SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

15 Vládny návrh

Zákon

Slovenskej národnej rady z..............1981

o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok

1982

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len "štátny rozpočet

republiky") sa určujú sumou 72 723 767 000 Kčs

celkové výdavky štátneho rozpočtu republiky sa určujú sumou (príloha č. 1). 72 723 767 000 Kčs

(2) V štátnom rozpočte republiky je obsiahnutý súhrnný finančný vzťah rozpočtov národných

výborov k štátnemu rozpočtu republiky (dotácie zo

štátneho rozpočtu republiky) vo výške 10 151 100 000 Kčs

a účelové subvencie poskytované zo štátneho rozpočtu republiky do rozpočtov národných výborov

vo výške 8 414 400 000 Kčs

(príloha č. 2).

§ 2

Vláda Slovenskej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií zabezpečí vyjadrenie finančných údajov štátneho rozpočtu republiky určených týmto zákonom v cenách platných k 1. januáru 1982; pritom

zabezpečí vyrovnanosť štátneho rozpočtu republiky a rozpočtov národných výborov.

§ 3

Vláda Slovenskej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže premietnuť do štátneho rozpočtu republiky, ak sa tým nenaruší jeho vyrovnanosť, najmä zmeny štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, organizačné a cenové zmeny, úpravy ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode a v poľnohospodárstve, upraviť súhrnný finančný vzťah a účelové subvencie národným výborom, ak sa zmenia predpoklady, za ktorých boli tieto vzťahy k štátnemu rozpočtu republiky určené.

§ 4 Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1982.

Príloha č. 1 zákona SNR č.. /1981 Zb.

Celkový prehľad

štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1982

Príjmy

v tis. Kčs

Príjmy zo socialistického hospodárstva

13 185 440

z toho

 

z hospodárstva

10 696 234

z vedy a techniky

95 337

z peňažných a technických služieb

1 178 750

zo spoločenských služieb a činnosti

1 148 419

z obrany a bezpečnosti

66 700

Dane od obyvateľstva a poplatky

12 209 000

Ostatne príjmy

217 527

Dotácie a subvencie zo štátneho

 

rozpočtu federácie

47 111 800

Spolu

72 723 767

Výdavky

v tis Kčs

Hospodárstvo

22 559 650

Veda a technika

1 557 731

Peňažné a technické služby

1 377 935

Spoločenské služby a činnosti

 

pre obyvateľstvo

26 124 012

Obrana a bezpečnosť

1 584 400

Sprava

954 539

Súhrnný finančný vzťah a účelové

 

subvencie národným výborom

18 565 500

Spolu

72 723 767

Príloha č. 2 zákona SNR č....../1981 Zb.

Súhrnný finančný vzťah (dotácie)

a účelové subvencie národným výborom zo štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1982

Kraj

Dotácie

Účelové subvencie

 

v tis. Kčs

Národný výbor hlavného

   

mesta Slovenskej socialistickej

   

republiky Bratislavy

972 600

1 850 400

Západoslovenský

   

krajský národný výbor

2 328 100

2 116 100

Stredoslovenský

   

krajský národný výbor

3 332 600

2 189 700

Východoslovenský

   

krajský národný výbor

3 517 800

2 258 200

Spolu

10 151 100

8 414 400

Dôvodová správa k návrhu zákona SNR o Štátnom rozpočte SSR na rok 1982

Návrh zákona o štátnom rozpočte SSR na rok 1982 bol vypracovaný a predkladá sa Slovenskej národnej rade podľa článku 11 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení ústavného zákona č. 125/1970 Zb. a zákona SNR č. 32/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá).

Návrh štátneho rozpočtu vychádza z cieľov a úloh hospodárskej a sociálnej politiky ako ich vytýčil XVI. zjazd KSČ a zjazd KSS. Vecným zameraním nadväzuje na vykonávací štátny plán rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1982.

Návrh je vypracovaný podľa jednotných pokynov na zostavenie štátnych rozpočtov a finančných plánov a je v zdrojoch a potrebách vyrovnaný. Dotáciami a subvenciami vyrovnáva i súhrn rozpočtov národných výborov v Slovenskej socialistickej republike. Vo svojich vzťahoch je v súlade so štátnym rozpočtom federácie.

Predložený návrh štátneho rozpočtu republiky na rok 1982 je vypracovaný v cenách roku 1981. Neobsahuje finančné dopady nových opatrení v sústave ekonomických nástrojov v poľnohospodárstve. Pretože ide najmä o úpravy nákupných cien, premietnu sa tieto nové opatrenia pri prepočte štátneho rozpočtu na rok 1982 v cenách platných k 1. 1. 1982.

Pretože rozpočtový proces, ako aj zásady hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami podľa štátneho rozpočtu i podľa rozpočtov národných výborov upravujú rozpočtové pravidlá, predkladaný rozpočtový zákon určuje v podstate číselné objemy štátneho rozpočtu republiky na rok 1982 spolu s objemom dotácií a subvencií poskytovaných krajským národným výborom a Národnému výboru hlavného mesta SSR Bratislavy. V systéme hospodárenia sa uplatňujú zásady a finančno-ekonomické nástroje určené v Súbore opatrení na zdokonalenie sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva po roku 1980 a v predpisoch vydaných na jeho realizovanie.

Uvažovanými príjmami štátneho rozpočtu a štruktúrou ich účelového určenia sa vytvárajú podmienky pre ďalší rozvoj ekonomiky a skvalitnenie dosiahnutej

životnej úrovne obyvateľstva. Predpokladom je intenzifikácia všetkých výrobných činiteľov, optimálne využitie výrobných fondov, zvýšenie úrovne riadenia a organizácie práce, utvorenie priestoru pre široké uplatnenie tvorivej iniciatívy.

Racionálne, hospodárne a efektívne vynakladanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu i z ostatných spoločenských finančných fondov má v súčasných zložitých a náročných podmienkach vývoja ekonomiky mimoriadny význam a treba ho dôsledne uplatňovať na všetkých úrovniach riadenia.

K § 2

V procese plánovitého riadenia cien sa predpokladajú v roku 1982 niektoré úpravy veľkoobchodných a nákupných cien. Navrhuje sa preto splnomocniť vládu SSR alebo na základe jej splnomocnenia ministra financií vyjadriť dosah týchto úprav na finančné údaje schváleného štátneho rozpočtu. Pri prepočte sa musí dodržať vyrovnanosť štátneho rozpočtu republiky a rozpočtov národných výborov.

K § 3

Doterajší rozsah splnomocnenia vlády Slovenskej socialistickej republiky a ministra financií vykonávať v schválenom štátnom rozpočte potrebné zmeny, sa v záujme operatívneho riadenia rozširuje v súlade so zákonom o štátnom rozpočte federácie o zmeny vyplývajúce z úprav ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode a v poľnohospodárstve.

Bratislava 3. decembra 1981

Predseda vlády Slovenskej socialistickej republiky

Peter Colotka v. r.

Minister financií Slovenskej socialistickej republiky František Mišeje v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

(15a)

Spoločná správa

Výboru SNR pre plán a rozpočet a Ústavnoprávneho výboru SNR k vládnemu návrhu zákona Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1982 (tlač 15)

Výbor SNR pre plán a rozpočet a Ústavnoprávny výbor SNR za účasti rozpočtových spravodajcov z ostatných výborov Slovenskej národnej rady na spoločnej schôdzke 11. decembra 1981 prerokovali vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1982.

Obidva výbory SNR odporúčajú Slovenskej národnej rade schváliť vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1982 včítane oboch príloh v predloženom znení.

Bratislava, 15. decembra 1981

Branislav Bíroš, v. r.

predseda Výboru SNR

pre plán a rozpočet

Jaroslav Filo, v. r.

predseda Ústavnoprávneho výboru

SNR


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP