SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

17 Vládny návrh

Zákon Slovenskej národnej rady,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť miestnych národných výborov v strediskových obciach Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení neskorších zákonov (úplné znenie č. 27/1972 Zb. ) sa mení a dopĺňa takto:

1. § 9 znie:

"§ 9

(1) V obci, ktorú na návrh okresného národného výboru určí krajský národný výbor ako strediskovú obec (ďalej len "stredisková obec"), vykonáva miestny národný výbor rozšírenú pôsobnosť.

(2) So súhlasom občanov môže byť zriadený jeden miestny národný výbor pre niekoľko obcí; o tomto opatrení rozhoduje na návrh miestnych národných výborov okresný národný výbor.

(3) Krajský národný výbor môže na návrh okresného národného výboru určiť, že miestny národný výbor pre niekoľko obcí má pôsobnosť ako miestny národný výbor v strediskovej obci. "

2. V § 13 ods. 1 ustanovenie písmena a) znie:

,, a) miestny národný výbor mal najmenej

9 poslancov v obciach do 300 obyvateľov, 11 poslancov v obciach do 600 obyvateľov,

17 poslancov v obciach do 1500 obyvateľov, 25 poslancov v obciach do 5000 obyvateľov, 40 poslancov v obciach nad 5000 obyvateľov; ".

3. V § 13 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové ustanovenie písmena b), ktoré znie:

,, b) miestny národný výbor v strediskovej obci alebo

mestský národný výbor mal najmenej 25 poslancov v obciach do 1500 obyvateľov, 30 poslancov v obciach do 2500 obyvateľov, 35 poslancov v obciach do 5000 obyvateľov, 50 poslancov v obciach do 10 000 obyvateľov, 60 poslancov v obciach do 20 000 obyvateľov, 80 poslancov v obciach do 50 000 obyvateľov, 85 poslancov v obciach nad 50 000 obyvateľov; ". Doterajšie písmená b), c) a d) sa označujú ako písmená c), d) a e).

4. § 13 ods. 2 znie:

"(2) Obvodný národný výbor určí počet svojich poslancov podľa odseku 1 písm. b). "

5. Nadpis § 25 "Miestny národný výbor" sa preraďuje nad číselné označenie tohto paragrafu.

6. Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý znie:

"§ 25a

Miestny národný výbor v strediskovej obci okrem pôsobnosti, ktorá mu patrí podľa § 25,

a) zriaďuje, riadi a zrušuje drobné prevádzkárne a podľa podmienok aj podnik služieb poskytujúci základné služby občanom a zariadenie alebo organizáciu správy a údržby domového majetku, ak je to vzhľadom na rozsah tohto majetku účelné;

b) vyjadruje sa k návrhom koncepcií rozvoja okresu, strednodobých a vykonávacích hospodárskych plánov a k rozpočtu okresného národného výboru; okresný národný výbor je povinný tieto návrhy prerokovať s miestnym národným výborom v strediskovej obci a informovať ho o schválených koncepciách, hospodárskych plánoch a rozpočte a o ich plnení;

c) vo vzťahu k organizáciám riadeným národnými výbormi vyšších stupňov

1. vyžaduje správy o ich činnosti týkajúcej sa životných podmienok obyvateľstva obce a úloh miestneho národného výboru pri zabezpečovaní rozvoja územného obvodu,

2. požaduje od organizácií vykonanie nápravy pri zistení nedostatkov v ich činnosti, ak bola porušená socialistická zákonnosť alebo celospoločenské záujmy, a tým ohrozené oprávnené potreby alebo životné podmienky obyvateľstva obce; organizácie sú povinné oznámiť národnému výboru v lehote, ktorú im určil, ako a dokedy zabezpečia odstránenie nedostatkov,

3. požaduje od organizácie uloženie kárneho opatrenia alebo iného postihu pracovníkovi zodpovednému za nedostatky, ktoré nebolí odstránené v lehote oznámenej organizáciou národnému výboru,

4. dáva súhlas na umiestnenie a začatie činnosti novej prevádzkárne alebo zariadenia služieb a na rozšírenie, obmedzenie alebo zrušenie poskytovaných služieb a po prerokovaní s organizáciou a príslušným orgánom Revolučného odborového hnutia určuje čas poskytovania služieb občanom,

5. vyjadruje sa k návrhom na ustanovenie a odvolanie vedúcich prevádzkární a zariadení; pri zistení závažných alebo opakovaných nedostatkov v činnosti prevádzkární alebo zariadení môže navrhnúť odvolanie ich vedúcich z funkcie;

d) vo vzťahu k ústredne riadeným hospodárskym, družstevným a ostatným organizáciám

1. má oprávnenia uvedené v ustanovení písmena c) v bodoch 1 až 4,

2. navrhuje okresnému národnému výboru pozastavenie výkonu uznesenia alebo iného opatrenia jednotného rolníckeho družstva, ktoré je v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami jednotného rolníckeho družstva, so zmluvou o spolupráci alebo o zriadení spoločného poľnohospodárskeho podniku,

3. vyjadruje sa k vydaniu povolenia jednotnému roľníckemu družstvu na vykonávanie pridruženej výroby na území strediskovej obce,

4. navrhuje okresnému národnému výboru, aby požiadal o zvolanie mimoriadnej členskej schôdze (zboru zástupcov) jednotného rolníckeho družstva na prerokovanie závažných otázok dotýkajúcich sa záujmov strediskovej obce. "

7. V § 26 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie.

"(3) Mestský národný výbor vykonáva aj pôsobnosť, ktorá patrí miestnemu národnému výboru v strediskovej obci (§ 25a). " Doterajšie odseky 3, 4 a 5 sa označujú ako odseky 4, 5 a 6.

8. § 64 ods. 1. znie:

"(1) Mestské národné výbory a obvodné národné výbory, ako aj miestne národné výbory v strediskových obciach zriaďujú občianske výbory. Miestne národné výbory v ostatných obciach môžu zriaďovať občianske výbory, ak to vyžaduje rozľahlosť územia a osobitné podmienky hospodárskeho a kultúrneho rozvoja. Občania volia členov občianskeho výboru na verejnom zhromaždení na päť rokov. "

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve sa mení a dopĺňa takto:

1 V § 3 ods. 2 úvod vety znie:

"(2) Miestne národné výbory v strediskových obciach a mestské národné výbory, ak nejde o hraničné toky,.. "

2. V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

"(3) Miestne národné výbory v ostatných obciach môžu vykonávať pôsobnosť uvedenú v odseku 2 iba na základe poverenia vydaného krajským národným výborom po prerokovaní s príslušným okresným národným výborom, ak sú na to utvorené potrebné podmienky. "

3. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 1 sa za doterajší text vkladá veta, ktorá znie:

"Miestne národné výbory v strediskových obciach a mestské národné výbory môžu zriadiť komisie starostlivosti o rodinu a deti ako správne komisie. "

2. Doterajšie ustanovenie § 14 sa označuje ako odsek 1. Zaň sa vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

"(2) Miestny národný výbor v strediskovej obci a mestský národný výbor svojou komisiou starostlivostí o rodinu a deti, ak ju zriadil,

a) rozhoduje

1. o napomenutí maloletého, jeho rodičov a občanov, ktorí narušujú jeho riadnu výchovu,

2. o určení dohľadu nad maloletým, 3 o uložení obmedzenia maloletému, ktoré zabráni škodlivým vplyvom na jeho výchovu,

b) plní úlohy pri koordinácii činnosti orgánov, ktoré pôsobia v starostlivosti o rodinu a deti. "

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve sa mení a dopĺňa takto:

1. § 5 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

"(4) Miestny národný výbor v strediskovej obci okrem pôsobnosti uvedenej v odsekoch 1 až 3 so súhlasom okresného národného výboru

a) zriaďuje a zrušuje základnú školu,

b) určuje obvod školy a školských zariadení, ktoré zriaďuje "

2. § 6 ods. 1 znie:

"(1) Mestský národný výbor vykonáva okrem pôsobnosti, ktorá patrí miestnemu národnému výboru v strediskovej obci (§ 5 ods. 4), aj pôsobnosť, ktorá podľa § 10 ods. 1 inak patrí okresnému národnému výboru. "

3. V § 7 ods. 3 písmeno a) text v zátvorke znie: "(§ 5 ods. 1 a 4)".

Čl. V

Zákon č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku v znení neskorších zákonov sa mení takto:

§ 20 ods. 4 znie:

"(4) Priestupok prejedná ten orgán národného výboru, v pôsobnosti ktorého sa priestupok stal. Krajský národný výbor, okresný národný výbor, mestský národný výbor, obvodný národný výbor, ako aj miestny národný výbor v strediskovej obci môže na prejednávanie priestupkov zriadiť komisiu ako správnu komisiu. Pôsobnosť, zloženie a rokovanie týchto správnych komisií a spôsob voľby ich členov ustanoví Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom. "

Čl. VI

Na miestne národné výbory v strediskových obciach sa prenáša pôsobnosť okresných národných výborov uvedená v prílohe tohto zákona. Pôsobnosť uvedená v položkách 1 až 5 a 9 až 21 prílohy sa prenáša aj na mestské národné výbory1).

Čl. VII Tento zákon nadobúda účinnosť..........

1 Pôsobnosť uvedená v položkách 6, 7 a 6 prílohy bola prenesená na mestské národné výbory zákonom Slovenskej národnej rady č. 159/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy.

Príloha zákona Slovenskej národnej rady č......./1981 Zb.,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť miestnych národných výborov v strediskových obciach

Položka

na úseku štátnej správy

sa prenáša na miestne národné výbory v strediskových obciach pôsobnosť patriaca okresných národným výborom

Podľa

   

právneho predpisu

ustanovenia

predmet pôsobnosti

1

2

3

4

5

1

poľnohos-

zák. SNR č.

§ 3 ods. 1

zisťovanie pozemkov v obci, ktoré

 

podárstva

78/1976 Zb.

písm. b)

by sa mali vyhlásiť za súčasť poľno-

       

hospodárskeho pôdneho fondu, ich vyhlasovanie za súčasť tohto fondu a uskutočňovanie opatrení na ich využitie na poľnohospodársku výrobu

2

 

vyhl. č.

§ 1

vydávanie povolení na zriadenie vče-

   

342/1951

ods. 3

lích oplodňovacích staníc

   

Ú v. I

   

3

 

vyhl. č.

§ 2

povoľovanie výnimky chovať iné včel-

   

342/1951

 

stvá v chránenom obvode oplodňova-

   

Ú. v. I

 

cej stanice

4

 

zák. č.

§, 9 ods. 4

schvaľovanie rybárskeho hospodára a

   

102/1963 Zb.

 

jeho zástupcu pre rybársky revír a

   

vyhl. č.

§ 9 ods. 1

vydávanie preukazov rybárskemu hos-

   

103/1963 Zb.

a 2

podárovi a jeho zástupcovi

5

 

zák. č.

§ 18

schvaľovanie rybárskej stráže, ktorá

   

102/1963 Zb.

 

na ňom zloží sľub, vydávanie osved-

   

vyhl. č.

§ 49 ods. 2

čení o schválení rybárskej stráže a

   

103/1963 Zb.

§ 50 ods. 2

o vykonaní sľubu, vedenie zoznamov

     

a 3,

rybárskych stráži, vydávanie služob-

     

§ 51 ods. 3

ného odznaku rybárskej stráže a pre-

     

§ 52

beranie osvedčení a služobného od-

       

znaku od rybárskej stráže, ktorá pre-

       

stala vykonávať ochrannú službu

6

hospodá-

zák. č.

§ 57

dávanie súhlasu na výnimočné roz-

 

renie s

41/1964 Zb.

ods. 1

delenie bytu na dva alebo viac sa-

 

bytmi a

   

mostatných bytov

1

2

3

4

5

 

nebytovými priestormi

     

7

 

zák. č.

§ 57

dávanie súhlasu na užívanie bytu ale-

   

41/1964 Zb.

ods. 2

bo jeho časti na iné účely ako na bý-

       

vanie

8

 

zák. č.

§ 67

rozhodovanie o tom, či určitý byt má

   

41/1964 Zb.

ods. 3

povahu služobného bytu

9

 

smernice

časť I

rozhodovanie o pridelení nebytových

   

uverejnené

bod 2

miestností orgánom alebo organizá-

   

v čiastke

 

ciám pôsobiacim v strediskovej obci,

   

42/1959

 

ak v jednotlivom prípade nepresahuje

   

Ú. v.

 

ich podlahová plocha 500 m2

10

dopravy

zák. č.

§ 29

udelenie povolenia na dopravu viace-

   

68/1979 Zb.

ods. 2

rých ako 6 osôb v ložnom priestore

     

písm. a)

motorového vozidla určeného na ná-

       

kladnú dopravu, ak doprava nemá presahovať obvod pôsobností okresného národného výboru a ak nejde o dopravu nebezpečných veci

11

sociálneho

zák. SNR č.

§ 8

rozhodovanie o podpore pri narodení

 

zabezpeče-

132/1975 Zb.

písm. a)

dieťaťa dôchodkyni alebo manželke.

 

nia

 

bod 8

príp. inej rodinnej príslušníčke nepracujúceho dôchodcu

12

 

zák. SNR č.

§ 8

rozhodovanie o príspevku na rekreá-

   

132/1975 Zb.

písm. a)

ciu deti nepracujúceho dôchodcu

     

bod 9

 

13

 

zák. SNR č.

§ 8

rozhodovanie o pohrebnom pri úmrtí

   

132/1975 Zb.

písm. a)

nepracujúceho dôchodcu, príp. člena

     

búd 10

jeho rodiny

14

 

zák. SNR č.

§ 8

rozhodovanie o pohrebnom pri úmrtí

   

132/1975 Zb.

písm a)

jednotlivo hospodáriaceho roľníka.

     

bod 11

spolupracujúceho člena jeho rodiny

       

alebo rodinného príslušníka

15

 

zák. SNR č.

§ 15

rozhodovanie o poskytnutí vecnej po-

   

132/1975 Zb

písm. a)

moci a peňažných príspevkov v sta-

     

bod 3

rostlivosti o rodinu a deti

   

vyhl. č.

§ 23 a

 
   

134/1975 Zb.

24

 

16

 

zák. SNR č.

§ 15

vykonávanie určeného dohľadu nad

   

132/1975 Zb.

písm. c)

deťmi

   

vyhl. č.

§ 18

 
   

134/1975 Zb.

ods. 3

 

1

2

3

4

5

17

 

zák. SNR č.

§ 18

rozhodovanie o uložení obmedzenia

   

132/1975 Zb.

písm. a)

maloletému, ktoré zabráni škodlivým

     

bod 3

vplyvom na jeho výchovu

   

vyhl. č.

§ 18

 
   

134/1975 Zb.

ods. 1

 

18

 

zák. SNR č.

§ 18

plnenie úloh pri koordinácii činnosti

   

132/1975 Zb.

písm. b)

orgánov pôsobiacich v starostlivosti

   

vyhl. č.

§ 14

o rodinu a deti

   

134/1975 Zb.

ods. 1

 

19

 

zák. SNR č.

§ 32

poskytovanie vecnej pomoci a peňaž-

   

132/1975 Zb.

 

ných príspevkov občanom, ktorí sa

       

v dôsledku mimoriadnych udalosti

       

ocitli v osobitne ťažkých pomeroch a

       

nemažú ich prekonať vlastným priči-

       

nením ani za pomoci svojej rodiny

20

 

zák. SNR č.

§ 33

poskytovanie výchovnej starostlivosti,

   

132/1975 Zb.

 

poradenskej služby a podľa potreby

   

vyhl. č.

§ 48

aj vecnej pomoci a peňažných prí-

   

134/1975 Zb.

ods. 1

spevkov občanom, ktorí žijú v mimo-

     

a 2,

riadne ťažkých pomeroch, a preto po-

     

§ 49

trebujú pomoc spoločnosti na preko-

     

ods. 1.

nanie dôsledkov a návykov pramenia-

     

§ 51

cich z rozdielneho spôsobu života v

     

ods. 1

minulosti

     

a 2

 

21

požiarnej

zák. č.

§ 7

rozhodovanie o vylúčení z užívania

 

ochrany

18/1958 Zb.

 

vecí ohrozujúcich svojimi nedostatka-

       

mi požiarnu bezpečnosť ľudí alebo

       

majetku, a to v objektoch, v ktorých

       

sú oprávnená vykonávať protipožiar-

       

ne prehliadky.

DÔVODOVÁ SPRAVA

VŠEOBECNÁ ČASŤ

Hlboké spoločenské, sociálne a ekonomické premeny, ktorými prechádza naša spoločnosť pri socialistickej výstavbe, sú sprevádzané aj postupnými zmenami v štruktúre osídlenia. Dochádza najmä k zmenám vo vidieckom osídlení. Už od začiatku šesťdesiatych rokov prebieha postupná integrácia obcí a miestnych národných výborov. V roku 1960 bolo na území Slovenska 3247 obcí a 3246 miestnych a mestských národných výborov. V roku 1970 bolo na území Slovenskej socialistickej republiky 3112 obcí a 3091 miestnych a mestských národných výborov a v roku 1980 už iba 2731 obcí a 2510 miestnych a mestských národných výborov. Pre vývoj v posledných rokoch je charakteristická tendencia znižovať počet najmenších územných správnych jednotiek. V dôsledku toho vznikol taký stav, že popri miestnych národných výboroch v obciach strediskového významu pôsobia aj na ďalej miestne národné výbory v malých obciach, pričom majú rovnaké postavenie a rovnakú pôsobnosť.

Proces integrácie obcí a vytvárania národných výborov s väčším územným obvodom dosiahol taký rozsah a význam, že XV. zjazd Komunistickej strany Československa uložil riešiť zvýšenie účinnosti ich práce. XVI. zjazd KSČ opätovne zdôraznil nevyhnutnosť posilniť pôsobnosť miestnych národných výborov v strediskových obciach. Opatrenia, ktoré sa v tomto smere prijali alebo sa pripravujú, konkretizujú líniu vytýčenú XV. zjazdom KSČ Ide hlavne o posilnenie postavenia miestnych národných výborov v strediskových obciach v ich hospodársko-organizátorskej a politicko-výchovnej činnosti a vo vzťahu k organizáciám riadeným národnými výbormi vyšších stupňov a ústredne riadeným organizáciám, ako aj o rozšírenie pôsobnosti týchto národných výborov.

Budovanie miestnych národných výborov v strediskových obciach

nie je jednorazovou záležitosťou, ale dlhodobým procesom. V jeho priebehu budú krajské národné výbory postupne určovať ďalšie strediskové obce tak, ako sa preto budú utvárať potrebné predpoklady. Popri sebe teda budú pôsobiť miestne národné výbory v strediskových obciach i miestne národné výbory v doterajšej podobe. V priebehu spomenutého procesu sa budú národné výbory základného stupňa diferencovať tak, že sa bude posilňovať pôsobnosť miestnych národných výborov v strediskových obciach. Tieto národné výbory sa v budúcnosti stanú základným článkom sústavy národných výborov.

Opatrenia týkajúce sa zvýšenia účinnosti práce miestnych národných výborov v strediskových obciach sú súčasťou celého komplexu úloh prijatých Predsedníctvom Ústredného výboru Komunistickej strany Československa v apríli 1979 na zabezpečenie ďalšieho rozvoja národných výborov.

Opatrenia smerujúce ku zdokonaleniu činnosti NV vôbec sa budú realizovať niekoľkými legislatívnymi úpravami. Prerokovanie návrhov týchto legislatívnych úprav sa predpokladá v roku 1982.

Výstavba miestnych národných výborov v strediskových obciach však vyžaduje, aby sa legislatívna úprava pôsobnosti týchto národných výborov uskutočnila bezodkladne, a to ešte pred celkovou novelizáciou zákona o národných výboroch. Od tejto legislatívnej úpravy závisí utváranie materiálnych a kádrových predpokladov v strediskových obciach na to, aby sa tieto obce postupne stali základňou spoločenského a ekonomického rozvoja územia. Prijatím navrhovanej úpravy sa utvoria podmienky na kvalifikovanejšie zabezpečovanie potrieb občanov, vybavovanie ich vecí na základe konkrétnych znalostí, na pružnejšie uspokojovanie záujmov občanov a na účinnejšie plnenie úloh hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja celého spádového územia. Cieľom navrhovanej úpravy je skvalitniť prácu miestnych národných výborov a lepšie zabezpečovať komplexný rozvoj života v strediskových obciach.

V ďalšej etape prác sa bude riešiť postavenie a pôsobnosť mestských národných výborov.

Osobitná časť

K čl. I. K bodu 1 (§ 9 zákona o národných výboroch):

Strediskovými obcami sú podľa odseku 1 vybrané obce, ktoré výslovne určí na návrh okresného národného výboru krajský národný výbor všeobecne záväzným nariadením. Len v týchto obciach budú


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP