Čtvrtek 15. prosince 1983

Slovenská národná rada

11. schôdzka 15. a 16. decembra 1983

STENOGRAFICKÁ SPRÁVA

O SCHÔDZKE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

Návrh na voľbu podpredsedov SNR.

Návrh na voľbu ďalšieho člena Predsedníctva SNR

Návrh na voľbu predsedu Výboru SNR pre národné výbory a národnosti.

Návrh skupiny poslancov SNR na zaradenie poslancov SNR Matúša Benyóa a Michala Zozuľáka do výborov SNR.

Vládny návrh zákona SNR o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1984.

Vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 22/1984 Zb. o evidencii nehnuteľností.

Správa vlády SSR o plnení úloh vyplývajúcich zo 6. zasadania ÚV KSČ a zasadania ÚV KSS z apríla 1982 k úlohám národných výborov po XVI. zjazde KSČ.

Návrh Ústavnoprávneho výboru SNR na uvoľnenie niektorých sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie.

Návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR na odvolanie Otta Malíka z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Bratislave.

Návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR na voľbu sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky.

Správa predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 1. novembra do 14. decembra 1983.

Otázky poslancov

Bratislava 1983

Slovenská národná rada

VIL volebné obdobie

STENOGRAFICKÁ SPRÁVA

o 11. schôdzke Slovenskej národnej rady v Bratislave 15. a 16. decembra 1983

Prítomní:

Predseda SNR: Viliam Š a l g o v i č, CSc.;

podpredsedovia SNR: JUDr. Jozef P o l á k a Matúš B e n y ó;

133 poslancov podľa listiny o prítomnosti;

členovia vlády SSR: predseda vlády prof. JUDr. Peter C o l o t k a, CSc., podpredseda vlády Ing. Ján Gregor, podpredseda vlády Ing. Václav Vačok, minister financií Ing. František M i š e j e, minister priemyslu Ing. Pavol Hrivnák, minister poľnohospodárstva a výživy Ing. Ján J a n o v i c, CSc., minister práce a sociálnych vecí Dezider Krocsány, minister vnútra Ing. Štefan Lazár, minister obchodu Ing. Jaroslav Z e l k o, minister stavebníctva Ing. Dušan Miklánek, minister zdravotníctva akademik Emil M a t e j i č e k, minister školstva prof. Ing. Juraj Buša, CSc., minister kultúry národný umelec Miroslav V á l e k, minister spravodlivosti prof. JUDr. Ján P j e š č a k, DrSc., minister predseda Výboru ľudovej kontroly RSDr. Štefan Ferencei;

generálny prokurátor SSR JUDr. Martin Kováč, predseda Najvyššieho súdu SSR JUDr. Ján B e n č u r a;

vedúci ústredných orgánov štátnej správy SSR.

Ospravedlnení poslanci:

15. decembra 1983

Jozef F e r i a n č i k, Daniel F u t e j, Július H a n u s, Ján K r á l i k, Anna K r e t o v á, Marta Liptákov á, Elena L i t v a j o v á, Ladislav M a r t i n á k, Karol M a r t i n k a, Jozef R i p č u, Michal Roháč, Karol S a v e l, Anna S i m e k o v á, Bohuš

Trávniček, Martin U š i a k, Jozef Z a c h a r, Eva Z á m e č n í k o v á

16. decembra 1983

Kamil Brodziansky, Peter C o l o t k a, Jozef F e r i a n č i k, Daniel F u t e j, Ján J a n o v i c, Ján Králik, Jozef L e n á r t, Marta Liptákov á, Elena L i t v a j o v á, Ladislav Marti n á k, Karol M a r t i n k a, Jozef R i p č u, Michal Roháč, Anna Šimeková, Bohuš Trávnice k, Martin Ušiak, Miroslav V á l e k, Jozef Z a c h a r, Eva Zámečníková

(Začiatok schôdzky o 13, 00 hodine. ) Predseda Šalgovič, CSc.:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, vážení hostia!

Otváram 11. schôdzku Slovenskej národnej rady. Dovoľte, aby som i vaším menom srdečne privítal na dnešnej schôdzke členov Predsedníctva ÚV KSČ, prvého tajomníka ÚV KSS súdruha Jozefa Lenárta (potlesk) a predsedu vlády SSR súdruha Petra C o l o t k u (potlesk).

Vítam ďalších členov Predsedníctva a Sekretariátu ÚV KSS, podpredsedov a ďalších členov vlády SSR.

Predsedníctvo SNR na svojej schôdzke 6. decembra 1983 vymenovalo za podpredsedu vlády SSR súdruha Ing. Jaroslava Kanského a za člena vlády SSR súdruha Ing. Kazimíra N a g y a a poverilo ho riadením Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR.

Dovoľte mi privítať ich medzi členmi vlády SSR a zaželať im pri výkone týchto zodpovedných funkcií veľa úspechov (potlesk). Srdečne vítam medzi nami ďalších prizvaných hostí, ako aj vás všetkých prítomných.

Vážené súdružky poslankyne,

súdruhovia poslanci,

nadchádza čas, keď si ľud našej československej socialistickej domoviny postupne bude pripomínať 40. výročie svojho oslobodenia hrdinskou Sovietskou armádou a zároveň i vyvrcholenia hrdinského národnooslobodzovacieho zápasu. Jeho heroickým a nezabudnuteľným činom bolo Slovenské národné povstanie. V tejto súvislosti si pripomíname i zrod Slovenskej národnej rady a prijatie jej politického programového dokumentu Vianočnej dohody udalosti, od ktorej nás delí 40 rokov.

Toto výročie právom vzbudzuje záujem širokej verejnosti. Vracajúc sa do onej vzrušujúcej doby, znova sa zamýšľame nad cestou revolučných zápasov, ktoré viedol náš ľud za národné a sociálne oslobodenie, za dnešnú socialistickú prítomnosť.

Je prirodzené, že osobitne vrelo sa k týmto výročiam hlásime my, poslanci SNR, ako pokračovatelia revolučných zástojov a poslania Slovenskej národnej rady.

Pripomeňme si, súdružky a súdruhovia, udalosti a deje predchádzajúce vzniku ilegálnej Slovenskej národnej rady a jej programového dokumentu - Vianočnej dohody.

Je známe, aké ťaživé a zložité bolo postavenie našich národov po hanebnej mníchovskej zrade vládnucej československej buržoázie a jej západných spojencov po rozbití Československa a uvrhnutí našich národov do fašistickej poroby.

V čase Mníchova, nadvlády nacistov a ich domácich - na Slovensku klérofašistických - prisluhovačov bola to Komunistická strana Československa, ktorá ako jediná politická sila nekapitulovala. Verne a obetavo išla s ľudom a neohrozene pozdvihla zástavu národných a demokratických slobôd. Vedenie Komunistickej strany Československa v tomto zložitom období vyhlásilo: "Pred tvárou národa vystupujeme a vyhlasujeme, že chceme stáť neohrozene v prvých radoch národného odboja a bojovať za úplnú obnovu slobody a samostatnosti. "

S vedomím, že to bol Sovietsky zväz, ktorý ako jediná veľmoc odmietol hanebný mníchovský diktát a je to Sovietska armáda, ktorá bojuje i za našu slobodu, KSČ programovala a rozvíjala tento boj ako súčasť veľkého protifašistického zápasu národov. Jeho hlavnou silou bol Sovietsky zväz. V tejto základnej orientácii videla spoľahlivú záruku budúcej slobodnej, sociálne i národne spravodlivej Československej republiky.

Na tejto základni boja proti nemeckému fašizmu a jeho domácim pomáhačom KSS zomkýnala robotníkov, roľníkov, všetkých statočných vlastencov. Tento program sa stával bázou formovania širokého frontu antifašistických síl na Slovensku.

Bolo to antifašistické zmýšľanie a cítenie širokej slovenskej pospolitosti, vrelé sympatie k Sovietskemu zväzu, historické víťazstvá Sovietskej armády pri Stalingrade, Kursku, bolo to podpísanie československo-sovietskej zmluvy v Moskve, ktoré prinútili aj predstaviteľov buržoáznych antifašistických kruhov, aby hľadali cesty ku komunistom. Áno, ku komunistom, ktorí sa osvedčovali ako najaktívnejšia, najorganizovanejšia a najvplyvnejšia sila protifašistického odboja.

Výrazom týchto procesov bolo i uzavretie Vianočnej dohody v roku 1943 medzi vedením KSS, zástupcami sociálno-demokratickej strany a predstaviteľmi tzv. občianskych odbojových skupín.

Významnú úlohu, ktorú pritom zohralo V. ilegálne ústredné vedenie KSS, výstižne charakterizoval a ocenil pred desiatimi rokmi 20. decembra 1973 na schôdzke Slovenskej národnej rady člen Predsedníctva ÚV KSČ a prvý tajomník ÚV KSS súdruh Jozef Lenárt. Povedal, (citujem), Je veľkou zásluhou V. ilegálneho ústredného vedenia KSS, súdruhov Karola Šmidkeho, Gustáva Husáka a Ladislava Novomeského, ktorí v súlade s líniou moskovského vedenia KSČ dokázali tvorivo využiť objektívne podmienky na stupňovanie antifašistického zápasu, na jeho správnu orientáciu a na zjednotenie odbojových síl. Sformovanie širokého protifašistického frontu, " pokračuje súdruh Lenárt, "znamenalo fakticky vytvorenie Národného frontu vo vtedajších podmienkach. "

Pripomíname si, súdružky a súdruhovia, že veľký význam Vianočnej dohody spočíval v tom, že vytýčila orientáciu na prípravu celonárodného ozbrojeného povstania proti nemeckému nacizmu a ľudáckemu klérofašizmu a vytvorila centrálny orgán tohto odboja - Slovenskú národnú radu.

SNR vo svojom programe vyjadrila želanie slovenského ľudu žiť spolu s bratským českým národom v spoločnom štáte - Československej republike, na princípe rovný s rovným. Zásadu sociálnej spravodlivosti a pokrokového vývoja vyjadrila požiadavkou, aby rozdelenie národného dôchodku bolo čo najrovnomernejšie a aby život každého občana bol ľudský a dôstojný.

Vychádzajúc z tragických skúseností našich národov, zo straty národnej a štátnej slobody v dôsledku zrady západných mocností a vládnucej československej buržoázie je v tomto dokumente celonárodného významu zásadne a jednoznačne vyjadrené (citujem): "Želáme si úzku spoluprácu, menovite so Sovietskym zväzom, v ktorom vidíme záštitu slobodného života a všestranného rozmachu. Budúca Československá republika má viesť svoju zahraničnú politiku v duchu týchto zásad, a preto sa má na poli zahraničnopolitickom a vojenskom opierať o Sovietsky zväz. "

Súdružky a súdruhovia!

Aj teraz, po odstupe 40 rokov, môžeme oceniť politický program Slovenskej národnej rady ako prezieravý, zrelý a nesmierne závažný štátnický čin.

Princípy, ktoré sa z iniciatívy komunistov stali základom Vianočnej dohody, ich význam a životnosť plne a jednoznačne potvrdil celý ďalší vývoj. Potvrdilo ich ozbrojené vystúpenie nášho ľudu v Povstaní, oslobodenie republiky slávnou Sovietskou armádou, budovanie nového života nášho ľudu a potvrdzuje ich aj naša súčasnosť, keď pod vedením revolučnej avantgardy pracujúcich - KSČ úspešne budujeme rozvinutú socialistickú spoločnosť.

Nadväzujúc na revolučné tradície a odkaz Slovenskej národnej rady z čias ilegality, ozbrojeného antifašistického zápasu a budovania socializmu prejavujeme našu vôľu, naše pevné odhodlanie dať všetky naše sily za úspešné splnenie programu XVI. zjazdu KSČ, programu budovania rozvinutého socializmu v Československu.

Verní týmto tradíciám budeme utužovať svornú jednotu a bratstvo Čechov a Slovákov a príslušníkov národností našej domoviny ako pilier jednoty a sily nášho štátu.

Verní týmto tradíciám a so zreteľom na súčasnú, vinou imperialistických dobrodruhov vyostrenú medzinárodnú situáciu, budeme ešte plodnejšie prispievať k prehĺbeniu nenarušiteľnosti zväzkov spojenectva, bratstva a čoraz intenzívnejšej spolupráce medzi Československom a Sovietskym zväzom.

Vo chvíľach, keď si pripomíname 40. výročie zrodu Slovenskej národnej rady, tohto medzníka v príprave Slovenského národného povstania, s celou zodpovednosťou si uvedomujeme, že spínať tieto záväzky je pre celú Slovenskú národnú radu ako zákono-darný a najvyšší zastupiteľský orgán SSR, je pre každého z nás príkazom doby, je vecou nášho socialistického uvedomenia, vlastenectva a internacionalizmu.

Súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, podľa zistenia je prítomných na dnešnej schôdzke 133 poslancov, takže podľa čl. 109 ústavného zákona o československej federácii Slovenská národná rada je schopná sa uznášať.

Predsedníctvo SNR odporúča schváliť tento program:

1. Návrh na voľbu podpredsedov SNR

2. Návrh na voľbu ďalšieho člena Predsedníctva SNR

3. Návrh na voľbu predsedu Výboru SNR pre národné výbory a národnosti

4. Návrh skupiny poslancov SNR na zaradenie poslancov SNR Matúša Benyóa a Michala Zozuľáka do výborov SNR

5. Vládny návrh zákona SNR o štátnom rozpočte SSR na rok 1984

6. Vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností

7. Správa vlády SSR o plnení úloh vyplývajúcich zo 6. zasadania ÚV KSČ a zasadania ÚV KSS z apríla 1982 k úlohám národných výborov po XVI. zjazde KSČ

8. Návrh Ústavnoprávneho výboru SNR na uvoľnenie niektorých sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie

9. Návrh Predsedníctva ÚV NF SSR na odvolanie Otta Malíka z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Bratislave

10. Návrh Predsedníctva ÚV NF SSR na voľbu sudcov z povolania súdov SSR

11. Správa predsedu SNR o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 1. novembra do 14. decembra 1983

12. Otázky poslancov.

Súdružky a súdruhovia poslanci, navrhuje niekto z vás zmenu alebo doplnenie programu?

(Nie. )

Dávam hlasovať. Kto súhlasí s programom tak, ako som ho predniesol, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania ?

(Nikto. )

Zisťujem, že sme program schôdzky schválili.

Súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, odporúčam, aby sme spojili rokovanie o prvom bode programu, a to návrh na voľbu podpredsedov Slovenskej národnej rady a o druhom bode programu, ktorým je návrh na volím ďalšieho člena Predsedníctva SNR.

Sú pripomienky k tomuto návrhu? (Neboli. )

Kto je za návrh, aby sme spojili rokovanie o prvom a druhom bode programu, nech zdvihne ruku! (Hlasovanie. ) Ďakujem. Je niekto proti? f Nikto. J

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada schválila spojenie rokovania o prvom a druhom bode programu.

Prosím podpredsedu Ústredného výboru Národného frontu SSR poslanca Fedora G u l l u, aby odôvodnil návrhy na voľbu podpredsedov SNR a člena Predsedníctva SNR.

Podpredseda ÚV NF SSR PhDr. Gulla:

Vážené súdružky poslankyne,

vážení súdruhovia poslanci,

dovoľte, aby som z poverenia Predsedníctva ÚV NF SSR predložil návrh na voľbu podpredsedov SNR a člena Predsedníctva SNR.

Úmrtím podpredsedu SNR Františka Hagaru a vzdaním sa funkcie podpredsedu SNR a predsedu Výboru SNR pre národné výbory a národnosti Matúša Benyóa z dôvodu, že bol poverený inou funkciou, uvoľnili sa funkcie podpredsedov SNR.

Predsedníctvo ÚV KSS predložilo Predsedníctvu ÚV NF SSR návrh, aby do uvoľnenej funkcie podpredsedu SNR bol zvolený poslanec SNR Ján Gregor a do funkcie podpredsedu SNR a predsedu Výboru SNR pre národné výbory a národnosti poslanec SNR Dezider Krocsány. Poslanec Matúš Benyó zostáva i naďalej členom Predsedníctva SNR.

I keď poslancov Jána Gregora a Dezidera Krocsánya všetci poznáte, dovoľte, aby som pripomenul niektoré skutočnosti z ich života.

Poslanec Ján Gregor zastával od roku 1951 vedúce funkcie v hospodárskych a štátnych orgánoch. Svoje bohaté skúsenosti využil najmä vo funkcii ministra priemyslu SSR, podpredsedu vlády ČSSR, ako i podpredsedu vlády SSR. Od roku 1971 bol poslancom Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSSR a druhé volebné obdobie je poslancom SNR. Je členom Ústredného výboru KSS.

Poslanca SNR Dezidera Krocsánya taktiež poznáme ako dlhoročného a skúseného funkcionára straníckych a štátnych orgánov. Pôsobil ako poslanec a člen Rady Západoslovenského KNV, jedenásť rokov pracoval na Západoslovenskom KV KSS vo vedúcich funkciách. V rokoch 1968-1971 bol členom ÚV KSČ a od

roku 1971 je členom ÚKRK KSS. Od roku 1970 bol ministrom práce a sociálnych vecí SSR. Poslancom SNR je druhé volebné obdobie.

Stranícke orgány i Predsedníctvo ÚV NF SSR sú presvedčené, že menovaní poslanci vo funkciách podpredsedov SNR využijú svoje dlhoročné odborné a politické skúsenosti a budú prínosom pre prácu orgánov SNR.

Predsedníctvo SNR 6. decembra 1983 prijalo rezignáciu poslancov SNR Jána Kurjatku a Michala Zozuláka na členov Predsedníctva SNR. Poslanec Ján Kurjatko sa vzdal funkcie člena Predsedníctva SNR z osobných dôvodov a poslanec Michal Zozulák z dôvodu, že bol poverený inou funkciou.

Z tohoto dôvodu Predsedníctvo ÚV NF SSR odporúča Slovenskej národnej rade zvoliť za člena Predsedníctva SNR poslanca Jozefa Ď u r i c u. Poslanec Jozef Ďurica od roku 1982 vykonáva funkciu predsedu SÚV SZM a člena ÚV KSS. Ide o mládežníckeho funkcionára, ktorý aktívne vystupuje vo verejnom živote a sú u neho aj ostatné predpoklady, že bude prínosom pre prácu Predsedníctva SNR.

Vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci,

Predsedníctvo ÚV NF SSR očakáva, že si prednesené návrhy osvojíte a vyjadríte s nimi svoj súhlas.

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem súdruhovi G u l l o v i za prednesený návrh.

Vzhľadom na skutočnosť, že návrh ÚV KSS na kandidátov za podpredsedov SNR súdruha Jána Gregora a súdruha Dezidera Krocsánya si osvojili všetky zložky Národného frontu SSR a niet iných návrhov v tomto i v prípade kandidatúry súdruha Jozefa Ďuricu za člena Predsedníctva SNR, pristúpime k hlasovaniu o návrhoch, ktoré predniesol súdruh Gulla.

Podľa ustanovenia § 28 zákona SNR o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady voľby sa vykonávajú tajným hlasovaním hlasovacími lístkami. Usporiadatelia vám rozdajú hlasovacie lístky, ktoré môžete pripadne opraviť v priestore za predsedníckou tribúnou. Odchádzať sa bude vchodom po mojej ľavej strane popri rečníckej tribúne. Volebná schránka je umiestnená po pravej strane predsedníckej tribúny.

Overovatelia SNR súdruhovia Viktor A n t a l, Ernest K r i ž a n a Jozef P ó c s podľa § 68 zákona SNR o rokovacom poriadku SNR sčítajú hlasy; sčítanie sa vykoná v Modrom salóne.

Prosím poslancov SNR, aby po obdržaní hlasovacích lístkov pristúpili k voľbe a po vykonaní voľby zotrvali na svojich miestach.

(Rozdanie hlasovacích lístkov. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Prosím, aby ste voľbu vykonali. (Po vykonaní voľby: )

Predseda Šalgovič, CSc:

Súdružky a súdruhovia poslanci, má ešte niekto voliť?

(Nikto. )

Prosím overovateľov Slovenskej národnej rady, aby sa odobrali do určenej miestnosti a sčítali hlasy. Vyhlasujem 20-minútovú prestávku.

(Prestávka. ) (Po prestávke: ) Predseda Šalgovič, CSc.:

Prosím overovateľa Slovenskej národnej rady súdruha Viktora A n t a l a, aby oznámil výsledky volieb.

Poslanec Antal:

Vážená Slovenská národná rada,

súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci,

na základe prezenčnej listiny sme zistili, že na dnešnej schôdzke Slovenskej národnej rady je prítomných 130 poslancov.

Slovenská národná rada poverila svojich overovateľov sčítaním hlasov pri voľbe podpredsedov SNR a ďalšieho člena Predsedníctva SNR. Dovoľte, aby som v mene overovateľov SNR Ernesta K r i ž a n a, Jozefa P ó c s a a Viktora A n t a l a, oznámil výsledky hlasovania. Poslancom SNR bolo vydaných pre každú jednotlivú voľbu 130 hlasovacích lístkov.

Po sčítaní hlasov sme zistili, že pri voľbe podpredsedov SNR bolo odovzdaných 130 platných hlasovacích lístkov, z toho hlasovalo pre kandidáta poslanca Jána Gregora 130 poslancov a pre kandidáta poslanca Dezidera Krocsánya 130 poslancov.

Pri voľbe ďalšieho člena Predsedníctva SNR bolo odovzdaných 130 platných hlasovacích lístkov, z toho hlasovalo pre Jozefa Ď u r i c u 129 poslancov.

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem súdruhovi Antalovi.

Blahoželám súdruhovi Jánovi Gregorovi a Deziderovi Krocsányovi k zvoleniu do funkcie podpredsedov Slovenskej národnej rady (potlesk). Súdruhovi Jozefovi Ďuricovi blahoželám k zvoleniu za člena Predsedníctva SNR.

Prosím novozvolených funkcionárov SNR, aby zaujali svoje miesta na predsedníckej tribúne.

Pristúpime k tretiemu bodu programu, ktorým je návrh na voľbu predsedu Výboru SNR pre národné výbory a národnosti.

Vážené súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, odporúčam, aby za predsedu Výboru SNR pre národné výbory a národnosti bol zvolený podpredseda SNR súdruh Dezider Krocsány.

Má niekto, súdružky a súdruhovia, pripomienky alebo doplnky k predloženému návrhu?

(Nie. )

Keďže pripomienok niet, budeme hlasovať aklamáciou. Kto je za návrh, aby predsedom Výboru SNR pre národné výbory a národnosti bol podpredseda SNR Dezider Krocsány, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania ?

(Nikto. )

Zisťujem, že za predsedu Výboru SNR pre národné výbory a národnosti bol zvolený súdruh Dezider Krocsány.

Štvrtým bodom programu je návrh poslancov SNR Jozefa P o l á k a, Jaroslava F i l u, Fedora G u l l u, Oľgy M a t t o v e j, Juraja M o r a v c a, Oľgy Pšúrikovej, Jána S o l o v i ča a Anny Šimekovej na zaradenie poslanca SNR Matúša Benyóa a Michala Zozuľáka do výborov SNR.

Súdruhovia poslanci odporúčajú, aby poslanec SNR súdruh Matúš B e n y ó bol zaradený do Výboru SNR pre školstvo a kultúru a súdruh Michal Zozuľák do Ústavnoprávneho výboru SNR.

Súdružky a súdruhovia, má niekto pripomienky k predloženému návrhu?

(Neboli. )

Pristúpime k hlasovaniu. Kto je za návrh, aby členom Výboru SNR pre školstvo a kultúru bol poslanec Matúš Benyó a členom Ústavnoprávneho výboru SNR poslanec Michal Zozuľák, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že súdruhovia poslanci boli zvolení do navrhovaných výborov SNR.

Piatym bodom programu je vládny návrh zákona SNR o štátnom rozpočte SSR na rok 1984.

Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 69 a spoločnú správu výborov SNR ako tlač 69a.

Prosím ministra financií SSR súdruha Františka M i š e j e h o, aby za vládu SSR návrh zákona odôvodnil.

Minister financií SSR Ing. Mišeje:

Vážené súdružky poslankyne,

vážení súdruhovia poslanci,

vláda SSR vám predkladá návrh štátneho rozpočtu na rok 1984. Deje sa tak na sklonku tretieho roku 7. päťročnice, keď mobilizujeme svoje úsilie pre splnenie náročných úloh a cieľov, ktoré vytýčil XVI. zjazd KSČ a zjazd KSS.

Doterajšie plnenie úloh 7. päťročnice s kritickou náročnosťou hodnotili 9. zasadnutie ÚV KSČ a zasadnutie ÚV KSS. Konštatovali, že napriek sťaženým podmienkam sa hlavné zámery určené zjazdom, strany v zásade zabezpečujú. Vďaka organizátorskej práci strany a širokému rozvoju pracovnej iniciatívy sa v tomto roku zrýchlila dynamika tvorby zdrojov, a to vo väčšom rozsahu, ako sme predpokladali. Na tomto základe sa darí plniť hlavnú úlohu programu hospodárskej a sociálnej politiky strany: udržať a ďalej skvalitňovať dosiahnutú životnú úroveň a sociálne istoty obyvateľstva.

Očakávame, že národný dôchodok na Slovensku vzrastie v tomto roku o 3 %, čo je o to pozitívnejšie, že sa dosiahne pri polovičnom zvýšení spotreby surovín, materiálov a energie.

Vcelku pozitívne výsledky v rozvoji hospodárstva sa odrážajú aj v plnení úloh štátneho rozpočtu, rozpočtov národných výborov i finančných plánov podnikov. Podľa doterajších výsledkov plnenia odôvodnene predpokladáme, že výsledný vzťah hospodárskej sféry k štátnemu rozpočtu bude priaznivejší, ako vyplýva z ročných rozpočtových zámerov. Potvrdzuje to reálnosť úloh, ktoré SNR zákonom o štátnom rozpočte na tento rok schválila. Súčasne však ukazuje na rezervy a možnosti ďalšieho rastu hospodárstva v SSR.

V súlade so zámermi finančnej politiky dosiahne sa rovnováha medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, čo svedčí o stabilite vnútorných vzťahov v našej ekonomike.

I keď v doterajšom vývoji a v očakávaných výsledkoch hospodárenia prevažujú pozitívne tendencie, nechceme tým zakrývať niektoré nedostatky a problémy v našej ekonomike. Treba vidieť, že rast efektívnosti sa zatiaľ dosiahol prevažne využitím ľahšie mobilizovatelných rezerv a že ešte všade nenastal zásadný obrat v intenzifikácii výrobného procesu.

Analýza doterajšieho vývoja ukazuje, že stále zostáva veľa nevyužitých rezerv v zhodnocovaní energetických a materiálových vstupov a vo využívaní jestvujúcich výrobných fondov a kvalifikovaných pracovných síl. V kvalite a technickej úrovni našej výroby sa primerane neodráža využitie výsledkov vedecko-technického rozvoja. Výroba sa pomaly prispôsobuje požiadavkám domáceho i zahraničného dopytu. Dôsledkom toho je nízka efektívnosť nášho vývozu, najmä do nesocialistických štátov, slabá konkurenčná schopnosť a nežiadúci rast zásob hotových výrobkov.

Ani v investičnej výstavbe sa nedarí výraznejšie odstraňovať pretrvávajúce nedostatky, skracovať dobu výstavby, uvádzať kapacity do prevádzky v stanovených termínoch a dosahovať plánované technicko-ekonomické parametre. Zhoršujú sa tak možnosti ďalej zvyšovať tvorbu hmotných i finančných zdrojov.

Problém, ktorý nás znepokojuje - a to aj napriek zlepšovaniu súhrnných výsledkov - je stále trvajúca nerovnomernosť v zabezpečovaní úloh. Je viac organizácií, ktoré ani v tomto roku nesplnia komplexne plánované úlohy. Z uvedeného vyplýva, že nie všade sa presadzuje v riadiacej práci zvyšovanie zodpovednosti za dosahované výsledky a princípy súboru opatrení.

Súdružky a súdruhovia,

základné ciele a úlohy finančnej a rozpočtovej politiky na rok 1984 vychádzajú zo zamerania hospodárskej politiky, ako je vyjadrená vo vykonávacom štátnom pláne.

Jej hlavným obsahom je vytvárať vo financiách predpoklady pre zásadný obrat v uplatňovaní intenzifikačných faktorov rastu. Uvedomujeme si, že v konkrétnych podmienkach našej ekonomiky je to jediná cesta ďalšieho rastu výkonnosti a efektívnosti i tvorby spoločenských zdrojov.

Zámery plánu na zrýchlenie dynamiky ekonomického rozvoja a ďalší rast efektívnosti v budúcom roku sú súhrnne vyjadrené úlohou zabezpečiť na Slovensku rast národného dôchodku o 4, 2 percenta pri raste spoločenského produktu o 3, 2 %. Vzhľadom na doterajšie relácie ide o mimoriadne náročnú úlohu. Vychádza však z existujúcich možností ekonomiky a má vytvoriť potrebné predpoklady pre udržanie a skvalitnenie životnej úrovne obyvateľstva.

Pretože materiálové a energetické zdroje ostávajú aj pre budúci rok vcelku na tohoročnej úrovni, musí sa najmä výrobná sféra širšie orientovať na žiadúce zmeny v štruktúre výroby, zlepšenie technológií a výrobkové inovácie. Vo financiách utvárame pre to priestor zabezpečením investičného programu a úloh v rozvoji vedy a techniky. Súčasne je potrebné výraznejšie zvyšovať podiel výrobkov vysokej kvality a technickej úrovne. Kvalitatívnu stránku výroby musíme pritom posudzovať nielen podľa kritérií vnútorného trhu. Pri nevyhnutnosti ďalej zvyšovať vývoz do socialistických i nesocialistických krajín - aj v záujme zlepšenia platobnej bilancie a zníženia úverového zaťaženia voči zahraničiu - platia aj pre nás, čo do technickej úrovne i cien, parametre svetových trhov. V tom je predpoklad zlepšenia konkurenčnej schopnosti našich výrobkov.

V návrhu rozpočtu na budúci rok kladieme osobitný dôraz na zabezpečenie tvorby finančných zdrojov v hospodárskej sfére,


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP