Čtvrtek 25. října 1984

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

14. schôdzka 25. a 26. októbra 1984

STENOGRAFICKÁ SPRÁVA

O SCHÔDZKE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

Návrh Mandátového a imunitého výboru SNR na overenie platnosti voľby novozvoleného poslanca SNR vo volebnom obvode číslo 34 - Vráble

Sľub novozvoleného poslanca SNR

Návrh skupiny poslancov na doplňovaciu voľbu poslancov SNR za členov výborov SNR

Správa vlády SSR o plnení štátneho cieľového programu 02 - Racionalizácia spotreby palív a energie za rok 1983 a jeho zabezpečenie na ďalšie roky 7. päťročnice

Správa vlády SSR o plnení úloh starostlivosti o pracujúcich najmä na úseku zlepšovania pracovného prostredia, ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti práce a závodného stravovania

Správa predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 26. júna do 25. októbra 1984 s osobitným zreteľom na realizáciu podnetov poslancov prednesených na 12. a 13. schôdzke Slovenskej národnej rady

Otázky poslancov

Bratislava 1984

S l o v e n s k á n á r o d n á rada

VII. volebné obdobie

STENOGRAFICKÁ SPRÁVA

o 14. schôdzke Slovenskej národnej rady v Bratislave 25. a 26. októbra 1984

Prítomní:

Predseda SNR Viliam Šalgovič, CSc.;

podpredseda SNR Ing. Ján Gregor, Anna Kretová a Dezider Krocsány;

135 poslancov podľa listiny o prítomnosti;

Členovia vlády SSR: predseda vlády prof. JUDr. Peter C o l o t k a, prvý podpredseda vlády Ing. Július H a n u s, podpredseda vlády Ing. Jaroslav Kanský, podpredseda vlády a predseda Slovenskej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj Ing. Václav Vačok, minister financií Ing. František Mišeje, minister-predseda Výboru ľudovej kontroly RSDr. Štefan F e r e n c e i, minister priemyslu Ing. Štefan Urban, minister poľnohospodárstva a výživy Ing. Ján J a n o v i c, CSc., minister práce a sociálnych vecí Ing. Kazimír Nagy, minister vnútra Ing. Štefan Lazar, minister obchodu Ing. Jaroslav Z e l k o, minister stavebníctva Ing. Dušan M i k l á n e k, CSc., minister lesného a vodného hospodárstva Ing. Vladimír Margetin, minister zdravotníctva akademik Emil M a t e j i č e k, minister školstva prof. Ing. Juraj Buša, CSc., minister kultúry národný umelec Miroslav Válek, minister spravodlivosti prof. JUDr. Ján P j e š č a k, DrSc.;

generálny prokurátor SSR JUDr. Martin Kováč, predseda Najvyššieho súdu SSR JUDr. Ján B e n č u r a;

vedúci ústredných orgánov štátnej správy SSR; podpredseda ČNR Zbyněk Ž a l m a n.

Ospravedlnení poslanci:

25. októbra 1984

Peter Colotka, Peter Dudáš, Jozef F e r i a n č i k, Anna Haššanová, Ján Jancík, Fedor Kováč, Ernest K r i ž a n, František K u ľ k o, Štefan Lazar, Vojtech L i g á r t, Karol M a r t i n k a, Ján P i k u l a, Jozef R i p č u, Karol Šavel, Ján Štencl.

26. októbra 1984

Pavol Adamčík, Viktor Antal, Jozef F e r i a n č i k, Daniel F u t e j, Peter Dudáš, Anna Haššanová, Ján Jancík, Ernest K r i ž a n, Dalibor Laborecky, Jozef L e n á r t, Vojtech L i g á r t, Karol M a r t i n k a, Ján P i k u l a, Jozef R i p č u, Miroslav S m a t a n a, Ján Štencl, Bohuš Trávnice k, Michal Z o z u I á k.

(Začiatok schôdzky o 14. 00 hod. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, vážení hostia,

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa článku 104 ods. 2 ústavného zákona o československej federácii zvolalo Slovenskú národnú radu na jesenné zasadanie dňom 1. októbra 1984.

V rámci tohto zasadania otváram 14. schôdzku Slovenskej národnej rady.

Dovoľte mi, aby som i vaším menom srdečne privítal medzi nami člena Predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, prvého tajomníka ÚV KSS súdruha Jozefa L e n á r t a (potlesk).

Úprimne vítam aj ďalších členov Predsedníctva a Sekretariátu ÚV KSS.

Ďalej srdečne vítam na našej schôdzke podpredsedu Českej národnej rady súdruha Zbyňka Žalmana (potlesk), funkcionárov orgánov Národného frontu, spoločenských organizácií a ostatných politických strán, členov vlády SSR, hostí, ako aj vás všetkých prítomných.

Súdružky a súdruhovia, dovoľte mi oznámiť, že Predsedníctvo Slovenskej národnej rady 12. októbra 1984 uvolnilo zo zdravotných dôvodov podpredsedu vlády Slovenskej socialistickej republiky Ing. Karola Martinku z funkcie predsedu Slovenskej plánovacej komisie a Ing. Pavla Hrivnáka z funkcie ministra povereného riadením Ministerstva priemyslu SSR. Súčasne vymenovalo súdruha Ing. Pavla Hrivnáka za podpredsedu vlády SSR a predsedu Slovenskej plánovacej komisie a Ing. Štefana U r b a n a za ministra a poverilo ho riadením Ministerstva priemyslu SSR.

Dovoľte, súdružky a súdruhovia, popriať im i v mene vás veľa pracovných úspechov pri plnení ich zodpovednej funkcie a v ich práci.

(Potlesk. )

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci,

podľa zistenia je prítomných na dnešnej schôdzke 134 poslancov, takže podľa článku 109 ústavného zákona o československej federácii Slovenská národná rada je schopná sa uznášať.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady odporúča schváliť tento program:

1. Návrh Mandátového a imunitného výboru SNR na overenie platnosti voľby novozvoleného poslanca SNR vo volebnom obvode číslo 34 - Vráble

2. Sľub novozvoleného poslanca SNR

3. Návrh skupiny poslancov na zaradenie poslanca SNR Jána Z a b á k a do Výboru SNR pre veci sociálne a zdravotné a poslanca SNR Jozefa P o l á k a do Výboru SNR pre pôdohospodárstvo a výživu

4. Správa o plnení štátneho cieľového programu 02 - Racionalizácia spotreby palív a energie za rok 1983 a jeho zabezpečenie na ďalšie roky 7. päťročnice

5. Správa o plnení úloh starostlivosti o pracujúcich najmä na úseku zlepšovania pracovného prostredia, ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti práce a závodného stravovania

6. Správa predsedu SNR o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 26. júna do 25. októbra 1984 s osobitným zreteľom na realizáciu podnetov poslancov prednesených na 12. a 13. schôdzke SNR

7. Otázky poslancov.

Súdružky a súdruhovia, navrhuje niekto zmenu, alebo doplnenie programu?

(Nikto. )

Pristúpime k hlasovaniu. Kto súhlasí s programom tak, ako som ho predniesol, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada schválila program 14. schôdzky.

Prvým bodom programu je

návrh Mandátového a imunitného výboru SNR na overenie platnosti voľby novozvoleného poslanca SNR vo volebnom obvode číslo 34 - Vráble

Návrh ste dostali ako tlač číslo 86.

Prosím člena Predsedníctva SNR a predsedu Mandátového a imunitného výboru SNR, poslanca Daniela F u t e j a, aby predniesol správu o overení platnosti voľby.

Poslanec RSDr. Futej:

Vážená Slovenská národná rada, vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci,

Predsedníctvo SNR podľa článku 122 ods. 2 ústavného zákona o československej federácii vyhlásilo doplňovacie voľby vo volebnom obvode číslo 34 - Vráble na 24. a 25. augusta 1984 z dôvodu úmrtia poslanca SNR Gejzu Navrátila.

V doplňovacích voľbách bol zvolený za poslanca SNR Ján Z a b á k.

Slovenská volebná komisia Národného frontu predložila Mandátovému a imunitnému výboru SNR volebné písomnosti: prihlášku kandidáta Národného frontu k registrácii, zápis o registrácii kandidáta Národného frontu, zápisnicu obvodnej volebnej komisie o výsledku hlasovania vo volebnom obvode číslo 34 - Vráble a záverečnú správu Slovenskej volebnej komisie Národného frontu z 27. augusta 1984 o výsledku doplňovacích volieb novozvoleného poslanca SNR Jána Z a b á k a.

Z predložených dokladov Mandátový a imunitný výbor SNR podľa § 55 ods. 1 zákona SNR č. 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady, v znení neskorších predpisov preskúmal, či je navrhnutý kandidát platne zvolený podľa zákona SNR č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady. Mandátový a imunitný výbor SNR zistil, že vo volebnom obvode číslo 34 bolo do voličských zoznamov zapísaných 21 192 voličov. Vydaných bolo 21 149 platných hlasovacích lístkov, t. j. 99, 79 %.

Pre kandidáta Národného frontu Jána Z a b á k a, bolo odovzdaných 21 149 platných hlasovacích lístkov, to je 100 % hlasov.

Mandátový a imunitný výbor SNR konštatoval, že navrhnutý kandidát Národného frontu Ján Z a b á k bol zvolený za poslanca SNR v súlade s platným právnym poriadkom. Nezistil žiadne závady a taktiež mu neboli podané sťažnosti pre porušenie zákonných ustanovení o voľbách do Slovenskej národnej rady.

Mandátový a imunitný výbor SNR odporúča, aby na dnešnej schôdzke Slovenská národná rada prijala toto uznesenie:

"Slovenská národná rada podľa článku 113 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii overuje platnosť voľby poslanca Slovenskej národnej rady Jána Zabáka, zvoleného v doplňovacích voľbách 24. a 25. augusta 1984 vo volebnom obvode číslo 34 - Vráble. "

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem poslancovi súdruhovi Futejovi za podanú správu. Má niekto z vás, súdružky a súdruhovia, námietky alebo pripomienky k prednesenej správe?

(Neboli. )

Nikto sa nehlási. Pristúpime k hlasovaniu. Kto súhlasí s návrhom na uznesenie tak, ako ho predniesol súdruh Futej, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada podľa článku 113 ústavného zákona o československej federácii overila platnosť doplňovacej voľby poslanca Jána Zabáka.

Pristúpime k druhému bodu programu, ktorým je sľub poslanca SNR Jána Zabáka, ktorý zloží podľa článku 114 ústavného zákona o československej federácii.

Prosím poslanca Jána Zabáka, aby predstúpil pred tribúnu a člena Predsedníctva SNR súdruha Jozefa Ď u r i c u, aby prečítal text sľubu. Prosím, aby ste všetci povstali.

Poslanec Ing. Ďurica:

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Československej socialistickej republike, Slovenskej socialistickej republike, veci socializmu a odkazu Slovenského národného povstania. Budem dbať na vôľu a záujmy ľudu, spravovať sa ústavou a ostatnými zákonmi Československej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky a pracovať pre to, aby sa uvádzali do života".

Poslanec Zabák: Sľubujem.

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem.

Pristúpime k tretiemu bodu programu, ktorým je návrh skupiny poslancov na doplňovaciu voľbu poslanca SNR Jána Zabáka do Výboru SNR pre veci sociálne a zdravotné a poslanca SNR Jozefa Poláka do Výboru SNR pre pôdohospodárstvo a výživu.

Návrh ste dostali ako tlač 87.

Súdružky a súdruhovia, má niekto pripomienky k predloženému návrhu?

(Nikto. )

Pristúpime k hlasovaniu. Kto je za návrh, aby členom Výboru SNR pre veci sociálne a zdravotné bol poslanec Ján Zabák a členom Výboru SNR pre pôdohospodárstvo a výživu poslanec Jozef Polák, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že poslanci Ján Zabák a Jozef Polák boli zvolení za členov výborov SNR.

Štvrtým bodom programu je

správa o plnení štátneho cieľového programu 02 - Racionalizácia spotreby palív a energie za rok 1983 a jeho zabezpečenie na ďalšie roky siedmej päťročnice.

Materiál ste dostali ako tlač 85.

Prosím podpredsedu vlády SSR a predsedu Slovenskej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, súdruha Václava V a č o k a, aby za vládu SSR odôvodnil predloženú správu.

Podpredseda vlády SSR a predseda SKVTIR Ing. Vačok:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky a súdruhovia poslanci,

vláda SSR predkladá Slovenskej národnej rade Správu o plnení štátneho cieľového programu 02 - Racionalizácia spotreby palív a energie za rok 1983 a jeho zabezpečenie na ďalšie roky 7. päťročnice.

Dnešnému rokovaniu Slovenskej národnej rady predchádzalo naše spoločné stretnutie, na ktorom sme si už osvetlili niektoré závažné fakty tejto problematiky. Cenné poznatky sa získali z poslaneckého prieskumu a veľkú pozornosť týmto otázkam venovali aj výbory SNR. Z ich rokovania vzišlo mnoho podnetov a pripomienok ako ďalej racionalizovať spotrebu palív a energie, ako lepšie využívať naše možnosti a zdroje. Dovoľte mi, aby som vám, poslancom SNR, za doterajšiu aktivitu pri riešení tejto závažnej celospoločenskej úlohy, menom vlády SSR poďakoval.

V správe, ktorú ste dostali, sú uvedené všetky dôležité údaje

o tom, ako sa plnia úlohy štátneho cieľového programu i to, čo na tomto úseku vykonala vláda a jej orgány. Vo svojom úvodnom slove sa preto sústredím len na niektoré otázky, ktoré zostávajú v popredí pozornosti štátnych, hospodárskych i spoločenských orgánov a organizácií.

Predovšetkým chcem zdôrazniť, že úlohy palivovo-energetického komplexu musíme zabezpečovať v náročných vnútorných

i vonkajších podmienkach. ČSSR patrí medzi štáty s vysokou spotrebou energie, či už v prepočte na jedného obyvateľa, alebo na tvorbu národného dôchodku. I keď energetická náročnosť tvorby národného dôchodku v rokoch 1970 - 1980 poklesla zhruba o 20 %, v porovnaní s vyspelými krajinami je stále ešte pomerne vysoká. Súvisí to s vysokou energetickou náročnosťou našej výroby, ale aj so štruktúrou našej ekonomiky. Vysoký podiel hutníckej výroby, ťažkého strojárstva a ťažkej chémie kladie na energiu obzvlášť veľké nároky. Spotrebu palív a energie nepriaznivo pritom ovplyvňuje aj naša štruktúra prvotných energetických zdrojov. I keď podiel tuhých palív poklesol z 97, 6 % v roku 1950 na 61, 8 % v roku 1980, stále je ešte vyšší ako v iných rozvinutých štátoch, pričom plné tri pätiny pevných palív tvorí hnedé uhlie s nepriaznivými fyzikálnymi a energetickými hodnotami, ako aj negatívnym dopadom na životné prostredie.

Neustále rastie aj naša závislosť na dovoze palivovo-energetických zdrojov. Podiel dovozu na celkových energetických zdrojoch vzrástol z 25, 7 % v roku 1970 na 38, 4 % v roku 1980 a ku koncu tejto päťročnice, v dôsledku opatrení na obmedzenie dovozu ropy, dosiahne približne 37 %. Sústavne sa zvyšuje aj cena, predovšetkým ušľachtilých palív. Predpokladá sa, že do roku 1990, v porovnaní s rokom 1970, teda za 20 rokov, vzrastie cena ropy 3, 5 násobne a cena plynu až 5 násobne. V dôsledku toho zaťaženie československého zahraničného obchodu pri zachovaní hmotného objemu dovozu, na úrovni roku 1980 vzrastie v roku 1985 o 20 mld Kčs a k roku 1990 o 37 mld Kčs. K tomu treba ešte prirátať zvyšovanie nákladov na vlastnú ťažbu palív pri prekonávaní čoraz zložitejších geologických a ťažobných podmienok.

Z týchto skutočností vidieť, že i keď energetickú náročnosť tvorby národného dôchodku znižujeme, merné náklady na získanie primárnych palivovo-energetických zdrojov na jednotku národného dôchodku sústavne rastú a čoraz viac zaťažujú našu ekonomiku.

Racionalizácia spotreby palív a energie sa v dôsledku toho stáva jednou z našich najdôležitejších úloh. Ďalší rozvoj našej ekonomiky bude možné zabezpečovať iba vyšším zhodnocovaním a lepším využívaním energetických zdrojov v reprodukčnom procese i ostatnom našom spoločenskom živote.

Štátny cieľový program racionalizácie spotreby palív a energie, ktorý v našej plánovacej a riadiacej praxi využívame od roku 1972, plní v tomto úsilí významnú úlohu. V súčasnosti obsahuje konkrétne a záväzné akcie, ktoré schvaľuje priamo vláda ČSSR a vo svojej pôsobnosti tiež i vlády ČSR a SSR. Celý doterajší priebeh tvorby a realizácie tohto programu ukazuje, že sa stal účinným nástrojom úspor a racionalizácie a že ho treba aj naďalej zdokonaľovať a prispôsobovať zmeneným podmienkam a úlohám.

Zo správy, ktorú ste obdržali, vyplýva, že sa plánované úspory palív a energie za ústredné orgány na Slovensku a v KNV v rokoch 1981 - 1983 splnili na 114, 4 % a smernica stanovená na túto päťročnicu - dosiahnuť v ČSSR relatívnu úsporu 14, 5 mil. tmp - bude prekročená v rozsahu 7 - 10 %. To je nemalý úspech a dovoľte, aby som aj z tohto miesta poďakoval všetkým, ktorí sa o tento dobrý výsledok zaslúžili. Vláda ČSSR i vláda SSR pre splnenie týchto úloh prijali viaceré opatrenia, a to tak v tvorbe štátneho cieľového programu, ako aj v podnikovej hmotnej zainteresovanosti, v cenovej a daňovej stimulácii, v systéme plánovania a riadenia. Tak sa napr. na základe uznesenia vlády ČSSR č. 99/1983 a vlády SSR č. 184/1983 od 1. januára 1984 zvýšili veľkoobchodné ceny tuhých palív v priemere o 20 %, plynných palív o 63 %, elektriny a tepla o 9 % a vykurovacích olejov o 50 %. Došlo tiež k úprave niektorých veľkoobchodných a maloobchodných cien svetelnej techniky v záujme zvýhodnenia progresívnych svietidiel. Vláda SSR uznesením č. 352/1983 uložila dobudovať útvary energetiky na národných výboroch a uznesením č. 56/1984 vybudovať primerané kapacity na vykonávanie opráv, rekonštrukciu a modernizáciu energetického hospodárstva a zvýšiť kvalifikáciu pracovníkov útvarov energetiky a obsluhy energetických zariadení.

K dosiahnutým pozitívnym výsledkom prispela aj spoločenská previerka hospodárenia s palivami a energiou v zimnom období 1982/1983. Jej prínosy sa prejavili tak v priamom zvýšení úspor, ako aj v znížení nárokov na fondované palivá a elektrinu a v neposlednom rade aj vo zvýšení úloh plánu racionalizácie na rok 1984 a na ďalšie obdobie. Vláda ČSSR preto po dohode s Ústrednou radou odborov súhlasila, aby sa činnosť komisií pre spoločenskú previerku hospodárenia s palivami, energiou a pohonnými hmotami rozšírila aj na úspory kovov, surovín a materiálov tak, aby sa z nich vytvárali spoločenské previerkové komisie pre komplexnú socialistickú racionalizáciu.

Veľký význam pripisujeme aj prieskumu, ktorý pri plnení týchto úloh vykonali poslanci SNR. Tento prieskum nielenže zdôraznil celospoločenskú závažnosť šetrenia palivovo-energetickými zdrojmi, ale podnietila iniciatívu pracujúcich a priniesol rad ďalších cenných poznatkov a námetov pre budúcu prácu.

Vážené súdružky a súdruhovia poslanci,

napriek pozitívnym výsledkom, ktoré dosahujeme v plnení štátneho cieľového programu racionalizácie spotreby palív a energie, máme v celkovom hospodárení s palivovo-energetickými zdrojmi ešte nemálo problémov.

Osobitne sa chcem zmieniť o problémoch v uplatňovaní meracej a regulačnej techniky, o ktorých sa hovorilo aj na viacerých výboroch SNR a poukázal na ne tiež poslanecký prieskum. Ide vskutku o veľmi závažný problém, ktorý musia naše výrobné podniky, spolu s výskumnou a vývojovou základnou riešiť cieľavedomejšie a energickejšie ako tomu bolo doteraz.

Bývalé Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj, vychádzajúc z uznesenia vlády ČSSR č. 292/1980 prijatého k výrobe meracej a regulačnej techniky, vydalo v roku 1983 výnos, ktorým sa stanovuje vybavenie niektorých stavieb zariadením pre reguláciu a meranie spotreby tepla z ústredných zdrojov. Ak by sa podľa tohto výnosu zaviedla meracia a regulačná technika v celom rozsahu KBV, a to od tepelných zdrojov cez odovzdávacie stanice až do objektov a jednotlivých bytov, ušetrilo by sa až 25 % tepelnej energie. Aká je však súčasná situácia? Spotreba tepla a teplej úžitkovej vody sa zatiaľ účtuje podľa vykurovacej plochy a počtu členov domácnosti. To znamená, že užívatelia bytov nie sú dostatočne hmotne zainteresovaní na úsporách tepelnej energie podľa jej skutočnej spotreby. Situácia je o to závažnejšia, že na Slovensku nemá automatickú reguláciu tepla, závislú na vonkajšej teplote, až 80 % existujúcich tepelných zdrojov. Značne roztrieštenú máme aj sieť tepelných zdrojov, v mnohých prípadoch so zaostalým kotlovým hospodárstvom a nadmernou spotrebou paliva. Tu čaká národné výbory spolu s Federálnym ministerstvom palív a energie veľmi vážna úloha: vypracovať rozvojové teplofikačné štúdie s postupnou realizáciou racionálnejšieho zásobovania existujúcej a pripravovanej KBV tepelnou energiou, vrátane technického riešenia a výrobného zabezpečenia teplární s vyššou účinnosťou a hospodárnosťou.

Zatiaľ nám chýbajú aj termoregulačné ventily upravujúce teplotu miestností v závislosti na vonkajšej teplote, ktorými sa dá dosahovať až 13 %-ná úspora tepla a tiež merače teplej úžitkovej vody, ktorými možno dosiahnuť 6 - 10 %-nú úsporu. Nedostatok meracej a regulačnej techniky súvisí predovšetkým s nedostatkom výrobných kapacít, či už pre zaostalé strojno-technologické zariadenia alebo pre oneskorovanie novej výstavby. Pritom treba povedať, že aj investori si túto techniku u výrobcov neskoro a nedôsledne nárokujú. Situáciou sa už zaoberala vláda ČSSR, ktorá v auguste t. r. (v uznesení č. 235) uložila ministrom palív a energetiky ČSSR, elektrotechnického priemyslu ČSSR, všeobecného strojárstva ČSSR, hút a ťažkého strojárstva ČSSR predložiť do konca tohto roku správu, ako sa plní program rozširovania výroby meracej a regulačnej techniky, spolu s opatreniami na zlepšenie súčasného stavu.

Veľké úlohy v zabezpečovaní palivovo-energetických zdrojov a ich racionálnom využívaní pripadajú vedeckotechnickému rozvoju. Znižovanie energetickej náročnosti našej ekonomiky a tvorby národného dôchodku dnes už nemožno dosahovať len ľahko-mobilizovateľnými rezervami alebo drobnými racionalizačnými

opatreniami, i keď aj tie majú svoj význam, ale predovšetkým uplatňovaním progresívnych technológií, strojov, zariadení, surovín a materiálov, skrátka uplatňovaním výdobytkov vedecko-technického pokroku. Týmto smerom zameriavame preto aj práce na dlhodobom výhľade ekonomického, vedeckotechnického a sociálneho rozvoja a v nadväznosti na ne aj tvorbe štátnych cieľových a vedeckotechnických programov. Zvlášť významné postavenie tu má štátny plán technického rozvoja, v ktorom otázky energie zaujímajú kľúčové miesto. V 6. päťročnici tvoril podiel úloh štátneho plánu technického rozvoja orientovaných na úsporu palív a energie za ČSSR okolo 12 % a v 7. päťročnici sa ďalej zvyšuje až na 20 %. Z 255 hmotných realizačných výstupov z úloh riešených v 7. päťročnici, sa majú docieliť v ČSSR úspory okolo 1, 6 mil. tmp. Ešte náročnejšie úlohy si v tomto smere kladieme v 8. päťročnici a v ďalších rokoch. Mernú spotrebu energie na tvorbe národného dôchodku chceme znížiť o 2, 5 - 3 % ročne. Pri znižovaní energetickej náročnosti vytvárať predpoklady na udržanie nastúpeného tempa v úsporách palív a energie tak, aby sa v ČSSR v 8. päťročnici usporilo 14, 5 mil. tmp a v rokoch 1990 - 1995 ďalších 14 mil. tmp. Uvedomujeme si, že tento zámer možno dosiahnuť iba širokým uplatnením vedeckotechnického pokroku a vieme tiež, že nebudeme môcť obísť ani obmedzovanie energeticky náročných výrob. Pôjde v ňom tak o modernizáciu energetických zariadení a spotrebičov, ako aj o modernizáciu technologických procesov v metalurgii, chemickom priemysle, výrobe stavebných hmôt, účinnejších dopravných prostriedkov, o aplikáciu automatizačných prostriedkov, najmä elektroniky a robotizácie, o dôkladnejšie využitie netradičných odpadových a druhotných zdrojov energie a o celý rad ďalších dôležitých opatrení.

V najbližšom čase prerokuje vláda SSR rozvoj centralizovaného zásobovania teplom na území SSR. Ide o závažné a náročné opatrenia. Centralizovanou výrobou tepla možno ušetriť 10 % paliva a kombinovanou výrobou energie a tepla ďalších 20 - 30 % palív. Stavby tohto druhu navrhované na 8. a 9. päťročnicu predstavujú rozpočtové náklady takmer 5, 5 mld Kčs a nadväzné odberné zariadenia ďalších skoro 1, 5 mld Kčs. Ide napríklad o využívanie tepla z jadrových elektrární, výstavbu nových a rekonštrukciu existujúcich elektrární a teplární a ďalšie teplofikačné stavby.

Do štátneho cieľového programu racionalizácie spotreby palív a energie sa na 8. päťročnicu zahrnú aj úlohy pre rezort ministerstva lesného a vodného hospodárstva, ministerstva obchodu a pre bytové družstvá. Pre ústredné orgány vlády SSR a KNV budú tak úlohy o 29 % vyššie ako v 7. päťročnici. Pokiaľ ide o nevýrobnú sféru, sprogresívňujú sa úlohy v bytovom hospodárstve, v ktorom sa má merná spotreba palív na byt v panelovej výstavbe znížiť pod 7 MWh/rok a v existujúcej výstavbe na 9, 3 MWh/rok.

Vývoj energetickej problematiky a naliehavosť úloh v racionalizácii spotreby palív a energie vyvoláva potrebu účinnejšieho systému riadenia a posilnenia vplyvu centra v tejto oblasti. Vláda ČSSR preto svojím uznesením č. 200 z júla t. r. rozhodla rozšíriť a posilniť postavenie doterajšej Komisie vlády ČSSR pre riešenie otázok spojených so zabezpečovaním plynulého zásobovania národného hospodárstva palivami a energiou a pretvoriť ju na Energetickú komisiu vlády ČSSR. Jej základným poslaním bude riešenie rozhodujúcich otázok rozvoja palivovo-energetickej základne štátu v súlade s vývojom národného hospodárstva, posudzovanie základných koncepcií ovplyvňujúcich spotrebu primárnych energetických zdrojov, ako aj operatívnych a dlhodobých bilancií v zdrojoch a spotrebe jednotlivých druhov palív a energie. Týmto uznesením sa zároveň upravilo postavenie Štátnej energetickej inšpekcie a zvýšila sa účinnosť jej pôsobenia.

V nadväznosti na tieto opatrenia sa uznesením vlády SSR č. 212/ 1984 zriadila aj Energetická komisia vlády SSR na čele s podpredsedom vlády SSR súdruhom Kánskym. Jej činnosť sa zameria predovšetkým na vývoj úrovne spotreby palív a energie, realizáciu racionalizačných opatrení v jednotlivých rezortoch vlády SSR, ako aj koordináciu činnosti národných výborov na tomto úseku. Pritom sa predpokladá zúžitkovať doterajšie skúsenosti zo zabezpečovania racionalizačného programu, ako aj poznatky z poslaneckých prieskumov a závery prijaté v orgánoch SNR.

Ak zdôrazňujeme, že hospodárska a vedeckotechnická spolupráca predovšetkým so ZSSR a ostatnými členskými štátmi RVHP je pre nás životnou potrebou, potom v zabezpečovaní a účinnejšom zhodnocovaní palív a energie, v ich racionálnejšej spotrebe, to platí v znásobenej miere. O takúto spoluprácu musí ČSSR všestranne usilovať a vytvárať pre ňu všetky nevyhnutné predpoklady. Už doteraz sa tu dosiahli mnohé dôležité výsledky. V rámci mnohostrannej i dvojstrannej vedeckotechnickej spolupráce rieši sa rad dôležitých úloh, ako je napr. využitie menej hodnotného uhlia, odsírovanie spalín v elektrárňach, výstavba a prevádzka elektrických sietí a iné. Obzvlášť významná a nepostrádateľná je naša spolupráca so ZSSR v oblasti jadrovej energetiky, spracovania ropy a zemného plynu a v ďalších oblastiach palivovo-energetického komplexu. Naše budúce potreby palív a energie a celková situácia na trhu palív si vyžadujú túto spoluprácu všestranne


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP