SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

7

Správa

predsedu SNR o činností Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od

18. júna do 2. júla 1981

V čase od 18. júna do 2. júla 1981 sa Predsedníctvo Slovenskej národnej rady zišlo raz, a to v ten istý deň po ustavujúcej (1. ) schôdzke Slovenskej národnej rady.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

- zvolilo si za svojich overovateľov prof. JUDr. Jaroslava Filu, CSc. a JUDr. Juraja Moravca;

- podľa § 46 ods. 3 zákona SNR č. 204/1968 Zb. v znení neskorších predpisov zriadilo stále pracovné skupiny ako svoje pomocné a poradné orgány pre tieto oblasti:

1. pre brannú výchovu obyvateľstva, 2. pre mládež a telovýchovu, 3. pre životné prostredie, 4. pre zahraničné vzťahy.

Schválilo stále pracovné skupiny z poslancov Slovenskej národnej rady v tomto zložení:

1. pre brannú výchovu obyvateľstva

predseda - genpor. Jozef Kováčik, členovia - PhDr. Ján Barilla, Helena Gallová, Štefan Hajdúch, Ján Haško, Jarmila Kohútová, plk. František Kuľko, Tichomír Tóth, Daniel Zábojník,

2. pre mládež a telovýchovu

predseda - prof. PhDr. Vladimír Černušák, CSc., členovia - Ing. Jozef Ďurica, Jozef Mašek, RSDr. Michal Roháč, Tibor Rúcz, RSDr. Elena Suchov-ská, Rozália Tóthová, Dušan Vážan, Eva Zamečníková,

3. pre životné prostredie

predseda - Ján Kurjatko, členovia - Štefan Horváth, MUDr. Viera Lehotská, František Mitana, národný umelec Vladimír Mináč, Ing. Stanislav Novák, CSc., Ján Štencl, Vojtech Tokarčík, Ján Kubačka,

4. pre zahraničné vzťahy

predseda - Jozef Polák, členovia - Štefan Fábry, prof. Ing. Emil Kopšo,

CSc, doc PhDr. Fedor Kováč, CSc., Ing. Ladislav Martinák, JUDr Alojz Mikušinec, Alfonz Pavlák, Ing. Jozef Pócs, Ján Veles,

- schválilo nasledujúce rozdelenie práce podpredsedov Slovenskej národnej rady v oblasti koordinácie činnosti jednotlivých výborov SNR a stálych pracovných skupín Predsedníctva SNR

podpredseda SNR František Hagara

Výbor SNR pre plán a rozpočet

Výbor SNR pre pôdohospodárstvo a výživu

Stála pracovná skupina Predsedníctva SNR pre životné prostredie,

podpredsedníčka SNR a predsedníčka Výboru SNR pre veci sociálne a zdravotne Anna Kretová

Výbor SNR pre školstvo a kultúru

Stála pracovná skupina Predsedníctva SNR pre mládež a telovýchovu,

podpredseda SNR Jozef Polák

Ústavnoprávny výbor SNR

Výbor SNR pre obchod, služby a dopravu,

podpredseda SNR a predseda Výboru SNR pre národné výbory a národnosti Matúš Benyo

Výbor SNR pre priemysel a stavebníctvo

Stála pracovná skupina Predsedníctva SNR pre brannú výchovu obyvateľstva,

určilo poradie zastupovania predsedu Slovenskej národnej rady takto

1 František Hagara, 2. Anna Kretová, 3 Jozef Polák, 4 Matúš Benyó,

- určilo zloženie redakčnej rady Informácií pre poslancov Slovenskej národnej rady takto

predseda - Anna Kretová, podpredsedníčka Slovenskej národnej rady, podpredseda - prof. JUDr Jaroslav Filo, CSc, člen Predsedníctva SNR a predseda Ústavnoprávneho výboru SNR, členovia - RSDr Elena Suchovská, poslankyňa SNR, Ing Jozef Ďurica, poslanec SNR, JUDr. František Orlovsky, vedúci Kancelárie SNR, Peter Hadbavný, vedúci sekretariátu predsedu SNR, prom. fil Bohuš Kuchár, vedúci tlačového odboru Kancelárie SNR, Vojtech Balog, tajomník Výboru SNR pre obchod, služby a dopravu, JUDr Richard Schin, vedúci politickoorganizačného odboru SNR,

- podľa § 79 zákona SNR č 204/1968 Zb o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov určilo náležitosti poslancov a funkcionárov Slovenskej národnej rady v VII volebnom období,

- schválilo plán hlavných úloh Slovenskej národnej rady a jej orgánov a návrh politicko-odbornej prípravy poslancov Slovenskej národnej rady na II polrok 1981;

- schválilo návrh na delegovanie členov Predsedníctva SNR na prvé plenárne zasadania národných výborov po voľbách v roku 1981,

- schválilo návrh programu 2. schôdzky Slovenskej národnej rady;

- podľa čl. 130 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii prijalo demisiu vlády Slovenskej socialistickej republiky podanú 18. júna 1981 podľa čl. 129 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii;

- na návrh Ústredného výboru Národného frontu SSR podľa čl. 122 ods. 1 písm. a) ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii vymenovalo prof. JUDr. Petra Colotku, CSc. za predsedu vlády Slovenskej socialistickej republiky;

- na návrh Ústredného výboru Národného frontu SSR a predsedu vlády Slovenskej socialistickej republiky prof. JUDr. Petra Colotku, CSc. podľa čl. 122 ods. 1 písm. a) ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii za ďalších členov vlády Slovenskej socialistickej republiky vymenovalo

Ing. Júliusa Hanusa za prvého podpredsedu vlády Slovenskej socialistickej republiky,

Ing. Karola Martinku za podpredsedu vlády Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Slovenskej plánovacej komisie,

Ing. Jána Gregora za podpredsedu vlády Slovenskej socialistickej republiky,

Ing. Františka Mišejeho za ministra a poverilo ho riadením Ministerstva financií SSR,

RSDr. Štefana Ferenceiho za ministra a poverilo riadením Výboru ľudovej kontroly SSR,

Ing. Alojza K u s a l í k a za ministra a poverilo ho riadením Ministerstva priemyslu SSR,

Ing. Jána Janovica, CSc. za ministra a poverilo ho riadením Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR,

Ing. Václava Vačoka za ministra a poverilo ho riadením Ministerstva výstavby a techniky SSR,

Dezidera Krocsány a za ministra a poverilo ho riadením Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR,

Ing. Štefana Lazara za ministra a poverilo ho riadením Ministerstva vnútra SSR,

Ing. Dezidera Gogu za ministra a poverilo ho riadením Ministerstva obchodu SSR,

Ing. Dušana Miklánka, CSc. za ministra a poverilo ho riadením Ministerstva stavebníctva SSR,

Ing. Vladimíra Margetina za ministra a poverilo ho riadením Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR,

akademika Emila Matejičku za ministra a poverilo ho riadením Ministerstva zdravotníctva SSR,

prof. Ing. Juraja Bušu, CSc za ministra a poverilo ho riadením Ministerstva školstva SSR,

národného umelca Miroslava Válka za ministra a poverilo ho riadením Ministerstva kultúry SSR,

JUDr. Pavla K i r a l y a za ministra a poverilo ho riadením Ministerstva spravodlivosti SSR

Bratislava 2 júla 1981

Predseda

Slovenskej národnej rady Viliam Šalgovič v r


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP