Středa 29. června 1983

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

9. schôdzka 29. a 30. júna 1983

STENOGRAFICKÁ SPRÁVA

O SCHÔDZKE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

Návrh Mandátového a imunitného výboru SNR na overenie platnosti voľby novozvoleného poslanca SNR vo volebnom obvode číslo 14 - Malacky

Sľub novozvoleného poslanca SNR

Návrh skupiny poslancov na zaradenie poslancov SNR Jozefa Poláka a Dalibora Laboreckého do výborov SNR

Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej socialistickej republiky za rok 1982

Vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/1957 Zb. o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní Chmeľu a o evidencii chmeľníc v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 77/1962 Zb.

Správa vlády SSR o plnení dlhodobej koncepcie vývoja, ochrany, zúrodňovania a využitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu v SSR

Návrh Ústavnoprávneho výboru SNR na uvoľnenie niektorých sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie

Návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR na odvolanie Petra Čakovského z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Poprade

Návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR na voľbu sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky

Správa predsedu SNR o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 14. apríla do 29. júna 1983 s osobitným zreteľom na realizáciu podnetov poslancov prednesených na 8. schôdzke Slovenskej národnej rady

Otázky poslancov

Bratislava 1983

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

STENOGRAFICKÁ SPRÁVA

o 9. schôdzke Slovenskej národnej rady v Bratislave 29. a 30. júna 1983

Prítomní:

Predseda SNR Viliam Šalgovič, CSc.;

podpredsedovia SNR Anna Kretová, JUDr. Jozef Polák a Matúš B e n y ó;

133 poslancov podľa listiny o prítomnosti;

členovia vlády SSR: predseda prof. JUDr. Peter Colotka, CSc., prvý podpredseda vlády Ing. Július H a n u s, podpredseda vlády Ing. Ján Gregor, podpredseda vlády Ing. Václav Vačok, minister financií Ing. František Mišeje, minister priemyslu Ing. Pavol Hrivnák, minister poľnohospodárstva a výživy Ing. Ján J a n o v i c, CSc., minister práce a sociálnych vecí Dezider Krocsány, minister obchodu Ing. Jaroslav Z e l k o, CSc., minister stavebníctva Ing. Dušan M i k l á n e k, minister lesného a vodného hospodárstva Ing. Vladimír Margetin, minister zdravotníctva akademik Emil M a t e j i č e k, minister školstva prof. Ing. Juraj Buša, CSc., minister spravodlivosti prof. JUDr. Ján P j e š č a k, DrSc.;

generálny prokurátor SSR JUDr. Martin Kováč, predseda Najvyššieho súdu SSR JUDr. Ján B e n č u r a;

vedúci ústredných orgánov štátnej správy SSR. Ospravedlnení poslanci: 29. júna 1983

Ján Barilla, Ján Brondoš, Alojz Čmelo, Ľudmila Hasilová, Jozef Ďurica, Ladislav L a c z k ó, Štefan Lazar, Ladislav Martinák, Karol M a r t i n k a, Ladislav M i h a l i k, Gejza N avrátil, Oľga Pšúriková, Jozef Ripču, Ján Solovič, Karol Šavel, Jozef Z a c h a r

30. júna 1983

Pavol Adamčík, Ján Barilla, Ján B r o n d o š, Peter Colotka, Vladimír Černušák, Alojz Čmelo, Daniel Futej, Ľudmila Hasilová, Ladislav Martinák, Karol M a r t í n k a, Ladislav Mihálik, Gejza Navrátil, Oľga Pšúriková, Jozef Ripču, Ján Solovič, Karol Šavel, Anna Šimeková, Tichomír Tóth, Jozef Z a c h a r.

(Začiatok schôdzky o 14. 00 hod. ) Predseda Šalgovič, CSc.:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, vážení hostia!

Otváram 9. schôdzku Slovenskej národnej rady. Dovoľte, aby som i vaším menom srdečne privítal na dnešnej schôdzke členov Predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, prvého tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska súdruha Jozefa Lenárta (potlesk) a predsedu vlády Slovenskej socialistickej republiky súdruha Petra Colotka (potlesk).

Vítam i ďalších členov Predsedníctva a Sekretariátu ÚV KSS, podpredsedov a ďalších členov vlády SSR.

Podpredsedovi vlády súdruhovi Vačokovi blahoželáme a prajeme veľa úspechov v práci, najmä v realizovaní záverov a uznesení 8. zasadania ÚV KSČ (potlesk).

Skôr, ako pristúpime k nášmu rokovaniu, dovoľte mi pripomenúť, že od našej poslednej schôdzky opustil naše rady poslanec SNR František Hagara, člen Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska, podpredseda Slovenskej národnej rady, podpredseda Federálneho Ústredného výboru Zväzu protifašistických bojovníkov a predseda Ústredného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. V zosnulom, ktorý bol významným partizánskym veliteľom, dlhoročným obetavým straníckym a štátnym funkcionárom, stratila Komunistická strana Slovenska a naša socialistická spoločnosť oddaného a skromného člena a obetavého funkcionára.

Prosím, súdružky a súdruhovia, aby sme minútou ticha uctili pamiatku súdruha Františka Hagaru.

(Uctenie si pamiatky s. Hagaru. )

Ďakujem vám.

Súdružky, súdruhovia poslanci

V uplynulých dňoch sme sústredili svoju pozornosť na udalosti veľkého vnútropolitického a medzinárodného významu z toho najdôležitejšieho hľadiska - mierovej výstavby a šťastného života nášho ľudu.

Naša schôdzka SNR sa uskutočňuje bezprostredne po ôsmom zasadnutí Ústredného výboru KSČ, ktorý s veľkou naliehavosťou zdôraznil nevyhnutnosť urýchľovania vedeckotechnického pokroku.

Uplatňovanie vedeckotechnického pokroku je rozhodujúcou cestou zvyšovania efektívnosti hospodárskeho rozvoja, a tým aj vytvárania potrebných zdrojov pre vyššiu mieru uspokojovania hmotných a duchovných potrieb obyvateľstva.

Ako sa hovorí v uznesení 8. zasadnutia ÚV KSČ, citujem: "úspešné zabezpečovanie náročných úloh urýchľovania vedeckotechnického pokroku, si vyžaduje komplexný prístup a koordinované úsilie všetkých hospodárskych orgánov, spoločenských organizácií a pracovných kolektívov. "

Poslanci Slovenskej národnej rady práve dnes, pri zabezpečovaní veľmi náročných úloh 7. päťročnice a programu hospodárnosti, musia preukázať viac politickej aktivity pri presadzovaní celospoločenských zámerov, najmä v zápase o prekonanie rezortných, odborových a podnikových záujmov.

Som presvedčený, že poslanci SNR budú ešte účinnejšie napomáhať tomu, aby sa na ich pracoviskách a vo volebných obvodoch podnietila a rozvinula racionalizačná a inovačná aktivita, ako aj technická tvorivá iniciatíva pracujúcich.

Je to dôležité aj pre aktívnu prípravu 10. schôdzky SNR, ktorá bude prerokúvať problematiku uplatňovania vedeckotechnického pokroku. Chcem ubezpečiť Ústredný výbor KSČ, prvého tajomníka ÚV KSS súdruha Lenárta, že Slovenská národná rada, jej orgány a poslanci aktívne prispejú k realizácii záverov a uznesení 8. zasadania ÚV KSČ.

Vážené súdružky a súdruhovia!

Dovoľte, aby som v tejto súvislosti pripomenul nedávne zasadnutie ÚV KSSZ, ktoré prerokúvalo hlavné úlohy v ideologickej práci.

Inšpirujúca a poučná je pre nás správa, ale najmä vystúpenie generálneho tajomníka ÚV KSSZ súdruha Andropova.

Dokumenty z tohto zasadnutia Ústredného výboru KSSZ sú zdrojom politických argumentov - o prednostiach a možnostiach socializmu, o príťažlivej a inšpirujúcej dynamike sovietskej spoločnosti - aj pre našu poslaneckú činnosť.

Súdružky, súdruhovia poslanci !

Vo vzťahoch medzi národmi a štátmi niet dôležitejšej úlohy, ako je zachovanie mieru. Sme presvedčení, že mierové hnutie, ktoré je

mocné ako nikdy v minulosti, napomôže tomu, aby sa realizovali životné záujmy a túžby celého ľudstva. Presvedčivo ich vyjadrilo vysoko reprezentatívne Svetové zhromaždenie za mier a život, proti jadrovej vojne, ktoré sa konalo v Prahe.

Mierové sily sú jednotné a ich veľkou oporou je trvalá politika mieru, ktorú presadzuje socialistické spoločenstvo na čele so Sovietskym zväzom.

Zásadným dokumentom v tomto smere je pražská Politická deklarácia z 5. januára 1983, ktorá umožňuje riešiť všetky otvorené otázky rokovaním. Je cestou k uvolneniu medzinárodného napätia a k odvráteniu nebezpečenstva vojny.

Ako sa hovorí v spoločnom vyhlásení účastníkov včerajšieho stretnutia najvyšších predstaviteľov socialistických krajín v Moskve (citujem): "nijaké svetové problémy, vrátane historického sporu medzi socializmom a kapitalizmom, nemôžu byť vyriešené vojenskou cestou" (potiaľ citát).

Svet socializmu pracuje pre mierovú budúcnosť, ktorá prinesie všetkým národom slobodu, nezávislosť a všestrannú prosperitu. Je odhodlaný vynaložiť všetko úsilie na vyriešenie kľúčových otázok medzinárodného života.

Národy a národnosti našej domoviny sa odjakživa hlásia a rozhodne podporujú program trvalého a spoľahlivého mierového života.

Svojou statočnou prácou pre rozkvet socializmu a vlasti približujeme čas jeho definitívnej realizácie.

Súdružky a súdruhovia poslanci,

podľa zistenia je prítomných na dnešnej schôdzke 133 poslancov, takže podľa článku 109 ústavného zákona o československej federácii Slovenská národná rada je schopná uznášať sa.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady odporúča schváliť tento program:

1. Návrh Mandátového a imunitného výboru SNR na overenie platnosti voľby novozvoleného poslanca Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 14 - Malacky

2. Sľub novozvoleného poslanca SNR

3. Návrh skupiny poslancov na zaradenie poslancov SNR Jozefa Poláka a Dalibora Laboreckého do výborov SNR

4. Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej socialistickej republiky za rok 1982

5. Vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/1957 Zb. o chmeliarských výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 77/ /1962 Zb.

6. Správa vlády SSR o plnení dlhodobej koncepcie vývoja, ochrany, zúrodňovania a využitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu v SSR

7. Návrh Ústavnoprávneho výboru SNR na uvolnenie niektorých sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie

8. Návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR na odvolanie Petra Čakovského z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Poprade

9. Návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR na voľbu sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky

10. Správa predsedu SNR o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 14. apríla do 29. júna 1983 s osobitným zreteľom na realizáciu podnetov poslancov prednesených na 8. schôdzke Slovenskej národnej rady

11. Otázky poslancov.

Súdružky a súdruhovia, navrhuje niekto z vás zmenu alebo doplnenie programu?

(Neboli. )

Pristúpime k hlasovaniu. Kto súhlasí s návrhom programu tak, ako som ho predniesol, nech zdvihne ruku !

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada schválila program dnešnej schôdzky.

Prvým bodom programu je

Návrh Mandátového a imunitného výboru SNR na overenie platnosti voľby novozvoleného poslanca Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 14 - Malacky.

Správu Mandátového a imunitného výboru SNR ste dostali ako tlač 49.

Prosím člena Predsedníctva SNR a predsedu Mandátového a imunitného výboru SNR súdruha Daniela F u t e j a o prednesenie správy.

Poslanec RSDr. Futej:

Vážená Slovenská národná rada, vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci,

Mandátový a imunitný výbor SNR predložil návrh na overenie platnosti voľby novozvoleného poslanca Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 14 - Malacky, ktorý vám bol predložený ako tlač 49.

Ako je uvedené v návrhu, Predsedníctvo SNR vyhlásilo v uvedenom volebnom obvode doplňovacie voľby, v ktorých bol zvolený za poslanca Slovenskej národnej rady Dalibor Laborecký.

Slovenská volebná komisia Národného frontu predložila Mandátovému a imunitného výboru SNR volebné písomnosti o výsledku doplňovacích volieb novozvoleného poslanca SNR Dalibora Laboreckého.

Mandátový a imunitný výbor SNR na svojej dnešnej schôdzke podľa § 55 odseku 1 zákona SNR č. 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady, v znení neskorších predpisov preskúmal, či je navrhnutý kandidát platne zvolený podľa zákona SNR č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady. Nezistil pritom žiadne závady a taktiež mu neboli podané sťažnosti pre porušenie zákonných ustanovení o voľbách do Slovenskej národnej rady. Výbor ma poveril podať Slovenskej národnej rade správu o výsledku jeho rokovania.

Po preskúmaní dokumentov Mandátový a imunitný výbor SNR konštatoval, že navrhnutý kandidát Národného frontu Dalibor Laborecky bol zvolený za poslanca SNR v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady.

Mandátový a imunitný výbor SNR odporúča, aby na dnešnej schôdzke Slovenskej národnej rady bolo prijaté toto uznesenie: "Slovenská národná rada podľa článku 113 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii overuje platnosť voľby poslanca SNR Dalibora Laboreckého, zvoleného v doplňovacích voľbách 13. a 14. mája 1983 vo volebnom obvode číslo 14 - Malacky".

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem súdruhovi Futejovi. Má niekto námietky alebo pripomienky k prednesenej správe? (Nikto. )

Kto súhlasí s návrhom na uznesenie, ktorý predniesol súdruh Futej, nech zdvihne ruku! (Hlasovanie. ) Ďakujem. Je niekto proti? (Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada overila platnosť doplňovacej voľby poslanca SNR Dalibora Laboreckého.

Druhým bodom programu je

Zloženie sľubu poslanca SNR Dalibora Laboreckého podľa článku 114 ústavného zákona o československej federácii.

Prosím súdruha Laboreckého, aby predstúpil pred tribúnu a podpredsedu Slovenskej národnej rady súdruha Jozefa Poláka, aby prečítal text sľubu. Prosím, aby ste povstali.

Podpredseda JUDr. Polák:

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Československej socialistickej republike, Slovenskej socialistickej republike, veci socializmu a odkazu Slovenského národného povstania. Budem dbať na vôľu a záujmy ľudu, spravovať sa ústavou a ostatnými zákonmi Československej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky a pracovať pre to, aby sa uvádzali do života".

Poslanec Laborecky: Sľubujem.

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem.

Pristúpime k tretiemu bodu programu, ktorým je

Návrh poslancov SNR Daniela Futeja, Branislava Bíroša, Juraja Moravca, Viktora Antala a Evy Zámečníkovej na zaradenie poslanca SNR Dalibora Laboreckého a podpredsedu SNR poslanca Jozefa Poláka do výborov SNR.

Návrh ste dostali ako tlač 50.

Súdružky a súdruhovia, má niekto z vás pripomienky k predloženému návrhu?

(Nikto. )

Pristúpime k hlasovaniu.

Kto je za návrh, aby členom výboru SNR pre plán a rozpočet bol poslanec Dalibor Laborecky a členom Mandátového a imunitného výboru SNR podpredseda SNR, poslanec Jozef Polák, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že súdruhovia poslanci boli zvolení do navrhovaných výborov SNR.

Štvrtým bodom programu je

Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej socialistickej republiky za rok 1982.

Návrh ste dostali ako tlač 45.

Prosím ministra financií SSR súdruha Františka M i š e j e h o, aby za vládu SSR odôvodnil návrh štátneho záverečného účtu.

Minister financií SSR Ing. Mišeje:

Vážené súdružky poslankyne,

vážení súdruhovia poslanci,

vláda SSR predkladá na schválenie návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej socialistickej republiky za rok 1982.

Súhrnne sa v ňom hodnotia výsledky finančného hospodárenia a osobitne plnenie úloh štátneho rozpočtu SSR.

Hodnotenie nadväzuje na rozbor vývoja hospodárstva, ktorý v apríli t. r. prerokovala Slovenská národná rada, na základe správy vlády SSR o plnení jej programového vyhlásenia.

V pláne na rok 1982 sa na základe reálneho ocenenia podmienok a možností naďalej počítalo s miernym tempom rastu spoločenskej výroby, zodpovedajúcim potrebám vysokého zhodnotenia palív, energie a ďalších surovinových zdrojov. Zvýšený dôraz sa preto kládol na

kvalitatívne stránky reprodukčného procesu, predovšetkým na intenzifikáciu, rast výkonnosti a efektívnosti hospodárskeho rozvoja a na ďalšie posilnenie rovnováhy vonkajších ekonomických vzťahov. V súlade so zámermi a zdrojmi národného hospodárstva sa obmedzil rozsah investovania a najmä začínania stavieb s cieľom rýchlejšie dokončovať rozostavané stavby a uvádzať ich do prevádzky. Celkový realizovaný objem investícií bol v porovnaní s rokom 1981 nižší o 0, 9 %, pričom však v pláne sa predpokladal pokles o 4 %.

Podľa dlhodobých zámerov sa počítalo s urýchlením zmien v štruktúre výroby, zabezpečujúcim ďalšie zlepšenie stupňa zhodnocovania materiálov a energie. V tomto smere sa v pláne určili konkrétne úlohy v úspore palív, energie, kovov a v súlade s tým i celkové zníženie materiálových nákladov.

Dosiahnuté výsledky v hospodárstve na Slovensku za uplynulý rok ukazujú, že napriek zložitosti podmienok ďalej vzrástol ekonomický potenciál i tvorba hmotných zdrojov. Dosiahli sa niektoré pozitívne výsledky aj v kvalitatívnych stránkach hospodárskeho rozvoja, osobitne v materiálovej spotrebe. Ďalej sa sledovalo utváranie rovnováhy vo vonkajších ekonomických vzťahoch.

K dosiahnutiu plánovanej úrovne spoločenskej výroby prispelo prekročenie produkcie v priemysle. Pokročilo sa v rozvoji progresívnych výrobných odborov s vyššou mierou zhodnotenia materiálových zdrojov, pri súčasnom spomalení vývoja dovozu a energeticky náročnej produkcie.

Priaznivo sa splnili celkové úlohy vo finálnom odbyte priemyselných i poľnohospodárskych výrobkov, a to vrátane dodávok pre vnútorný trh a vývoz. Umožnilo to uspokojiť prevažnú časť hmotných potrieb obyvateľstva, i keď vo výrobkovej štruktúre a kvalite boli niektoré nedostatky.

V súhrne sa splnili i plánované úlohy v zahraničnom obchode pri výraznejšom prekročení vývozných úloh do socialistických štátov. Dosiahnutá efektívnosť vývozu do nesocialistických štátov je však naďalej nízka.

Celkové peňažné príjmy obyvateľstva vzrástli o 4, 2 %, v tom príjmy z miezd o 2, 6 %.

Pri týchto kladoch minuloročného vývoja, viaceré výsledky však nezodpovedali zámerom plánu, ani skutočným možnostiam. Plnenie plánu výrobno-hospodárskymi jednotkami a podnikmi ústredne plánovaného priemyslu Slovenskej socialistickej republiky bolo naďalej značne nerovnomerné. Svedčí o tom aj skutočnosť, že z 288 organizácií, ktorým sa záväzné úlohy určili, vyše 44 % aspoň jeden z týchto ukazovateľov nesplnilo. To ukazuje na značnú rozdielnosť v prístupoch k zabezpečovaniu úloh. Popri mnohých podnikoch a pracovných kolektívoch, ktoré vynakladajú potrebné úsilie na riešenie problémov a sústavné zlepšovanie kvalitatívnych výsledkov, existuje ešte dosť organizácií, ktoré sa v žiadúcej miere nevenujú otázkam efektívnosti svojej práce a kde sa opakovane nesplnili viaceré plánované záväzné úlohy.

V uplynulom roku naďalej pretrvávali problémy v plnení vecných i finančných úloh v drevárskom a celulózo-papierenskom priemysle. Súvisia s nedostatočnou výkonnosťou existujúcich kapacít a s nízkym stupňom zhodnocovania surovín a materiálov.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa dosiahli priaznivejšie výsledky v stavebníctve. Realizované objemy prác stavebných organizácií zodpovedali v podstate plánovanej úrovni, nie však vo vecnom plnení. Zámer, zmeniť štruktúru prác v prospech rýchlejšieho dokončovania stavieb, sa nepodarilo plne realizovať. Nezabezpečili sa viaceré úlohy, najmä v dokončovaní stavieb a uvádzaní kapacít do prevádzky. Nedostatky v realizácii výstavby nepriaznivo vplývali na tvorbu, hmotných zdrojov a tiež na efektívnosť a hospodárnosť investorov. Zhoršili však aj ekonomickú situáciu odvetvia stavebnej výroby.

Nedosiahli sa zámery v poľnohospodárskej, najmä v rastlinnej produkcii, hlavne v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok. Nesplnili sa úlohy v hustosiatych obilninách, olejninách a viacročných krmovinách, čo oslabilo vnútornú vyváženosť v tomto odvetví a čiastočne ovplyvnilo aj plnenie úloh v živočíšnej výrobe.

Súdružky, súdruhovia,

v rozpočtovej i finančnej politike na rok 1982 sa kládol hlavný dôraz na zvýšenie tvorby finančných zdrojov predovšetkým na základe rastu efektívnosti a kvality práce a ďalej na posilnenie hospodárnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov vo výrobnej i nevýrobnej sfére. To spolu so znížením tempa rastu neinvestičných výdavkov a poklesom výdavkov na investície vytváralo predpoklady pre zabezpečenie vyrovnanosti rozpočtového hospodárenia. Tieto zámery sa nám podarilo vcelku dosiahnuť, aj keď vo finančnom vývoji sa úlohy plne nerealizovali a v štruktúre tvorby a použitia zdrojov boli viaceré rozdiely.

Proces prechodu hospodárstva na intenzívnu cestu rozvoja prebieha zatiaľ pomaly. Rad úloh vo zvyšovaní efektívnosti sa v požadovanej miere nedosahuje.

Naďalej zaostáva zhospodárňovanie výrobného procesu. Výrobno-hospodárske jednotky a podniky nedostatočne realizujú úlohy programu odstraňovania stratovosti výrob a výrobkov a zvyšovania celkovej rentability hospodárstva.

Na rozdiel od celoštátnych výsledkov sa plánovaný objem zisku, i keď mierne, nesplnil. V porovnaní s rokom 1981 sa výpadok v tvorbe zisku znížil, ale rozdiely medzi organizáciami sa prehĺbili. Závažná je najmä tá skutočnosť, že v mnohých organizáciách pretrvávajú tie isté nedostatky ako v predchádzajúcom období. Koncentrujú sa predovšetkým do prekračovania celkovej nákladovosti. Zámery v znižovaní jednotlivých nákladových druhov sa dosiahli len v materiálovej nákladovosti, zatiaľ čo v mzdových i finančných nákladoch sa plánovaná úroveň prekročila. Vo viacerých odvetviach ovplyvnil celkové výsledky nepriaznivý vývoj neproduktívnych nákladov, vyplývajúci najmä z nedostatkov v kvalite výroby, v plnení hospodárskych zmlúv a platobnej neschopnosti, ale tiež porušovania finančnej disciplíny. Tieto náklady sa oproti roku 1981 zvýšili takmer o 30 %.

Dosiahnuté výsledky v tvorbe zisku majú osobitný význam z hľadiska uplatňovania princípov Súboru opatrení - predovšetkým chozrasčotných princípov hospodárenia s priamou väzbou na hmotnú zainteresovanosť. Nedoceňovanie týchto princípov narušuje plánovanú tvorbu rozpočtových zdrojov, ako i možnosti realizácie plánovaných potrieb z vlastných finančných zdrojov organizácií. Zvyšuje ich závislosť najmä na úverových zdrojoch.

Nemôžeme byť naďalej spokojní ani s dosahovanou úrovňou efektívnosti investičnej výstavby, využívania základných fondov, výsledkov technického rozvoja a dosahovanou efektívnosťou v zahraničnom obchode.

V investičnej výstavbe sa i napriek objemovému splneniu prác a dodávok nezabezpečila vecná a časová rovnomernosť plnenia úloh podľa kategórii i jednotlivých stavieb. Aj v minulom roku sa neodovzdalo do užívania viac významných stavieb výrobného i nevýrobného charakteru. Podstatnejšie zlepšenie nenastalo v štruktúre investovania, a to ani v smere presadzovania aktívnych investícií a širšieho využívania modernizácie a rekonštrukcií, ani v efektívnosti investovania. Nedarí sa v potrebnej miere skracovať dobu výstavby a nábehu výroby, zvyšovať návratnosť a najmä dosahovať plánované ekonomické parametre stavieb. Oneskorené odovzdávanie kapacít do prevádzky nepriaznivo ovplyvňuje realizáciu úlohy znižovania nadmernej rozostavanosti s dopadom na tvorbu hmotných a finančných zdrojov.

Viaceré nedostatky pretrvávajú v účinnosti základných prostriedkov. Ich hodnota v priebehu minulého roka vzrástla o vyše 10 mld. Kčs, z toho len v rezorte priemyslu o viac ako 4 mld. Kčs. Na výkonnosti ekonomiky sa to však dostatočne neprejavilo.

V podmienkach našej ekonomiky majú stále rastúcu úlohu zahranično-obchodné vzťahy. Ide o objektívnu skutočnosť, vzhľadom na

reálne potreby našej ekonomiky, vyznačujúce sa surovinovou a palivovou závislosťou i odkázanosťou na dovoz ďalších výrobkov. O to viac vystupuje do popredia efektívnosť vývozu našej produkcie, ktorá sa popri hospodárnosti stáva jedným z hlavných problémov finančného hospodárenia. Dosiahnuté výsledky ukazujú, že ani v minulom roku sa nedosiahlo výraznejšie zlepšenie v raste cien vyvážaných výrobkov oproti dovozným cenám. Efektívnosť vývozu meraná rozdielovým ukazovateľom sa najmä vo vzťahu k nesocialistickým štátom ďalej zhoršila. Čo je vážnejšie, v rade výrobkov realizovaných v nesocialistických štátoch, sme dosiahli veľmi nepriaznivé pomery zahraničných predajných cien k platným veľkoobchodným cenám. Uvedené nedostatky vyplývajú z nedostatočnej prispôsobivosti na náročnejšie podmienky najmä v štruktúre a kvalite výrobkov. Naviac, najmä priemyslové organizácie nedokázali pružne reagovať na odbytové problémy na svetových trhoch a na zostrujúcu sa konkurenciu. O to výraznejšie vystupuje do popredia nevyhnutnosť ďalšieho prehlbovania zahranično-obchodnej spolupráce s krajinami Rady vzájomnej hospodárskej pomoci.

V uplynulom roku pretrvávali tiež nedostatky vo vnútorných dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Vyvolávali rad nerovnomernosti vo výrobnom cykle a nepriaznivo vplývali na vývoj zásob. Rast prostriedkov viazaných v zásobách sa stal závažným problémom. Ani v minulom roku, napriek zlepšeniu v niektorých odvetviach priemyslu, sa plánované zámery nedosiahli. Vláda preto prijala konkrétne opatrenia na zlepšenie vývoja zásob a ich ekonomické využívanie. Presadzujeme, aby hospodárske ministerstvá, výrobné hospodárske jednotky i podniky tieto opatrenia dôsledne zabezpečovali.

Ako vyplýva z priebehu a prijatého uznesenia 8. zasadnutia ÚV KSČ v uplynulých dňoch, napriek niektorým pozitívnym výsledkom na úseku vedy a techniky, sa nedarí v žiadúcej miere uplatňovať vedeckotechnický pokrok ako hlavný faktor intenzifikácie národného hospodárstva. Zvyšovanie technickej úrovne a kvality výrobkov a intenzita inovačnej činnosti nezodpovedá súčasným nárokom na zahraničných trhoch, ale ani domácim potrebám. Na neinvestičné potreby rozvoja vedy a techniky sa aj v minulom roku použilo celkom 2, 5 mld Kčs, z toho 1, 3 mld z prostriedkov štátneho rozpočtu SSR. Prínosy z činnosti vedecko-výskumnej základne, ako aj z využívania poznatkov vedy a techniky vo výrobnej praxi, nie sú však úmerné vynakladaným prostriedkom.

Niektoré naznačené problémy i poznatky z vykonaného hodnotenia ukazujú, že hospodárske organizácie ešte stále v plnom rozsahu nevyužívajú možnosti, ktoré im poskytuje uplatňovanie súboru opatrení v praxi. Analýza pôsobenia zásad a nástrojov súboru opatrení úkazu-


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP