Čtvrtek 12. prosince 1985

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

19. schôdza

12. decembra 1985

STENOGRAFICKÁ SPRÁVA

O SCHÔDZI SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o Štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva SSR na rok 1986

Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o Štátnom rozpočte SSR na rok 1986

Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu dane zo mzdy odvádzanej niektorými socialistickými organizáciami a doplnení zákona SNR č. 115/1970 Zb. o finančných správach

Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon SNR č. 134/1974 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani

Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon SNR o hlavnom meste Slovenska Bratislave a zákon SNR o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov SSR

Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane

Návrh Ústavnoprávneho výboru SNR na uvoľnenie sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie

Návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR na voľbu sudcov z povolania súdov SSR

Správa predsedu SNR o činnosti Predsedníctva SNR zá obdobie od 24. októbra do 12. decembra 1985 s osobitným zreteľom na realizáciu podnetov poslancov prednesených na 16. a 17. schôdzi Slovenskej národnej rady

Otázky poslancov

Bratislava 1986

VII. volebné obdobie

STENOGRAFICKÁ SPRÁVA

o 19. schôdzi Slovenskej národnej rady v Bratislave 12. decembra 1985

19. schôdza Slovenskej národnej rady 12. decembra 1985

Prítomní:

predseda SNR Viliam Šalgovič, CSc.; podpredseda SNR Ing. Ján Gregor, Anna Kretová;

132 poslancov podľa listiny o prítomnosti;

členovia vlády SSR: predseda prof. JUDr. Peter Colotka, prvý podpredseda vlády Ing. Július H a n u s, podpredseda vlády a predseda Slovenskej plánovacej komisie Ing. Pavol Hrivnák, podpredseda vlády a predseda Slovenskej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj Ing. Václav Vačok, podpredseda vlády Ing. Jaroslav K a n s k ý, minister financií Ing. František Mišeje, minister priemyslu Ing. Štefan Urban, minister poľnohospodárstva a výživy Ing. Ján J a n o v i c, CSc., minister práce a sociálnych vecí Ing. Kazimír Nagy, minister vnútra Ing. Štefan Lazar, minister stavebníctva Ing. Dušan Miklánek, minister školstva prof. Ing. Juraj Buša, CSc., minister -predseda Výboru ľudovej kontroly RSDr. Štefan Ferencei, minister kultúry národný umelec Miroslav Válek;

generálny prokurátor SSR JUDr. Martin Kováč, predseda Najvyššieho súdu SSR JUDr. Ján B e n č u r a;

vedúci ústredných orgánov štátnej správy SSR.

Ospravedlnení poslanci:

Jozef F e r i a n č i k, Viera Fridrichová, Štefan Hrúzik, Dezider Krocsány, Ladislav Martinák, Ladislav Mihalik, Marta Potočková, Jozef R i p č u, Pavel Smola, Oľga Vršanská.

(Začiatok schôdze o 9, 00 hodine)

Predseda Šalgovič, CSc.:

Vážená Slovenská národná rada,

súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci!

Otváram 19. schôdzu Slovenskej národnej rady, na ktorej vás srdečne vítam. Dovoľte mi, aby som v mene nás všetkých čo najsrdečnejšie privítal na našom rokovaní člena Predsedníctva Ústredného výboru KSČ, prvého tajomníka Ústredného výboru KSS súdruha Jozefa L e n á r t a. (Potlesk. )

Rovnako srdečne vítam vládu Slovenskej socialistickej republiky na čele s jej predsedom, členom Predsedníctva ÚV KSČ súdruhom Petrom C o l o t k o m. (Potlesk. )

Vítam medzi nami ďalších členov Predsedníctva a Sekretariátu Ústredného výboru KSS ako aj prizvaných hosti.

Vážené súdružky, vážení súdruhovia!

19. schôdza Slovenskej národnej rady sa schádza na svoje rokovanie vo významnom období ovplyvnenom výsledkami ženevského stretnutia najvyšších predstaviteľov Zväzu sovietskych socialistických republík a Spojených štátov severoamerických.

Federálne zhromaždenie ČSSR 9. decembra 1985 sa stotožnilo so stanoviskom Najvyššieho sovietu ZSSR k výsledkom sovietsko-amerických rokovaní, ku ktorým došlo v dňoch 19. a 20. novembra tohto roku v Ženeve na stretnutí generálneho tajomníka ÚV KSSZ Michaila Gorbačova s prezidentom USA Ronaldom Reaganom.

Spolu s mierumilovnými silami sveta aj ľud Slovenska s nádejami privítal rokovanie najvyšších predstaviteľov Sovietskeho zväzu a Spojených štátov amerických. S dôverou v tradičnú zásadovú mierovú politiku Sovietskeho zväzu sme všetci očakávali významný obrat v doterajších medzinárodných vzťahoch. Našu dôveru posilňovali mnohé mierové iniciatívy Sovietskeho zväzu, ktoré tomuto stretnutiu predchádzali.

Vysoko zodpovedný prístup generálneho tajomníka ÚV KSSZ Michaila Gorbačova, jeho úsilie znovu nastoliť v medzinárodných vzťahoch ovzdušie dôvery s cieľom prehĺbiť vzájomnú mierovú spoluprácu

medzi oboma mocnosťami a ďalej prehĺbiť spoluprácu dvoch spoločenských systémov plne vyjadroval túžby našich pracujúcich, ktorých životným záujmom je môcť v mieri ďalej budovať a skrášľovať svoju domovinu.

Pre ďalšie stvárňovanie medzinárodných vzťahov považujeme za vysoko významné vyhlásenie oboch strán, že nesmie dôjsť k jadrovej vojne a že sa musí odvrátiť akákoľvek vojna medzi ZSSR a USA, ako aj obapolný záväzok, že sa nebudú usilovať o dosiahnutie vojenskej prevahy. Pokračovanie dialógu na rôznych úrovniach je dôležitým príspevkom k ozdraveniu medzinárodného ovzdušia.

Preto aj my, poslanci SNR, ako volení predstavitelia slovenského ľudu v súlade so závermi 16. zasadania ÚV KSČ a dlhodobou politickou koncepciou Komunistickej strany Československa sa bezvýhradne a jednoznačne hlásime k stanovisku Federálneho zhromaždenia ČSSR a vyvinieme všetko úsilie na podporu mierovej politiky vlády ČSSR, ktorá spolu so Sovietskym zväzom a ostatnými socialistickými štátmi sleduje cieľ - zastaviť horúčkovité zbrojenie, odvrátiť militarizáciu vesmíru, prehĺbiť uvoľnenie vo vzťahu medzi štátmi a tak zabezpečiť medzinárodnú bezpečnosť a mierovú spoluprácu.

(Potlesk. )

Súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci!

Zisťujem, že podľa prezenčných listín je prítomných 132 poslancov, takže v zmysle článku 109 ústavného zákona o československej federácii Slovenská národná rada je schopná sa uznášať.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady odporúča schváliť tento program schôdze:

po prvé: Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva SSR na rok 1986,

po druhé: Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte SSR na rok 1986,

po tretie: Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu dane zo mzdy odvádzanej niektorými socialistickými organizáciami a doplnení zákona SNR č. 115/1970 Zb. o finančných správach,

po štvrté: Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon SNR č. 134/1974 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani,

po piate: Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon SNR o hlavnom meste Slovenska Bratislave a zákon SNR o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov SSR,

po šieste: Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane,

po siedme: Návrh Ústavnoprávneho výboru SNR na uvoľnenie niektorých sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie,

po ôsme: Návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR na voľbu sudcov z povolania súdov SSR,

po deviate: Správa predsedu SNR o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 24. októbra do 12. decembra 1985 s osobitným zreteľom na realizáciu podnetov poslancov prednesených na 16. a 17. schôdzi Slovenskej národnej rady,

po desiate: Otázky poslancov.

Súdružky a súdruhovia!

Navrhuje niekto z vás zmenu alebo doplnenie návrhu programu? (Nikto. )

Dávam teda hlasovať. Kto súhlasí s návrhom programu, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie )

Ďakujem.

Súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci!

Poštou vám bol doručený materiál - Správa o plnení programu XVI. zjazdu KSČ a rezolúcie zjazdu KSS v podmienkach práce Slovenskej národnej rady a jej orgánov v VII. volebnom období, ktorý vypracovala skupina poslancov.

Nazdávam sa, že správa obsahuje veľa podnetných myšlienok pre našu ďalšiu činnosť a som presvedčený, že nám môže dobre poslúžiť predovšetkým v našej masovopolitickej práci medzi voličmi pred zjazdom strany a pred voľbami.

Toľko na úvod k dnešnej 19. schôdzi Slovenskej národnej rady.

Prvým bodom programu je

Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o Štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1986 a

druhým bodom programu je

Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1986.

Návrhy k týmto bodom programu ste dostali ako tlač 111 a 112 a spoločné správy výborov ako tlač 111a a 112a.

Súdružky a súdruhovia poslanci, vzhľadom na to, že obidva body úzko súvisia, navrhujem, aby sme ich prerokovali súčasne s tým, že hlasovať o každom z nich budeme osobitne.

Máte pripomienky k tomuto návrhu?

(Neboli. )

Pripomienok niet, dávam o návrhu hlasovať. Kto súhlasí s takýmto postupom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada súhlasí so zlúčením prvého a druhého bodu programu nášho rokovania.

Prosím podpredsedu vlády Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Slovenskej plánovacej komisie súdruha Pavla Hrivnáka, aby za vládu Slovenskej socialistickej republiky odôvodnil vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1986.

Podpredseda vlády SSR a predseda SIPK Ing. Hrivnák:Vážená Slovenská národná rada, vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci!

Vláda Slovenskej socialistickej republiky predkladá Slovenskej národnej rade návrh zákona o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva v Slovenskej socialistickej republike na rok 1986.

Dovoľte mi, aby som z poverenia vlády a nadväzujúc na 16. zasadanie ÚV KSČ i decembrové zasadanie ÚV KSS, odôvodnil jeho ciele a úlohy.

Celkové zameranie budúcoročného plánu vychádza z pozitívnych tendencii vývoja v rokoch 1983 až 1985, z ocenenia výsledkov plnenia tohtoročného plánu a z koncepcie predbežného návrhu 8. päťročného plánu.

V tomto roku pokračuje dynamický rozvoj národného hospodárstva ČSSR a jeho organickej súčasti - ekonomiky na Slovensku.

Na základe dostupných údajov môžem Slovenskú národnú radu informovať, že podniky a organizácie na Slovensku dosiahli za jedenásť, resp. desať mesiacov predstih v plnení priemyselnej výroby o jedno percento, v realizácii dodávok pre vnútorný obchod, investičnú výstavbu a vývoz približne o tri percentá, v nákupe hlavných druhov živočíšnych výrobkov takmer o dve percentá. Na úrovni plánu sa uskutočňujú stavebné práce.

Pri plnení týchto úloh sa prejavil veľký prínos zvýšenej pracovnej aktivity, spojenej s prijímaním záväzkov na počesť 40. výročia oslobodenia ČSSR Sovietskou armádou. Veľkou mierou prispeli k tomu opatrenia, ktoré sa uskutočnili po línii straníckych orgánov, vlády i orgánov Revolučného odborového hnutia na urýchlené prekonávanie dôsledkov zaostávania zo zimných mesiacov.

Počnúc druhým štvrťrokom sa postupne zlepšuje aj plnenie kvalitatívnych ukazovateľov plánu, sprogresívnených v porovnaní s úlohami 7. päťročnice v súlade s uznesením 10. zasadania ÚV KSČ a zasadania ÚV KSS z apríla 1984. Avšak doteraz sa ešte nedosahuje v rade hospodárskych odvetví plánované zníženie materiálovej a najmä celkovej nákladovosti. Ani vyššiu spotrebu palív, vyvolanú nepriaznivými poveternostnými podmienkami, sa nedarí eliminovať ich efektívnejším využitím a pretrvávajú stále problémy v hospodárení s pohonnými hmotami.

Opatrenia, ktoré vláda prijala v auguste tohto roku, orientovali riadiacu a hospodársku sféru na riešenie týchto kvalitatívnych stránok plánu. Pri ich dôslednom plnení máme predpoklady dosiahnuť v tomto roku vyššiu tvorbu národného dôchodku v porovnaní s plánom o 0, 9 mld Kčs, zlepšiť saldo vzťahov odvetví v pôsobnosti vlády SSR k zahraničnému obchodu o viac ako pol miliardy Kčs, v podstate naplniť stanovené ciele v osobnej spotrebe obyvateľstva, pri vynakladaní vyšších prostriedkov na rozvoj spoločenskej spotreby i na investičnú výstavbu.

Vcelku tak úspešne uskutočníme ciele a úlohy stanovené zákonom SNR o 7. päťročnom pláne, o čom informoval Slovenskú národnú radu predseda vlády súdruh Peter Colotka pri prerokúvaní plnenia Programového vyhlásenia vlády SSR.

Ako vyplynulo z rozpravy k tejto otázke a z rokovania na 16. zasadaní ÚV KSČ a decembrovom zasadaní ÚV KSS, vývoj ekonomiky poznačujú aj viaceré problémy a slabiny. Ich spoločným menovateľom je nedostatočné využívanie dostupných zdrojov a možností, nie dosť rýchla prispôsobivosť štruktúry a technicko-ekonomickej úrovne výroby

meniacim sa podmienkam na zahraničnom trhu a veľmi diferencovaný postup intenzifikácie v jednotlivých odvetviach a podnikoch.

Na využívanie týchto rezerv a na efektívne zabezpečovanie nových potrieb sa zameriava pozornosť vlády, ministerstiev i hospodárskej sféry. Riešenie týchto úloh je vyjadrené aj v predloženom návrhu zákona o pláne na budúci rok.

Ciele a úlohy plánu na rok 1986, ako to rozviedol súdruh Colotka v správe Predsedníctva ÚV KSS na decembrovom zasadaní ÚV KSS, predpokladajú pokračovať v pozitívnom vývoji ekonomiky z rokov 1983 až 1985 a vyžadujú účinnejšie uplatňovať intenzifikačné faktory rozvoja. Preto sa stanovuje v štátnom pláne rast tvorby národného dôchodku v roku 1986 v porovnaní s jeho očakávanou tohtoročnou úrovňou o 4, 2 percenta.

Takýto hospodársky rast sa má dosiahnuť pri uvažovanom zvýšení produkcie hlavných odvetví približne o 3 percentá.

Ďalší rozvoj priemyslu sa bude naďalej opierať o rýchlu dynamiku rastu výroby strojárstva a elektrotechniky. Tieto odvetvia sa podielajú asi polovicou na celkovom prírastku priemyselnej produkcie. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa zvýši váha chémie a využijú sa rozvojové možnosti odvetví založených na domácej surovinovej základni, ktoré majú realizovať 28 percent plánovaného rastu priemyselnej výroby.

Efekt tohto rozvoja sa prejaví vo zvýšení finálnych dodávok priemyslu v roku 1986 oproti predchádzajúcemu roku o 2, 9 percent, pri vyšších nárokoch na kvalitu a sortimentnú štruktúru týchto dodávok. Rastúce zdroje sa vo väčšom meradle zamerajú na hmotné krytie vnútorného trhu, pre ktorý sa zvyšujú dodávky v porovnaní s rokom 1985 o viac ako 3 percentá. V rozhodujúcej miere sa na tom podieľajú odvetvia elektrotechnického, ľahkého, drevospracujúceho a potravinárskeho priemyslu. Druhou úlohou kľúčového významu je naďalej prispieť k vyváženosti zahraničnoobchodných vzťahov ČSSR zvýšením hmotného objemu vývozu o viac ako 2 percentá. Pritom v súlade s dlhodobejšou koncepciou podstatne rýchlejšie - o 4 percentá, vzrastie vývoz spracovateľských odvetví priemyslu.

Veľmi náročné a v porovnaní s uplynulým päťročným obdobím v mnohom nové úlohy má stavebníctvo. Cieľ zabezpečiť plynulosť investičnej výstavby na území ČSSR a rozvinúť práce na integračných akciách na území Sovietskeho zväzu, ktoré majú pre Československo nielen veľký ekonomický význam, ale riešia aj ekologické potreby, vyžaduje zvýšiť stavebné práce v roku 1986 v porovnaní s rokom 1985 o 1, 3 mld Kčs, z toho v organizáciách Ministerstva stavebníctva o 1, 1 mld Kčs. Pôjde o taký vzrast objemu prác, aký sa nedosiahol ani v jednom roku 7. päťročnice. Výrazne sa musia preskupiť sily v prospech veľkých stavieb a tiež dokončovacích prác.

Tieto požiadavky môžu stavebné organizácie zvládnuť iba za predpokladu, že sa účinnejšie využijú rezervy vo výkonnosti, zvýšia stavy robotníkov potrebných profesií a ďalej sa zlepší technická vybavenosť odvetvia. V pláne sú pre to vytvorené potrebné predpoklady a možno rátať aj s pozitívnym pôsobením mzdových a sociálnych opatrení, prijatých v minulom roku. Kladie to tiež väčšie nároky na úroveň riadiacej a organizátorskej práce, predovšetkým v rezorte stavebníctva. Úmerne týmto úlohám sa musí zintenzívniť aj pomoc ďalších rezortov a národných výborov.

Trvalou úlohou poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu je zabezpečovať potreby vnútorného trhu tovarmi v takej štruktúre, ktorá umožní ďalej skvalitniť výživu ľudí, pri uplatňovaní línie sebestačnosti vo výrobe potravín a postupnom vytváraní rezerv na odstránenie dôsledkov prípadných výkyvov v úrodách.

Preto sa dôraz kladie na zabezpečenie úloh v rastlinnej výrobe. V roku 1986 treba vyprodukovať 3, 9 mil. ton obilnín, čo o 5, 5 percenta prevyšuje priemernú ročnú produkciu dosiahnutú v 7. päťročnici a vyžaduje okrem kvalitnej agrotechniky aj dôslednejšie dodržiavať plánované osevne plochy. V porovnaní s rokom 1985 je potrebné rozšíriť o viac ako 10 tisíc hektárov osevne plochy olejnín, aby sme aj v ich produkcii dosiahli vyššiu mieru sebestačností.

Hlavnou úlohou v živočíšnej výrobe je naďalej zefektívniť využitie krmív tak, aby ich spotreba na jednotku produkcie poklesla oproti doteraz platným normám o 8 percent. Na úsporu jadrových krmív treba pritom racionálne zúžitkovať väčšie zásoby objemových krmív v poľnohospodárskych závodoch.

Plán vychádza aj zo všestranného posúdenia funkcií lesného hospodárstva. Už v budúcom roku sa znižuje ťažba dreva v porovnaní s tohtoročným plánom o 200 tis. m3 a postupne poklesne ťažba aj v ďalších rokoch 8. päťročnice. Upravujú sa ukazovatele úžitkovosti vyťaženej hmoty tak, aby zodpovedali kvalite rubných porastov. Zabezpečujú sa prostriedky na zvýšenie priamych nákladov na rozvoj pestovnej činnosti do výšky 360 mil. korún, čo presahuje náklady vynaložené na tento účel v roku 1985 o vyše 100 miliónov korún.

Rozvoj odvetví materiálovej výroby a celej ekonomiky podmieňuje vo väčšom meradle ako v uplynulých rokoch zvýšenie efektívnosti.

Zvlášť to platí o zhodnocovaní spotrebovanej energie, surovín a materiálov, čo je v pláne vyjadrené takmer dvojnásobne rýchlejšou dynamikou rastu tvorby národného dôchodku ako spoločenského produktu. Vo vzťahu k jednotlivým odvetviam sa tento zámer konkretizuje nielen náročným znížením podielu materiálových nákladov podľa diferencovaných podmienok a možností, ale aj úlohami v zhodnocovaní produkcie v zahraničnom obchode a tiež na vnútornom trhu.

V súlade s tým sa orientujú štrukturálne zmeny priemyslu na ďalšie zvyšovanie váhy odvetví a výrob s vyšším stupňom spracovania surovín a energeticky menej náročných.

Za rozhodujúci zdroj vyššieho zhodnocovania materiálových vstupov však považujeme zlepšenie technicko-ekonomickej úrovne výrobkov. Plán síce určuje zvýšiť v roku 1986 hodnotu výrobkov prvej akosti a technicky pokrokových v porovnaní s tohtoročnou úrovňou o 3 mld Kčs, to znamená o 7 %, no progresivita tejto úlohy nezodpovedá potrebám, ba nevystihuje ani reálne možnosti každého odvetvia. Preto vláda prijala opatrenia na jej prekročenie. Vyžaduje to urýchlene realizovať inovačné programy, pohotovejšie využívať výsledky vedeckotechnického rozvoja a účinnejšie orientovať práce vedecko-výskumnej základne práve týmto smerom.

V podmienkach budúceho roka má osobitný význam úloha dôsledne zabezpečovať racionalizáciu spotreby palív. Dôležité miesto v tomto smere pripadá rozvoju jadrovej energetiky, ktorá umožní v roku 1986 zvýšiť úspory asi o 750 tis. ton merného paliva. Nenahraditeľné sú však aj úsporné opatrenia v ďalších výrobných i nevýrobných odvetviach. Len ich dôsledným plnením, využívaním ešte existujúcich rezerv na každom pracovisku, možno rozvíjať ekonomiku a uspokojovať potreby obyvateľstva, pri prakticky nezmenených zdrojoch energie. Preto nemožno ustúpiť od úlohy zabezpečiť v roku 1986 minimálne 20 % úspor stanovených jednotlivým rezortom na obdobie 8. päťročnice v štátnom cieľovom programe.

V budúcom roku je tiež potrebné udržať tempo rastu produktivity práce z predchádzajúcich troch rokov. Podstatne dôslednejšie treba osvojovať výrobu na nových zariadeniach, ktoré zatiaľ nedosahujú výkon podľa projektu. Stálu pozornosť vyžaduje aj lepšie využívanie zásob.

Potreby národného hospodárstva a ciele, ktoré sa vytyčujú v upevňovaní vonkajších ekonomických vzťahov ČSSR a v rozvoji životnej úrovne obyvateľstva, vyžadujú intenzívnejšie mobilizovať zdroje rastu efektívnosti. K tomu smeruje úloha na vyššiu tvorbu zisku o 1, 5 % a cieľové úlohy, ktoré stanovíme na ďalšie zhospodárnenie materiálovej spotreby, ktoré bude potrebné naplniť pri rozpracovaní plánu a príprave hospodárskych plánov, k tomu využiť ústretové plánovanie. Významne môže k tomu prispieť iniciatíva odborových orgánov na zníženie materiálových nákladov, zvýšenie produktivity práce a podstatné zvýšenie kvality vyrábanej produkcie, ktorú bude vláda všestranne podporovať.

Orientáciu na rast efektívnosti treba spájať s ďalším posilňovaním vplyvu trvalých intenzifikačných faktorov. Preto plán utvára podmienky pre zvýšenie kapacity vedecko-výskumnej základne a najmä jej realizačnej fázy. Majú sa účinnejšie využívať dostupné efektívne výsledky vedeckotechnického rozvoja, vrátane jeho investičného a materiálového zabezpečenia. Záväzne sa stanovuje výstavba 18 poloprevádzok a overovacích prevádzok. V záujme realizácie nových výrob i technológií sa majú začať rozvojové akcie v odvetviach v pôsobnosti vlády SSR s rozpočtovým nákladom 0, 5 mld Kčs.

Využívanie rozvojových možností, spojené s dôrazným tlakom na zvyšovanie efektívnosti, vytvára v rámci jednotnej československej ekonomiky predpoklady pre zabezpečovanie potrieb na vyššej úrovni.

Väčšie možnosti investovania v porovnaní s tohtoročnou úrovňou o 1, 5 mld Kčs, sa majú využiť výlučne na zvýšenie dodávok strojov a zariadení, pri poklese stavebných prác.

Tým sa posilňujú predovšetkým dodávky tých strojov, ktoré tvoria dôležitý zdroj modernizácie výrobno-technickej základne. Pre získanie čo najväčšieho efektu je potrebné, aby investori v úzkej spolupráci s dodávateľmi účelne smerovali tieto prostriedky na odstránenie úzkych miest, realizáciou výsledkov technického rozvoja a na zabezpečovanie programov inovácie a racionalizácie.

V súlade s kapacitnými možnosťami sa zabezpečujú objemy prác a dodávok na stavbách. Prostriedky treba dôslednejšie sústrediť na dokončovanie objektov, získanie kapacít a dodržiavanie postupových termínov na stavbách určených ako záväzné úlohy štátneho plánu. Pritom zvýšenie rozpočtových nákladov viacerých stavieb v minulých rokoch, stále vysoký stav rozostavanosti, ktorý prevyšuje ročné objemy investícií, 2, 4-násobne, núti veľmi triezvo posudzovať možnosti začínania stavieb nielen v budúcom roku, ale aj v priebehu ďalších dvoch - troch rokov 8. päťročnice.

V intenciách politiky KSČ sa prvoradá starostlivosť venuje zabezpečovaniu ďalšieho rozvoja životnej úrovne obyvateľstva a lepšej vyváženosti jednotlivých jej stránok.

V súlade s dlhodobejšou koncepciou sa usilujeme postupne urýchliť rast osobnej spotreby, čo sa pre budúci rok konkretizuje zvýšením jej úrovne v porovnaní s rokom 1985 o 2, 7 %. Nadväzne na tento zámer predpokladáme rast maloobchodného obratu o 3, 1 % a výdavkov obyvateľstva za poskytované služby o 3, 6 %.

Výrobné i obchodné podniky a organizácie, ktoré poskytujú služby sa musia spoločne usilovať o realizáciu uvažovaných progresívnych zmien v štruktúre spotreby. Pôjde predovšetkým o vytváranie predpokladov pre rýchlejší rast predaja priemyselných tovarov a v rámci nich

predmetov dlhodobej spotreby, ďalej výrobkov, ktoré uľahčujú práce v domácnosti a výrobkov pre rekreáciu a šport. Ráta sa so zvyšovaním spotreby potravín živočíšneho pôvodu, ovocia a zeleniny.

Pre usmernenie týchto štrukturálnych zmien sa štátnym plánom menovite určuje 43 % hmotných dodávok priemyselného tovaru a 70 % potravinárskych výrobkov. Napriek tomu pretrvávajú najmä sortimentné rozpory v rozsahu približne 3 % celkovej hodnoty dodávok, ktoré výrobné a obchodné organizácie musia riešiť v priebehu prípravy hospodárskych plánov.

S cieľom kryť dopyt obyvateľstva vláda prijala opatrenia, ktoré majú zlepšiť komerčnú prácu vnútorného obchodu, účinnejšie stimulovať kvalitu jeho práce, zabezpečiť dodávky tovarov vo všetkých cenových polohách a účelne využívať devízové prostriedky na dovoz nedostatkových druhov výrobkov.

V budúcom roku sa udrží doterajšie rýchle tempo zvyšovania spoločenskej spotreby obyvateľstva. Prostriedky smerujú predovšetkým na rozvoj zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia, kde sa najviac pociťuje potreba dobudovať zariadenia, ďalej na zvýšenie vzdelanostnej úrovne, osobitne mladej generácie.

Pokračovať budeme v riešení problému bývania dokončením výstavby 32 tis. bytov, pri väčšej orientácii na občiansku a technickú vybavenosť sídlisk.

Za organickú súčasť rozvoja životnej úrovne ľudí považujeme zlepšenie životného prostredia. Preto v budúcom roku sa majú koncentrovať prostriedky predovšetkým na urýchlenie výstavby 48 rozostavaných ekologických stavieb. Z nich sa má dokončiť 18 akcií, ktoré umožnia zlepšiť čistotu vôd v povodí Dunaja, Stredoslovenskom i vo Východoslovenskom kraji a likvidovať čiastočne exhaláty v Kovohutách Krompachy. Uvoľnia sa tým kapacitné možnosti pre rýchlejšie riešenie potrieb v ďalších rokoch 8. päťročnice.

Súdružky a súdruhovia poslanci!

Ciele a úlohy plánu na rok 1986 zodpovedajú dlhodobejším zámerom hospodárskeho a sociálneho rozvoja, konkretizovaným v predbežnom návrhu 8. päťročného plánu, ktorého koncepcia sa posúdila na 15. a 16. zasadaní ÚV KSČ a nasledujúcich zasadaniach ÚV KSS.

Vychádzajúc z celospoločenských cieľov a potrieb, z organickej vzájomnej väzby posilňovať jednotu československej ekonomiky a účinnejšie využívať zdroje a možnosti republík, predpokladáme v rokoch 1986 až 1990 ďalší dynamický rozvoj hospodárstva na Slovensku tak, aby sa tvorba národného dôchodku zvyšovala o 4, 2 až 4, 5 % priemerne ročne.

Pre zabezpečovanie tohto rozvoja možno rátať s väčšími prírastkami zdrojov pracovných síl ako v 7. päťročnici, so zvýšením ich kvalifikačnej úrovne a so vzrastom technickej vybavenosti výrobných odvetví približne o 5 % ročne. No s výnimkou poľnohospodárskych surovín a niektorých chemických materiálov, získaných dovozom zo ZSSR v rámci špecializačných dohôd, nemožno rátať s výraznejším zvýšením hmotných vstupov.

Preto v 8. päťročnici treba zabezpečiť až trojnásobný predstih rastu tvorby národného dôchodku nad zvýšením výrobnej spotreby, zatiaľ čo v pomerne úspešnom období rokov 1983 až 1985 dosahujeme na každé percento rastu výrobnej spotreby dvojpercentné zvýšenie národného dôchodku.

Tieto podmienky a činitele sú vyjadrené v zameraní rozvoja základných výrobných odvetví. Jeho prioritnými hľadiskami sú možnosti efektívnejšie zabezpečovať potreby a štrukturálne zmeny.

Rozvoj priemyslu sa zakladá na trvalé rýchlejšej dynamike spracovateľských odvetví, hlavne strojárstva a elektrotechnického priemyslu, pri urýchlení rozvoja stredno a malotonážnej chémie, vrátane farmaceutického priemyslu a pokračujúcej orientácii na rozvoj jadrovej energetiky, ktorá rieši úsporu palív i nutný prírastok zdrojov primárnej energie v štáte.

Takéto zameranie odvetvovej štruktúry priemyslu vyžaduje efektívnejšie a racionálnejšie využívať palivá, ďalej pokročiť v zhodnocovaní surovín a materiálov produkovaných hutníctvom a chemickým priemyslom a rýchlejšie zvyšovať technicko-ekonomickú úroveň výrobkov spracovatelských odvetví, v záujme plnej uplatniteľnosti ich produkcie.

Vnútorná štruktúra rozvoja poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu sa zameriava sa posilnenie sebestačnosti a stabilizácie poľnohospodárskej výroby a na zlepšenie výživy obyvateľstva. Vyžaduje to aj v ďalších rokoch 8. päťročnice rýchlejšie zvyšovať rastlinnú výrobu, tvorbu zásob jadrových krmív, ďalej zefektívniť ich spotrebu v živočíšnej výrobe a vyššie zhodnocovať poľnohospodárske suroviny pri výrobe potravín hlavne rozšírením a skvalitňovaním ich sortimentu.

K zefektívneniu reprodukčného procesu musí vo väčšom meradle prispieť zmena spôsobu investovania v prospech modernizácie a rekonštrukcie. Zníženie rozostavanosti má vyústiť do urýchleného získania kapacít a treba podstatne znížiť aj straty z nezvládnutia nábehov výroby na týchto zariadeniach. V súlade s tým kapacitu stavebnej výroby treba smerovať na výstavbu veľkých energetických diel a priemyselných stavieb a na zabezpečovanie úloh v miestach sústredenej investičnej výstavby. Dôslednejšie treba splniť aj dlhodobú úlohu posilniť kapacity rozhodujúce pre dokončovaciu fázu výstavby.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP