Pondělí 2. dubna 1984

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

12. schôdzka 2. apríla 1984

STENOGRAFICKÁ SPRÁVA

O SCHÔDZKE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

Vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR o štátnej správe v školstve a zákon SNR o školských zariadeniach

Správa vlády SSR o plnení dokumentu Ďalší rozvoj československej výchovno-vzdelávacej sústavy s osobitným zreteľom na prípravu kvalifikovaného robotníckeho dorastu a vysokoškolsky vzdelaných odborníkov

Správa predsedu Slovenskej národnej rady o Činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 16. decembra 1983 do 2. apríla 1984 s osobitným zreteľom na realizáciu podnetov poslancov prednesených na 10. a 11. schôdzke Slovenskej národnej rady

Otázky poslancov

Bratislava, apríl 1984

Slovenská národná rada

VII. volebné obdobie

STENOGRAFICKÁ SPRÁVA

o 12. schôdzke S N R v Bratislave 2. apríla 1984

12. schôdzka Slovenskej národnej rady 2. apríla 1984

Prítomní:

Predseda SNR Viliam Šalgovič, CSc.; podpredsedovia SNR Ing. Ján Gregor, Anna K r e t o v á a Dezider Krocsány;

136 poslancov podľa listiny o prítomnosti;

členovia vlády SSR: predseda prof. JUDr. Peter C o l o t k a, CSc., prvý podpredseda vlády Ing. Július H a n u s, podpredseda vlády a predseda Slovenskej plánovacej komisie Ing. Karol Martinka, CSc., podpredseda vlády Ing. Jaroslav K a n s k ý, podpredseda vlády a predseda Slovenskej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj Ing. Václav Vačok, minister financií Ing. František Mišeje, minister-predseda Výboru ľudovej kontroly RSDr. Štefan Ferencei, minister priemyslu Ing. Pavol Hrivnák, minister poľnohospodárstva a výživy Ing. Ján Janovic, CSc., minister práce a sociálnych vecí Ing. Kazimír N a g y, minister vnútra Ing. Štefan Lazar, minister obchodu Ing. Jaroslav Z e l k o, minister stavebníctva Ing. Dušan M i k l á n e k, CSc., minister lesného a vodného hospodárstva Ing. Vladimír Margetin, minister zdravotníctva akademik Emil M a t e j i č e k, minister školstva prof. Ing. Juraj Buša, CSc., minister spravodlivosti prof. JUDr. Ján P j e š č a k, DrSc.;

generálny prokurátor SSR JUDr. Martin Kováč, predseda Najvyššieho súdu SSR JUDr. Ján B e n č u r a;

vedúci ústredných orgánov štátnej správy SSR. Ospravedlnení poslanci:

Ladislav Abrahám, Branislav B í r o š, Alojz Č m e l o, Elena Ď u r i c o v á, Štefan F á b r y, Jozef Feriančik, Štefan H o r v á t h, Božena Kramárová, Gejza Navrátil, Stanislav Novák, Jozef P ó c s, Jozef P o l á k, Miroslav V á l e k, Michal Zozuľák.

(Začiatok schôdzky o 9, 00 hodine) Predseda Šalgovič, CSc.:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, vážení hostia!

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa článku 104 ods. 2 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii zvolalo Slovenskú národnú radu na jarné zasadanie dňom 1. marca 1984. V rámci tohoto zasadania otváram 12. schôdzku Slovenskej národnej rady, na ktorej vás, súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, srdečne vítam.

Dovoľte, aby som i vaším menom srdečne privítal na dnešnej schôdzke členov Predsedníctva ÚV KSČ, prvého tajomníka ÚV KSS súdruha Jozefa Lenárta (potlesk) a predsedu vlády SSR súdruha Petra Colotku (potlesk).

Vítam ďalších členov Predsedníctva a Sekretariátu ÚV KSS, podpredsedov a ďalších členov vlády SSR.

Dovoľte mi ďalej úprimne medzi nami privítať podpredsedu ČNR súdruha Čestmíra Adama (potlesk. )

Srdečne vítam medzi nami prizvaných hostí, ako aj vás, všetkých prítomných.

Súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, podľa zistenia je prítomných na dnešnej schôdzke 136 poslancov, takže podľa článku 109 ústavného zákona o československej federácii Slovenská národná rada je schopná sa uznášať.

Predsedníctvo SNR odporúča schváliť tento program:

1. Vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR o štátnej správe v školstve a zákon SNR o školských zariadeniach.

2. Správa vlády SSR o plnení dokumentu Ďalší rozvoj československej výchovno-vzdelávacej sústavy s osobitným zreteľom na prípravu kvalifikovaného robotníckeho dorastu a vysokoškolsky vzdelaných odborníkov.

3. Správa predsedu SNR o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 16. decembra 1983 do 2. apríla 1984 s osobitným zreteľom na realizáciu podnetov poslancov prednesených na 10. a 11. schôdzke Slovenskej národnej rady.

4. Otázky poslancov.

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, navrhuje niekto z vás zmenu alebo doplnenie programu? (Nikto. )

Dávam hlasovať. Kto súhlasí s programom tak, ako som ho predniesol, nech zdvihne ruku! (Hlasovanie. ) Ďakujem. Je niekto proti? (Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikto. )

Zisťujem, že sme schválili program schôdzky.

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci,

vládny návrh zákona, ako aj správa vlády sa zaoberajú príbuznou problematikou. Odporúčam preto, aby sme rokovali o týchto bodoch programu naraz s tým, že budeme samostatne hlasovať o vládnom návrhu zákona a o návrhu na uznesenie k správe vlády SSR.

Má niekto pripomienky k tomuto návrhu?

(Nikto. )

Kto je za návrh, aby sme spojili rokovanie o prvom a druhom bode programu, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada návrh schválila.

Vládny návrh zákona SNR a dodatok k nemu sme dostali ako tlač 71 a tlač 71a. Správu výborov SNR k nim sme dostali ako tlač 71b. Ďalej sme dostali správu vlády SSR ako tlač 73.

Prosím ministra školstva SSR súdruha Juraja Bušu, aby za vládu SSR odôvodnil návrh zákona a uviedol predloženú správu.

Minister školstva SSR prof. Ing. Buša, CSc.:

Vážená Slovenská národná rada, vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci!

Predsedníctvo ÚV KSČ a vláda ČSSR prijali v roku 1976 uznesenie o ďalšom rozvoji československej výchovno-vzdelávacej sústavy. Realizácia tohto uznesenia sa stala dôležitou súčasťou uskutočňovania línie výstavby rozvinutej socialistickej spoločnosti. Prijaté uznesenie má charakter komplexného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Jeho uskutočňovanie prehlbuje demokratický charakter našej školy, zabezpečuje sústavné zvyšovanie vzdelanostnej úrovne nášho ľudu, najmä mladej generácie a vedie k modernizácii systému československej výchovno-vzdelávacej sústavy.

Pod vedením straníckych orgánov sa plánovitá postupná realizácia tohto uznesenia Predsedníctva ÚV KSČ stala vecou celej spoločnosti. Stranícke, štátne a spoločenské orgány a organizácie i Slovenská národná rada pravidelne prerokúvali jeho zabezpečovanie.

V realizácii uznesenia je rok 1984 významný tým, že základnú školu opustia jej prví absolventi, pripravení podľa novokoncipovaného obsahu a pristupuje sa ku komplexnej obsahovej prestavbe na stredných školách. Súbežne s ňou sa začne plniť program povinného desaťročného stredného vzdelávania všetkej mládeže. Ukončil sa tiež prvý cyklus prestavby vysokoškolského štúdia. To si logicky vyžaduje aj nevyhnutné legislatívne opatrenia. V tejto súvislosti, ako viete, Federálne zhromaždenie ČSSR 22. 3. 1984 schválilo zákon o sústave základných a stredných škôl. V nadväznosti naň máme na dnešnej schôdzke prerokovať a schváliť vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR o štátnej správe v školstve a zákon SNR o školských zariadeniach. Dovoľte, aby som z poverenia vlády SSR tieto návrhy uviedol.

Predložený vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR o štátnej správe v školstve a zákon SNR o školských zariadeniach, aj vďaka významnej pomoci, ktorú nám poskytli výbory SNR pri jeho tvorbe, spolu s obdobným zákonom Českej národnej rady a so zákonom o sústave základných a stredných škôl, plne realizujú legislatívne úlohy, ktoré bezprostredne vyplývajú z hlavných zásad ďalšieho rozvoja československej výchovno-vzdelávacej sústavy týkajúcich sa základných a stredných škôl, ako aj školských zariadení. Podľa týchto zákonov sa spoločensky zrovnoceňujú všetky tri druhy stredných škôl, teda stredné odborné učilištia, gymnáziá a stredné odborné školy. Umožňuje sa v nich všetkým žiakom dosiahnuť stredné vzdelanie a stále väčšej časti mládeže za dvanásť rokov denného štúdia získať úplné stredné vzdelanie.

Nové zákony koncipujú základnú školu, ktorá má osem ročníkov. Pri 10-ročnej povinnej školskej dochádzke budú teda žiaci povinní absolvovať aspoň prvé dva ročníky niektorej strednej školy, aby takto splnili povinnú školskú dochádzku, ktorá spravidla trvá do 16. roku veku občana, pokiaľ ju, pravda, výnimočne sčasti alebo úplne nesplnia na základnej škole.

Naše demokratické školstvo umožňuje každému, aby sa vzdelával v tom odbore, ktorý si vyberie. Pravda, záujem žiaka nie je jediným kritériom pre jeho ďalšie štúdium. Patrí sem aj klasifikácia zo základnej školy, osobná charakteristika, zdravotná spôsobilosť na výkon budúceho povolania, ako aj potreba socialistickej spoločnosti, ktorou súčasne zabezpečujeme plnú zamestnanosť - jeden z najvýznamnejších sociálnych výdobytkov nášho politického a štátneho zriadenia. Všetky tieto okolnosti ukazujú na nutnosť prijímacieho konania, v ktorom sa každý žiak bude komplexne posudzovať. Vo väčšine prípadov, keď sa žiak bude riadiť svojimi osobnými reálnymi možnosťami a odporúčaniami výchovného poradenstva, prechod zo základnej školy na strednú školu bude bez osobitných problémov.

V prípade, že žiak nebude môcť byť prijatý na strednú školu, ktorú si vybral, či už pre neúspech pri prijímacích skúškach alebo pre nedostatok plánovaných miest v príslušnom učebnom, resp. študijnom odbore, KNV bude povinný mu ponúknuť niektorú školu v rámci volných miest, aby sa žiak mohol sám rozhodnúť, na ktorej škole chce ďalej študovať, resp. plniť povinnú školskú dochádzku.

Ustanovenia o prijímacom konaní bolo potrebné doplniť účasťou organizácií pri prijímaní žiakov do stredných odborných učilíšť, ako aj zavedením prijímacieho konania na vlastný podnet riaditeľa strednej školy určenej krajským národným výborom v tých prípadoch - o ktorých predpokladáme, že ich nebude veľa - keď si žiak prihlášku na strednú školu nepodá, alebo keď nebol prijatý do strednej školy, do ktorej sa prihlásil, ani si nevybral žiadnu školu, ktorú mu KNV ponúkol v rámci voľných

miest v stredných školách v kraji. Toto ustanovenie je potrebné, aby sa plnenie povinnej školskej dochádzky zabezpečilo v prípade každého žiaka.

Z hľadiska školskej sústavy sú najdôležitejšie ustanovenia zákonov upravujúcich školy a školské zariadenia v správe národných výborov, ktoré sa týkajú stredných odborných učilíšť, pretože na nich študuje v súčasnosti okolo 60 % všetkej mládeže príslušných populačných ročníkov v dvoj a trojročných učebných odboroch, resp. štvorročných študijných odboroch. Právna úprava stredných odborných učilíšť, ako aj gymnázií a stredných odborných škôl, resp. škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť je obsiahnutá v novom školskom zákone.

Pri legislatívnej príprave novelizácie zákona SNR o štátnej správe v školstve bolo potrebné sústrediť osobitnú pozornosť na ustanovenia o úprave, resp. zvýšení pôsobnosti jednotlivých druhov a stupňov národných výborov, ako to vyplýva z uznesenia Predsedníctva ÚV KSČ z 5. 3. 1982, týkajúceho sa zásad na zdokonalenie práce, organizácie a pôsobnosti národných výborov v mestách, ako aj zákona SNR č. 52/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť miestnych národných výborov v strediskových obciach.

V súlade so zvýšenou kompetenciou národných výborov sa do predloženej novely zákona SNR o štátnej správe v školstve vložili ustanovenia o pôsobnosti MsNV a osobitne MsNV prvej a druhej kategórie, ako aj doplnená pôsobnosť okresných a krajských národných výborov.

Doterajšie skúsenosti s aplikáciou zákona SNR č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve ukázali, že je potrebné určiť zákonnú definíciu siete škôl a školských zariadení, pretože doteraz chýbalo ustanovenie, ktoré by určovalo, čo sa rozumie pod pojmom siete škôl a školských zariadení. Tento nedostatok sa novelou odstraňuje, takže odteraz výklad pojmu siete škôl a školských zariadení, ako aj kompetencia naň nadväzujúca sa môže v praxi jednoznačne aplikovať.

Obsahová prestavba stredných škôl signalizuje potrebu vo všetkých druhoch stredných škôl i osobitných odborných učilištiach zriaďovať poradné zbory riaditeľa školy, pretože vedecko-technický pokrok si vyžaduje neustály styk všetkých druhov stredných škôl s praxou. Tento styk, najmä s hospodárskymi organizáciami, zabezpečujú členovia poradného zboru riaditeľa, v ktorom sú obligatórne zastúpené socialistické organizácie a fakultatívne aj miestny národný výbor v sídle školy.

Do novely zákona SNR o štátnej správe v školstve bolo prevzaté ustanovenie doterajšieho učňovského zákona o Ústrednom poradnom zbore pre koordináciu výchovy mládeže na robotnícke povolania. Ústredný poradný zbor vymenovaný ministrom školstva SSR sa v praxi osvedčil najmä v rozvíjaní pracovných stykov a spolupráce v oblasti výchovy mládeže na robotnícke povolania medzi rezortom školstva, federálnymi, ako aj republikovými ministerstvami.

Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa robí vo všetkých etapách výchovy a vzdelávania. Sú dôležitými aktami, ktoré majú rozhodujúci význam pri ďalšom postupe žiaka základnej školy do strednej školy a zo strednej školy na vysokú školu, resp. do pracovného pomeru. Preto je potrebné zásadné ustanovenie o hodnotení a klasifikácii žiakov zakotviť v zákone a súčasne splnomocniť ministerstvo školstva SSR, aby pravidlá hodnotenia a klasifikácie žiakov upravilo všeobecne záväzným právnym predpisom. Dovoľujem si vás informovať, že návrh nového klasifikačného poriadku je pripravený a má platiť od 1. septembra 1984.

Doterajší zákon o štátnej správe v školstve pozná ukladanie výchovných opatrení za určité previnenie žiaka. Na zvýšenie právnej istoty žiakov sa však toto ustanovenie teraz dopĺňa subjektívnou a objektívnou lehotou na uloženie výchovného opatrenia. Výchovné opatrenie možno uložiť do jedného mesiaca odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel kompetentný pedagogický pracovník alebo ak ide o vylúčenie žiaka zo štúdia, KNV najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak dopustil previnenia.

Ďalšou dôležitou súčasťou novely zákona SNR o štátnej správe v školstve sú ustanovenia o vyučovacom jazyku.

O tejto otázke sa pri príprave novely diskutovalo aj vo výboroch SNR. Prax ukazuje, že na školách s vyučovacím jazykom národností je veľmi dôležité dosiahnuť, aby sa žiaci dobre pripravili v slovenskom jazyku, aby sa im tým umožnilo rovnocenné občianske uplatnenie v celoštátnom meradle, v spoločenskej praxi, ako aj pri ďalšom štúdiu, najmä na vysokých školách. Keďže túto úlohu sa doteraz nedarí najmä na školách s vyučovacím jazykom maďarským na požadovanej úrovni plniť, zvažovalo sa, ako návrh zákona upraviť tak, aby príprava žiakov v slovenskom jazyku sa na týchto školách zdokonalila. Po zvážení všetkých okolností sa dospelo k návrhu, ktorý je predložený na rokovanie SNR vo forme dodatku, a ktorý fakticky preberá doterajšiu právnu úpravu, pretože sa v praxi celkove dobre osvedčila. Zvýšenie úrovne výučby slovenského jazyka nie je treba riešiť v zákone,

ale sa musí dosiahnuť v praktickom výkone výchovno-vzdelávacieho procesu. Táto okolnosť podčiarkuje potrebu, aby sa slovenskému jazyku ako vyučovaciemu predmetu, ale aj v celom vyučovacom procese venovala zo strany škôl s vyučovacím jazykom národností, príslušných národných výborov i samého MŠ SSR taká pozornosť, akú si vzhľadom na svoje ne zastupiteľné miesto v príprave žiakov národností vyučovanie slovenského jazyka zasluhuje.

Do novely zákona o štátnej správe v školstve bola zahrnutá aj právna úprava o vyučovaní za odplatu. Doteraz bolo možné vyučovať za odplatu iba v odbore cudzích jazykov a umenia. Toto obmedzenie sa ruší a odbory, v ktorých bude možné vyučovať za odplatu, a podmienky, na splnenie ktorých bude viazať miestny národný výbor vydanie povolenia, určí MŠ SSR po dohode s príslušnými ministerstvami. Navrhovaná úprava vyučovania za odplatu sleduje zvýšenie záujmu mládeže o predmety najmä v prírodovednej oblasti v súlade s celkovou koncepciou obsahovej prestavby našej výchovno-vzdelávacej sústavy.

Pokiaľ sa predložený vládny návrh týka zákona SNR o školských zariadeniach, jeho novelizácia predstavuje tri okruhy.

Prvým okruhom je doplnenie zákona právnou úpravou prípravy na pracovné uplatnenie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou v nadväznosti na príslušné ustanovenia zákona SNR o pôsobnosti orgánov SSR v sociálnom zabezpečení, a to tak, že priznáva funkciu školských výchovných zariadení aj zariadeniam sociálnej starostlivosti, v ktorých sa občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou poskytuje vzdelanie a výcvik na vhodné pracovné uplatnenie s tým, že tieto zariadenia môžu plniť aj funkciu strediska praktického vyučovania.

Druhý okruh ustanovení zahrnutých do novely zákona o školských zariadeniach sa týka tých školských zariadení, ktorých vznik súvisí so zvýšenou pôsobnosťou mestských národných výborov, pokiaľ už v zákone nefigurujú. Ide o mestské pedagogickopsychologické poradne, mestské pedagogické strediská a mestské strediská školského stravovania.

Tretí okruh ustanovení sa týka ďalšieho rozvoja školských zariadení. Doterajšie ustanovenie zákona splnomocňuje MŠ SSR v rozsahu ustanovenom vládou SSR riadiť pokusné overovanie organizácie a foriem výchovno-vzdelávacej práce v predškolských zariadeniach a v školských výchovných zariadeniach. Novela toto splnomocnenie rozširuje o pokusné overovanie ďalších školských zariadení, v rámci ktorého MŠ SSR bude určovať druhy školských zariadení, ktoré možno zlučovať a aké bude ich organizačné postavenie. O zlučovaní týchto zariadení bude rozhodovať v súlade so všeobecnými predpismi zákona o národných výboroch KNV so súhlasom národných výborov, ktoré školské zariadenia zriadili.

Vážené súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci,

v mene vlády odporúčam, aby Slovenská národná rada predložený vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR o štátnej správe v školstve a zákon SNR o školských zariadeniach, schválila.

Správa o plnení dokumentu Ďalší rozvoj československej výchovno-vzdelávacej sústavy s osobitným zreteľom na prípravu kvalifikovaného robotníckeho dorastu a vysokoškolsky vzdelaných odborníkov analyzuje stav a dosiahnuté výsledky a poukazuje na kladné stránky, ako aj problémy na jednotlivých stupňoch výchovno-vzdelávacej sústavy.

Možno konštatovať, že uplynulé obdobie bolo naplnené činorodou prácou učiteľov i riadiacich pracovníkov na všetkých stupňoch riadenia, že naša škola vcelku plní úlohy pri formovaní všestranne, harmonicky rozvinutého človeka socialistickej spoločnosti a účinne prispieva k plneniu hospodárskych úloh k celospoločenskému rozvoju našej vlasti a k upevňovaniu politickej a morálnej jednoty ľudu.

Chceme, aby naša mládež poznala pravdu o socializme, aby prežívala radosti, ale aj starosti nášho každodenného života, pociťovala hrdosť na príslušnosť k socializmu, vedela čeliť buržoáznej propagande a odolávať malomeštiactvu. Preto sme v uplynulom období sústredili maximálne úsilie na prehĺbenie komunistickej výchovy mládeže v duchu marxizmu-leninizmu a orientovali sme sa predovšetkým na formovanie vedeckého svetonázoru, politického uvedomenia, socialistického vzťahu k práci, na intelektuálny a mravný rozvoj žiakov a na utváranie návykov uvedomelej pracovnej disciplíny a morálky. Vykonané analýzy a hodnotenia potvrdili pozitívne posuny vo vzťahu žiakov k práci, k pracujúcim a ku KSČ, vo vlasteneckej a internacionálnej výchove, najmä vo vzťahu k ZSSR a k ostatným socialistickým štátom.

Kladné výsledky sa dosiahli na úseku predškolskej výchovy, a to najmä účasťou národných výborov a tiež i závodov a JRD na zlepšovaní materiálnych a priestorových podmienok predškolských zariadení. Z hľadiska dosahovaných výchovných výsledkov možno konštatovať, že sa osvedčil nový jednotný program výchovnej práce v materských školách. Problémy s vysokou naplnenosťou tried predškolských zariadení v mestských sídlach, a s tým súvisiace problémy s rozvojom reči, pohybovej výchovy a telesnej zdatnosti budeme riešiť ďalším usmerňovaním rozvoja siete a kapacít materských škôl.

Obsahová prestavba základných škôl postúpila v tomto školskom roku do 8. ročníka. Na základe doterajších hodnotení a skúseností možno konštatovať, že v porovnaní s doterajšou koncepciou sa v novej koncepcii základnej školy dosahujú lepšie učebné výsledky, vyššia aktivita a tvorivosť žiakov a sú priaznivejšie predpoklady pre všestranný rozvoj osobností žiakov a pre prípravu pre prax i na ďalšie štúdium. V súvislosti so zavedením nového obsahu a zvýšením nárokov na žiakov objavujú sa oprávnené obavy a upozornenia na preťaženosť žiakov. Chcem pripomenúť, že podľa záverov vykonaných analýz sme už urobili potrebné zmeny v obsahu a rozsahu vzdelávania na I. stupni základnej školy, ktoré sa uplatnia už v budúcom školskom roku. Na druhom stupni sa nevyhnutné zásadnejšie zmeny vykonajú pri konečnej úprave učebných osnov a učebníc v nadväznosti na prvý stupeň základnej školy.

Kľúčovou úlohou obsahovej a organizačnej prestavby našej výchovno-vzdelávacej sústavy je zavedenie povinnej desaťročnej školskej dochádzky. V súvislosti s tým sa vyskytli obavy, že nebudú prostriedky na jej zabezpečenie. Keďže kádrové a materiálne podmienky na gymnáziách a stredných odborných školách sú primerané, mimoriadnu pozornosť sme venovali utváraniu podmienok na zabezpečenie povinnej desaťročnej školskej dochádzky v stredných odborných učilištiach. Hlboký a detailný prieskum, ktorý sme v spolupráci s KNV v tomto smere v závere minulého roku vykonali vo všetkých okresoch a krajoch SSR ukázal, že aj keď nie za optimálnych podmienok, predsa sme schopní zabezpečiť povinnú desaťročnú školskú dochádzku všetkej mládeže.

Pri prestavbe štúdia na stredných školách venujeme osobitnú pozornosť stredným odborným učilištiam. Vyplýva to z toho, že na tomto úseku je realizácia obsahovej a organizačnej prestavby najnáročnejšia, lebo ide o doteraz najväčší kvalitatívny skok v úrovni komplexnej prípravy robotníckej mládeže. Napriek mimoriadnej pozornosti MŠ SSR a väčšiny výrobných rezortov, vyskytuje sa v realizácii obsahovej a organizačnej prestavby prípravy mládeže na robotnícke povolania celý rad problémov, ako to vyplýva aj z predloženej správy a vykonaných poslaneckých prieskumov. V tejto súvislosti chcem povedať, že problémy a nedostatky na tomto úseku boli aj v minulosti, len sa o nich nehovorilo a nevyžadovalo sa ich riešenie, pretože sa učňovskému

školstvu nevenovala taká pozornosť ako v súčasnosti. Až teraz, keď sa príprava mládeže na robotnícke povolania zrovnoprávnila s ostatnými prúdmi stredoškolského vzdelávania a venuje sa zvýšená a sústredená pozornosť utváraniu zodpovedajúcich kádrových, materiálno-technických a organizačných podmienok, vystúpili pretrvávajúce nedostatky výrazne do popredia. Sú to najmä problémy v riadení stredných odborných učilíšť, nízka kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov stredných odborných učilíšť, odmeňovanie majstrov odbornej výchovy a vychovávateľov, nedostatok učebníc, finančné a hmotné zabezpečenie žiakov a učňov a pod. Môžem vás však ubezpečiť, že o týchto problémoch sa vie a postupne sa riešia. Neraz však ide o dlhodobý proces, a nie vždy je riešenie výlučne v kompetencii školskej správy. Riešenie takýchto problémov si vyžaduje bezprostrednú účasť príslušných rezortných ústredných orgánov, čo situáciu niekedy komplikuje, ale najmä časové predlžuje. Klasickým príkladom sú problémy v riadení stredných odborných učilíšť, ktoré ani tak nevyplývajú zo systému riadenia, ako z toho, že niektoré ústredné orgány, KNV a zriaďovatelia stredných odborných učilíšť nedôsledne plnia úlohy, ktoré im v oblasti prípravy robotníckeho dorastu vyplývajú zo zákona a nadväzujúcich vykonávacích predpisov.

Sme si vedomí, že najväčšie problémy sú v riadení prípravy mládeže na robotnícke povolania v pôsobnosti odvetvových odborov národných výborov. Preto sme v minulom roku venovali zvýšenú pozornosť zjednoteniu riadenia učňovského školstva na tomto úseku. Riešenie tohto problému bude v popredí našej pozornosti aj v ďalšom období. Podľa nášho názoru skvalitnenie riadenia prípravy mládeže na robotnícke povolania si vyžaduje predovšetkým zodpovedný prístup vedúcich hospodárskych pracovníkov vo všetkých rezortoch a na všetkých úrovniach riadenia.

S kvalitou riadenia veľmi úzko súvisia problémy kádrového a materiálno-technického charakteru, na ktoré poukázal i poslanecký prieskum. Zvýšením nárokov na úroveň prípravy robotníckej mládeže zvýšili sa aj nároky na kvalitu práce pedagogických pracovníkov v stredných odborných učilištiach a na ich kvalifikáciu. Z tohto hľadiska popri nedostatku a značnej fluktuácii majstrov odbornej výchovy a vychovávateľov, problémy vyplývajú i z pomalého tempa plnenia harmonogramov zvyšovania kvalifikácie týchto pedagogických pracovníkov. Nemôžeme byť spokojní ani s nízkou kvalifikovanosťou riaditeľov stredných odborných učilíšť, najmä preto, že kvalifikovaný riaditeľ popri vyššej


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP