SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

16

Správa

predsedu SNR o realizácii podnetov poslancov SNR prednesených na 2. schôdzke Slovenskej národnej rady 2. júla 1981

Vychádzajúc zo záverov XVI. zjazdu KSČ a rezolúcie zjazdu KSS, v ktorých sa okrem iného vyžaduje zvýšiť spoločenskú kontrolu zákonodarných zborov pri plnení štátnej, hospodárskej a sociálnej politiky strany, výbory Slovenskej národnej rady v rámci svojej pôsobnosti sledujú aj vybavovanie, resp. stanoviská príslušných orgánov na podnety poslancov SNR prednesené na rokovaniach orgánov Slovenskej národnej rady.

Na 2. schôdzke Slovenskej národnej rady 2. júla 1981 prerokovala Slovenská národná rada programové vyhlásenie vlády Slovenskej socialistickej republiky. V rozprave k nemu vystúpili poslanci Slovenskej národnej rady so svojimi stanoviskami, poznatkami i podnetmi.

Najzávažnejšie podnety poslancov SNR z tejto schôdzky zaslali predsedovia výborov SNR príslušným ministrom SSR v októbri 1981 s tým, aby do konca novembra 1981 podali informáciu o spôsobe a možnostiach riešenia nastolených problémov.

Príslušní poslanci SNR dostali odpoveď buď vo forme osobných listov príslušných členov vlády SSR alebo si vypočuli ich vysvetlenia na schôdzach výborov SNR. V tomto materiáli sa podáva správa o odpovediach príslušných členov vlády SSR na podnety poslancov SNR iba v stručnom výťahu.

Ide o tieto podnety poslancov SNR a zároveň odpovede príslušných členov vlády SSR na ne:

Poslanec Ladislav Abrahám vo svojom vystúpení okrem iného odporučil vyriešiť výrobu a zásobovanie osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami.

Minister priemyslu SSR Ing. Alojz Kusalík v liste z 27. 11. 1981 oznámil, že na ministerstve sa zaoberali touto otázkou a uložili príslušným generálnym riaditeľom zabezpečiť osobné ochranné prostriedky v plnom rozsahu.

Konkrétne zabezpečilo sa splnenie dodávok rovingu pre výrobu prilieb v JRD Ľubovec v roku 1981 v množstve 15 ton. Pre rok 1982 Ministerstvo priemyslu SSR plne pokryje kapacitné možnosti JRD Ľubovec a dodá 18 ton rovingu, čo kryje výrobu 150 tisíc kusov prilieb. Uskutočnilo sa tiež rokovanie s Ministerstvom obchodu SSR o delimitácii vrchných odevov pre odborový podnik REMPO

v množstve 582 tisíc kusov a pod.

* * *

Podpredseda SNR Matúš Benyó uviedol, že treba posilniť koordinačnú funkciu národných výborov v ich územných obvodoch na úseku oblastného plánovania z hradiska rozmiestňovania výrobných síl a v nadväznosti na to i rozmiesťňovania pracovných síl.

Poukázal, že zo strany vlády SSR bude žiadúce sústrediť sa na zlepšenie riadenia národných výborov a viesť rezortné ministerstvá k sústavnej pomoci a metodickému usmerňovaniu národných výborov.

Je potrebné položiť dôraz na nové požiadavky pri plnení sociálno-ekonomickej časti volebných programov Národného frontu. V investičnej časti akcie "Z" je nutné dôsledne vychádzať z možnosti spoločnosti a dodržiavať stanovené priority.

Poukázal na nutnosť zjednodušovať administratívnosprávnu agendu na národných výboroch, ktorej rozsiahlosť viaže tvorivú činnosť funkcionárov a pracovníkov.

Ďalej uviedol, že je nutné zabezpečovať rozvoj a skvalitňovanie služieb pre obyvateľstvo. Činnosť podnikov miestneho hospodárstva usmerňovať tak, aby sledovanie ekonomických ukazovateľov neodvádzalo pozornosť podnikov od hlavného poslania služieb.

Minister vnútra SSR Ing. Štefan Lazar na schôdzke Výboru SNR pre národné výbory a národnosti 1. 12. 1981 podal toto vysvetlenie:

Viaceré uvedené podnety sú predmetov riešenia úloh vyplývajúcich z dokumentu Predsedníctva ÚV KSČ "Úlohy rozvoja národných výborov a postup ich realizácie". Na základe uvedeného dokumentu bol vypracovaný "Harmonogram", v zmysle ktorého sú úlohy rozčlenené do troch základných celkov a 18 tematických skupín.

Podnet týkajúci sa koordinačnej funkcie národných výborov v ich územných obvodoch na úseku oblastného plánovania z hľadiska rozmiestňovania výrobných síl je riešený v rámci témy "Uplatňovanie zvýšenej úlohy národných výborov pri koordinácii ekonomického a sociálneho rozvoja územných obvodov, najmä prostredníctvom systému oblastného plánovania a návrh na úpravu ich pôsobnosti na tomto úseku pre obdobie po roku 1980". Doterajšie ustanovenia zákona o národných výboroch a zákona o národohospodárskom plánovaní v uvedenej oblastí v podstate vyhovujú, nie je potrebné ich zásadne meniť. "Súbor opatrení k uplatňovaniu zvýšenej úlohy národných výborov pri koordinácii ekonomického a sociálneho rozvoja územných obvodov najmä prostredníctvom systému oblastného plánovania a návrh na úpravu ich pôsobnosti na tomto úseku pre obdobie po roku 1980" predpokladá v oblasti regulácie zamestnanosti a rozmiestňovania

pracovných síl pre obdobie 7. päťročnice jednoznačné podriadenie všetkých zariadení spoločenských organizácií regulačnému pokračovaniu a stanoveniu limitu počtu pracovníkov.

Zlepšenie riadenia národných výborov, prehĺbenia priameho styku s nimi, pomoc a metodické usmerňovanie NV rezortnými ministerstvami je tiež predmetom riešenia v rámci témy "Zásady zdokonalenia a zlepšenia systému riadenia národných výborov vládami republík a riadiacich vzťahov medzi jednotlivými stupňami národných výborov". Zásady sa zameriavajú predovšetkým na zdokonalenie metód a foriem riadenia národných výborov, na ich účelnejšiu výstavbu, organizačnú štruktúru a úpravu pôsobnosti, najmä pokiaľ ide o národné výbory základného stupňa. Prehlbuje sa aj podiel ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy na riadení národných výborov, najmä pri vypracúvaní koncepcie rozvoja odvetví a ich aplikácie na podmienky jednotlivých krajov, pri zabezpečovaní odbornej činnosti organizácií riadených NV, racionalizácii a správnych činností a pri výchove odborných kádrov.

Vláda SSR bude naďalej pozývať predsedov KNV a primátora NVB na svoje rokovania, najmä na prerokúvanie problémov zásadného významu a širšieho dosahu, na ktorých sa budú podieľať národné výbory. Na poradách s predsedami KNV, primátorom NVB bude prerokúvať hlavné zámery politiky vlády v oblasti národných výborov. Členovia vlády delegovaní na plenárne zasadania KNV a NVB budú komplexne objasňovať a presadzovať uznesenia vlády. Svoj styk s národnými výbormi zintenzívni vláda tak, že v jednotlivých prípadoch bude pozývať príslušných funkcionárov národných výborov k prerokúvaniu problematiky týkajúcej sa napr. riešenia jednotlivých aglomerácii a pod.

Volebné programy Národného frontu na roky 1981 - 1986 boli zostavené v zmysle "Zásad na vypracovanie volebných programov Národného frontu", ktoré v oblastí ekonomickej a sociálnej orientovali národné výbory na plnenie úloh vyplývajúcich z ekonomického a sociálneho programu schváleného XVI. zjazdom KSČ.

Námety k investičnej časti akcie "Z" sú v plnom rozsahu obsiahnuté v Smerniciach o príprave, plánovaní a zabezpečovaní akcie "Z" vydaných v zmysle uznesenia vlády SSR č. 121/1981 Ministerstvom vnútra SSR v máji t. r. Podľa uvedených smerníc sa investičná výstavba v 7. päťročnici zameriava predovšetkým na akcie, ktoré bezprostredne súvisia s uspokojovaním základných každodenných potrieb občanov.

Zjednodušovanie administratívno-správnej agendy na národných výboroch je predmetom riešenia témy "Racionalizačné opatrenia v rámci aparátu národných výborov".

Ministerstvo vnútra SSR v rámci vlastného programu racionalizácie a znižovania administratívnej náročnosti vydá do konca roka 1982 vzorovú náplň činnosti uvoľnených funkcionárov podľa jednotlivých stupňov a druhov.

Ďalšie úlohy uvedené v racionalizačných opatreniach budú pomáhať znižovaniu administratívno-správnych agend na národných výboroch.

Poslanec Ján Blcháč poukázal na nedostatočne dodavky chemických prostriedkov, upozornil na veľké nedostatky v dodržiavaní zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a na to, že pre zvyšovanie výroby niektorých plodín mala by významnejší podiel zohrať vedecko-technická základňa.

Minister priemyslu SSR Ing. Alojz Kusalík v liste z 27. 11. 1981 uviedol, že súčasná domáca výroba chemických prostriedkov pre poľnohospodárstvo pokrýva potrebu tuzemska v celom sortimente len do výšky cca 15 - 20 %. Väčšia časť sortimentu prostriedkov na ochranu rastlín sa dováža podľa devízových možnosti Zabezpečuje sa výstavba programu AGRO II v n. p. Duslo Šaľa a viaceré kapacity budú uvedené do prevádzky v roku 1981. Program AGRO II rieši problém ochrany rastlín len čiastočne. Pôvodne uvažovaný program AGRO III sa do plánu 7 päťročnice nepodarilo zaradiť. O to viac treba predchádzať stratám pri preprave a aplikácii chemických prostriedkov.

Minister poľnohospodárstva a výživy SSR Ing. Jan Janovic, CSc. podal na schôdzke Výboru SNR pre pôdohospodárstvo a výživu 1. 12. 1981 obšírnu informáciu o problematike ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a informoval o opatreniach, ktoré prijala vláda ČSSR 22 10 1981 a vláda SSR 24. 6. 1981.

Pokiaľ ide o zvyšovanie podielu vedecko-technického pokroku pri pestovaní niektorých plodín, boh za účasti vedeckovýskumnej základne spracovane "Plodinové systémy", ktoré zohľadňujú tuto požiadavku.

Poslanec Jozef Ďurica vo svojom vystúpení okrem iného pripomenul, že niektoré podniky neprejavujú dostatočný záujem, aby študenti, poberajúci ich štipendium, riešili úlohy vyplývajúce z potrieb týchto podnikov. Je potrebné nešiť prostredníctvom rezortov i niektoré právne a ekonomické otázky, ako sú povolenia vstupov do závodov, poskytovanie dokumentácie, bezpečnosť pri práci, ale i náklady spojené s výskumom, cestovným a pod.

Minister školstva SSR prof. Ing. Juraj Buša CSc. v liste z 27. 11. 1981 uviedol, že na vysokých školách technických je až 70 % diplomových prác orientovaných na nesenie konkrétnych úloh podnikov a závodov Ministerstvo školstva SSR bude dbať, aby sa naďalej prehlbovala úzka spolupráca vysokých škôl a podnikov predovšetkým u podnikových štipendistov. Pre konkrétne nesenie ďalších otázok vytvára podmienky uznesenie vlády ČSSR č 223 z 26. 6. 1980, ktorým boh vydané Zásady pomoci orgánov a socialistických organizácii pri zabezpečovaní rozvoja a činnosti vysokých škôl

Poslanec Ing. Jaroslav Gábor predniesol podnety tykajúce sa zdokonaľovania cyklu výskum - vývoj - výroba - použitie Odporučil prehlbovať spoluprácu

výroby a obchodu, po skúsenostiach zo socialistických krajín rozšíriť výmenu tovaru a uskutočňovať trojkontraktáciu; pokiaľ ide o módne novinky a výrobky luxusného prevedenia maximálne skrátiť inovačné cykly a zabezpečiť priame dodávky do obchodov.

Minister výstavby a techniky SSR Ing. Václav Vačok v liste z 29. 10. 1981 uviedol, že nadväzne na vypracovanie 7 päťročného plánu bude postupne vypracovaný dlhodobý výhľad národného hospodárstva, na ktorý nadviaže príprava smernice pre 8. päťročný plán a realizáciu dlhodobých programov vedecko-technickej spolupráce. Už v pláne na rok 1981 sa uplatnil zdokonalený systém objektivizácie výberu úloh prostredníctvom prepočtov technického rozvoja, ktoré sa majú v etape realizácie záväzne premietať do príslušných častí zdrojov Parametrický systém tvorby predbežných cenových limitov by tiež mal prispieť k riešeniu nových technických a so svetovou úrovňou kvalitatívne zrovnateľných výrobkov. V tomto smere sa očakáva, že pozitívnu úlohu zohrajú koordinačné a vedúce pracoviská vedecko-technického rozvoja.

Uznesenie vlády ČSSR č. 337/1980 ukladá ďalej vytvárať a legislatívne doriešiť výskumnovýrobné združenia, ktoré nepochybne vplývajú na urýchľovanie inovačných procesov. Tieto otázky majú byť donesené do roku 1983.

Doterajšie skúsenosti ukazujú, že ďalšie zdokonaľovanie riadenia vedecko-technického rozvoja bude potrebné dôsledne odvíjať od potrieb národného hospodárstva a z objektívneho mechanizmu reprodukčného procesu, ktorý by umožnil vedecko-technický rozvoj včleniť do riadenia celospoločenského rozvoja.

V tomto smere v spolupráci s Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj sa pripravuje návrh na cieľovo programové ovplyvňovanie rozvoja národného hospodárstva účinkami vedecko-technického pokroku, kde sa zohľadnia všetky intenzifikačné faktory, vrátane kvalitatívnych ukazovateľov technickej úrovne výroby a výrobkov a súčasne sa overia nové prvky riadenia, ktoré po vyhodnotení by mali tento celkový zámer podporiť.

Minister priemyslu SSR Ing. Alojz Kusalík v odpovedi z 27. 11. 1981 uviedol, že v súvislosti s prehlbovaním spolupráce výroby a obchodu sa s možnosťou zavedenia trojkontraktácie, t. j kontraktácie za účasti prvovýroby, druhovýroby a obchodných organizácií zaoberala porada ministrov priemyslu a obchodu ČSR a SSR. Návrh nového kontraktačného poriadku vypracujú národné ministerstvá obchodu v spolupráci s ministerstvami priemyslu do konca roku 1981.

Inovačná obmena sortimentu v ľahkom priemysle predstavuje v priemere 40-50 %, u nábytku viac ako 20 % ročne. Problém ešte rýchlejšieho zaraďovania nových výrobkov do výroby vyplýva z obmedzených možností vyrábať výrobky zo žiadaných, zväčša dovážaných surovín, limitovaných možnosti zmien výrobnej technológie a pod. Pochopiteľne vyskytujú sa i subjektívne problémy vychádzajúce z nepochopenia úlohy maximálne, v rámci daných možností, uspokojiť požiadavky vnútorného trhu. Pri ich odstraňovaní sa Ministerstvo priemyslu SSR zameriava najmä na urýchlenú inováciu sortimentu, ktorý nemá zabezpečený odbyt v niektorom zo smerov finálneho užitia

Minister obchodu SSR Ing. Dezider G o g a na schôdzke Výboru SNR pre obchod, služby a dopravu 1. 12. 1981 podal toto vysvetlenie:

XV. zjazd KSČ a ďalej 7. zasadanie ÚV KSČ v máji 1977 poukázali na značné rezervy v dovoze spotrebného tovaru v rámci spolupráce krajín RVHP. Rozvinutie tejto spolupráce i v oblasti výmen spotrebného tovaru je jedna z ciest, ktorá už v súčasnej dobe prináša priaznivé výsledky a bude v budúcnosti znamenať významný prínos pre obohatenie trhu socialistických krajín. Pre roky 7. päťročnice sa očakáva, že objem výmeny spotrebného tovaru sa zvýši najmenej o 25 % v porovnaní s realizáciou v roku 1980.

Z dôvodov zhoršenej medzinárodnej situácie a nových podmienok v národnom hospodárstve (surovinové problémy, prvoradosť exportu), v dôsledku ktorých výrobné organizácie prvovýroby (výrobcovia tkanín, pletenín, kožušín) sa nezaručovali záväzne vyrobiť množstvo a sortiment požadovaný výrobnými organizáciami druhovýroby (konfekčný priemysel) a obchodnými organizáciami, odstúpilo sa od trojstrannej kontraktácie.

Poslankyňa Karola Chlebová uviedla, že už niekoľko rokov sa vyskytujú na vnútornom trhu dlhodobo nedostatkové tovary, poukázala na nízky stupeň kvality a inovácie niektorých výrobkov, ako napr. nábytku, odevov a že výroba sa nie dosť pružne prispôsobuje čoraz náročnejším požiadavkám občanov.

Poukázala na nutnosť zlepšenia nákupu ovocia od drobných pestovateľov a zlepšenia pestovateľskej disciplíny vo veľkovýrobe zeleniny.

Ďalej poukázala na potrebu skvalitňovať poskytovanie služieb pre obyvateľstvo, sprístupňovať ich dedinskému obyvateľstvu a využívať pracovnú aktivitu dôchodcov. Zároveň zlepšiť opravy predmetov dlhodobej spotreby (aj áut), ale za tým účelom sa žiada zlepšiť zásobovanie týchto prevádzok náhradnými súčiastkami.

Minister priemyslu SSR Ing. Alojz K u s a l í k v liste z 27. 11. 1981 oznámil, že v súvislosti s riešením problematiky nedostatkových druhov tovarov sú výrobné organizácie rezortu ministerstva limitované týmito skutočnosťami:

- obmedzené materiálové a energetické vstupy všeobecne a z dovozu obzvlášť,

- nutnosť prednostného zabezpečenia vývozných úloh,

- zníženie tempa investičnej výstavby a stále menšie možnosti dovozu progresívnych strojných zariadení.

Zníženie dynamiky plánovaných prírastkov výroby pre nasledujúce obdobia vytvára priestor pre potrebné zmeny štruktúry vo výrobe, a tým i pre rýchlejšie odstraňovanie nedostatkových druhov tovaru na trhu.

V priebehu roka 1981 podarilo sa odstrániť nedostatkové druhy tovarov, ako napr. bavlnené a vlnené ošatenie pre deti, plienky, pletená bielizeň umelohodvábna, pančuchové nohavice pre deti, pletené rukavice, vrchné nite, odevy z plastických hmôt, detská obuv plastová, dievčenská a chlapčenská obuv.

V súčasnosti hľadá ministerstvo cesty postupného odstránenia nedostatkovosti prostredníctvom štrukturálnych zmien vo výrobe náhradou za sortiment, ktorý

nemá zabezpečený odbyt. Pri tomto postupe je však limitované devízovými vstupmi a v niektorých prípadoch výrobnou kapacitou (toaletný papier, SIN, úžitkové sklo, športová výroba). Preto bude odstraňovanie nedostatkovosti dlhodobé a závislé na devízových a investičných limitoch v 7. päťročnici.

Vychádzajúc z požiadaviek obchodných organizácií, ako aj materiálových a kapacitných možností ministerstvo spracovalo program inovácie rozhodujúcich textilných a odevných výrobkov, výrobkov drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu a priemyslu sklárskeho a obuvníckeho. Obsahuje i riešenie inovácie vlastným výskumom, nákupom licencií, dovozom strojov, zariadení a surovín v rámci plánovaných limitov neinvestičného dovozu a nenávratného investičného dovozu v 7. päťročnici.

Minister poľnohospodárstva a výživy SSR Ing. Ján J a n o v i c, CSc. na schôdzke Výboru SNR pre pôdohospodárstvo a výživu 1. 12. 1981 podal toto vysvetlenie, že v súčasnom období spolu s Ministerstvom obchodu SSR pripravujú pre vládu SSR správu, v ktorej sa navrhuje spôsob a možnosti zlepšenia nákupu ovocia od drobných pestovateľov a zlepšenia pestovateľskej disciplíny vo veľkovýrobe zeleniny tak, aby sa zelenina pestovala po celé vegetačné obdobie a nie nárazovite.

Minister obchodu SSR Ing. Dezider G o g a na schôdzke Výboru SNR pre obchod, služby a dopravu 1. 12. 1981 podal toto vysvetlenie:

Príčinou nedostatkovosti niektorých druhov potravinárskeho tovaru je predovšetkým závislosť na surovinách z dovozu, ktorých nákup je limitovaný devízovými prostriedkami. Pre obmedzené surovinové zdroje a kapacitné problémy vo výrobe na plné uspokojovanie dopytu nestačia výrobky z mäsa, najmä v štruktúre, dodávky trvanlivého pečiva, cukroviniek, syrov, zvlášť tvrdých, strukovín; v poslednom období výrazne nedostatkovými sa stali tiež kyslomliečne nápoje. K čiastočnému rozšíreniu kapacít dôjde v nečokoládových cukríkoch a syroch. Príčinou nedostatkovosti kyslomliečnych nápojov (kefírové a acidofilné mlieka) je nedostatok obalového materiálu durofol.

Dlhodobé nedostatkovými sú tiež liečivé minerálne vody a dojčenská a detská výživa. Dodávky liečivých minerálnych vôd sú limitované výdatnosťou prameňov. Výroba a dodávky dojčenskej a detskej konzervárenskej výživy okrem dostatočných surovín prvotriednej akosti (ovocie, zelenina, mäso) sú závislé na kapacitách výroby. Riešenie nedostatkovosti v uvedených skupinách tovaru je predmetom osobitnej pozornosti na všetkých stupňoch riadenia obchodu.

Príčiny dlhotrvajúcich a v niektorých prípadoch prehlbujúcich sa a novovznikajúcich nedostatkov celých skupín a druhov priemyselného tovaru možno zhrnúť do niekoľkých základných okruhov:

- nedostatočné a súčasným podmienkam už nevyhovujúce výrobné kapacity,

- ekonomická nutnosť priority vývozu,

- nedostatok potrebných surovín, materiálov.

V tomto roku vláda ČSSR a vláda SSR prerokovali situáciu v zabezpečovaní drobného nedostatkového spotrebného tovaru pre vnútorný trh a stanovili postup

nesenia. Boli uvoľnené devízové prostriedky vo výške 100 mil. Kčs fco na nákup pančuchárskeho tovaru, pletacích priadzí, veloduší a veloplášťov, nití, posteľných tkanín, batérii a monočlánkov a dovoz strojov a surovín. Na ďalších 150 mil. Kčs fco nebolo vytvorené devízové krytie lebo sa nerealizovali vývozy do krajín voľnej meny.

Na nesenie výroby drobných a nedostatkových výrobkov, ktorých výrobu by bolo možne nešiť vo sfére výrobných družstiev, podnikov miestneho hospodárstva a pridruženej výroby JRD a na ktorých výrobu je možno využiť domáce zdroje a suroviny, uskutočnili obchodne organizácie v roku 1980 a 1981 výstavky s cieľom získať nových výrobcov pre výrobu požadovaných výrobkov každodennej potreby a spotreby. Bol vypracovaný zoznam cca 250 druhov skupín výrobkov a odoslaný Slovenskému zväzu výrobných družstiev. Ministerstvu vnútra SSR, Ministerstvu poľnohospodárstva a výživy SSR, KNV a ŠBČS so žiadosťou o pomoc pri zabezpečení výroby chýbajúcich tovarov. Výstavky nesplnili očakávanie, a tak pre obchodnú sieť zostali nezabezpečené tovary dennej potreby.

Informácie z výskumu sa operatívne a periodicky odovzdávajú dodávateľským výrobným organizáciám. Obchod vytvára podmienky a dáva dostatok podnetov na nesenie ťažiskových a vleklých problémov na trhu. Reakcia výroby na tieto informácie a podnety nie je vždy pružná a dostatočná. Treba vidieť, že na jej možnosti pôsobí rad vážnych vonkajších a vnútorných faktorov, ktoré sa často nedajú predvídať alebo vo výrobe a ani v obchode ovplyvniť. Napriek tomu sa zo všetkých úrovni riadenia vyvíja maximálne úsilie o zlepšenie vlastných komerčných činností, o zdokonaľovanie organizácie zásobovania, zvyšovanie kvality obsluhy, odbornej poradenskej služby pri predaji a službách obchodu.

Jednoznačne je možné povedať, že v nákupe ovocia a zeleniny od drobných pestovateľov mame značné rezervy, najmä v oblasti organizácie nákupu týchto produktov. Nákup zeleniny a ovocia v obchodných organizáciách sa vykonáva v stálych skladoch - nákupniach, v sezónnych a pojazdných nákupniach a vo vytypovaných maloobchodných predajniach. Zriadenie zberní v miestach, ako i otváracie a zatváracie hodiny a dm sú prerokované s príslušnými ONV. V tomto roku bolo vytypovaných v SSR 105 maloobchodných predajní, v ktorých sa uskutočňoval nákup od drobných pestovateľov. Efektívnosť tohto postupu sa vyhodnotí koncom tohto roku.

Pre rok 1982 podniky OOZ požadujú od drobných pestovateľov 40 260 t zeleniny a 15 400 t ovocia.

Požiadavky na dodavky zeleniny sú pritom rozdelené na mesiace, pričom zvlášť sa požaduje zelenina náročná na ľudskú prácu a s ktorou veľkovýroba má doteraz problémy. Napr. chren, patizóny, rebarbora, baklažány, kel ružičkový, čierny koreň a pod. Drobní pestovatelia by sa mali orientovať viac na koreniny, a to na majoránku, ktorú dovážame z nesocialistických štátov.

Podľa uznesenia vlády ČSSR č 185/1981 a vlády SSR č. 317 zo 4. 11. 1981 majú zainteresované orgány vykonať komplex opatrení nevyhnutných pre rozvoj výroby u drobných pestovateľov a chovateľov.

Z uvedeného uznesenia pre Ministerstvo obchodu SSR a generálne riaditeľstvo OOZ vyplýva úloha do konca I. štvrťroka 1982 vypracovať realizačné programy a vykonávacie pokyny o prehlbovaní foriem nákupu od drobných pestovateľov, ich odbytu, včítane operatívneho využívania možností systému tvorby a regulácie nákupných a maloobchodných cien zeleniny a ovocia.

Podľa oznámenia Ministerstva vnútra SSR z 28. 11. 1981 v 7. päťročnici sa má dosiahnuť podstatné zlepšenie uspokojovania potrieb občanov v platených službách. V súčasnom období sa spracúva dokument na účinnejšie riadenie a pružnejšie zabezpečovanie rozvoja platených služieb poskytovaných v pôsobnosti národných výborov, ktorý bude ešte v tomto roku predmetom rokovania federálnej a republikových vlád.

Nedostatky, ktoré na úseku poskytovania služieb pretrvávajú, sa postupne riešia za spolupráce národných výborov, predovšetkým v oblasti zlepšenia riadenia, plánovania a ekonomiky vôbec, riešenia problémov kvality, dostupnosti a pohotovosti služieb. Na úrovni národných výborov a podnikov služieb treba vykonať konkrétne kroky na zlepšenie služieb, ktoré robia problémy občanom. Pôjde predovšetkým o maximálne využitie všetkých disponibilných zdrojov organizácií.

Sústava ekonomických nástrojov a ukazovateľov plánu oproti doterajším sa má podstatne zjednodušiť a zamerať tak, aby podnecovali organizácie miestnej výroby a služieb viac na poskytovanie služieb pre obyvateľstvo.

V oblasti pracovných síl sa budú využívať voľné zdroje pracovných síl, a to najmä dôchodcovia, ženy z domácností, občania so zmenenou pracovnou schopnosťou.

Výrobky dodávané pre vnútorný obchod povinne hodnotia štátne skúšobne. V oblasti drevospracujúceho (od roku 1980), textilného, odevného a kovospracujúceho priemyslu (od roku 1982) výrobky hodnotia rezortné skúšobne MV SSR a KNV.

V rámci nadpodnikovej kontroly kvality MV SSR spolu s KNV a NVB zabezpečujú kontrolu kvality v práčovniach, chemických čistiarniach a v holičsko-kaderníckych službách. Nadpodnikové systémy sú spracované aj pre ďalšie odbory činnosti a budú sa postupne realizovať v rokoch 7. päťročnice. V podnikovej sfére je realizovaný komplexný systém riadenia akosti vo viac ako 30 organizáciách miestneho hospodárstva.

Dostupnosť prác a služieb miestneho hospodárstva je závislá od siete, ktorú národné výbory budujú v rámci občianskej vybavenosti KBV. Rozvoj siete služieb podniky MH zabezpečujú i z vlastných investičných prostriedkov (domy služieb, zberne), ktoré sú však limitované.

Ďalší rozvoj služieb vidieckemu obyvateľstvu je limitovaný pohonnými hmotami. Potreby vidieckeho obyvateľstva by mali postupne zabezpečovať aj prevádzkárne národných výborov.

Opravy a servis predmetov dlhodobej osobnej spotreby má svoje špecifické problémy, z ktorých najdôležitejší je nedostatok náhradných dielov a súčiastok. Na skvalitnenie týchto služieb od roku 1980 boh vymenovaní krajskí a republikoví nositelia servisu a opráv predmetov dlhodobej osobnej spotreby, ktorých hlavnou

úlohou bolo zabezpečiť a riešiť problémy náhradných dielov a súčiastok, zvýšenia kvality opráv, ako i kvalifikácie opravárenských pracovníkov.

V rámci vyhlášky č. 48/1980 Zb. o hmotnom bilancovaní a prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese ministerstvo dohodlo s dodávateľskými rezortami záväzný zoznam náhradných dielov a súčiastok, ktoré sú dodávateľské organizácie povinné s odberateľom miestneho hospodárstva prerokovať. Tieto opatrenia, ako aj rozvoj nových foriem služieb by mali postupne skvalitniť opravárenské služby predmetov dlhodobej osobnej spotreby.

Poslanec doc. PhDr. Fedor Kováč, CSc. odporučil dopracovať komplexný systém estetickej výchovy pre základné a stredné školy, dotvárať koncepciu záujmovej umeleckej činnosti a posilniť jej výchovnú stránku. Ďalej odporučil, aby Ministerstvo kultúry SSR v spolupráci s CSEMADOK-om a KZUP-om sa usilovalo o postupné skvalitnenie práce záujmovej umeleckej činnosti týchto kultúrnych zväzov našich národností s dôrazom na výchovu mladých aktívnych pracovníkov. Pripomenul potrebu aktívnejšie využívať kultúrne zariadenia a formou združených prostriedkov skvalitňovať a aktivizovať činnosť kolektívov záujmovej umeleckej činnosti. Ďalej odporučil venovať zvýšenú pozornosť otázkam preťaženosti žiakov a študentov, ako i pracovnej a morálnej výchove mládeže. Predniesol aj podnet týkajúci sa rozmiestňovania dorastu a absolventov stredných a vysokých škôl.

Minister kultúry SSR národný umelec Miroslav Válek v liste z 19. 11. 1981 oznámil, že ministerstvo sa všestranne usiluje o sústavné skvalitňovanie záujmovej umeleckej činnosti. Premieta sa to do základných obsahových a organizačných úloh, ktoré sú rozpracované v perspektívnych i ročných plánoch a hlavných smeroch rozvoja záujmovej umeleckej činnosti v SSR. Tieto plány sa dotýkajú činnosti všetkých organizácií, ktoré sa podieľajú na rozvoji záujmovej umeleckej činnosti a ktorých predstavitelia podpísali v roku 1980 Dokument o spolupráci pri rozvoji záujmovej umeleckej činnosti v SSR. V zmysle tohto dokumentu pracuje pri Ministerstve kultúry SSR Slovenská rada záujmovej umeleckej činnosti, v ktorej pôsobia aj zástupcovia národností kultúrnych zväzov - CSEMADOK a Kultúrny zväz ukrajinských pracujúcich. Ministerstvo kultúry SSR pripravuje III. celoslovenskú konferenciu o záujmovej umeleckej činnosti, ktorá sa uskutoční v januári 1982.

Minister školstva SSR prof. Ing. Juraj Buša, CSc. v liste z 27. 11. 1981 uviedol, že otázka preťaženosti žiakov sa rieši v súvislosti s organizačnou a obsahovou prestavbou čs. výchovno-vzdelávacej sústavy. Vykonala sa komplexná analýza nového poňatia výchovy a vzdelávania na prvom stupni základnej školy a na základe jej výsledkov sa pristúpilo k prepracovaniu doterajších učebných osnov a učebníc s cieľom redukcie učiva, ktoré sa opätovne preberá vo vyšších ročníkoch, čím sa získal patričný priestor na lepšie osvojenie si základného učiva už v priebehu vyučovania na škole.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP