Úterý 27. dubna 1982

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

4. schôdzka 27. apríla 1982

STENOGRAFICKÁ SPRAVA

O SCHÔDZKE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

Návrh na schválenie zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 29. januára 1982, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení.

Vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť miestnych národných výborov v strediskových obciach.

Správa vlády Slovenskej socialistickej republiky o plnení úloh stavebníctva.

Správa o realizácii podnetov poslancov SNR prednesených na 3. schôdzke Slovenskej národnej rady.

Správa predsedu SNR o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 18. decembra 1981 do 26. apríla 1982.

Otázky poslancov

Bratislava 1982

Slovenská národná rada

VII. volebné obdobie

Stenografická správa

o 4. schôdzke Slovenskej národnej rady 27. apríla 1982

Prítomní:

Predseda SNR Viliam Šalgovič, CSc.;

člen Predsedníctva ÚV KSČ a prvý tajomník ÚV KSS Jozef L e n á r t;

podpredsedovia SNR František H a g a r a, Anna Kretová, Jozef Polák a Matúš B e n y ó;

139 poslancov SNR podľa listiny o prítomnosti;

Členovia vlády SSR: predseda JUDr. Peter Colotka, prvý podpredseda vlády Ing. Július H a n u s, podpredseda vlády Ing. Ján Gregor, minister financií Ing. František Mišeje, minister priemyslu Ing. Alojz K u s a l í k, minister výstavby a techniky Ing. Václav V a č o k, minister práce a sociálnych vecí Dezider Krocsány, minister vnútra Ing. Štefan Lazar, minister obchodu Ing. Dezider G o g a, minister stavebníctva Ing. Dušan M i k l á n e k, CSc., minister lesného a vodného hospodárstva Ing. Vladimír Margetin, minister zdravotníctva akademik Emil M a t e j i C e k, minister školstva prof. Ing. Juraj Buša, CSc., minister kultúry národný umelec Miroslav Válek, minister spravodlivosti JUDr. Pavel K i r á l y a minister-predseda Výboru ľudovej kontroly RSDr. Štefan Ferencei;

generálny prokurátor SSR JUDr. Martin Kováč, predseda Najvyššieho súdu SSR JUDr. Ján B e n č u r a;

vybraní pracovníci rezortu stavebníctva nositelia štátnych vyznamenaní Hrdina socialistickej práce a Radu práce (9 hostí).

Ospravedlnení poslanci: Kamil Brodziansky, Ján Brondoš. Zita Bučeková, Štefan F á b r y, Ján Jancík, Ján J a n o v i c, Ján K u b a č k a, Karol M a r t i n k a, František M i t a n a, Gejza N a v r á t i l, Rozália Tóthová.

(Začiatok schôdzky o 8, 30 hod. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Vážená Slovenská národná rada, vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, vážení hostia!

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa článku 104 odseku druhého ústavného zákona o československej federácii zvolalo Slovenskú národnú radu na jarné zasadanie dňom 1. marca 1982.

V rámci tohto zasadania otváram 4. schôdzku Slovenskej národnej rady.

Dovoľte mi, aby som i vaším menom srdečne privítal medzi nami členov Predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, prvého tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska súdruha Jozefa Lenárta (potlesk) a predsedu vlády Slovenskej socialistickej republiky súdruha Petra C o l o t k u (potlesk).

Dovoľte mi, ďalej úprimne privítať aj ďalších vedúcich predstaviteľov Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska, funkcionárov orgánov Národného frontu, spoločenských organizácií, ostatných politických strán, členov vlády Slovenskej socialistickej republiky, hostí dnešného rokovania, ako aj vás, súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci.

Rokovanie 4. schôdzky Slovenskej národnej rady sa koná bezprostredne po 6. zasadaní Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a naň nadväzujúceho zasadania Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska.

Ústredný výbor KSČ na svojom 6. zasadaní rokoval o úlohách národných výborov pri napĺňaní záverov a uznesení XVI. zjazdu Komunistickej strany Československa.

V správe Predsedníctva Ústredného výboru KSČ, v diskusii i v prijatom uznesení sa osobitne zdôrazňuje požiadavka, aby národné výbory ešte výraznejšie prispievali k uskutočňovaniu politiky vedúcej sily našej spoločnosti Komunistickej strany Československa a s vedomím vysokej zodpovednosti pristupovali k realizácii uznesení jej XVI. zjazdu.

Mnohé národné výbory ako základné články zastupiteľskej sústavy a miestne orgány štátnej moci a správy za uplynulých nie celých 60 rokov zohrali významnú úlohu tak v zápase nášho ľudu za národnú a sociálnu slobodu, ako aj pri napínaní generálnej línie výstavby socializmu. Vážime si a oceňujeme výsledky ich politicko-organizátorskej a výchovnej práce, ktorou aktívne prispievajú k úspešnej realizácii programu hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja našej spoločnosti.

Rozsah a náročnosť úloh v súčasnej etape výstavby rozvinutej socialistickej spoločnosti, ako aj meniace sa vonkajšie a vnútorné podmienky, v ktorých realizujeme závery XVI. zjazdu KSČ, nastoľujú požiadavku skvalitnenia a zefektívnenia činnosti národných výborov, a to najmä volených orgánov plén, rád, ale aj komisií, v záujme posilnenia ich vplyvu na riešenie ekonomicko-sociálnych otázok rozvoja v okruhu svojej pôsobnosti.

"Priebeh zasadania", povedal v záverečnom slove generálny tajomník ÚV KSČ súdruh Gustáv Husák, "potvrdil dôležitosť a správnosť zaradenia otázok zdokonaľovania práce národných výborov na program rokovania Ústredného výboru KSČ. Sú to úlohy politicky a ekonomicky veľmi aktuálne, dotýkajúce sa života všetkých našich občanov, ktoré tvoria významnú časť uznesení XVI. zjazdu KSČ. Je nevyhnutné, pokračuje súdruh Husák, povzniesť prácu národných výborov na vyššiu úroveň, zodpovedajúcu novým podmienkam a potrebám. "

Súdružky a súdruhovia,

v nadväznosti na 6. zasadanie Ústredného výboru KSČ a včerajšie zasadanie Ústredného výboru KSS prerokujeme na dnešnej schôdzke Slovenskej národnej rady vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov v strediskových obciach. Okrem tejto novely v krátkej budúcnosti nás očakávajú v legislatívnej činnosti ďalšie povinnosti.

Pre Slovenskú národnú radu a jej orgány vyplývajú však zo záverov a uznesení 6. zasadania Ústredného výboru KSČ a aprílového zasadania Ústredného výboru KSS ďalšie dôležité úlohy. Pôjde najmä o to ako sa hovorí v správe Predsedníctva ÚV KSS aby sme pri rešpektovaní ústavnej právomoci vlády Slovenskej socialistickej republiky dôslednejšie usmerňovali národné výbory na plnenie kľúčových úloh hospodárskeho a sociálneho rozvoja, zovšeobecňovali dobré skúsenosti z ich práce a pôsobili tak na prehĺbenie demokratických zastupiteľských princípov v ich činnosti. Rovnako dôležité je, aby Slovenská národná rada, jej orgány a poslanci čo najširšie využívali stanoviská a skúsenosti národných výborov vo svojej zákonodarnej a kontrolnej činnosti. To predpokladá, že aj národné výbory sa budú viac obracať na Slovenskú národnú radu s podnetnými návrhmi.

Dovoľte mi, súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, aby som v mene vás všetkých ubezpečil Ústredný výbor Komunistickej strany Československa a Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska, že Slovenská národná rada, jej orgány a všetci poslanci budú dôsledne realizovať uznesenia 6. zasadania ÚV KSČ a aprílového zasadania ÚV KSS, budú dôsledne zabezpečovať požiadavky, ktoré v závere včerajšieho zasadania vyjadril súdruh Lenárt o nevyhnutnosti čestne splniť všetky plánované úlohy v národnom hospodárstve, budú aktívne prispievať k ďalšiemu zdokonaľovaniu a skvalitňovaniu činnosti národných výborov.

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci,

zisťujem, že podľa prezenčných listín je prítomných 139 poslancov, takže podľa článku 109 ústavného zákona o československej federácii Slovenská národná rada je uznášania schopná.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady odporúča schváliť tento program:

1. Návrh na schválenie zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 29 januára 1982, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení

2. Vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť miestnych národných výborov v strediskových obciach

3. Správa vlády Slovenskej socialistickej republiky o plnení úloh stavebníctva

4 Správa o realizácii podnetov poslancov SNR prednesených na 3. schôdzke Slovenskej národnej rady

5. Správa predsedu SNR o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 18. decembra 1981 do 26. apríla 1982

6. Otázky poslancov.

Súdružky a súdruhovia, navrhuje niekto z vás zmenu alebo doplnenie návrhu programu?

(Nikto. )

Nikto. Pristúpime k hlasovaniu. Kto súhlasí s návrhom programu, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. ) Ďakujem. Je niekto proti? (Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikto. ) Zisťujem, že Slovenská národná rada program schôdzky schválila.

Prvým bodom programu je

Návrh na schválenie zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 29. januára 1982, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR číslo 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení.

Návrh ste dostali ako tlač 18.

Z predloženého návrhu vyplýva, že Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na svojej schôdzke 29. januára 1982 podľa článku 121 ústavného zákona o československej federácii na návrh vlády Slovenskej socialistickej republiky prijalo zákonné opatrenie Predsedníctva SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení.

Prijaté zákonné opatrenie Predsedníctva SNR nadväzuje na zákonné opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky z 27. januára 1982, ktorými sa zvýšili sociálne dôchodky, materský príspevok a vykonali niektoré zmeny v sociálnom a nemocenskom zabezpečení.

Podľa článku 121 odseku 4 citovaného ústavného zákona musí zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady schváliť Slovenská národná rada na najbližšom zasadaní, lebo ináč by stratilo platnosť. Navrhujem preto prijať uznesenie, ako je uvedené v tlači 18.

Máte, súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, pripomienky k návrhu uznesenia?

(Neboli. )

Dávam teda o návrhu hlasovať. Kto je za prijatie navrhnutého uznesenia, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada návrh na uznesenie schválila.

Druhým bodom programu je

vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť v strediskových obciach.

Návrh zákona ste dostali ako tlač 17 a spoločnú správu výborov SNR ako tlač 17a.

Prosím ministra vnútra Slovenskej socialistickej republiky súdruha Štefana Lazara, aby za vládu Slovenskej socialistickej republiky odôvodnil vládny návrh zákona.

Minister vnútra SSR Ing. Lazar:

Vážený prvý tajomník ÚV KSS s. Lenárt, vážená Slovenská národná rada, súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci,

vláda Slovenskej socialistickej republiky vám predkladá na rokovanie a schválenie návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť miestnych národných výborov v strediskových obciach. Dovoľte, aby som z poverenia vlády predložený návrh zákona odôvodnil.

Budovanie rozvinutej socialistickej spoločnosti a s ním súvisiace zmeny, najmä v rozmiestňovaní výrobnej základne, v značnej miere ovplyvnili nielen štruktúru osídlenia, ale aj zmeny v počte miestnych národných výborov. Došlo k postupnému poklesu počtu obyvateľov najmä v malých obciach a naopak, k pomerne rýchlemu pribúdaniu obyvateľov v mestách. To malo vplyv aj na činnosť národných výborov. Zatiaľ, čo úlohy mestských národných výborov neustále rástli a boli čoraz náročnejšie, na miestnych národných výboroch v malých obciach úloh ubúdalo a na zabezpečovanie tých, ktoré zostali, nebolo možné utvoriť kvalifikovaný aparát.

V snahe zlepšiť výkon štátnej správy miestnymi národnými výbormi

v malých obciach zákonom číslo 69/1967 Zb. o národných výboroch sa umožnilo zriaďovať jeden miestny národný výbor pre viac obcí alebo zlučovať viaceré obce do jednej obce, a tým vytvoriť podmienky, aby na novozriadených miestnych národných výboroch pracoval početnejší a kvalifikovanejší aparát. Využívanie tejto možnosti sa prejavilo v postupnom znižovaní i počtu národných výborov základného stupňa. Aj keď sa značne znížil počet malých obcí, pretrváva taký stav, že popri veľkých obciach naďalej existujú, pričom miestne národné výbory v nich pôsobiace majú, bez ohľadu na veľkosť obce, rovnakú pôsobnosť. Obdobná situácia je v mestách, kde tiež nie je zatiaľ náležite diferencovaná pôsobnosť mestských národných výborov, s ohľadom na počet obyvateľov miest a rozsah ekonomických úloh, ktoré sa v mestách prostredníctvom národných výborov zabezpečujú.

Komunistická strana Československa, vedomá si týchto skutočností, venovala otázkam pôsobnosti národných výborov ako základnému článku štátneho mechanizmu v ostatných rokoch sústavnú pozornosť. Na jej XV. zjazde sa okrem iného zdôraznilo, že osobitnú pozornosť si zasluhuje zvýšenie účinnosti práce národných výborov vo veľkých mestách, na nových sídliskách a v strediskových obciach. V nadväznosti na líniu vytýčenú XV. zjazdom strany Predsedníctvo Ústredného výboru Komunistickej strany Československa prijalo v apríli roku 1979 dokument o úlohách a ďalšom rozvoji národných výborov a o postupe ich realizácie.

Tento dokument sa po línii štátnych orgánov podrobne rozpracoval a vláda Československej socialistickej republiky i vlády republík schválili harmonogram zabezpečenia koordinovanosti a žiadúcej jednotnosti postupu pri plnení z neho vyplývajúcich úloh v obidvoch republikách. Na XVI. zjazde strany opätovne sa poukázalo na nevyhnutnosť posilniť právomoc národných výborov v mestách, strediskových obciach a na sídliskách.

Predložený vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady je prvým legislatívnym vyjadrením úloh, ktoré vyplynuli z XV. zjazdu Komunistickej strany Československa a zo spomenutého dokumentu schváleného Predsedníctvom Ústredného výboru Komunistickej strany Československa z apríla 1979.

Návrh obsahuje komplexné posilnenie postavenia miestnych národných výborov v strediskových obciach. V súlade s politickou líniou strany smerujúcou k zvýšeniu účinnosti práce základného stupňa národných výborov sa má toto posilnenie uskutočniť v podstate troma smermi.

Po prvé, zákon má utvoriť právne predpoklady preto, aby sa strediskové obce stali ucelenou základňou pre poskytovanie všetkých základných platených služieb občanom.

Po druhé, ide o to, aby sa miestnym národným výborom v strediskových obciach zabezpečil dostatočný vplyv na tie organizácie, vykonávajúce činnosť v územných obvodoch strediskových obcí, ktoré sú síce riadené národnými výbormi vyšších stupňov alebo sú riadené ústredne, avšak svojou činnosťou sa významnou mierou týkajú potrieb a oprávnených záujmov občanov strediskovej obce, ako aj rozvoja územných obvodov týchto obcí vôbec.

Po tretie, navrhovaným zákonom sa sleduje rozšírenie výkonu štátnej správy miestnymi národnými výbormi v strediskových obciach, a to na úseku vodného hospodárstva, sociálneho zabezpečenia, školstva, ochrany verejného poriadku, poľnohospodárstva, hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi a čiastočne aj na úseku dopravy a na úseku požiarnej ochrany.

Rozšírenie výkonu štátnej správy sa uskutoční prenesením tejto správy z okresných národných výborov na miestne národné výbory v strediskových obciach Zmena bude značiť jednak priblíženie výkonu štátnej správy na uvedených úsekoch občanom, jednak sa tým umožní vybavovať veci občanov v mieste ich bydliska, a to na základe bezprostredných, konkrétnych znalostí situácie pružnejšie a vzhľadom na poznanie miestnych pomerov aj po vecnej stránke kvalifikovane.

Predloženou novelou zákona o národných výboroch sa umožní miestnym národným výborom v strediskových obciach vo väčšej miere ako doteraz zriaďovať zariadenia, prípadne organizácie na poskytovanie platených služieb občanom, vyjadrovať sa k návrhom koncepcií rozvoja okresov, k strednodobým a vykonávacím plánom a k rozpočtom príslušných okresných národných výborov. Umožní sa im tiež vyžadovať od organizácií v ich územných obvodoch, ktoré neriadia, správy o ich činnosti, týkajúcej sa životných podmienok obyvateľstva obce a úloh miestneho národného výboru a zároveň požadovať vykonanie nápravy pri zistení nedostatkov v činnosti týchto organizácií, ktoré majú nepriaznivý dopad na oprávnené potreby alebo záujmy obyvateľov obce.

Tým sa dáva, v porovnaní s doterajším stavom, miestnym národným výborom v strediskových obciach dôležitý nástroj k oveľa účinnejšiemu utváraniu životných podmienok v ich územných obvodoch a k celkovému rozvoju týchto územných obvodov. Miestne národné výbory v strediskových obciach budú tak môcť lepšie ako doterajšie miestne národné výbory, plniť úlohy hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja celého spádového územia strediskovej obce.

Považujem za potrebné zdôrazniť, že miestne národné výbory v strediskových obciach budú musieť venovať veľkú starostlivosť ďalšiemu rozvíjaniu socialistickej demokracie. V dôsledku toho, že v zlúčených obciach zanikli miestne národné výbory a zostal miestny národný

výbor v strediskovej obci, nesmie ochabnúť politická práca, ani činnosť spoločenských organizácií Národného frontu a napokon ani činnosť aktívov národných výborov. Najmä preto, lebo až po získaní skúseností, dôkladnom overení poznatkov, sa pristúpi k ďalšej integrácii. Bude potrebné, aby sa v nich plne rozvíjali osvedčené organizačné formy a metódy masovopolitickej, kultúrno-výchovnej a organizátorskej práce. Bude nevyhnutné hľadať aj nové cesty a prostriedky rozvoja socialistickej demokracie, prehlbovania demokratických vzťahov národných výborov k občanom a organizáciám a naopak. Mám na mysli to, aby sa systematicky organizovali verejné schôdzky a besedy s občanmi pri zabezpečovaní celospoločenských i miestnych úloh, aby sa cieľavedome a v čo najširšej miere zapájali občania do riešenia otázok rozvoja celého územného obvodu strediskovej obce.

Pôjde tiež o to, aby sa občania podieľali nielen na výstavbe rôznych zariadení, na zlepšovaní životného prostredia a spôsobu života v obci vôbec, ale aby sa v čo najširšej miere podieľali na výkone štátnej správy a jej kontrole, na udržiavaní verejného poriadku, prehlbovaní socialistického spolunažívania, na kontrole poskytovania služieb rôzneho druhu a pod.

Dôležitou úlohou miestnych národných výborov v strediskových obciach bude rozvíjať iniciatívu občanov, pozorne si všímať ich návrhy, podnety a pripomienky a citlivo na ne reagovať. Spravodlivo a včas musia vybavovať aj oprávnené sťažnosti, a to nielen prijatím nápravného opatrenia, ale aj sledovaním, či sa skutočne realizovalo a tak zabrániť, aby nedochádzalo k opakovaným opodstatneným sťažnostiam. Preto sa v predloženej novele navrhuje v strediskových obciach obligatórne zriaďovať občianske výbory. Sme presvedčení, že dobre zložené občianske výbory za účinnej pomoci miestnych národných výborov, ich rád a komisií, v dobrej spolupráci s poslancami zvládnu náročné úlohy spojovacieho článku medzi občanmi a národnými výbormi, že nebudú pripúšťať presadzovanie neodôvodnených lokálnych požiadaviek, ale naopak, budú prispievať k pestovaniu spolupatričnosti občanov v celom spádovom území strediskovej obce.

Pri prerokúvaní predloženého vládneho návrhu zákona sa vo viacerých výboroch Slovenskej národnej rady poukázalo na to, že by bolo potrebné, aby miestne národné výbory v strediskových obciach vykonávali aj takú pôsobnosť, ktorú vykonávajú stavebné úrady prvého stupňa, teda okresné národné výbory. Považujem preto za potrebné aj tu, na plenárnom zasadaní Slovenskej národnej rady poukázať na to, že takáto možnosť už teraz existuje a nevyžaduje nijaké legislatívne riešenie. Podľa zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, môže okresný národný výbor určiť, že stavebným úradom je mestský alebo miestny národný výbor. Prenesenie

pôsobnosti je však možné iba vtedy, ak má mestský alebo miestny národný výbor vybudovaný odborný aparát, spôsobilý túto právomoc vykonávať. A práve v strediskových obciach sa takéto podmienky, pokiaľ pôjde o odborný aparát, utvárať budú. Preto vláda Slovenskej socialistickej republiky pri prerokúvaní návrhu zákona Slovenskej národnej rady, ktorý je na programe jej dnešného rokovania, prijala 25. novembra 1981 uznesenie, ktorým uložila radám krajských národných výborov zabezpečiť, aby sa na tie miestne národné výbory v strediskových obciach a na mestské národné výbory, kde majú na to utvorené podmienky, prenesenie pôsobnosti okresných národných výborov v týchto prípadoch, v ktorých to platné zákony umožňujú.

Chcem však pripomenúť, že vláda si nepredstavuje veci tak, že by sa mal v každej strediskovej obci zriaďovať miestny národný výbor aj s pôsobnosťou stavebného úradu prvého stupňa. Malo by sa pri dôslednom dodržiavaní zásad racionalizácie a hospodárnosti v štátnej správe postupovať tak, že stavebné úrady prvého stupňa sa budú zriaďovať len tam, kde to bude z hľadiska rozsahu územnoplánovacej problematiky a stavebného poriadku objektívne potrebné a kde to bude znamenať prínos tak zo spoločenského hľadiska, ako aj z hľadiska oprávnených záujmov obyvateľov obce. Zároveň by sa mala náležite využívať aj možnosť, ktorú stavebný zákon dáva a podľa ktorej okresný národný výbor môže po dohode so zúčastnenými národnými výbormi určiť, že mestský alebo miestny národný výbor, na ktorý sa prenesie pôsobnosť stavebného úradu, bude vykonávať túto pôsobnosť aj pre územné obvody iných mestských alebo MNV.

Od miestnych národných výborov v strediskových obciach, ako som už spomenul, sa očakáva skvalitnenie výkonu štátnej správy, účinnejšie riešenie otázok komplexného rozvoja ich územných obvodov, postupné vytváranie žiadúcej základne platených služieb pre obyvateľstvo a skvalitňovanie týchto služieb, ako aj zlepšenie hospodársko-organizátorskej, kultúrno-výchovnej a masovopolitickej práce. Vláda Slovenskej socialistickej republiky im pre túto náročnú a zodpovednú prácu utvára potrebné podmienky. Urobili sa už opatrenia na úpravu počtu pracovníkov miestnych národných výborov v strediskových obciach, primerane k ich zvýšeným úlohám i opatreniam na takú úpravu platov pracovníkov ich aparátu, ktorá zodpovedá požadovanej kvalifikácii i rozsahu prác Bude však potrebné, aby sa tieto podmienky všade dôsledne využívali.

Ako je známe, kvalifikačná štruktúra pracovníkov aparátu miestnych národných výborov nie je zatiaľ všade taká, ako je to, s prihliadnutím na ich zložité, náročné a mnohoraké úlohy, potrebné. Pritom príčiny tohto stavu nie sú len objektívne, ale nezriedka ešte aj subjektívne. Stranícke a štátne orgány robia opatrenia, aby sa objektívne príčiny nedostatkov odstraňovali a aby sa kvalifikácia pracovníkov aparátu národných výborov neustále zlepšovala, či už príchodom nových pracovníkov s požadovanou odbornou kvalifikáciou alebo doškoľovaním pracovníkov, buď v Inštitúte Ministerstva vnútra SSR pre národné výbory, alebo inými formami štúdia popri zamestnaní. Možno konštatovať, že táto úloha sa plní. Kvalifikácia aparátu národných výborov sa zvyšuje. Avšak ani s terajším stavom sa nemožno uspokojiť.

Spomínam tieto skutočnosti preto, aby si všetci, ktorí budú aparát miestnych národných výborov v strediskových obciach budovať, boli vedomí toho, že súbežne s rastom úloh musí sa dbať aj na žiadúcu kvalifikáciu ich pracovníkov. Ak spoločnosť na tento účel dáva prostriedky, musia sa využiť tak, aby priniesli predpokladaný spoločenský prospech. Preto treba počítať s tým, že presadzovanie subjektívnych záujmov pri budovaní aparátu miestnych národných výborov v strediskových obciach, pripúšťanie kompromisov z hľadiska nárokov na odbornú a politickú vyspelosť nemôže mať úspech. Ak sa urobila opodstatnená úprava platov pracovníkov aparátu s prihliadnutím na ich zvýšené úlohy, potom musíme bezvýhradne trvať na tom, aby na miestnych národných výboroch v strediskových obciach pracovali ľudia s takou odbornosťou a politicky tak vyspelí, aby náročné úlohy vedeli kvalifikovane uskutočňovať. Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci,

môžem vás ubezpečiť, že pri vytváraní strediskových obcí sa postupovalo veľmi uvážlivo. Na Ministerstve vnútra Slovenskej socialistickej republiky i na krajských národných výboroch sa bralo do úvahy, že ide o politicky citlivú a z hľadiska dobrého fungovania štátnej správy veľmi zložitú a závažnú úlohu. Po skúsenostiach s vytváraním jedného národného výboru pre viac obcí, i po skúsenostiach so zlučovaním obcí z predchádzajúcich rokov, dbali sme o to, aby každý krok smerujúci k vytvoreniu strediskovej obce bol politicky dobre pripravený, aby sa výber uskutočňoval objektívne, aby obec vybraná za strediskovú spĺňala podmienky tak z hľadiska jej vybavenosti, ako aj z hľadiska jej polohy a komunikačných možností s celým spádovým územím a jej predpokladaného rozvoja. Osobitne sme dbali na dodržiavanie princípu socialistickej demokracie, vyjadreného aj v príslušnom ustanovení zákona o národných výboroch, podľa ktorého je potrebné takéto závažné opatrenia prerokovať aj s občanmi.

Poznatky zo zlučovania obcí v minulosti totiž jednoznačne ukázali, že tam, kde bolo zlúčenie politicky dobre pripravené, prerokované s občanmi, kde sa brali do úvahy historické, ekonomické, dopravné, spoločenské a ďalšie podmienky a okolnosti, kde sa venovala náležitá starostlivosť aj vytvoreniu miestnych národných výborov v zlúčených

obciach, kde sa dbalo na ich dobré kádrové vybavenie, plnia národné výbory svoje poslanie dobre.

Predbežne, ako viete, krajské národné výbory po dohode s okresnými národnými výbormi a so súhlasom ministerstva vnútra v Slovenskej socialistickej republike vybrali 54 obcí, ktoré budú plniť funkciu strediskových obcí a v ktorých budú pôsobiť miestne národné výbory s rozšírenou pôsobnosťou. Výber bol urobený cieľavedome tak, aby v každom okrese bola najmenej jedna stredisková obec. Išlo o to, aby všetky okresné národné výbory mohli získavať skúsenosti z činnosti miestnych národných výborov v strediskových obciach, aby si mohli overovať čo je dobré, kde sú slabšie miesta a získané poznatky využívať pri ďalšom výbere obcí za strediskové a pri zriaďovaní miestnych národných výborov v takýchto obciach. Vyhlásenie obcí, ktoré budú strediskovými obcami, vykonajú krajské národné výbory všeobecne záväzným nariadením.

Predložený návrh novely zákona umožňuje, aby rozšírenú pôsobnosť mohol vykonávať aj doteraz riadený jeden miestny národný výbor pre niekoľko obcí. Tým sa dáva krajským národným výborom možnosť preniesť, po dohode s okresnými národnými výbormi, rozšírenú pôsobnosť aj na miestne národné výbory, zriadené pre niekoľko obcí ešte prv, ako dôjde k zlúčeniu obcí a vyhláseniu jednej zo zlúčených obcí za strediskovú obec. Pri využívaní tejto možnosti bude však potrebné dôsledne dbať, aby rozšírená pôsobnosť bola prenesená len na spoločné miestne národné výbory v takých obciach, ktoré budú nepochybne strediskovými obcami

Návrh zákona Slovenskej národnej rady, o ktorom rokujeme, má nadobudnúť účinnosť 1. júlom tohoto roku. Bude teda dosť času na to, aby sa s ním mohli dôkladne oboznámiť funkcionári a pracovníci národných výborov všetkých stupňov, najmä funkcionári a pracovníci miestnych národných výborov v strediskových obciach, ktoré budú vykonávať rozšírenú pôsobnosť. Vláda Slovenskej socialistickej republiky očakáva, že čas, ktorý bude plynúť do doby nadobudnutia účinnosti navrhovaného zákona, využijú príslušné národné výbory na vykonanie organizačných, kádrových a ďalších opatrení, aby miestne národné výbory vo vybraných strediskových obciach mohli hneď od začiatku kvalifikovane plniť svoje úlohy. Vláda predpokladá, že ani príslušné ústredné orgány štátnej správy nebudú stáť bokom a že budú národným výborom pri plnení tejto náročnej úlohy pomáhať.

Vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci!

Z poverenia vlády Slovenskej socialistickej republiky odporúčam, aby ste predložený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa

zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť miestnych národných výborov v strediskových obciach, s jeho úpravami, ktoré odporúčajú výbory Slovenskej národnej rady, schválili. (Potlesk. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem súdruhovi Lazarovi za odôvodnenie vládneho návrhu zákona.

Prosím teraz spoločného spravodajcu výborov SNR poslanca Vojtecha Tokarčíka, aby podal správu o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch SNR.

Poslanec Tokarčík:

Vážená Slovenská národná rada, vážené súdružky, vážení súdruhovia!

Nedávne 6. zasadanie Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a nadväzujúce zasadanie Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska zhodnotili podiel národných výborov na výstavbe rozvinutej socialistickej spoločnosti a stanovili ďalšie smery zdokonaľovania ich činnosti pre budúce obdobie. Vychádzali pritom z uznesení XVI. zjazdu KSČ a rezolúcie zjazdu KSS, ktoré ocenili prácu národných výborov a zvýraznili nezastupiteľnosť ich aktívnej účasti na zabezpečovaní politickej, hospodárskej, sociálnej a kultúrnej výstavby našej spoločnosti. Súčasne postavili do popredia úlohu ďalšieho prehlbovania socialistickej demokracie v ich činnosti.

Národné výbory, ako dôležitá súčasť nášho socialistického politického systému a štátneho mechanizmu, majú významné poslanie pri uplatňovaní moci ľudu a rozvoji socialistického zriadenia. Tým, že realizujú funkcie štátu v úzkej spätosti so živou politickou aktivitou pracujúcich más, stávajú sa politickou školou demokracie v praxi pre státisíce ľudí. Umožňujú občanom spájať ich osobné záujmy so záujmami socializmu. Preto Je žiadúce ďalej rozvíjať aktivitu a iniciatívu občanov na pôde národných výborov ako významnej formy nášho politického života a dôležitého nástroja jeho ďalšieho rozvoja. V tom zmysle vychádzame nielen z revolučných tradícií národných výborov, ale sa opierame aj o ich veľkú perspektívu pri ďalšom rozvoji socialistickej demokracie.

V právomoci národných výborov je rozhodovať o všetkých dôležitých otázkach spoločenského života v ich územných obvodoch. Spravujú vyše jednu tretinu finančných prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky, zabezpečujú komplexný ekonomický a so-


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP