SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VTI. volebné obdobie

11

Návrh

Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej

republiky

na voľbu sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky

Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky

predkladá

Slovenskej národnej rade podľa § 43 ods. 1 zákona číslo 36/1964 Zb. o organizácii súdov a voľbách sudcov v znení neskorších zmien a doplnkov

návrh

na zvolenie sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky.

Z navrhovaných 46 kandidátov je 24 justičných čakateľov, ktorí úspešne vykonali odbornú justičnú skúšku a sú pripravení na výkon funkcie sudcu z povolania. Jedna štátna notárka prechádza do sudcovskej funkcie na Mestský súd v Bratislave, v dvadsať jedna prípadoch sa navrhuje prevolenie sudcov z povolania do sudcovských funkcií pre iné súdy SSR.

Navrhovaní kandidáti spĺňajú všetky podmienky pre voľbu do funkcie sudcu z povolania stanovené v § 39 ods. 1 a 2 zákona č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení neskorších zmien a doplnkov a súhlasia s kandidatúrou pre príslušné súdy SSR.

Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu SSR preto

navrhuje,

aby Slovenská národná rada podľa čl. 101 ods. 1 Ústavy ČSSR v znení ústavného zákona č. 155/1969 Zb. a podľa § 43 ods. 1 zákona č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolila

do funkcie sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky týchto kandidátov:

Pre Najvyšší súd SSR:

JUDr. Jána Benčuru JUDr. Stanislava Kôstku JUDr. Dušana Mačku

Pre Mestský súd Bratislava:

JUDr. Alžbetu Horváthovú JUDr. Martina Kotiana JUDr. Jána Mazúra Máriu Sporkovú

Pre Krajský súd Banská Bystrica:

Alojza Palaja Jozefa Ryanta

Pre Krajský súd Košice:

JUDr. Milana Benoviča Annu Dubovú Mariána Gelenekyho JUDr. Ota Jurču Dušana Kána

Pre Obvodný súd Bratislava I:

JUDr. Ľubomíra Bundzela Ľubomíra Hnáta Jána Mihala

Pre Obvodný súd Bratislava III:

Karola Dorňáka Ľubora Neviďanského

Pre Obvodný súd Bratislava IV:

Dušana Srogončíka

Pre Okresný súd Dunajská Streda:

Rudolfa Novotného

Pre Okresný súd Galanta:

Annu Slovákovu

Pre Okresný súd Nitra:

Alžbetu Gnothovú Dagmar Podhorcovú

Pre Okresný súd Nové Zámky:

Annu Božekovú

Pre Okresný súd Topoľčany:

Vieru Hrnčárovú Pavlínu Krajčírovú

Pre Okresný súd Tmavá:

Evu Bernkopfovú Janu Demianovú

Pre Okresný súd Banská Bystrica:

Antona Bahledu

Pre Okresný súd Humenné:

Jána Kislíka Annu Lisú

Pre Okresný súd Martin:

Vieru Račekovú

Pre Mestský súd Košice:

Vieru Choborovú

Magdalénu Korčákovú

Zuzanu Miszovú

Michala Poľaka

Jána Slebodníka

Františka Tomku, promovaného právnika

Pre Okresný súd Košice-vidiek:

Ladislava Cakociho Vieru Michalíkovú

Pre Okresný súd Poprad:

Mariána Töröka Štefana Zoričáka

Pre Okresný súd Prešov:

JUDr. Natáliu Šatnú

Pre Okresný súd Trebišov:

Alexandra Demetera Milana Petričku

Bratislava, december 1981.

Fedor Gulla

podpredseda Ústredného výboru

Národného frontu SSR

vz. Zlatica Punková


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP