SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

18 Návrh

Zákonné opatrenie

Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 29. januára 1982

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa uznieslo podľa čl. 121 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 79/1979 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 10 písm. b) znie:

"b) navrhuje Úradu dôchodkového zabezpečenia v Bratislave započítanie doby zamestnania v sporných prípadoch. "

2. § 25 písm a) bod 2 znie:

"2. o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku, s výnimkou príspevku na zabezpečenie osobitných pomôcok, príspevku na kúpenie motorového vozidla a na jeho prevádzku a príspevku na úpravu motorového vozidla na ručné ovládanie. "

3. § 28 písm. a) bod 2 znie:

"2. o poskytnutí opakujúcich sa príspevkov, najmä na diétne stravovanie, príspevkov na zabezpečenie osobitných pomôcok, príspevkov na úpravu motorového vozidla na ručné ovládanie v prípadoch závažného postihnutia končatín a príspevkov na kúpenie motorového vozidla a na jeho prevádzku v prípadoch ťažkej chyby nosného alebo pohybového ústrojenstva. "

Čl. II Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. februárom 1982.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Vláda Slovenskej socialistickej republiky predložila Predsedníctvu Slovenskej národnej rady 25. januára 1982, teda v čase, keď Slovenská národná rada nezasadala, návrh zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení.

Predložený vládny návrh zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady nadväzoval na zákonné opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia z 27. januára 1982, ktorými sa zvýšili sociálne dôchodky, materský príspevok a vykonali niektoré zmeny v sociálnom a nemocenskom zabezpečení.

V súvislosti s úpravami vecnej povahy v zákone č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení bolo potrebné vykonať čiastkové úpravy zákona SNR č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení.

Zmeny a doplnky uvedeného zákona dotýkajú sa ustanovení, ktoré upravujú pôsobnosť miestnych (mestských) a okresných národných výborov na úseku starostlivostí o invalidov a občanov ťažko postihnutých na zdraví.

V §§ 10 písm. b) sa vypúšťa ustanovenie bodu 2, ktoré po úprave zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení a príslušného vykonávacieho predpisu sa stalo bezpredmetným.

V § 25 a 26 sa upravuje pôsobnosť miestnych (mestských) a okresných národných výborov v starostlivosti o občanov ťažko postihnutých na zdraví, najmä v súvislosti so zavedením nového účelového príspevku na úpravu motorového vozidla na ručné ovládanie.

Podľa čl. 121 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii Predsedníctvo Slovenskej národnej rady v čase, keď Slovenská národná rada nezasadá, je oprávnené prijímať neodkladné opatrenia vo forme zákonných opatrení, na ktoré by bolo treba zákona

Vzhľadom na závažnosť vládneho návrhu, jeho bezprostrednú nadväznosť na príslušné právne úpravy vecnej povahy ako, aj časovú

neodkladnosť Predsedníctvo Slovenskej národnej rady v súlade s uvedeným ustanovením na 7. schôdzke 29. januára 1982 schválilo vládny návrh zákonného opatrenia Predsedníctva SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení.

Zákonné opatrenie Predsedníctva SNR bolo uverejnené v Zbierke zákonov ČSSR pod číslom 11/1982 Zb.

Podľa č. 121 ods. 4 citovaného ústavného zákona musia byť zákonné opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady schválené na najbližšom zasadaní národnej rady, inak strácajú ďalšiu platnosť. V zmysle tohto ustanovenia sa zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 11/1982 Zb. predkladá na schválenie Slovenskej národnej rade.

Odporúčam, aby Slovenská národná rada prijala uznesenie podľa priloženého návrhu.

Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia sa uverejní v Zbierke zákonov ČSSR.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP