiky pre zvyšovanie celkovej výkonnosti nášho národného hospodárstva.

Vláda SSR bude prostredníctvom svojho výboru pre plánovité riadenie i príslušných ústredných orgánov štátnej správy sledovať praktické uplatňovanie opatrení na prehĺbenie chozrasčotu a v spolupráci s príslušnými celoštátnymi orgánmi riešiť problémy, ktoré sa vyskytnú, systematicky analyzovať účinnosť sústavy z hľadiska jej pôsobenia na rozhodujúce vecné problémy našej ekonomiky a v prípade potreby navrhovať ďalšie úpravy.

Pri príprave plánu na rok 1982 budeme súčasne dbať o to, aby sa v podnikoch a organizáciách lepšie využilo ústretové plánovanie ako forma účinnej mobilizácie rezerv i zainteresovanosti pracujúcich na prijímaní vyšších úloh. Riadiacou prácou a súčasne aj politickým pôsobením musíme dosiahnuť dôsledné uplatňovanie princípu zásluhovosti tak kolektívov, ako aj jednotlivcov za skutočne odvedenú prácu.

Skúsenosti potvrdzujú, že aplikácia opatrení v praxi nie je jednorazovou akciou, ale procesom, v ktorom môže dochádzať i ku konfliktným situáciám. Podľa konkrétnych podmienok na jednotlivých pracoviskách bude potrebné sústavne zdokonaľovať kritériá merania práce a zásluh, teda najmä výkonové normy, normy spotreby, kvality, kapacitné normy a podobne. Budeme týmto otázkam venovať na všetkých riadiacich článkoch, hlavne priamo v podnikoch a závodoch trvalú všestrannú pozornosť, reagovať citlivo na problémy a riešiť ich bez toho, že by sa ustupovalo od základných princípov sústavy. Súbežne s tým vyvíjame úsilie o ďalšie zlepšenie priamej riadiacej činnosti, aby vedúci pracovníci v hospodárskej sfére, od

majstra až po riaditeľa, zvyšovali úroveň organizácie práce, dôrazne presadzovali technologickú a pracovnú disciplínu, smelo a spravodlivo uplatňovali kritériá pre hodnotenie práce kolektívov a jednotlivcov a aby nebojácne postupovali proti akýmkoľvek neporiadkom, lajdáctvu a nezodpovednosti.

Vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci,

pre zabezpečovanie hospodárskych cieľov čs. ekonomiky i dynamiky rozvoja hospodárstva na Slovensku bude aj naďalej zohrávať dôležitú úlohu palivovo-energetický a hutnícko-strojársky komplex. Preto budeme v rámci pôsobnosti vlády SSR, jednotlivých ministerstiev i národných výborov vytvárať pre podniky týchto federálnou vládou riadených odvetví podmienky pre úspešné zvládnutie plánovaných úloh.

Sústavnú pozornosť budeme venovať výstavbe jadrových elektrární V2 Jaslovské Bohunice a Mochovce, prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh i ďalších kapacít v energetike, ťažbe uhlia i v teplárenstve. Na našej najväčšej stavbe 7. päťročnice - Sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros budeme po investorskej i dodávateľskej stránke vytvárať všetky potrebné podmienky, aby v termínoch dohodnutých s Maďarskou ľudovou republikou sa zabezpečoval plynulý priebeh výstavby. Budeme vyžadovať, aby si naše stavebníctvo zodpovedne plnilo úlohy na investíciách smerujúcich k ďalšiemu technickému pokroku v našom hutníctve, ako aj na dokončenie a dokompletovanie strojárskych kapacít dôležitých z hľadiska štátnych cieľových programov.

Pre potreby rozvoja palív a energetiky i pre lepšie využitie a ďalšie rozšírenie výrobnej základne strojárstva chceme prispieť prednostným zabezpečovaním kvalifikovaných pracovníkov a vytváraním priaznivých podmienok pre ich stabilizáciu, najmä v tých podnikoch, ktoré sú nositeľmi dynamiky rozvoja.

Potreba vyrovnanosti palivovo-energetickej bilancie vyžaduje, aby sme v úsekoch riadených vládou SSR v 7. päťročnici postupne dosiahli relatívne zníženie ročnej spotreby o 1, 8 mil. ton merného paliva. Na ministerstvách, VHJ, v podnikoch, ale i v nevýrobnej sfére urobíme všetko pre dôsledné splnenie programu racionalizácie spotreby a využitia palív a energie, či už ide o investičné akcie zamerané na zvyšovanie účinnosti tepelných spotrebičov, úspornejšie technológie výroby, využitie odpadového tepla i geotermálnych zdrojov, energetické zúžitkovanie odpadu, zvýšenie tepelno-izolačhých vlastností stavieb alebo opatrenia organizačného charakteru. Zvlášť náročné úlohy stoja pred nami v úspore pohonných hmôt. Pre ich splnenie musí tak verejná, ako aj závodná atumobilová doprava výrazne racionalizovať dopravný proces rozvíjaním činností vyťažovacích stredísk, zvyšovať obojsmerné využitie vozidiel, vylučovať protismerné prepravy, paralelné trasy v osobnej doprave a tiež zlepšovať technický stav dopravného parku.

V chemickom priemysle sme prakticky ukončili etapu rýchleho rozvoja základnej chémie, opierajúceho sa o zvyšovanie množstva spracovanej ropy. Ďalší rast výroby tohoto odvetvia budeme orientovať na odbory malo a strednotonážnej

kvalifikovanej chémie, najmä na výrobu gumárenských chemikálií a prísad do plastov, prostriedkov na ochranu rastlín, prísad do krmovín a konzervačných prostriedkov, na rozšírenie a skvalitňovanie výroby syntetických vlákien. Týmto smerom zameriavame aj prácu vedeckovýskumnej základne.

Výstavbou kapacít na chemické i mechanické spracovanie drevnej hmoty sme prakticky vytvorili podmienky pre plné spracovanie a vyššie zhodnotenie zdrojov drevnej hmoty, včítane drevného odpadu a postupne prestať s vývozom surového dreva. Od Ministerstva priemyslu SSR budeme vyžadovať, aby doriešilo problémy spojené s dosahovaním projektových parametrov výroby na nových kapacitách, najmä vo Vranove a Žiline, ako aj zabezpečilo rýchly a bezporuchový nábeh výroby v Celulózovo-papiernickom kombináte y Ružomberku, ktorých termín sa blíži, i na nových kapacitách v Polomke, Šariši a Žarnovici. V popredí našej pozornosti bude tiež zvyšovanie kvality a estetického vzhľadu nábytku i pružnejšie prispôsobovanie jeho sortimentu požiadavkám domáceho spotrebiteľa i zahraničných odberateľov.

V textilnom a odevnom priemysle chceme pri ďalšej náhrade prírodných vlákien syntetickými ďalej zvyšovať podiel módnych pletiarskych a odevných výrobkov vysokej kvality, ako aj niektorých v súčasnosti nedostatkových druhov výrobkov a tiež bytových textílií. V kožiarskom a obuvníckom priemysle kladieme väčší dôraz na výrobu mäkkej, pohodlnej flexibilnej obuvi pre domáci trh i pre vývoz. Veľkovýrobu spotrebného tovaru v národných podnikoch musí účelne dopĺňať malosériová a kusová výroba na objednávku z podnikov výrobných družstiev a miestneho priemyslu.

Vážené súdružky, vážení súdruhovia,

s omnoho väčšou nástojčivosťou sa dostáva do popredia úloha v čoraz väčšej miere kryť spotrebu potravín z vlastných zdrojov. Núti nás k tomu cenový vývoj i zhoršujúce sa podmienky obstarávania potravinárskych surovín, najmä jadrových krmív dovozmi i vážny dopad týchto dovozov na rovnováhu našich vonkajších vzťahov. Za tejto situácie musíme vyžadovať, aby sa dôsledne plnili všetky opatrenia, ktoré sme prijali na ochranu a ďalšie zúrodňovanie pôdneho fondu a súčasne mobilizovať rezervy, ktoré máme vo využití jeho produkčných možností.

V záujme lepšej vyváženosti vnútorných väzieb medzi rastlinnou a živočíšnou výrobou v 7. päťročnici počítame s rýchlejším rastom rastlinnej výroby o 16 - 18 %, zatiaľ čo v živočíšnej výrobe zdroje krmív umožňujú zvýšenie produkcie o 9 %. Pritom v našich podmienkach, keď sme už dosiahli slušnú európsku úroveň v intenzite výroby obilia, je nevyhnutné ďalší rast živočíšnej výroby zabezpečovať hlavne zvyšovaním produkcie objemových krmív. Tu máme v porovnaní s inými krajinami značné rezervy tak v hektárových úrodách krmovín na ornej pôde, ako aj a to hlavne v oveľa intenzívnejšom využití rozsiahlej výmery lúk a pasienkov v našich horských a podhorských oblastiach. V súlade s touto koncepciou musíme ďalší rast produkcie mäsa dosahovať rozvojom chovu hovädzieho dobytka a výrobu bravčového mäsa zabezpečovať vo väzbe na zdroje jadrových krmív. Tento trend je mimochodom plne aj v súlade so zásadami zdravého stravovania, čo nám súdruh

Matejiček, minister zdravotníctva plne potvrdí. Súčasťou nášho úsilia o vyššie krytie potrieb živočíšnej výroby vlastnou produkciou krmovín musí byť aj ďalšie zhospodárňovaní ich spotreby. V tomto zaujme budeme osobitne dbať o to, aby sa v živočíšnej výrobe, najmä v chove ošípaných výraznejšie prejavilo zníženie spotreby jadra na produkciu 1 kg masa tak, aby sme sa čo najviac priblížili normám jeho optimálnej spotreby v celoštátnom i medzinárodnom meradle.

Rozhodnejšie treba prekonávať už dlhšie trvajúcu stagnáciu vo výrobe zemiakov a cukrovej repy a vyžadovať od výskumu i praxe, aby sa tu v širšej miere uplatňovali vedecky podložené pestovateľské systémy. Zlepšovanie skladby našej výživy si vyžaduje zvýšiť výrobu ovocia i zeleniny a súčasne pružnejšou spoluprácou obchodných organizácií s výrobcami dosiahnuť plynulejšie a rovnomernejšie zásobenie trhu týmito produktami vo všetkých okresoch. Pravidelnou kontrolou plnenia opatrení, ktoré boli schválené v už prijatých koncepciách, i ďalšími nevyhnutnými opatreniami chceme aj v tomto smere dosiahnuť citeľné zlepšenie.

Prostredníctvom národných výborov budeme zabezpečovať, aby sa pôda nevhodná na veľkovýrobne obrábame účelne využila pre rozvoj záhradkárstva, a tým pre zvýšenie produkcie ovocia a zeleniny Vychádzajúc z dobrých skúseností najmä tohtoročných v Stredoslovenskom kraji budeme tiež podporovať formu zmluvného dorábania sena, aby sme aj takýmto spôsobom posilnili našu krmovinovú základňu, najmä pokiaľ ide o seno z nedostupných plôch. V súčinnosti s federálnou a českou národnou vládou pripravujeme opatrenia na širšie rozvinutie zmluvného výkrmu hospodárskych zvierat, aby sme lepšie využili vedľajšie zdroje krmív, ustajňovacie možnosti i záujem ľudí pre túto doplnkovú formu zvyšovania živočíšnej výroby.

Tak ako vo všetkých odvetviach budeme aj v poľnohospodárstve klásť väčší dôraz na hospodárnosť, rentabilitu, celkové finančné výsledky hospodárenia Rýchlejšie musíme pokročiť najmä v odstraňovaní ešte stále vysokých a neodôvodnených rozdielov medzi poľnohospodárskymi podnikmi pracujúcimi v rovnakých podmienkach, výrazne znížiť doterajšie nadmerné straty pri zbere i skladovaní cukrovej repy, zemiakov i ďalších plodín, zlepšiť starostlivosť o údržbu poľnohospodárskych strojov a uskladnenie hnojív. Vzhľadom na obmedzené zdroje pohonných hmôt, najmä motorovej nafty treba aj v poľnohospodárstve robiť všetky opatrenia na racionalizáciu ich spotreby, najmä domyslieť aj otázku využitia aj iných energetických zdrojov.

V potravinárskom priemysle sa zameriame na vyššie zhodnocovanie poľnohospodárskych surovín, najmä masa, na inováciu sortimentu výrobkov, rozšírenie výroby polotovarov, priemyselne pripravovaných hotových jedál, dostatočný sortiment detskej výživy. Rozšírením účelného porcovania a balenia chceme tiež prispieť k zvýšeniu trvanlivosti výrobkov i k šetreniu potravinami. K hospodárnemu zaobchádzaniu potravinami i k racionálnej výžive musia účinnejšie napomáhať obchod, zdravotnícka osveta i prostriedky masovej informácie.

Pre využitie nášho prírodného bohatstva i pre udržanie ekologickej rovnováhy musíme naďalej všestrannú pozornosť venovať našim lesom, ich ďalšiemu zveľaďovaniu, lepšiemu sprístupneniu i plnému využitiu ich produkčnej schopnosti. Na to


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP