Pátek 26. října 1984

Pokračovanie 14. schôdzky Slovenskej národnej rady 26. októbra 1984

(Začiatok schôdzky o 9, 00 hodine. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Vážená Slovenská národná rada,

súdružky a súdruhovia poslanci,

vážení hostia!

Vítam vás na dnešnom rokovaní 14. schôdzky SNR, vítam člena Predsedníctva ÚV KSČ a predsedu vlády SSR Petra C o l o t k u (potlesk), aj vás všetkých.

Pokračujeme v rokovaní 14. schôdzky Slovenskej národnej rady.

Zisťujem, že na dnešnom rokovaní je prítomných 132 poslancov, takže Slovenská národná rada je schopná sa uznášať.

Piatym bodom programu je

správa o plnení úloh starostlivosti o pracujúcich najmä na úseku zlepšovania pracovného prostredia, ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti práce a závodného stravovania.

Materiál ste dostali ako tlač 81.

Prosím ministra práce a sociálnych vecí SSR súdruha Kazimíra N a g y a, aby za vládu SSR predniesol úvodné slovo k predloženej správe.

Minister práce a sociálnych vecí SSR Ing. Nagy:

Vážená Slovenská národná rada,

vážené súdružky poslankyne,

vážení súdruhovia poslanci,

vláda SSR predkladá správu o plnení úloh starostlivosti o pracujúcich, s osobitným zameraním na úseky zlepšovania pracovného prostredia, ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti práce a závodného stravovania.

Už v V., VI. a VII. volebnom období Slovenská národná rada prerokovala správy vlády o plnení úloh v starostlivosti o zdravie ľudu, v starostlivosti o matku a dieťa a v starostlivosti o tvorbu a ochranu životného a pracovného prostredia. So zhodnotením v takejto podobe, ktorá informuje o vývoji a súčasnom stave na najdôležitejších úsekoch starostlivosti o človeka v pracovnom procese, predstupuje vláda SSR pred najvyšší zastupiteľský a zákonodarný orgán republiky po prvýkrát.

Správa hodnotí plnenie úloh, vyplývajúcich z opatrení SNR, z programového vyhlásenia a opatrení vlády SSR a zo Súboru opatrení na zdokonaľovanie plánovitého riadenia prípravy kádrov, personálneho a sociálneho rozvoja na 7. päťročnicu.

Vážené súdružky poslankyne,

súdruhovia poslanci,

dynamický rozvoj materiálno-technickej základne, zvýšenie počtu, ale najmä kvalifikácie pracujúcich, umožnilo v období budovania socializmu urýchliť rast tvorby hmotných zdrojov, a tým aj nebývalý rast životnej úrovne obyvateľstva, a to tak v oblasti osobnej, ako aj spoločenskej spotreby. Rovnako výrazne vzrástla úroveň všestrannej starostlivosti o pracujúcich a plnšie uspokojovanie ich potrieb. Pre ilustráciu dovoľte uviesť niekoľko údajov:

Za obdobie rokov 1948 - 1984 vzrástol na Slovensku objem spoločenského produktu v stálych cenách z 35 mld Kčs na 361 mld Kčs, t. j. 10, 3 násobne. Národný dôchodok sa zvýšil z 18 mld Kčs na 129 mld Kčs, teda 7 násobne, pričom jeho tvorba na jedného obyvateľa dosiahla v roku 1983 25 190, - Kčs.

Fond spotreby užitého národného dôchodku výstižne charakterizuje prepočet na obyvateľa, kde jeho použitie sa od roku 1948 do roku 1984 zvýšilo takmer 5 násobne.

Rovnako výrazne rástli aj nevýrobná a osobná spotreba, najvýraznejšie však - viac ako 14 násobne - celková hmotná spoločenská spotreba, najmä v dôsledku značného rozvoja školstva, zdravotníctva, dôchodkového a sociálneho zabezpečenia, kultúry, športu, verejného i závodného stravovania.

Priaznivý bol aj vývoj celkových peňažných príjmov pracujúcich, ktorý sa len od roku 1954 zvýšil až 7-násobne a v prepočte na obyvateľa takmer 5-násobne. Úmerne k tomu sa zvyšovali aj peňažné výdavky, pričom sa zároveň menila aj ich štruktúra, predovšetkým v prospech nákupu tovarov dlhodobej spotreby, výdavkov na individuálnu a družstevnú výstavbu, rekreáciu, verejné stravovanie, kultúru a šport.

Dynamický rozvoj tvorby národného dôchodku umožňoval zvyšovať i sociálne príjmy obyvateľstva v SSR. Tieto sa vyvíjali v nadväznosti na vykonané sociálne opatrenia, rast zamestnanosti a demografický vývoj. V rokoch 1954 - 1983 sa sociálne príjmy obyvateľstva zvýšili viac ako 10-násobne.

Jedným z rozhodujúcich ukazovateľov rastu životnej úrovne je rozvoj bytovej výstavby a úroveň bývania. Od roku 1948 sa postupne vytvárali podmienky a zdroje na bytovú výstavbu. Boli základom pre plnenie sociálnych programov podniku v oblasti riešenia bytovej otázky, rozvoja jej výstavby a úrovne bývania. Od roku 1948 doteraz sa postavilo viac ako 1 140 tis. bytov. Objem prostriedkov, vynaložených na bytovú výstavbu zo štátneho rozpočtu, dosiahol 163 mld Kčs, čo je 17 % z celkových investícií do národného hospodárstva za uvedené obdobie.

Podľa výsledkov ostatného sčítania domov a bytov tvoria nové byty, postavené po oslobodení, viac ako tri štvrtiny bytového fondu. Súčasne s rozvojom bytovej výstavby rástla aj vybavenosť obytných súborov, sídlisk, obcí a miest potrebnou obchodnou sieťou, komunálnymi službami, materskými a základnými školami i zdravotnými strediskami.

V súlade s potrebami rastu zamestnanosti a rozvoja odvetví národného hospodárstva sa prehlbovala aj starostlivosť organizácií o ubytovanie pracovníkov. Postupne sa zvyšuje počet a kapacita závodných ubytovacích zariadení, ale aj kvalita a úroveň bývania v nich.

Mohli by sme vymenovať ešte množstvo príkladov z rozvoja ostatných oblastí spoločenskej, spotreby. Všetky sú nezvratným dôkazom nesporne vysokej úrovne starostlivosti našej spoločnosti o pracujúceho človeka, o jeho všestranný duševný, spoločenský a telesný rozvoj, o čoraz lepšie uspokojovanie jeho potrieb.

Vážené súdružky, súdruhovia,

línia budovania rozvinutej socialistickej spoločnosti, prijatá na XIV. zjazde a ďalej rozpracovaná XV. a XVI. zjazdom KSČ predstavuje komplexný, dlhodobý marxisticko-leninský program politického, hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja našej spoločnosti.

V napínaní jeho cieľov má nezastupiteľné miesto starostlivosť socialistických organizácií a odborových orgánov o sociálny rozvoj pracovných kolektívov. Je už zaužívanou praxou, že rozhodujúce úlohy plánov sociálneho rozvoja sa stávajú organickou súčasťou kolektívnych zmlúv.

Z podnetu 6. plenárnej schôdze ÚRO v roku 1973 a v súlade so zámermi XV. zjazdu KSČ sa počnúc 6. päťročnicou začal uplatňovať cieľovo-programový prístup k plánovaniu a riadeniu sociálnych procesov v podnikoch. Boli spracované komplexné programy starostlivosti o pracovníkov, ktoré v úzkej väzbe na kolektívne zmluvy boli významným prínosom pre koncepčné, dlhodobé a plánovité riešenie ich pracovných a životných podmienok. Mobilizovali nielen k tvorbe všetkých podnikových zdrojov, ale podnecovali aj záujem o účasť pracujúcich pri vytváraní a cieľavedomejšom využití prostriedkov na sociálny rozvoj pracovných kolektívov zo zdrojov podniku i z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb v prospech všetkých pracovníkov.

Na pozitívne skúsenosti s komplexnými programami nadviazali plány prípravy kádrov, personálneho a sociálneho rozvoja v 7. päťročnici, ktoré boli spracované na základe uznesenia vlády SSR č. 80/1980. Stali sa tiež neoddeliteľnou súčasťou a zároveň nástrojom plánovitého riadenia sociálnych procesov v organizáciách. Prostredníctvom nich sa ciele a opatrenia strany, vlády a orgánov ROH v oblasti starostlivosti o pracujúcich premietajú do záväzných úloh jednotlivých rezortov a prostredníctvom hospodárskych plánov sa zabezpečuje ich realizácia priamo v podnikoch a závodoch.

Vážené súdružky, súdruhovia,

v predloženej správe, v súlade s jej tematickým zameraním, hodnotíme plnenie úloh starostlivosti o pracujúcich v celom územnom priereze SSR - zvlášť v hospodárstve riadenom vládou SSR - s osobitným zameraním na úseky zlepšovania pracovného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a závodného stravovania.

Dosiahnuté výsledky podrobne dokumentujú údaje uvedené v predloženom materiály, ktoré doplňujeme príležitostnou panelovou výstavkou vo vestibule, inštalovanou ku dnešnému rokovaniu SNR.

Pri prerokúvaní správy v jednotlivých výboroch SNR mnohé kritické pripomienky odzneli k zabezpečeniu pracujúcich osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami.

K nim dovoľte uviesť, že tak, ako aj skúsenosti z výstavy osobných ochranných pracovných prostriedkov SANPRO '84 ukázali, obavy z nedostatku a sortimentných problémov nie sú plne opodstatnené. Výroba a dodávky sa zabezpečujú priamo v hmotných bilanciách štátneho plánu jednotne v rámci celej ČSSR tak, aby bola plne pokrytá skutočná potreba.

Odstránili sa už v zásade najvýraznejšie kvantitatívne a sortimentné problémy, zlepšilo sa zásobovanie pracujúcich osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami. Nedostatky evidujeme iba pri zabezpečovaní dodávok pletenej bielizne, vrchných odevov a ochrannej a pracovnej koženej obuvi. Na Ministerstve priemyslu SSR sú už ale prijaté opatrenia aj na odstránenie týchto nedostatkov.

Pokiaľ ide o kvalitu osobných ochranných pracovných prostriedkov, táto u všetkých distribuovaných druhov je sledovaná príslušnými štátnymi skúšobňami. Tým je daná záruka, že schválené druhy a vzory sú vhodné pre daný okruh práce a špecifické ohrozenia. Prax však ukazuje - a skúsenosti z poslaneckých prieskumov ju vlastne potvrdzujú, že užívatelia ich často nakupujú a prideľujú nesprávne tým, že objednávajú nevhodné vzory, ktoré sú určené pre inú prácu a iné ohrozenia, z čoho potom vyplynie neopodstatnená kritika na kvalitu výrobku.

Pritom organizácie voči dodávateľom a výrobcom kvalifikované reklamácie uplatňujú len v nepatrnom, prakticky zanedbateľnom rozsahu. Takto ročný podiel reklamovaných výrobkov činí len okolo 0, 15 % z celkových dodávok.

Ukazuje sa teda, že najzávažnejšie nedostatky u prostriedkov osobnej ochrany pretrvávajú u užívateľov v oblasti ich objednávania, prideľovania, správneho používania, ale i ošetrovania, údržby, opráv a hospodárenia: Vláda bude preto dôsledne trvať na plnení uznesenia svojho predsedníctva č. 15/1983, orientovaného na túto oblasť. K lepšej informovanosti užívateľov pri používaní osobných ochranných pracovných prostriedkov prispeje aj pripravovaný katalóg Ministerstva priemyslu SSR, ktorý bude vydaný do konca tohto roku.

Pre zabezpečovanie výskumu, vývoja a inovácie osobných ochranných pracovných prostriedkov sme v spolupráci so SOR vypracovali "Spoločenské požiadavky na výskum, vývoj a inováciu osobných ochranných pracovných prostriedkov a materiálov na ich výrobu na 7. päťročnicu". Tieto už boli zapracované do rezortných programov a plánov výskumu. Časť z nich je už vyriešená a pripravená na zavedenie do výroby. Obdobný postup pripravujeme aj na obdobie 8. päťročnice.

Realizáciu opatrení na odstraňovanie práce žien s bremenami nadlimitnej hmotnosti, ktoré prijala vláda SSR v rokoch 1975 a 1977 sa dosiahlo až 60 %-né zníženie počtu žien vykonávajúcich takéto práce, no napriek tomu ešte vyše 7 tis. ich pracuje na pracoviskách, kde sa vyskytujú bremená s hmotnosťou nad 15 kg. Najviac ich je v odvetviach poľnohospodárstva a obchodu. Federálna vláda i vlády republík pripravujú opatrenia v tom smere, aby sa do konca tejto päťročnice takáto práca žien všade tam, kde je to možné riešiť technicko-organizačnými opatreniami, podstatne obmedzila, alebo vylúčila.

Pozitívnym javom je, že sa dôslednejšie uplatňujú požiadavky na pracovné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci preventívne, teda už v priebehu prípravy a realizácie nových výrobných kapacít, pri ich modernizácii, pri rekonštrukciách a generálnych opravách. Takýto prístup uplatňuje v 7. päťročnici už väčšina investorských organizácií a ich nadriadených orgánov. Z nich môžeme uviesť napr. stavbu Antioxidantu CD II. v n. p. Duslo Šaľa, Minerálnych vlákien v Novej Bani, Priemyselnej pekárne v Petržalke, stavbu Biofaktory v Biotike Slovenská Ľupča a ďalšie. Na druhej strane sú však ešte stále organizácie, kde sa pri výstavbe, rekonštrukciách a modernizácii prevádzok nie vždy dostatočne zohľadňujú požiadavky na pracovné prostredie a bezpečnosť práce. Je to napríklad v Elektrosvite nové Zámky, v Calexe Zlaté Moravce, v Slovenských lučobných závodoch v Hnúšti, v Petrocheme Dubová i ďalších.

Kým vo veľkých organizáciách sú vytvorené vcelku priaznivé kádrové i materiálne podmienky pre riešenie otázok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, problémy sa vyskytujú s úrovňou starostlivosti v menších organizáciách, v poľnohospodárstve a najmä v hospodárstve riadenom národnými výbormi. Preto vláda i dozorné orgány budú dôsledne trvať na realizácii prijatých opatrení na vytváranie vhodných kádrových, organizačných a materiálnych podmienok pre plnenie úloh bezpečnosti práce v týchto organizáciách, najmä pre výkon revízií, prehliadok a údržby strojov a technických zariadení.

Pre zabezpečenie preventívneho štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce a technických zariadení sme vytvorili potrebné podmienky zmenou organizačnej štruktúry Slovenského úradu bezpečnosti práce, kde bol vytvorený odbor komplexného preventívneho dozoru. Podobné opatrenia uskutočnili aj hygienický a banský dozor. K ďalšiemu prehĺbeniu preventívnej starostlivosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pripravuje vláda vytvoriť - popri sústave dozorných orgánov Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu - aj systém poradenstva, s cieľom umožniť organizáciám lepšie plnenie povinností na úseku bezpečnosti práce a technických zariadení v štádiu prípravy investičnej výstavby a pri ich prevádzkovaní.

Ďalšie zlepšenie úrovne bezpečnosti práce v organizáciách však nie je mysliteľné bez aktívnej a čo najširšej účasti samotných pracujúcich, ktorá spočíva predovšetkým v tom, že pri práci dodržiavajú všetky pokyny a predpisy, stanovené pracovné a technologické postupy, že používajú pri práci ochranné zariadenia a ochranné pracovné prostriedky a že sa aj sami zúčastňujú na odstraňovaní závad a nedostatkov, ktoré bránia bezpečnej práci. Očakávame, že k tomu bude aj naďalej smerovať a aktivizovať pracujúcich i organizátorská a výchovná práca orgánov ROH na závodoch. Od vedúcich pracovníkov musia aj orgány ROH nekompromisne požadovať dodržiavanie zásady rovnocennosti a neoddeliteľnosti úloh bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci od výrobných a ostatných úloh organizácie, aby plne uplatňovali v mene všetkých pracujúcich právo spoločenskej kontroly v tejto oblasti. K tomu majú napomáhať dôsledne vykonávané každoročné verejné previerky bezpečnosti práce, vrátane vyvodzovania dôsledkov za ich neplnenie.

Súdružky, súdruhovia,

v oblasti závodnej zdravotnej starostlivosti, súčasne s rozvojom materiálno-technickej základne, budovaním závodných zdravotníckych zariadení a ich vybavovaním modernou diagnostickou technikou, rástol aj počet závodných, obvodných a odborných lekárov, zvyšovala sa úroveň preventívnej závodnej lekárskej starostlivosti. Jej rozvoj dokumentuje aj tá skutočnosť, že ročný počet preventívnych lekárskych úkonov sa za ostatných 8 rokov zvýšil až trojnásobne. K úspešnému plneniu úloh na tomto úseku prispela aj úzka súčinnosť orgánov štátnej zdravotnej správy a odborov, ako aj zvýšená aktivita závodov i nadriadených hospodárskych orgánov pri riešení potrieb a úloh závodnej zdravotnej starostlivosti. Naďalej však pretrvávajú problémy so stabilizáciou závodných lekárov, ktoré sa prejavujú v ich nadmernej fluktuácii. Bude preto potrebné, aby podniky a ZV ROH v spolupráci s ústavmi národného zdravia realizovali účinnejšie opatrenia na zvýšenie príťažlivosti týchto funkcií. Aj novoprijaté mzdovo-politické opatrenia, ktoré budú platné od 1. januára 1985, by mali účinne prispieť k dosiahnutiu týchto cieľov.

Ďalšou oblasťou starostlivosti o pracujúcich, kde sme dosiahli vcelku dobré výsledky, je závodné stravovanie. V prvých troch rokoch tejto päťročnice sa zvýšil podiel pracujúcich stravujúcich sa touto formou o 5 bodov. Naším cieľom je dosiahnuť do konca 7. päťročnice, aby vo všetkých formách závodného stravovania bolo zúčastnených 51 % pracovníkov. I keď vo väčšine rezortov

sú už teraz vytvorené základné materiálno-technické predpoklady pre dosiahnutie tohto zámeru, problémom zostáva nízky podiel stravníkov v organizáciách členených na drobné prevádzky, od seba vzdialenými pracoviskami, najmä v hospodárstve riadenom národnými výbormi, v poľnohospodárstve, v lesnom a vodnom hospodárstve. Preto vláda SSR bude osobitne dbať o to, aby organizácie popri riešení problémov v kvalite jedál a ich podávaní v 2. a 3. smene, súčasne riešili aj centralizáciu prípravy kuchynských surovín, polotovarov i hotových jedál, osobitne v zariadeniach budovaných zo združených prostriedkov v územnom členení. Pre dosiahnutie týchto zámerov bude ale potrebné zodpovednejšie plnenie už prijatých opatrení na dodávky technologických zariadení zo strany Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva.

Vážené súdružky, súdruhovia poslanci,

ďalší rozvoj nášho národného hospodárstva pri náročných úlohách a cieľoch, ktoré sme si vytýčili, by sme len ťažko realizovali bez aktívnej účasti žien. Pre ich zapojenie do pracovného pomeru však musíme vytvárať vhodné podmienky, hlavne rozvojom predškolských zariadení, ale aj takými pracovnými príležitosťami, ktoré zodpovedajú fyzickým a duševným schopnostiam i plneniu materského poslania žien.

Pokiaľ ide o rozvoj predškolských zariadení, úloha vytýčená XVI. zjazdom KSČ - dosiahnuť, aby sa vo všetkých formách jaslovskej starostlivosti umiestnilo približne 22 % detí do 3 rokov a v materských školách starať sa o 88 - 90 % 3-5-ročných detí - bola splnená.

V jasliach je v súčasnosti už umiestnených viac než 51 tisíc detí, čím sa zabezpečuje starostlivosť o 23 % detí vo veku do 3 rokov a v materských školách máme umiestnených 256 tisíc detí, to znamená 90 % z celkového počtu 3-5-ročných detí.

Na rozvoji predškolských zariadení sa čoraz viac podieľajú aj podniky, závody a družstvá. Kapacity v závodných jasliach sa od roku 1975 zvýšili takmer dvojnásobne a v závodných a družstevných materských školách viac než trojnásobne. V závodných jasliach bude do konca roku 1984 umiestnených takmer 15 tisíc detí, t. j. 30 % z celkového počtu detí, v závodných materských školách 49 tisíc detí, teda viac ako 19 %.

Situácia v budovaní a prevádzkovaní predškolských zariadení je však rozdielna z hľadiska odvetví i územných celkov, pričom v značnej miere odráža úroveň aktivity národných výborov. V mnohých podnikoch, organizáciách ešte stále prostriedky

vynakladané na rozvoj predškolských zariadení plne nezodpovedajú potrebám ich pracovníkov, ani ekonomickým možnostiam. Napriek niektorým osobitostiam rezortu obchodu, spotrebných i výrobných družstiev, zostávajú ich organizácie v získavaní a prevádzkovaní kapacít v predškolských zariadeniach ešte stále dlžníkmi.

Starostlivosť spoločnosti o pracujúce ženy je osobitne vyjadrená aj novými sociálnymi a mzdovo-politickymi opatreniami, ktoré budú platiť od 1. januára budúceho roku. Zavedenie materského príspevku vo výške 600, - Kčs mesačne už pri prvom dieťati do jedného roku jeho veku pomôže mnohým pracujúcim ženám-matkám riešiť problémy, ktoré súvisia so zabezpečením starostlivosti o takéto - ešte veľmi malé dieťa. Máme také poznatky, že aj do teraz zostávala väčšina mladých mamičiek na neplatenej materskej dovolenke, kým dieťa nedovŕšilo aspoň 1 rok. To spravidla zhoršovalo finančnú situáciu mladých rodín, v ktorých pracovné príjmy nie sú zvyčajne ešte vysoké. Sme presvedčení, že takto vynaložené prostriedky sa nám vrátia v zdravej výchove najmladšej generácie a v spokojnosti pracujúcich žien matiek.

Vážené súdružky, súdruhovia,

aj napriek niektorých pretrvávajúcim nedostatkom dosahujeme v starostlivosti o pracujúcich prevažne dobré výsledky. V rozhodujúcich oblastiach sociálneho rozvoja sa nám podarilo v prvých rokoch tejto päťročnice splniť vytýčené zámery. Významnou mierou k tomu prispeli aj prostriedky organizácií, vynaložené na tento účel, ktoré napríklad v roku 1983 predstavovali 6, 2 mld Kčs.

Zameranie starostlivosti podnikov o pracujúcich potvrdzuje aj podiel investícií do jednotlivých oblastí sociálneho rozvoja. Takto v roku 1983 sa na tvorbu a ochranu pracovného prostredia vynaložilo 29, 4 % z prostriedkov určených na sociálne účely, na byty a ubytovacie zariadenia 19, 4 %, na výchovné a vzdelávacie zariadenia 15, 3 % a mohli by sme menovať ďalej.

Ťažisko rozvíjania komplexnej starostlivosti o pracujúcich v podnikoch a závodoch objektívne viedlo k rastu zodpovednosti hospodárskeho vedenia za túto oblasť, ktorú považujeme za neoddeliteľnú súčasť riadenia výroby a kolektívov.

Zaradenie plánov sociálneho rozvoja do sústavy hospodárskych plánov sa prejavilo v zlepšovaní ich previazanosti na príslušné časti plánu Zároveň sa zvýšila koncepčnosť, systematičnosť v starostlivosti o pracujúcich, záväznosť, adresnosť i osobná zodpovednosť.

Skúsenosti z praxe ukázali, že tam, kde je rozvinutý systém práce s ľuďmi, darí sa v realizácii sociálnych programov, úspešnejšie sa plnia aj hospodárske úlohy. Dokazujú to napríklad výsledky v Koželužniach Bošany, v Skloplaste Trnava, v Slovnafte Bratislava, alebo Slovakofarme Hlohovec, ktorým boli za výsledky minulého roku prepožičané aj Červené zástavy vlády ČSSR a ÚRO. V týchto organizáciách je i úroveň starostlivosti o pracovníkov podstatne vyššia ako v zaostávajúcich organizáciách.

Zdokonaľovaním sústavy riadenia, zvyšovaním orientácie podnikovej a osobnej hmotnej zainteresovanosti na efektívnosť výroby sme už dokázali časť ľahšie mobilizovateľných rezerv využiť a zapojiť ich plne do reprodukčného procesu. V súčasnom období sa stáva základným faktorom spoločenského rozvoja všestranný rozvoj človeka, ktorý sa formuje najmä v pracovnom kolektíve. V tejto súvislosti rastie úloha sociálnej politiky, sociálneho riadenia a plánovania, ako aj vplyvu sociálnych faktorov na rozvoj národného hospodárstva. Tieto požiadavky nastolila aj správa prednesená súdruhom Lenártom na zjazde KSS v roku 1981. Citujem: "Ak dokážeme správne vysvetliť pracujúcim priamu súvislosť medzi kvalitou a efektívnosťou ich práce, hospodárskymi výsledkami a rastom životnej úrovne, sociálnym rozvojom pracovných kolektívov i územných celkov, získame ich pre zvládnutie úloh, ktoré v hospodárskej a sociálnej oblasti stanoví XVI. zjazd KSČ" - potiaľ citát.

Táto stránka závislosti - to znamená odvodzovanie životnej úrovne od účasti každého z nás na tvorbe materiálnych hodnôt - je známa rovnako vedúcim pracovníkom hospodárskej sféry, funkcionárom spoločenských organizácií, ako aj radovým pracovníkom. K takémuto poznaniu ich vedie realizácia Súboru opatrení na zdokonalenie plánovitého riadenia národného hospodárstva, jeho dôsledné odovzdávanie do vnútropodnikových vzťahov, ale aj prehlbovanie zásluhovosti v odmeňovaní.

Charakteristickou črtou sociálnej politiky v jej doterajšom vývoji bolo, že sa zamerala najmä na kvalitatívne zlepšovanie materiálnych a životných podmienok pracujúcich, napr. rast príjmov, spoločenskej i osobnej spotreby, počtu bytov, predškolských zariadení a pod. V období 7. päťročnice sa do popredia dostáva kvalitatívna stránka sociálneho rozvoja, otázky ďalšieho zlepšovania životného a pracovného prostredia, rovnako aj pracovných podmienok a vzťahov na pracovisku i pracovníka k podniku, popri ďalšom skvalitňovaní bývania, stravovania, obchodu, služieb a dopravy.

Sociologické prieskumy ukazujú, i poslanecké prieskumy a rokovania výborov SNR potvrdili, že pracujúci stále viac oceňujú dobré pracovné prostredie, vzťahy v kolektíve, medzi vedúcimi a vedením a súčasne s prenikaním vedeckotechnického pokroku najmä obohacovanie obsahu práce, možnosť sebarealizácie, kultúru a dobrú organizáciu práce, poriadok a čistotu na pracoviskách. Zohľadnenie týchto potrieb a záujmov pracujúcich sa priaznivo odráža v stabilizácii kádrov, v prílive kvalifikovaných síl do nových a modernizovaných závodov a prevádzok, v postoji k práci, ku kvalite a novej technike. Tieto zámery sa napĺňajú predovšetkým tam, kde starostlivosť o zlepšovanie pracovných a životných podmienok vedúci pracovníci povyšujú na úroveň starostlivosti o plnenie hospodárskych úloh s tým vedomím, že táto sa bezprostredne odráža v plnení všetkých ostatných úloh podniku. Neustále plnšie uplatňovanie vedy a techniky zapríčiní zmeny v spoločenskej práci i v sociálnych procesoch. V oblasti práce dôjde v dôsledku vedeckotechnického rozvoja k rýchlemu rozvoju automatizácie a robotizácie výrobných procesov. To vyvolá zmeny vo vybavenosti práce. V sociálnej oblasti aj zmeny v postavení pracovníkov vo výrobe tým, že sa výrazne zmení charakter, podmienky a obsah práce. Tieto zmeny prinesú nové skutočnosti aj v oblasti vynakladania fyzickej a duševnej práce, počtu pracovných miest, fondu pracovného času a využívania voľného času. Na tieto zmeny musí nadväzovať aj obsah a zameranie úloh sociálneho rozvoja v ďalšom období.

Vážené súdružky, súdruhovia,

aj v oblasti plnenia sociálnych programov musia platiť základné kritériá hospodárnosti a účelnosti.

Pre zabezpečenie vytýčených cieľov a zámerov ďalšieho obdobia bude preto potrebné, aby rozvoj a prevádzka stravovacích zdravotníckych, predškolských, rekreačných a iných zariadení sa uskutočňovali hospodárnejším spôsobom, presadzovaním spoločného postupu viacerých organizácií v rámci odvetví alebo územia, združovaním prostriedkov a činností organizácií. Preto túto úlohu bude vláda SSR zabezpečovať pri neustále vyššej účasti pracovných kolektívov a odborových orgánov, pri stále plnšom využívaní koordinačnej funkcie národných výborov na zostavovaní, realizácii a kontrole plnenia plánov sociálneho rozvoja organizácií. Zo strany ústredných a stredných článkov riadenia budeme požadovať, aby aktívnejšie pristupovali k proporcionálnemu sociálnemu rozvoju odvetvia, rezortu, odstraňovali nežiadúce rozdiely v sociálnej vybavenosti organizácií a viedli svoje organizácie ku koncepčnému prístupu pri riešení úloh v tejto oblasti.

Orientácia základných smerov a cieľov sociálneho rozvoja pracovných kolektívov bude aj v 8. päťročnici vychádzať zo zámerov a cieľov technicko-ekonomického rozvoja spoločnosti a súčasne aj z doterajších vecných okruhov plánov sociálneho rozvoja, ktoré, ako ukazujú naše poznatky, nie sú praxou prekonané, a preto vo svojich princípoch zostanú zachované aj pre obdobie 8. päťročnice. Naše úsilie bude zároveň viac ako doteraz zamerané na kvalitatívnu stránku uspokojovania potrieb človeka v pracovnom procese, na posilňovanie vyváženosti plánov sociálneho rozvoja organizácií a rozvíjanie tých foriem starostlivosti o pracujúcich, ktoré zabezpečia spätosť záujmov kolektívov i jednotlivcov so záujmami spoločnosti. Osobitnú pozornosť budeme preto venovať posilneniu motivačných vplyvov sociálnych opatrení, k podpore lepšieho využitia vnútrosmenového pracovného času, k efektívnejšiemu využívaniu základných prostriedkov hlavne zvýšením smennosti, ku kompenzácii nepriaznivých vplyvov práce, pracovného prostredia a pracovných režimov, ale aj k získavaniu a stabilizácii pracovníkov na spoločensky dôležité pracoviská, a tým v konečnom dôsledku k podpore takých opatrení v sociálnom rozvoji pracovných kolektívov organizácií, ktoré vedú k dosahovaniu trvalé dobrých výsledkov práce.

Na úseku pracovných podmienok sa zameriame najmä na znižovanie počtu rizikových pracovísk, postupné odstraňovanie ručných, namáhavých a nepríťažlivých prác, na prijímanie účinných opatrení ku znižovaniu pracovných úrazov a chorôb z povolania. Budeme ďalej zlepšovať pracovné prostredie a sociálnu vybavenosť pracovísk, najmä zabezpečovaním výstavby, modernizácie prevádzky a údržby objektov, technických, technologických, hygienických a ostatných zariadení tak, aby mohli byť dôsledne dodržiavané predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygienické i ostatné predpisy.

Zameriame sa na racionálny rozvoj závodnej zdravotnej starostlivosti, najmä na prehĺbenie preventívnej, liečebnej a rehabilitačnej starostlivosti a rozširovanie zdravotnej výchovy pracovníkov.

V spolupráci s orgánmi a organizáciami ROH chceme ďalej skvalitňovať podmienky pre rekreáciu, vrátane detskej. Cieľom bude tiež zvyšovanie podielu robotníkov a ich rodinných príslušníkov na rekreácii a výraznejšie uplatňovanie zásluhovosti pri výbere. V záujme lepšieho využívania rekreačných zariadení budeme viac, ako doteraz presadzovať formy výmeny rekreačných pobytov medzi organizáciami a lepšie využívať jestvujúce kapacity.

Chceme i naďalej vytvárať podmienky pre rozvoj racionálneho stravovania pracovníkov vo všetkých smenách a riešiť možnosti pre úschovu a distribúciu jedál a nápojov, pri súčasnom zvýšení ich kvality.

Na úseku životných podmienok budeme rozvíjať pomoc pri družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe, najmä pomoc mladým pracovníkom. Budeme rozširovať kapacity a skvalitňovať úroveň bývania v podnikových a závodných ubytovniach.

Vážená Slovenská národná rada, súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci,

iste si všetci plne uvedomujeme, že komplexná starostlivosť o pracujúcich je veľmi zložitý proces, v ktorom ak chceme splniť vytýčené ciele musia všetci zainteresovaní dôsledne plniť svoje úlohy. Platí to rovnako pre ústredné orgány, riadiace a koordinujúce rezorty, vedúcich pracovníkov, národné výbory, spoločenské organizácie - hlavne ROH. Ale rovnako to platí aj pre samotných pracovníkov, s ktorými, a v záujme ktorých, budeme tieto úlohy zodpovedne plniť.

Chcem vás ubezpečiť, že vláda bude cieľavedome usmerňovať ústredné orgány k neustále iniciatívnejšiemu prístupu v riešení efektívneho a programového sociálneho rozvoja odvetví, výrobno-hospodárskych jednotiek a organizácií tak, aby sa postupne odstraňovali nežiadúce rozdiely v sociálnej vybavenosti jednotlivých pracovísk.

Osobitnú pozornosť budeme venovať tiež tomu, aby aj programy a plány sociálneho rozvoja podnikov, riadených federálnymi orgánmi, boli zosúladené so zámermi hospodárskeho a sociálneho rozvoja príslušných územných celkov. Vláda očakáva, že pre splnenie týchto cieľov národné výbory plne rozvinú svoju nenahraditeľnú funkciu pri zostavovaní, realizácii a kontrole plnenie plánov sociálneho rozvoja jednotlivých organizácií.

Dovoľte mi záverom poďakovať vám, poslancom a funkcionárom SNR, za pozornosť a aktívnu pomoc pri plnení tak dôležitých úloh v oblasti starostlivosti o pracujúcich. Sme presvedčení, že v doterajšom úsilí nepoľavíte a svojím bezprostredným vplyvom na pracovné kolektívy, odborové orgány, ale predovšetkým na poslancov a funkcionárov národných výborov budete naďalej prispievať k plneniu plánov sociálneho rozvoja organizácií, tejto neoddeliteľnej súčasti nástrojov ďalšieho rozvoja našej socialistickej spoločnosti a v nej pracujúceho človeka ako tvorcu trvalých hodnôt.

Ďakujem za pozornosť. (Potlesk. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem súdruhovi ministrovi Nagyovi za uvedenie správy.

Súdružky a súdruhovia, podľa politickoorganizačného zabezpečenia, prijatého Predsedníctvom SNR k tomuto bodu programu, pripadla ťažisková úloha Výboru SNR pre veci sociálne a zdravotné. Tento výbor pripravil aj pracovný návrh uznesenia SNR, ktorý vám bol rozdaný. Odporúčam, aby sme tento výbor poverili tiež dopracovaním návrhu na uznesenie.

Sú pripomienky k uvedenému návrhu, alebo má niekto z vás iný návrh?

(Nikto. )

Keďže pripomienky nie sú, dávam hlasovať. Kto súhlasí s uvedeným návrhom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada poverila Výbor SNR pre veci sociálne a zdravotné dopracovaním návrhu na uznesenie.

Otváram rozpravu o štvrtom bode programu. Do rozpravy sa zatiaľ písomne prihlásili súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci:

Anna Kretová Ladislav Abrahám Alojz Č m e l o Elena L i t v a j o v á Ján Blcháč Viera Lehotská Klotilda Fabušová Zita Bučeková Anna Erentová Anna Šimeková Karola Chlebová a Ondrej Horniak.

Udeľujem slovo podpredsedníčke SNR a predsedníčke Výboru SNR pre veci sociálne a zdravotné súdružke Anne Kretovej.

Podpredsedníčka SNR Kretová:

Vážená Slovenská národná rada,

vážené súdružky poslankyne,

vážení súdruhovia poslanci!

XVI. zjazd KSČ zdôraznil, že pre ďalší rozvoj socializmu sa vyžaduje dôsledná realizácia dvoch organicky spätých a vzájomne sa podmieňujúcich úloh, a to intenzifikácia ekonomiky a intenzifikácia sociálnych procesov. Cieľom dnešnej schôdzky je posúdiť, do akej miery sa tieto úlohy v praxi napĺňajú pri realizácii hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej spoločnosti.

Počas príprav na dnešné rokovanie sme v spolupráci s orgánmi ROH sústredili pozornosť z celého širokého komplexu danej problematiky na tie okruhy, ktoré bezprostredne pôsobia na človeka v procese práce. Je to úsek zlepšovania pracovného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a závodného stravovania. Výbory SNR, okrem Mandátového a imunitného výboru SNR, vykonali 26 skupinových poslaneckých prieskumov vo všetkých krajoch SSR vrátane hlavného mesta SSR Bratislavy a prakticky vo všetkých odvetviach národného hospodárstva.

Rokovanie vo výboroch ukázalo veľký záujem poslancov o túto spoločenskú problematiku. Podľa získaných poznatkov sa úlohy hospodárskeho a sociálneho rozvoja plnia v súlade so spoločenskými potrebami i potrebami našich pracujúcich.

Je pozoruhodné, že v organizáciách, ktoré sú riadené ústrednými orgánmi SSR, sa ročne vynakladá na zlepšovanie pracovného prostredia vyše 6 mld Kčs, t. j. približne 30 % z celkových investícií sociálneho charakteru. Nie je to málo, najmä keď si uvedomíme, že celkový objem prostriedkov na výstavbu investičných akcií sociálneho charakteru predstavuje v podmienkach Slovenska vyše 8, 5 mld Kčs, pričom ostatné neinvestičné výdavky na kádrový, personálny a sociálny rozvoj dosiahnu v tomto roku vyše 22 mld Kčs.

Intenzifikácia ekonomiky založená na rýchlejšom uplatňovaní výsledkov vedeckotechnického rozvoja má za cieľ nielen zveľaďovať národné hospodárstvo, ale zároveň, či predovšetkým, utvárať podmienky pre všestranný rozvoj spoločnosti a ľudí v nej. A to je jedna z výrazných predností socializmu.

Je všeobecne známe, že dôsledky vedeckotechnického pokroku v kapitalistických krajinách prehlbujú neistotu pracujúcich, rozširujú rady nezamestnaných a odbúravajú sociálne vymoženosti, ktoré si robotnícka trieda vybojovala. V socializme je to pravý opak, výsledky pokroku vedy a techniky prispievajú k ďalšiemu


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP