SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

13

Správa

predsedu SNR o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 3. júla do 17. decembra 1981

V čase od 3. júla do 17. decembra 1981 sa Predsedníctvo Slovenskej národnej rady zišlo štyrikrát, a to 3. júla, 26. augusta, 14. septembra a 30. októbra 1981.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa čl. 104 ods. 2 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii vyhlásilo jarné zasadanie SNR dňom 3. júla 1981 za skončené. Podľa čl. 121 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii Predsedníctvo Slovenskej národnej rady vykonávalo pôsobnosť Slovenskej národnej rady do 1. októbra 1981, kedy zvolalo Slovenskú národnú radu na jesenné zasadanie.

V oblastí zákonodarnej činnosti Predsedníctvo SNR pridelilo výborom SNR na prerokovanie

- zásady zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti,

- zásady zákona o zbraniach a strelive.

Ďalej Predsedníctvo SNR vzalo so súhlasom na vedomie rozhodnutie predsedu Slovenskej národnej rady zo 14. augusta a 16. októbra 1981, ktorými pridelil výborom SNR a Stálej pracovnej skupine Predsedníctva SNR pre zahraničné vzťahy na prerokovanie

- vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu Československej socialistickej republiky na súhlas Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, podpísaný v Kodani 17. júla 1980,

- zásady zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 121 /1962 Zb. o hospodárskej arbitráži v znení neskorších predpisov,

- vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu Československej socialistickej republiky na súhlas Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmu a zamedzení daňového úniku, podpísaná v Prahe 5. mája 1981.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady prerokovalo správy príslušných výborov SNR a Stálej pracovnej skupiny Predsedníctva SNR pre zahraničné vzťahy k týmto

vládnym návrhom a predseda Slovenskej národnej rady oznámil stanoviská predsedovi Federálneho zhromaždenia ČSSR.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady pridelilo všetkým výborom SNR (okrem Mandátového a imunitného výboru SNR) na prerokovanie vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o vnútornom obchode s tým, že Ústavnoprávny výbor SNR a Výbor SNR pre obchod, služby a dopravu predložia spoločnú správu 3. schôdzke Slovenskej národnej rady.

Vo svojej riadiacej a kontrolnej činností Predsedníctvo Slovenskej národnej rady prerokovalo a prijalo uznesenia

- k správe o vývoji národného hospodárstva v SSR a plnení štátneho plánu za I. polrok 1981, vrátane informatívnej správy o predpokladoch dokončovania kapacít na stavbách určených ako záväzné úlohy štátneho plánu v roku 1981,

k informácii podpredsedu vlády SSR a predsedu Slovenskej plánovacej komisie Ing. K. Martinku, CSc. o zámeroch, cieľoch a úlohách 7. päťročného plánu rozvoja národného hospodárstva a k informácii prvého námestníka ministra financií SSR Ing. F. Valaška o zámeroch a cieľoch štátneho rozpočtu SSR na rok 1982,

- k správe o výsledkoch prerokovania vyhodnotenia letného predzásobenia obyvateľstva a socialistického sektoru uhoľnými palivami v roku 1981 a zabezpečenia vykurovacej sezóny 1981/1982,

- k analýze situácie a príčin neplnenia úloh komplexnej bytovej výstavby v 6. päťročnici a návrhu opatrení na zamedzenie nedostatkov v 7. päťročnici,

- k rozpracovaniu a politickoorganizačnému zabezpečeniu programu XVI. zjazdu Komunistickej strany Československa a rezolúcie zjazdu Komunistickej strany Slovenska na podmienky práce SNR v VII. volebnom období,

- k správe o realizácii zásad ďalšieho rozvoja štátnej ochrany prírody v Slovenskej socialistickej republike,

- k správe Stálej pracovnej skupiny Predsedníctva Slovenskej národnej rady pre mládež a telovýchovu zo skupinového poslaneckého prieskumu o využívaní Vysokých Tatier pre športovú, telovýchovnú a turistickú činnosť,

- k návrhu plánu práce stálych pracovných skupín Predsedníctva Slovenskej národnej rady na II. polrok 1981.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady taktiež prerokovalo návrh programu a termín konania 3. schôdzky Slovenskej národnej rady a návrh jej politickoorganizačného zabezpečenia.

Delegovalo členov Predsedníctva SNR na plenárne zasadania Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy, krajských národných výborov a vybraných okresných národných výborov v II. polroku 1981. Zobralo na vedomie informáciu o priebehu a úrovni prvých plenárnych zasadaní národných výborov po voľbách 1981 a o vyhodnotení úrovne schválených volebných programov Národného frontu.

Na návrh vlády SSR Predsedníctvo Slovenskej národnej rady udelilo Národnú cenu Slovenskej socialistickej republiky v roku 1981 podľa § 2 zákona SNR č. 51/1975 Zb. o Národnej cene Slovenskej socialistickej republiky

- kolektívu pracovníkov Ústavu stavebníctva a architektúry SAV v zložení doc. Ing. arch. Ján Zemko, DrSc., doc. PhDr. Ján Pašiak, CSc., prom. soc. Ivan Kusý, CSc., prom. soc. Peter Gajdoš, CSc. za prínos v rozvoji socialistickej vedy v oblasti urbanistickej sociológie,

- Ing. Ivanovi Okálimu, CSc. za vedecké dielo Faktory a výsledky hospodárskeho rozvoja krajín RVHP,

- kolektívu pracovníkov n. p. Závody SNP Žiar nad Hronom v zložení Ing. Václav Košťál, CSc., Ing. Emil Kuvik, Ján Holina, in memoriam, za vyriešenie technológie komplexného spracovania domácich zinkových odpadov,

- kolektívu pracovníkov Agronomickej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre v zložení prof. Ing. Viktor Sidor, DrSc., doc. Ing. Ivan Paška, CSc., doc. Ing. Dušan Medvecký, CSc. za originálne výsledky pri uplatňovaní veľkovýrobných technológií v živočíšnej výrobe,

- prof. PhDr. Rudolfovi Mrlianovi, DrSc. za dielo Súčasná slovenská dráma. Ďalej udelilo Novinársku cenu Ľudovíta Štúra v roku 1981 podľa § 2 zákona SNR

č. 76/1975 Zb. o Novinárskej cene Ľudovíta Štúra

- PhDr. Jánovi Kociánovi, námestníkovi riaditeľa Slovenskej televízie, za tvorivosť v oblasti politickej publicistiky a politicko-organizátorskú prácu na úseku kultúrnopolitickom,

- Ladislavovi Stískalovi, politickému pracovníkovi ÚV KSS, za jeho jednoznačne komunistickú novinársku tvorbu a organizátorskú činnosť,

- Štefanovi Suchovskému, zástupcovi vedúceho ekonomického oddelenia denníka Práca, za dlhoročnú angažovanú žurnalistickú tvorbu a cieľavedomú ekonomickú propagandu a agitáciu.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa § 50 ods. 1 zákona SNR č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlásilo doplňovacie voľby do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 35 so sídlom v Leviciach a určilo deň ich konania na sobotu 17. októbra 1981.

Bratislava 20. novembra 1981.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP