Čtvrtek 16. prosince 1982

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

7. schôdzka 16. a 17. decembra 1982

STENOGRAFICKÁ SPRÁVA

O SCHÔDZKE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

Vládny návrh zákona SNR o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie

Vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 179/1969 Zb. o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy

Vládny návrh zákona SNR o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1983

Správa generálneho prokurátora SSR o stave socialistickej zákonnosti s osobitným zameraním na upevňovanie štátnej disciplíny v národnom hospodárstve

Správa Najvyššieho súdu SSR o stave socialistickej zákonnosti v SSR so zameraním na upevňovanie pracovnej disciplíny

Návrh Ústavnoprávneho výboru SNR na uvoľnenie niektorých sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie

Návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR na voľbu sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky

Správa predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 19. novembra 1982 do 16. decembra 1982

Otázky poslancov

Bratislava 1982

Slovenská národná rada

VII. volebné obdobie

Stenografická správa

o 7. schôdzke Slovenskej národnej rady v Bratislave 16. a 17. decembra 1982

Prítomní

Predseda SNR Viliam Šalgovič, CSc.;

podpredsedovia SNR JUDr Jozef Polák a Matúš Benyó;

135 poslancov podľa listiny o prítomnosti;

členovia vlády SSR: predseda prof. JUDr. Peter Colotka, podpredseda vlády a predseda Slovenskej plánovacej komisie Ing. Karol M a r t i n k a, CSc., podpredseda vlády Ing. Ján Gregor, minister financií Ing. František Mišeje, minister priemyslu Ing. Pavol Hrivnák, minister výstavby a techniky Ing. Václav Vačok, minister poľnohospodárstva a výživy Ing. Ján Janovic, CSc., minister práce a sociálnych vecí Dezider Krocsány, minister obchodu Ing. Jaroslav Z e l k o, CSc., minister stavebníctva Ing. Dušan Miklánek, CSc., minister lesného a vodného hospodárstva Ing. Vladimír Margetin, minister zdravotníctva akademik Emil Matejiček, minister školstva prof. Ing. Juraj Buša, CSc., minister spravodlivosti prof. JUDr. Ján Pješčak, DrSc, minister-predseda Výboru ľudovej kontroly RSDr. Štefan Ferencei;

generálny prokurátor SSR JUDr. Martin Kováč, predseda Najvyššieho súdu SSR JUDr. Ján Benčura;

vedúci ústredných orgánov štátnej správy SSR. Ospravedlnení poslanci:

16. decembra 1982

Vladimír Černušák, František Hagara, Július Hanus, Gabriela Homolová, Jaroslav Karas, Anna Kretová, Ernest Križan, Ján Kurjatko, Štefan Lazar, Jozef Lenárt, Marta Liptáková, Jozef Mjartan, Michal Roháč, Ladislav Vajányi, Miroslav Válek,

17. decembra 1982

Ladislav Abrahám, Peter Colotka, Vladimír Černušák, Jozef Ďurica, Vladimír Fašang, Jozef Gála, František Hagara, Gabriela Homolová, Jaroslav Karas, Ján Králik, Anna Kretová, Ernest Križan, Dezider Krocsány, Emil Kucharovič, Ján Kurjatko, Jozef Lenárt, Marta Liptáková, František Mišeje, Jozef Mjartan, Michal Roháč, Ladislav Vajányi, Miroslav Válek.

(Začiatok schôdzky o 10. 20 hod. ) Predseda Šalgovič, CSc.:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, vážení hostia!

Otváram 7. schôdzku Slovenskej národnej rady. Zisťujem, že dosiaľ je prítomných 135 poslancov, takže Slovenská národná rada je schopná sa uznášať.

Vítam členov Predsedníctva a Sekretariátu Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska, podpredsedov a ďalších členov vlády Slovenskej socialistickej republiky.

Oznamujem, že Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na svojej schôdzke 30. novembra 1982 vymenovalo za členov vlády Slovenskej socialistickej republiky súdruha Ing. Pavla Hrivňáka a poverilo ho riadením Ministerstva priemyslu SSR, súdruha Ing. Jaroslava Zelku, CSc. a poverilo ho riadením Ministerstva obchodu SSR a súdruha prof. JUDr. Jána Pješčaka, DrSc. a poverilo ho riadením Ministerstva spravodlivosti SSR.

Dovoľte mi privítať ich medzi členmi vlády a zaželať im pri výkone týchto zodpovedných funkcií veľa úspechov.

(Potlesk. )

Dovoľte mi privítať medzi nami tiež prizvaných hostí, ako aj vás všetkých prítomných.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady odporúča schváliť tento program:

1. Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie

2. Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 179/1969 Zb. o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy

3. Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1983

4. a) Správa generálneho prokurátora SSR o stave socialistickej zákonnosti s osobitným zameraním na upevňovanie štátnej disciplíny v národnom hospodárstve

b) Správa Najvyššieho súdu SSR o stave socialistickej zákonnosti v Slovenskej socialistickej republike so zameraním na upevňovanie pracovnej disciplíny

5. Návrh Ústavnoprávneho výboru SNR na uvoľnenie niektorých sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie

6. Návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR na voľbu sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky

7. Správa predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 19. novembra 1982 do 16. decembra 1982

8. Otázky poslancov.

Súdružky a súdruhovia poslanci, navrhuje niekto z vás zmenu alebo doplnenie programu?

(Nikto. )

Dávam hlasovať. Kto súhlasí s programom tak, ako som ho predniesol, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Je niekto proti ?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že sme program schôdzky schválili.

Prvým bodom programu je

vládny návrh zákona SNR o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie.

Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 38 a spoločnú správu výborov SNR ako tlač 38a.

Prosím ministra financií SSR súdruha Františka Mišejeho, aby za vládu Slovenskej socialistickej republiky návrh zákona odôvodnil.

Minister financií SSR Ing. Mišeje:

Vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci,

pred dvoma dňami prerokovalo a schválilo Federálne zhromaždenie dva nové zákony upravujúce odvodové a daňové povinnosti organizácií k štátnemu rozpočtu.

Konkrétne ide o federálny zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu a federálny zákon o dôchodkovej dani. Oba zákony úplne nahradzujú doterajší zákon č. 111/1971 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a doterajší zákon č. 113/1971 Zb. o dôchodkovej dani.

Nakoľko obidva tieto zákony boli predmetom rokovania a posudzovania i jednotlivých výborov Slovenskej národnej rady a dotýkajú sa priamo i organizácií riadených ústrednými orgánmi SSR, dovoľte najskôr k nim niekoľko poznámok.

Novými zákonmi sa realizuje právna konkretizácia Súboru opatrení na zdokonalenie sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva od roku 1983 na úseku odvodov a dôchodkovej dane.

V prijatých zákonoch sa naďalej zakotvuje princíp relatívnych vzťahov hospodárskych organizácií k štátnemu rozpočtu, resp. k rozpočtu národných výborov.

Forma relatívneho odvodu zo zisku ako normatívu pre rozdeľovanie dôchodkov organizácií medzi chozrasčotnou sférou a štátnymi rozpočtami sa v doterajšej praxi osvedčila. Prechod na normatívne rozdeľovanie zisku je všeobecne uplatňovanou tendenciou i v ostatných socialistických štátoch.

Ťažiskovým odvodom sústavy naďalej zostáva odvod zo zisku a dôchodková daň. Ide o kvantitatívne najdôležitejšie odvody, ktoré plnia predovšetkým funkciu akumulačnú a spolu s redistribúciou a systémom úľav plnia i funkciu regulačnú.

V súlade s postupným budovaním výrobno-hospodárskych jednotiek ako základných článkov riadenia v podnikovej sfére, subjektom odvodu zo zisku sa stáva v zásade výrobno-hospodárska jednotka ako celok. Výnimkou sú iba tie výrobno-hospodárske jednotky v pôsobnosti ústredných orgánov republík, ktoré zahrňujú podniky sídliace na území oboch republík. Za tieto výrobno-hospodárske jednotky sa bude odvod zo zisku vykonávať decentralizovane jednotlivými podnikmi. Pokiaľ ide o dôchodkovú daň, táto sa bude prevažne odvádzať na úrovni jednotlivých podnikov.

Medzi najdôležitejšie úpravy zákonov patrí ustanovenie o výške sadzieb odvodov a ich diferenciácii. Zámerom v tejto oblasti je prostredníctvom diferenciácie sadzieb odvodu zo zisku a dôchodkovej dane premietnuť opatrenia na posilnenie chozrasčotného charakteru financovania výrobno-hospodárskych jednotiek i podnikov a prispieť k posilneniu vlastných finančných zdrojov VHJ a podnikov, a tým dosiahnuť zníženie znovurozdeľovacích procesov cez štátny rozpočet. Navrhnutými jednotnými sadzbami odvodu zo zisku pre celé územie nášho štátu a zrušením odvodu z majetku sa tieto zámery vo veľkej miere dosahujú. V štátnom rozpočte SSR na rok 1983 sa uvažuje, že výsledný odvodový vzťah sa vylepšuje v prospech chozrasčotnej sféry zhruba o 1 mld. Kčs.

Novým prvkom v zákone o odvodoch je minimálna povinnosť odvodu zo zisku vo výške 85 % z plánovanej výšky odvodov určenej v schválenom finančnom pláne organizácie. Minimálna odvodová povinnosť bude zabezpečovať zaručený príjem štátneho rozpočtu v prípade výraznejšieho neplnenia tvorby zisku, čo doteraz plnil odvod z majetku.

Na základe doterajších skúseností a výsledkov analýz odvod z majetku sa zrušuje

pre jeho malú ekonomickú účinnosť. Neplnila sa najmä jeho funkcia kritérií spočívajúca v tlaku na lepšie využívanie základných prostriedkov, ako aj v nedostatočnom tlaku na likvidáciu nepotrebných základných prostriedkov a zásob. Navyše bol odvod z majetku spojený so značnou administratívnou náročnosťou, a to tak v štátnych hospodárskych organizáciách, ako i u finančných kontrolných orgánov.

V novom zákone o dôchodkovej dani sa v optimálnej miere vytvorili v nadväznosti na 6. plenárne zasadnutie Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a aprílové zasadnutie Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska podmienky pre ďalšie skvalitňovanie a rozvoj služieb poskytovaných obyvateľstvu formou zvýšených zliav za tieto služby oproti súčasnému stavu

Predložené návrhy zákona o odvodoch a zákona o dôchodkovej dani sú vypracované s maximálnou snahou o racionalizáciu a zjednodušenie systému odvodových vzťahov podnikovej sféry k štátnemu rozpočtu. Zrušuje sa odvod z majetku a podstatne sa zjednodušuje systém platenia preddavkov na odvody a príspevok na sociálne zabezpečenie.

Oba tieto návrhy federálnych zákonov v zmysle čl. 11 ústavného zákona o československej federácii rozpočtové určujú, komu majú plynúť výnosy odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie len za tie organizácie, ktoré sú riadené federálnymi ústrednými orgánmi.

Za organizácie riadené republikovými ústrednými orgánmi, príp. národnými výbormi treba podľa čl. 12 ústavného zákona o československej federácii riešiť rozpočtové určenie a správu odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie zákonom Slovenskej národnej rady.

Preto vláda Slovenskej socialistickej republiky predkladá Slovenskej národnej rade na prerokovanie a schválenie návrh zákona, ktorým sa upravujú tieto otázky.

Základným účelom návrhu nového zákona Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie je uviesť doterajšiu právnu úpravu do súladu s novými zákonmi o odvodoch do štátneho rozpočtu a o dôchodkovej dani a tiež znova upraviť rozpočtové určenie dodatkových odvodov.

Upraviť túto problematiku rozpočtového určenia a správy bolo potrebné i preto, že doterajší zákon č. 122/1971 Zb. v znení neskorších predpisov bol už trikrát novelizovaný a jeho ďalšia novelizácia by predmetnú právnu úpravu značne skomplikovala.

V predloženom návrhu zákona sa rozpočtové určenie obvodov a dôchodkovej dane upravuje jednotne v rámci celej Československej socialistickej republiky na princípe riadenia a to tak, že ich výnosy budú plynúť od organizácií riadených ústrednými orgánmi do štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky a výnosy od organizácií riadených národnými výbormi a ostatných organizácií najmä družstevných a spoločenských, budú plynúť do rozpočtov národných výborov.

Jednotne sa taktiež rieši rozpočtové určenie výnosu a správy dodatkových odvodov, ktorých rozpočtové určenie bolo doposiaľ roztrieštené vo viacerých

právnych úpravách. Dodatkové odvody od hospodárskych organizácií budú príjmom toho rozpočtu, do ktorého plynie výnos odvodu alebo dane. Dodatkové odvody od rozpočtových a príspevkových organizácií v záujme zvýšenia ich účinnosti budú výlučne príjmom rozpočtu republiky.

Nadväzne na rozpočtové určenie odvodov a dôchodkovej dane je vymedzená aj príslušnosť k správe, ktorú vykonávajú finančné správy a finančné odbory národných výborov. Platí tu zásada, že ak výnos je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky, správu vykonávajú finančné správy a ak je výnos príjmom rozpočtov národných výborov, správu vykonávajú finančné odbory národných výborov.

Ďalej sa v zákone precizuje výkon správy v organizáciách riadených národnými výbormi a to v tom zmysle, že správu v organizáciách riadených krajskými národnými výbormi vykonávajú krajské národné výbory a správu v ostatných organizáciách riadených národnými výbormi vykonávajú okresné národné výbory.

Návrh zákona nemá negatívny finančný vplyv na štátny rozpočet republiky, ani na rozpočty národných výborov.

Navrhovaný zákon Slovenskej národnej rady prešiel pripomienkovým pokračovaním cez všetky ústredné orgány Slovenskej socialistickej republiky, ktoré s ním vyslovili súhlas.

Návrh je vecne zhodný s obdobným návrhom zákona, ktorý sa súbežne pripravil i v Českej socialistickej republike.

Vážené súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci,

menom vlády Slovenskej socialistickej republiky navrhujem, aby Slovenská národná rada zákon o rozpočtovom určení výnosu odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie schválila.

(Potlesk. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem ministrovi financií SSR súdruhovi M i š e j e m u za odôvodnenie návrhu zákona. Prosím spoločného spravodajcu výborov SNR poslanca súdruha Jána Pikulu, aby podal správu o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch Slovenskej národnej rady.

Spravodajca Pikula:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci,

dovoľte mi, aby som z poverenia výborov Slovenskej národnej rady ako spoločný spravodajca uviedol, že prerokúvaný vládny návrh zákona SNR o rozpočtovom

určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie určilo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na prerokovanie všetkým výborom Slovenskej národnej rady. Tieto ho prerokovali na svojich schôdzkach koncom novembra a začiatkom decembra. Všetky výbory Slovenskej národnej rady zaujali k predloženému vládnemu návrhu zákona SNR súhlasné stanovisko.

Týmto zákonom sa upravuje rozpočtové určenie výnosu a správa odvodov, dôchodkovej dane, príspevku na sociálne zabezpečenie a pokút podľa zákona o odvodoch do štátneho rozpočtu a zákona o dôchodkovej dani, s výnimkou výnosu odvodov, dôchodkovej dane, príspevku na sociálne zabezpečenie a pokút, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu československej federácie.

Vzhľadom na to, že od 1. 1 1983 nadobudnú účinnosť nové zákony o odvodoch do štátneho rozpočtu a o dôchodkovej dani, podľa ktorej sa zrušuje odvod z majetku, dodatkovým odvodom budú podliehať aj rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré doteraz tieto odvody nevykonávali, je potrebné tieto skutočnosti upraviť v novom zákone.

Základným účelom navrhovanej úpravy je uviesť právnu úpravu rozpočtového určenia odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie do súladu s novými zákonmi a upraviť pritom tiež rozpočtové určenie dodatkových odvodov pri zachovaní doterajšieho princípu, že dodatkové odvody plynú do toho rozpočtu, do ktorého plynie odvod zo zisku, dôchodková daň alebo poľnohospodárska daň zo zisku.

Nadväzne na rozpočtové určenie odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie je vymedzená aj príslušnosť k správe, ktorú vykonávajú finančné správy a finančné odbory národných výborov. Platí tu zásada, že ak výnos je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky, správu vykonávajú finančné správy a ak je príjmom rozpočtov národných výborov, správu vykonávajú finančné odbory príslušných národných výborov.

Na základe toho výkon správy v ústredne riadených organizáciách vykonávajú finančné správy a správu odvodov do dôchodkovej dane v podnikoch riadených krajskými národnými výbormi vykonávajú tieto krajské národné výbory a v ostatných organizáciách riadených okresnými národnými výbormi správu vykonávajú okresné národné výbory.

Vážené súdružky, súdruhovia,

ako spoločný spravodajca môžem konštatovať, že výbory SNR zodpovedne a starostlivo prerokovali predložený vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie.

Navrhované úpravy si nevyžiadajú zvýšené nároky na štátny rozpočet a nebudú mať vplyv na plán pracovných síl.

Uvedený zákon j e odôvodnený po každej stránke, zodpovedá princípom rozpočtovej politiky a daňovej kontrole, preto odporúčam schváliť predložený vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady s účinnosťou od 1. januára 1983.

Ďakujem za pozornosť. (Potlesk. )

Predseda Šalgovič, CSc..

Ďakujem súdruhovi Pikulovi.

Súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, otváram rozpravu o prvom bode programu.

Hlási sa niekto do rozpravy?

(Nikto. )

Pretože sa do rozpravy nikto nehlási, dávam o vládnom návrhu zákona hlasovať.

Kto súhlasí s vládnym návrhom zákona tak, ako ho odporučil spravodajca súdruh P i k u l a, nech zdvihne ruku!

Ďakujem.

Je niekto proti ? "(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania ?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada schválila vládny návrh zákona SNR o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie.

Druhým bodom programu je

vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 179 z roku 1969 Zbierky o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy.

Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 39 a spoločnú správu výborov ako tlač 39a.

Prosím ministra poľnohospodárstva a výživy SSR súdruha Jána Janovica, aby za vládu Slovenskej socialistickej republiky návrh zákona odôvodnil.

Minister poľnohospodárstva a výživy SSR Ing. Janovic, CSc.:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky a súdruhovia poslanci,

s problémami pôdy, našej živiteľky, sa na pôde Slovenskej národnej rady a vlády zaoberáme permanentne. Vychádzame z toho, že efektívne využitie pôdneho bohatstva pre výrobu potravín je rozhodujúcou a súčasne nezameniteľnou úlohou

dnešnej i budúcich generácií. Rastúce požiadavky na základné druhy potravín môžeme zabezpečiť len vtedy, keď budeme trvalé a cieľavedome zúrodňovať pôdny fond, keď ho budeme intenzívne využívať a prísne chrániť pred devastovaním a rôznymi zábermi na nepoľnohospodársku činnosť.

Naša strana, vláda a celá naša socialistická spoločnosť si toto plne uvedomuje. Od čias kolektivizácie našej dediny, zúrodňovacími zásahmi, sme dokázali zvýšiť plodnosť našej zeme viac ako dvojnásobne. Zatiaľ, čo sme v predvojnovom období dosahovali u obilnín hektárové úrody okolo 1, 6 tony, teraz je to viac ako 4 tony Obdobne sa zvýšila aj živočíšna výroba.

Naši výrobcovia potravín mohli tieto vysoko preukázané výsledky v rastlinnej a živočíšnej výrobe dosiahnuť v podmienkach socialistickej veľkovýroby len zvýšenými vkladmi a osobitne vkladmi spoločnosti na zúrodnenie pôdneho fondu. Len za roky piatej a šiestej päťročnice sme zúrodnili vyše 720 tisíc ha pôdy rekultiváciami, odvodnili sme 312 tisíc ha zamokrených pôd a vybudovali sme závlahy na ploche 220 tisíc ha. Ďalej sa vybudovali vodné nádrže v objeme 13 miliónov m3 a zregulovali sme vyše 1000 km vodných tokov.

Nezastupiteľné miesto v zúrodňovacom programe má Štátny fond na zúrodnenie pôdy, ktorý bol zriadený zákonom Slovenskej národnej rady v roku 1969, tak ako o tom hovoril súdruh predseda Šalgovič. Doteraz sme z tohoto fondu použili pre zúrodnenie pôdneho fondu takmer 11 miliárd korún, z toho takmer 4 miliardy na neinvestičné zúrodnenie. Je to veľmi veľká suma, ktorú naša spoločnosť vložila v prospech plodnosti našej pôdy, je to, súdružky a súdruhovia, viac ako investovali dohromady všetky predchádzajúce generácie za Rakúsko-Uhorskej monarchie a za existencie bývalej kapitalistickej Československej republiky. Funkcia Štátneho fondu na zúrodnenie pôdy sa takto plne osvedčila. Ale napriek týmto vysokým vkladom do zúrodnenia pôdneho fondu na Slovensku, za obdobie socialistických premien náš pôdny fond ešte stále nie je stabilizovaný, treba ho ďalej cieľavedome zúrodňovať a z hľadiska prirodzenej produkčnej schopnosti je náš pôdny fond oveľa chudobnejší i v porovnaní s Českou socialistickou republikou. Pre informáciu z celkovej výmery máme v kategórii úrodných a stredne úrodných len 28 % pôd, zatiaľ čo v Českej socialistickej republike je to viac ako 50 %. Na druhej strane v kategórii málo úrodných pôd máme až 43 % - v Českej socialistickej republike len 30 %. V ďalšom zúrodňovaní pôdneho fondu na Slovensku máme teda jednu z najväčších rezerv riešenia problému sebestačnosti vo výrobe potravín.

Z týchto základných pozícií sme formulovali aj náš komplexný zúrodňovací program do roku 2000. Rátame v tomto storočí ešte zúrodniť takmer jeden a pol milióna ha ornej pôdy, 400 tisíc ha lúk a pasienkov a cca 50 tisíc ha plôch pre výsadbu špeciálnych kultúr, ako sú vinice, sady a chmeľnice.

Prioritným však aj v tomto programe zostávajú investičné zúrodňovacie opatrenia, ktoré predpokladajú odvodniť 250 tisíc ha, vybudovať závlahy na výmere takmer 400 tisíc ha a malé vodné nádrže - ako zdroje vôd pre závlahy v objeme 65 miliónov m3 vody. Náklady na vykonanie týchto prác predstavujú sumu viac ako 18 miliárd korún.

Aby sme tieto vysoko náročné úlohy zúrodňovacieho programu mohli úspešne, ale hlavne komplexne a s požadovaným efektom plniť, si vynucujú určité zmeny vo funkcii a štruktúre Štátneho fondu na zúrodnenie pôdy. Vznikajú nové podmienky pre jeho tvorbu, a to v dôsledku prísnejších opatrení na ochranu pôdy. Opatrenia vlády Slovenskej socialistickej republiky priniesli už prvé ovocie, keď za posledných 30 rokov sme prvýkrát v roku 1981 zaznamenali aj prírastok ornej pôdy o 354 ha. To však súčasne znamená, že základný zdroj Štátneho fondu sa znižuje. Je tvrdou realitou aj fakt, že limitované zdroje štátneho rozpočtu neumožňujú doplniť zdroje fondu na takú úroveň, ako v predchádzajúcich rokoch.

Tieto dôvody nás nútia, aby sme pri realizácii zúrodňovacieho programu pristupovali aj v hospodárení so Štátnym fondom oveľa náročnejšie, aby bol spoločenský efekt čo najvyšší. Budeme dôslednejšie ako doteraz posudzovať technicko-ekonomické a finančné kritériá efektívnosti návratnosti vynaložených prostriedkov. Sme prinútení sprísniť aj podmienky pre poskytovanie finančných prostriedkov zo Štátneho fondu na zúrodnenie pôdy. Jedným slovom budeme "konkurzným" systémom vyberať akcie pre zaradenie do výstavby. Prioritu budú mať tie, ktoré sa preukážu vyšším spoločenským efektom a budú zabezpečovať komplexnosť zúrodňovania pôdy. V tomto sme mali doteraz určité medzery.

A preto predložený návrh novely zákona rozširuje možnosť poskytovať subvencie a pôžičky zo Štátneho fondu aj na budovanie pasienkových hospodárstiev, budovanie malých vodných nádrží a rybníkov, zakladanie intenzívnych ovocných sadov a plantáží, viníc a chmeľníc, na výstavbu silážnych a senážnych priestorov, senníkov a tiež aj na výstavbu spevnených poľných ciest. Tieto tzv. "zelené investície" pomôžu komplexnejšie riešiť najslabšie miesta v poľnohospodárskej prvovýrobe, majú vzťah k tým odvetviam, ktoré musíme rozvíjať prednostne a od ktorých očakávame najväčší spoločenský efekt.

Závažné úlohy v zúrodňovaní si vyžiadajú vyššiu finančnú účasť samotných poľnohospodárskych podnikov pri realizácii melioračných zásahov a tiež aj ich finančnú účasť pri údržbe a prevádzke závlahových zariadení, ktoré bolo doteraz plne uhradzované zo Štátneho fondu. Usudzujeme, že finančná účasť samotných poľnohospodárskych podnikov na zúrodňovaní svojich pozemkov ekonomicky lepšie podnieti samotné JRD a ŠM na lepšie využitie drahých zúrodňovacích a melioračných zásahov.

Ako sme už určite informovaní, pripravuje sa nové nariadenie federálnej vlády o zvýšení sadzieb odvodov za odňatú poľnohospodársku pôdu, pričom sa ráta, že za najkvalitnejšiu pôdu vzrastú odvody 3 až 4-krát oproti súčasnému stavu. Bolo by veľmi prospešné, aby toto nariadenie federálnej vlády bolo čím skôr v platnosti.

Vážené súdružky a súdruhovia,

novelizácia zákona o Štátnom fonde vytvára predpoklady pre komplexnejšie zabezpečovanie väzieb investičného a neinvestičného zúrodňovania pôdneho fondu, zvýšenia efektívnosti vkladaných finančných prostriedkov a pre diferencovaný

prístup pri výbere melioračných stavieb. Aby novela zákona mala účinnejší dosah, pripravujeme v našom rezorte i určitú organizačnú prestavbu tých organizácií a inštitúcií, ktoré bezprostredne zabezpečujú úlohy v zúrodňovaní pôdneho fondu. Zmyslom týchto opatrení je spojiť roztrieštenú riadiacu, výskumnú a realizačnú činnosť a vytvoriť tak organizačné podmienky pre komplexné poňatie zúrodnenia pôdy v súlade s predloženou novelou zákona.

Predložená novela zákona takto vytvára podmienky pre zvyšovanie úrod a úžitkovosti, a teda aj pre zvyšovanie sebestačnosti vo výrobe základných potravín, čo je nakoniec hlavným kritériom nášho spoločného úsilia. Potravinový program, ktorý sa pripravuje pod vedením našej strany, predpokladá účasť ostatných odvetví národného hospodárstva, pretože otázky výživy ľudu sú nenahraditeľnou životnou potrebou socialistickej spoločnosti. Som presvedčený, že aj predložený návrh novely zákona o Štátnom fonde bude mať dôstojný podiel na naplňovaní týchto strategických zámerov vo výžive ľudu. Navrhujem preto, v mene vlády Slovenskej socialistickej republiky, aby Slovenská národná rada po rozprave novelu zákona schválila.

Ďakujem za pozornosť.

(Potlesk. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem ministrovi poľnohospodárstva a výživy SSR súdruhovi Janovicovi za odôvodnenie návrhu zákona. Prosím spoločného spravodajcu výborov SNR poslanca súdruha Jozefa Mašeka, aby podal správu o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch Slovenskej národnej rady.

Spravodajca Mašek:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky a súdruhovia!

Splnenie strategickej línie vytýčenej na XVI. zjazde Komunistickej strany Československa a zjazde Komunistickej strany Slovenska - zabezpečiť sebestačnosť vo výrobe zrnín a zvýšiť postupnú sebestačnosť potravín predpokladá v prvom rade dôslednú ochranu, zúrodňovanie a využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Intenzifikačné faktory, ako sú závlahy, odvodnenia a rekultivácie si vyžadujú značné finančné prostriedky.

V tomto smere naša spoločnosť formou subvencií a pôžičiek podporuje proces zúrodňovacích akcií. Ako je to uvedené v dôvodovej správe k návrhu zákona a ako to v úvodnom vystúpení povedal minister poľnohospodárstva a výživy SSR s. Janovic, subvencovanie ďalších činností súvisiacich so zúrodňovaním pôdy si vyžaduje určité úpravy doterajšieho zákona Slovenskej národnej rady č. 179/1969 Zb. o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy. Táto úprava sleduje rozšírenie subvenco-


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP