Pátek 16. prosince 1983

Pokračovanie 11. schôdzky Slovenskej národnej rady 16. decembra 1983

Predseda Šalgovič, CSc.:

Vážená Slovenská národná rada,

súdružky a súdruhovia poslanci,

vážení hostia!

Pokračujeme v rokovaní 11. schôdzky Slovenskej národnej rady. Dovoľte mi privítať medzi nami člena Predsedníctva ČNR súdruha Antonína S l a v í č k a, ktorý sa zúčastňuje dnešného rokovania SNR (potlesk). Zisťujem, že na dnešnom rokovaní je prítomných 131 poslancov, takže Slovenská národná rada je schopná sa uznášať.

Siedmym bodom programu je správa vlády SSR o plnení úloh vyplývajúcich zo 6. zasadania ÚV KSČ a zasadania ÚV KSS z apríla 1982 k úlohám národných výborov po XVI. zjazde KSČ.

Materiál ste dostali ako tlač 63.

Prosím ministra vnútra SSR súdruha Štefana Lazara, aby za vládu SSR predniesol úvodné slovo k predloženej správe.

Minister vnútra SSR Ing. Lazár:

Vážená Slovenská národná rada,

súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci,

správa vlády SSR predložená na dnešné rokovanie SNR o plnení úloh vyplývajúcich zo 6. zasadania ÚV KSČ a zasadania ÚV KSS z apríla 1982 k činnosti národných výborov po XVI. zjazde KSČ bola vypracovaná z podkladov príslušných ústredných orgánov štátnej správy, krajských národných výborov a Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy i na základe poznatkov Ministerstva vnútra SSR získaných z prieskumov práce národných výborov. Osobitne z komplexnej previerky, ktorá sa uskutočnila vo Východoslovenskom kraji.

Hodnotenie realizácie týchto úloh uskutočňujeme v čase, keď vývoj medzinárodnej situácie vyvoláva stále vážnejšie znepokojenie. Najreakčnejšie kruhy severoamerického imperializmu a jeho spojenci čoraz viac presadzujú politiku zvyšovania medzinárodného napätia, konfrontácie a urýchľujú preteky v zbrojení.

Napriek mohutnej vlne odporu mierumilovných ľudí sa v niektorých európskych krajinách NATO rozmiestňujú rakety stredného doletu.

Príčiny i dôsledky tohoto kroku boli hlboko analyzované na 9. zasadaní ÚV KSČ i zasadaní ÚV KSS.

Pripomenul som túto skutočnosť najmä preto, lebo z uznesenia 9. zasadania ÚV KSČ vyplýva, že vážnej a zložitej medzinárodnej situácii treba podriadiť aj zabezpečovanie všetkých politických a hospodárskych úloh.

Od 6. zasadania ÚV KSČ uplynulo takmer 30 mesiacov a za ten čas vláda SSR už dvakrát, v apríli a v októbri t. r., prerokovala správu o plnení jeho záverov. V obidvoch prípadoch konštatovala dobrý prístup funkcionárov a pracovníkov ústredných orgánov štátnej správy SSR, ako aj národných výborov.

V súčasnosti sú už vytvorené takmer všetky organizačné a právne predpoklady pre to, aby sa ďalej prehlbovala spoločenská úloha národných výborov, skvalitňoval výkon štátnej správy a lepšie uspokojovali potreby občanov v službách, bývaní, starostlivosti o zdravie, životné prostredie a pod. Novelizovaním zákona o národných výboroch a vydaním súvisiacich predpisov a metodických pokynov na jeho vykonanie sa vytvorili väčšie možnosti zabezpečovať komplexný ekonomický a sociálny rozvoj miest a obcí. Vytvorili sa aj žiadúce predpoklady pre prehlbovanie účasti občanov na práci národných výborov, pre zvyšovanie úlohy ich volených orgánov a poslancov a tiež pre zlepšenie spolupráce s orgánmi a organizáciami Národného frontu.

Súdružky a súdruhovia,

rozvoj národného hospodárstva v tomto roku sa zrýchlil a vyvíjal sa v súlade so zámermi štátneho plánu. Pokračuje proces intenzifikácie národného hospodárstva a zvyšovanie efektívnosti výroby. Rast ekonomiky umožnil udržať a čiastočne skvalitniť dosiahnutú životnú úroveň nášho obyvateľstva.

Hlavné úlohy od začiatku roka sa vcelku zabezpečujú aj v hospodárstve SSR. Plán sa prekročil vo viacerých rozhodujúcich ukazovateľoch.

Vývoj ekonomiky je však ovplyvňovaný niektorými problémami, prejavujúcimi sa najmä v nerovnomernom plnení plánu a v odchylnom vývoji štruktúry výroby a odbytu, čo narúša plynulosť v uspokojovaní potrieb národného hospodárstva.

Na XVI. zjazde KSČ sa opätovne podčiarklo, že prvoradú dôležitosť pripisujeme zabezpečeniu vysokej úrovne výživy ľudu, zvyšovaniu sebestačnosti vo výrobe potravín a poľnohospodárskych surovín. Vecne sa tento strategický zámer premietol v úsilí poľnohospodárov čo najlepšie splniť tohoročné plánované úlohy. Aj napriek nepriaznivým poveternostným podmienkam vcelku dobré výsledky sa dosiahli vo výrobe obilnín, zeleniny a ovocia.

Úlohy tohoročného plánu kládli a ešte kladú väčšie nároky na organizáciu verejnej a mestskej dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárstva. Je to dané tým, že palivovoenergetická situácia je naďalej napätá a úlohy sa musia zabezpečovať v rámci limitovaných zdrojov, ktoré sú nižšie ako v minulom roku. Zásluhou zlepšeného riadenia a iniciatívy pracujúcich sa však hlavné ukazovatele v celej sústave cestnej dopravy plnia. V kvalite a kultúre osobnej dopravy jestvujú aj naďalej nedostatky, ktoré na trvalé odstránenie ešte čakajú.

Možno konštatovať, ako to na ostatnom zasadaní ÚV KSČ v záverečnom slove vyjadril súdruh Gustáv Husák - s prihliadnutím na zložité, najmä medzinárodné podmienky, v ktorých sme pracovali, môžeme výsledky roku 1983 prakticky vo všetkých smeroch hodnotiť celkove pozitívne.

Súdružky a súdruhovia,

koncepčné zámery i konkrétne výsledky v rozvoji platených služieb, určené 6. zasadaním ÚV KSČ, zaujímajú v činnosti ústredných štátnych orgánov a národných výborov skutočne popredné miesto. Právom boli aj v centre pozornosti prieskumnej činnosti poslancov SNR. Ich poznatky prednesené na rokovaní jednotlivých výborov sú podnetné a cenné. Navyše jasne dokazujú, že služby, ako meradlo spokojnosti či nespokojnosti občanov, nadobúdajú stále väčší politický význam.

V predloženej správe sa o službách obšírne hovorí. Napriek tomu považujeme za potrebné uviesť ešte niektoré fakty. Pre rozvoj a skvalitnenie služieb sa prijali viaceré záväzné dokumenty, ktoré sa premietli do 68 opatrení z oblasti plánovania, financovania, cenovej politiky, materiálno-technickej základne, hmotnej zainteresovanosti, výchovy a výučby učňovského dorastu a doplnkových služieb. V októbri t. r. vláda SSR už hodnotila ich účinnosť a mohla konštatovať čiastočný prínos.

Hovorím takto podmienene preto, lebo napriek cenovým úpravám sledujúcim zvýšiť rentabilitu služieb, naďalej existujú niektoré nedostatky. Napokon zistili ich aj poslanci SNR. Nebolo by však objektívne, keby mali zastrieť tie pozitívne skutočnosti, ktoré sme v službách po 6. zasadaní ÚV KSČ zaznamenali.

Napríklad organizácie miestneho hospodárstva zriadili 401 nových prevádzkární služieb, z ktorých vyše 100 sú určené pre tzv. osobné služby. Nových zberní a zákazkových kancelárií bolo zriadených 125. Zaviedlo sa 472 nových druhov prác a služieb, ktoré sa obyvateľstvu v príslušných územných obvodoch doposiaľ neposkytovali. Najprogresívnejšie sa rozširovali opravárske činnosti predmetov dlhodobej osobnej spotreby, ale aj služby práčovni, chemických čistiarní, holičstvá a kaderníctva. Rozšírili sa aj niektoré doteraz nedostatkové druhy služieb, ako opravy holiacich strojčekov, dáždnikov, oranie pôdy v záhradkách, šrotovanie zrnín a obilnín a iné. V 408 prevádzkárňach sa rozšíril pracovný čas do večerných hodín. V 590 prevádzkárňach miestneho hospodárstva sa poskytujú služby a opravy aj v sobotu a v 70 prevádzkárňach zaviedli organizácie miestneho hospodárstva aj pohotovostné služby.

Tieto konkrétne výsledky zodpovedajú zámerom 6. zasadania ÚV KSČ a uzneseniu vlády SSR č. 85/1982 a treba dodať, že sa tak vytvárajú podmienky pre zlepšenie služieb poskytovaných obyvateľstvu. Napriek tomu však stále platí úloha, zbaviť prevádzkárne národných výborov rôznych kooperačných prác a vrátiť ich k poslaniu, pre ktoré boli a sú zriadené. Jednoznačne treba trvať na tom, že účelom prevádzkární je poskytovanie služieb a vykonávanie takých prác a na tých zariadeniach, ktoré národné výbory určili pre uspokojovanie potrieb občanov. Je ešte veľa prevádzkární, ktoré dosahujú iba 3 - 10 % podiel prác pre obyvateľstvo.

Ďalšiemu rozvoju služieb v miestnom hospodárstve nepochybne prispeje aj prevod výrobných programov do ústredne riadeného priemyslu, ktoré sú predbežne dohodnuté v rozsahu 217 mil. Kčs. Očakávame, že sa pozitívne prejaví aj nová úverová politika Štátnej banky československej, ktorá od začiatku t. r. prisľúbila úver 43 podnikom miestnej výroby a služieb v SSR za prínos 21 mil. Kčs nadplánovaných služieb obyvateľstvu.

Ďalším dôležitým opatrením sledujúcim zlepšenie materiálno-technickej základne je vytvorený fond opráv a modernizácie v organizáciách miestnej výroby a služieb. V pláne tvorby tohoto fondu v tomto roku je takmer 305 mil. Kčs. Tieto prostriedky sú určené na údržbu a opravy, nákup použitých strojov a zariadení, ako aj na investície do 2 mil. Kčs.

Uvedené opatrenia považujeme za správne, lebo pomôžu odstrániť viaceré starosti, ktoré bránia rýchlejšiemu rozvoju služieb obyvateľstvu. Z najzávažnejších problémov, ktoré sa nepodarilo vyriešiť, treba uviesť materiálnotechnické zásobovanie,

pretože naďalej je nedostatok potrebných surovín a materiálov najmä pre odbory kovo, drevo, textil a náhradných dielcov. Hoci sa k jeho riešeniu v miestnom hospodárstve pristúpilo predovšetkým formou gestorských organizácií, výsledky zatiaľ nie sú presvedčivé.

Podstatnejší obrat v zabezpečení remeselníckych a opravárskych služieb priamo v mieste bydliska, sa očakával od rozšírenia tzv. doplnkových foriem. Doterajšie výsledky sú naozaj skromné. Nemali by sa predčasne odpisovať ani také formy, ako je povolenie národného výboru na výkon prác a služieb jednotlivým občanom. Otvorene musím povedať, že očakávané zámery nepriniesli ani opatrenia v prehĺbení hmotnej zainteresovanosti. Hoci nové mzdové úpravy dávajú širší priestor, nie všade sa dostatočne využívajú a tým celá oblasť hmotnej zainteresovanosti, predovšetkým v zamestnávaní a odmeňovaní doplnkových pracovníkov, zostala málo pružná.

Ak pripomeniem, že naďalej pretrvávajú značné starosti vo výchove učňovského dorastu, malým záujmom mladých o remeslá, ale aj problémy v zriaďovaní stredných odborných učilíšť a ich pedagogickom a materiálno-technickom vybavovaní, potom vidíme, že v celej organizácii služieb nás čaká ešte mnoho práce.

Spoločne musíme mať na zreteli dôležitosť služieb v tejto etape výstavby našej socialistickej spoločnosti. Veď meniacemu sa spôsobu života, všestrannosti záujmov pracujúcich, vybaveniu domácností novými spotrebnými predmetmi atď., musia zodpovedať aj služby. Preto treba hľadať nové druhy a formy služieb, resp. prispôsobovať a zdokonaľovať aj tradičné spôsoby. Ukazuje sa nevyhnutným preniesť poskytovanie služieb bližšie k miestu bývania a zamestnania občanov a tak viac rešpektovať aj ich denný pracovný režim a mimopracovné záujmy. Celkove sa musí zvyšovať dostupnosť služieb pre všetky sociálne skupiny obyvateľstva a rôzne formy osídlenia.

Medzi dôležité úlohy národných výborov v uspokojovaní potrieb obyvateľstva patrí aj starostlivosť o služby spojené s bývaním. Organizácie bytového hospodárstva však tieto úlohy neplnia vždy uspokojivo.

Pravdou je aj to, že miestne stavebníctvo sa ešte stále orientuje na ekonomicky príťažlivejšiu stavebnú výrobu, než na údržbu, rekonštrukciu a modernizáciu bytového fondu, čo je jeho hlavným poslaním. Objektívne spoločenské požiadavky jasne smerujú do širšej údržby a modernizácie jestvujúceho bytového fondu. Je preto nevyhnutné, aby to zohľadňovali aj tzv. veľké stavebné organizácie a ich riadiace ústredné orgány.

Značným problémom opráv bytového fondu je vysoká nákladovosť. Náklady na údržbu a opravy domov dosiahli ku koncu tretieho štvrťroka tohoto roku čiastku takmer 522 mil. Kčs, čo predstavuje plnenie plánu na 102, 9 %. Je to v dôsledku toho, že pri opravách sa musia často odstraňovať aj skryté závady. Tým na oprave jednej budovy značne vzrastú náklady, čo zase spôsobí, že na inej stavbe sa vecné i časové vykonanie opravy nezabezpečí. Aj to podčiarkuje dôležitosť pravidelnej údržby a riadiace národné výbory musia pre ňu vytvárať vhodné podmienky.

Súdružky a súdruhovia,

vstúpili sme do druhej polovice volebného obdobia, čo vyžaduje, aby národné výbory všetkých stupňov reálne zhodnotili dosiahnuté výsledky, posúdili jestvujúce problémy a prijali opatrenia na mobilizáciu síl a prostriedkov pre úspešné splnenie úloh volebných programov Národného frontu. Dôležité miesto tu zaujíma zveľaďovacia a skrášlovacia akcia, najmä jej investičná časť. Všade treba urobiť také opatrenia, aby sa stavby odovzdávali do užívania včas, a to v zmysle príslušných smerníc vlády SSR. Zameranie investičnej akcie "Z" treba viac orientovať na riešenie miestnych potrieb, hlavne na výstavbu objektov a zariadení služieb. V neinvestičnej časti akcie "Z" je potrebné sústrediť úsilie na tvorbu a ochranu životného prostredia zakladaním nových a udržiavaním jestvujúcich zelených a okrasných plôch.

Novelizovaním zákona o národných výboroch, ako som už povedal, sa vytvorili podmienky pre komplexný ekonomický a sociálny rozvoj územných obvodov. Prispievajú k tomu aj opatrenia týkajúce sa zdokonaľovania plánovitého riadenia, tvorby a využívania finančných zdrojov, možnosti koordinovať všetky organizácie, vrátane ústredne riadených, pri rozvíjaní služieb obyvateľstvu, združovaní prostriedkov a činností a na zvýšenie účinnosti riadiacej a kontrolnej funkcie národných výborov všetkých stupňov.

Predložená správa celkove pozitívne hodnotí činnosť miestnych národných výborov v strediskových obciach, avšak otvorene poukazuje aj na problémy v ich výstavbe a politickoorganizátorskej činnosti, hlavne v spádovom území.

Poznatky ukázali, že v územných častiach viacerých strediskových obcí zaostáva politickovýchovná práca, ktorej realizátorom by mali byť občianske výbory. Je pravda, že nemajú ešte dostatok skúseností, ale práve preto je potrebné, aby im poslanci a pracovníci miestnych národných výborov v strediskových obciach viac pomáhali. Pri tejto príležitosti vás chcem, súdružky a súdruhovia poslanci, požiadať, aby ste aj vy venovali občianskym výborom svoju pozornosť.

Ďalšie úlohy sa týkajú zdokonaľovania práce mestských národných výborov. Tým, že sa začlenili do jednotlivých kategórií, vytvorili sa súčasne predpoklady pre diferencovanú úpravu ich pôsobnosti a riadenia podľa spoločenskej a ekonomickej dôležitosti jednotlivých mestských organizmov. Prenesenie pôsobnosti na mestské národné výbory z národných výborov vyšších stupňov v oblasti výkonu štátnej správy hodnotíme, až na niektoré prípady, pozitívne.

V centre pozornosti straníckych a štátnych orgánov je už niekoľko rokov práca národných výborov na sídliskách. Preto ministerstvá vnútra oboch republík v spolupráci s ostatnými ústrednými orgánmi a zložkami Národného frontu uskutočnili rozsiahly prieskum organizovania života občanov na sídliskách, uspokojovania ich každodenných potrieb a tiež rozvíjania ich občianskej aktivity a účasti na riešení verejných záležitostí. Výsledky ukázali, že táto oblasť je slabým miestom činnosti MsNV a v ich vzťahoch s občanmi je veľká anonymita.

Pri skúmaní týchto otázok sme sa spočiatku nazdávali, že veci bude treba riešiť zásadne novými inštitucionálnymi formami. Ukázalo sa, že okrem zriadenia nového piateho obvodu v Petržalke všetky ostatné otázky právne predpisy upravujú. Je len žiadúce, aby sa v praktickej činnosti správne aplikovali a dôsledne realizovali. Túto požiadavku opodstatňuje fakt, že aktívy národných výborov a zložky Národného frontu nevyvíjajú na sídliskách dostatočnú aktivitu. Veľmi rozdielna je činnosť občianskych výborov. V niektorých mestách zaznamenávajú skutočne pozoruhodné výsledky, inde naopak, občania o nich nevedia. Preto treba jednoznačne povedať, že východiskom je aktivita, angažovanosť a uplatňovanie pôsobnosti všetkých orgánov a aktívov národných výborov a organizácií Národného frontu.

Z tohoto hľadiska sa osvedčuje nový aktív - riaditeľské rady. Ich činnosť sa rozvíja najmä vo Východoslovenskom a Stredoslovenskom kraji, osobitne potom pri združovaní prostriedkov a prác na realizáciu investičnej časti akcie "Z", čo je pre národné výbory cennou pomocou.

Súdružky, súdruhovia,

postupné uplatňovanie obidvoch noviel zákona o národných výboroch vedie k posilneniu postavenia týchto miestnych orgánov štátnej moci a správy k lepšiemu plneniu ich funkcií v etape

výstavby rozvinutej socialistickej spoločnosti. Napriek týmto skutočnostiam nemožno existujúci stav preceňovať. Potrvá ešte určitý čas, kým sa závery 6. zasadania ÚV KSČ a následného zasadania ÚV KSS plne uvedú do života.

K takémuto hodnoteniu dospeli napokon aj poslanci SNR pri prieskumoch, ktoré vykonali vo svojich volebných obvodoch. Rokovania jednotlivých výborov SNR presvedčivo potvrdili, že poslanci vykonali previerku svedomité a dôsledne. Za získané poznatky a námety vám vyslovujeme, súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, úprimnú vďaku.

Osobitne chcem poukázať na rokovanie Ústavnoprávneho výboru SNR. Najmä vo vystúpení spravodajcu súdruha poslanca Mikušínca sa pri hodnotení činnosti miestnych národných výborov v strediskových obciach poukázalo aj na rad existujúcich nedostatkov. Možno súhlasiť s konštatovaním, že nie všade sa využívajú možnosti, ktoré určujú novely zákona. Je namieste uviesť, že nie všetky miestne národné výbory zriadili správne komisie, napr. komisiu starostlivosti o rodinu a deti, komisiu na prejednávanie priestupkov, nie všade uplatňujú svoj vplyv na rozmiestňovanie predajní, úpravu času v prevádzkárňach, obchodoch a pod. Zistili sa aj prípady necitlivého prístupu k potrebám a oprávneným záujmom občanov, čo je veľmi zle.

Otázkam upevňovania zákonnosti v rozhodovaní národných výborov venujeme náležitú pozornosť. Ba treba povedať, že pod vplyvom listu Predsedníctva ÚV KSČ k upevňovaniu socialistickej zákonnosti, morálky a disciplíny sa táto starostlivosť stupňuje. Myslím si, že aj vďaka tomu sa v rozhodnutiach národných výborov strediskových obcí za rok ich činnosti nezistili žiadne vážnejšie právne pochybenia.

Na druhej strane treba čeliť snahám riešiť veci, tak povediac, za každú cenu. Mám na mysli to, na čo poukázali aj niektorí poslanci, že sa vyskytujú prípady porušenia predpisov v záujme získať finančné prostriedky z nezákonných zdrojov, a takto zabezpečiť splnenie niektorej úlohy. Takáto prax, odhliadnuc od porušenia predpisov, poškodzuje disciplínu i autoritu národného výboru a treba s ňou skoncovať.

Dôležitú pripomienku predniesol poslanec súdruh Kováčik. Podčiarkol, že starostlivosť o odborno-politickú prípravu kádrov na národných výboroch sa rozširuje. Na druhej strane však poukázal, že je potrebné osvedčených súdruhov aj chrániť, vedieť sa ich zastať. Nemali by byť vystavení rôznym tlakom, prípadne odchádzať z funkcií len preto, že ich zásadové plnenie povinností niektorým jednotlivcom nevyhovuje. Odvolanie alebo odchod z funkcie treba riešiť zásadne, ale vždy spravodlivo a s náležitým odôvodnením. Opačný postup vedie k znevažovaniu práce národných výborov.

Plne s touto pripomienkou súhlasím. Pri riešení kádrových otázok sa musí postupovať veľmi uvážlivo a citlivo, aby nebolo najmenších pochýb o tom, že naša spoločnosť si vysoko váži zodpovednú činnosť funkcionárov národných výborov a vie ju aj náležité oceniť. Zo strany Ministerstva vnútra SSR budeme v takomto zmysle dôsledne postupovať.

Ak máme zhrnúť naše poznatky i poznatky z prieskumov vykonaných poslancami SNR a z rokovaní jej výborov, treba konštatovať, že pre realizáciu záverov 6. zasadania ÚV KSČ a následného zasadania ÚV KSS sa urobilo veľa dobrého. Popri tom však zostáva ešte rad otázok, ktoré treba riešiť, a tie, kde sa pokročilo iba čiastočne, dokončiť. Efektívna a účinná organizátorská a politickovýchovná činnosť národných výborov musí byť preto v centre pozornosti ústredných orgánov štátnej správy i orgánov a organizácií Národného frontu.

Dôkazom stáleho úsilia najvyšších straníckych a štátnych orgánov o ďalší rozvoj národných výborov a upevnenie ich spoločenského postavenia bola aj porada ÚV KSS a vlády SSR s funkcionármi straníckych orgánov a národných výborov, ktorá sa konala 15. a 16. novembra t. r. Jej cieľom bolo zistiť súčasný stav plnenia úloh a usmerniť ďalšiu prácu národných výborov. Môžem konštatovať, že tento cieľ porada splnila.

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci,

obsah správy vlády SSR, ktorá vám bola predložená, je rozsiahly a rôznorodý. Preto som sa zameral len na tie otázky, ktoré si z hľadiska ich aktuálnosti vyžadujú aj vašu pozornosť. Som presvedčený, že rozprava dá ďalšie námety na aktivizáciu poslancov, funkcionárov a pracovníkov národných výborov a mobilizáciu ich síl pri plnení spoločensky dôležitých hospodárskych, sociálnych a politickovýchovných úloh.

Odporúčam vám predloženú správu prijať.

(Potlesk. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem súdruhovi ministrovi Lazárovi za úvodné slovo k predloženej správe.

Súdružky a súdruhovia poslanci, odporúčam, aby sme zvolili komisiu, ktorá by v priebehu rozpravy dopracovala návrh na uznesenie, pripravený Výborom SNR pre národné výbory a národnosti a predložila ho po skončení rozpravy na schválenie Slovenskej národnej rade.

Navrhujem, aby predsedom komisie bol poslanec SNR Ján J a n c í k a ďalšími členmi poslanci Kamil Brodziansky, Jaroslav G á b o r, Štefan Hajdúch, Karola Ch l e b o v á, Dalibor Laborecký, Ján B r o n d o š, Gizela Sárközyová a Rozália T ó t h o v á.

Sú pripomienky k tomuto návrhu?

(Neboli. )

Kto je za návrh, aby bola schválená komisia v tomto zložení, nech zdvihne ruku!

Ďakujem.

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvalila komisiu na dopracovanie návrhu na uznesenie k správe vlády SSR o plnení úloh vyplývajúcich zo 6. zasadania ÚV KSČ a zasadania ÚV KSS z apríla 1982 k úlohám národných výborov po XVI. zjazde KSČ.

Komisia sa zíde počas prvej prestávky v Modrom salóne na I. poschodí. Prosím poslancov, aby svoje pripomienky odovzdali priamo členom komisie alebo pracovníkom pri prezentácii.

Súdružky a súdruhovia poslanci, otváram rozpravu o siedmom bode programu. Do rozpravy sa zatiaľ prihlásili súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci

Matúš B e n y ó

Mária Krchníková

Fedor G u l l a

Ján J a n c í k

Vincent F ö l d e s

Anna Petrovičová

Izidor M a g y a r

Alojz M i k u š í n e c

Rozália T ó t h o v á

Dalibor Laborecky

Vojtech Tokarčík a Branislav B í r o š.

Dávam slovo prvému z prihlásených rečníkov členovi Predsedníctva SNR poslancovi súdruhovi Matúšovi Benyóovi.

Poslanec Benyó:

Vážená Slovenská národná rada,

súdružky, súdruhovia,

správa vlády SSR o plnení úloh vyplývajúcich zo 6. zasadania ÚV KSČ a zasadania ÚV KSS z apríla 1982 k úlohám národných výborov po XVI. zjazde strany objektívne hodnotí dosiahnuté výsledky v realizácii vytýčených úloh a poskytuje súhrnný odpočet ústavnej zodpovednosti vlády SSR za riadenie a kontrolu činnosti národných výborov.

I keď od konania 6. zasadania ÚV KSČ uplynul pomerne krátky čas, možno konštatovať, že prijaté závery sa stali dôležitým medzníkom z hľadiska ďalšieho zdokonaľovania výstavby a činnosti národných výborov. Predovšetkým, ako aktuálne otázky nastolilo prehlbovanie spoločenskej úlohy národných výborov ako miestnych orgánov socialistickej štátnej moci a správy pri upevňovaní a rozvoji nášho socialistického zriadenia, lepšie uspokojovanie každodenných potrieb ľudí, zabezpečovania komplexného ekonomického a sociálneho rozvoja územných obvodov národných výborov, ďalšie rozvíjanie a zdokonaľovanie socialistickej demokracie. V tom zmysle 6. zasadanie ÚV KSČ zvýraznilo úlohu základného stupňa sústavy národných výborov a v súlade so závermi XVI. zjazdu KSČ vytýčilo líniu posilniť právomoc národných výborov v mestách a strediskových obciach.

Hlavným cieľom dnešného rokovania Slovenskej národnej rady je posúdiť stav v napĺňaní úloh vytýčených na 6. zasadaní ÚV KSČ a naň nadväzujúcom rokovaní ÚV KSS na úseku národných výborov so zreteľom na to, ako sa zvyšuje ich podiel na realizácii programu XVI. zjazdu KSČ a rezolúcie zjazdu KSS. Prerokovaním získaných poznatkov - existujúcich problémov, chceme zovšeobecniť skúsenosti a podporiť úsilie, všetko to progresívne, čo sa v činnosti národných výborov v súčasnom období uplatňuje a prípadne upozorniť na to, čo je ešte brzdou pri ďalšom zvyšovaní účinnosti ich práce.

Vychádzajúc z ústavnej pôsobnosti SNR, máme za úlohu v prvom rade posudzovať, ako sa uvádzajú do života zákony prijaté

v roku 1982 k rozšíreniu pôsobnosti MNV v strediskových obciach a MsNV na niektorých úsekoch štátnej správy. Zároveň prehodnotíme postup realizácie opatrení prijatých vládou, ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy SSR, ako aj samotnými národnými výbormi k zabezpečeniu úloh vyplývajúcich zo straníckych rokovaní. V súvislosti s týmito úlohami upriamime pozornosť na ďalšie prehlbovanie vzájomných vzťahov Slovenskej národnej rady a národných výborov ako zastupiteľských zborov v zmysle dokumentu Predsedníctva SNR z roku 1978.

Súdružky, súdruhovia,

správu vlády SSR, ktorá bola včas doručená, prerokovali všetky výbory SNR v intenciách politickoorganizačného zabezpečenia schváleného Predsedníctvom SNR. Prerokúvanie správy sa stretlo so živým záujmom poslancov, o čom svedčí skutočnosť, že spolu so spravodajcami vystúpilo v rozprave na schôdzkach výborov 71 poslancov, v niektorých výboroch, ako napríklad vo Výbore SNR pre veci sociálne a zdravotné dokonca až 13 poslancov. Výbory zorganizovali 10 skupinových a vyše 60 individuálnych poslaneckých prieskumov. Už tieto údaje dokumentujú, že poslanci SNR získali veľmi bohaté poznatky z činnosti národných výborov, na základe čoho mohli na značnej politicko-odbornej úrovni posúdiť priebeh realizácie daných úloh.

Dovoľte mi uviesť niektoré zásadné poznatky jednotlivých výborov SNR k správe vlády SSR.

Ústavnoprávny výbor SNR konštatoval, že pre plnenie náročných úloh národných výborov a pre ďalšie zdokonaľovanie činnosti boli vytvorené základné právne podmienky v duchu záverov 6. zasadania ÚV KSČ. Výsledky skupinového poslaneckého prieskumu členov výboru ukazujú, že treba naďalej skvalitňovať výkon štátnej správy národnými výbormi, plne zabezpečiť výkon niektorých pôsobností prenesených z ONV na MsNV a MNV, účinne ukončiť redukciu platných najmä rezortných právnych noriem a ostatných predpisov z hľadiska zníženia administratívnej náročnosti výkonu štátnej správy na národných výboroch.

Výbor SNR pre plán a rozpočet vo svojich záveroch zdôraznil, že pri zabezpečovaní komplexného ekonomického a sociálneho rozvoja sa dosiahlo čiastočné zlepšenie, čo sa prejavilo v rozširovaní a skvalitňovaní služieb, napriek tomu, že sú ešte nedostatky vo vytváraní potrebných materiálových predpokladov na ich plné rozvinutie. Naďalej je potrebné dôsledne kontrolovať

plnenie opatrení vyplývajúcich zo záverov 6. zasadania ÚV KSČ a vytvárať všetky predpoklady pre ich realizáciu.

Výbor SNR pre priemysel a stavebníctvo pri prieskumoch v okresoch Trnava a Veľký Krtíš a vo Výskumnom ústave pozemného staviteľstva v Trenčíne sa zameral na skúmanie realizácie koncepcie rozvoja a ďalšieho využitia kapacít miestneho stavebníctva v 7. päťročnici. Venoval tiež pozornosť riešeniu problémov dodávok surovín a materiálov z organizácií Ministerstva priemyslu SSR a Ministerstva stavebníctva SSR pre organizácie riadené národnými výbormi a pre individuálnu výstavbu. Výbor dospel k záveru, že pre zlepšenie plnenia úloh miestneho stavebníctva sa ukazuje nie paušálne, ale diferencovane rozpísať úlohy pre investičnú výstavbu, opravy a modernizáciu a viazať podľa toho aj hmotnú zainteresovanosť. Výbor žiada prehodnotiť rozpis limitov pre miestne stavebníctvo, nakoľko tieto pokrývajú potreby materiálno-technického zásobovania v niektorých prípadoch len ha 25-30 %.

Podľa názoru výboru, objektívne by sa mali zhodnotiť remeselnícke práce vykonávané okresnými stavebnými podnikmi v porovnaní s veľkým stavebníctvom. Rýchlejšie by sa mala realizovať zmena štruktúry výrobných programov v prospech opráv a údržby bytového fondu, rozhodnejšie riešiť problémy vlastnej konsolidácie podnikov miestneho stavebníctva. Z prijatého uznesenia výboru tiež vyplýva jednoznačná požiadavka znižovať rozostavanosť komplexnej bytovej výstavby, doriešiť zaostávanie výstavby objektov občianskej a technickej vybavenosti a účelovej výstavby národných výborov.

Z poznatkov poslancov - členov Výboru SNR pre pôdohospodárstvo a výživu vyplýva, že práca miestnych národných výborov v strediskových obciach a rozšírenie pôsobnosti národných výborov v mestách prináša pozitívne výsledky. Základné ciele stanovené 6. zasadaním ÚV KSČ a zasadaním ÚV KSS sa postupne napĺňajú. Národné výbory sa v prvom rade snažia riešiť tie otázky, ktoré sa týkajú ich hospodárstva a bezprostredne vplývajú na spokojnosť obyvateľstva.

Niektoré zlepšené výsledky sa začínajú dosahovať v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Výbor je toho názoru, aby sa v tom smere ďalej prehlbovala a zdokonaľovala činnosť národných výborov, najmä z hľadiska zabezpečovania a kontroly plnenia zákonných ustanovení o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ochrane a hospodárnom využívaní vodných zdrojov, zákona o lesoch a ostatných opatrení, ktoré sledujú zvyšovanie miery sebestačnosti.

Výbor konštatoval, že od Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR sa žiada prehodnotiť súčasný stav a vykonať opatrenia na zodpovednejšie a dokonalejšie metodické riadenie a usmerňovanie národných výborov, ako aj zvýšiť účasť a pomoc ministerstiev pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja príslušných odvetví v pôsobnosti národných výborov.

V súvislosti s rozpracovaním a realizáciou záverov 6. zasadania skúmal Výbor SNR pre obchod, služby a dopravu hlavne, ako národné výbory plnia úlohy vyplývajúce zo Zásad účinnejšieho riadenia a pružnejšieho zabezpečovania rozvoja platených služieb. Poslanci tohto výboru vykonali skupinové prieskumy k uvedeným zásadám v okresoch Trebišov, Žiar nad Hronom a Prievidza. Zistili, že národné výbory analyzovali terajší stav poskytovania služieb pre obyvateľstvo vo svojich územných obvodoch a prijali rad opatrení na zvyšovanie ich kvality, ale najmä dostupnosti občanom na vidieku. Schválené zásady rozvoja služieb majú dlhodobú platnosť, preto je výbor toho názoru, že z doteraz vykonaných opatrení a dosiahnutých výsledkov nemožno robiť konečné závery. Vyskytuje sa ešte celý rad nedostatkov v poskytovaní služieb, čo vyžaduje, aby národné výbory zvyšovali úroveň riadiacej práce, ale najmä účinnosti kontroly, v záujme dôsledného plnenia prijatých opatrení. Nad rámec možností národných výborov však je riešenie problémov materiálno-technického zásobovania podnikov miestneho hospodárstva. Tu sa žiada, aby príslušné ministerstvá dôsledne plnili to, čo im v tejto oblasti ukladajú uznesenia vlády ČSSR č. 55 a vlády SSR č. 85 z minulého roku.

Výbor SNR pre veci sociálne a zdravotné v súvislosti s prerokovaním správy vlády SSR konštatoval, že v prehlbovaní hospodársko-organizátorskej funkcie národné výbory dosahujú iba čiastkové zlepšenia v zabezpečovaní komplexného ekonomického a sociálneho rozvoja miest a obcí. Podľa poznatkov výboru, funkcionári a pracovníci národných výborov si ešte dostatočne neosvojili nové prístupy v podmienkach rozšírenej pôsobnosti, nevyužívajú účinne, až na výnimky, zvýšený rozsah právomoci podľa novelizovaného zákona o národných výboroch. Výbor kriticky nazerá na to, že časť ONV nepripravuje delimitáciu pôsobnosti na niektorých úsekoch štátnej správy na MsNV, rovnako sa nepripravujú - okrem Prešova a Trnavy na delimitáciu podnikov služieb a bytového hospodárstva do riadenia MsNV I. kategórie, čo je dôkazom, že sa ešte nedôsledne uplatňuje zákon. Výbor kladne hodnotí, že komisie národných výborov sa účinnejšie zúčastňujú na príprave plenárnych zasadaní a takisto, že národné výbory viac využívajú rôzne pomocné aktívy a odborníkov.

Vo Výbore SNR pre školstvo a kultúru sa konštatovalo, že národné výbory plnia náročné úlohy v súvislosti s prestavbou našej výchovnovzdelávacej sústavy. Vyplýva im z toho zodpovedná úloha sledovať a analyzovať účinnosť nového poňatia školstva pri výchove mladej generácie. Významné povinnosti majú národné výbory pri zabezpečovaní rastu politickej vyspelosti, kultúrnosti občanov a vo vytváraní celkovej duchovnej a kultúrnej atmosféry miest a obcí.

Výbor je toho názoru, že národné výbory by mali ešte väčšiu pozornosť a starostlivosť venovať otázkam zabezpečenia povinnej školskej dochádzky a úlohám, ktoré s tým bezprostredne súvisia. V neustálom centre ich pozornosti musí byť starostlivosť o prípravu kvalifikovaného robotníckeho dorastu, najmä pre vlastné hospodárstvo. V oblasti kultúry by národné výbory mali dbať o to, aby sa vynakladané prostriedky výraznejšie a ešte účinnejšie prejavovali vo výchovnej práci našich ľudí.

Výbor SNR pre národné výbory a národnosti v rámci prípravy na dnešnú schôdzku SNR vykonal rozsiahly skupinový poslanecký prieskum na národných výboroch v štyroch okresoch Západoslovenského kraja. Na základe poznatkov z tohoto prieskumu, ale i z poznatkov poslancov z individuálnych prieskumov mohol výbor konštatovať, že vláda, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy SSR, ako aj národné výbory rozpracovali a postupne realizujú opatrenia k zabezpečeniu úloh vyplývajúcich zo straníckych dokumentov. Na základe plnenia opatrení sa zvyšuje aktivita a iniciatíva národných výborov, ďalej zdokonaľuje ich hospodársko-organizátorská a kultúrno-výchovná činnosť, zvyšuje sa úloha ich volených orgánov a poslancov, vzrastá účasť občanov na práci národných výborov. Rozširuje sa spolupráca národných výborov so spoločenskými organizáciami a orgánmi Národného frontu SSR, najmä pri plnení volebných programov NF - na úseku zveľaďovania životného a pracovného prostredia.

Výbor kladne hodnotil uplatňovanie zákona SNR č. 52/1982 Zb., ktorým sa rozšírila pôsobnosť MNV v strediskových obciach. Postupne sa začína uvádzať do života aj zákon SNR č. 139/1982 Zb. v činnosti MsNV jednotlivých kategórií. Pritom sa zistilo, že v niektorých prípadoch vznikajú problémy vo vzťahoch MsNV voči ústredne riadeným hospodárskym, družstevným a ostatným organizáciám.

Poslanci nielen vo Výbore SNR pre národné výbory a národnosti, ale aj v ďalších poukazovali na to, že i pri niektorých pozitívnych výsledkoch v rozvíjaní masovopoditickej práce národných výborov v strediskových obciach a v mestách sú inšpirujúce možnosti a predpoklady zvyšovať jej účinnosť. V prvom rade, viac treba aktivizovať všetkých poslancov pre angažovanú prácu medzi voličmi, kolektívmi pracujúcich v závodoch a v inštitúciách, na verejných zhromaždeniach občanov pri pravidelnom skladaní účtov z poslaneckej činnosti. Zároveň je žiadúce rozvíjať iniciatívu všetkých aktívov národných výborov, najmä občianskych výborov, rád spotrebiteľskej kontroly, v mestách tiež v domových komisiách. Naliehavé je skvalitňovať politicko-organizátorskú prácu na sídliskách, kde sú oprávnené požiadavky z hľadiska naplnenia záverov 6. zasadania ÚV KSČ.

Bolo tiež zdôraznené, že zložité a zodpovedné úlohy čakajú národné výbory i naďalej pri zabezpečovaní komplexného ekonomického a sociálneho rozvoja ich územných obvodov. Napriek niektorým pozitívnym výsledkom, osobitne by sa národné výbory mali zamerať na kvalitatívne vyššiu úroveň plnenia úloh pri uspokojovaní každodenných potrieb občanov.

Takisto treba zlepšiť výkon štátnej správy národných výborov na niektorých úsekoch. Výbor je toho názoru, že aj zo strany ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SSR je žiadúce poskytovať viac konkrétnej pomoci, ďalej skvalitňovať riadenie a odborno-metodické usmerňovanie vo vzťahu k národným výborom a nimi riadeným a spravovaným organizáciám, vrátane naliehavého riešenia problémov vedeckotechnického rozvoja v hospodárstve národných výborov.

Vážené súdružky, vážení súdruhovia,

vcelku možno zhrnúť, že rokovania výborov SNR prevažne kladne hodnotili priebeh doterajšej realizácie úloh vyplývajúcich zo 6. zasadania ÚV KSČ a ÚV KSS z apríla 1982 v oblasti národných výborov. Upozornili však aj na niektoré problémy a nedostatky v práci národných výborov, ako aj na naliehavosť ich urýchleného riešenia. Vyjadrujem presvedčenie, že výsledky rokovania výborov a dnešnej schôdzky SNR dajú veľa podnetov a návrhov pre ďalšie zlepšenie riadenia, kontroly, ako aj odborno-metodickej pomoci národným výborom zo strany ústredných orgánov štátnej správy SSR.

V duchu rokovania výborov SNR je pripravený aj návrh uznesenia 11. schôdzky SNR k správe vlády SSR o plnení úloh vyplývajúcich zo 6. zasadania ÚV KSČ a zasadania ÚV KSS z apríla

1982 k úlohám národných výborov po XVI. zjazde KSČ, ktorý zahŕňa a) niektoré odporúčania vláde SSR. Tento návrh uznesenia prerokoval Výbor SNR pre národné výbory a národnosti, ktorý odporúčam schváliť.

Ďakujem za vašu pozornosť.

(Potlesk. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem súdruhovi Benyóovi. Dávam slovo poslankyni súdružke Márii Krchníkovej.

Poslankyňa Krchníková:

Vážená Slovenská národná rada,

vážené súdružky poslankyne,

vážení súdruhovia poslanci!

Národné výbory plnia významné úlohy aj v nadstavbovej sfére. V oblasti školstva je to predovšetkým vytváranie všestranných podmienok na úspešné zvládnutie povinnej desaťročnej školskej dochádzky a zabezpečovanie predpokladov pre prípravu kvalifikovaného robotníckeho dorastu. A preto sa stále viac dostáva do popredia profesionálna orientácia.

Doterajšie skúsenosti však svedčia o tom, že žiaci a ich rodičia nedostatočne poznajú novú sústavu učebných a študijných odborov, nevyznajú sa v profesionálnych činnostiach. Z toho dôvodu ani nejavia mimoriadny záujem o učňovské školstvo. Napokon to potvrdzujú i skúsenosti z môjho volebného obvodu. Neraz počuť hlasy. Čo je prvoradé? Kto sa podriadi? Kto musí ustúpiť? Prečo práve ja? Takéto a podobné otázky stoja proti sebe vo vzťahu záujem jednotlivca a spoločnosti. Ak to nebudeme brať do úvahy, vzniknú vážne disproporcie v príleve mladých do jednotlivých odvetví. Je preto nevyhnutné, aby podľa potrieb spoločnosti sa mládež orientovala na tie odbory, ktoré majú málo kvalifikovaných pracovníkov. A v takýchto prípadoch uvedomelú profesionálnu orientáciu zákonite nahrádza nábor, ktorý pravdu povediac nerobíme dobre. Často ho vykonávajú ľudia nevhodní na túto prácu a narobia viac zla ako dobra.

Na druhej strane treba povedať, že profesionálnu orientáciu značne ovplyvňujú i hospodárske organizácie, či si to uvedomujú alebo nie. Veď hospodárske výsledky, starostlivosť o pracujúcich na pracovisku i mimo neho nezostávajú medzi stenami hál a závodov, ale sa prenášajú do rodín a s nimi sa formujú aj po-


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP