Pondělí 25. června 1984

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

13. schôdzka 25. a 26. júna 1984

STENOGRAFICKÁ SPRÁVA

O SCHÔDZKE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

Návrh Mandátového a imunitného výboru SNR na overenie platnosti voľby novozvoleného poslanca SNR vo volebnom obvode číslo 57 - Jaslovské Bohunice

Sľub novozvoleného poslanca SNR

Návrh skupiny poslancov na zaradenie novozvoleného poslanca SNR do výboru SNR

Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej socialistickej republiky za rok 1983

Správa Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky o stave socialistickej zákonnosti v SSR v oblasti občianskoprávnych vzťahov

Návrh Ústavnoprávneho výboru SNR na uvoľnenie niektorých sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie

Návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR na voľbu sudcov z povolania súdov SSR

Správa predsedu SNR o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 2. apríla do 25. júna 1984

Otázky poslancov

Bratislava, jún 1984

Slovenská národná rada

VII. volebné obdobie

STENOGRAFICKÁ SPRÁVA

o 13. schôdzke Slovenskej národnej rady v Bratislave 25. a 26. júna 1984

Prítomní:

Predseda SNR Viliam Š a l g o v i č, CSc.;

podpredsedovia SNR Ing. Ján Gregor, Anna K r e t o v á a Dezider Krocsány;

129 poslancov podľa listiny o prítomnosti;

členovia vlády SSR: predseda prof. JUDr. Peter C o l o t k a, CSc., prvý podpredseda vlády Ing. Július H a n u s, podpredseda vlády a predseda Slovenskej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj Ing. Václav Vačok, minister financií Ing. František M i š e j e, minister-predseda Výboru ľudovej kontroly RSDr. Šte-fan Ferencei, minister priemyslu Ing. Pavol Hrivnák, minister práce a sociálnych vecí Ing. Kazimír N a g y, minister vnútra Ing. Štefan Lazár, minister obchodu Ing. Jaroslav Z e l k o, minister stavebníctva Ing. Dušan Miklánek, CSc., minister lesného a vodného hospodárstva Ing. Vladimír M a r g e t i n, minister zdravotníctva akademik Emil M a t e j i č e k, minister školstva prof. Ing. Juraj Buša, CSc., minister kultúry národný umelec Miroslav V á l e k, minister spravodlivosti prof. JUDr. Ján Pješčak, DrSc.;

generálny prokurátor SSR JUDr. Martin Kováč, predseda Najvyššieho súdu SSR JUDr. Ján B e n č u r a;

vedúci ústredných orgánov štátnej správy SSR.

Ospravedlnení poslanci: 25. júna 1984

Ladislav Abrahám, Ján B r o n d o š, Zita B u č e k o v á, Jozef F e r i a n č i k, Juraj Hlinka, Ondrej Horniak, Ján Janovic, Ján Králik, Anna K r e t o v á, Izidor M a g y a r, Karol M a r t i k a, Mária Mehešová, Alfonz P a v l á k, Ján S o l o v i č, Anna Š i m e k o v á, Ján Stenči, Bohuš Trávniček, Michal Z o z u r á k.

26. júna 1984

Ján B r o n d o š, Zita Bučeková, Peter C o l o t k a, Daniel F u t e j, Juraj Hlinka, Ondrej Horniak, Ján J a n o v i c, Jozef Kováčik, Ján Králik, Anna K r e t o v á, Jozef L e n á r t, Izidor M a g y a r, Karol M a r t i n k a, Mária M e h e š o v á, Alfonz P a v l á k, Ján S o l o v i č, Anna Š i m e k o v á, Ján Štencl, Václav Vačok, Jozef Z a c h a r, Peter D u d á š.

(Začiatok schôdzky o 14, 00 hod. ) Predseda Šalgovič, CSc.:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, vážení hostia!

Otváram 13. schôdzku Slovenskej národnej rady a všetkých vás srdečne vítam. Dovoľte, aby som i vaším menom srdečne privítal na dnešnej schôdzke členov Predsedníctva Ústredného výboru KSČ, prvého tajomníka Ústredného výboru KSS súdruha Jozefa Lenárta (potlesk) a predsedu vlády SSR súdruha Petra C o l o t k u (potlesk).

Vítam ďalších členov Predsedníctva a Sekretariátu Ústredného výboru KSS, podpredsedov a ďalších členov vlády SSR (potlesk).

Dovoľte mi ďalej úprimne medzi nami privítať člena Predsedníctva Českej národnej rady a predsedu Ústavnoprávneho výboru ČNR súdruha prof. JUDr. Jozefa Mečla, CSc. (potlesk).

Vážené súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, vážení hostia,

v týchto dňoch je naša pozornosť i pozornosť širokej verejnosti sústredená na udalosť mimoriadneho vnútropolitického i medzinárodného významu - na moskovskú ekonomickú poradu členských štátov RVHP na najvyššej úrovni.

Závery porady predstavujú ďalší dôležitý krok na ceste prehlbovania a posilňovania programu socialistickej ekonomickej integrácie a vzájomnej hospodárskej spolupráce členských štátov RVHP na princípoch socialistického internacionalizmu.

Z prijatých dokumentov - Deklarácie o zachovaní mieru a medzinárodnej spolupráce a Vyhlásenia hlavných smerov ďalšieho rozvoja a vedeckotechnickej spolupráce členských štátov RVHP jednoznačne vyplýva, že moskovská porada rokovala o budúcnosti členských krajín i o mierovej budúcnosti celého ľudstva.

Členské krajiny RVHP v tomto, možno povedať historickom zápase o mier a spoločenský pokrok vo svete, zohrávajú rozhodujúcu úlohu. Preto sa v plnom rozsahu stotožňujeme s konštatovaním Predsedníctva ÚV KSČ a vlády ČSSR, v ktorom sa hovorí - citujem: "Vzrastajúca hospodárska sila členských štátov RVHP sa stala materiálnym základom uskutočňovania politiky mieru a uvoľňovania medzinárodného napätia... " a, že "prijaté dokumenty vyjadrujú rozhodnosť členských štátov RVHP čeliť agresívnym snahám amerického imperializmu", potiaľ citát.

Pre národy našej československej socialistickej vlasti je radostné a povzbudzujúce, že závery moskovskej ekonomickej porady členských štátov RVHP na najvyššej úrovni smerujú k ďalšiemu rozvoju našej všestrannej spolupráce s členskými štátmi RVHP, predovšetkým so Sovietskym zväzom, čo znásobuje naše istoty, že sociálno-ekonomický program vytýčený XVI. zjazdom KSČ naplníme.

Nerozborné priateľstvo a spojenectvo s prvou socialistickou krajinou sveta - Zväzom sovietskych socialistických republík, bolo po celé štyri desaťročia veľkou morálnou posilou, zdrojom Inšpirácie a základom istoty pri uskutočňovaní veľkých revolučných premien uskutočňovaných pod vedením vedúcej sily našej socialistickej spoločnosti - Komunistickej strany Československa.

S úctou a hrdosťou si to pripomíname dnes, keď sa pracujúci celej našej socialistickej vlasti pripravujú novými budovateľskými úspechmi privítať 40. výročie vyvrcholenia národnooslobodzovacieho protifašistického zápasu našich národov a oslobodenia Československa Sovietskou armádou.

Dovoľte mi, vážené súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, aby som za nás všetkých ubezpečil Ústredný výbor KSČ í Ústredný výbor KSS o našej plnej podpore záverov moskovskej porady.

Zároveň sa ako poslanci SNR pripájame k stanovisku Federálneho zhromaždenia ČSSR, že ako volení zástupcovia nášho ľudu nebudeme ľutovať síl pri uvádzam dokumentov moskovskej ekonomickej porady na najvyššej úrovni do života.

(Potlesk. )

Súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, podľa zistenia je prítomných na dnešnej schôdzke 129 poslancov, takže podľa článku 109 ústavného zákona o československej federácii Slovenská národná rada je schopná sa uznášať.

Skôr, ako pristúpime k nášmu rokovaniu, dovoľte mi pripomenúť, že od našej poslednej schôdzky opustil naše rady poslanec

SNR Gejza Navrátil, predseda Združenia katolíckeho duchovenstva Pacem in terris SSR, člen Slovenskej mierovej rady. V zosnulom, ktorý venoval celý svoj život povzneseniu pracujúceho ľudu, boju za jeho národné a sociálne práva, budovaniu socializmu v našej vlasti a zachovaniu mieru medzi národmi, stratila naša socialistická spoločnosť oddaného a skromného človeka a obetavého verejného činiteľa.

Prosím, súdružky a súdruhovia, aby sme minútou ticha uctili pamiatku poslanca SNR Gejzu Navrátila.

(Uctenie si pamiatky G. Navrátila).

Ďakujem Vám.

Predsedníctvo SNR odporúča schváliť tento program schôdzky:

1. Návrh Mandátového a imunitného výboru SNR na overenie platnosti voľby novozvoleného poslanca SNR vo volebnom obvode číslo 57 - Jaslovské Bohunice

2. Sľub novozvoleného poslanca SNR

3. Návrh skupiny poslancov na zaradenie novozvoleného poslanca SNR do výboru SNR

4. Návrh štátneho záverečného účtu SSR za rok 1983

5. Správa Najvyššieho súdu SSR o stave socialistickej zákonnosti v SSR v oblasti občianskoprávnych vzťahov

6. Návrh Ústavnoprávneho výboru SNR na uvoľnenie niektorých sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie

7. Návrh Predsedníctva ÚV NF SSR na voľbu sudcov z povolania súdov SSR

8. Správa predsedu SNR o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 2. apríla do 25. júna 1984

9. Otázky poslancov.

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, navrhuje niekto z vás zmenu alebo doplnenie programu?

(Nikto. )

Dávam hlasovať. Kto súhlasí s programom tak, ako som ho predniesol, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada schválila program schôdzky.

Prvým bodom programu je

návrh Mandátového a imunitného výboru SNR na overenie platnosti voľby novozvoleného poslanca SNR vo volebnom obvode číslo 57 - Jaslovské Bohunice.

Prosím člena Predsedníctva SNR a predsedu Mandátového a imunitného výboru SNR súdruha Daniela F u t e j a o prednesenie správy

Poslanec RSDr. Futej:

Vážená Slovenská národná rada, vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci,

Predsedníctvo SNR podľa článku 122 ods. 2 ústavného zákona o československej federácii vyhlásilo doplňovacie voľby vo volebnom obvode číslo 57 - Jaslovské Bohunice na 22. a 23 júna 1984 z toho dôvodu, že Ing. Stanislav Novák sa vzdal poslaneckého mandátu, pretože pracuje v Medzinárodnej atómovej agentúre vo Viedni a nemôže sa plne venovať funkcii poslanca SNR

V doplňovacích voľbách bol zvolený za poslanca SNR Ľudovít Kilár

Slovenská volebná komisia Národného frontu predložila Mandátovému a imunitnému výboru SNR volebné písomnosti - prihlášku kandidáta Národného frontu k registrácii, zápis o registrácii kandidáta Národného frontu, zápisnicu obvodnej volebnej komisie o výsledku hlasovania vo volebnom obvode č. 57 - Jaslovské Bohunice a záverečnú správu Slovenskej volebnej komisie Národného frontu z 25 júna 1984 o výsledku doplňovacích volieb novozvoleného poslanca SNR Ľudovíta Kilára.

Z predložených dokladov Mandátový a imunitný výbor SNR podľa § 55 ods 1 zákona SNR č. 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku SNR, v znení neskorších predpisov preskúmal, či je navrhnutý kandidát platne zvolený podľa zákona SNR č. 55/1971 Zb. o voľbách do SNR Mandátový a imunitný výbor SNR zistil, že vo volebnom obvode číslo 57 bolo do voličských zoznamov zapísaných 20 544 voličov. Vydaných bolo 20 523 hlasovacích lístkov, t. j 99, 89 % voličom.

Pre kandidáta Národného frontu Ľudovíta Kilára bolo odovzdaných 99, 99 % hlasov.

Mandátový a imunitný výbor SNR konštatoval, že navrhnutý kandidát Národného frontu Ľudovít K i l á r bol zvolený za poslanca SNR v súlade s platným právnym poriadkom Nezistil žiadne závady a taktiež mu neboli podané sťažnosti pre porušenie zákonných ustanovení o voľbách do Slovenskej národnej rady

Mandátový a imunitný výbor SNR odporúča, aby Slovenská národná rada prijala toto uznesenie: "Slovenská národná rada podľa článku 113 ústavného zákona č 143/1968 Zb. o československej federácii overuje platnosť voľby poslanca SNR Ľudovíta K i l á r a, zvoleného v doplňovacích voľbách 22 a 23 júna 1984 vo volebnom obvode číslo 57 - Jaslovské Bohunice "

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem súdruhovi F u t e j o v i. Má niekto námietky alebo pripomienky k prednesenej správe?

(Neboli. )

Kto súhlasí s návrhom na uznesenie, ktorý predniesol súdruh Futej, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie )

Ďakujem.

Je niekto proti?

(Nikto )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto )

Zisťujem, že Slovenská národná rada overila platnosť doplňovacej voľby poslanca SNR Ľudovíta K i l á r a.

Druhým bodom programu je

zloženie sľubu poslanca Ľudovíta Kilára, ktorý zloží podľa článku 114 ústavného zákona o československej federácii

Prosím poslanca súdruha Kilára, aby predstúpil pred tribúnu a člena Predsedníctva SNR Jozefa Ď u r i c u, aby prečítal text sľubu Prosím, aby ste povstali.

Poslanec Ing. Ďurica:

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Československej socialistickej republike, Slovenskej socialistickej republike, veci socializmu a odkazu Slovenského národného povstania Budem dbať na vôľu a záujmy ľudu, spravovať sa ústavou a ostatnými zákonmi Československej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky a pracovať pre to, aby sa uvádzali do života. "

Poslanec prof. PhDr. Kilár, CSc.:

Sľubujem.

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem.

Pristúpime k tretiemu bodu programu, ktorým je

návrh poslancov SNR Jána Gregora, Viktora Antala, Branislava Bíroša, Emila Kucharovica a Viery Lehotskej na zaradenie poslanca SNR Ľudovíta Kilára za člena Výboru SNR pre plán a rozpočet.

Návrh ste dostali ako tlač 80.

Súdružky a súdruhovia, má niekto z vás pripomienky k predloženému návrhu?

(Nikto. )

Pristúpime k hlasovaniu.

Kto je za návrh, aby členom Výboru SNR pre plán a rozpočet bol poslanec Ľudovít Kilár, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že poslanec SNR Ľudovít Kilár bol zvolený do navrhovaného výboru Slovenskej národnej rady.

Štvrtým bodom programu je

návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej socialistickej republiky za rok 1983.

Návrh ste dostali ako tlač 74.

Prosím ministra financií SSR súdruha Františka M i š e j e h o, aby za vládu SSR odôvodnil návrh štátneho záverečného účtu.

Minister financií SSR Ing. Mišeje:

Vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci,

vláda SSR predkladá na schválenie návrh štátneho záverečného účtu SSR za rok 1983.

Súhrnne sa v ňom vyjadrujú a hodnotia dosiahnuté výsledky finančného hospodárenia a plnenie úloh štátneho rozpočtu SSR.

Dosiahnuté výsledky v hospodárstve na Slovensku ukazujú, že i napriek pretrvávajúcej zložitosti podmienok vzrástol ekonomický potenciál i tvorba hmotných a finančných zdrojov. Dosiahli sa niektoré pozitívne výsledky aj v kvalitatívnych stránkach hospodárskeho rozvoja, vrátane úspor materiálu, palív a energie.

K prekročeniu plánovanej úrovne spoločenskej výroby na Slovensku prispeli rozhodujúcou mierou priemyslové odvetvia. Pokračoval rozvoj progresívnych výrobných odborov s vyššou mierou zhodnocovania materiálových a energetických vstupov, nie však takým tempom, ako by bolo žiadúce. V podstate sa dodržali plánované relácie rastu produktivity práce a priemerných zárobkov.

Vcelku sa priaznivo splnili úlohy vo finálnom odbyte priemyselných a poľnohospodárskych výrobkov, a to vrátane dodávok pre vnútorný trh a vývoz. Umožnilo to uspokojiť prevažnú časť hmotných potrieb obyvateľstva, i keď vo výrobkovej štruktúre a kvalite sa vyskytli niektoré nedostatky.

V súhrne sa prekročili i plánované úlohy v zahraničnom obchode. Plánovaná efektívnosť vývozu do nesocialistických štátov sa však nedosiahla a znížila sa aj oproti skutočnosti predchádzajúceho roka.

Plánovité sa zlepšovala životná úroveň, zvýšila spoločenská spotreba i celkové peňažné príjmy obyvateľstva. Možnosti ďalšieho rastu životnej úrovne sú úzko späté s výsledkami, ktoré dosahuje naše národné hospodárstvo.

Popri pozitívach minuloročného vývoja, niektoré výsledky nezodpovedali zámerom plánu a programovým cieľom vlády, ani skutočným možnostiam. VHJ a podniky splnili plán značne diferencovane. Svedčí o tom i skutočnosť, že z 297 organizácií ústredne riadeného priemyslu, ktorým sa určili záväzné úlohy, tieto

komplexne splnilo len 55 % organizácií. To ukazuje na značnú rozdielnosť v prístupoch k zabezpečovaniu úloh. Popri podnikoch a pracovných kolektívoch, ktoré iniciatívne a obetavo vynakladajú úsilie na riešenie vznikajúcich problémov a sústavné zlepšovanie kvalitatívnych výsledkov, existuje ešte stále dosť organizácií, ktoré sa v žiadúcej miere nevenujú efektívnosti svojej práce a zabezpečovaniu celospoločenských úloh.

Z odvetvových hľadísk naďalej pretrvávali problémy v plnení vecných i finančných úloh v odvetví drevárskeho a celulózo-papierenského priemyslu. Súvisia s nedostatočnou výkonnosťou existujúcich kapacít a s nízkym stupňom zhodnocovania surovín a materiálov, kvality a inovácií. Riešením súčasných problémov tohto odvetvia a hlavne opatreniami na zvyšovanie efektívnosti jeho práce sme sa vo vláde osobitne zaoberali. Vytvárame predpoklady, aby sa situácia v tomto odvetví postupne konsolidovala.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa dosiahli relatívne priaznivejšie výsledky v stavebníctve. Realizované objemy prác stavebných organizácií zodpovedali v súhrne plánovanej úrovni. Nepodarilo sa však plne realizovať zámer zmeniť štruktúru prác v prospech rýchlejšieho dokončovania stavieb. Očakávame, že opatrenia, ktoré rezort v súčasnom období realizuje v súlade s programovými úlohami vlády SSR, prispejú k zlepšeniu činnosti i ekonomických výsledkov stavebných organizácií.

Celkové úlohy plánu v poľnohospodárskej produkcii sa prekročili, predovšetkým v živočíšnej výrobe. Plánované úlohy trhovej produkcie sa splnili v rastlinnej a živočíšnej výrobe. Naďalej však pretrvávajú nedostatky u viacerých podnikov a JRD v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktoré nedosahujú vyrovnané hospodárenie.

Súdružky, súdruhovia,

vo finančnej a rozpočtovej politike na rok 1983 sa kládol dôraz na zrýchlenie dynamiky tvorby finančných zdrojov predovšetkým na základe zvyšovania efektívnosti a kvality práce a uplatňovania princípov hospodárnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov tak vo výrobnej, ako i v nevýrobnej sfére. Spolu s realizovanými opatreniami v oblasti výdavkov štátneho rozpočtu sa tak vytvárali predpoklady pre zabezpečenie vyrovnanosti rozpočtového hospodárenia.

Vytýčené zámery sa podarilo vcelku splniť, aj keď vo finančnom vývoji hospodárskej sféry a v štruktúre tvorby a použitia rozpočtových zdrojov boli niektoré odchýlky.

Plánované úlohy v tvorbe zisku a v odvodoch do štátneho rozpočtu sa v súhrne prekročili. Plnenie však bolo značne diferencované v jednotlivých odvetviach, odboroch i v organizáciách.

Proces prechodu hospodárstva na intenzívny spôsob rozvoja neprebieha podľa potrieb a možností vo všetkých oblastiach a odvetviach. Naďalej zostáva problémom zhospodárňovanie výroby, využívanie existujúcich výrobných fondov, kvalifikovaných pracovníkov a najmä presadzovanie poznatkov vedeckotechnického rozvoja do výrobného procesu.

Výrobno-hospodárske jednotky a podniky zatiaľ nedostatočne realizujú opatrenia, ktoré sme vo vláde prijali na odstraňovanie stratovosti výrob a výrobkov a zvyšovanie celkovej rentability. Presadzujeme, aby sa na riešenie tohoto závažného problému nášho hospodárstva orientovala pozornosť celej riadiacej sféry. Východiská vidíme v zlepšovaní organizácie výroby, výrobkovej štruktúry a vo výraznejšom zhospodárnení výrobného procesu.

Väčší dôraz budeme klásť na inováciu výroby, na pružné reagovanie výrobných organizácií na meniace sa požiadavky odberateľov a rýchlejšiu likvidáciu nerentabilných a nepotrebných výrob.

Vláda SSR považuje za neprijateľné, že sa v niektorých organizáciách viac rokov opakujú rovnaké nedostatky. Budeme trvať na tom, aby sa na príslušnom stupni riadenia prijali konkrétne opatrenia na ich odstránenie.

Určité zlepšenie sme zaznamenali v investičnej výstavbe, kde sa priaznivejšie ako minulé roky plnili úlohy v objeme prác a dodávok. Naďalej sa však nezabezpečila vecná a časová rovnomernosť plnenia úloh podľa kategórií stavieb a na jednotlivých významných záväzných a centrálne posudzovaných stavbách. Ani v minulom roku sa neodovzdali do užívania niektoré dôležité stavby výrobného i nevýrobného charakteru. V opatreniach vlády sa usilujeme predovšetkým o to, aby sa urýchľovalo dokončovanie stavieb, zlepšila štruktúra investovania, hlavne v smere presadzovania aktívnych investícií a širšieho využívania modernizácií a rekonštrukcií, ktoré prinášajú rýchle efekty a zvyšujú technickú úroveň výroby. Musíme dosiahnuť, aby sa oveľa kvalitnejšie a reálnejšie plánovali technicko-ekonomické parametre nových stavieb a dôsledne zabezpečovalo ich splnenie.

Nedostatky pretrvávajú v účinnosti základných prostriedkov, ktorá sa ďalej znížila. Svedčí o tom skutočnosť, že kým objem základných prostriedkov vzrástol o 14, 4 mld Kčs, t. j. zhruba o 7 %, výkony len o 2, 8 %.

Nepriaznivý vývoj pokračoval v zásobách, kde sa imobilizuje neúmerne vysoký objem prostriedkov, ktorý sa medziročne zvyšuje. Doba obratu zásob bola oproti plánu horšia o viac ako 3 dni. Negatívnym javom je stále značný rozsah nepotrebných zásob. To zvyšuje závislosť organizácií na úverových zdrojoch a zhoršuje finančnú situáciu podnikov a organizácií. Jednotlivé hospodárske ministerstvá, VHJ a podniky zatiaľ dôsledne nezabezpečujú opatrenia, ktoré vláda SSR prijala na zlepšenie situácie v zásobách.

V podmienkach našej ekonomiky majú stále významnejšiu úlohu zahraničnoobchodné vzťahy a najmä efektívnosť zahraničnoobchodnej výmeny, predovšetkým vo vývoze. Vplyvom niektorých vonkajších faktorov, ale tiež nevýhodnou štruktúrou a kvalitou vyvážaných výrobkov, sa efektívnosť vývozu, predovšetkým vo vzťahu k nesocialistickým štátom, zhoršila. V práci vlády SSR hľadáme východiská pre zvýšenie nielen vývoznej schopnosti, ale najmä pre efektívnu realizáciu vývozných úloh. Vychádzame z toho, že v súčasných podmienkach v zahraničnom obchode sa môžeme výhodne uplatniť len výrobkami vysokej technickej úrovne a kvality. Chceme, aby sa vývoz našich organizácií ďalej zvyšoval, nie však za akúkoľvek cenu, ale maximálne efektívne.

Zabezpečenie náročných úloh hospodárstva si vyžaduje prehĺbenie našej účasti na medzinárodnej deľbe práce s krajinami RVHP, predovšetkým úzkej spolupráce so Sovietskym zväzom. Nové významné podnety vyplývajú i z nedávneho rokovania RVHP na najvyššej úrovni.

V súlade s platným systémom uplatňovania finančno-ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode sme poskytli dotácie zo štátneho rozpočtu SSR na krytie rozdielov z vplyvu zahraničného obchodu celkom v rozsahu 3, 9 mld Kčs, čo v porovnaní s plánom bolo viac o 871 mil. Kčs.

Napriek niektorým pozitívnym výsledkom na úseku vedy a techniky nedarí sa v žiadúcej miere uplatňovať vedeckotechnický pokrok ako rozhodujúci faktor intenzifikácie národného hospodárstva. Zvýšenie technickej úrovne a kvality výrobkov a intenzita inovačnej činnosti stále nezodpovedá súčasným požiadavkám na zahraničných trhoch, ale často ani domácim požiadavkám. Na neinvestičné potreby rozvoja vedy a techniky sa v uplynulom roku použilo celkom 2, 8 mld Kčs, z toho 1, 4 mld Kčs z prostriedkov štátneho rozpočtu SSR. Prínosy z činnosti vedeckovýskumnej základne, ako i využívanie poznatkov vedy a techniky vo výrobnej praxi nie sú však stále úmerné vynaloženým prostriedkom.

Niektoré naznačené problémy i poznatky z vykonaného hodnotenia ukazujú, že hospodárske organizácie ešte stále nepracujú v dostatočne náročnom ekonomickom prostredí. Hospodársky mechanizmus, jeho nástroje a nedostatočný stupeň ich rozpracovania a uplatňovania na špecifické podmienky VHJ a podnikov nevytvárajú žiadúce kritériá pre racionalizáciu ekonomického správania a rozhodovania. V hodnotení činnosti odvetví a organizácií sa doteraz málo presadzovalo posudzovanie výsledkov vo vzťahu k dlhodobým zámerom a porovnávanie s optimálne dosahovanými výsledkami.

Uvedené nedostatky svedčia tiež o tom, že hospodárske rezorty, VHJ a podniky nevyvinuli vždy dostatočné úsilie a nepristupovali tvorivo k ich odstraňovaniu v intenciách programových cieľov.

Súdružky, súdruhovia,

výsledky rozvoja národného hospodárstva v rámci zabezpečovania úloh štátneho plánu, jeho pozitívne stránky i existujúce problémy ovplyvňovali aj plnenie úloh štátneho rozpočtu SSR i rozpočtov národných výborov.

Zámer vyrovnaného rozpočtového hospodárenia vychádzal z predpokladu vyšších prínosov chozrasčotnej sféry pre štátny rozpočet a z prispôsobovania výdavkov reálnym možnostiam, daným rastom vnútorných finančných zdrojov.

Pozitívnu úlohu v rozpočtovom hospodárení malo naďalej uplatňovanie opatrení programu hospodárnosti na obdobie 7. päťročnice a ďalších opatrení v rozpočtových výdavkoch.

Program hospodárnosti sa darí postupne presadzovať, ustupujú prejavy neprimeraných nárokov, neskromnosti, niekedy i plytvania. Tento proces však neprebieha všade tak rýchle, ako to vyžadujú potreby spoločnosti. Robíme opatrenia, aby sa najmä v tejto oblasti zvýšila aktivita vnútorného kontrolného systému, aby všetky riadiace orgány angažovanejšie pristupovali k riešeniu problémov hospodárnosti a radikálnejšie eliminovali všetky, i čiastkové prejavy nehospodárnosti.

Realizované opatrenia umožnili eliminovať niektoré nepriaznivé tendencie vo vynakladaní finančných prostriedkov a priaznivo ovplyvnili vyrovnanosť štátneho rozpočtu.

V rozpočtovom hospodárení sa finančne zabezpečovali plánované potreby hospodárstva, investičný rozvoj, úlohy vedy a techniky a ďalšie programy. Štátny rozpočet plnil významné úlohy vo vzťahu k životnej úrovni obyvateľstva a osobitne v rozvoji odvetví


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP