Čtvrtek 13. prosince 1984

Slovenská národná rada

15. schôdzka 13. a 14. decembra 1984

STENOGRAFICKÁ SPRÁVA

O SCHÔDZKE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

Návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR na voľbu ďalšieho člena Predsedníctva SNR

Vládny návrh zákona SNR o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1985.

Vládny návrh zákona SNR o notárskych poplatkoch

Vládny návrh zákona SNR o súdnych poplatkoch

Správa vlády SSR o uplatňovaní zákona SNR č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode

Návrh Ústavnoprávneho výboru SNR na uvoľnenie niektorých sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie

Návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR na voľbu sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky

Správa predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 26. októbra do 13. decembra 1984 s osobitným zreteľom na realizáciu podnetov poslancov, prednesených na 14. schôdzke SNR 25. a 26. októbra 1984, príslušnými členmi vlády SSR

Otázky poslancov

Bratislava 1984

Slovenská národná rada

VII. volebné obdobie

STENOGRAFICKÁ SPRÁVA

o 15. schôdzke Slovenskej národnej rady v Bratislave 13. a 14. decembra 1984

Prítomní:

Predseda SNR: Viliam Š a l g o v i č, CSc.;

podpredsedovia SNR: Ing. Ján Gregor, Anna K r e t o v á, Dezider Krocsány;

133 poslancov podľa listiny o prítomnosti;

členovia vlády SSR: predseda prof. JUDr. Peter Čo l o t k a, prvý podpredseda vlády Ing. Július H a n u s, podpredseda vlády a predseda Slovenskej plánovacej komisie Ing. Pavol Hrivnák, podpredseda vlády SSR a predseda Slovenskej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj Ing. Václav Vačok, podpredseda vlády SSR Ing. Jaroslav Kanský, minister financií Ing. František Mišeje, minister-predseda Výboru ľudovej kontroly RSDr. Štefan F e r e n c e i, minister priemyslu Ing. Štefan Urban, minister poľnohospodárstva a výživy Ing. Ján J a n o v i c, CSc., minister práce a sociálnych vecí Ing. Kazimír N a g y, minister vnútra Ing. Štefan Lazár, minister obchodu Ing. Jaroslav Z e l k o, minister stavebníctva Ing. Dušan Miklánek, CSc., minister lesného a vodného hospodárstva Ing. Vladimír Margetin, minister zdravotníctva akademik Emil M a t e j i č e k, minister školstva prof. Ing. Juraj Buša, CSc., minister kultúry národný umelec Miroslav V á l e k, minister spravodlivosti prof. JUDr. Ján P j e š č a k, DrSc.;

generálny prokurátor SSR JUDr. Martin Kováč, predseda Najvyššieho súdu SSR JUDr. Ján B e n č u r a;

vedúci ústredných orgánov štátnej správy SSR; podpredseda ČNR Oldřich V o l e n í k.

Ospravedlnení poslanci:

13. decembra 1984

Ladislav Abrahám, Mária B a l á ž o v á, Zita B u č e k o v á, Vladimír Č e r in u š á k, Peter D u d á š, Jozef F e r i a n č i k, Daniel Futej, Juraj Hlinka, Gabriela Homolová, Elena Litvajová, Karol M a r t i n k a, Helena Mihálečková, Ľudovít Pezlár, Jozef Ripču, Anna Š i m e k o v á, Ján Štencl, Vojtech T o k a r č í k;

14. decembra 1984

Ladislav Abrahám, Ján B l c h á č, Zita Bučejková, Peter D u d á š, Jozef Ď u r i c a, Jozef F e r i a n č i k, Daniel F u t e j, Juraj Hlinka, Gabriela H o m o l o v á, Štefan H r ú z i k, Ľudovít K i l á r, Jozef L e n á r t, Elena L i t v a j o v á, Karol M a r t i n k a, Helena Mihalečková, Anna Petrovičová, Ján P i k u l a, Jozef R i p č u, Ján Štencl, Vojtech Tokarčík.

(Začiatok schôdzky o 14. 00 hod. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Vážená Slovenská národná rada,

súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci,

vážení hostia!

Otváram 15. schôdzku Slovenskej národnej rady. Dovoľte, aby som i vaším menom srdečne privítal na dnešnej schôdzke členov Predsedníctva ÚV KSČ, prvého tajomníka ÚV KSS súdruha Jozefa L e n á r t a (potlesk) a predsedu vlády SSR súdruha Petra Colotku (potlesk).

Vítam medzi nami i ďalších členov Predsedníctva a Sekretariátu ÚV KSS.

Vítam ďalej podpredsedu Českej národnej rady súdruha Oldřicha Voleníka (potlesk), srdečne vítam členov vlády SSR, prizvaných hostí, ako aj vás všetkých prítomných.

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, podľa zistenia je prítomných na dnešnej schôdzke 133 poslancov, takže podľa článku 109 ústavného zákona o československej federácii je Slovenská národná rada schopná sa uznášať.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady odporúča schváliť tento program:

1. Návrh Predsedníctva ÚV NF SSR na voľbu ďalšieho člena Predsedníctva SNR

2. Vládny návrh zákona SNR o štátnom rozpočte SSR na rok 1985

3. Vládny návrh zákona SNR o notárskych poplatkoch

4. Vládny návrh zákona SNR o súdnych poplatkoch

5. Správa vlády SSR o uplatňovaní zákona SNR č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode

6. Návrh Ústavnoprávneho výboru SNR na uvoľnenie niektorých sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie

7. Návrh Predsedníctva ÚV NF SSR na voľbu sudcov z povolania súdov SSR

8. Správa o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 26. októbra do 13. decembra 1984 s osobitným zreteľom na realizáciu podnetov poslancov prednesených na 14. schôdzke SNR 25. a 26. októbra 1984 príslušnými členmi vlády SSR 9. Otázky poslancov

Súdružky a súdruhovia poslanci, navrhuje niekto z vás zmenu alebo doplnenie programu?

(Nikto. )

Dávam hlasovať. Kto súhlasí s programom tak, ako som ho predniesol, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že program schôdzky sme schválili.

Prvým bodom programu je návrh Predsedníctva ÚV NF SSR na voľbu ďalšieho člena Predsedníctva SNR.

Návrh ste dostali ako tlač číslo 96.

Má niekto z poslancov pripomienky k predloženému návrhu?

(Nikto. )

Súdružky a súdruhovia poslanci, podľa ustanovenia § 28 zákona SNR o rokovacom poriadku SNR voľby sa vykonajú tajným hlasovaním. Usporiadatelia vám rozdajú hlasovacie lístky, ktoré môžete prípadne opraviť v priestore za predsedníckou tribúnou. Odchádzať sa bude po mojej ľavej strane popri rečníckej tribúne. Volebná schránka je umiestnená v strede pred predsedníckou tribúnou.

Overovatelia SNR súdruhovia Viktor A n t a l, Ján Králik, Ernest K r i ž a n, Jozef P ó c s a Eva Zámečníková podľa § 68 zákona SNR o rokovacom poriadku SNR sčítajú hlasy. Sčítanie sa vykoná v Modrom salóne.

Prosím poslancov SNR, aby po obdržaní hlasovacieho lístka pristúpili k voľbe a po vykonaní voľby zotrvali na svojich miestach.

(Rozdanie hlasovacích lístkov. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Prosím súdružky a súdruhovia poslanci, aby ste voľbu vykonali. (Po vykonaní voľby. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Súdružky a súdruhovia poslanci, má ešte niekto voliť? (Nikto. )

Prosím overovateľov Slovenskej národnej rady, aby sa odobrali do určenej miestnosti a sčítali hlasy. Vyhlasujem 10 minútovú prestávku. (Prestávka. ) (Po prestávke. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Prosím overovateľa Slovenskej národnej rady súdruha Jozefa P ó c s a, aby nás oboznámil s výsledkami voľby.

Poslanec Ing. Pócs:

Vážená Slovenská národná rada,

súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci,

na základe prezenčnej listiny sme zistili, že na dnešnej schôdzke Slovenskej národnej rady je prítomných 132 poslancov.

Slovenská národná rada poverila svojich overovateľov sčítaním hlasov pri voľbe ďalšieho člena Predsedníctva SNR. Dovoľte, aby som v mene overovateľov SNR Viktora A n t a l a, Jána Králika, Ernesta K r i ž a n a, Evy Zámečníkovej a Jozefa P ó c s a oznámil výsledky hlasovania. Poslancom Slovenskej národnej rady bolo vydaných pre voľbu 132 hlasovacích lístkov.

Po sčítaní hlasov sme zistili, že pri voľbe ďalšieho člena Predsedníctva SNR bolo odovzdaných 132 platných hlasovacích lístkov, z toho hlasovalo pre Alojza Č m e l u 132 poslancov.

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem súdruhovi P ó c s o v i.

Blahoželám poslancovi Alojzovi Č m e l o v i k zvoleniu za člena Predsedníctva SNR a prosím, aby zaujal svoje miesto na predsedníckej tribúne.

(Potlesk. )

(Počas voľby bolo prítomných 132 poslancov SNR. Poslanec Martinák prišiel až po uskutočnených voľbách. )

Druhým bodom programu je vládny návrh zákona SNR o štátnom rozpočte SSR na rok 1985.

Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 95 a spoločnú správu výborov ako tlač 95 a.

Prosím ministra financií SSR súdruha Františka Mišho, aby za vládu SSR odôvodnil predložený návrh zákona.

Minister financií SSR Ing. Mišeje:

Vážené súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci,

vláda SSR predkladá Slovenskej národnej rade návrh štátneho rozpočtu SSR na rok 1985. Návrh finančného a rozpočtového hospodárenia republiky v poslednom roku 7. päťročnice prerokúvame bezprostredne po 12. zasadaní ÚV KSČ a zasadaní ÚV KSS. Úlohy, ktoré sa na nich vytýčili v hospodárskej a sociálnej oblasti, majú zásadný význam pre úspešné splnenie 7. päťročnice a záverov XVI. zjazdu KSČ a zjazdu KSS i pre vytvorenie východísk pre prípravu 8. päťročného plánu.

Rozvoj ekonomického potenciálu je rozhodujúcim predpokladom pre naplnenie programových cieľov politiky strany v udržaní a skvalitnení životnej úrovne obyvateľstva. Súčasne je v zložitej medzinárodnej situácii - i naším vkladom do spoločného úsilia socialistických štátov o vybudovanie silnej ekonomickej základne socializmu ako podmienky zachovania svetového mieru.

Z týchto pozícií hodnotíme aj výsledky, ktoré dosahujeme v tomto roku. Plánované úlohy sa v zásade plnia a na niektorých úsekoch i prekračujú. Prispieva k tomu i realizácia cieľových úloh, ktoré vláda určila po 10. zasadnutí ÚV KSČ a zasadnutí ÚV KSS. Pokračuje priaznivá dynamika tvorby hmotných zdrojov v hospodárstve i v jeho hlavných odvetviach. Národný dôchodok v SSR vzrastie zhruba o 4 %, čo bude viac ako celoštátne. V našich možnostiach je aj naďalej vo vyššej miere prispievať k rozvoju jednotnej československej ekonomiky.

Tieto výsledky sa dosahujú predovšetkým znižovaním materiálovej a energetickej náročnosti ekonomiky. Odráža sa v nich aj postupné zlepšenie uplatňovania intenzifikačných činiteľov výroby. V nadväznosti na to predpokladáme, že sa oproti plánu vytvorí o 1, 5 mld. Kčs viacej zisku, čo medziročne bude znamenať rast zhruba o jednu štvrtinu. Nemôžeme byť však spokojní s tým, že sa na týchto výsledkoch nepodieľajú primerane všetky naše podniky.

Popri týchto priaznivých výsledkoch aj v tomto roku pretrvávajú viaceré nedostatky nielen v naplňovaní úloh plánu a rozpočtu, ale

predovšetkým pri dosahovaní zásadného obratu v efektívnosti a výkonnosti ekonomiky. Pritom úseky, v ktorých sa nedostatky vyskytujú, ani ich rozsah sa v podstate nezmenili od predchádzajúcich rokov, čo ukazuje na rezervy v úrovni a účinnosti najmä riadiacej práce.

V súčasnosti považujeme za vážny problém, že časť podnikov pracuje so stratou. Jej objem pohlcuje viac ako jednu desatinu vytvoreného zisku. Aj z tohto dôvodu dlhodobo zápasíme s pomerne nízkou rentabilitou hospodárstva SSR v celoštátnych reláciách.

Ani v tomto roku sa nám nepodarí dosiahnuť žiadúci obrat v efektívnosti zahranično-obchodnej výmeny. V dôsledku toho plánované dotácie na tento účel prekročíme o 0, 5 mld. Kčs. Aj keď ide o celoštátny problém, s väčšou naliehavosťou dolieha na našu ekonomiku.

Očakávané efekty dosiaľ neprinášajú vklady do investičných akcií a vedecko-technického rozvoja. Doteraz sme sa účinne nevysporiadali ani s problémom rastu zásob a zlepšenia ich štruktúry.

Uvedené problémy sa prejavujú v nedostatočnej tvorbe vlastných finančných zdrojov a následne v napätosti pri finančnom zabezpečovaní rastúcich investičných a prevádzkových potrieb v hospodárskej sfére i v štátnom rozpočte. Prekonanie tohoto problému vidíme v prehĺbení prístupov k jeho riešeniu v záujme rastu efektívnosti. Z toho sme vychádzali i pri stanovení kvalitatívnych úloh pre rok 1985 a s takýmto cieľom pristupujeme v chozrasčotnej sfére k vypracúvaniu osobitných programov. Chceme, aby sa zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti vo vybraných odvetviach hospodárstva SSR v súlade s celoštátne platnými princípmi realizovalo špecifickými opatreniami na urýchlené riešenie príčin a problémov ekonomického zaostávania niektorých organizácií a najmä zvýšili efekty z vkladov do hospodárstva.

Cesty, ako tieto zámery dosiahnuť, vytýčili zasadania ÚV KSČ a ÚV KSS v uplynulých dňoch. Popri zvýšení účinnosti riadiacej a organizátorskej práce musíme všetko naše úsilie orientovať na urýchlenie intenzifikácie rozvoja predovšetkým lepším využitím výsledkov vedy a techniky a efektívnejším uplatnením sa v zahranično-obchodných vzťahoch.

Vo finančnej a rozpočtovej politike na budúci rok prijímame konkrétne opatrenia, ktoré majú aktívne reagovať na tieto požiadavky, ale i na ďalšie aktuálne problémy ekonomiky.

Súdružky a súdruhovia,

v predloženom návrhu štátneho rozpočtu sa odráža snaha o efektívne využitie všetkých zdrojov a rezerv našej ekonomiky. Zvyšujú sa jeho príjmy i výdavky porovnateľne o 5, 3 % a dosiahnu celkový objem 84 mld. Kčs.

V štátnom rozpočte SSR výrazne mobilizujeme predovšetkým vlastné zdroje, ktoré vzrastú o vyše 10 %. Ich rast sa plánuje predovšetkým z hospodárskej sféry. Pri raste jej výkonov o 2 % plánuje sa rast zisku

o 16 %. Určenie takejto náročnej úlohy a jej plné zabezpečenie je jedinou reálnou cestou, ako zvýšiť účasť hospodárstva na krytí celospoločenských potrieb. Ani takto mobilizačné určené úlohy však zatiaľ nemožno považovať za dostatočný prínos hospodárstva pre štátny rozpočet. Aj to ukazuje, s akou vážnosťou musíme dbať o ďalší rast efektívnosti a najmä rentability nášho hospodárstva.

Príjmy a výdavky rozpočtov národných výborov v budúcom roku dosiahnu takmer 35 mld. Kčs. Je to viac ako tretina súhrnu rozpočtových výdavkov, čo dokumentuje významný podiel národných výborov pri realizácii hospodárskej a sociálnej politiky štátu. Zo štátneho rozpočtu republiky dotujeme rozpočtové hospodárenie národných výborov sumou 23 mld Kčs, t. j. z dvoch tretín. Vytvárame tak predpoklady pre územne proporcionálny rozvoj hospodárstva národných výborov. Súčasne však bude treba zvyšovať pozornosť tvorbe zdrojov a uplatňovaniu kritérií efektívnosti v hospodárstve národných výborov.

Národné výbory budú mať i v budúcom roku dostatočný priestor vo fondoch rezerv a rozvoja pre uplatnenie iniciatívy pri plnení volebných programov. Na financovanie akcie "Z" a ďalších podobných úloh budú môcť využiť aj ďalšie doplnkové zdroje.

Zo štátneho rozpočtu a rozpočtov národných výborov tvoria najväčšiu časť - 55 %, neinvestičné výdavky na rozvoj spoločenskej spotreby. Vytvárajú sa tým predpoklady pre napínanie hlavného cieľa politiky KSČ, ktorým je starostlivosť o všestranné zabezpečovanie životných podmienok obyvateľstva. Takéto možnosti sú však dané tým, aké zdroje budeme tvoriť v hospodárstve.

Je preto samozrejmé, že rozhodujúce opatrenia a úlohy rozpočtovej a finančnej politiky pre budúci rok sa orientujú predovšetkým na hospodársku sféru. Tu sa vytvára rozhodujúca časť národného dôchodku

i rozpočtových príjmov a rozhoduje sa o raste nášho ekonomického potenciálu.

V budúcom roku sa plánuje tvorba zisku viac ako 13 mld. Kčs. Na jeho zvýšení sa takmer z 90 % bude podieľať predovšetkým zníženie celkových nákladov. To predpokladá, že sa náklady relatívne znížia o 0, 8 %, pritom materiálové náklady až o 1, 1 %. Je to úloha náročná, najvyššia, akú sme si v tejto päťročnici v plánoch stanovili. Pri prehĺbení pozitívnych tendencií tohoročného vývoja ju však považujeme za reálnu. Realizáciou spomínaných opatrení sú aj možnosti jej sprogresívnenia v hospodárskych plánoch podnikov. Vieme, že v zhodnocovacom procese vo výrobe i v energetickej a surovinovej náročnosti ekonomiky sú i naďalej rezervy pre takýto zámer.

Ako som už spomenul, plánované zámery v tvorbe zisku nám znižuje pomerne veľký rozsah stratových podnikov a výrob. V jej nevyhnutnom znížení treba hľadať jednu z hlavných, aj keď náročných ciest zvýšenia prínosu hospodárstva. Vláda SSR prijala už v tomto smere konkrétne opatrenia. Bude teraz úlohou hlavne odvetvových rezortov a VHJ, aký krok na definitívne odstránenie tohto problému urobíme už v roku 1985.

V súlade so Súborom opatrení sa zisk stáva významným faktorom rozhodovania a konania v centre i v podnikovej sfére. V tomto duchu sa treba usilovať, aby stále objektívnejšie vyjadroval zásluhy na skutočne dosahovaných výsledkoch hospodárenia. Zatiaľ je jeho tvorba v našom hospodárstve v značnom rozsahu závislá na celospoločenských intervenciách.

Pomerne vysokou účasťou štátneho rozpočtu sa riešia dôsledky zahraničnej obchodnej výmeny a osobitne nízkej efektívnosti vývozu. V budúcom roku to predstavuje objem 4, 2 mld. Kčs. Tento značný vklad vyplýva z nepriaznivých relácii medzi našimi veľkoobchodnými cenami a svetovými cenami. Popri rýchlejšom raste svetových cien surovín ako hotových výrobkov je príčinou tohto stavu stále nízka konkurenčná schopnosť niektorých našich výrobkov.

Hľadáme účinnejšie spôsoby, ako podnietiť záujem výrobcov a vývozcov na širšom a efektívnejšom uplatnení ich produkcie. Pripravujú sa opatrenia na bezprostredné prepojenie zisku z vnútornej ekonomiky s výsledkami zahraničnej obchodnej výmeny. V stále širšom rozsahu budeme hodnotiť činnosť organizácií na základe porovnávania technicko-ekonomických parametrov ich výrobkov so svetovými parametrami.

Podľa rozhodnutia vlády SSR pristúpime už v budúcom roku k podmieňovaniu účasti štátneho rozpočtu na krytí strát z vývozu dosahovaním plánovanej efektívnosti. Chceme docieliť, aby sa vyvážalo za ekonomicky výhodných podmienok. Osobitne náročné úlohy más pritom čakajú v ďalšom rozvíjaní všestranného obchodu s krajinami RVHP a najmä so Sovietskym zväzom.

Súčasťou každodennej praxe všetkých riadiacich stupňov - teda nielen centra - musí byť kritérium efektívnosti a neustále hľadanie nových možností jej dosahovania. Sústavné zvyšovanie produktivity práce a vyššie zhodnocovanie materiálových a iných zdrojov si vyžaduje intenzívnejšie zapojiť do ekonomických procesov vedu a techniku. Preto so všetkou rozhodnosťou vytvárame podmienky pre urýchlené zavádzanie jej výsledkov do praxe.

V roku 1985 vynaložíme na financovanie rozvoja vedy a techniky 2, 9 mld. Kčs neinvestičných prostriedkov. Je to o 6, 2 % viac ako v tomto roku. Z tejto sumy pripadá na štátny rozpočet 1, 5 mld Kčs. Zabezpečujeme úlohy základného výskumu, sústredené prevažne v SAV, štátne cieľové programy, štátne programy technického rozvoja i ostatné úlohy štátneho plánu.

Od 1. januára vstúpi do platnosti nová vyhláška o financovaní neinvestičných výdavkov rozvoja vedy a techniky. Zvyšuje sa účasť zdrojov hospodárskych organizácií na tomto procese, aby sa zvýšila ich zainteresovanosť na docielených efektoch z riešenia a realizovania úloh. Rozširujú sa zdroje fondu technického rozvoja i účely jeho užitia. Medziročnou prevoditeľnosťou jeho zostatkov sa zabezpečuje plynulosť financovania i možnosť sústreďovať zdroje na väčšie a komplexnejšie akcie, v určitých prípadoch i na investície potrebné na ich realizáciu. Vytvárame tak predpoklady pre plnenie zámerov 8. zasadania ÚV KSČ a ÚV KSS.

Na všetkých stupňoch riadenia budeme musieť vytvárať ucelenú sústavu hodnotenia účinnosti vkladov do technického rozvoja, a tým bezprostredne vplývať na efektívne užitie prostriedkov, ktoré spoločnosť v nemalom rozsahu v tejto oblasti vynakladá.

Aj v budúcom roku bude v popredí našej pozornosti oblasť investičnej výstavby. Jedným zo základných cieľov finančnej a rozpočtovej politiky je spolupôsobiť, aby investičný proces formoval štruktúru výrobných programov a zabezpečoval urýchlenú realizáciu vedecko-technických poznatkov v praxi. Tieto zámery si vyžadujú zásadné skvalitnenie celého procesu investovania, predovšetkým skracovaním lehôt a urýchlenie uvádzania kapacít do prevádzky. Rozhodnejší obrat musíme dosiahnuť v zabezpečení projektovaných technických i ekonomických parametrov u novovybudovaných, ako aj existujúcich základných fondov, a tým aj v účinnosti ich využívania.

V roku 1985 sa vynaloží na investície v hospodárskej sfére 22 mld. Kčs a v rozpočtovej a príspevkovej sfére 9 mld. Kčs. Z hľadiska účasti štátneho rozpočtu, zdrojov podnikovej sféry a úveru nedochádza k výraznejším zmenám. Zmena však nastáva vnútri podnikových zdrojov Podnikom sa ponechali takmer v plnom rozsahu odpisy a volné zdroje zo zisku odvedú do štátneho rozpočtu. Toto opatrenie má podporiť zámer, aby väčší rozsah investícií smeroval na rekonštrukciu a modernizáciu.

V súlade s vykonanými cenovými opatreniami k 1. januáru 1985 znižuje sa rozsah neinvestičných dotácií. Z ich celkového objemu 14, 6 mld. Kčs prevažná časť smeruje do odvetví poľnohospodárstva a výživy. Tu aj naďalej plnia funkciu stabilizátora cien základných článkov výživy a doplňuje sa nimi pôsobenie cenových nástrojov. Plánovité sa zabezpečujú aj prostriedky, ktoré naša spoločnosť čoraz viac vkladá do zúrodňovania pôdy.

Neinvestičné dotácie poľnohospodárskym organizáciám sa v budúcom roku majú využiť aj na aktívne ovplyvnenie rozsahu živočíšnej produkcie tak, aby bola v súlade s plánom a potrebami spoločnosti.

Jedinou z ciest, ako získať vyššie vlastné zdroje na krytie plánovaných potrieb hospodárstva, je znižovanie stavu zásob. Vláda SSR venuje zásobám trvalú pozornosť a prijíma opatrenia, aby sa znížil ich nadmerný stav a zlepšila ich štruktúra. Zakladá sa úloha znížiť ich stav v priemysle a stavebníctve a zrýchliť ich obrátku o 2, 6 dňa. Bude záležať na aktívnom prístupe podnikov k tejto úlohe a využití opatrení, ktoré sa s týmto cieľom prijímajú.

Vysoký stav zásob je aj v rozpočtovej sfére a prostriedky, ktoré sa v nich viažu, možno využiť oveľa efektívnejšie. Naďalej sa preto bude pokračovať v ich limitovaní.

Súdružky a súdruhovia,

vychádzajúc z hlavných úloh hospodárskej a sociálnej politiky strany, a najmä zo zjazdovej direktívy skvalitňovať dosiahnutú životnú úroveň, venujeme v návrhu štátneho rozpočtu osobitnú pozornosť plánovitému vývoju osobnej i spoločenskej spotreby.

Peňažné príjmy obyvateľstva sa majú v budúcom roku zvýšiť o 4, 3 percenta, z toho príjmy z miezd o 3, 0 %.

Tento rast je vyšší aj o nové opatrenia v sociálnom zabezpečení takmer o 1 mld. Kčs a v mzdách o 250 mil. Kčs, ktoré budú platné od 1. januára 1985.

Vyššími peňažnými príjmami, ale aj opatreniami na rozšírenie výroby a zásobovania obchodu žiadanými tovarmi sa utvárajú predpoklady pre uvažovaný rast osobnej spotreby. V tejto súvislosti je nielen podmienkou vnútornej ekonomickej a finančnej rovnováhy, ale aj dôležitou politickou úlohou, rýchlejšie prispôsobovanie sa ponuky dopytu. Zásada je pritom jednoduchá - vyrábať to, čo nachádza odbyt a nevyrábať na sklad.

V budúcom roku chceme ešte dôslednejšie realizovať úlohy vyjadrené v záveroch 6. zasadania ÚV KSČ a ÚV KSS o poskytovaní platených služieb. Vytvorili sa preto dostatočné vecné i ekonomické predpoklady. Národné výbory, ktoré pri riadení celej siete organizácií poskytujúcich služby majú nezastupiteľné miesto, musia sa nad týmito úlohami neustále zamýšľať a účinnejšie pôsobiť na zlepšenie štruktúry, rozsahu i kvality služieb. Vidíme v tom súčasne možnosť tvorby vyšších vlastných zdrojov organizácií i príjmov rozpočtu národných výborov.

Pri uspokojovaní potrieb obyvateľstva zaujímajú významné postavenie výdavky na bezplatné služby, poskytované v odvetviach spoločenskej spotreby a plne financované zo štátneho rozpočtu a rozpočtov národných výborov. Socialistický štát zabezpečuje sociálne istoty, starostlivosť o zdravie, rozvoj vzdelanosti a kultúry, čím reálne zvyšuje príjmy obyvateľov ročne o 10 016, - Kčs na obyvateľa.

V roku 1985 dosiahnu neinvestičné výdavky na spoločenskú spotrebu 51, 8 mld. Kčs. Ich medziročný rast vrátane nových mzdovo-sociálnych opatrení je 5, 9 %, čo značne predstihuje rast národného dôchodku a súčasne je najvyšší v rokoch celej 7. päťročnice. Je tiež vyšší ako celoštátny rast, pretože sa v ňom zohľadňuje rozdielny demografický vývoj medzi republikami a riešia sa aj niektoré medzioblastné rozdielnosti.

Úlohy v sociálnom zabezpečení si vyžadujú skoro 28 mld Kčs, čo je viac ako v tomto roku o 7, 7 %. Na ich raste sa podieľajú nové sociálne opatrenia, ale aj rastúci počet dôchodcov i úroveň dôchodkov a neustále sa prehlbujúca starostlivosť štátu o jednotlivé skupiny obyvateľstva. Priemerná výška mesačného dôchodku bude 1160, - Kčs. Na pomoc rodinám s deťmi sa vynaloží viac ako 7 mld. Kčs. Chceme, aby sa zvýšila aj sociálna starostlivosť v pôsobnosti národných výborov, najmä vo vzťahu k odkázaným a osamelým občanom.

Výdavkami na zdravotníctvo zabezpečujeme jeho širší rozvoj, vybavenie nových kapacít i nové úlohy v rámci programov zdravotníckej starostlivosti. Celková suma výdavkov, takmer 8 mld. Kčs, ako aj jej rast o 6, 7 % dokumentuje, akú veľkú starostlivosť zdraviu náš štát venuje. Vytvárajú sa predpoklady, aby úroveň zdravotníckych služieb sa vyvíjala súbežne s novými vedeckými poznatkami, aby sa uplatňovali progresívne postupy liečenia a moderná zdravotnícka technika.

Pripisujeme veľký význam rastu vzdelanosti. Preto na školstvo určujeme vyše 9 mld Kčs výdavkov, oproti tomuto roku viac o 5, 8 %. Vytvárame podmienky pre realizáciu novej výchovno-vzdelávacej sústavy, pre širšie organizovanie škôl v prírode, zabezpečenie stravovania žiakov a umiestnenie 95 % detí príslušného veku v predškolských zariadeniach.

V budúcom roku sa vynaloží takmer 1, 4 mld. Kčs na zabezpečenie úloh v kultúre. Rastom týchto výdavkov o vyše 3 % sa utvára priestor pre rozvoj všetkých foriem kultúrno-výchovnej a umeleckej činnosti i pre starostlivosť o obnovu kultúrnych pamiatok. Finančne zabezpečujeme obnovu divadiel v Bratislave a Martine, výstavbu nového Národného divadla v Bratislave, divadiel v Prešove a Nitre, edičnú činnosť, kultúrne styky so zahraničím atď. Príspevok na prevádzku Čs. televízie na Slovensku dosiahne 435 mil. Kčs a na prevádzku Čs. rozhlasu na Slovensku takmer 150 mil. Kčs. Štátny rozpočet prispieva i na činnosť spoločenských organizácií Národného frontu sumou 410 mil. Kčs.

Trvalé vysoká je účasť štátu na financovaní bytovej výstavby a bytového hospodárstva. Finančne sa zabezpečuje dokončenie viac ako


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP