Úterý 26. června 1984

Pokračovanie 13. schôdzky Slovenskej národnej rady 26. júna 1984

(Začiatok schôdzky o 9, 00 hodine)

Predseda Šalgovič, CSc.:

Vážená Slovenská národná rada,

súdružky a súdruhovia poslanci,

vážení hostia!

Pokračujeme v rokovaní 13. schôdzky Slovenskej národnej rady. Zisťujem, že dosiaľ je prítomných 129 poslancov, takže SNR je schopná sa uznášať.

Piatym bodom programu je

správa Najvyššieho súdu SSR o stave socialistickej zákonnosti v SSR v oblasti občianskoprávnych vzťahov.

Materiál ste dostali ako tlač 76.

Prosím predsedu Najvyššieho súdu SSR súdruha Jána B e n č u r u, aby predniesol úvodné slovo k predloženej správe.

Predseda Najvyššieho súdu SSR JUDr. Benčura:

Vážená Slovenská národná rada,

vážený súdruh predseda, vážené súdružky poslankyne,

súdruhovia poslanci,

pri realizácii náročných úloh hospodárskeho a sociálneho programu XVI. zjazdu KSČ má ďalšie upevňovanie socialistickej zákonnosti vzrastajúci význam. Preto komunistická strana a socialistický štát venujú tvorbe právneho poriadku a stavu zákonnosti neustálu pozornosť. Dôkazom toho je i pravidelné prerokúvanie správ o stave socialistickej zákonnosti v SSR Slovenskou národnou radou.

Na dnešnú schôdzu vám, vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, predkladá Najvyšší súd SSR správu z občianskoprávnej oblasti. Takéto zameranie správy je motivované úsilím zvýšiť požiadavku, že prísne dodržiavanie socialistickej zákonnosti je nevyhnutné práve v tejto oblasti, ak chceme posilniť životné a sociálne istoty občanov, prehĺbiť socialistickú demokraciu a formovanie nového socialistického človeka. Práve v tejto oblasti sa najmarkantnejšie stretávame so sprievodnými javmi búrlivého rozvoja našej spoločnosti, so sprievodnými javmi revolučných premien v myslení a konaní ľudí, ktorý sa nám nepodarilo vždy zvládnuť a správne riešiť. Nepodarilo so nám všade, a to am mocenským orgánom, vrátane súdov, správne reagovať na prežitky minulosti, ktoré neraz vyústili v súdne spory a napokon i v trestnú činnosť. Preto prerokovanie občianskoprávnej problematiky v zákonodarnom orgáne SSR a ďalších inštitúciách treba pokladať za naliehavú výzvu príslušným orgánom a organizáciám k zodpovednejšiemu prístupu, k väčšej angažovanosti na elimináciu negatívnych javov a ďalších príčin, ktoré narušujú normy socialistického spolunažívania.

Vážené súdružky a súdruhovia,

na 10. zasadaní ÚV KSČ, ako i mnohých ďalších slávnostných i pracovných príležitostiach bolo v uplynulých dňoch konštatované našimi najvyššími straníckymi a štátnymi činiteľmi, že pri plnení záverov XVI. zjazdu KSČ dosiahla naša spoločnosť vo všetkých smeroch ďalší vzostup. Pričinili sa o to v prvom rade naši hrdinovia socialistickej práce, vzorní pracovníci, ale i pracovné kolektívy a statoční občania príkladným vzťahom k práci, dodržiavaním plánovacej, výrobnej disciplíny, dôsledným plnením povinností a politickou angažovanosťou. To sú všetko presvedčivé dôkazy hlbokého pochopenia občianskej zodpovednosti a obsahu nového socialistického spôsobu života. Sú to i konkrétne prejavy úcty k zákonom, k socialistickej morálke, spravodlivosti a humanizmu. V akom príkrom rozpore s týmto prejavom je situácia v kapitalistickom svete, kde sa sústavne porušujú základné zásady demokracie a normy ich vlastnej buržoáznej zákonnosti, vrátane zneužívania súdneho konania. Hlásne heslá tzv. "slobodného sveta" o rovnosti pred zákonom, o slobode a spravodlivosti, o ochrane ľudských práv sú iba fiktívne, na papieri. Konkrétnym prejavom toho je prenasledovanie ľudí za pokrokové názory a presvedčenie, vrátane diskriminácie pri výkone niektorých zamestnaní, za príslušnosť k politickej strane, až po útoky

policajného a súdneho aparátu, za protesty proti rozmiestneniu amerických jadrových zbraní v niektorých západných krajinách.

Sprievodným javom kapitalistického sveta je nezamestnanosť. Umožňuje ju okrem iného buržoázne triedne zákonodarstvo. Nerovnomerné zmluvné postavenie účastníka zakotvuje pod pláštikom slobodného podnikania občiansky zákonník, alebo obdobný predpis vo všetkých kapitalistických krajinách. Preto podľa údajov uvedených západnými oznamovacími prostriedkami dosahuje v súčasnosti v západnej Európe počet nezamestnaných 19 - 20 miliónov a ich rady sa stále rozrastajú. Podľa prognóz má ich byť do roku 1990 až 25 miliónov.

Triednosť buržoázneho zákonodarstva a politického systému dokumentuje i stav zadĺženosti v NSR, o ktorej sa tvrdí, že v rámci EHS má najvyššiu životnú úroveň. Na kolokviu o problematike zadĺženosti rodín na Brémskej univerzite povedal Günter Hôrmann, že v NSR je zadĺžená každá druhá rodina v priemere 12 tis. mariek. Každoročne sa 1 až 1, 5 mil. ľudí dostáva do obrovských ťažkostí. Nie sú schopní splatiť včas dlh, ktorý si zobrali z banky, a tak je ročne vypovedaných 200 - 300 tisíc úverových zmlúv vinou straty práce, chorôb, rozvodov a ďalších problémov. Bankám výdatne pomáhajú súdy, exekútori, ktorí zabavujú dlžníkov majetok, dražia ho a často predávajú pod cenu. Prispieva im k tomu i neprehľadná sieť predpisov o poskytovaní úverov a to im umožňuje, že sa dlžník dostáva do rúk nemilosrdného lichvára. Takýto "úveroví žraloci" od svojich dlžníkov potom požadujú úroky až o 200 % vyššie ako sú bežné bankové úroky.

Napokon, súdružky a súdruhovia, tzv. rovnosť pred buržoáznym zákonom a súdom pocítili i mnohí naši súčasníci zo staršej generácie za predmníchovskej republiky. Obzvlášť dedinská chudoba bola gniavená dlhmi a nehoráznymi úrokmi bánk. V tridsiatych rokoch bol u nás každý hektár pôdy maloroľníka do 10 hektárov pôdy zadĺžený od 3850 korún do 4500 korún a počet exekúcií, v rokoch 1932 až 1933 stúpol v ČSR na 1 mil. 750 tis. Proti takejto buržoáznej demokracii, rovnosti a spravodlivosti burcovala za predmníchovskej republiky jedine KSČ a ukazovala proletariátu východisko z takéhoto bezprávia a svojvôle vykorisťovateľov. Výsledkom tejto politiky a boja za sociálne a demokratické

práva je i dnešný socialistický poriadok na kvalitatívne iných princípoch, na princípoch ozajstnej rovnosti a spravodlivosti. Produktom takejto politiky KSČ a boja je i nové socialistické súdnictvo, ktoré chráni záujmy celej spoločnosti a oprávnené práva a záujmy jednotlivca i organizácií.

Vážené súdružky a súdruhovia,

v predloženej správe Najvyššieho súdu SSR o stave socialistickej zákonnosti v občianskoprávnej oblasti na Slovensku sa z konkrétne prejednávaných prípadov súdmi a štatistických údajov hodnotí úroveň práce súdov a dodržiavanie týchto najzákladnejších zákonných noriem, najvšeobecnejších pravidiel správania sa. Práve zákon o rodine, pracovný a občiansky zákonník obsahujú pravidlá ako žiť, ako pracovať, aby sme si navzájom vytvárali pocit životnej istoty, dôvery a ovzdušie súdružského spolunažívania.

Budovanie rozvinutej socialistickej spoločnosti vyžaduje nové postoje ľudí, uvedomelý prístup k pracovným a občianskym povinnostiam. Súčasťou socialistického spôsobu života je nielen byť dobrým pracovníkom s tvorivým prístupom pri plnení pracovných povinností, ale súčasne byť i dobrým otcom alebo matkou, citlivým vychovávateľom mladej generácie, čestným priateľom a starostlivým manželom. Práve takéto črty životného štýlu občana vyžadujú a upravujú i naše občianskoprávne predpisy a pomáhajú formovať naše súdy, národné výbory a ďalšie orgány a organizácie. Ak sa v správe hodnotia prejavy porušovania týchto morálnych a občianskych zásad socialistického správania sa a spolužitia, to neznamená, že sú to charakteristické javy našej spoločnosti. Veľká väčšina občianskoprávnych vzťahov sa realizuje harmonicky, bezkonfliktne a v súlade so spomínanými zásadami a zákonmi. Porušovanie zákonnosti v tejto oblasti nastoľujeme preto, aby sme spoločným úsilím vytvárali ovzdušie nezmieriteľnosti s porušovaním zákonov, burcovali proti tomu verejnú mienku, odstraňovali živnú pôdu, ktorá umožňuje vznik a rast porušovania zákonnosti.

Iste nás všetkých znepokojuje vysoký počet prejednávaných súdnych sporov v SSR. Ako sa uvádza v správe v ostatných 5 rokoch zaznamenávame vzostup súdnej agendy o viac ako 22 %. Takéto zvyšovanie treba pokladať za spoločensky nežiadúci jav. I keď účastníci občianskoprávnych sporov sú kvalitatívne rozdielni od účastníkov trestného konania, pretože v značnej časti vecí ide o usporiadanie vzájomných špecifických vzťahov, ktoré môže vykonať iba súd, predsa len súdne konanie má rad nepriaznivých dôsledkov. Žiada sa preto prehodnotiť súčasnú prax, či všetky teraz riešené konfliktné prípady sa majú riešiť súdmi. Je nevyhnutné klásť väčší dôraz na dobrovoľné plnenie povinností občanov a v predstihu riešiť hroziace konflikty, prípadne ich riešiť účinnejšími spoločenskými formami a nepodceňovať naliehavosť preventívno-výchovnej činnosti všetkých inštitúcií i v oblasti občianskoprávnych vzťahov.

Na mimosúdne riešenie občianskoprávnych sporov by mali klásť väčší dôraz i hospodárske organizácie dôslednejším využívaním svojich právnych útvarov. K uplatneniu nároku na súde by mali pristupovať iba vtedy, keď vyčerpali všetky možnosti k do siahnutiu dobrovoľného plnenia povinností. Vedúci pracovníci musia viac využívať tieto útvary k zvýšeniu vlastných právnych znalostí, ale i svojich pracovníkov. Využívať právne útvary viac k ochrane socialistického vlastníctva, upevneniu pracovnej disciplíny a dbať, aby právne útvary dôsledne plnili tie povinnosti, ktoré im upravuje uznesenie vlády SSR z 12. júna 1974 č. 175.

Proti nežiadúcim tendenciám v raste občianskoprávnych sporov musia viac prispievať i naše súdy. Cieľavedomou právno-výchovnou a propagačnou činnosťou, ako i dôsledným využívaním foriem preventívneho pôsobenia, ktoré upravuje občianskosúdny poriadok, pôjde o využívanie takých inštitútov, ako je predsúdny pohovor a pokonávka.

Správa venuje veľkú pozornosť najcitlivejšej občianskoprávnej oblasti, súdružky, súdruhovia, a to rodinnoprávnym vzťahom. I na celoštátnej konferencii učiteľov dňa 11. mája tohoto roku zdôraz ml tajomník ÚV KSČ súdruh Havlín, že, citujem: "Naše socialistické zriadenie venuje upevňovaniu a prehlbovaniu funkcie rodiny veľkú pozornosť. Rodina je prvým a základným životným prostredím dieťaťa. Väčšina rodín vytvára dobre podmienky na jeho úspešný rozvoj. Život však ukazuje, že tam, kde sú rozvrátené rodiny, kde rodičia žijú v hádkach a roztržkách, kde sú rodiny, v ktorých prežíva malomeštiactvo, nekladú sa dobré základy pre výchovu detí, pre ich prípravu na začlenenie do spoločenského života a prace ".

A práve na takéto negatívne javy poukazuje i správa.

Rozvodovost je vážny spoločenský a politický problém. Aj keď počet rozvodov vo vzťahu k sobášom je v SSR oproti ČSR podstatne nižší - zhruba o polovicu - znepokojuje stále narastajúci trend rozvodovosti na Slovensku, najmä v niektorých okresoch alebo mestách. Napr. hoci v celej SSR na 100 sobášov pripadlo v roku 1983 17 rozvodov, v Bratislave na 100 sobášov pripadlo 41, 7 rozvodov, vo IV bratislavskom obvode až 52, 7 a v obvode Košice-mesto 33 rozvodov na 100 sobášov. I samotný počet podaných návrhov na rozvod manželstva je v SSR pomerne vysoký. V roku 1983 stúpol na 11 477, čo je doteraz najvyšší počet podaných návrhov na rozvod na Slovensku. Svedčí to o značne vyššom počte rozvrátených manželstiev ako ich sudy v SSR rozvedú. Predložená správa údaje o rozvodoch a rozvodovosti štatisticky dokumentuje a vysvetľuje rôzne vzťahové otázky.

Za zvlášť závažný problém treba pokladať, a ktorý zdôrazňuje aj predložená správa, že z prevažnej časti rozvedených manželstiev pochádzajú maloleté deti, a to až 73 %. Preto tak Najvyšší súd SSR, ako i Ministerstvo spravodlivosti SSR vedú súdy k tomu, aby sa viac zvažovalo, či rozvod manželstva nie je v rozpore so záujmami maloletých detí, na čo kladie dôraz i Zákon o rodine. Ale sú i také situácie, kedy rozvod manželstva je jediným možným riešením nielen so zreteľom na vzťahy medzi manželmi, ale i na záujmy maloletých detí, ktoré najviac trpia v neznesiteľných rodinných pomeroch.

Relatívne vysoký počet zamietnutých návrhov na rozvod manželstva len málo vplýval na zvyšujúci sa trend rozvodovosti. Preto predložená správa o stave zákonnosti vidí možnosti znižovania rozvodovosti predovšetkým vo výchove mladých ľudí k manželstvu a rodičovstvu, na ktorú sa okrem rodičov majú viac orientovať školy a spoločenské organizácie. Pokiaľ sú manželstvá už rozvrátené a rodine hrozí rozpad, môžu účinne vedľa manželských a predmanželských poradní pomôcť národné výbory a zamestnávateľské organizácie. Väčšiu iniciatívu na predchádzanie rozvratom manželstiev, ktoré začínajú na pracoviskách, by mali vyvinúť bezprostrední predstavení, organizácia ROH a najmä pracovný kolektív. Nežiadúci vzťah k spolupracovníkovi nie je iba záležitosť súkromného charakteru. Pracovný kolektív, najmä brigády socialistickej práce nemôžu sa dištancovať od tzv. súkromného života svojho člena, ale pracovníka posudzovať komplexne. Treba hodnotiť i to, či okrem plnenia pracovných povinností si plní povinnosti i ako občan manžel a rodič, čo je napokon i súčasť požiadavky BSP - socialisticky žiť.

Ďalšou závažnou oblasťou rodinnoprávnych vzťahov je rozhodovanie o výchove a výžive deti. I na tomto úseku sa agenda súdov zvyšuje. V minulom roku súdy rozhodovali v 16 272 prípadoch, komu zveriť dieťa do výchovy a v 28 955 prípadoch o výživnom. To nasvedčuje, že problém rozvrátených rodín a v dôsledku toho i ohrozenie výchovy a výživy deti je vážnym celospoločenským problémom, ktorý treba riešiť oveľa zodpovednejšie ako doteraz. Vyšší podiel zodpovednosti treba vyžadovať v prvom rade od rodičov, ale súčasne by bolo vhodne starostlivo vyhodnotiť skúsenosti tých krajín, kde starostlivosť o výživu detí ohrozených rodín preberá spoločnosť vytvorením špecifického fondu, aby detí z týchto rodín netrpeli núdzu a jeden z ich skutočných živileľov nebol nútený voči povinnému domáhať sa príspevku na výživné úmorným spôsobom.

Predložená správa poukazuje opätovne na pálčivý problém vy chovy narušenej mládeže. Dovoľte mi v tejto súvislosti zacitovať slová súdruha Indru, ktoré predniesol na zjazde Československého zväzu žien. Povedal "Nemáme dôvod lámať palicu nad československou mládežou. V porovnaní s kapitalistickými krajinami je naša mládež pomerne disciplinovaná. Vo svojej väčšine sa organicky zžíva so socialistickou spoločnosťou, chápe jej prednosti i potreby, osvojovaním si robotníckych profesií i štúdiom sa zodpovedne pripravuje na svoje budúce úlohy. Nič nás však ne oprávňuje zatvárať oči nad tým, že určitá časť chlapcov a dievčat sa z tohoto kladného hodnotenia vymkýna ". Toľko z citátu

Preto správa prízvukuje nevyhnutnosť účinnejšie zapájať do riešenia problémov narušenej mládeže národné výbory, školy a spoločenské organizácie, najmä SZM. Tam, kde je vychová detí ohrozená, alebo narušená, majú národné výbory, ale i súdy viac využívať podľa Zákona o rodine výchovné opatrenia menšej intenzity, ako je napomenutie, dohľad na výchovu maloletého, zakázať mu návštevu určitých zariadení a pod Ústavnú a ochrannú výchovu majú súdy nariaďovať len vtedy, ak je to so zreteľom na záujmy maloletého dieťaťa nevyhnutné.

V súvislosti s ústavnou a ochrannou výchovou sprava odporúča vyvinúť viac iniciatívy pri realizácii uznesení SNR a vlády SSR smerujúcich na zvýšenie kapacít a vybavenie zariadení, kde sa vykonáva takáto výchova. Počet nerealizovaných ústavných výchov, ale najmä neúnosná dlhá doba čakania na výkon ústavnej výchovy je pre nedostatok miesta - koncom roku 1983 ich bolo na Slovensku nevykonaných z toho dôvodu nad 2 roky až 201 takých výkonov. Tento stav je alarmujúci a vyžaduje rozhodné riešenie. Zodpovední funkcionári nedoceňujú negatívny dopad tohto stavu. Predsa každý vie, že zotrvanie maloletého previnilca v narušenom prostredí nielen zmarí vynaložené úsilie o záchranu mladého človeka, ale i negatívne ovplyvni okolie a privodí v takomto mieste spravidla v krátkom období rast kriminality mládeže.

Súdružky a súdruhovia,

správa venuje značnú pozornosť i vzťahom upraveným Občianskym zákonníkom.

Na prvom mieste uvádza vlastnícke spory, ktoré sa v ostatných rokoch zvýšili Vlastnícke spory sú na Slovensku do značnej miery dedičstvom minulosti, keď sa u nás drobila pôda a podľa uhorského práva platného i na Slovensku do roku 1950 sa zmluvy o prevode nehnuteľností uzatvárali i ústne a tie sa dnes ťažko

preukazujú. Vlastnícke spory u nehnuteľností sú teraz vyvolané vo veľkej miere individuálnou výstavbou rodinných domčekov a spomínaným neusporiadaným evidenčným stavom nehnuteľností. Pomerne veľká časť vlastníckych sporov je i prejavom rôznych nezhôd narušujúcich pravidlá socialistického spolunažívania. Pokiaľ ide o prvú skupinu vlastníckych sporov, možno očakávať, že sa mnohé problémy odstránia uplatňovaním novely k Občianskemu zákonníku, najmä ustanovením o vydržaní a vecných bremenách a predchádzanie druhej časti sporov je možné intenzívnejšou právnou výchovou a aktívnejším podielom MNV, ktoré majú už viac využívať svoje zákonné oprávnenie zasiahnuť pri ohrození, alebo porušení užívacieho práva nehnuteľnosti.

Občiansky zákonník upravuje i užívateľské vzťahy v bytových veciach. V tejto oblasti súdy najčastejšie rozhodujú o sporoch o úhradu za užívanie bytu - až v 67 %. Vzostupu týchto sporov a najmä podávaniu hromadných žalôb organizáciami spravujúcimi bytový fond sa dá zabrániť tak, že sa bude viesť riadna evidencia a dokumentácia pohľadávok a viac využívať mimosúdne vybavenie pohľadávok, vrátane upomienok a využívanie oprávnení podľa zákona o hospodárení s bytmi.

Pokiaľ správa v súvislosti s bytovými otázkami upozorňuje na bytový problém medzi rozvedenými manželmi a navrhuje ho riešiť prípadným legislatívnym usporiadaním, chcel by som doplniť že ide o úpravu práva rozvedeného manžela, ktorý sa má vysťahovať zo spoločného bytu, aby bol zapísaný do poradovníka na byty aj bez súdneho rozhodnutia, napr. len na základe dohody medzi rozvedenými manželmi. Rozvedení manželia idú s bytovým problémom na súd len preto, aby získali rozhodnutie súdu, na základe ktorého sa dostanú do poradovníka pre pridelenie bytu.

Občiansky zákonník venuje službám veľkú časť svojich ustanovení. Z nich najdôležitejšie sú predaj v obchode, oprava a úprava veci, dopravné služby a pôžičky. Správa uvádza, že najviac sporov na súdoch na Slovensku je z pôžičiek poskytovaných peňažnými ústavmi a z nezaplatenia ceny služby, najmä v osobnej preprave. Poukazuje na malú znalosť práv, ale i povinností občanov, ktoré majú pri poskytovaní služieb. Najmä pri predaji v obchode a oprave a úprave veci, nevedia ako majú postupovať pri reklamácii vadne poskytovaných služieb. Organizácie poskytujúce služby zase postupujú pri reklamáciách úzko komerčne Na predchádzanie sporov z nezaplatenia ceny služby za osobnú prepravu vo verejnom hromadnom dopravnom prostriedku by prispelo, ak by sa zvýšila prirážka k cestovnému pri tzv. "čiernej jazde", ale najmä väčšia kontrola, dôsledné využívanie mimosúdnych foriem vymáhania a upomienok prostredníctvom spoločenských organizácií a škôl.

Správa sa zaoberá i poznatkami súdov zo sporov na vydanie neoprávneného majetkového prospechu, ktorý bol získaný z ne statočných zdrojov. Na tomto mieste je potrebne dôsledne reáli zovať úlohy "vyplývajúce z Listu Predsedníctva ÚV KSČ z novembra 1982 a uznesení vlád k otázkam zákonnosti, morálky a disciplíny.

Ťažiskom rozboru zákonnosti v pracovnoprávnych vzťahoch sú tiež poznatky z rozhodovania sudov o spory skončenia pracovne ho pomeru, náhradu škody - manka, pracovných úrazov a chorôb z povolania a preskúmavanie kárnych opatrení. Pre tieto spory je charakteristická nízka úspešnosť organizácií a skutočnosť, že vedúci hospodárski pracovníci často správne súdne rozhodnutia, najmä pri zrušení kárnych opatrení pokladajú za nedostatočnú podporu súdov pri upevňovaní pracovnej disciplíny. Žiaľ, prejavuje sa to aj pri skončení pracovného pomeru, kde sa organizácie neúspešne pre zanedbanie, alebo porušenie základných ustanovení Zákonníka práce. Tieto poznatky zo súdnej praxe nasvedčujú, že realizácii ústavného práva na prácu sa neprikladá žiadúca pozornosť, ale tieto poznatky súčasne signalizujú príslušným orgánom, a to i v legislatívnom procese, hľadanie ta kého vyjadrenia pracovných vzťahov, ktoré by lepšie zodpovedalo súčasným potrebám rozvoja spoločnosti. U zodpovedných pracovníkov organizácií sa odporúča, aby sa znalosť Zákonníka práce stala predmetom prípravy a podmienkou kvalifikácie vedúcich hospodárskych pracovníkov.

V rámci pracovnoprávnej zodpovednosti sa vyhodnocuje i ochrana majetku v socialistickom vlastníctve v oblasti štátneho a družstevného obchodu. Konštatuje sa, že napriek tomu, že sa príčiny mánk pravidelne analyzujú a prijímajú sa opatrenia na ich zníženie, nastalo iba čiastočné zlepšenie. Aby sa v tomto smere situácia zlepšila je nevyhnutné zvýšiť kontrolu a zabezpečiť pracovníkom vyhovujúce pracovné podmienky k hospodáreniu so zverenými hodnotami, vrátane zavádzania najnovšej techniky, ostražitosti socialistického vlastníctva.

Nie menej dôležitou oblasťou pracovnoprávnych vzťahov a predmetom pracovnoprávnych sporov je i odškodňovanie pracovných úrazov a chorôb z povolania. Na ich elimináciu v správe sa odporúča dôraznejšie vyžadovať znalosť i dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Táto povinnosť patrí tak organizáciám, ako i organom ROH, ktoré by mali

v tomto smere vyvinúť väčšie výchovné úsilie a byť náročnejší pri zabezpečovaní kontroly bezpečnostných predpisov.

Vynálezcovstvu a zlepšovateľstvu sa i v súdnom konaní venuje osobitná pozornosť. Poznatky z rozhodovania o autorských od menách a charakter vynálezu, pripadne zlepšovacieho návrhu nasvedčujú, že vedúci organizácie si neuvedomujú vždy spoločenský vyznám záverov 8. zasadania ÚV KSČ. Súčasne si zložitosť konania v tejto oblasti vyžaduje väčšiu pozornosť všetkých zainteresovaných inštitúcií, vrátane súdov, ale i príslušných legislatívnych orgánov, aby zlepšovateľské hnutie a vynálezcovstvo bolo hnacou silou vedeckotechnického rozvoja, ale súčasne aby sa v maximálnej miere obmedzila možnosť jeho zneužívania.

Napokon predložená správa podáva informáciu o rozhodovaní sudov o nárokoch občanov vyplývajúcich z ich sociálneho zabezpečenia. Dodržiavame zákonnosti na tomto úseku má osobitný vyznám, pretože ide o ochranu sociálnych práv a životných istôt starších a nemocných občanov. Je potešiteľné, že v tomto smere je priaznivá situácia, čomu nasvedčuje nízka úspešnosť opravných prostriedkov podávaných občanmi.

Vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci,

v ostatných týždňoch ste túto našu správu prerokovali v jednotlivých výboroch. Vykonali ste tiež vlastné poslanecké prieskumy Veľkým prínosom je, že uvedenej problematike ste venovali takýto široký priestor. Získali ste celý rad osobných poznatkov, ktoré sa v mnohom zhodujú s poznatkami správy. Zaujali nás najmä vaše poznatky z dobrej práce niektorých súdov i právnych útvarov v podnikoch. Povzbudilo nás objektívne hodnotenie politicko-spoločenskej závažnosti sudcovskej práce. Neušlo ani vašej pozornosti, aké úsilie, koľko energie si vyžaduje riešenie konfliktnej situácie, zistenie objektívnej pravdy a spravodlivé rozhodnutie. Konštatovali ste i prieťahy v súdnom konaní, ktoré sú spravidla zavinené neústupčivosťou účastníkov procesu a snahou zistiť skutočnú pravdu. Chcem vás ubezpečiť, vážené súdružky po slankyne, vážení súdruhovia poslanci, že takéto ocenenie našej práce pokladáme za záväzok k ďalšiemu zdokonaleniu a skvalitneniu foriem a metód práce tak v súdnom konaní a rozhodovaní, ako i pri výkone súdneho dozoru. Vyvinieme viac úsilia i v pre ventívno-výchovnej a právno-propagačnej činnosti, aby sme sa spolu s národnými výbormi a ostatnými štátnymi orgánmi i spoločenskymi organizáciami účinnejšie podieľali na správnej re

gulácii socialistických občianskoprávnych vzťahov a formovaní socialistického spôsobu života.

Na záver by som vás, vážené súdružky, súdruhovia, chcel ešte raz ubezpečiť, že doterajšie pripomienky z rokovania výborov, ako i dnešnej rozpravy budú pre nás osobitným podnetom na zdokonalenie všetkej našej práce, aby sme i my svojimi špecifickými formami prispeli k upevňovaniu socialistických vzťahov a prehlbovaniu socialistickej zákonnosti na každom úseku života našej spoločnosti.

Ďakujem.

(Potlesk. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem predsedovi Najvyššieho súdu SSR súdruhovi B e n č u r o v i.

Súdružky a súdruhovia poslanci, pred schôdzkou vám bol rozdaný návrh na uznesenie, ktorý pripravil Ústavnoprávny výbor SNR. Odporúčam, aby sme poverili tento výbor aj dopracovaním návrhu na uznesenie.

Sú pripomienky k tomuto návrhu?

(Neboli. )

Kto je za návrh, aby Ústavnoprávny výbor SNR bol poverený dopracovaním návrhu na uznesenie, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada poverila Ústavnoprávny výbor SNR dopracovaním návrhu na uznesenie.

Ústavnoprávny výbor SNR sa zíde počas prestávky v malej zasadacej sieni na I. poschodí. Prosím poslancov, aby svoje pripomienky odovzdali priamo členom výboru, alebo pracovníkom pri prezentácii.

Súdružky a súdruhovia, otváram rozpravu o piatom bode programu.

Do rozpravy sa zatiaľ prihlásili súdružky a súdruhovia poslanci

Jaroslav F i l o

Gabriela H o m o l o v á

Viktor A n t a l

Andrej A n t o š

Alojz Č m e l o

Štefan Hajdúch

Silvester M i n a r o v i č

Karol Š a v e l a

Kamil Brodziansky.

Dávam slovo prvému z prihlásených rečníkov, členovi Predsedníctva SNR, predsedovi Ústavnoprávneho výboru SNR súdruhovi Jaroslavovi F i l o v i.

Poslanec prof. JUDr. Filo, CSc.:

Vážený súdruh predseda,

vážená Slovenská národná rada,

vážené súdružky poslankyne,

vážení súdruhovia poslanci!

Slovenská národná rada vo svojom VII. volebnom období v súlade s Ústavou ČSSR po druhýkrát prerokúva správu o stave socialistickej zákonnosti v SSR. Najvyšší súd SSR ju v zmysle požiadaviek SNR zameral na dodržiavanie socialistickej zákonnosti v oblasti občianskoprávnych vzťahov. Doteraz sme sa v najvyššom orgáne štátnej moci SSR touto problematikou tak podrobne nezaoberali. Keď tak dnes robíme, nie je to náhodné. Veď každý občan našej vlasti denne vstupuje do vzťahov, ktoré upravujú občianskoprávne, rodinnoprávne, pracovnoprávne alebo družstevnoprávne predpisy. Uspokojovanie potrieb občanov sa realizuje uplatňovaním týchto predpisov bez ohľadu na to, či si to želajú alebo neželajú, či si to uvedomujú alebo neuvedomujú. Od ich správnej realizácie v praxi závisí v mnohých ohľadoch stupeň a spôsob uspokojovania hmotných a kultúrnych potrieb našich občanov a zabezpečenie ich právnych a sociálnych istôt. Z podstaty nášho socialistického zriadenia vyplýva záujem na tom, aby sa vzťahy medzi občanmi navzájom i vzťahy medzi občanmi a socialistickými organizáciami a štátom utvárali len v súlade s týmito predpismi, a aby k rozporom podľa možnosti vôbec nedochádzalo, a keď už k nim dôjde, aby sa vyriešili v prospech

jednoty celospoločenských i osobných záujmov.

Poslanci SNR sa vo výboroch s veľkým záujmom starostlivo oboznamovali s prerokúvanou správou Najvyššieho súdu SSR Uvedomovali si pritom, že ide o citlivú problematiku, ktorá si dotýka prakticky každého nášho občana - voliča, jeho rodiny i jeho pracovného kolektívu Starostlivosť o to, aby sa občianske právne, rodinnoprávne a pracovnoprávne vzťahy utvárali v súlade s ústavou, zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, patrí medzi hlavné úlohy štátnych orgánov a spoločenských organizácií. Každé porušenie týchto predpisov vyvoláva citlivé a treba povedať - politicky závažné reagovanie zo strany občana a jeho bezprostredného okolia. Preto nám nie je a nemôže byť lahostajné ako sa všetky zložky našej socialistickej spoločnosti starajú, aby ku konfliktom dochádzalo čo najzriedkavejšie a keď už k mm dôjde, aby sa vyriešili čo najrýchlejšie a v plnom súlade s právnymi predpismi.

Vážené súdružky poslankyne,

súdruhovia poslanci!

Dnešnému rokovaniu predchádzala rozsiahla príprava v orgánoch SNR Poslanci vo svojich volebných obvodoch, ale aj individuálnymi a skupinovými prieskumami v apríli a máji 1984 na súdoch, štátnych notárstvach, národných výboroch, niektorých ústredných orgánoch štátnej správy SSR, vo VHJ i v jednotlivých podnikoch a družstvách získali cely rad poznatkov, ktoré sú v zásade v súlade s obsahom správy Najvyššieho súdu SSR Pritom sa výbory SNR zameriavali na zhromažďovanie poznatkov diferencovane podľa svojej pôsobnosti tak aby vo svojom súhrne obsiahli prerokúvanú problematiku v podstate v celej šírke. Osobitne cenné je, že spolu s poslancami SNR sa na skupinových prieskumoch zúčastnili aj poslanci národných výborov a že vo viacerých organizáciách boli na prieskumoch prítomní aj funkcionári ROH

Poznatky získané prieskumami boh základom širokej rozpravy vo výboroch, ktorá zhodne so správou potvrdzuje záujem celej spoločnosti na prísnom rešpektovaní právnych predpisov v záujme upevňovania nášho socialistického zriadenia, sociálnych istôt občanov a princípov socialistickej morálky i presadzovania zásad socialistického spolužitia medzi občanmi.

Výsledky prieskumov a rozpravy vo výboroch priniesli celý rad podnetov na predchádzanie porušovania občianskoprávnych, rodinnoprávnych, pracovnoprávnych i družstevnoprávnych predpisov i na odstraňovanie príčin týchto sporov a prejavili sa v od porúčaniach výborov SNR na ďalšie upevňovanie socialistickej zákonnosti, ktoré sú adresované predsedovi Najvyššieho súdu

SSR, ministrovi spravodlivosti SSR, generálnemu prokurátorovi SSR i niektorým ministrom SSR. Ich plneniu budú venovať výbory SNR zvýšenú pozornosť v rámci svojej iniciatívnej a kontrolnej funkcie. Najvyššie stranícke a štátne orgány si uvedomujú veľký spoločenský význam občianskoprávnych vzťahov, sústavne sledujú právno-politickú účinnosť predpisov upravujúcich tieto vzťahy a podľa potreby navrhujú nové účinné legislatívne opatrenia Dôkazom takejto starostlivosti sú aj vlani prijaté novely k Občianskemu zákonníku, k Zákonu o rodine a k procesno-právnym kódexom, ktoré boli vydané na základe veľmi dôkladnej právno-politickej analýzy účinnosti týchto predpisov a po veľmi širokom a dôkladnom pripomienkovom konaní zo strany zainteresovaných rezortov, orgánov a organizácií Novelizácia občianskoprávnych predpisov prispela k zdokonaleniu súčasnej úpravy občianskoprávnych a rodinnoprávnych vzťahov. Viedla k posilneniu právnych prostriedkov slúžiacich upevňovaniu sociálnych a právnych istôt občanov, vytvorila lepšie a priaznivejšie podmienky na zabezpečenie jednoty medzi individuálnymi a spoločenskými záujmami, ako aj na zabezpečenie spoločensky odôvodneného uspokojovania osobných, rodinných a majetkových potrieb občanov, a na pokon vytvorila aj priaznivejšie podmienky na ochranu spoločnosti a jednotlivých občanov pred protiprávnym konaním, ako aj na ochranu socialistického spolužitia.

Vcelku sa potvrdilo, že platná právna úprava občianskoprávnych a rodinnoprávnych vzťahov najmä po novelizáciách zodpovedá súčasným potrebám a dosiahnutému stupňu vývoja socialistickej spoločnosti. Popularizovanie noviel predpisov občianskeho a rodinného práva je však ešte stále aktuálne, na ne treba zamerať právnu výchovu a propagandu. Potvrdilo sa však tiež to, že náš právny poriadok treba naďalej zdokonalovať. Týka sa to najmä pracovnoprávnych predpisov, ktoré by mali výraznejšie zabezpečoval realizáciu a ochranu celospoločenských záujmov, záujmov socialistických organizácií, záujmov spoločnosti na upevňovaní technickej, technologickej a pracovnej disciplíny. Vytvárať plnší priestor pre realizáciu toho, čo sleduje Súbor opatrení na zdokonalenie sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva. Rovnako sa to týka aj predpisov o oceňovaní nehnuteľností, ktoré dnes už nevyjadrujú všeobecnú cenu nehnú teľnosti zodpovedajúcu zaobstarávacím nákladom, ako aj predpisom o notárskych poplatkoch z dedičstva, ktoré odčerpávajú v prípade smrti aj najbližšieho príbuzného značnú časť zdedené ho majetku nadobudnutého prácou občana. Je nanajvýš potrebne odstrániť právnymi prostriedkami nežiadúci stav spočívajúci

v tom, že podľa platnej vládnej vyhlášky sú ceny nehnuteľností pri kúpnych zmluvách uvádzané i súdnymi znalcami aj niekoľkonásobne menšie než sú ceny vyplatené nad rámec kúpnej ceny uvedenej v kúpnej zmluve. Štátu unikajú tak obrovské prostriedky z titulu notárskych poplatkov. Obdobne to platí aj pokiaľ ide o vysoké notárske poplatky pri darovacích zmluvách, ktoré sa vo veľkom nahradzujú medzi rodinnými príslušníkmi kúpnou zmluvou, pretože poplatky sú podstatne nižšie. Takmer vôbec sa neuplatňuje súčinnosť štátnych notárov s národnými výbormi pri súpise a zisťovaní hnuteľných pozostalostí, ktoré sú spravidla medzi príbuznými rozobraté a rozdelené bez dedičského konania. Napokon sa to týka aj niektorých nevyhnutných zmien zákona o hospodárení s bytmi, ako aj potreby novej komplexnej úpravy evidencie nehnuteľností.

Poslanci SNR v rozprave zaiste poukážu na výsledky rokovania jednotlivých výborov a zaujmú stanovisko k niektorým otázkam, ktoré vyplývajú zo správy a z výsledkov prieskumov. Dovoľte mi však upriamiť vašu pozornosť aspoň na niektoré problémy, ktoré majú podstatný význam pre ďalšie upevňovanie socialistickej zákonnosti v oblasti občianskoprávnych, rodinnoprávnych, pracovnoprávnych a družstevnoprávnych vzťahov a ktorým venovali poslanci na rokovaniach výborov SNR veľkú pozornosť.

V ostatných rokoch vzrastá počet sporov, o ktorých rozhodujú súdy. Samotný rast sporov ešte nemusí vždy znamenať negatívny jav v spoločnosti. Môže to byť aj objektívnym dôsledkom rastu životnej úrovne našich občanov, ktorí majú možnosť, vzhľadom na zvyšujúce sa príjmy, na vyššej úrovni a v širšom rozsahu si uspokojovať svoje hmotné a kultúrne potreby a môže byť prejavom rastúcej dôvery k súdom a upevňovania ich autority. Veď ak si niekto chce usporiadať napr. svoje vzťahy k nehnuteľnostiam alebo usporiadať majetkové vzťahy po rozvode manželstva súdnou cestou a pre budúcnosť vylúčiť existenciu sporov, nie je to v rozpore so záujmami spoločnosti. Treba sa však vážne zamýšľať nad tým, či "je potrebné, aby o všetkých rozporoch vznikajúcich medzi občanmi a organizáciami rozhodovali hneď súdy". Viaceré výbory, napr. Ústavnoprávny výbor SNR, Výbor SNR pre národné výbory a národnosti, Výbor SNR pre obchod, služby a dopravu upozornili na skutočnosť, že v pomerne značnom počte vecí týkajúcich sa vymáhania úhrady za užívanie bytov a za prepravné v hromadných dopravných prostriedkoch príslušné organizácie skôr než sa obrátia na súd nevyčerpávajú všetky prostriedky na mimosúdne vymáhanie svojich pohľadávok. Poslanci vyjadrili názor, že vedúci pracovníci organizácií a aj právne útvary by mali byť v tomto smere oveľa iniciatívnejší a aktívnejší a nemali by uspokojenie opodstatnených nárokov podmieňovať súdnym rozhodnutím. Určite by aj pomohlo, keby priamo Občiansky zákonník vyžadoval pred súdnym uplatnením uvedených práv ich mimosúdne uplatnenie v krátkej prekluzívnej dobe. Obdobné riešenie obsahuje Občiansky zákonník, napr. pri uplatňovaní reklamačných nárokov a prax dokazuje, že v dôsledku povinnosti mimosúdneho uplatňovania reklamačných nárokov sa vytvorili vhodné podmienky pre zmierlivé riešenie občianskoprávnych sporov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady bez potreby súdneho rozhodovania vo väčšine prípadov.

Výbor SNR pre veci sociálne a zdravotné, Výbor SNR pre školstvo a kultúru, ako aj ďalšie výbory venovali osobitnú pozornosť vývoju rozvodovosti a rozhodovaniu o právach maloletých detí z rozvedených manželstiev. Konštatovali, že príprave mládeže na manželstvo a výchovu detí a upevňovaniu rodinných vzťahov sa nevenuje náležitá pozornosť. Národné výbory, pracovné kolektívy i vedúci pracovníci socialistických organizácií veľmi často ponechávajú bez povšimnutia morálne poklesky, ktoré vedú k rozvratu manželstva a nezakročujú proti porušovaniu rodičovských povinností. Nemožno však opomenúť ani potrebu účinnejšieho vytvárania predpokladov pre kvalitnejšie poskytovanie služieb rodinám s deťmi. Závažným pretrvávajúcim problémom je nedostatok kapacít zariadení na výkon ochrannej a ústavnej výchovy a chcem zdôrazniť, že je veľmi naliehavé vykonať nápravu, lebo na tento problém už v predchádzajúcich obdobiach poukázala aj Slovenská národná rada. Upevňovanie rodiny a zabezpečovanie výživy a výchovy detí je vecou celej spoločnosti a túto skutočnosť nemožno len proklamovať, ale aktívne uskutočňovať.

Pomerne rozsiahlou agendou, ktorou sa zaoberajú súdy, sú pracovnoprávne spory. Poslanci sa prieskumami presvedčili, že niektorí vedúci pracovníci organizácií často z neznalosti, ale aj vedome nedodržiavajú niektoré ustanovenia pracovnoprávnych predpisov, resp nerešpektujú kvalifikované stanoviská právnych útvarov, čo má za následok neúspech organizácie najmä pri preskúmavaní kárnych rozhodnutí a skončení pracovného pomeru pre porušenie pracovnej disciplíny. Prieskumy tiež ukázali, že veľká neúspešnosť organizácie pri plnej náhrade škody za manká je spôsobená nevytváraním podmienok pre túto zvýšenú zodpovednosť zo strany organizácií. Niektoré organizácie opačne poukazujú na liberálnosť súdov v rozhodovaní týchto sporov. Poznatky, ktoré získali poslanci vo VSŽ Košice a v iných organizáciách, svedčia o tom, že starostlivosťou vedenia organizácie, kvalitnou prácou právneho útvaru i rozhodcovských komisií možno takýmto prípadom predchádzať. V radoch mnohých vedúcich pracovníkov organizácií sa vyskytujú názory, že Zákonník práce v niektorých ustanoveniach nezdôrazňuje a nechráni náležíte celospoločenské záujmy a záujmy organizácií, ich realizáciu viaže na množstvo formálnych náležitostí, ktoré predstavujú zložitú zložku povinností vedúcich pracovníkov, nedáva dostatok priestoru pre prechod na intenzifikáciu, vedeckotechnický pokrok, kvalitu a efektívnosť a nepomáha dostatočne upevňovať technickú, technologickú a pracovnú disciplínu. Všetky tieto otázky a problémy sa iste posúdia v rámci prebiehajúcej politicko-právnej analýzy Zákonníka práce. Pravdou však je, že i keď je tento zákon v niektorých smeroch prekonaný, predsa stále poskytuje široký priestor pre ochranu a realizáciu tak celospoločenských záujmov, ako i záujmov organizácií pre ochranu práv pracovníkov a vyžadovanie plnenia povinností. Treba ho len dobre poznať, rešpektovať a dodržiavať.

Výbor SNR pre priemysel a stavebníctvo poukázal aj na problémy, ktoré vznikajú pri odmeňovaní zlepšovacích návrhov a vynálezov. Nemožno vylúčiť, že niektorí jednotlivci by chceli získať nezaslúženú odmenu a obracajú sa neodôvodnene so svojimi domnelými nárokmi na súdy. Oveľa častejšie sú však prípady, keď sa organizácia z najrozličnejších dôvodov bráni poskytnúť zlepšovateľovi alebo vynálezcovi odmenu zodpovedajúcu právnym predpisom. Takýto postoj vplýva veľmi negatívne nielen na samotných vynálezcov a zlepšovateľov, ktorých sa to bezprostredne týka, ale aj na širší kolektív ich spolupracovníkov a podlamuje ich dôveru v spravodlivé odmeňovanie za zvýšené pracovné úsilie pri prácach na vynálezoch a zlepšovacích návrhoch. Právne predpisy, i keď ich aj na tomto úseku treba zjednodušiť, spružiť a prispôsobiť cieľom vedeckotechnického rozvoja, poskytujú organizáciám dostatok prostriedkov na posúdenie, či ide alebo nejde o vynález alebo zlepšovací návrh, na objektivizáciu spoločenského prínosu. Prednášanie rôznych pochybností a zdĺhavé dokazovanie často odrádzajú pracovníka od tvorivého myslenia a prejavu iniciatívy. Zaujímavé pritom je, že organizácii neraz stačí aj prvostupňový rozsudok na vyplatenie odmeny, a tak sa súdne rozhodnutie v podstate stáva - odpusťte za výraz - len dôkazom o alibizme vedúcich pracovníkov organizácie. Žiaľ, s takouto praxou sa stretávame pomerne často aj pri odškodňovaní pracovných úrazov i uspokojovaní ďalších oprávnených nárokov občanov

Výbor SNR pre národné výbory a národnosti a aj Ustavno-právny výbor SNR upozornili, že národné výbory by mali dôslednejšie v spolupráci so socialistickými organizáciami a občanmi spolu pôsobiť pri predchádzaní občianskoprávnym sporom a v prípadoch zrejmého zásahu do práv občanov alebo organizácií poskytovať veľmi účinnú, najmä rýchlu pomoc a ochranu.

Z hľadiska uplatňovania Listu Predsedníctva ÚV KSČ k prehĺbeniu účinnosti boja proti porušovaniu zásad socialistickej zákonnosti, morálky a disciplíny a opatrení vlád ČSSR a SSR na predchádzanie neoprávnenému obohacovaniu sa a na zabezpečenie účinného postihu majetku a majetkového prospechu z nedostatočných zdrojov je osobitne závažnou úlohou odčerpávať neoprávnený majetkový prospech. Poslanci očakávajú v tomto smere ešte vyššiu aktivitu orgánov prokuratúry, oveľa väčšiu iniciatívu poškodených organizácií a dôslednosť sudov pri rozhodovaní o ich návrhoch.

Ústavnoprávny výbor SNR sa v skupinových prieskumoch zameral aj na plynulosť a kvalitu rozhodovania súdov. Poslanci ocenili a oceňujú náročnú, zložitú a konfliktnú prácu sudcov. Dospeli však k záveru, že noci súdy vcelku zodpovedne plnia svoje poslanie, predsa je nevyhnutné skvalitňovať súdne rozhodovanie, prekonávať zdĺhavosť konania, a tým predchádzať opodstatneným sťažnostiam občanov a organizácií. Nie je zanedbateľný počet vecí, ktorými sa súdy zaoberajú opakovane v dôsledku nedostatočného zistenia skutkového stavu veci alebo nesprávneho právneho posúdenia To si vyžaduje naďalej skvalitňovať rozhodovaciu činnosť súdov. Treba tiež zvážiť, či zdĺhavosť súdneho rozhodovanie nie je podmienená aj nedostatočným počtom sudcov, ktorí rozhodujú v občianskoprávnych veciach, ako aj nedostatočným vybavením súdov pomocnými administratívnymi silami, prípadne aj nedostatočným technickým vybavením. Aj tomuto problému v budúcnosti bude potrebné venovať patričnú pozornosť.

Účinnejším využívaním mimosúdneho vybavovania sporov treba súdom vytvárať predpoklady na to, aby mohli sústrediť svoju pozornosť na vybavovanie spoločensky závažných, náročných a zložitých vecí a na riešenie sporov, kde ich činnosť nemožno nahradiť aktivitou iných orgánov. Súčasne však poslanci očakávajú, že súdy prehĺbia svoju súčinnosť s národnými výbormi a spoločenskými organizáciami a intenzívnejšie budú využívať možnosti svojho preventívno-výchovného pôsobenia, akými sú najmä pohovory, zmierovacie konanie, signalizačná a právno-propagačná činnosť.

K zvyšovaniu účinnosti súdneho konania i k predchádzaniu sporom môže a vo väčšej miere by mala prispieť aj prokuratúra svojou dozorovou činnosťou.

Vážené súdružky poslankyne,

vážení súdruhovia poslanci!

Prerokúvaná správa Najvyšších súdu SSR i výsledky rokovaní výborov SNR ponúkajú veľa námetov na zamyslenie i riešenie ako ďalej upevniť socialistickú zákonnosť v oblasti občianskoprávnych vzťahov.

Návrh uznesenia SNR, ktorý ste obdržali, je prejavom výrazného záujmu orgánov a poslancov SNR o upevnenie zákonnosti v oblasti občianskoprávnych vzťahov. Dovoľte mi vyjadriť presvedčenie, že uznesenie, ktoré dnes prijmeme i poznatky a závery orgánov SNR a jednotlivých poslancov budú dôstojným príspevkom najvyššieho orgánu štátnej moci SSR k úsiliu, ktoré najmä v ostatných piatich rokoch na zlepšenie stavu v tejto oblasti vyvíjajú najvyššie stranícke a štátne orgány.

Ďakujem za pozornosť.

(Potlesk )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem súdruhovi F i 1 o v i Dávam slovo poslankyni súdružke Gabriele Homolovej

Poslankyňa Homolová: Vážené súdružky, súdruhovia,

v období prípravy na rokovanie o správe Najvyššieho súdu SSR okrem radu individuálnych prieskumov vykonali poslanci Výboru SNR pre plán a rozpočet i prieskum na ONV Nové Zámky, JRD Auróra Dvory nad Žltavou a koncernovom podniku Elitex Šurany

Pri prieskume sme zistili, že národné výbory okresu Nové Zámky venujú veľkú pozornosť zabezpečovaniu verejného poriadku. Svedčí o tom skutočnosť, že v roku 1983 na 82 plenárnych zasadnutiach národných výborov hodnotili plnenie úloh pri zabezpečovaní verejného poriadku, ktoré uložili svojim orgánom zvýšiť výkonné pôsobenie na občanov, vykonávať kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných nariadení, v mestách zlepšiť spo-


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP