Čtvrtek 24. června 1982

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

5. schôdzka 24. júna 1982

STENOGRAFICKÁ SPRÁVA

O SCHÔDZKE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej socialistickej republiky

za rok 1981

Správa vlády SSR o zámeroch skvalitňovania životného prostredia miest a obcí vo volebných programoch Národného frontu v rokoch 1981-1985

Návrh Ústavnoprávneho výboru SNR na uvolnenie niektorých sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie

Návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR na voľbu sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky

Správa predsedu SNR o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 27. apríla 1982 do 24. júna 1982

Otázky poslancov

Bratislava 1982

Slovenská národná rada VII. volebné obdobie

Stenografická správa

o 5. schôdzke Slovenskej národnej rady v Bratislave 24. júna 1982

Prítomní:

Predseda SNR Viliam Šalgovič, CSc.;

podpredsedovia SNR Anna Kretová, JUDr. Jozef Polák a Matúš B e n y ó;

122 poslancov podľa listiny o prítomnosti;

členovia vlády SSR: predseda vlády JUDr. Peter Colotka, podpredseda vlády a predseda Slovenskej plánovacej komisie Ing. Karol Martinka, CSc., minister financií Ing. František Mišeje, minister priemyslu Ing. Alojz K u s a l í k, minister poľnohospodárstva a výživy Ing. Ján J a n o v i c, minister výstavby a techniky Ing. Václav Vačok, minister práce a sociálnych vecí Dezider Krocsány, minister vnútra Ing. Štefan Lazar, minister lesného a vodného hospodárstva Ing. Vladimír Margetin, minister zdravotníctva akademik Emil Matejiček, minister školstva prof. Ing. Juraj Buša, CSc., minister spravodlivosti JUDr. Pavel K i r á l y;

predseda Najvyššieho súdu SSR JUDr. Ján B e n č u r a;

člen Predsedníctva Českej národnej rady Antonín Sláviček;

vedúci ústredných orgánov štátnej správy SSR.

Ospravedlnení poslanci: Viktor Antal, Štefan B r e z o, Štefan F á b r y, Klotilda Fabušová, Jozef F e r i a n č i k, Ján Gregor, František H a g a r a, Július H a n u s, Juraj Hlinka, Ján Jancík, Jozef Lenárt, Elena Litvajová, Karol Lukáč, Helena Mihalečková, Vladimír Mináč, František M i t a n a, Jozef Mjartan, Jozef P e c h o, Anna Petrovičová, Pavel Smola, Ján S o l o v i č, Karol Šavel, Rozália Tóthová, Martin Ušiak, Miroslav Válek, František Vojtko, Jozef Z a c h a r, Michal Z o z u ľ á k.

(Začiatok schôdzky o 9. 00 hod. ) Predseda Šalgovič, CSc.:

Vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, vážení hostia,

otváram 5. schôdzku Slovenskej národnej rady.

Dovoľte mi predovšetkým, aby som i vaším menom srdečne privítal na dnešnej schôdzke Člena Predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, predsedu vlády Slovenskej socialistickej republiky súdruha Petra C o l o t k u (potlesk).

Dovoľte mi ďalej srdečne privítať členov Predsedníctva a Sekretariátu Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska. Vítam medzi nami Člena Predsedníctva Českej národnej rady súdruha Antonína S l a v í č k a (potlesk), vítam funkcionárov orgánov Národného frontu, spoločenských organizácií, ostatných politických strán, členov vlády Slovenskej socialistickej republiky, hostí dnešného rokovania, ako aj vás, súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci.

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, zisťujem, že podľa prezenčných listín je prítomných 122 poslancov, takže podľa článku 109 ústavného zákona o československej federácii Slovenská národná rada Je uznášania schopná.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady odporúča schváliť tento program:

1. Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej socialistickej republiky za rok 1981

2. Správa vlády SSR o zámeroch skvalitňovania životného prostredia miest a obcí vo volebných programoch Národného frontu v rokoch 1981-1985

3. Návrh Ústavnoprávneho výboru SNR na uvolnenie niektorých sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie

4. Návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR na voľbu sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky

5. Správa predsedu SNR o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 27. apríla 1982 do 24. júna 1982

6. Otázky poslancov.

Súdružky a súdruhovia, navrhuje niekto z vás zmenu alebo doplnenie programu?

(Nikto. )

Pristúpime k hlasovaniu. Kto súhlasí s návrhom programu, nech zdvihne ruku! (Hlasovanie. ) Ďakujem. Je niekto proti? (Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada program schôdzky schválila.

Prvým bodom programu je

Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej socialistickej republiky

za rok 1981.

Návrh ste dostali ako tlač 20.

Prosím ministra financií SSR súdruha Františka M i š e j e h o, aby

za vládu Slovenskej socialistickej republiky návrh štátneho záverečného účtu odôvodnil.

Minister financií SSR Ing. Mišeje:

Vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci,

vláda Slovenskej socialistickej republiky predkladá na schválenie návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej socialistickej republiky

za rok 1981. Návrh súhrnne hodnotí a uzatvára výsledky finančného a rozpočtového hospodárenia v prvom roku siedmej päťročnice.

Realizácia záverov XVI. zjazdu Komunistickej strany Československa a zjazdu Komunistickej strany Slovenska v hospodárske) a sociálnej oblasti prebieha v ťažkých ekonomických podmienkach. Zabezpečovanie rastu efektívnosti, ekonomickej i rozpočtovej rovnováhy a udržanie dynamiky rozvoja hospodárstva a životnej úrovne vyžaduje preto pružne riešiť vznikajúce problémy a urýchlene odstraňovať nedostatky. Cestou k tomu Je realizácia aktívnych opatrení vo výrobe, v investovaní, vo vede a technike, v zahraničnom obchode a v celom riadiacom procese.

V pláne na rok 1981 sa na základe reálneho ocenenia podmienok a našich možností počítalo s nižšími tempami rozvoja ako v predchádzajúcich rokoch. Maximálny dôraz sa pritom kládol na kvalitatívne stránky hospodárskeho rozvoja a na posilnenie rovnováhy vonkajších ekonomických vzťahov. Obmedzil sa celkový rozsah investovania s tým, že sa má zabezpečiť rýchlejšie dokončovanie rozostavaných stavieb a ich uvádzanie do prevádzky.

V nadväznosti na zníženie prírastkov zdrojov niektorých surovín a palív a obmedzenie dovozu sa predpokladalo intenzívnejšie pokračovať v efektívnych zmenách štruktúry výroby a zlepšiť úroveň zhodnocovania materiálových a energetických vstupov. Počítalo sa s rýchlejším rozvojom odvetví založených na zúžitkovaní domácich surovín, hlavne dreva. Plánoval sa rast produktivity práce v priemysle i stavebníctve. V pláne sa určili konkrétne úlohy v úspore palív, energie a kovov a v súlade s tým celkové zníženie materiálových nákladov.

Výsledky hospodárenia na Slovensku za uplynulý rok ukazujú, že ďalej vzrástol ekonomický potenciál i tvorba hmotných zdrojov. Dosiahli sa niektoré pozitívne výsledky v kvalitatívnych stránkach rozvoja, v čom treba osobitne spomenúť úspory v materiálovej spotrebe, ako aj prínos organizácií v Slovenskej socialistickej republike pre zlepšenie obchodnej i platobnej bilancie štátu.

Znížil sa rozsah novozačínaných stavieb a celkový objem investičnej výstavby. Priaznivo sa splnili úlohy v celkovom odbyte priemyslových i potravinárskych výrobkov a v tom aj dodávky pre vnútorný trh a vývoz. Umožnilo to vcelku uspokojiť hmotné potreby obyvateľstva,, i keď vo výrobkovej štruktúre boli niektoré nedostatky. V súhrne sa splnili i plánované úlohy v zahraničnom obchode, a najmä vývozné úlohy voči socialistickým štátom. Zaostala však efektívnosť vývozu do nesocialistických štátov.

Vzrástli celkové peňažné príjmy obyvateľstva, v tom príjmy z pracovnej činnosti o 3, 2 %, čo je viac ako sa počítalo v pláne.

AJ pri týchto kladoch minuloročného vývoja, celkové výsledky však nezodpovedali našim zámerom, ani našim možnostiam. Vo viacerých odvetviach a úsekoch hospodárstva sa úlohy plánu a štátneho rozpočtu

plne nezabezpečili. Plnenie plánu podnikmi je veľmi rozdielne. Na jednej strane je mnoho dobrých podnikov a pracovných kolektívov, kde vynaložené úsilie a energické riešenie problémov prináša viditeľné zlepšenie kvalitatívnych výsledkov. Na druhej strane, viac ako polovica podnikov v ústredne riadenom hospodárstve na Slovensku nesplnila plánované úlohy v záväzných ukazovateľoch.

Celková dynamika hospodárskeho rozvoja bola pomalšia, ako sa plánovalo. Podľa predbežných prepočtov vzrástol spoločenský produkt oproti roku 1980 o 1, 1 %, čo je o 7 desatín percenta menej, ako sa počítalo v pláne, napriek tomu, že priemyslová výroba sa v súlade s plánom zvýšila o 2, 4 %. Vážnejšie však zaostala stavebná výroba, pričom objem stavebných prác bol, odchylne od plánu, nižší ako v predchádzajúcom roku. Zámer, zmeniť štruktúru prác v prospech rýchlejšieho dokončovania stavieb, sa nesplnil, čo malo za následok aj zhoršenie ekonomickej situácie tohoto odvetvia. Z odvetvových hľadísk patrí minuloročný vývoj stavebníctva k najzávažnejším problémom rozvoja ekonomiky na Slovensku.

Vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok zaostala aj poľnohospodárska, najmä rastlinná produkcia, čo oslabilo vnútornú proporcionalitu v tomto odvetví. Pokles hektárových úrod a obmedzené zdroje krmív čiastočne ovplyvnili aj plnenie úloh v živočíšnej výrobe, pričom sa však potreby vo výžive obyvateľstva zabezpečili.

V uplynulom roku vznikli vážnejšie problémy aj v plnení vecných i finančných úloh v drevársko-nábytkárskom i v celulózo-papierenskom priemysle.

V dôsledku nesplnenia úloh v tvorbe spoločenského produktu a tiež pre nedosiahnutie zámerov vo vývoji výrobnej spotreby bol aj prírastok národného dôchodku nižší, ako sme plánovali. To znížilo možnosti jeho použitia na akumuláciu a spotrebu.

Súdružky, súdruhovia,

hlavným obsahom našej hospodárskej í finančnej politiky je boj za vysokú efektívnosť a kvalitu. Zámery, ktoré sa na rok 1981 vytýčili vo zvyšovaní efektívnosti, sa nedosiahli. Spomínané zlepšenie v materiálovej spotrebe, ako aj priaznivý vývoj salda vzťahov v zahraničnom obchode, sú len čiastkovými úspechmi pri riešení komplexu problémov súvisiacich so zabezpečovaním rastu efektívnosti. Je viac úsekov, kde sa úlohy v efektívnosti nesplnili, čo malo aj rozhodujúci negatívny vplyv na realizáciu úloh štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky.

Predovšetkým zaostávanie v zhospodárňovaní výrobného procesu a vo zvyšovaní rentability výroby nás osobitne znepokojuje tým viac,

že celoštátne výsledky na tomto úseku boli za minulý rok priaznivejšie.

Za štátne hospodárske organizácie odvetví riadených vládou Slovenskej socialistickej republiky sa plánovaný objem zisku nesplnil o 1, 2 mld Kčs, pričom hlavná príčina je v prekročení celkovej nákladovosti. Zámery v znižovaní jednotlivých nákladových druhov sa dosiahli len v spotrebe materiálu, kým úroveň ostatných druhov nákladov, vrátane energetickej spotreby, bola horšia, ako sa počítalo v pláne. Na tvorbu zisku nepriaznivo pôsobilo relatívne prekročenie miezd a vo viacerých odvetviach aj neúmerný rozsah neproduktívnych nákladov. Len rozsah týchto nákladov, najíma škôd a penále, sa oproti roku 1980 zvýšil o 180 mil. Kčs. Ide o dôsledky viacerých problémov vo výrobe, neplnenia hospodárskych zmlúv a značnej platobnej neschopnosti, súvisiacej s nedostatočnou tvorbou finančných zdrojov.

Pravda, nesplnenie úloh v tvorbe zisku posudzujeme v širších súvislostiach. Okrem samotného neplnenia tohoto záväzného ukazovateľa a jeho dôsledkov na hmotnú zainteresovanosť, znamená vážne narušenie plánovanej tvorby rozpočtových zdrojov a podmienok pre plné uplatnenie chozrasčotných princípov hospodárenia. Zhoršujú sa tým možnosti realizácie plánovaných potrieb z vlastných finančných zdrojov organizácií a zvyšuje sa ich závislosť, najmä na úverových zdrojoch. Vplyvom týchto skutočností sa nedosahujú ani zámery v raste rentability, ktorej poklesom oproti roku 1980 sa ďalej prehĺbil rozdiel oproti celoštátnej úrovni.

Nemôžeme byť spokojní ani s dosahovanou úrovňou efektívnosti investičnej výstavby, využívania základných fondov, technického rozvoja, zásob, a najmä s dosahovanou efektívnosťou v zahraničnom obchode.

V Investičnej výstavbe okrem nesplnenia celkových úloh a úloh v štruktúre výstavby, neodovzdalo sa aj v minulom roku do užívania viac významných stavieb výrobného i nevýrobného charakteru, vrátane bytov. Pokračovalo nedosahovanie plánovaných výrobných, a najmä ekonomických parametrov stavieb. Oneskorené odovzdávanie kapacít do prevádzky nepriaznivo ovplyvňuje realizáciu úlohy znižovania nadmernej rozostavanosti s vážnym dopadom na tvorbu hmotných a finančných zdrojov. Zatiaľ sa neprejavila ani realizácia zámeru zvyšovať podiel modernizačných a racionalizačných investícií a koncentrovať prostriedky - vecné i finančné - na rýchlo návratné investičné akcie.

V našich podmienkach, keď značnú časť výroby vyvážame a naopak, pomerne veľký podiel potrieb surovín a palív zabezpečujeme dovozom, má na rast celkovej efektívnosti významný vplyv efektívnosť zahranično-obchodných vzťahov. Ani v minulom roku sme nedosahovali prednostný rast cien vyvážaných výrobkov oproti dovozným cenám. Vzhľadom na skutočnosť, že v štruktúre a kvalite výroby sa nevytvárajú žiadúce predpoklady pre urýchlenie dynamiky vývozu a dosahovanie výhodnejších cien, sú aj naše dovozné možnosti obmedzenejšie. Naviac, nedokázali sme pružne reagovať na odbytové problémy na svetových trhoch a zostrujúcu sa konkurenciu.

Na celkovom obrate nášho zahraničného obchodu sa rozhodujúce podieľajú vzťahy s členskými štátmi Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, a najmä so Sovietskym zväzom. Ako ukázalo nedávno skončené rokovanie predstaviteľov krajín RVHP v Budapešti, nevyužili sme v minulých rokoch dostatočne rezervy pre rozvíjanie vzájomnej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce. Pomohlo by to k zvýšeniu efektívnosti celého nášho reprodukčného procesu, a tým súčasne k zlepšeniu výsledkov zahranično-ekonomických vzťahov.

V uplynulom roku bol naďalej nepriaznivý vývoj zásob. V ich prírastku sa prekročila plánovaná úroveň a súčasne sa zhoršovala aj ich štruktúra. Vo vnútornom obchode I v poľnohospodárstve stavy zásob poklesli. V priemysle a stavebníctve rástli zásoby neúmerne rýchlejšie, čo zhoršilo ich plánovanú obrátku.

Ako som už spomenul, pretrvávajú viaceré nedostatky aj v účinnosti základných prostriedkov. Ich hodnota v priebehu minulého roka vzrástla o 10, 4 mld Kčs, z toho len v rezorte priemyslu o 4 mld Kčs, na výkonnosti ekonomiky sa to však zatiaľ zodpovedajúco neprejavilo. Rovnaká situácia je v ekonomickej účinnosti prostriedkov vynakladaných na rozvoj vedy a techniky. I tu prínosy činnosti vedecko-výskumnej základne, ako aj využívania poznatkov vedy a techniky vo výrobnej praxi, nie sú úmerné rozsahu vkladov.

Ako ukazujú niektoré naznačené problémy, adaptácia národného hospodárstva na rastúcu náročnosť, napriek uvádzaniu zásad a nástrojov súboru opatrení do praxe, sa nezabezpečila v žiadúcej intenzite.

Vývoj národného hospodárstva v rámci zabezpečovania úloh štátneho plánu ovplyvňoval aj plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky i rozpočtov národných výborov.

Hlavným cieľom finančnej a rozpočtovej politiky na rok 1981 bolo všestranne podnecovať rast efektívnosti a hospodárnosti a rozpočtovou vyrovnanosťou podporovať celkovú ekonomickú i finančnú rovnováhu. Zámer vyrovnanosti štátneho rozpočtu sa dosiahol, ale v inej štruktúre príjmov a výdavkov, ako sme plánovali a len zčasti uplatnením intenzívnych faktorov hospodárenia. Nesplnené úlohy v tvorbe zisku znížili objem rozpočtových príjmov z hospodárstva o vyše 700 mil. Kčs a spôsobili, že sa celkové rozpočtované vlastné príjmy nedosiahli.

V záujme vyrovnanosti a finančnej zabezpečenosti plánovaných úloh v hospodárstve a v spoločenskej spotrebe vláda uplatnila viaceré aktívne finančné zásahy do ekonomiky, i niektoré reštriktívne opatrenia.

Bolo nevyhnutné viazať časť neinvestičných výdavkov v rozpočtovej sfére a tiež nevyčerpané investičné prostriedky. Významnú úlohu v rozpočtovom hospodárení malo naďalej uplatnenie hospodárnostných limitov v rámci celkovej realizácie schváleného programu hospodárnosti.

V súčasných podmienkach sa zvyšuje význam upevňovania hospodárnosti ako trvalého princípu socialistického hospodárenia Pritom nám ide o prospešnú a spoločensky užitočnú hospodárnosť, ktorej je cudzie ukracovanie spoločenských potrieb a sústreďuje sa predovšetkým na odstraňovanie akýchkoľvek foriem plytvania celospoločenskými prostriedkami Prax potvrdzuje, že na úsekoch, ktorých sa opatrenia v hospodárnosti týkajú, sa úlohy dajú zabezpečovať efektívnejšie a racionálnejšie Možno predovšetkým obmedzovať rôzne neproduktívne výdavky a zabezpečovať i riadiaci proces s menším aparátom a s nižšími výdavkami

Súdružky, súdruhovia,

v riadení rozpočtového hospodárenia sme sa zameriavali na zabezpečenie plánovaných úloh hospodárstva, ako aj na rozvoj spoločenských služieb a činnosti pre obyvateľstvo. Tieto úlohy boli pokryté rozpočtovými výdavkami v celkovom objeme 73, 1 mld Kčs.

Na investičné úlohy hospodárstva sa použilo vyše 3 miliardy Kčs, čo je o miliardu menej ako v roku 1980. Zodpovedá to jednak celkovému zníženiu rozsahu investovania, jednak zámeru zvyšovať podiel vlastných zdrojov organizácií na zabezpečovaní investičných potrieb. Aj z tohto dôvodu zdôrazňujeme význam plnenia plánovanej tvorby zisku ako najdynamickejšieho finančného zdroja hospodárskej sféry. Pre vecné neplnenie úloh na dotovaných stavbách sa aj zo zníženého objemu rozpočtových dotácii nevyužilo vyše 400 mil Kčs.

V tejto súvislosti sa v minulom roku v súlade s celoštátnym postupom plánovité posilnili finančne zdroje hospodárskych organizácií poskytnutím úľav na odvodoch

Štátny rozpočet Slovenskej socialistickej republiky a rozpočty národných výborov sa významnou mierou podieľajú na uspokojovaní potrieb našich občanov, kde dôležitú zložku tvoria spoločenské služby a činnosti pre obyvateľstvo. Celkove sa na tieto úlohy vynaložilo 48, 4 mld Kčs, čo je napriek uvádzaným problémom v hospodárstve o 3, 2 % viac ako v roku 1980

Viac ako polovica neinvestičných výdavkov v spoločenskej spotrebe sa použila na úlohy v sociálnom zabezpečení, ktorých objem bol oproti predchádzajúcemu roku vyšší o 2, 3 %.

Na dávky dôchodkového zabezpečenia sa celkove vyplatilo 12 miliárd Kčs, čo je o 380 mil. Kčs viac ako v roku 1980. Rast súvisí so zvýšením počtu vyplácaných dôchodkov a ich priemernej výšky.

Na podporu rodín s deťmi a ostatné peňažné dávky pre rodiny s deťmi, kde majú rozhodujúci podiel prídavky na deti, sa vynaložilo 5, 5 mld Kčs. Rozpočtované prostriedky sa plne nevyužili, čo súvisí s existujúcim populačným vývojom na Slovensku.

Zabezpečenie náročných úloh výchovno-vzdelávacieho procesu vrátane realizácie novej školskej sústavy, si vyžiadalo takmer 8 miliárd Kčs. Najvyšší rast - o 5, 1 % - oproti roku 1980 zaznamenali prevádzkové potreby vysokých škôl vplyvom rastu počtu poslucháčov denného štúdia a skvalitňovania vyučovacieho procesu.

Ďalej sa zlepšilo zabezpečovanie prevádzky predškolských zariadení, základných i stredných škôl. Zvýšil sa počet miest v materských školách. Vzrástol tiež počet stravovaných žiakov a detí, a to takmer o 4 % oproti roku 1980. Nepodarilo sa však znížiť smennosť na školách, čo súvisí aj s nástupom silnejších populačných ročníkov.

Na potreby starostlivosti o zdravie občanov sa použilo 6, 4 mld Kčs rozpočtových prostriedkov, čo je takmer o 4 % viac ako v predchádzajúcom roku. Pritom výdavky na lieky a špeciálny zdravotnícky materiál boh vyššie o 6, 4 % a v prepočte na obyvateľa predstavujú sumu vyše 230 Kčs.

Chcel by som však zdôrazniť, že sa stále nevenuje žiadúca pozornosť včasnému uvádzaniu nových zdravotníckych zariadení do prevádzky, hoci ide o základný predpoklad ďalšieho rozvoja zdravotníckych služieb a zvyšovania ich kvality. Aj v minulom roku pribudlo v zariadeniach liečebno-preventívnej starostlivosti len niečo vyše tisíc postelí, čo je necelých 66 % plánovaného prírastku. Na tisíc obyvateľov pripadalo koncom minulého roka 7, 2 postelí v nemocniciach, pričom stále najhoršia je situácia v hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky v Bratislave.

Na úlohy kultúry sa vynaložilo v minulom roku takmer 1, 5 mld Kčs, čo je celkove o 6, 5 % viac ako v predchádzajúcom roku. Z toho sa dve tretiny použili na kultúrne zariadenia v pôsobnosti národných výborov, kde sa rozpočtovaný objem prekročil o 27 %, a to aj zapojením doplnkových zdrojov národných výborov. Prostriedky sa orientovali na potreby osvetových zariadení, ľudových knižníc a múzeí. Pri prerokovaní návrhu záverečných účtov národných výborov sme však zdôraznili požiadavku zvýšiť hospodárnosť a účinnosť využívania rozpočtových zdrojov na tomto úseku.

V súlade s našimi zámermi sa zvýšená starostlivosť naďalej venovala údržbe a obnove kultúrnych pamiatok a budovaniu mestských pamiatkových rezervácii, kde sa použilo takmer 360 mil. Kčs.

Plán dokončovania bytov a ich odovzdania do užívania sa nesplnil.

Vo všetkých formách bytovej výstavby sa dokončilo len necelých 74 % z úloh štátneho plánu. Tým sa zhoršuje plnenie zámerov v riešení bytových potrieb našich občanov.

Na ďalší rast hmotnej úrovne obyvateľstva ukazuje i vývoj úsporných vkladov, ktoré sa v minulom roku zvýšili zhruba o 3 mld Kčs a koncom roka dosiahli stav takmer 51 mld Kčs. Aj táto skutočnosť ukazuje, že je potrebné vytvárať oveľa lepšie predpoklady vo výrobe i v službách pre rast a skvalitňovanie uspokojovania hmotných potrieb obyvateľstva.

Na zabezpečovaní hmotných a kultúrnych potrieb našich občanov majú významný podiel národné výbory. Nimi riadené organizácie zabezpečujú značnú časť platených služieb i rozsiahle úlohy v spoločenskej spotrebe. To sa vyjadruje aj na celkovom objeme ich rozpočtov, ktoré sa na výdavkoch celej rozpočtovej sústavy podieľajú jednou tretinou. Ide o značnú právomoc, ktorá je takto zverená národným výborom pri hospodárení s celospoločenskými rozpočtovými prostriedkami. Súčasne to však zvyšuje ich zodpovednosť za účelné a efektívne používanie týchto prostriedkov v súlade so spoločenskými záujmami. Vytvárajú sa tak predpoklady, aby sa v nadväznosti na závery 6. zasadnutia ÚV KSČ z apríla tohto roku národné výbory ešte významnejšie podieľali na hospodárskom, sociálnom a kultúrnom rozvoji príslušných územných celkov.

Národné výbory dosiahli celkove priaznivé výsledky v rozpočtovom hospodárení. Aj tu však pretrvávali viaceré problémy. Nesplnili sa rozpočtované vlastné príjmy v dôsledku výpadku odvodov a daní z podnikovej sféry, zaostala účelová investičná výstavba, najmä v školstve a zdravotníctve. Napriek tomu, že sa dosiahli pozitívne výsledky v plnení úloh volebných programov v rámci investičnej časti akcie "Z", kde hodnota diela predstavuje 1, 4 mld Kčs, naďalej ostáva problém zlepšiť štruktúru plnenia týchto úloh, najmä čo do ukončovania akcií a do priority ich smerovania v prospech celospoločenských potrieb. Vybudované zariadenia priaznivo ovplyvnili uspokojovanie potrieb občanov a zlepšili životné prostredie miest a obci.

Uvedené výsledky ukazujú, že v minulom roku sa napriek zložitostiam hospodárskeho vývoja podarilo nielen udržať, ale v niektorých smeroch ďalej zvýšiť kvalitu dosahovanej životnej úrovne.

Pravda, stále viac si treba uvedomiť závislosť životnej úrovne na výsledkoch práce v hospodárstve, predovšetkým na dosahovanej úrovni efektívnosti. Spomínam to preto, že mnohé tendencie, pozitívne i negatívne, tak, ako som ich uvádzal z vývoja v roku 1981, pokračujú aj v tomto roku. Najmä realizácia ročných úloh v zhospodárňovaní a v tvorbe zisku je horšia ako za prvé mesiace uplynulého roka. Z ročnej plánovanej tvorby zisku sa vytvorilo za 4 mesiace len necelých

19 %, pričom naďalej je plnenie úloh nepriaznivé v stavebníctve a v celom priemysle spracovania dreva. Neuspokojivý zostal tiež vývoj zásob.

Závery a opatrenia, ktoré sa v organizáciách prijali pri hodnotení ročných výsledkov hospodárskej činnosti, ako aj vytvorené vecné podmienky, by mali utvárať dobrú východiskovú základňu pre splnenie celoročných úloh. Oveľa viac sa žiada využiť dobré poznatky z plnenia úloh a z riešenia problémov v minulom roku a znásobiť pozitívne výsledky, ktoré sme dosiahli. Je to nevyhnutné nielen z hľadiska tohto roka, ale aj v záujme postupného plnenia úloh, ktoré určil XVI. zjazd na roky 7. päťročnice. To si však vyžaduje zmeniť aj doterajšie prístupy pri riešení problémov a prekonávaní dôsledkov menej priaznivých ekonomických podmienok. Súdruh Husák k tomu na X. všeodborovom zjazde uviedol: "S náročnejšími objektívnymi podmienkami a úlohami vo zvyšovaní efektívnosti a kvality práce sa nevyrovnáme nárekmi alebo výhovorkami, ale jedine náročnejšou prácou. Pritom naše hospodárstvo má nevyhnutné predpoklady, aby sme postupne novú situáciu zvládli a nastúpili cestu ďalšieho vzostupu. " - koniec citátu.

Súdružky, súdruhovia,

uplynulý rok bol prvým rokom uskutočňovania programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja vytýčeného XVI. zjazdom Komunistickej strany Československa a zjazdom Komunistickej strany Slovenska. Jeho výsledky nadväzovali na celkove priaznivý predchádzajúci vývoj ekonomiky, a najmä na vybudovanú materiálno-technickú základňu. Dôsledky z neplnenia niektorých úloh efektívnosti, najmä investičnej výstavby a vedecko-technického rozvoja v predošlých rokoch, ako aj neplnenia požiadavky lepšieho využívania surovinových, energetických i ďalších zdrojov spomalili celkový hospodársky rozvoj.

Doterajšie výsledky v plnení plánovaných úloh ukazujú, v ktorých odvetviach a na ktorých úsekoch musíme klásť dôraz na urýchlené riešenie problémov. V celom hospodárstve ide predovšetkým o rozhodnejšie uplatnenie princípov efektívnosti a zvyšovanie chozrasčotnosti hospodárenia. Rezervy pre to sú, prakticky, na každom úseku ekonomickej činnosti.

Vážené súdružky a súdruhovia,

záverom ml dovoľte, aby som vám poďakoval za tvorivý prístup pri prerokúvaní štátneho záverečného účtu a jeho jednotlivých kapitol vo výboroch Slovenskej národnej rady, za rad cenných pripomienok a podnetných návrhov. Využijeme ich vo svojej práci.

Z poverenia vlády Slovenskej socialistickej republiky odporúčam

Slovenskej národnej rade, aby predložený návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej socialistickej republiky za rok 1981 schválila. (Potlesk. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem súdruhovi ministrovi Mišejemu za prednesenú správu.

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, otváram rozpravu o prvom bode programu.

Do rozpravy sa písomne prihlásili súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci

Branislav Bíroš Marta Liptáková Alexander B e k é n y i Ján B r o n d o š Ľudmila H e f k o v á Ernest K r i ž a n.

Dávam slovo prvému z prihlásených rečníkov, členovi Predsedníctva SNR a predsedovi Výboru SNR pre plán a rozpočet poslancovi Branislavovi B í r o š o v i.

Poslanec Bíroš:

Vážené súdružky, väzení súdruhovia,

štátny záverečný účet SSR za rok 1981, ktorý na dnešné rokovanie predkladá vláda SSR, nás zoznamuje s celkovými výsledkami finančného a rozpočtového hospodárenia za uplynulý hospodársky rok. Úlohy štátneho rozpočtu boli konkretizované tak, aby zabezpečili základné ciele hospodárskej politiky.

Štátny rozpočet zabezpečoval pri dynamickom raste príjmov i výdavkov vyrovnanosť.

Zámer zvýšeniu efektívnosti reprodukčného procesu bol synteticky vyjadrený náročnými úlohami v tvorbe zisku. Pri raste výkonov štátnych hospodárskych organizácií o 2, 2 % bol plánovaný rast zisku o 6, 8 %, čo vyžadovalo maximálne uplatňovanie intenzifikačných faktorov a vysokú hospodárnosť na všetkých úsekoch nášho hospodárskeho života.

Plnenie úloh štátneho plánu a štátneho rozpočtu prebiehalo v zložitých podmienkach, spôsobených vonkajšími i vnútornými vplyvmi, ktoré sú dnes všeobecne známe.

I pri týchto nepriaznivých podmienkach sa zabezpečil rast ekonomického potenciálu, i keď s nižšou dynamikou, ako predpokladal plán. Ďalej pokračovala štrukturálna prestavba priemyselnej výroby v prospech odvetví s nižšou energetickou a surovinovou náročnosťou.

Pod vplyvom súboru opatrení na zdokonalenie sústavy plánovitého riadenia, hlavne ukazovateľa upravených vlastných výkonov, ktorý nezahrňuje spotrebu materiálu, dosiahli sa úspory v spotrebe materiálu za vyše 1, 6 mld Kčs.

Ako som už uviedol, zámer rastu efektívnosti bol v rozpočte vyjadrený rastom zisku. Tento zámer, ako uvádza predložený návrh štátneho záverečného účtu, sa v upravenom finančnom pláne splnil len na 88. 9 %.

Celkovú tvorbu zisku nepriaznivo ovplyvnili najmä organizácie rezortu stavebníctva, ktoré namiesto 199 mil. Kčs zisku dosiahli 269 mil. Kčs stratu.

Tvorba zisku v rezorte priemyslu bola oproti plánu nižšia o 524 mil. Kčs a rezort poľnohospodárstva a výživy zaostal za plánovanou tvorbou zisku o 325 mil. Kčs.

Čo predovšetkým ovplyvnilo dosiahnutie plánovaného zisku? Podľa zámerov plánu rozhodujúcou rezervou zvyšovania tvorby finančných zdrojov malo byť zhospodárňovanie výroby. Plánovaná nákladovosť sa však prekročila o viac ako 1, 1 mld Kčs. z toho na rezort priemyslu pripadá 340 mil. Kčs, na rezort stavebníctva 385 mil. Kčs a na rezort poľnohospodárstva 555 mil. Kčs.

Prekročenie materiálovej nákladovosti sa podieľalo na znížení zisku takmer 30 %. Úspory 1, 6 mld Kčs v spotrebe materiálu boli eliminované prekročením ostatných položiek materiálových nákladov, najmä palív, energie a odpisov.

Spotreba palív a energie bola oproti plánu vyššia o 14, 3 %, čo predstavuje viac ako 1 mld Kčs. Celkový rozsah dosahovaných úspor v technických jednotkách nestačil vyrovnať vplyv rastu ich cien.

Na úsporu palív a energie sa zatiaľ využívajú hlavne také rezervy, ako je spevnenie noriem spotreby a boj proti nehospodárnosti. Hlavný smer boja za hospodárnosť v energii a palivách treba orientovať na utvorenie a rozsiahle uplatnenie energeticky úsporných strojov a zariadení a na organizovanie ich výroby, ako to pripomenul súdruh Tichonov na porade RVHP v Budapešti.

Tvorbu zisku nepriaznivo ovplyvnil rast mzdových nákladov. Rezort priemyslu prekročil záväzné limity mzdových prostriedkov o 271 mil. Kčs a v odvetví stavebnej výroby prekročenie mzdovej regulácie dosiahlo viac ako 213 mil. Kčs.

Predložený rozbor hospodárenia, ale aj poslanci v jednotlivých výboroch SNR potvrdili, že príčinou prekračovania mzdových nákladov je

neplnenie výrobných úloh pre nedostatky v organizácii práce, pre nedostatočnú pripravenosť výrobcov na zmeny požiadaviek vnútorného a zahraničného trhu, pre relatívne veľkú odtrhnutosť vnútorného i zahraničného obchodu od výrobcov, pre nezosúladenosť dodávateľsko-odberateľských vzťahov, pre nedostatočné využívanie fondu pracovného času a základných prostriedkov.

Nepotešiteľný vývoj bol i v oblasti neproduktívnych nákladov, ako sú napríklad pokuty za zdržné a stojné a nedodržanie hospodárskych zmlúv. Zodpovedne sa vyžadujú preskúmať príčiny nepriaznivého vývoja v rentabilite výrobných fondov, keď v súhrne odvetví bola táto nižšia oproti plánu i v porovnaní s rokom 1980.

Analýza hospodárenia ukazuje na nesprávny vývoj zásob. Celkový objem zásob dosiahol 90, 5 mld Kčs; z toho objemu tvoria nevyfakturované práce a dodávky 33, 1 mld Kčs, z ktorých 90 % je v odvetví stavebnej výroby, a preto je nutné práve do tejto oblasti obrátiť pozornosť a hľadať cesty, ako urýchliť dokončovanie Investičných akcií.

Nesplnenie plánu investičnej výstavby bolo hlavnou príčinou, že plánovaný investičný úver sa čerpal len na 79 % a dotácie zo štátneho rozpočtu len na 88, 3 %.

Plnenie investičnej výstavby len na 88, 2 % u stavieb s rozpočtovým nákladom nad 2 mil. Kčs v rezortoch riadených vládou Slovenskej socialistickej republiky vytvára nepriaznivé predpoklady pre realizáciu úloh v ďalších rokoch siedmej päťročnice a na to by mali, predovšetkým, všetci realizátori pamätať.

Poslanci pri prerokúvaní návrhu záverečného účtu zvlášť kritizovali zaostávanie v komplexnej bytovej výstavbe, veď v dodávateľských formách sa splnil plán len na 67, 9 % a dokončilo sa menej o 14 877 bytov v porovnaní s rokom 1980. Pritom sa v dodávateľskej forme začalo v porovnaní s týmto rokom o 7178 bytov menej.

Nesplnenie úloh v investičnej výstavbe má rad ďalších negatívnych vplyvov, zvlášť na využitie kapacít v niektorých priemyselných odvetviach. Preto poslanci Slovenskej národnej rady podporujú úsilie vlády Slovenskej socialistickej republiky o úspešné plnenie úloh hospodárskeho plánu v oblasti investičnej výstavby.

V plnení štátneho rozpočtu má nemalú úlohu hospodárenie národných výborov. Výsledky finančného hospodárenia za rok 1981 ukazujú na viacero pozitívnych výsledkov, ale I na problémy, ktoré treba riešiť.

Rozpočtové príjmy dosiahli sumu 32, 481 mld Kčs a vzrástli oproti roku 1980 o 0, 8 %.

Výdavky národných výborov dosiahli objem 31, 679 mld Kčs.

Prebytok rozpočtového hospodárenia tvorí zdroje fondu rezerv a rozvoja národných výborov na tento rok.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP