Pátek 17. prosince 1982

Pokračovanie 7. schôdzky Slovenskej národnej rady 17. decembra 1982 o 9, 00 hodine.

Predseda Šalgovič, CSc.:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky a súdruhovia poslanci, vážení hostia!

Pokračujeme v rokovaní 7. schôdzky Slovenskej národnej rady. Zisťujem, že dosiaľ je prítomných 128 poslancov, takže Slovenská národná rada je schopná sa uznášať. Ospravedlňujem neúčasť súdruhov poslancov Lenárta a Colotku, ktorí sa zúčastňujú rokovania Predsedníctva ÚV KSČ.

Štvrtým bodom programu je

a) Správa generálneho prokurátora SSR o stave socialistickej zákonnosti s osobitným zameraním na upevňovanie štátnej disciplíny v národnom hospodárstve

b) Sprava Najvyššieho súdu SSR o stave socialistickej zákonnosti v Slovenskej socialistickej republike so zameraním na upevňovanie pracovnej disciplíny

Materiály ste dostali ako tlač 28 a 29.

Prosím generálneho prokurátora SSR súdruha Martina Kováča, aby predniesol úvodné slovo k predloženej správe.

Generálny prokurátor SSR JUDr. Kováč:

Vážená Slovenská národná rada, vážené súdružky poslankyne a poslanci!

V utorok Federálne zhromaždenie ČSSR a včera Slovenská národná rada prijali zákony o štátnom rozpočte na rok 1983. Nimi sa určujú zdroje pre ďalší rozvoj národného hospodárstva v budúcom roku.

Rok 1983 na našej ceste k vybudovaniu vyspelej socialistickej spoločnosti bude nepochybne rovnaký ako rok, ktorý končime Náš štát sa stane ešte silnejším a naša spoločnosť ešte bohatšou

Kapitalistický svet okolo nás sa zmieta v hlbokej ekonomickej kríze liek na ňu hľadá v horúčkovitom zbrojení, vo zvyšovaní cien, v obmedzovaní výmeny tovaru, vo vyhlasovaní embarga na rôzne výrobky i vo finančných a iných špekuláciách namierených proti socialistickým krajinám Ale aj v týchto ťažkých podmienkach nátlaku a obmedzovania medzinárodného obchodu sa ekonomika všetkých socialistických štátov úspešne rozvíja

Ústredný výbor Komunistickej strany Československa a Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska v nedávnych dňoch konštatovali, že sa nám napriek zložitým podmienkam darí plniť strategickú líniu ekonomického a sociálneho rozvoja, ktorú vytýčil XVI zjazd Komunistickej strany Československa

V tomto roku sa dokončila výstavba viacerých významných diel, napr. Čierny Váh, Celulozopapierenský kombinát v Ružomberku i ďalšie, ktoré výrazne ovplyvnia dynamiku ďalšieho rozvoja národného hospodárstva. Tieto diela, ale aj ďalšie miliardové hodnoty vytvorené v tomto roku, sú výsledkami statočnej prace našich robotníkov, družstevných roľníkov, technikov, vedcov i ostatnej inteligencie

Významný podiel na nich má aj obetavá a tvorivá organizátorsko-riadiaca činnosť vedúcich pracovníkov v národnom hospodárstve, v riadiacich štátnych a hospodárskych orgánoch i funkcionárov národných výborov a spoločenských organizácii

Len vďaka tomu, že zdrvujúca väčšina pracovníkov v priemysle, stavebníctve, poľnohospodárstve, obchode i doprave si poctivo plní svoje úlohy, stretávame na našich uliciach dobre vyzerajúcich, usmiatych ľudí každodenne, ktorí nemajú existenčné starosti a bez obavy o svoju budúcnosť spokojne idú za svojimi každodennými povinnosťami

Mohli by sme byť spokojní s tým, že sa u nás na vysokej úrovni zabezpečujú základné životné potreby ľudí. Neboli by sme však skutočnými komunistami a stúpencami revolučných ideálov, keď by sme nevideli aj chyby, nedostatky a neduhy, s ktorými sa ešte stále stretávame v práci i pri uspokojovaní práv i oprávnených záujmov občanov. Nemôžeme preto prehliadať, že sú medzi nami jednotlivci, ktorí sa priživujú na statočnej práci ostatných občanov, pre ktorých osobný prospech je viac ako budúcnosť celej spoločnosti a každú, i tu najšľachetnejšiu myšlienku, ktorá má slúžiť všetkým, egoistický využívajú na vlastné obohatenie

Nemôžeme si zakrývať oči ani pred tým, že nie všetky výsledky sa dosiahli statočnou pracou, že sa za nimi nezriedka skrýva chytráčenie na úkor spoločnosti, obchádzanie predpisov a porušovanie štátnej disciplíny

Nemôžeme nevidieť am to, že nie všade, kde sa nedarí plniť plánované úlohy, sú tomu na príčine objektívne okolnosti. Často je za nimi ľahostajnosť, nedbanlivosť, nezodpovednosť, neplnenie pracovných povinností, pohodlnosť i neochota využiť všetky schopnosti pre dosiahnutie plánovaných cieľov, ale aj nadraďovanie skupinových záujmov nad záujmy spoločnosti

Nemôžeme sa uspokojovať ani s takým stavom, že sklady i predajne sú plne

tovaru, ale občan so statočne zarobenými peniazmi neraz prejde celé mesto, kým nájde výrobok, ktorý potrebuje. Nehovoriac už o tom, že sa pritom tiež niekedy uchýli aj k nečestným prostriedkom.

Naši občania sa stále nástojčivejšie dožadujú energických opatrení proti parazitizmu, poškodzovaniu spotrebiteľov v službách, obchode i pohostinstve, proti poskytovaniu neoprávnených výhod organizáciám i jednotlivcom, proti všetkým formám obohacovania sa na úkor spoločnosti alebo ostatných občanov, proti korupcii, špekuláciám a protekcionárstvu, neoprávneným mzdám a odmenám za nevykonanú prácu, proti nevyužívaniu pracovného času a neplneniu pracovných povinností. Inými slovami - volajú po tom, aby sa dôsledne uskutočňovala politika Komunistickej strany Československa, aby sa dôsledne plnili všetky opatrenia straníckych a štátnych orgánov na odstránenie nešvárov, ktoré sú cudzie našej spoločnosti.

Komunistická strana mobilizuje všetky orgány a organizácie, funkcionárov, vedúcich pracovníkov i všetkých statočných občanov, aby nepripustili vytvorenie atmosféry, že socialistickej spoločnosti sú ľahostajné neduhy, alebo že sme voči nim bezmocní.

V našej krátkej histórii budovania socializmu sme si už dokázali poradiť s oveľa ťažšími problémami. Sme schopní a povinní poradiť si aj s odvrátenou tvárou života našej spoločnosti a všade nastoliť poriadok, disciplínu a zákonnosť.

Pre nás, prokurátorov, je ústavným poslaním a jedinou pracovnou povinnosťou dozerať nad dodržiavaním zákonov a dbať, aby sa vyvodila zákonná zodpovednosť za ich porušovanie voči každému, kto porušil zákon, bez ohľadu na jeho osobu a postavenie.

Obsah správy, o ktorej dnes rokujete, vážené súdružky a súdruhovia poslanci, zodpovedá tomuto poslaniu prokuratúry.

Cieľom správy nie je hodnotiť dosiahnuté pozitíva, ktoré sú bez akejkoľvek diskusie. Správne uplatňovanie zákonov je v našej spoločnosti prevládajúcim a normálnym stavom, ktorý si nevyžaduje žiadne opatrenia. Problémy, ktoré treba riešiť, prináša iba porušovanie právnych predpisov. Preto naším cieľom je informovať Slovenskú národnú radu o najzávažnejších alebo najčastejších prejavoch a formách porušovania socialistickej zákonnosti, predovšetkým v národnom hospodárstve. Bitevným poľom, na ktorom sa rozhoduje o tom, ako budeme žiť v najbližších rokoch, je naša ekonomika. Preto sa správa osobitne zameriava na upevňovanie štátnej disciplíny v národnom hospodárstve.

Poznatky, ktoré obsahuje správa, sú výsledkom analýzy trestných činov proti hospodárskej disciplíne i niektorých ďalších druhov kriminality, s ktorými sa orgány trestného konania zaoberali od začiatku roku 1980. Sú v tejto správe aj výsledky 226 prokurátorských previerok vykonaných v hospodárskych organizáciách a na národných výboroch. Prokurátori na odstránenie nezákonností, ktoré zistili v rámci prípravy tejto správy, podali 148 upozornení.

Naše poznatky o porušovaní štátnej disciplíny v národnom hospodárstve sú zhodné s poznatkami iných štátnych orgánov, predovšetkým Výboru ľudovej

kontroly SSR, Ministerstva vnútra SSR, Ministerstva financií SSR a Štátnej banky československej. Tieto orgány nám výdatne pomohli pri príprave správy.

Pri rokovaní o správe vo výboroch Slovenskej národnej rady, mnohí z vás, vážené súdružky a súdruhovia, ste využili vlastné bohaté skúsenosti zo svojich pracovísk i volebných obvodov. Stotožnili ste sa s nami, že problémy, na ktoré poukazuje správa, si naliehavo vyžadujú neodkladné riešenie. Potvrdili to aj výsledky vašich prieskumov. V niektorých organizáciách ste sami zistili ďalšie závažné prejavy porušovania disciplíny a žiadali ste, aby sa preskúmalo, kto - konkrétne - je za ne zodpovedný.

Problémy, ktoré nastoľuje správa, nie sú objavné, ani nové. O nich už rokovala Slovenská národná rada v roku 1974 i 1977. Máme aj celý rad konkrétnych opatrení na ich prekonávanie. Položme si otázku, prečo je potrebné znova sa k nim vracať? Boli to azda zlé opatrenia? Zaiste nie. Sú dobré a premyslené. Nedostatočne, bez potrebnej cieľavedomosti, zodpovednosti a vytrvalosti sa však organizovalo ich uvádzanie do života. Nie vždy sa tieto opatrenia dostali do základných článkov a neraz rýchlo upadli do zabudnutia. K tomu nepochybne prispel kompromisnícky, nekomunistický prístup v praxi k uskutočňovaniu zásady jednoty slov a činov. Nevzali sme si zatiaľ dostatočne k srdcu požiadavky ústredných straníckych orgánov na zvýšenie realizačnej schopnosti pri uskutočňovaní prijatých záverov a uznesení. Iste so mnou súhlasíte, že nedôslednosť pri plnení opatrení, ktoré sme sami prijali, je v súčasnosti jedným z najboľavejších článkov spoločenskej praxe. Zvýšenie realizačnej schopnosti je našou najväčšou rezervou a je našou straníckou i vlasteneckou povinnosťou bezvýhradne ju využiť.

V podstate všetky nešváry, s ktorými zápasíme, majú korene v nedostatočnej úcte k právnemu poriadku alebo v účelovom uplatňovaní zákonov na presadzovanie neoprávnených miestnych, skupinových i osobných záujmov. Ako si inak možno vysvetliť, že hospodárski pracovníci, ktorých zákon nazýva zodpovednými - ale v skutočnosti sú nezodpovední - nemajú žiadne zábrany plytvať so spoločenskými prostriedkami, nakladať s nimi ako s vlastnými alebo trpieť, aby sa nekvalitnou výrobou znehodnocovali cenné suroviny, energia, ale predovšetkým ľudská práca.

Dôsledkom neúcty k zákonom sú aj všetky ostatné prejavy porušovania štátnej disciplíny uvedené v správe, ktorú máte, vážené súdružky a súdruhovia poslanci, pred sebou.

Každý tzv. "radový", ale aj vedúci pracovník je povinný dodržiavať zákony a štátnu disciplínu. Vedúci pracovník ich však musí nielen sám dodržiavať, ale ako predstaviteľ štátu vyžadovať bezpodmienečné dodržiavanie poriadku a disciplíny od každého svojho podriadeného pracovníka.

Správa obsahuje veľa konkrétnych príkladov porušovania zákonov a disciplíny. Nemožno ich však vzťahovať na každú organizáciu, ani na každého vedúceho pracovníka. Už v rozprave vo výboroch niektorí poslanci hovorili o organizáciách, kde takéto praktiky neexistujú. Takýto stav považujeme za samozrejmý. Na druhej

strane sa však vo výboroch poukázalo aj na organizácie, na ktoré sa správa vzťahuje v plnej miere.

Aj keď iba jednotlivci z radov vedúcich pracovníkov nedostatočne využívajú svoju právomoc, alebo ju dokonca zneužívajú, treba sa od ich praktík dôsledne dištancovať. A v tomto sme, myslím, spolu s vami, súdružky a súdruhovia poslanci, za jedno

Porušenie zákona alebo disciplíny sa neraz ospravedlňuje množstvom alebo neprehľadnosťou predpisov, ktoré sú už vraj zastaralé alebo nezodpovedajú konkrétnemu životu. Je nepochybné, že právny poriadok sa musí vyvíjať a prispôsobovať potrebám spoločnosti. Nikto z nás však nie je oprávnený sám rozhodovať, či sa predpisu podriadi. Ak je predpis zastaralý alebo zbytočný, treba ho zrušiť, ale neslobodno si ho vykladať účelovo podľa záujmov organizácie, či jednotlivca alebo podľa vlastných predstáv. Rád by som ale zdôraznil, že prejavy nezákonnosti a nedisciplinovanosti, na ktoré poukazuje správa, sa netýkajú vnútorných a rezortných predpisov a pokynov, ale základných zákonov bezpodmienečne platných bez akéhokoľvek rozdielu v každej organizácii.

S názormi, že zachovanie zákona za každých okolností by bolo prekážkou pri plnení úloh, sa spravidla nestretávame u robotníkov a družstevníkov, ale väčšinou u pracovníkov v riadiacich funkciách, hoci práve u nich opodstatnene predpokladáme vyšší stupeň právneho vedomia i sebadisciplíny.

Znalosť zákonov, úcta k nim, vedomie, že slúžia v prospech celej spoločnosti, ale aj ich uvedomelé a iniciatívne uplatňovanie je súčasťou kvalifikácie každého vedúceho pracovníka. Už dávno neplatí zásada, že kvalifikáciu predstavuje len diplom, vysvedčenie alebo výučný list. Odborné vzdelanie je nevyhnutné, ale pre kvalifikáciu vedúceho pracovníka sa žiada viac. Predovšetkým skutočné vedomosti a nie papierové, schopnosť správne hodnotiť problémy a hľadať najúčinnejšie východiská pri ich riešení, ale i bezvýhradná oddanosť ideám socializmu, schopnosť a ochota odovzdávať všetky sily na ich uskutočňovanie, ďalej potrebná rozvaha zdravo riskovať v medziach zákona, schopnosť, ale aj morálne oprávnenie viesť pracovný kolektív. Súčasťou kvalifikácie vedúceho pracovníka je nepochybne aj citlivý prístup k pracovníkom, ale v prípade potreby aj odhodlanie a odvaha vynucovať dodržiavanie disciplíny všetkými zákonnými prostriedkami. Patria k nim nielen kárne opatrenia, ale aj vymáhanie náhrady spôsobenej škody.

Nie je dostatočne kvalifikovaným vedúcim pracovníkom ten, kto si nevšíma, toleruje, alebo dokonca zakrýva porušenie disciplíny podriadených pracovníkov K čomu to vedie, svedčí aj postup vedúcich pracovníkov v závode MILEX Bratislava. Pri manipulácii s mliekom viackrát, napríklad vlani 16. mája, 3. septembra, ale aj v januári tohto roku, pre nedbalosť pracovníkov vytieklo do kanála tisíce litrov mlieka a smotany, ktoré určite chýbali na stoloch našich občanov. Z prvého prípadu nezodpovední "zodpovední" pracovníci nevyvodili potrebné závery a podozrenie z trestného činu neoznámili prokurátorovi, ani orgánom bezpečnosti, hoci už vtedy vznikla vysoká škoda. Netreba azda nikoho presviedčať,

že vyvodením zákonných dôsledkov voči vinníkom už v prvom prípade sa mohlo predísť ďalším nenapraviteľným škodám. Dnes prokurátor preveruje podmienky na vyvodenie trestnej zodpovednosti nielen u pracovníkov, ktorí bezprostredne zavinili vytečenie mlieka a smotany, ale aj u vedúcich pracovníkov, ktorí v tejto súvislosti nesplnili svoje povinnosti.

Mimochodom, prokurátor sa o tom dozvedel len náhodou.

Najúčinnejšou prevenciou pri predchádzaní nezákonnosti a nedisciplinovanosti je plnenie povinností vedúcich pracovníkov. Medzi najvýznamnejšie z nich patrí povinnosť osobne kontrolovať a organizovať účinnú kontrolu práce svojich podriadených. Vedúci pracovník, ktorý porušuje túto zásadu a v rámci riadenia nekontroluje, ako jeho podriadení dodržiavajú predpisy a pokyny, nemá skutočnú kvalifikáciu na zastavanie svojej riadiacej funkcie. Minister stavebníctva SSR súdruh Miklánek pri osobnom rokovaní o obsahu tejto správy, vystihol túto myšlienku slovami - citujem ho: "ten kto nekontroluje, nemá právo riadiť". Plne sa s ním stotožňujem.

Vážené súdružky a súdruhovia,

za najzávažnejší problém porušovania zákonnosti v súčasnosti považujeme trestnú činnosť, ktorá poškodzuje socialistickú ekonomiku. Preto sme v prerokúvanej správe upriamili pozornosť predovšetkým na hospodársku kriminalitu a ostatným jej druhom sme vyhradili menší priestor. Nepochybne však neušli vašej pozornosti štatistické prílohy, z ktorých ste získali obraz o celkovom stave a vývoji kriminality v Slovenskej socialistickej republike v ostatných rokoch.

Medzi osobami postavenými pred súd bolo aj nemálo občanov s príkladným vzťahom k práci a s dobrou občianskou povesťou. Na ich nápravu by neraz postačilo aj opatrenie iného štátneho orgánu, vedúceho pracovníka, prípadne mimosúdne pôsobenie spoločenských organizácií alebo pracovného kolektívu. V súčasnom období sa vážne zamýšľame nad právnymi úpravami, ktoré by prokurátorom i súdom umožňovali viac než doposiaľ využívať možnosť odovzdať menej spoločensky nebezpečné trestné činy na vybavenie inému orgánu. Bolo by užitočné, keby sa nám uvoľnili ruky i čas na intenzívnejší boj so závažnejšími trestnými činmi.

Rovnako ako hospodárska kriminalita nás znepokojuje pretrvávanie násilia vo vzťahoch medzi občanmi. Nebezpečné prejavy agresivity, akými sú najmä vraždy, lúpeže, ublíženia na zdraví, ale aj útoky voči verejným činiteľom a vandalizmus sú neustále v popredí našej pozornosti. Ich páchatelia neunikajú zákonnej zodpovednosti - spravodlivosti. Už v minulosti sme však navrhovali, aby sa s problémom príčin pretrvávania a v niektorých smeroch dokonca aj narastania prejavov hrubosti a agresivity zaoberali odborníci z oblasti psychológie, sociológie, ale! i ďalších vedných odborov. Táto úloha je aktuálna aj dnes a jej naliehavosť sa zvyšuje.

Najvyššie stranícke i štátne orgány pri viacerých príležitostiach vyzdvihli trvalú platnosť zásady, že boj s kriminalitou v socialistickej spoločnosti je vecou všetkých orgánov, organizácií i občanov. Vynaložili sme už nemalé úsilie na presadzovanie

tejto zásady do praxe. Máme celý rad starších a novších opatrení zacielených na obmedzovanie a odstraňovanie základných príčin protispoločenskej činnosti Ide napríklad o opatrenia v boji proti alkoholizmu, recidíve trestnej činnosti, opatrenia na zvýšenie účinnosti ochrany mládeže pred protispoločenským konaním, ale aj opatrenia na zvýšenie sociálnej a kultúrnej úrovne cigánskeho obyvateľstva. Všetky orgány a organizácie riadené vládou Slovenskej socialistickej republiky podľa jej uznesenia č. 161 z roku 1980 vypracovali komplex opatrení na zvýšenie účinnosti boja s protispoločenskou činnosťou, najmä s hospodárskou kriminalitou. Treba len zvýšiť dôraz a vytrvalosť pri plnení týchto vládou prijatých opatrení.

Žiaľ, aj pre opatrenia v prevencii kriminality však platia poznatky o nedostatočnom úsilí a vytrvalosti uplatniť ich v každodennom živote. Aj to je opäť len dôsledkom nenáležitej úcty k zákonom.

Skúsenosti ukazujú, že v prevencii kriminality sú stále účinnejšie aktívy vedúcich hospodárskych pracovníkov, ktoré sa zvolávajú pod vedením straníckych orgánov k aktuálnym problémom ochrany socialistickej ekonomiky. Takýto mimoriadne významný celoslovenský stranícko-politický aktív k predchádzaniu požiarom a výbuchom v národnom hospodárstve zorganizovala ÚKRK KSS a oddelenie štátnej administratívy Ústredného výboru KSS koncom minulého týždňa v národnom podniku Slovnaft.

Dobré skúsenosti z organizovania podnikových aktívov k ochrane socialistického vlastníctva majú aj v Chemických závodoch J. Dimitrova v Bratislave.

Pred nami všetkými stojí ešte úloha výraznejšie mobilizovať spoločenské organizácie, aby ich základné články na všetkých pracoviskách i brigády socialistickej práce účinnejšie pôsobili na upevňovanie právneho vedomia svojich členov a aby boli aktívnejšími pomocníkmi vedúcich pracovníkov pri všestrannom upevňovaní disciplíny.

Vážené súdružky a súdruhovia poslanci!

Tak ako po iné dni aj dnes naši robotníci, technici, družstevníci, učitelia, lekári, vedci i ostatní príslušníci inteligencie zavčas rána nastúpili na svoje pracoviská. Výsledkom ich dnešnej obetavej práce, umu a zručnosti sú a budú vytvorené miliónové hodnoty, ktoré budú slúžiť nám všetkým.

Žiaľ, nemálo však spoločnosti už aj dnes počas nášho rokovania ušlo pre absenciu, pre nedisciplinovanosť, nezodpovednosť a nedbalosť, pre nevyužívame pracovného času, pre nedodržanie technologických a pracovných postupov. To všetko sú nenahraditeľné straty, ktoré nám v konečnej bilancii určite budú chýbať.

Je v príkrom rozpore so socialistickými princípmi, aby na lajdákov, lenivcov a iných príživníkov doplácali statoční a pracovití občania.

Je neodškriepiteľnou prednosťou nášho socialistického spoločenského systému, že otvorene hovoríme o nedostatkoch a nazývame ich pravým menom. Aj v tom si berieme príklad od Sovietskeho zväzu.

Žiadna krajina sa na svete dnes nerozvíja tak dynamicky ako Zväz sovietskych

socialistických republík. A predsa generálny tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu súdruh Andropov veľmi ostro aj nedávno nastolil požiadavku, nájsť prostriedky na prekonanie javov, ktoré nemajú miesto v socialistickej spoločnosti.

Správa, ktorú sme vám, vážené súdružky a súdruhovia poslanci, predložili, má jediný cieľ - hľadať cesty, ako zužovať priestor pre obchádzanie zákonov a porušovanie štátnej disciplíny a obmedzovať tak hmotné i morálne škody, ktoré tým vznikajú celej spoločnosti.

Chcem vás ubezpečiť, že my, pracovníci prokuratúry v Slovenskej socialistickej republike, verní leninským princípom jej činnosti, využijeme všetky sily a prostriedky na to, aby sme upevňovaním socialistickej zákonnosti prispievali k ďalšiemu harmonickému rozvoju našej socialistickej spoločnosti.

Ďakujem za pozornosť.

(Potlesk. )

Podpredseda JUDr. Polák:

Ďakujem generálnemu prokurátorovi SSR súdruhovi Kováčovi. Prosím predsedu Najvyššieho súdu SSR súdruha Jána Benčuru, aby predniesol úvodné slovo k predloženej správe.

Predseda Najvyššieho súdu SSR JUDr. Benčura:

Vážená Slovenská národná rada, vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci,

splnenie hospodárskeho a sociálneho programu XVI. zjazdu Komunistickej strany Československa vyžaduje i ďalšie upevnenie socialistickej zákonnosti a zvýšenie pracovnej disciplíny. Táto aktuálna požiadavka sa prelína nielen v zjazdových dokumentoch, ale i v následných uzneseniach ústredných výborov strany, vrátane 7. zasadnutia Ústredného výboru KSČ a KSS k zabezpečeniu úloh štátneho plánu na rok 1983. Predložením správy o stave socialistickej zákonnosti v Slovenskej socialistickej republike so zameraním na upevnenie pracovnej disciplíny na dnešné rokovanie pléna Slovenskej národnej rady sme sa usilovali i my na Najvyššom súde Slovenskej socialistickej republiky prispieť k vytvoreniu ovzdušia väčšej náročnosti, tvorivej pracovnej aktivity prostredníctvom správneho využívania právneho poriadku na jednej strane a účinnejšieho boja s protispoločenskými negatívnymi javmi na strane druhej.

Vážené súdružky a súdruhovia!

Už samotná skutočnosť, že sa dnes zákonodarný orgán Slovenskej socialistickej republiky zaoberá otázkami pracovnej aktivity - a treba povedať, že sa tejto

problematiky dotklo nejedno uznesenie, prípadne opatrenie straníckych a štátnych orgánov - už táto skutočnosť dokumentuje obrovskú prednosť nášho socialistického spoločenského poriadku a jeho politického systému. Príslušníkom staršej a strednej generácie nevymiznú nikdy z pamäti otrasné zážitky, ktoré spôsobil produkt predmníchovskej buržoáznej demokracie - nezamestnanosť. Hlad, podvýživa, choroby, strach zo zajtrajška, to nie sú súdružky a súdruhovia, pre mnohých súčasníkov iba dejepisné pojmy, ale súčasť mnohých osobných a rodinných tragédií. Ani heslá "Prácu a chlieb", neboli iba symbolickými heslami na transparentoch robotníckych demonštrácií a bezprostredným dôvodom štrajkov, ale jednou zo základných existenčných požiadaviek za sociálne práva proletariátu za masarykovskej republiky.

Treba povedať, že ani dnes nie je vo svete nezamestnanosť a boj za prácu neznámou kategóriou, a to nielen v rozvojových, ale i v priemyselne rozvinutých kapitalistických krajinách. Štatistický úrad západoeurópskeho spoločenstva oznámil, že v členských krajinách EHS bolo v októbri tohoto roku vyše 10 percent všetkého ekonomicky činného obyvateľstva nezamestnaných. Napríklad v NSR sa nezamestnanosť za posledný rok, podľa tohoto zdroja informácií zvýšila o vyše 40 percent, v Holandsku o 38, 6 percent a v Luxembursku o takmer 34 percent. To je konkrétny dôsledok prehlbujúcej sa všeobecnej krízy kapitalizmu, ktorá nezamestnaným občanom tohoto spoločenského zriadenia uberá jedno z najzákladnejších ľudských práv, právo na prácu a na spokojný život.

Naša socialistická spoločnosť zakotvila právo na prácu medzi základné občianske práva vo svojej ústave. Ale ani právo na prácu nemôže byť izolované a abstraktné. Je zabezpečované celým politickým, ekonomickým a sociálnym systémom našej spoločnosti, no súčasne práca ako spoločenský proces je spojený i s povinnosťami. Preto v 19. článku ústavy sa konštatuje, že (citujem) "práca v prospech celku je prvoradou povinnosťou... V spoločnosti pracujúcich môže jednotlivec dospieť k plnému rozvinutiu svojich schopností a k uplatneniu svojich oprávnených záujmov len aktívnou účasťou na rozvoji celej spoločnosti" (koniec citátu).

Rozvoj socialistickej iniciatívy, brigády socialistickej práce a ďalšie formy uvedomelého vzťahu k práci dokazujú, že v našej spoločnosti sa ústavné právo na prácu nielen proklamuje, ale veľkou väčšinou nášho obyvateľstva i v praxi správne realizuje. Sú však jednotlivci, ktorí si uplatňujú iba práva, ako to napokon poznáte i vy, súdružky a súdruhovia, z denného života a poslaneckej činnosti, i ako je to zrejmé zo súdnych sporov.

V predkladanej správe sme túto problematiku vyhodnocovali zo zovšeobecnených poznatkov uplatňovania pracovnoprávnych predpisov súdmi, najmä Zákonníka práce. Vychádzali sme pritom zo základného politického postulátu - a v rámci súdneho dozoru vedieme k tomu i súdnu prax, - že životná úroveň každého pracovníka by mala zodpovedať jeho prínosu k rozvoju spoločnosti, ako to napokon konštatoval i XVI. zjazd KSČ. To však vyžaduje, povedané slovami Zákonníka práce, pracovať svedomité, plne využívať pracovný čas a výrobné prostriedky na vykonávanie zverených prác, riadne hospodáriť s prostriedkami, ktoré boli pracovníkovi zverené organizáciou, strážiť a ochraňovať majetok v socialistickom vlastníctve pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím. Porušenie týchto povinností je i porušením pracovnej disciplíny i Zákonníka práce, a teda i socialistickej zákonnosti. Ak naša spoločnosť v súčasnej dobe požaduje v súlade s právnymi predpismi, teda i plným rešpektovaním ústavného práva na prácu, dôraznejší prístup proti nezodpovednému plneniu pracovných povinností, nedbanlivosti, ľahostajnosti, absencii, fluktuácii a ďalším neduhom pracovnej disciplíny, nepožaduje nič iné, ako dodržiavanie socialistickej zákonnosti. Nejde však o nejakú novú požiadavku socialistickej spoločnosti. Už pred 60 rokmi pri riešení problémov výstavby nového socialistického štátu Vladimír Iľjič Lenin povedal: (citujem) "... za tieto problémy zodpovedá každý, kto porušuje pracovnú disciplínu v ktoromkoľvek závode, v ktoromkoľvek hospodárstve, pri akejkoľvek práci; treba vedieť týchto previnilcov odhaľovať, odovzdávať súdu a nemilosrdne trestať. Tvoriť novú disciplínu práce, utvárať nové formy spoločenského styku medzi ľuďmi, utvárať nové formy a metódy, ako zapojiť ľudí do práce, to je práca na mnoho rokov a desaťročí", (koniec citátu).

Tieto slová sú, vážené súdružky a súdruhovia poslanci, aktuálne i na naše podmienky a najmä teraz. I na spomínanom 7. zasadnutí ÚV KSČ a následnom zasadaní ÚV KSS, ale i pri včerajšom rokovaní o štátnom rozpočte na rok 1983 bolo prízvukované, za akých zložitých vnútorných a medzinárodných podmienok vstupujeme do rozhodujúceho roku siedmej päťročnice. Uvedomujeme si, že väčšia náročnosť na riadiacu a organizátorskú prácu, využívanie nových poznatkov vedy a techniky vo výrobnom procese, šetrenie surovinami a energiou a ďalšie cesty intenzifikačného procesu našej ekonomiky obsahujú i požadovaný prvok väčšej disciplíny, tvorivý vzťah pracovníka k povinnostiam, správne uplatňovanie princípu zásluhovosti a nekompromisný postoj k negatívnym protispoločenským javom. Vieme, že to nie je iba subjektívne želanie jednotlivca, ale objektívna požiadavka dňa, ktorú vyžaduje i Súbor opatrení na zdokonalenie riadenia národného hospodárstva a ďalší rozvoj našej spoločnosti.

Nástrojom na zabezpečenie týchto postulátov sú i pracovno-právne predpisy, najmä Zákonník práce. Ich správne uplatňovanie predovšetkým v mzdovej oblasti vytvára nielen pocit osobnej a sociálnej istoty, spravodlivosti, ale i tvorivý prístup pri plnení pracovných povinností. Zákonník práce sa má dôsledne využívať i pri riešení negatívnych javov pracovníkov. Za tým účelom vedúci organizácie využívajú predovšetkým jeho preventívno-výchovné opatrenia. Závažné, alebo opätovné porušenie pracovnej disciplíny riešia najčastejšie v kárnom konaní s hmotným postihom, prípadne pokarhaním. Zo zovšeobecnených poznatkov súdneho preskúmavania takýchto opatrení, ktoré sú zhodné s poznatkami odborových organizácií je zrejmé, že sa v tejto oblasti nepostupuje vždy v súlade s platnými predpismi. Ak sa prakticky iba patina rozhodnutí o uložení kárneho opatrenia potvrdzuje súdmi, vo svojom dôsledku sa tento výchovný inštitút míňa svojmu účelu a neprispieva k upevneniu disciplíny, ale naopak, takýto postup narušuje autoritu vedúcich pracovníkov. Preto i teraz pripomíname aktuálnosť zvýšenia politicko-odbornej úrovne podnikových právnych útvarov a dôsledné využívanie podnikových právni-


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP